1       หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต      (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552)     คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1....
2กรอบบัญญัติแห่งกฎหมายและนิติธรรม อีกทังต้องตามจรรยาบรรณ                   ้แห่งวิชาชีพ     ในปัจจุ...
3  4.2 ปรัชญา    มุงผลิตบัณฑิตให้เป็นผูทมสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์     ่           ้ ี่ ีมาตรฐานผูประ...
4   1. ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบ    วิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ    เภสัชกรรม พ...
5       - การค้นหาปัญหาสาธารณสุข และเสนอแนวทาง        ในการแก้ไข/ ป้องกันปัญหาที่ เหมาะสม รวมถึง      ...
6   รับการพิจารณาเทียบโอนและ / หรือยกเว้นรายวิชาและ   หน่วยกิตจากหน่วยกิตที่สำาเร็จการศึกษา ทังนี้จำานวน      ...
7  การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยตัวเลขสีตวคือ ตัว                            ่ ัแ...
8     11.2.6   ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศที่คณะฯกำาหนด12. อาจารย์ผู้สอน   12.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตร  ...
9เภสัชศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับงานและวิชาชีพ...
10      2.2 ฐ า น ข้ อ มู ล บ ท ค ว า ม ว า ร ส า ร ข อ ง H.W.Wilsonได้แก่                    2.2....
11    17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป่     30              หน่วยกิต    17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ201     ห...
12       563         ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน       564         ภาควิชาเภสัชเคมี       5...
13144    (Principles of Research)                       4)       กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิ...
14080  ภาษาฝรังเศสเบื้องต้น 1       ่                              3(2-2-179  (Basic...
15  2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำานวน 47 หน่วยกิต    ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะกรรม...
16    2.1.3 วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคลินิก               จำานวน18 หน่วยกิต561 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลล์แ...
17    2.2.1 กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ จำานวน 35หน่วยกิต564 เภสัชอนินทรีย์เคมี                 1(1-0-111 (I...
18567  เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4                        2269  (Pharmaceutical Technology IV)     ...
19564  เคมีทางยา 2                            4(4-0-212  (Medicinal Chemistry II)      ...
20568  สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ                       2301  (Health Informatics)        ...
21    (Pharmaceutical Sciences Clerkship VI)     รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จำานวน 30 หน่วย...
22   เภสัชกรรมสถานพยาบาล   (Pharmaceutical Care Clerkship in   Hospital Pharmacy Service)551  การฝกปฏิบัติงานวิ...
23  รายวิชาฝึกปฏิบตงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์สงคมและ           ั ิ            ัการบริหาร จำานวน 30 ...
24   (Pharmaceutical and Health Informatics   Clerkship in System Study and Problem   Identification)551 การฝึกปฏ...
25    (Pharmaceutical and Health Informatics    Clerkship in System Implementation II)551  การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ...
26564   บูรณาการทางเภสัชวิเคราะห์                      3(1-6-234   (Integrated Study in Pharmace...
27564  เภสัชวิเคราะห์                           4(2-6-237  (Pharmaceutical Analysis)     ...
28   (Pharmacology of Cardiovascular Drugs)565  เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดิน              2(2...
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552

4,533 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,533
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

หลักสูตร 6 ปี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ.2552

 1. 1. 1 หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552) คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร1. ชื่อหลักสูตร 1.1 ภาษาไทย : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 1.2 ภาษาอังกฤษ : Doctor of PharmacyProgram2. ชื่อปริญญา 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย : เภสัชศาสตรบัณฑิต 2.2 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy 2.3 ชื่อย่อภาษาไทย : ภ.บ. 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Pharm.D.3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร4. ความเป็นมา ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.1 ความเป็นมา วิชาชีพทางเภสัชศาสตร์ เป็นวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด้วยศิลปวิทยาการและวิทยาศาสตร์ของการเสาะแสวงหา การประดิษฐ์สารจากแหล่งกำาเนิดตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นเป็นยาสำาเร็จรูปในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกในการแจกจ่ายและใช้เพื่อบำาบัด บรรเทา ป้องกัน พิเคราะห์โรค และสร้างเสริมสุขภาพ วิชาชีพนี้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาการของการกำาหนดจดจำาเอกลักษณ์และการตรวจพิสูจน์ การเลือกสรรฤทธิ์หรือสรรพคุณของยา การเก็บถนอมรักษายามิให้เสื่อมคุณภาพ การปรุงการผสม การวิเคราะห์ และทำาให้ได้มาตรฐานตามกำาหนดของยาและเวชภัณฑ์ การวิจัยและพัฒนาสูตรตำารับและเทคโนโลยีการผลิตยา อีกทั้งยังครอบคลุมถึงการแจกจ่าย การติดตามผล การประเมินการทบทวน และการเลือกใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยโดยเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตามใบสั่งใช้ยาของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือผู้ประกอบโรคศิลปะอื่นใด รวมทังสัตวแพทย์ หรือจะเป็นการจ่าย ้ให้โดยตรง หรือขาย หรือให้บริการ ด้านความรูแก่ผู้บริโภคภายใต้ ้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 2. 2. 