พระพุ ท ธศาสนาได้ อุ บ ัติ ขึ้ น ท่ า มกลางสัง คมอินเดียที มีความหลากหลายด้านความเชื่อ ศาสนาลัทธิต่าง ๆ ที่ อุบติขึ้นก่ อน...
ศาสนามี ล ัก ษณะพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งจากล ัท ธิ ศาสนาต่าง ๆ ได้แก่การอุบติขึ้นมาพร้อมกบ                ั...
พุท ธศาสนาเคยได้ เ จริ ญ รุ่ง เรือ งในอินเดี ย มาก่ อ นย่อมจะทําให้ สงคมอินเดี ยได้รบอิทธิพลด้านความคิด          ...
ปั จ จุ บ น อิ ท ธิ พ ลของพระพุท ธศาสนาในครัง      ั                 ้ พุท ธกาล หลัง จากที่ พ ระพุท...
ความสุ ข สงบแก่ ชี วิ ตและสั ง คมแม้ ว่ า จะ ยากลําบากเพียงใดก็ตาม พระองค์ใช้เวลาที่ มี อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ๔๕พรรษา เผยแผ...
พระพุทธองค์มิได้จากัดบุคคลในการเทศน์ สอน          ํว่าเป็ นชนชันวรรณะใด เพศใด อาชีพใด หรืออายุ      ้วัยใด...
ออกโดยหลั ก การของพุ ท ธศาสนา เพราะ เมื่ อ ก่ อ นได้ ถ ก ครอบง ํา ปิ ดก ัน สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ           ู    ...
พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นก็ทรงปกครองโดยทศพิธราชธรรม ดงปรากฏว่ามีพระราชาหลาย            ัพระองค์ที่ทรงเป็ นพุทธส...
มี พระพุท ธเจ้ า เป็ นประธาน และได้ ส ร้ า งวัด วา  อารามต่ า ง ๆ ถวายแก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ด้ ว ย  ภายหลงพทธปรินิพพาน พ...
ประการที่ทาให้พระพทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย     ํ      ุ  พระพุท ธศาสนาได้ เ จริญ รุ่ง เรื องมาตัง แต่     ...
พุท ธศาสนามี บ ทบาทต่ อ สัง คมอิ น เดี ย ในสมัยต่าง ๆ ดังนี้  เมื่ อ พุท ธศตวรรษที่ ๒ ในร ช สม ย ของพระเจ้ า      ...
ส ัง คายนาพระธรรมวิ นั ย คร ง ที่ ๓ ขจ ด ภ ย ร้ า ย               ั้    ั ั  ของพระพุ ท ธศาสนาด้ วยการ...
ตอนเหนื อเจริญรุ่งเรือง ในสมัยราชวงศ์นี้ได้ชื่อ ว่ า เ ป็ น ยุ ค ท อ ง ท า ง ศ า ส น า ว ร ร ณ ค ดี ศิลปกรรม และปรัชญา แม้...
แต่ก็ทรงอุปถมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็น        ั อ ย่ า ง ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ ฝ่ า ย ม ห า ย า น จ น เจริญร่งเรืองไป...
ในยุคนี้ พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานได้ รจนาคมภีรขึนมากมาย ด้านศิลปกรรมทางพทธศาสนามี  ั ์ ้                 ุ...
ส่ ว นด้ า นปรั ช ญา ได้ มี นั ก ปรั ช ญาทางพุ ท ธ  ศาสนาหลายท่ า น เช่ น ท่ า นนาคารชุ น ท่ า  นอส ั ง คะ และท่ านวสุ พ...
ในด้ า นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ การศึกษาทางพุทธศาสนาได้ก้าวหน้า ไปมาก ถึง กับขยายการจัดการศึ กษาไปเป็ น ...
มหาวิทยาลัยนาลันทามีคณาจารย์สงสอนธรรม ั่มีถึง ๑๕๐๐ ท่าน นักศึกษาจานวนนับหมื่น มีทงชาว               ํ   ...
พ.ศ. ๑๑๐๐ พระเจ้าหรรษวรรธนะ (พระเจ้าศีลา ทิตย) ราชวงศ์วรรธนะ แห่งวรรณะแพศย์ ได้      ์ กํ า จ ั ด อํ า นาจราชวงศ์ ค...
และอุปถัมภ์บารุงมหาวิทยาลัยนาลันทาด้วย จน        ํ ทํา ให้ ช าวฮิ น ดูข ด เคื อ งว่ า บ า รุง พุท ธศาสนา     ...
ในยุคนี้ ได้มีพระภิกษุชาวจีนท่านหนึ่ งชื่อหลวงจีนเหี้ ย นจ ัง หรื อ ยวนฉาง (พระถ ัง ซัม จ ั ๋ง) ได้ จ าริ ก สู่ชมพูทวี ป น...
หลังจากพระเจ้าศี ลาทิ ตย์สวรรคตแล้ว อินเดี ย ได้เข้าส่ความระสาระสายเป็นเวลาประมาณ ๑     ู    ํ่ ศตวรรษ พระพุท ธศา...
๑) ปั จ จัย ภายใน ได้ แ ก่ ค วามอ่ อ นแอ ความแตกแยก ขาดความเป็ นปึ กแผ่ น ของคณะสงฆ์ประกอบกบการรบเอาลทธิตนตระของพราหมณ์มา ...
๒) ปัจจยภายนอก ได้แก่ความระสาระสายของ    ั             ํ่ บ้านเมือง อันเนื่ องมาจากการคุกคามจากชน ชาติอื่...
ขาดผู้อุ ป ถ ัม ภ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ กษั ต ริ ย์ ผู้ ป กครองบ้ า นเมื อ ง เมื่ อ กษั ต ริ ย์ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอื...
เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ สงคมอินเดียกาลงอยู่ใน                ั        ํ ัความอ่อนแอ กองทพเตอรกมุสลิม...
พระพุทธศาสนาได้ สูญสิ้น ไปจากอิน เดี ย ตังแต่ ้ บด นั ้น มา ระยะกาลยาวนานกว่ า ๑ พน ปี ที่  ั              ...
มูลเหตุสาคญในอนที่จะส่งเสริมให้ศาสนา         ํ ั ัใดศาสนาหนึ่ ง เจริญรุ่งเรือง บรรลุความสําเร็จเป็นที่ยอมรบนับถื...
กต้องยอมรบว่า พทธศาสนาเป็นศาสนาที่ ็    ั   ุ เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระ หรือคณสมบติ                ...
ในศตวรรษที่ ๖ และที่ ๕ ก่อนคริสต์ศกราช  ันั น ในทวี ปเอเชี ยและยุโรป มีการตื่ นตัวทาง  ้ความคิดด้านศาสนาและปรัชญา อันเป...
และขงจื้ อ (ถึ ง แก่ ก รรมปี ๔๗๐ ก่ อ น ค.ศ.) ใน ประเทศเปอร์ เ ชี ย (อิ หร่ า นในปั จ จุ บ ัน ) มี ศาสดาโซโรอาสเตอร์ (ศตวร...
ในประเทศอินเดีย นอกจากเจ้าสานักหลาย  ํท่าน ดังมีข้อความระบุถึงในมหากาพย์ภารตะและมหากาพย์รามายณะ ตลอดจนในคัมภี ร์อปนิษทแล...
อาจกล่ า วได้ ว่ า อิ น เดี ย ในยุ ค นั ้น เต็ ม ไปด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ที่ ส ั บ ส น ข ั ด แ ย้ ง ค ล้ า ย ก ั บ ว่ า ปัญญ...
ดินแดนภารตะทัง ประเทศในสมัยนั น เร่ า           ้            ้ร้อนไปด้วยความเคลื่อนไหวทางพุทธิปัญญาด...
