บรรณานุกรม (ชั่วคราว)
๑. ภาษาบาลี – ไทย :
ก. ข้อมูลปฐมภูมิ
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ....
๑๙
พระพุทธโฆสาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร).
พิมพ์ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร :...
๒๐
http://e-book.ram.edu/e-book/p/PC103/pc103.pdf. .
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กศ.บป.) ขอนแก่น รุ่นที่ 22. “พฤติกรรมมนุษย์กับก...
๒๑
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อผู้วิจัย พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร (คากมล)
วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๙
สถานที่เกิด บ้านดอนหัน ต...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

บรรณานุกรมพฤติกรรม

1,126 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,126
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
171
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บรรณานุกรมพฤติกรรม

  1. 1. บรรณานุกรม (ชั่วคราว) ๑. ภาษาบาลี – ไทย : ก. ข้อมูลปฐมภูมิ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๐๐. __________. พระไตรปิ ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. __________. อรรถกถาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ ฐกถา. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วิญญาณ, ๒๔๙๙,๒๕๓๓-๒๕๓๔. มหามกุฏราชวิทยาลัย. พระไตรปิ ฎกพร้อมอรรถกถาแปล. ชุด ๙๑ เล่ม. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๓๔. ข. ข้อมูลทุติยภูมิ (๑) หนังสือ : กันยา สุวรรณแสง. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร : อักษรพิทยา. ๒๕๔๒. จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคณะ. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๒. นพมาศ อุ้งพระ (ธีรเวคิน). ทฤษฎีบุคลิกภาพและการปรับตัว. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๑. บรรจบ บรรณรุจิ. จิตวิเคราะห์เปรียบเทียบ : พระพุทธเจ้า : ซิกมันด์ ฟรอยด์. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ธรรมสภา. ๒๕๓๗. ประเทือง ภูมิภัทราคม. การปรับพฤติกรรม : ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์. ๒๕๔๐. พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๗. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๖. พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๘. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘. พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต). พุทธธรรม ฉบับขยายความ. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ บริษัท สหธรรมิก จากัด, ๒๕๔๙.
  2. 2. ๑๙ พระพุทธโฆสาจารย์. คัมภีร์วิสุทธิมรรค ฉบับ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร). พิมพ์ครั้งที่ ๔ . กรุงเทพมหานคร : ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง จากัด, ๒๕๔๖. พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจริยะ. ปฏิจจสมุปปาททีปนี. ม.ป.ท. ม.ป.ป., พระสุมังคลมีเถระ. “อภิธัมมัตถสังคหะ”. ใน ฎีกาอภิธัมมัตถสังคหะ ชื่อว่าอภิธัมมัตถวิภาวินีแปล. แปลโดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙). เอกสารประกอบการเรียนการสอน. พรรณราย ทรัพยะประภา. จิตวิทยาอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์. ๒๕๒๙. มานิต มานิตเจริญ. พจนานุกรมไทย ฉบับของราชบัณฑิตยสถาน. พิมพ์ครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร : หสน. นิยมวิทยา การพิมพ์, ๒๕๓๕. ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๕. กรุงเทพมหานคร : อักษรเจริญทัศน์. ๒๕๓๘. วศิน อินทสระ. หลักคําสอนสําคัญในพระพุทธศาสนา (พุทธปรัชญาเถรวาท). กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เจริญกิจ, ๒๕๓๕. วิภาพร มาพบสุข. จิตวิทยาทั่วไป. กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมวิชาการ. วัชระ งามจิตรเจริญ. พุทธศาสนาเถรวาท. กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๒. สิทธิโชค วรานุสันติกูล. จิตวิทยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์. กรุงเทพมหานคร : ซีเอ็ดยูเรชั่น. ๒๕๔๖. สมโภชน์ เอี่ยมสุภาษิต. ทฤษฎีและเทคนิคการปรับพฤติกรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : โรง พิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ๒๕๕๐. อุบลวรรณ ภวกานันท์ และคณะ. จิตวิทยาทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร : สานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. ๒๕๕๒. (๒) วิทยานิพนธ์ พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต(สุขดา).“การศึกษาเปรียบเทียบแนวความคิดเรื่อง พฤติกรรมของมนุษย์ใน ทรรศนะของพุทธปรัชญาเถรวาทกับ ซิกมันด์ ฟรอยด์”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร มหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๘. พระพิรุณ วุฑฺฒิธมฺโม (ตะเนาว์). “การพัฒนาบุคลิกภาพในพระพุทธศาสนา”. วิทยานิพนธ์พุทธ ศาสตรมหาบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๔๖. (๓) อินเทอร์เน็ต มุกดา ศรียงค์ และคณะ. “จิตวิทยาทั่วไป”. (30/03/2010).
  3. 3. ๒๐ http://e-book.ram.edu/e-book/p/PC103/pc103.pdf. . มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (กศ.บป.) ขอนแก่น รุ่นที่ 22. “พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน”. (30/03/2010). http://www.oknation.net/blog/lrukk/2007/07/14/entry-1 . เอกศิษฏ์ พันธ์ธนพฤกษ์. “ทฤษฎีทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา”.(01/05/3010). http://gotoknow.org/file/a_kasith/view/69624. ๒. ภาษาอังกฤษ 1. PRIMARY SOURCES : Bandura, A, Ross, D. & Ross, S. A. “Imitation of film-mediated aggressive models”, Journal of Abnormal and Social Psychology, 1963. Bandura, A. Principles of Behavior Modification. Holt, Rinehart and Winston, Inc, New York, 1969. Bandura, A. Aggression : a social learning analysis. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1973. Bandura, A. Social learning theory. Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1976. Bandura, A. Social Foundations of Thought and Action : A Social cognitive theory. Prentice- Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey, 1986. Bandura, A. Social cognitive theory. Annals of Child Development, 1989. 2. SECONDARY SOURCES : (1) Books. Lida L. David off. Introduction to Psychology. New York : McGraw – Hill Book Company. 1987.
  4. 4. ๒๑ ประวัติผู้วิจัย ชื่อผู้วิจัย พระมหาธานินทร์ อาทิตวโร (คากมล) วัน เดือน ปีเกิด ๑๘ มิถุนายน ๒๕๐๙ สถานที่เกิด บ้านดอนหัน ตาบลโพนงาม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อุปสมบท ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ที่วัดโพนงาม ตาบลโพนงาม อาเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ การศึกษา น.ธ.เอก. ป.ธ. ๕. สานักเรียนวัดกลางกาฬสินธุ์,ป.ธ. ๖. สานักเรียน วัดมหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร, ป.ธ. ๗,๘. สานักเรียนวัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร , พธ.บ. พุทธศาสตรบัณฑิต (อังกฤษ), พธ.ม. พุทธศาสตรมหาบัณฑิต (บาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย หน้าที่การงาน ครูสอนพระปริยัติธรรม ที่อยู่ปัจจุบัน วัดปรินายก ถนนราชดาเนินนอก เชิงสะพานผ่านฟ้ า แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๒๙-๙๑๗๙, ๐๘-๑๐๖๑-๕๐๘๐.

×