2กรอบบัญญัติแห่งกฎหมายและนิติธรรม อีกทังต้องตามจรรยาบรรณ ้แห่งวิชาชีพ ในปัจจุบันกระแสการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาเภสัชศาสตร์ในประเทศต่าง ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และประเทศญี่ปุ่น มีแนวโน้มเน้นการปรับหลักสูตรเพื่อให้เภสัชกรมีความพร้อมทั้งด้านองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการดูแลกระบวนการใช้ยาในประชาชนโดยตรงมากขึ้น เพื่อมุ่งให้เกิดสัมฤทธิ์ผลของยาต่อประชาชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิต(Quality of life) ของประชาชนเป็นหลัก บทบาทของเภสัชกรตามความต้องการของตลาดและสังคมในปัจจุบนจึงมิได้สิ้นสุดอยู่เพียง ัแค่การผลิต การจัดซื้อจัดหา การกระจายยาและส่งมอบยาแก่ประชาชนเท่านั้น แต่ได้ขยายขอบเขตของบทบาทหน้าทีให้ ่ครอบคลุมถึงการใช้ยาของประชาชน การติดตามประเมินผลอันเกิดจากการใช้ยาของประชาชนและชุมชน การคุ้มครองผู้บริโภค การแก้ปัญหาสุขภาพชุมชน การบริหารจัดการงานเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนองความต้องการในการพึ่งพาตนเองของประเทศในด้านอุตสาหกรรมยารองรับเทคโนโลยีขั้นสูง และการถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึงมีบทบาทเพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมยา ่บทบาทวิชาชีพดังกล่าวนำามาซึ่งความจำาเป็นที่จะต้องเพิ่มทั้งเนื้อหาและการฝึกปฏิบัติงาน มาตรฐานการศึกษาเภสัชศาสตร์ในสากล จึงมุงสู่ระบบการศึกษา 6 ปี มากขึ้น ่ จากทิศทางข้างต้น ประกอบกับสภาเภสัชกรรมได้ออกข้อบังคับเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่าง ๆ ซึ่งสภาเภสัชกรรมจะรับรองหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต 6 ปี เพียงหลักสูตรเดียวในปี พ.ศ. 2557 และใช้เป็นเงือนไขในการสมัครเข้า ่เป็นสมาชิก และสอบเพือขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ ซึงถือ ่ ่เป็น entry level degree บัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ที่ สำาเร็จการศึกษาในปี พ.ศ. 2557 จะต้องสำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิ ต 6 ปี เท่านัน ดังนันคณะฯ จึงปรับปรุงหลักสูตร ้ ้เภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี ในครังนีขนเพือให้เป็นไปตามข้อกำาหนด ้ ้ ึ้ ่ของสภาเภสัชกรรม และเพือให้หลักสูตรมีความเหมาะสมสอดคล้อง ่กับการเปลียนแปลงของโลกในปัจจุบนทีมการเปลียนแปลงอย่าง ่ ั ่ ี ่รวดเร็ว โดยบัณฑิตทีได้จากหลักสูตรจะเป็นผูทมสมรรถนะทางวิชาชีพ ่ ้ ี่ ีตามเกณฑ์มาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 3. 3. 3 4.2 ปรัชญา มุงผลิตบัณฑิตให้เป็นผูทมสมรรถนะทางวิชาชีพตามเกณฑ์ ่ ้ ี่ ีมาตรฐานผูประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ.2545 มีคณธรรมและ ้ ุจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ 4.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายของการศึกษาเภสัชศาสตร์ ตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 6 ปี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552 มีดังนี้ 4.3.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป : นักศึกษาเภสัชศาสตร์ควรมีลักษณะทั่วไปดังนี้ 1. มีความรู้และเข้าใจ ปัญหาสาธารณสุขของประเทศตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของเภสัชกรที่ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ปั ญ หานั้ ----*--น ๆ และร่ ว มไปกั บ บุ ค ลากรสาขาอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง 2. มีความรอบรู้ในศิลปวิทยาต่าง ๆ สมกับเป็นเภสัชกรที่ดี ที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคมและประเทศชาติ และสามารถประยุกต์ความรู้ ทั้งในด้านวิชาชีพและนอกวิ ช าชี พ เพื่ อ บริ ก ารประชาชนด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย อย่ า งมีป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ ปี่ ย ม ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 3. มีความเข้าใจว่า "วิชาชีพเภสัชกรรม" เป็นวิชาชีพที่ต้องเรียนรู้ใฝ่ศึกษาติดต่อกันไปตลอดชีวิต เยี่ยงวิชาชีพอื่น ๆ และมีความสามารถพอที่จะศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อไปได้ 4. มีความสามารถวิเคราะห์และปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เมื่อร่วมทำางานกับผู้อื่นทังในฐานะผู้นำาและผู้รวม ้ ่งาน 5. มีความตระหนักรู้ ซึ้ งถึงความจำาเป็นในการพัฒนาคุณภาพทั้ งของตนเอง ของวิทยาการ และของวิชาชีพ ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมที่ รองรับและกำาหนดไว้ตามพันธกิจและภารกิจเพือบรรลุวตถุประสงค์และเจตนารมณ์ทกำาหนดไว้เป็นหลักฐาน ่ ั ี่แห่งบุคลากรในสายวิชาชีพ และในการคุมครองผูบริโภคทังในระดับ ้ ้ ้ปฐมภูมิ ทุตยภูมิ ตติยภูมิ หรือในระดับทีสงขึนไปอีกตามทิศทางและ ิ ่ ู ้แนวโน้มการพัฒนาทีจกดำาเนินต่อไป ่ ั 6. มีทักษะทางวิชาชีพทีจำาเป็นในการปฏิบัติงาน ่ 4.3.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ควรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ดังนี้ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 4. 4. 4 1. ความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรมทั่วไปตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ เภสัชกรรม พ.ศ.2545 และ 2. ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านการบริบาลทาง เภสัชกรรมได้แก่ - การติดตามการใช้ยาของผู้ปวยในโรงพยาบาล ่ และสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน - การวิเคราะห์ปัญหาการใช้ยาในผูป่วยแต่ละราย ้ การไตร่ตรองวินิจฉัยผลของยาที่มีต่อร่างกายทัง ้ ในด้านเป็นคุณและเป็นพิษรวมทั้งการประเมินผล การใช้ยาในลักษณะต่าง ๆ - การวางแผนการรักษาด้วยยา ในผู้ป่วยแต่ละราย ได้อย่างเหมาะสม - การวิจัยด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม หรือ 3. ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านวิทยาการเภสัชศาสตร์ได้แก่ - การประยุกต์องค์ความรูเชิงลึก ด้านการผลิต ้ การประกันและหรือการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ยา เครืองสำาอางและผลิตภัณฑ์เพือสุขภาพอืน ๆ ่ ่ ่ ในการแก้ไขปัญหาการผลิต การประกันและหรือ การควบคุมคุณภาพ - การค้นคว้าวิจยและพัฒนายา ผลิตภัณฑ์ยา เครื่อง ั สำาอางและผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่มีคุณค่า คุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์สากลเพื่อการ พัฒนาประเทศในการพึ่งพาตนเอง หรือ 4. ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหารได้แก่ - การคุ้ มครองผู้ บริ โ ภคด้ านยา อาหาร เครื่ อง สำา อางและผลิ ตภั ณฑ์ สุ ขภาพและอื่ นๆ เช่ น วั ตถุ อันตราย สารเคมี ฯ - การสื่อสารด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับยาและ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการแนะนำาการปฏิบัติตัว ในการใช้ยากับประชาชนและบุคลากรทางการ แพทย์ ทีเกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ ่ - การประยุกต์ความรู้ เพื่ อการบริหารจัดการงาน เภสัชกรรมในลักษณะต่างๆ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 5. 5. 5 - การค้นหาปัญหาสาธารณสุข และเสนอแนวทาง ในการแก้ไข/ ป้องกันปัญหาที่ เหมาะสม รวมถึง การติดตามการใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพใน ชุมชน - การค้นคว้าวิจัยด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการ บริหาร หรือ 5. ความรู้ความสามารถเฉพาะทางด้านสารสนเทศศาสตร์ ทางเภสัชกรรมและสุขภาพได้แก่ - การจัดเก็บข้อมูลข่าวสารด้านเภสัชกรรม และ ด้านสุขภาพอย่างเป็นระบบเพื่อความสะดวกใน การเรียกใช้ข้อมูลสำาหรับการตัดสินใจหรือการ ดำาเนินการต่าง ๆ - การดูแลบำารุงรักษาระบบข้อมูลข่าวสารด้าน เภสัชกรรมและด้านสุขภาพรวมถึงระบบความ ปลอดภัยของข้อมูลข่าวสาร - การสืบค้น และการเรียกใช้ข้อมูลจากแหล่ง หรือ จากฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงการประเมิน วิเคราะห์ และสรุปผลข้อมูลเพือการนำาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ่ - การประยุกต์ความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพในงานบริบาล ทางเภสัชกรรมและการวิจัยและพัฒนายา และ ผลิตภัณฑ์ยา - งานวิจยด้านสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรม ั และสุขภาพ5. กำาหนดการเปิดสอน เริมเปิดสอนตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2552 ่6. คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 6.1 เป็นผู้สำาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และ/หรือ 6.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่า ด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ก) หรือ 6.3 ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ให้สามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ ตามกระบวนการและขั้นตอนการคัดเลือกเข้าศึกษา มีสทธิได้ ิ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 6. 6. 6 รับการพิจารณาเทียบโอนและ / หรือยกเว้นรายวิชาและ หน่วยกิตจากหน่วยกิตที่สำาเร็จการศึกษา ทังนี้จำานวน ้ รายวิชาและหน่วยกิตที่ได้รับการเทียบโอน และ/หรือยกเว้น จะเป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำาคณะฯ แต่ รวมแล้วจะต้องมีระยะเวลาศึกษาตามหลักสูตรไม่น้อยกว่า 10 ภาคการศึกษาปกติ หรือ 5 ปีการศึกษาปกติ7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยศิลปากรและสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตามลักษณะเฉพาะของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผ่านการสอบคัดเลือกของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือผ่านการสอบคัดเลือกตามโครงการรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์สอบตรง (DirectAdmissions) โครงการพิเศษของกระทรวงมหาดไทย และ / หรือหน่วยงานโครงการอื่นใด8. ระบบการศึกษา 8.1 การจัดการศึกษาใช้ระบบหน่วยกิตทวิภาคหรือระบบอื่นที่เทียบเท่า โดยระบบหน่วยกิตทวิภาคนั้น หนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 8.2 การคิดหน่วยกิต 8.2.1 รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิตเท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 8.2.2 รายวิชาปฏิบัติการ 1 หน่วยกิตเท่ากับ 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 8.2.3 รายวิชาฝึกงาน 1 หน่วยกิตเท่ากับ 60 ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ 8.2.4 การเรียนการสอนแบบโครงการ 1 หน่วยกิต ไม่นอย ้กว่า 45 ชัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ่ 8.3 เกณฑ์ในการกำาหนดหน่วยกิตในแต่ละรายวิชากำาหนดเกณฑ์ในการกำาหนดค่าของหน่วย กิตจากจำานวนชั่วโมงบรรยาย(บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป) และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์ แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิดดังนี้ จำานวนหน่วยกิต = บ+ป+น 3 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 7. 7. 7 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่างๆ ประกอบด้วยตัวเลขสีตวคือ ตัว ่ ัแรกอยูนอกวงเล็บเป็นจำานวนหน่วยกิตของรายวิชานัน ตัวทีสอง สาม ่ ้ ่และสี่ อยูในวงเล็บ บอกจำานวนชัวโมงบรรยาย ปฏิบติ และศึกษาด้วย ่ ่ ัตนเองนอกเวลาเรียน ตามลำา ดับ เช่น 2(2-0-4) เลข 2 นอกวงเล็บหมายถึง จำานวนหน่วยกิต ตัวเลขในวงเล็บ เลข 2 หมายถึง จำานวนชั่วโมงบรรยาย เลข 0 หมายถึง จำา นวนชั่วโมงปฏิบัติและเลข 4 ตัวหลัง หมายถึง จำา นวนชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเ ว ล า เ รี ย น 8.4 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ9. ระยะเวลาการศึกษา ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 6 ปี ทังนี้ไม่เกิน 12 ปี ้10.การลงทะเบียนเรียน การลงทะเบียนเรียนให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง11. การวัดผลและการสำาเร็จการศึกษา 11.1 การวัดผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.2551 (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภายหลัง 11.2 การสำาเร็จการศึกษา ผู้สำาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 11.2.1 สอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรที่เข้าศึกษาภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาการศึกษา 11.2.2 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 11.2.3 ได้ค่าระดับเฉลี่ยสะสมเฉพาะวิชาของคณะเภสัชศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.00 11.2.4 ต้องผ่านการฝึกปฏิบตงานวิชาชีพด้วยระดับการ ั ิประเมินเป็นทีพอใจ ไม่นอยกว่า 2,000 ชั่วโมงปฏิบัติการ ่ ้ 11.2.5 ต้องผ่านรายวิชาจุลนิพนธ์ตามแผนการเรียนการสอนแบบโครงการอีกไม่นอยกว่า 135 ชัวโมงปฏิบัติการ ้ ่ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 8. 8. 