๑. คําอวดอ้ างอัน ไม่ส มควรและไร้ เหตุผ ลของ พราหมณ์   ๒. ประสิทธิภาพการบูชายญด้วยชีวิตสตว์              ...
คํ า สอนเชิ งวิ พากษ์ แ ละการโจมตี ของพระพุทธเจ้า คงจะเป็ นที่ พอใจของคนจํานวนหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่เห็นด้ วยกับ ระบบสัง คมในยุค...
คํา สอนของพระพุท ธเจ้ า ที่ ว่ า “จงเป็ นที่ พึ่ ง แก่ ตนเอง” (อตฺตที โป อตฺตสรโณ อน�ฺรโณ)  ส เป็นการเปิดตาให้แสงสว่า...
พระองคทรงสอนว่าพราหมณ์หรือพระภิกษุ       ์เป็นแต่เพียงผนําทางจิตวิญญาณเท่านัน หาใช่        ู้       ...
เริ่มแรกพระพทธเจ้าทรงสอนสานุศิษยของ           ุ            ์พระองค์ซึ่งถกครอบงาด้วยอวิชชา คือความ  ...
วาจา และใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ให้ตระหนักถึง คณค่าแห่งศีล สมาธิ และปัญญา พระองคทรง   ุ                 ...
คํา สอนของพระพุท ธองค์ที่ มี ชื่ อ ในภาษาบาลีว่า “ปฏิ จฺจสมุปบาท” (กฎแห่ งธรรมที่           ฺต้ อ งอาศัย กัน เกิ...
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมัน (อนัตตา) ทุก สิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพไหลเลื่อนแปรเปลี่ยน อยู่ทุกขณะและตลอดเวลา นิพพานเท่ าน...
มนุษยจะร้แจ้งในสจจะนี้ได้ด้วยตนเองและ      ์ ู      ัเฉพาะตัว ไม่มีผ้ใดอื่นจะสามารถช่วยให้ เขารู้        ...
พระพุ ท ธองค์ มิ ไ ด้ ท รงแตะต้ อ งความเชื่ อ ถื อ ของ พราหมณ์ ซึ่งมีมาแต่ โบราณกาล เป็ นต้ นว่า ความ เชื่ อ ถื อ ในเรื่ อ...
สอนว่าสจจะหรือความจริงเป็นสิ่งที่ภาษามนุษย์    ั ไม่สามารถจะให้ อรรถาธิบายได้ เพราะฉะนัน้ สถานบท (Premise)     ...
มูล เหตุ ประการที่ ส อง ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ พุท ธศาสนาเจริ ญ และแผ่ไ พศาลไปอย่ า งรวดเร็วได้แก่ บุคลิกภาพของพระองค์และเห...
พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ และอื่ น ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก   บ ร ร ด า ส า ว ก ผู้ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม รู้ ความสามาร...
สาวกของพระพทธองค์ ต่างกเชยวชาญใน          ุ        ็ ่ีวชาการต่าง ๆ ทางพทธศาสตร์ เชน ิ         ...
เป็ นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์ (องค์คุณเครื่อง  กาจดกิเลส) หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน   ํ ั  พระมหากั ส สปะได้ เป็ นผู้ ...
พระมหากั จ จายนะ ได้ ร ั บ การยกย่ อ งเป็ น เอตทคคะในทางขยายความคาย่อให้พิสดาร    ั           ํ ว่ากันว่าพระม...
พระสาวกของพระพุทธเจ้ าที่ ได้ กล่าวนามมานี้ ต่ างได้ อุทิศสติปัญญาความสามารถในการเผยแผ่ พุท ธธรรม และได้ ดึ ง ดูด สาธุ ช น...
ได้ดึงดูดความสนใจของท้าวพญามหากษัตริยซึ่ง                    ์ ครองราชย์และมีอํานาจในชมพูทวี ปในสมัย ...
อีกทงอมพปลี หญิงงามเมองแห่งนครเวสาลี ต่าง   ั้ ั         ื  ได้ ส ร้ า งว ั ด วาอารามถวายพระพุ ท ธเจ้ า  ตลอด...
ประวัติศาสตร์ชี้ ให้ เราเห็น ว่ า ความเจริ ญและความเสื่อมของพทธศาสนานัน ขึ้นอยู่กบ           ุ       ้  ...
ในยุคต่อมา พุทธศาสนาถึงแก่ความอับเฉา ครัน   ้ ต่ อมาในยุคของกษัตริย์เชื้ อสายอินเดี ยผสม แบคเทรี ย (Indo-Bactria)   ...
พุ ท ธ ศ า ส น า ต ก อ ยู่ ใ น ส ภ า พ อั บ เ ฉ าจนกระทังถึงสมัยกษัตริย์ศกราทิตย์ พุทธคุป       ่         ั...
โดยเฉพาะในแคว้นเบงกอล แต่เป็ นพลังที่ วิปริต ผิดแปลกไปจากคาสอนเดิมของพระพทธองค์             ํ        ...
จะเหนได้ว่า ความเจริญร่งเรืองของพทธศาสนา   ็          ุ     ุ ในชมพทวีปนัน เกิดจากการอปถมภของราชา    ...
ก า ร อุ บั ติ ข อ ง พุ ท ธ ศ า ส น า นิ ก า ย“มหายาน”      ถื อกันว่ าเป็ นวิวฒ นาการที่              ...
เป็นความคิดความเชื่อที่จงใจ และครองใจคน              ู ไม่ เ ฉพาะในอิ นเดี ย เท่ า นั ้น ทว่ า ในทวี ป เอเช...
คําสอนและอุดมการณ์ ของมหายานตังอยู่  ้บนรากฐานแห่งความเชื่อในองคพระพทธเจ้า                 ์   ุพระโพ...
พระนามของพระโพธิสตว์เหล่านี้ เป็ นนามธรรม           ั ของคุ ณ สมบ ั ติ เช่ น อวโลกิ เตศวร เป็ น นามธรรมของความเ...
กล่ า วคื อ ไม่ นํ า พาต่ อ คุ ณ สมบ ัติ เช่ น ความ เมตตากรุณา ทว่าไปยึดมันในรูปสมบัติ เช่ น               ...
ด้วยเหตุนี้จึงมีการรจนาบทกราบไหว้สดุดีที่ มีชื่อในภาษาสันสกฤต (พุทธศาสนานิกายมหายาน ใช้ภาษาสันสกฤตแทนภาษาบาลี ซึ่งใช้ ใ นน...
หรือ “นโม โฮ เรง เก โกยฺ” ของชาวพุทธญี่ปุ่น (นิ กายนิจิเรน) ฯลฯ มหายานเชื่อว่า ด้วยการ ท่องบน “คาถา” หรือ “มนตร” อนศกด์ ...
สรวงอันละเมียดละไมเช่นนี้ บรรดาสมณะ หรือภิกษุ สงฆ์ก็พากันหันมาสนใจในการ ประกอบพิ ธี ก รรมเหล่ า นี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จน การ...
ด้วยประการฉะนี้ ตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๔            ้ถึ ง ที่ ๗ พุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย จึ ง กลายเป็ นศาสนาแห่งพ...
นั กจาริกแสวงบุญจากประเทศจีน ผู้เดินทางไป  สื บพระพุทธศาสนาในอินเดี ย ใน ค.ศ. ๖๒๙  ใ น ร ั ช ส ม ั ย พ ร ะ เ จ้ า ห ร ร ...
ทรงทะนุ บ า รุง พุท ธศาสนานิ กายเถรวาทก่ อ น      ํ หน้ านั ้น และนี้ เองเป็ นเหตุ ใ ห้ พุ ท ธศาสนา นิ กายมหายานรุ่ง ...
