Art Of Being

657 views

Published on

Published in: Sports, Business, Technology
6 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
657
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
12
Comments
6
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Art Of Being

 1. 1. kaMhIMnaa iXaKro kabaIja krNao AavaDto pNa Art of Being kaMhI qaaoDyaaMnaaca navaI iXaKro banavaNao AavaDto. ‘Aist%vaacaI klaa’ AXaavaoLcaO samaaQaana va tRPtI AvaNa-naIya Asato. iXaKr ekdaona idvasaat banat naahI¸ AgaNaIt kaL laagatao vaadL vaaro ]na pa}sa va pirisqatI AgaNaIt AaGaataMnaI to banat jaato. AXaa iXaKraMcyaa klpnaa krNaaro svayaMP`aorNaonao kt-R%vavaana banat vaoDavaUna jaatat. iXaKroca tumacyaakDo maana var k$na phat Aahot yaacaI jara klpnaa trI k$na pha Ñ
 2. 2. Art of Being ‘Aist%vaacaI klaa’ ha saKaola jaaNaIvaotuna kolaolaa ek saMklaIt AByaasa Aaho. ho saamaaijak ?Na Aaho. jao ek AayauYya jagataMnaa banat gaolaolao Aaho. ho tumhI jaoMvha isvakarala toMvha ?Na vaaZt jaa[-la¸ pNa tumacaaca samaaQaanaacaa inaXvaasa ho sava- ?Na foDUna Takola. www.drishticone.com P`a%yaokanao sva%vaacaI jaaNaIva va Aa%masanmaana vaaZvat svat:kDo phaNyaacaa dRiYTkaona badlaNyaasaazI va AayauYyaat P`a%yaok Xvaasaasaaobat AaNaKI qaaoDo ‘manauYya’ haoNyaasaazI samaip-t ek AByaasa . svat: pha va jyaaMcyaa BalyaacaI tumhalaa kaLjaI Aaho %yaaMnaa daKvaa.
 3. 3. eka ijavaMt manaacaa manauYya ‘klpt$’ yaa AByaasaacaa koMd`ibaMdu Aaho. yaa ibaMdu BaaovatI jaoMvha %yaacao ek maaozo ivaXva banaola toMvhaca ibaMdu saaqa-k zrola. ho sava- AByaasa tumacyaasaazI Aahot. Aaja ]VasaazI tumhalaa jao laagaola to tumhI yaatUna Gyaa. tumacao AnauBava tumacyaa saar#yaa AnaokaMnaa Va¸ %yaaMnaa madt ha[-la. dRiYTkaona Anaok Asalao trI hotu ekca Aaho. “savao- sauiKna: saMtu¸ savao- saMtu inaramaya:”
 4. 4. klpt$ sadahirt¸ eoSvaya-gaiBa-t Asaa va AayauYyaat hvao to¸ hvao toMvha¸ hvao tovaZo doNaara va tumacaa svat:caa %yaacyaakDUna kaya maagaayacao¸ ksao imaLvaayacao ho samajaUna Gyaa. AaplyaakDo Aahot Asao vaaTto¸ pNa Apoixat samaaQaanaakDo naoNyaasa Asamaqa- zrlaolao kaMhI manaaogauNa.
 5. 5. AMt-Xai@tcaa vaapr krNaaro laaok dOvaI doNagaIsah janmaalaa yaot naahIt. maaNasaalaa manaapasaUna hvao to samaaQaana svaP`aya%naaMnao imaLvaayacao Asato. navyaa saMXaaoQanaaMtIla inaYkYa- hoca saaMgatat kI AMt-Xa@tI svaocConao vaaZvata yaoto. yaasaazI kaya krayacao yaasaaobatca ksao krayacao yaacao &ana imaLU Xakto. maagaa-caI ]pyau@tta pTlyaavar maaNausa koMvhahI navyaa savayaI isvaka$ Xaktao. AapNa ho k$ Xaktao pTlyaavar [cCa va Xa@tI yaaMcaa samanvaya hao} laagatao. samanvayaIt [cCaXa@tIcyaa sahBaagaanaoca pirNaamakark badla hao} Xaktao. AMQaaratUna P`akaXaakDo jaataMnaa saurvaatIlaa vaaTaDyaacaI madt haoto. yaa dRiYTkaonaamauLo kaoNaIhI vya@tIma%vaalaa navao sva$p do} Xaktao. AapNa yaa dRiYTkaonaalaa ‘ijavaMtpNaacaI klaa’ ( Art of Being ) Asao mhNaUyaa.