8 11.2.6 ต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามประกาศที่คณะฯกำาหนด12. อาจารย์ผู้สอน 12.1 อาจารย์ประจำาหลักสูตร 12.1.1 เภสัชกร รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ 12.1.2 เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี สุขมา 12.1.3 เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาฏ กิจเจริญ 12.1.4 เภสัชกรหญิง รองศาสตราจารย์ จันคนา บูรณะโอสถ 12.1.5 เภสัชกรหญิง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปารณีย์ มีแต้ม 12.2 อาจารย์ประจำา (ภาคผนวก ข) 12.3 อาจารย์พิเศษ (ประกาศเป็นรายปี)13. จำานวนนักศึกษา ชั้นปีที่ จำานวนนักศึกษา (คน) ปี ปี ปี ปี ปี ปี 2552 2553 2554 2555 2556 2557 1 180 180 180 180 180 180 2 - 180 180 180 180 180 3 - - 180 180 180 180 4 - - - 180 180 180 5 - - - - 180 180 6 - - - - - 180 รวม 180 360 540 720 900 1080จำานวนที่คาดว่าจะ - - - - - 180 สำาเร็จการศึกษา14. ส ถ า น ที่ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ส อ น 14.1 สถานที่ ใช้อาคารคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ทีมีรายวิชาบรรจุในหลักสูตร ่ สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 9. 9. 9เภสัชศาสตรบัณฑิต โรงพยาบาล สถานบริการสาธารณสุขระดับต่างๆ โรงงานอุตสาหกรรม และหน่วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข้องกับงานและวิชาชีพเภสั ชกรรม ทั้ งภาครัฐและภาคเอกชน ทั้ งนี้ การศึกษานอกสถานที่ เพื่ อเสริมทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้ ของนักศึกษาให้สามารถทำาได้โดยเสนอขออนุมัติคณะวิชาเป็นกรณี ๆ ไป 14.2 อุปกรณ์การสอน อุ ปกรณ์ และครุ ภั ณฑ์ การศึ กษาของคณะเภสั ชศาสตร์มหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร และหน่ วยงานต่ าง ๆ ของมหาวิ ทยาลั ยศิ ลปากร15. ห้องสมุด หนังสือ ตำารา วารสาร และเอกสารวิชาการต่าง ๆ ใช้บริการจากสำานักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้องเอกสารอ้างอิงทางเภสัชศาสตร์ “ประโชติ เปล่งวิทยา” และหน่วยงานทีเกียวข้องอืน ๆ ่ ่ ่รวมถึงระบบฐานข้อมูล ระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของคณะเภสัชศาสตร์ และของมหาวิทยาลัยศิลปากรดังนี้ หนังสือ ภ า ษ า ไ ท ย จำานวน 6,125 รายการ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จำานวน 4,355 รายการ วารสาร ภ า ษ า ไ ท ย จำานวน 40 ชื่อเรื่อง ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ จำานวน 60 ชื่อเรื่อง ฐานข้อมูล 1. ฐานข้ อ มู ล ที่ ห อสมุ ด กลาง มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากรบอกรับ จำานวน 2 ฐานข้อมูล ได้แก่ 1.1 ฐานข้อมูล SpringerLink (มีทั้ง journalและ e-book) 1.2ฐานข้อมูล Netlibrary (e-book) 2. ฐานข้อมูลที่สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาร่ ว ม กั บ ThaiLIS (Thai Library Integrated System) บ อ ก รั บจำานวน 5 ฐานข้อมูล ได้แก่ 2.1 ฐานข้อมูล Sciences Direct สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 10. 10. 10 2.2 ฐ า น ข้ อ มู ล บ ท ค ว า ม ว า ร ส า ร ข อ ง H.W.Wilsonได้แก่ 2.2.1 ฐานข้อมูล Applied Science& Technology 2.2.2 ฐานข้อมูล General ScienceFulltext 2.2.3 ฐานข้อมูล CAB Abstract 2.3 ฐ า น ข้ อ มู ล ISI Web of Science (ฐ า น ข้ อ มู ล Citation ด้านวิทยาศาสตร์และ สังคม 2.4 ฐานข้อมูล Proquest (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ระดับ ปริญญาโท/เอกของ ต่างประเทศ 2.5 ฐานข้อมูล Dissertation Abstracts Online (DAO) นอกจากนี้ยงมีฐานข้อมูลสารสนเทศทางเภสัชศาสตร์ ัและที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1,482 พันล้านตัวอักษร 1,482Gigabytes (ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันเครือข่ายความร่วมมือทางเภสัชศาสตร์)16. งบประมาณ 16.1 ใช้งบประมาณสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินที่ได้รบการ ัจัดสรร และงบประมาณแผ่นดินตามที่จะได้รับการจัดสรรประจำาปีตามแผนงาน งบประมาณของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 16.2 ค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิต 1 คน เป็นจำานวนประมาณ100,000 บาท/คน/ปี ทังนีโดยใช้หลักการของการจัดสรรและการ ้ ้ใช้สอยทรัพยากรร่วมกัน17. หลักสูตร 17.1 จำา นวนหน่ ว ยกิ ต รวมตลอดหลั ก สู ต ร ไม่ น้ อ ยกว่ า237 หน่วยกิต 17.2 โครงสร้างหลักสูตร สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 11. 11. 11 17.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป่ 30 หน่วยกิต 17.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ201 หน่วยกิต - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ 47หน่วยกิต - รายวิชาบังคับวิชาชีพ130 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทางด้านผลิตภัณฑ์35 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทางด้านผู้ป่วย42 หน่วยกิต กลุ่มวิชาทางด้านเภสัชศาสตร์สังคม และการบริหาร 14 หน่วยกิต กลุ่มวิชาการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ36 หน่วยกิต รายวิชาจุลนิพนธ์3 หน่วยกิต - รายวิชาเลือกวิชาชีพ24 หน่วยกิต 17.2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต รวม 237 หน่วยกิต 17.3 ร า ย วิ ช า รหัสวิชากำาหนดใช้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งเลขออกเป็นสองกลุม กลุ่มละสามหลักโดยเว้นวรรคหนึ่งช่วงระหว่างเลขสามหลักแรก ่และสามหลักหลัง ตัวเลขสามหลักแรก เป็นเลขประจำาหน่วยงานทีรับผิด ่ชอบรายวิชานั้น เช่น 080 มหาวิทยาลัยศิลปากร 550, 551 คณะเภสัชศาสตร์ 561 ภาควิชาชีวเภสัชศาสตร์ 562 ภาควิชาเภสัชกรรม สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 12. 12. 12 563 ภาควิชาเภสัชกรรมชุมชน 564 ภาควิชาเภสัชเคมี 565 ภาควิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 566 ภาควิชาเภสัชเวท 567 ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม 568 ภ า ค วิ ช า ส า ร ส น เ ท ศ ศ า ส ต ร์ ท า ง สุขภาพ ตัวเลขสามหลักหลัง เป็นตัวเลขบอกรหัสวิชา เลขตัวแรก 1-3 หมายถึง รายวิชาในระดับปริญญาบัณฑิต 4-9 หมายถึง รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา เลขตัวที่สองและสาม หมายถึงลำาดับที่ของรายวิชา1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 1.1 วิชาบังคับ จำานวน 24 หน่วยกิต ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ กลุ่มวิชาภาษา จำานวน 15 หน่วยกิต080 ภาษากับการสื่อสาร 3(3-0-176 (Language and Communication) 6)080 ภาษาอังกฤษ 1 3(2-2-177 (English I) 5)080 ภาษาอังกฤษ 2 3(2-2-178 (English II) 5)550 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 1 3(2-2-155 (English for Pharmacy Students I) 5)550 ภาษาอังกฤษสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2 3(2-2-158 (English for Pharmacy Students II) 5) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จำานวน 4 หน่วยกิต080 จริยธรรมการประกอบวิชาชีพ 2(2-0-122 4) (Professional Ethics)550 หลักการออกแบบเบื้องต้น 2(1-3-153 (Basic Principle of Design) 2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จำานวน 2 หน่วยกิต080 หลักการวิจัย 2(2-0- สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 13. 