ประวัติศาสตร์ให้ บทเรี ยนว่ า สถาบันหรือขนบธรรมเนียมใด ๆ กตามซึ่งในระยะเริ่มต้น            ็อาจจะมีคุณูปการหรือ...
สถาบ ัน หรื อ ขนบธรรมเนี ยมด ั ง กล่ า ว อาจ ก ล า ย เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค สิ่ ง ขั ด ข ว า ง ต่ อ ก า ร เจริ ญก้ า วหน้ าขอ...
และความชํา นาญ (การแบ่ ง คนออกเป็ น วรรณะในสังคมอินเดี ยโบราณ) การประกอบ พิธีทางศาสนาการเชื่ อ ถื อ พระเจ้ า หลายองค์ (พห...
การเสกคาถาอาคมและปลุ ก ผี ส างเทวดา พฤติกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสงคมขวาง                   ัในยุคหนึ่...
การแยกตนไปดารงชีวิตต่างหากของสงฆ์            ํเป็ นเหตุ สํา คัญ ประการหนึ่ ง แห่ ง การอ่ อ นกาลงของพทธศาสนา  ...
แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ความก้ าวหน้ าทางจิ ตวิ ญญาณ แต่ เมื่ อ กาลเวลาได้ ล่ ว งเลยไป สงฆ...
หลกฐานทางประวติศาสตรชี้ให้เห็นว่า ใน    ั      ั    ์ระยะแรก ๆ แห่งการก่อตังสงฆ์โดยพุทธานุมติ        ...
พุ ท ธศาสนามี คุ ณู ป การอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ  พ ฒ นาการด้ า นว ัฒ นธรรมของอิ น เดี ย และ   ั  ของหลายประเทศในทวีปเอเ...
สัมฤทธิผลของศาสนาใดศาสนาหนึ่ งนัน ขึ้นอยู่                  ้ กับประชาชนผู้เป็ นบริ ษัทบริวารของศาสนา น...
ศาสนาชิน (Jain) ซึ่งมีคาสอนและวัตร                  ํปฏิ บัติ คล้ า ยคลึ ง กับ พุ ท ธศาสนาอยู่ ห ลายอย่ า...
พทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในอินเดียศาสนาเดียวที่ ุ  ไม่เข้ า ไปข้ องเกี่ ยวกับวัตรปฏิ บติทางสังคม พุทธ           ...
ตัวอย่างที่ เห็นได้ ชดในประวัติศาสตร์ของพุทธ           ั ศาสนาในอินเดี ยก็คือ มหาเศรษฐี อนาถบิณ ฑิก ผู้เป็ นพุ...
ความมี ใ จกว้ า งหรื อ การให้ เ สรี ภ าพแก่ ศ าสนิกเช่นนี้ ในทศนะของปราชญบางท่าน (เช่น        ั          ์...
ในระยะเริ่ ม แรกนั ้น เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้พุทธศาสนา เจริญแพร่หลายไปอย่างรวดเรว        ็ทั ง นี้ เพราะประชาชนมี ค...
พระพทธองคเป็นปัญญาชน เป็นนักคิด พระองค์  ุ     ์ มาจากราชตระกูลที่ ดารงอยู่ในจารีตประเพณี            ํ ตล...
ทอดพระเนตรเหน “นิ มิต ๔” มี คนแก่ คนเจบ         ็              ็ คนตาย และนั กบวช อันเป็ นเหตุให้ พร...
ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ แ ม้ เ มื่ อ ท ร ง บ ร ร พ ช า แ ล้ วพระองค์ก็มิได้ ทรงข้องเกี่ ยวกับความเชื่ อถือหรื อ จารี ต ประเพณี ข...
ในคํา สอนของพระองค์ที่ มี ป รากฏในพระสู ต ร ต่ าง ๆ พระองค์ได้ ทรงห้ ามมิให้ เวไนยยนิกร เสียเวลาถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์หรื...
นายนลิ น ากฺ ษ ทัต ต ปราชญ์ช าวอิน เดี ย ผู้รจนาตําราหลายเล่มเกี่ยวกบพุทธศาสนาใน                  ัอินเดี...
เป็นผลดีแก่การเผยแผพทธศาสนาอย่างแน่นอน            ่ ุ  แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป และเมื่อไม่มีพระ  พุทธองค์ตลอ...
ภายในระยะเวลามิช้ามินานหลัง จากพุทธปรินิพพาน และหลังจากอัครสาวกองค์สาคัญ      ํๆ ผู้เปรื่องปราดได้ ล่วงลับไปแล้ว ประ...
เชื่อถือและประพฤติปฏิบติตามลัทธิคาสอนของ               ั    ํ  พราหมณ์ ซึ่ ง พระพุท ธองค์ท รงค ัด ค้ า ...
พฤติการณ์ ทํานองเดี ยวกันนี้ ได้ เกิดขึ้นในประเทศอื่ นที่ พุทธศาสนาได้ แผ่ไปถึง เช่ นในประเทศจี น ทิ เบต เนปาล พม่า สยาม ล...
เทิ ด ทู น ส ัก การะอย่ า งสู ง จากประชาชน แต่ ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ตลอดจนลัทธิความเ...
โดยย่อก็คือ “ปรมตถธรรม” ที่พระโคดมพทธ          ั               ุ เจ้าได้ทรงสงสอนไว้ ได้เลือนลางจา...
สาเหตุอีกประการหนึ่ งที่ ทําให้ พุทธศาสนาเสื่อมอิทธิพลน่าจะได้แก่ ความตกตํ่าทางภมิ   ูปัญญาของบุคคลที่ เข้ามาเป็ นสมาชิก...
มี ร าชามหากษั ต ริ ย์ ต ลอดจนประชาชนคน  ธรรมดาประกาศตน เป็นสมาชิกมากมาย แต่  หลังจากพุทธปรินิพพานไม่นานก็ปรากฏตาม  หลั...
ใ น อิ น เ ดี ย ส ม ั ย โ บ ร า ณ มี ก า ร โ ต้ ว า ที(ศาสตรารฺ ถ ) กัน ในเรื่ อ งของศาสนาที่ เ ป็ นสาธารณะ โดยเปิดให้ประช...
ลทธิตนตระเป็นวิวฒนาการขนต่อมาของ   ั ั        ั      ั้พทธศาสนาฝ่ายมหายาน  ุ   เหตุ ก ารณ์ ใ นประวัติ ...
Aum Shinrikyo ซึ่งได้สร้างความหายนะ ทัง ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น แก่ ช าวญี่ ปุ่ นอย่ า ง  ้ มหาศาล) ชี้ ให้ เราเห็นว่า...
เป้ าหมายหรื อ ว ัต ถ ุป ระสงค์อ ัน ดี ง าม เป็ นบุ ญ  กุศล แต่ พอกาลเวลาล่วงเลยไป กิเลสของคน  กลับแปรเปลี่ ยนให้ พิธีกร...
ตนตระประกอบด้วยคาสอนหลก ๕ ประการ  ั          ํ      ัที่ มีชื่อว่า “๕ ม” มี (๑) มทยะ - เหล้า (๒)     ...
เพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรบการที่จะ                   ํ ั เข้ า ใจว่ า ตั น ตระคื อ อะไร และทํ...
สมองของมนุ ษย์ นั ้ น ว่ า กั น ว่ า เป็ นเลิ ศประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์ ทุกชนิดที่ มีให้เห็นในโลก แต่ ประวัติศาสตร์กมีนิทัศ...
ตันตระนันหรือคือลัทธิที่สอนให้ คนเชื่อในเวทย์      ้ มนต์คาถาอาคม การทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจน ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมอยู...
กล่าวได้ว่า ตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๘ จนถึง          ้คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ชาวอินเดียทงประเทศซึ่ง          ...