 6. 6. yaatUna [cCukaMnaa yaXasvaI haoNyaasaazI maulyavaana maaga-dXa-na imaLola yaat XaMka naahI. yaatUna t$Nat$NaIMsah AsaM#ya maaNasaaMnaa ek jaIvalaga imaLola. manaaogat ina:saMkaoca maaMDta yao[-la¸ laaokaMcao AnauBava AByaasata yaotIla. svat:saazI svat:ca ek pirNaamakark maaga- banavata ya[-la. Asao iXakt jaaNao ho svayaMinaima-t ( Self Made) vyai@tma%vaasaazI garjaocao Aaho. svat:laa samaqa- krNyaasaazI kaoiNahI yaaiXavaaya vaogaLI kaoNatI Apoxaa krolaÆ tumacyaa yaXaakDo AapulakInao phaNaarI maaNasao Aazvaa. tumacaI svat:caI svaPnao va AakaMxaa Aazvaa. eka navyaa mana:P`avaasaalaa saurvaat kra.
 7. 7. Aajacyaa jagaat XaMkolaa ]<ar naahI mhNauna kaoNaIhI Asahayya rhaNaar naahI Anaok saMbaMQaIt saMXaaoQanaaMba_lacaI navaI maahItI va AnauBava samasyaa va XaMka AXaa sausaMvaadasaazI ‘dRiYTkaona’ tumacaa ek ijavalaga zrola
 8. 8. AapNaalaa ho sava- gauNa AaplyaakDo Aahot Asao vaaTto. yaa ba_lacaI maaihtI AapNaalaa Aaho Asao vaaTto. Asao AsaunahI ho gauNa va maaihtI AapNaalaa Apoixat samaaQaanaakDo naoNyaasa Asamaqa- zrtat. Aajacyaa &anayaugaat yaacyaa karNaaMcaa XaaoQa GaoNyaasaazI t& Asalao paihjao Asao naahI. saamaanya &anaacyaa Aavaa@yaat AsaNaarI ‘AByaasaU AaoLK’ P`a%yaokalaa Asaayalaaca hvaI. Aaja jagaBaratUna yaa &anaacaa KjaInaa ]plabQa haot Aaho ¹ %yaacaa ]payaaoga krayacaI savaya saMGaYa- saaopo krola. samaaQaana naohmaIca tumacaI saaobat krola. yaa jaaNaIvaotuna svaPnaaMpoxaa XahaNao haota yaoto ¹ svaPnao AXaIca sa%ya haotat. ‘dRiYTkaona’ tumacaa KraKura ijavalaga zrola.
 9. 9. P`a%yaokalaa naohmaIca kaMhI naa kaMhI iXakNyaasaarKo Asato. svat:sah GaratIla vaaZtI maulao¸ ivaVaqaI-¸ kma-caarI¸ vyavasqaapk vaga- AXaa AByaasaatuna navaI ]maod imaLvaU Xaktat. svat:cao Anamaaola AayauYya¸ %yaavar AvalaMbaUna Asalaolao AnaokaMcao Baivatvya va kamakajaat gauMtlaolao kaoTyaavaQaI $pyao va AayauYya banavatIla AXaa saMQaI ¸ tumacyaahIpoxaa maaozyaa saMGaTnaa tumacyaavar AvalaMbaUna Asatat . P`a%yaokalaa Aaho %yaapoxaa caaMgalao AayauYya va sqaayaI samaaQaana hvaosao vaaTto. P`a%yaok naato vaaZIva xamata kuvat va dRZ [cCa maagato. badla%yaa jagaatIla AinaiXcatta inaiXcaIttot badlaavaI laagato. AXaavaoLI maaNasaacyaa hatapoxaa %yaacao mana tr ]pisqat Asaavaoca laagato ¹ ho ksao to iXakNyaasaazI svayaMP`aorIt Asaavao laagato.
 10. 10. Visit us at www.drishticone.com Will also be available in English shortly

×