13. 13144 (Principles of Research) 4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำานวน 3หน่วยกิต ให้เลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ หรือรายวิชาที่คณะกรรมการประจำาคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ080 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำาวัน 3(3-0-153 (Science and Everyday Life) 6)080 มลพิษสิ่งแวดล้อม 3(3-0-156 (Environmental Pollution) 6)080 กระบวนการแก้ปัญหา 3(3-0-162 (Problem Solving Process) 6)080 พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต 3(3-0-168 (Energy and Environment of Life) 6)080 เทคโนโลยีสะอาดและสิ่งแวดล้อม 3(3-0-171 (Clean Technology and Enivironment) 6) 1.2 วิชาเลือก จำานวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ให้เลือกลงทะเบียนเรียนจากรายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้หรือรายวิชาที่คณะกรรมการประจำาคณะฯ พิจารณาเห็นชอบ080 มนุษย์กับการสร้างสรรค์ 3(3-0-101 (Man and Creativity) 6)080 ดนตรีวิจักษ์ 2(2-0-107 (Music Appreciation) 4)080 ศิลปวิจักษ์ 2(2-0-114 (Art Appreciation) 4)080 วรรณคดีวิจักษ์ 2(2-0-117 (Literary Appreciation) 4)080 อารยธรรมตะวันออก 2(2-0-119 (Eastern Civilization) 4)080 จิตวิทยาเบื้องต้น 2(2-0-127 (Introduction to Psychology) 4)080 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำาวัน 2(2-0-133 (Economics in Everyday Life) 4)080 กฎหมายกับสังคม 2(2-0-135 4) (Law and Society) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 14. 14. 14080 ภาษาฝรังเศสเบื้องต้น 1 ่ 3(2-2-179 (Basic French I) 5)080 ภาษาฝรังเศสเบื้องต้น 2 ่ 3(2-2-180 (Basic French II) 5)080 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 1 3(2-2-183 (Basic German I) 5)080 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น 2 3(2-2-184 (Basic German II) 5)080 ภาษาจีนเบื้องต้น 1 3(2-2-187 (Basic Chinese I) 5)080 ภาษาจีนเบื้องต้น 2 3(2-2-188 5) (Basic Chinese II)080 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1 3(2-2-189 (Basic Japanese I) 5)080 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 2 3(2-2-190 (Basic Japanese II) 5)415 โลกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 2(2-0-151 (Southeast Asian World) 4)449 การอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 2(2-0-106 (Conservation of Resources and 4) Environment)554 ส มุ น ไ พ ร พื้ น ฐ า น * 3(3-0-101 (Elementary Herbal Medicines) 6)554 ค ว า ม รู้ พื้ น ฐ า น ด้ า น ย า * 3(3-0-102 (Basic Drug Knowledge) 6)554 ม นุ ษ ย์ กั บ ส า ร พิ ษ * 3(3-0-103 (Man and Toxic Substances) 6)554 อ า ห า ร เ พื่ อ สุ ข ภ า พ * 3(3-0-104 (Food for Health) 6)* หมายเหตุ เป็นรายวิชาที่เปิดบริการสำาหรับนักศึกษานอกคณะ วิชา ทั้งนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์อาจขอลงทะเบียนได้โดย ไม่นับเป็นหน่วยกิตรายวิชาคณะในการสำาเร็จการศึกษา แต่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมตลอดหลักสูตรได้2. หมวดวิชาเฉพาะ จำานวนหน่วยกิต 201 หน่วยกิต สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 15. 15. 15 2.1 รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำานวน 47 หน่วยกิต ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่อไปนี้ หรือรายวิชาอื่นที่คณะกรรมการประจำาคณะฯ พิจารณาว่าเทียบเท่า 2.1.1 วิชาคณิตศาสตร์และสถิติ จำานวน 8หน่วยกิต550 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานทาง 2(1-3101 เภสัชศาสตร์ -2) (Basic Computer Applications in Pharmaceutical Sciences)511 แคลคูลัสสำาหรับนักวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 3(3-0-103 (Calculus for Biological Scientists) 6)515 สถิติสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 3(2-2-203 (Statistics for Pharmacy Students) 5) 2.1.2 วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน จำานวน 21หน่วยกิต512 ชีววิทยาทั่วไป 4(4-0-8)106 (General Biology)512 ปฏิบัติการชีววิทยาทัวไป ่ 1(0-3-0)107 (General Biology Laboratory)513 เคมีทั่วไปสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4(4-0-108 (General Chemistry for Pharmacy Students) 8)513 เคมีฟสคล ิ ิ ั 3(3-0-220 (Physical Chemistry) 6)513 หลักเคมีอินทรีย์ 4(4-0-256 (Principles of Organic Chemistry) 8)514 ฟสิกสทั่วไปสำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4(4-0-109 (General Physics for Pharmacy Students) 8)514 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไปสำาหรับนักศึกษา 1(0-3-110 เภสัชศาสตร์ 0) (General Physics Laboratory for Pharmacy Students) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 16. 16. 16 2.1.3 วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและคลินิก จำานวน18 หน่วยกิต561 พื้นฐานชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุลสำาหรับ 2(2-0-104 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 4) (Basic Cellular and Molecular Biology for Pharmacy Students)561 สรีรวิทยามนุษย์สำาหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 5(5-0-105 (Human Physiology for Pharmacy Students) 10)561 ปฏิบัติการสรีรวิทยามนุษย์สำาหรับนักศึกษา 1(0-3-135 เภสัชศาสตร์ 0) (Human Physiology Laboratory for Pharmacy Students)561 ชีวเคมีทางการแพทย์สำาหรับนักศึกษา 3(3-0-204 เภสัชศาสตร์ 6) (Medical Biochemistry for Pharmacy Students)561 จุลชีววิทยาทางการแพทย์สำาหรับนักศึกษา 3(3-0-205 เภสัชศาสตร์ 6) (Medical Microbiology for Pharmacy Students)561 วิทยาภูมิคุ้มกันทางการแพทย์สำาหรับนักศึกษา 1(1-0-206 เภสัชศาสตร์ 2) (Medical Immunology for Pharmacy Students)561 พยาธิวทยาทั่วไป ิ 1(1-0-207 (General Pathology) 2)561 ปฏิบัติการชีวเคมีทางการแพทย์สำาหรับนักศึกษา 1(0-3-234 เภสัชศาสตร์ 0) (Medical Biochemistry Laboratory for Pharmacy Students)561 ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางการแพทย์สำาหรับ 1(0-3-235 นักศึกษาเภสัชศาสตร์ 0) (Medical Microbiology Laboratory for Pharmacy Students) 2.2. รายวิชาบังคับวิชาชีพ จำานวน 130 หน่วยกิต สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 17. 