อิสลามในฐานะเป็นกาลงสาคญทงในทาง              ํ ั ํ ั ั้การเมื อ งและการศาสนา ได้ แ ผ่ เ ข้ า ไปในอิ น เดี ย ท...
การที่ อิ สลามเข้ า ไปมี อํ า นาจทางอาณาจัก ร และศาสนจกรในอินเดียเป็นเวลาหลายร้อยปี        ั ทํ า ให้ อิ ทธิ พลของ...
ในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานัน อาจกล่าว                  ้ได้ว่า การปรากฏตัวของอิสลามเป็ นมรสุมลูกสุดท้าย...
ลูกสุดท้ ายที่ ทําให้ พุทธศาสนาต้ องพังพินาศไป จากแผนดินอินเดียนัน แน่นอน คือ “อิ สลาม”     ่        ้ พระล...
โดยพวกมุสลิมในศตวรรษที่ ๑๒ ต่ างก็พากันหนี ไปยัง ประเทศทิ เบต และประเทศอื่ น ๆนอกอิ น เดี ย เมื่ อ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ม่ มี เ...
พุ ท ธศาสนิ กชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ส วามิ ภั ก ด์ ิ ต่ อ  พราหมณ์ ซึ่งมีความสมพนธกนทางเลือดเนื้อ            ั ั ์...
ศาสนาพุท ธถื อ อุบ ติ แ ละเจริ ญ รุ่ง เรื อ งใน              ัอินเดีย ปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 12 จึงเริ่มเสื่อม...
อ ั ม เบ ็ ด การ์ ถื อ กํ า เนิ ดเกิ ดมาดู โ ลกเมื่ อ 14  เมษายน พ.ศ.2434 ในครอบครัวของชาว  ฮินดู ที่ รฐ มหาราช ในชนชั...
ดร.อัม เบ็ด การ์ มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ของอิ น เดี ย คนอิ น เดี ย ยอมรับท่านมาก ถึงขนาด ประกาศให้เป็น ...
โดยมักจะ หยอดเรื่องศาสนาพุทธเป็ นของแถม วาทะของท่านที่สาคัญซึ่งทุกคนยังจํากันได้ดีก็            ํ คือ I was b...
ดร.อมเบดการประกาศว่าจะเปลี่ยนศาสนา     ั ็     ์เป็นพทธตงแต่ พ.ศ.2478 แต่กไม่ได้เปลี่ยน    ุ ั้       ...
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

8,612 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
8,612
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
649
Actions
Shares
0
Downloads
34
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

พระพุทธศาสนาในประเทศอินเดีย

 1. 1. พระพุ ท ธศาสนาได้ อุ บ ัติ ขึ้ น ท่ า มกลางสัง คมอินเดียที มีความหลากหลายด้านความเชื่อ ศาสนาลัทธิต่าง ๆ ที่ อุบติขึ้นก่ อนพระพุทธศาสนา และที่ ัเกิดขึนไล่เลี่ยกัน ตลอดจนลัทธิที่เกิดขึนมาภายหลัง ้ ้อีกมากมาย แม้ว่าพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นมาในดิ นแดนชมพู ท วี ป หรื อ อิ นเดี ย เหมื อ นกั บ ลัท ธิศาสนาต่าง ๆ เหล่านัน แต่พทธ ้ ุ
 2. 2. ศาสนามี ล ัก ษณะพิ เ ศษที่ แ ตกต่ า งจากล ัท ธิ ศาสนาต่าง ๆ ได้แก่การอุบติขึ้นมาพร้อมกบ ั ั การปฏิ รู ป สั ง คมอิ นเดี ย เสี ย ใหม่ คื อ พุ ท ธ ศาสนาได้เสนอหลกทฤษฎีใหม่ ซึ่งหกล้างกบ ั ั ั ความเชื่ อ ด ั ง เดิ มของชาวอิ นเดี ย ไปมาก ้ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง หล ัก การที่ แ ตกต่ า งจาก ศาสนาพราหมณ์โดยสิ้นเชิง
 3. 3. พุท ธศาสนาเคยได้ เ จริ ญ รุ่ง เรือ งในอินเดี ย มาก่ อ นย่อมจะทําให้ สงคมอินเดี ยได้รบอิทธิพลด้านความคิด ั ัความเชื่ อ จากพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งแน่ นอน เมื่ อความคิ ด ความเชื่ อ หรื อ ทัศ นคติ ข องคนอิ น เดี ย เป็ นอย่างไร ก็ย่อมส่งผลให้สงคมเป็ นไปอย่างนันด้วย แม้ว่า ั ้ปั จ จุบ น นี้ จ ะเหลื อ แต่ ภ าพเก่ า ๆ ของพุท ธศาสนาใน ัความทรงจ ํา ของผู้ค น หรื อ อาจจะลื ม ไปแล้ ว ก็ต ามสาหรบคนอินเดีย แต่อิทธิพลของของพทธศาสนาที่เคย ํ ั ุมีบทบาทต่อสงคมอินเดียนัน ยงปรากฏอยู่ ทงในอดีต ั ้ ั ั้และ
 4. 4. ปั จ จุ บ น อิ ท ธิ พ ลของพระพุท ธศาสนาในครัง ั ้ พุท ธกาล หลัง จากที่ พ ระพุท ธองค์ท รงตรัส รู้ อนุ ต ตรสัม มาสัม โพธิ ญ าณแล้ ว ภารกิ จ อัน ยิ่งใหญ่ของพระพทธองคคือ การชี้นําแนวทาง ุ ์ ดําเนินชีวิตที่ถกต้องแก่มวลประชากร เพื่อ ู
 5. 5. ความสุ ข สงบแก่ ชี วิ ตและสั ง คมแม้ ว่ า จะ ยากลําบากเพียงใดก็ตาม พระองค์ใช้เวลาที่ มี อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ๔๕พรรษา เผยแผ่ ห ลัก ธรรมคํา สัง สอนจนพุท ธ ่ ศาสนาแพร่หลายในแคว้นต่าง ๆ มีประชาชน ศรทธาเลื่อมใสและอทิศตนเป็นพทธสาวก นับ ั ุ ุ ถือพระพทธศาสนาจานวนมากมาย ุ ํ
 6. 6. พระพุทธองค์มิได้จากัดบุคคลในการเทศน์ สอน ํว่าเป็ นชนชันวรรณะใด เพศใด อาชีพใด หรืออายุ ้วัยใด ทรงแสดงธรรมแก่บคคลทุกระดับ ไม่จากัด ุ ํขอบเขต หากเขามีความสามารถที่จะรบร้ธรรมได้ ั ูก็ทรงให้โอกาสเสมอ จนมีพทธศาสนิกชนทุกระดับ ุพุทธธรรมได้แทรกซึมอยู่ในบุคคลทุกกลุ่ม ทุกวัยทุกสาขาอาชีพ สิทธิเสรีภาพของบคคลได้ถกเปิด ุ ู
 7. 7. ออกโดยหลั ก การของพุ ท ธศาสนา เพราะ เมื่ อ ก่ อ นได้ ถ ก ครอบง ํา ปิ ดก ัน สิ ท ธิ เ สรี ภ าพ ู ้ โดยความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์ ประชาชน ส่วนมากได้รบอิทธิพลจากพุทธศาสนาในการ ั ดํา เนิ นชี วิ ต เช่ น การมี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งกรรม แทนความเชื่ อเรื่องพระพรหมลิขิต การถวาย ทาน การปฏิบติตามศีล ๕ ศีล ๘ เป็นต้น ั
 8. 8. พระราชาผู้ปกครองแว่นแคว้นก็ทรงปกครองโดยทศพิธราชธรรม ดงปรากฏว่ามีพระราชาหลาย ัพระองค์ที่ทรงเป็ นพุทธสาวก เช่นพระเจ้าพิมพิสารแห่งแคว้นมคธ พระเจ้าปเสนทิโกศล พระราชาแห่งแคว้นโกศล เป็ นต้ น ทรงเป็ นพุทธมามกะ และได้ปกครองบ้านเมืองด้วยหลกธรรมทางพทธศาสนา ั ุทรงอุ ป ถั ม ภ์ พุ ท ธศาสนา ด้ ว ยการทนุ บํ า รุ งพระภิกษุสงฆ์
 9. 9. มี พระพุท ธเจ้ า เป็ นประธาน และได้ ส ร้ า งวัด วา อารามต่ า ง ๆ ถวายแก่ พ ระภิ ก ษุ ส งฆ์ ด้ ว ย ภายหลงพทธปรินิพพาน พระพทธศาสนาได้มี ั ุ ุ ความเจริญรุ่งเรืองไปในแคว้นต่าง ๆ มีนิกาย ต่าง ๆ เกิดขึ้นทําให้พุทธศาสนาแพร่หลายไป พร้ อ มก ั บ ความเสื่ อ มที่ ตามมาก ั บ ความ แพร่หลายนันเอง ด้วยเหตผลหลาย ่ ุ
 10. 10. ประการที่ทาให้พระพทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย ํ ุ พระพุท ธศาสนาได้ เ จริญ รุ่ง เรื องมาตัง แต่ ้ ครังพุทธกาล จนถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ ้ ๑๑ ตงแต่บดนันมาพระพทธศาสนากได้เสื่อม ั้ ั ้ ุ ็ จากอินเดี ย โดยถูกครอบงําจากอิทธิพลของ ศาสนาฮิ น ดู ระยะกาลอัน ยาวนานของพุท ธ ศาสนาที่มีต่อวิถีชีวิตคนอินเดียกว่า ๑ พันปี
 11. 11. พุท ธศาสนามี บ ทบาทต่ อ สัง คมอิ น เดี ย ในสมัยต่าง ๆ ดังนี้ เมื่ อ พุท ธศตวรรษที่ ๒ ในร ช สม ย ของพระเจ้ า ั ัอโศกมหาราช ทรงศรัทธาเลื่ อมใสในพุทธศาสนาเถรวาทมาก ทรงทํา นุ บ า รุง พระพุท ธศาสนาและ ํปกครองบ้านเมืองให้ สงบร่มเย็น ประชาชนอยู่กน ัอย่ า งสงบสุ ข บทบาทสํ า คัญ ของพระเจ้ า อโศกมหาราชที่ มีต่อพระพุทธศาสนาคือทรงอุปถัมภ์การ
 12. 12. ส ัง คายนาพระธรรมวิ นั ย คร ง ที่ ๓ ขจ ด ภ ย ร้ า ย ั้ ั ั ของพระพุ ท ธศาสนาด้ วยการขจั ด พวก เดียรถียปลอมบวช และส่งพระสมณทูตไปเผย ์ แผ่ พุ ท ธศาสนา ในดิ น แดนประเทศต่ า ง ๆ รวมถึง ๙ สายด้วยกันประมาณพุทธศตวรรษ ที่ ๙ - ๑๑ ราชวงศคปตะทางอินเดีย ์ ุ
 13. 13. ตอนเหนื อเจริญรุ่งเรือง ในสมัยราชวงศ์นี้ได้ชื่อ ว่ า เ ป็ น ยุ ค ท อ ง ท า ง ศ า ส น า ว ร ร ณ ค ดี ศิลปกรรม และปรัชญา แม้ว่าพระเจ้าแผ่นดิน ในราชวงศ์นี้จะเป็ นฮินดูส่วนมาก
 14. 14. แต่ก็ทรงอุปถมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาเป็น ั อ ย่ า ง ดี โ ด ย เ ฉ พ า ะ ฝ่ า ย ม ห า ย า น จ น เจริญร่งเรืองไปสู่ประเทศใกล้เคียง กษตริยที่มี ุ ั ์ บทบาทสาคญได้แก่ พระเจ้าจนทรคุปต์ พระ ํ ั ั เจ้ า สมุ ท รคุป ต์ พระเจ้ า วิ ษ ณุ คุ ป ต์ และพระ เจ้าสกนธคปต์ ั ุ
 15. 15. ในยุคนี้ พระพุทธศาสนาฝ่ ายมหายานได้ รจนาคมภีรขึนมากมาย ด้านศิลปกรรมทางพทธศาสนามี ั ์ ้ ุความเจริ ญรุ่ ง เรื อ งอย่ า งมาก เช่ น ศาสนสถานและศาสนวตถ ุ ได้สร้างขึ้นอย่างงดงาม พระพทธรป ั ุ ูศิ ลปะสมัย คุ ป ตะมี ห ลายขนาด หลายปาง แม้พระพุท ธรูปสมัย ทวาราวดี ก็ไ ด้ ร บ อิ ท ธิ พ ลมาจาก ัศิลปะสมยคปตะ ั ุ
 16. 16. ส่ ว นด้ า นปรั ช ญา ได้ มี นั ก ปรั ช ญาทางพุ ท ธ ศาสนาหลายท่ า น เช่ น ท่ า นนาคารชุ น ท่ า นอส ั ง คะ และท่ านวสุ พ ั น ธ์ ท่ านเหล่ า นี้ ประกาศ พุ ท ธปรั ช ญาให้ เ ป็ นที่ สนในแก่ ประชาชน โดยเฉพาะนั ก คิ ดนั ก ปร ั ช ญา ทัง หลาย แม้ ว่ า จะเป็นปร ช ญาฝ่ ายมหายาน ้ ั แต่ ก็ได้ มีอิทธิพลต่ อความคิด ความเชื่ อของ
 17. 17. ในด้ า นการศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนา ราว พ.ศ. ๑๐๐๐ การศึกษาทางพุทธศาสนาได้ก้าวหน้า ไปมาก ถึง กับขยายการจัดการศึ กษาไปเป็ น รูปแบบมหาวิทยาลย จึงได้เกิดมหาวิทยาลย ั ั แห่ งแรกในโลกขึ้น คือมหาวิทยาลัยนาลันทา และมหาวิ ทยาลัย อื่ น ๆ ขยายตามมาอี ก กระจายอย่ในอินเดียตอนเหนือ ู
 18. 18. มหาวิทยาลัยนาลันทามีคณาจารย์สงสอนธรรม ั่มีถึง ๑๕๐๐ ท่าน นักศึกษาจานวนนับหมื่น มีทงชาว ํ ั้อินเดีย และชาวต่างชาติ เช่น จีน ธิเบต อินโดนีเซียเตอร์กี ทัง บรรพชิ ต และคฤหัส ถ์ ทัง ฝ่ ายมหายาน ้ ้แ ล ะ เ ถ ร ว า ท แ ล ะ ศ า ส น า อื่ น ๆ ก า ร ศึ ก ษ าพระพทธศาสนาจึงเป็นไปอย่างกว้างขวาง ุ