17. 17 2.2.1 กลุ่มวิชาด้านผลิตภัณฑ์ จำานวน 35หน่วยกิต564 เภสัชอนินทรีย์เคมี 1(1-0-111 (Inorganic Pharmaceutical Chemistry) 2)564 ปฏิบัติการเภสัชเคมี 1(0-3-121 (Pharmaceutical Chemistry Laboratory) 0)564 การควบคุมคุณภาพยา 1 3(3-0-131 (Pharmaceutical Quality Control I) 6)564 ป ฏิ บั ติ ก า ร ก า ร ค ว บ คุ ม คุ ณ ภ า พ ย า 1 1(0-3-132 0) (Pharmaceutical Quality Control Laboratory I)564 การควบคุมคุณภาพยา 2 3(3-0-231 (Pharmaceutical Quality Control II) 6)564 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยา 2 1(0-3-233 (Pharmaceutical Quality Control Laboratory 0) II)566 เภสัชพฤกษศาสตร์ 2(1-3-101 (Pharmaceutical Botany) 2)566 เภสัชเวท 1 3(3-0-111 (Pharmacognosy I) 6)566 ปฏิบัติการเภสัชเวท 1 1(0-3-121 (Pharmacognosy Laboratory I) 0)566 เภสัชเวท 2 2(2-0-211 (Pharmacognosy II) 4)566 ปฏิบัติการเภสัชเวท 2 1(0-3-221 (Pharmacognosy Laboratory II) 0)567 หลักการผลิตที่ดี 1 1(1-0-265 (Good Manufacturing Practice I) 2)567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 1 1(1-0-266 (Pharmaceutical Technology I) 2)567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 3(3-0-267 (Pharmaceutical Technology II) 6)567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 2268 (Pharmaceutical Technology III) (2-0-4 ) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 18. 18. 18567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 2269 (Pharmaceutical Technology IV) (2-0-4)567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 2(2-0-270 (Pharmaceutical Technology V) 4)567 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 6 1(1-0-271 (Pharmaceutical Technology VI) 2)567 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 2 1(0-3-287 (Pharmaceutical Technology Laboratory II) 0)567 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 1(0-3-288 (Pharmaceutical Technology Laboratory 0) III)567 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 4 1(0-3-289 (Pharmaceutical Technology Laboratory IV) 0)567 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 5 1(0-3-290 (Pharmaceutical Technology Laboratory V) 0) 2.2.2 กลุ่มวิชาทางด้านผู้ป่วย จำานวน 42 หน่วยกิต561 ชีววัตถุ 2(2-0-211 (Biologics) 4)562 เภสัชบำาบัด 2 5(4-3-362 (Pharmacotherapeutics II) 8)562 เภสัชกรรมการจ่ายยา 3(2-3-363 (Dispensing Pharmacy) 4)562 หลักการพื้นฐานทางเภสัชกรรมสถานพยาบาล 2364 (Principles of Hospital Pharmacy) (2-0-4 )562 เภสัชกรรมปฏิบัติ 4(3-3-365 (Pharmacy Practice) 6)562 บริการเภสัชสนเทศ 2366 (Drug Information Services) (1-3-2 )562 ชีวเภสัชกรรมและเภสัชจลนพลศาสตร์ 3367 (Biopharmaceutical and Pharmacokinetics) (3-0-6 )564 เคมีทางยา 1 3(3-0-211 (Medicinal Chemistry I) 6) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 19. 19. 19564 เคมีทางยา 2 4(4-0-212 (Medicinal Chemistry II) 8)565 เภสัชวิทยา 1 4(4-0-353 (Pharmacology I) 8)565 เภสัชวิทยา 2 4(4-0-354 (Pharmacology II) 8)565 เภสัชบำาบัด 1 3355 (Pharmacotherapeutics I) (2-3-4 )565 พิษวิทยา 2356 (Toxicology ) (2-0-4 )565 ปฏิบัติการเภสัชวิทยา 1(0-3-357 (Pharmacology Laboratory) 0) 2.2.3 กลุ่มวิชาทางด้านเภสัชศาสตร์สังคมและการ บริหาร จำานวน 14 หน่วยกิต550 เภสัชนิเทศ 1(1-0-151 (Pharmacy Orientation) 2)563 สาธารณสุขพื้นฐาน 2(2-0-251 (Basic Public Health) 4)563 นิติเภสัช 1(1-0-256 (Pharmacy Law) 2)563 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต้น 1 2(2-0-257 (Basic Pharmacy Administration I) 4)563 การบริหารเภสัชกิจเบื้องต้น 2 2(1-3-258 (Basic Pharmacy Administration II) 2)563 ระบบสุขภาพ 2(2-0-259 (Health System) 4)563 หลักเภสัชระบาดวิทยาและเภสัชเศรษฐศาสตร์ 1(1-0-260 2) (Principles of Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics)563 การสื่อสารกับสุขภาพ 1(0-3-261 (Communication and Health) 0) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 20. 20. 20568 สารสนเทศศาสตร์ทางสุขภาพ 2301 (Health Informatics) (1-3-2 ) 2.2.4 รายวิ ช าฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านวิ ช าชี พ เภสั ช กรรมจำา น ว น 36 ห น่ ว ย กิ ต 2.2.4.1 รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคบั ง คั บ จำา น ว น 6 ห น่ ว ย กิ ต550 การเรียนรู้เชิงประสบการณ์ในหน่วยงาน 1(ไม่น้อยกว่า 60251 สุขภาพ ชั่วโมง) (Experiential Learning in Pharmacy Setting)550 ประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ 5(ไม่น้อยกว่า351 (Professional Practice) 400 ชั่วโมง) 2.2.4.2 รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพกลุ่มส า ข า จำา น ว น 30 ห น่ ว ย กิ ต รายวิชาฝึกปฏิบตงานวิชาชีพสาขาวิทยาการทาง ั ิเภสัชศาสตร์ จำานวน 30 หน่วยกิต551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า331 เภสัชศาสตร์ 1 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Sciences Clerkship I)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า332 เภสัชศาสตร์ 2 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Sciences Clerkship II)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า333 เภสัชศาสตร์ 3 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Sciences Clerkship III)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า334 เภสัชศาสตร์ 4 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Sciences Clerkship IV)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า335 เภสัชศาสตร์ 5 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Sciences Clerkship V)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านวิทยาการทาง 5(ไม่น้อยกว่า336 เภสัชศาสตร์ 6 300 ชั่วโมง) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 21. 