 19. 19. พ.ศ. ๑๑๐๐ พระเจ้าหรรษวรรธนะ (พระเจ้าศีลา ทิตย) ราชวงศ์วรรธนะ แห่งวรรณะแพศย์ ได้ ์ กํ า จ ั ด อํ า นาจราชวงศ์ คุ ป ตะแห่ งวรรณะ พราหมณ์ลงได้ และขึ้นครองราชเป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทรงเลื่อมใสในพทธศาสนามหายาน ุ ได้ทานุบารงพระพทธศาสนา ํ ํ ุ ุ
 20. 20. และอุปถัมภ์บารุงมหาวิทยาลัยนาลันทาด้วย จน ํ ทํา ให้ ช าวฮิ น ดูข ด เคื อ งว่ า บ า รุง พุท ธศาสนา ั ํ มากกว่าฮินดู จึงวางแผนปลงพระชนม์พระเจ้า หรรษะจนสําเร็จ
 21. 21. ในยุคนี้ ได้มีพระภิกษุชาวจีนท่านหนึ่ งชื่อหลวงจีนเหี้ ย นจ ัง หรื อ ยวนฉาง (พระถ ัง ซัม จ ั ๋ง) ได้ จ าริ ก สู่ชมพูทวี ป นอกจากท่ านมาศึ กษาพระพุทธศาสนาและแปลพระไตรปิ ฎกเป็ นภาษาจี น เพื่ อ นํ า ไปยังประเทศจีนแล้ว ท่านยงได้เขียนจดหมายเหตุไว้เพื่อ ับัน ทึ ก เรื่ อ งราวและสภาพของสั ง คมด้ า นพุ ท ธศาสนาไว้มากมาย ซึ่ งเป็ นประโยชน์ ต่อการศึ กษาพระพุทธศาสนาในภายหลัง
 22. 22. หลังจากพระเจ้าศี ลาทิ ตย์สวรรคตแล้ว อินเดี ย ได้เข้าส่ความระสาระสายเป็นเวลาประมาณ ๑ ู ํ่ ศตวรรษ พระพุท ธศาสนาได้ เ ส่ื อ มถอยจาก อิ นเดี ย ตามลํ า ดั บ นั บ ตั ้ง แต่ ห ลั ง ราชวงศ์ วรรธนะ (พระเจ้ าศี ลาทิตย์ ) ด้ วยสาเหตุม า จากปัจจยทงภายในและภายนอกคือ ั ั้
 23. 23. ๑) ปั จ จัย ภายใน ได้ แ ก่ ค วามอ่ อ นแอ ความแตกแยก ขาดความเป็ นปึ กแผ่ น ของคณะสงฆ์ประกอบกบการรบเอาลทธิตนตระของพราหมณ์มา ั ั ั ัปฏิบติ เกิดเป็นนิกายใหมเรียกว่านิกายพทธตนตระ ั ่ ุ ัซึ่งขดกบหลกการเดิมของพทธศาสนาอย่างรนแรง ั ั ั ุ ุ
 24. 24. ๒) ปัจจยภายนอก ได้แก่ความระสาระสายของ ั ํ่ บ้านเมือง อันเนื่ องมาจากการคุกคามจากชน ชาติอื่น จนแตกแยกเป็นรฐน้อยใหญ่ และการ ั คุกคามจากศาสนาอื่น เช่น ศาสนาฮินดูและ ศาสนาอิสลาม
 25. 25. ขาดผู้อุ ป ถ ัม ภ์ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง คื อ กษั ต ริ ย์ ผู้ ป กครองบ้ า นเมื อ ง เมื่ อ กษั ต ริ ย์ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาอื่นแล้วไม่ทรงอุปถัมภ์พทธศาสนาแล้ว ุ ก็จะทําให้พทธศาสนาไม่อาจมันคงถาวรได้ ุ ่
 26. 26. เมื่อประมาณ พ.ศ. ๑๗๐๐ สงคมอินเดียกาลงอยู่ใน ั ํ ัความอ่อนแอ กองทพเตอรกมุสลิมได้เข้ามารกราน ั ์ ุอิ น เดี ย ทํา ลายล้ า งพุท ธศาสนาที่ มี อ ยู่ ใ นอิ น เดี ยอย่างราบคาบ ได้ฆ่าพระสงฆ์ เผาคัมภีร์ ทําลายศาสนสถาน เช่น วดวาอาราม มหาวิทยาลยนาลนทา ั ั ัเผาตาราทิ้งจนไม่มีเหลือ พระสงฆ์บางส่วนที่หนีทน ํ ัได้ลี้ภยไปอย่ที่เนปาล และธิเบต ั ู
 27. 27. พระพุทธศาสนาได้ สูญสิ้น ไปจากอิน เดี ย ตังแต่ ้ บด นั ้น มา ระยะกาลยาวนานกว่ า ๑ พน ปี ที่ ั ั พุทธศาสนาได้เจริญรุ่งเรืองในอินเดีย และได้ สูญสิ้นไปจากอินเดียโดยสิ้นเชิง ที่ ยงเหลืออยู่ ั ก็มี เ พี ย งประชากรเพี ย งน้ อยนิ ด ไม่ ถึ ง ๑% ของประชากรทังหมดของอินเดีย และคนที่ ยง ้ ั นับถือพุทธศาสนาอยู่ในปั จจุบนนี้ ส่วนมากก็ ั
 28. 28. มูลเหตุสาคญในอนที่จะส่งเสริมให้ศาสนา ํ ั ัใดศาสนาหนึ่ ง เจริญรุ่งเรือง บรรลุความสําเร็จเป็นที่ยอมรบนับถือของประชาชนทวไปได้นัน ั ั่ ้อยู่ที่เนื้ อหาสาระอันเป็ นคุณสมบัติประจําของศาสนานั ้ น ๆ หากนี้ เป็ นหล ั ก เกณฑ์ แ ห่ งความสาเรจของศาสนาแล้วไซร้ ํ ็
 29. 29. กต้องยอมรบว่า พทธศาสนาเป็นศาสนาที่ ็ ั ุ เพียบพร้อมด้วยเนื้อหาสาระ หรือคณสมบติ ุ ั ดงกล่าว อย่างสมบรณ์ที่สด ั ู ุ
 30. 30. ในศตวรรษที่ ๖ และที่ ๕ ก่อนคริสต์ศกราช ันั น ในทวี ปเอเชี ยและยุโรป มีการตื่ นตัวทาง ้ความคิดด้านศาสนาและปรัชญา อันเป็ นการตื่ นตัวจากความเชื่ อถือทางพหุเทวนิ ยมไปสู่เอกเทวนิยม หรืออีกนัยหนึ่งจากความเชื่อถือดิ บ ๆ แบบดัง เดิ ม ไปสู่ค วามเชื่ อ ถื อ ที่ ลุ่ ม ลึ ก ้ละเมียดละไม ดงตวอย่างเช่น ในประเทศจีนมี ั ัเล่าจือ (เกิ ดปี ๕๗๐ ก่อน ค.ศ.) ้
 31. 31. และขงจื้ อ (ถึ ง แก่ ก รรมปี ๔๗๐ ก่ อ น ค.ศ.) ใน ประเทศเปอร์ เ ชี ย (อิ หร่ า นในปั จ จุ บ ัน ) มี ศาสดาโซโรอาสเตอร์ (ศตวรรษที่ ๖ ก่ อ น ค.ศ.) ในประเทศกรีซมีโสเครติด (ถึงแก่กรรม ด้ ว ยยาเมื่ อ ปี ๓๙๙ ก่ อ น ค.ศ.) และเปลโต (๔๒๗-๓๔๗ ก่อน ค.ศ.) และในประเทศอินเดีย ก็มี ศ าสดามหาวี ร ะและพระพุท ธเจ้ า (๕๖๓-
 32. 32. ในประเทศอินเดีย นอกจากเจ้าสานักหลาย ํท่าน ดังมีข้อความระบุถึงในมหากาพย์ภารตะและมหากาพย์รามายณะ ตลอดจนในคัมภี ร์อปนิษทแล้ว กยงมีเจ้าสานักอื่นอีกบางท่านซึ่ง ุ ั ็ ั ํพระพทธเจ้าทรงวิพากษ์ครงแล้วครงเล่าอีกว่า ุ ั้ ั้ดํา เนิ นการสอนที่ ไ ม่นํ า ไปสู่วิ มุต ติ อัน ได้ แ ก่การหลุดพ้น (จากการเวียนเกิดเวียนตาย)
 33. 33. อาจกล่ า วได้ ว่ า อิ น เดี ย ในยุ ค นั ้น เต็ ม ไปด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ที่ ส ั บ ส น ข ั ด แ ย้ ง ค ล้ า ย ก ั บ ว่ า ปัญญาชนคนมีความรู้ทงประเทศ หมกมุ่นอยู่ ั้ กับ การแสวงหาสัจ ธรรม โดยหลงลื มการหา ประโยชน์ส่วนตวเสียสิ้น จานวนฤๅษีมุนีและ ั ํ ปริพาชก (นักบวชผ้ชายนอกพระพทธศาสนา) ู ุ นัน มีมากมาย อนเป็นสญญาณแสดงว่าการ ้ ั ั
 34. 34. ดินแดนภารตะทัง ประเทศในสมัยนั น เร่ า ้ ้ร้อนไปด้วยความเคลื่อนไหวทางพุทธิปัญญาด้วยเหตนี้ จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมยิ่งที่นักคิดผู้ ุปรี ช าสามารถเช่ น พระโคดมพุ ท ธเจ้ า ผู้ไ ด้ศึ ก ษานานาล ัท ธิ คํา สอนซึ่ ง มี อ ยู่ ใ นสม ย นั ้น ัอย่ า งเชี่ ย วชาญทะลุ ป รุ โ ปร่ ง จะได้ อ อกมาประกาศประสบการณ์ คาสอน ซึ่ งพระองค์ได้ ํทรงพิจารณาแล้วเห็นว่า ถกต้องถ่องแท้และ ูสมเหตุสมผลเป็นที่สุด พระองคได้ทรงวิพากษ์ ์
 35. 35. ๑. คําอวดอ้ างอัน ไม่ส มควรและไร้ เหตุผ ลของ พราหมณ์ ๒. ประสิทธิภาพการบูชายญด้วยชีวิตสตว์ ั ั เพื่ อ สร้ า งความพอใจให้ แ ก่ ท วยเทพ และ บันดาลความผาสุกแก่มวลมนุษย์ ๓ . อ ภิ สิ ท ธ์ ิ แ ล ะ ค ว า ม เ ค ร่ ง ค รั ด ใ น ชี วิ ตประจํ า วัน โดยปราศจากเหตุ ผ ลของ
 36. 36. คํ า สอนเชิ งวิ พากษ์ แ ละการโจมตี ของพระพุทธเจ้า คงจะเป็ นที่ พอใจของคนจํานวนหนึ่ ง ซึ่ ง ไม่เห็นด้ วยกับ ระบบสัง คมในยุค นั น ้ในสายตาของประชาชนเหล่านี้ พระพุทธองค์คือวี รบุรุษของนั กคิดใหม่ ผู้เปิดเผยความไม่ถกต้องของระบบศาสนา ที่เป็นพนธนาการรด ู ั ัตรึงพวกเขามาเป็นเวลานับได้ร้อย ๆ ปี
 37. 37. คํา สอนของพระพุท ธเจ้ า ที่ ว่ า “จงเป็ นที่ พึ่ ง แก่ ตนเอง” (อตฺตที โป อตฺตสรโณ อน�ฺรโณ) ส เป็นการเปิดตาให้แสงสว่างแก่คนเป็นจานวน ํ มาก พระองคได้ทรงสอนว่า มนุษยทุกคนเป็น ์ ์ ผลแห่งกระทํา (กรรม) ของตนเอง การกราบ ไหว้วิงวอนพระเจ้าหรือแม้แต่พระพทธเจ้า จะ ุ ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ใด ๆ ทังสิ้น ้
 38. 38. พระองคทรงสอนว่าพราหมณ์หรือพระภิกษุ ์เป็นแต่เพียงผนําทางจิตวิญญาณเท่านัน หาใช่ ู้ ้เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษยกบความหลุดพ้น ์ ัไม่ วิมุตติภาพหรือการหลุดพ้นจากสงสารวฏ ั ั(การเวียนเกิดเวียนตาย) ขึ้นอยู่กบความเพียร ัพยายามและความร้แจ้งของแต่ละบุคคล มิใช่ ูขึ้นกับผู้ยิ่งใหญ่ ใด ๆ มิใช่ ขึ้น กับครู อาจารย์เทพเจ้าหรือแม้แต่พระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนว่า “จงพากเพียรเพื่อความหลุดพ้นของ
 39. 39. เริ่มแรกพระพทธเจ้าทรงสอนสานุศิษยของ ุ ์พระองค์ซึ่งถกครอบงาด้วยอวิชชา คือความ ู ํไม่รู้ มิให้ลุ่มหลงเสียเวลาด้วยการถกเถียงถึงปั ญหาที่ ไร้ประโยชน์ เช่ น คนเรามาจากไหนตายแล้วจะไปยงที่ใด ฯลฯ ทว่า พระองค์ทรง ัสอนให้ ทุ ก คนตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค่ า แห่ ง ความบริสทธ์ ิ ทางกาย ุ
 40. 40. วาจา และใจ หรืออีกนัยหนึ่งคือ ให้ตระหนักถึง คณค่าแห่งศีล สมาธิ และปัญญา พระองคทรง ุ ์ ยําถึงประโยชน์ แห่ งการศึกษาและภาวนา อัน ้ จะนํ าไปสู่การรู้แจ้งแห่ งสภาวะอันแท้ จริงของ ธรรมชาติ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง และอนัตตา
 41. 41. คํา สอนของพระพุท ธองค์ที่ มี ชื่ อ ในภาษาบาลีว่า “ปฏิ จฺจสมุปบาท” (กฎแห่ งธรรมที่ ฺต้ อ งอาศัย กัน เกิ ดขึ้ น ) เป็ นที่ ป ระทั บ ใจแก่ปัญญาชน เช่น พระสารีบุตร พระโมคคลลานะ ัและปั ญ ญาชนทุ ก เพศทุ ก วั ย จํ า นวนมากปฏิจจสมุปบาทสอนให้ร้ว่า สิ่งทังหลายในโลก ู ้อาศยกนและกนจึงเกิดมีขึ้น ไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น ั ั ัโดยตัวของมันเอง และไม่มีสิ่งใดที่มีคณสมบัติุถาวรโดย
 42. 42. ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมัน (อนัตตา) ทุก สิ่งทุกอย่างอยู่ในสภาพไหลเลื่อนแปรเปลี่ยน อยู่ทุกขณะและตลอดเวลา นิพพานเท่ านั นที่ ้ ไ ม่ มี ก า ร แ ป ร เ ป ลี่ ย น ไ ม่ ขึ้ น อ ยู่ ก ั บ ก ฎ แห่งปฏิจจสมุปบาท (อปฏิ จฺจสมุปปนฺน) ไม่มี ฺ การปรุงแต่ง (อสงขตะ) ไม่มีการเกิด (อชาติ ) ั ่ ไมมีการเสื่อมสลายหรือตาย (อมต)
 43. 43. มนุษยจะร้แจ้งในสจจะนี้ได้ด้วยตนเองและ ์ ู ัเฉพาะตัว ไม่มีผ้ใดอื่นจะสามารถช่วยให้ เขารู้ ูแจ้งได้ อี กทังมนุ ษย์จะบรรลุสจจะนี้ ได้ ก็ด้วย ้ ัการประพฤติ ดี ป ฏิ บ ติ ช อบตามคํา สอนแห่ ง ัอริ ย สัจ ๔ และมรรค ๘ กล่ า วโดยย่ อ ก็ คื อมนุษย์ต้องมีความสมบูรณ์ในเรื่องศีล สมาธิแ ล ะ ปั ญ ญ า จึ ง จ ะ มี ด ว ง ต า เ ห็ น ธ ร ร ม(ธรรมจักษุ)