21. 21 (Pharmaceutical Sciences Clerkship VI) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จำานวน 30 หน่วยกิตประกอบด้วย บังคับฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทางเภสัชกรรม จำานวน 20 หน่วยกิต551 การฝกปฏิบตงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง ั ิ 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า337 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) อายุรศาสตร์ (Pharmaceutical Care Clerkship in Medicine)551 การฝกปฏิบตงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง ั ิ 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า338 เภสัชกรรมทางการ 300 ชั่วโมง) ดูแลผูปวยนอก   (Pharmaceutical Care Clerkship in Ambulatory Care)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า339 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) เภสัชกรรมชุมชน (Pharmaceutical Care Clerkship in Community Pharmacy)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า340 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) บริการเภสัชสนเทศ (Pharmaceutical Care Clerkship in Drug Information Service) เลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาบริบาลทาง เภสัชกรรม จำานวน 10 หน่วยกิต551 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า341 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) เภสัชจลนพลศาสตร์คลินิก (Pharmaceutical Care Clerkship in Clinical Pharmacokinetics)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า342 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 22. 22. 22 เภสัชกรรมสถานพยาบาล (Pharmaceutical Care Clerkship in Hospital Pharmacy Service)551 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า343 เภสัชกรรมทาง 300 ชั่วโมง) กุมารเวชศาสตร (Pharmaceutical Care Clerkship in Pediatrics)551 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า344 เภสัชกรรมทางผู้สูงอายุ 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Care Clerkship in Geriatrics)551 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า345 เภสัชกรรมทางโรคติดเชื้อ 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Care Clerkship in Infectious Diseases)551 การฝกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า346 เภสัชกรรมทางโรคหัวใจและหลอดเลือด 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Care Clerkship in Cardiovascular Diseases)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า347 เภสัชกรรมโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ของ 300 ชั่วโมง) การดูแลผู้ป่วย (Pharmaceutical Care Clerkship in Electronic Pharmaceutical Care)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า348 เภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้การรักษาทางเลือก 300 ชั่วโมง) (Pharmaceutical Care Clerkship in Alternative Medicine)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านบริบาลทาง 5(ไม่น้อยกว่า349 เภสัชกรรมในการจัดการความเสี่ยงและ 300 ชั่วโมง) ความปลอดภัยของผู้ป่วย (Pharmaceutical Care Clerkship in Risk Management and Patient Safety) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 23. 23. 23 รายวิชาฝึกปฏิบตงานวิชาชีพสาขาเภสัชศาสตร์สงคมและ ั ิ ัการบริหาร จำานวน 30 หน่วยกิต551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า350 สังคมและการบริหาร 1 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship I)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า351 สังคมและการบริหาร 2 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship II)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า352 สังคมและการบริหาร 3 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship III)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า353 สังคมและการบริหาร 4 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship IV)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า354 สังคมและการบริหาร 5 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship V)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านเภสัชศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า355 สังคมและการบริหาร 6 300 ชั่วโมง) (Social and Administrative Pharmacy Clerkship VI) รายวิชาฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ จำานวน 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย บังคับฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาสารสนเทศ ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพจำานวน 20 หน่วยกิต551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า356 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) ศึกษาระบบงานและการกำาหนดปัญหา สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 24. 24. 24 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in System Study and Problem Identification)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสารสนเทศศาสตร์ 5(ไม่น้อยกว่า357 ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) วิเคราะห์ระบบงานและแนวทางการแก้ ปัญหา (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in System Analysis and Solutions to Problem)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า358 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพเชิง 300 ชั่วโมง) บูรณาการ 1 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in Integration of Pharmaceutical and Health Informatics I)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า359 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพเชิง 300 ชั่วโมง) บูรณาการ 2 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in Integration of Pharmaceutical and Health Informatics II) เลือกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพสาขาสารสนเทศศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพจำานวน 10 หน่วยกิต551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า360 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) พัฒนาระบบงาน 1 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in System Implementation I)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า361 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) พัฒนาระบบงาน 2 สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 25. 25. 25 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in System Implementation II)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า362 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) วิเคราะห์ข้อมูล การค้นคืนข้อมูล และการนำา เสนอข้อมูล 1 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in Data Analysis, Information Retrieval and Publishing I)551 การฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพด้านสารสนเทศ 5(ไม่น้อยกว่า363 ศาสตร์ทางเภสัชกรรมและสุขภาพ ทางการ 300 ชั่วโมง) วิเคราะห์ข้อมูล การค้นคืนข้อมูล และการนำา เสนอข้อมูล 2 (Pharmaceutical and Health Informatics Clerkship in Data Analysis, Information Retrieval and Publishing II) 2.2.5 รายวิชาจุลนิพนธ์ จำานวน 3 หน่วยกิต551 จุ ล นิ พ น ธ์ 1 1(0-3-364 (Senior Project I) 0)551 จุ ล นิ พ น ธ์ 2 2(0-6-365 (Senior Project II) 0) 2.3 รายวิชาเลือกวิชาชีพ จำานวน 24 หน่วยกิต 2.3.1 กลุ่มวิชารายวิชาเลือกวิชาชีพสาขาวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ จำานวน 24 หน่วยกิตประกอบด้วย รายวิ ช าบั ง คั บ กลุ่ม รายวิ ช าเลื อ กวิ ช าชี พ สาขา วิทยาการทางเภสัชศาสตร์ จำานวน 20 หน่วยกิต561 เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-241 (Pharmaceutical Biotechnology) 4)561 การควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ 2(2-0-245 (Biological Quality Control in Pharmaceutical 4) Products)561 ปฏิบัติการการควบคุมคุณภาพยาทางชีวภาพ 1(0-3-246 (Biological Quality Control in Pharmaceutical 0) Products Laboratory) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 26. 26. 26564 บูรณาการทางเภสัชวิเคราะห์ 3(1-6-234 (Integrated Study in Pharmaceutical 2) Analysis)565 การพัฒนาและควบคุมยา 2(2-0-358 (Drug Development and Regulation) 4)567 หลักการผลิตที่ดี 2 2(2-0-272 (Good Manufacturing Practice II) 4)567 การจัดการทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-273 (Management in Pharmaceutical Sciences) 4)567 การออกแบบและพัฒนาสูตรตำารับเภสัชภัณฑ์ 4(2-6-274 (Pharmaceutical Formulation and 4) Development)567 การวางแผนและกระบวนการผลิตระดับ 2(1-3-275 อุตสาหกรรม 2) (Pharmaceutical Production Planning and Processing) ร า ย วิ ช า เ ลื อ ก วิ ช า ชี พ ส า ข า วิ ท ย า ก า ร ท า งเภสั ช ศาสตร์ จำา นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 4 หน่ว ยกิ ต เลื อ กเรี ยนจากรายวิชาดังนี้561 โภชนาการและโภชนบำาบัด 2(2-0-242 (Nutrition and Nutritional Therapy) 4)561 การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของยา 3(3-0-243 (Drug Biotransformation) 6)561 เภสัชวิทยาจีโนม 2(2-0-244 (Pharmacogenomics) 4)561 ความปลอดภัยของอาหารและนำ้าดื่ม 3(1-6-302 (Safety of Foods and Drinking Water) 2)561 เทคโนโลยีชีวภาพระดับโมเลกุลสำา หรับเภสัชกร 3(2-3-311 4) (Molecular Biotechnology for Pharmacists)564 การแยกเพื่อการวิเคราะห์เภสัชภัณฑ์ 3(2-3-235 (Analytical Separation of Pharmaceuticals ) 4)564 วิธีพิเศษในการวิเคราะห์ยา 3(2-3-236 (Special Methods in Medicinal Analysis) 4) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 27. 27. 27564 เภสัชวิเคราะห์ 4(2-6-237 (Pharmaceutical Analysis) 4)564 การวิเคราะห์ยาในสารชีวภาพ 3(2-3-238 (Medicinal Analysis in Biologicals) 4)564 หัวข้อปัจจุบันของวิทยาการทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-239 (Current Topics in Pharmaceutical Sciences) 4)564 การประกันคุณภาพทางเภสัชศาสตร์ 2(2-0-240 (Quality Assurance in Pharmaceutical 4) Sciences)564 การสังเคราะห์ยา 3(2-3-241 (Pharmaceutical Synthesis) 4)564 การเรียนรู้เคมีทางยาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 2(2-0-242 (Problem-Based Learning in Medicinal 4) Chemistry)564 เคมีทางยาของยาใหม่ 2(2-0-243 (Medicinal Chemistry of New Drugs) 4)564 เมแทบอลิซึมของยาเชิงเคมี 2244 (Chemical Aspects in Drug Metabolism) (2-0-4 )564 การอธิบายโครงสร้างของอินทรียสารด้วยวิธีทาง 3(3-0-245 สเปกโทรเมตรี 6) (Spectrometric Structure Determination of Organic Compounds)565 พิษวิทยาภาวะแวดล้อม 3(2-3-359 (Environmental Toxicology) 4)565 เภสัชวิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล 3(3-0-360 (Cellular and Molecular Pharmacology) 6)565 การทดลองทางเภสัชวิทยา 2(1-3-361 (Experimental Pharmacology) 2)565 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท 2(2-0-362 (Pharmacology of Neuropsychoactive 4) Drugs)565 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและ 2(2-0-363 หลอดเลือด 4) สภามหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ ١٢/٢٥٥٢ วันที่ ٩ ธันวาคม ٢٥٥٢
 28. 28. 28 (Pharmacology of Cardiovascular Drugs)565 เภสัชวิทยาของยาที่ออกฤทธิ์ต่อระบบทางเดิน 2(2-0-364 อาหาร 4) (Pharmacology of Gastrointestinal Drugs)565 ยาใหม่ 2(2-0-365 (New Drugs) 4)565 การประเมินฤทธิ์ของยา 2(1-3-366 (Evaluation of Drug Action) 2)566 เทคนิคการสกัดแยกสารทางเภสัชศาสตร์ 3(2-3-222 (Separation Technique in Pharmaceutical 4) Sciences)566 การวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร 3(2-3-223 (Research and Development in Medicinal 4) Plants)566 เทคโนโลยีชีวภาพของพืชสมุนไพร 3(2-3-224 (Biotechnology of Medicinal Plants) 4)566 เภสัชเวทประยุกต์ 2(2-0-225 (Applied Pharmacognosy) 4)566 พฤกษบำาบัดบนหลักฐานเชิงประจักษ์ 2(2-0-226 (Evidence Base Phytotherapy) 4)566 ยาสมุนไพรพื้นบ้าน 3(2-3-227 (Indigenous Medicines) 4)567 ระบบนำาส่งยาแบบใหม่ 2(2-0-276 (Novel Drug Delivery System) 4)567 วิทยาการเครื่องสำาอาง 4(2-6-277 (Cosmeticology) 4)567 การบริหารการผลิต 4(3-3-278 (Manufacturing Management) 6)567 ระบบควบคุมและประกันคุณภาพ 4(3-3-279 (Quality Control and Quality Assurance 6) Systems)567 การเคลือบยาเม็ด 3(2-3-280 (Tablet Coating) 4)567 วิทยาการพอ฀

×