 44. 44. พระพุ ท ธองค์ มิ ไ ด้ ท รงแตะต้ อ งความเชื่ อ ถื อ ของ พราหมณ์ ซึ่งมีมาแต่ โบราณกาล เป็ นต้ นว่า ความ เชื่ อ ถื อ ในเรื่ อ งพระพรหมผู้ส ร้ า งโลก ฯลฯ แต่ พระองค์ ท รงยํ้ า ว่ า ความรู้ ห รื อ ความเชื่ อ ถื อ ประเภทนี้ ไม่ อํา นวยประโยชน์ อ น ใดในการที่ จ ะ ั ช่วยให้คนพ้นทุกข์อนเนื่ องมาจากการเกิด แก่ เจ็บ ั ตาย (สังสารวัฏ) พระองค์ทรง
 45. 45. สอนว่าสจจะหรือความจริงเป็นสิ่งที่ภาษามนุษย์ ั ไม่สามารถจะให้ อรรถาธิบายได้ เพราะฉะนัน้ สถานบท (Premise) ใด ๆ ใน ตรรกศาสตร์ (Logic) จึงไม่สามารถจะ นํามาใช้กบสัจจะได้ ั พระธรรมคําสอนของพระพุท ธองค์เป็ นที่ จับจิตจับใจปัญญาชนชาวชมพูทวีปในสมัยนัน ้ มาก
 46. 46. มูล เหตุ ประการที่ ส อง ซึ่ ง ส่ ง เสริ ม ให้ พุท ธศาสนาเจริ ญ และแผ่ไ พศาลไปอย่ า งรวดเร็วได้แก่ บุคลิกภาพของพระองค์และเหล่าสาวกความทั น สมัย และสมเหตุ ส มผลของพุ ท ธศาสนา เป็นที่ดึงดดความสนใจของปัญญาชน ูในสมัยนัน ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ นชนที่ มีชื่อเสียงใน ้วรรณะพราหมณ์และวรรณะกษตริย์ เช่น พระ ั
 47. 47. พระมหากัสสปะ พระมหากัจจายนะ และอื่ น ๆ อีกเป็ นจํานวนมาก บ ร ร ด า ส า ว ก ผู้ เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย ค ว า ม รู้ ความสามารถ อีกทังมีบุคลิกภาพและจริยวัตร ้ ดี เด่ นดังกล่าวมานี้ เป็ นกําลังสําคัญที่ ช่วยให้ พุทธศาสนาหยังรากลึ ก และเผยแผ่ไปอย่า ง ่ กว้างไกลในดินแดนชมพูทวีป
 48. 48. สาวกของพระพทธองค์ ต่างกเชยวชาญใน ุ ็ ่ีวชาการต่าง ๆ ทางพทธศาสตร์ เชน ิ ุ ่ พระสารีบุตร ได้รบการยกย่องเป็ นธรรม ั ี ัเสนาบดี มปญญามาก เป็นอครสาวกฝายขวา ั ่และเป็นกาลงสาคญในการประกาศพระศาสนา ํ ั ํ ั พระโมคคลลานะ ไดรบการยกยองเป็น ั ้ั ่เอตทคคะในทางมฤทธิ ์มาก ั ี พระมหากัสสปะ เป็ นผูมปฏิปทามักน้อย ้ ีสนโดษ ไดรบการยกยอง ั ้ั ่
 49. 49. เป็ นเอตทัคคะในทางถือธุดงค์ (องค์คุณเครื่อง กาจดกิเลส) หลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ํ ั พระมหากั ส สปะได้ เป็ นผู้ ริ เริ่ มและเป็ น ประธานในปฐมสงคายนา (การประชุมตรวจ ั ชํา ระสอบทาน และจ ัด หมวดหมู่ คํา ส ัง สอน ่ ของพระพุทธเจ้า)
 50. 50. พระมหากั จ จายนะ ได้ ร ั บ การยกย่ อ งเป็ น เอตทคคะในทางขยายความคาย่อให้พิสดาร ั ํ ว่ากันว่าพระมหากัจจายนะมีรูปร่างสวยงาม ผิวพรรณดังทองคํา
 51. 51. พระสาวกของพระพุทธเจ้ าที่ ได้ กล่าวนามมานี้ ต่ างได้ อุทิศสติปัญญาความสามารถในการเผยแผ่ พุท ธธรรม และได้ ดึ ง ดูด สาธุ ช นจํา นวนมากในวรรณะสูง ตลอดจนผู้มี ฐานะรํารวยได้ชื่อว่า “เสฏฐี ” และแม้แต่ปริพาชก ่(นักบวชผู้ชายนอกพระพุทธศาสนา) ให้หนมา ันับถือพทธศาสนา บุ ค ลิ กภาพและศั ก ด์ ิ ศรี ุของพระพุท ธองค์ในฐานะที่ ทรงเป็ นนั กบวช(สมณะ) และปรชญาเมธีผเปรื่องปราด ั ู้
 52. 52. ได้ดึงดูดความสนใจของท้าวพญามหากษัตริยซึ่ง ์ ครองราชย์และมีอํานาจในชมพูทวี ปในสมัย นัน บรรดาชนชนนําเหล่านัน เช่น พระเจ้าพิม ้ ั้ ้ พิสารและหมอชีวกโกมารภจจแห่งแคว้นมคธ ั ์ พระเจ้าปเสนทิ อนาถบิณฑิกมหาเศรษฐี และ นางวิ สาขามหาเศรษฐี นี แห่ ง นครสาวัต ถี แคว้นโกศล
 53. 53. อีกทงอมพปลี หญิงงามเมองแห่งนครเวสาลี ต่าง ั้ ั ื ได้ ส ร้ า งว ั ด วาอารามถวายพระพุ ท ธเจ้ า ตลอดจนเหล่ า ภิ ก ษุ ส งฆ์ ส าวกของพระองค์ อย่ า งมากมาย ซึ่ ง ในปั จ จุ บ ัน ซากเศษสิ่ ง ปรกหกพงของอาคารสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ ยงมี ั ั ั ั ปรากฏให้ เ ราอนุ ช นรุ่น หลัง ได้ เ ห็น เป็ นสัก ขี พยาน
 54. 54. ประวัติศาสตร์ชี้ ให้ เราเห็น ว่ า ความเจริ ญและความเสื่อมของพทธศาสนานัน ขึ้นอยู่กบ ุ ้ ัความอปถมภ์ หรือการขาดความอุปถมภจาก ุ ั ั ์ราชามหากษัตริย์ เป็นสาคญ ในสมยพระเจ้า ํ ั ัอโศกมหาราช พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองเป็ นอย่างยิ่ง แต่ในสมยทายาทของพระเจ้าอโศก ั
 55. 55. ในยุคต่อมา พุทธศาสนาถึงแก่ความอับเฉา ครัน ้ ต่ อมาในยุคของกษัตริย์เชื้ อสายอินเดี ยผสม แบคเทรี ย (Indo-Bactria) ได้ แ ก่ Menander (พระเจ้ามิลินท์ ในคมภีร์ ั พุท ธศาสนา) และในยุ ค ของกษัต ริ ย์อิ น เดี ย ผสม Scythia ได้แก่ พระเจ้ากนิษกะ พทธ ุ ศาสนาร่งเรืองขึนอีก ุ ้
 56. 56. พุ ท ธ ศ า ส น า ต ก อ ยู่ ใ น ส ภ า พ อั บ เ ฉ าจนกระทังถึงสมัยกษัตริย์ศกราทิตย์ พุทธคุป ่ ัตะ และหรรษวรรธนะ พุทธศาสนาจึ งกลับมีพล ั ง ว ั ง ชาขึ้ น ใหม่ ในสม ัย ราชวงศ์ ป าละ(คริ สต์ ศ ตวรรษที่ ๘-๑๒) พุ ท ธศาสนาในรูป แบบและว ัต รปฏิ บ ติ ของล ัท ธิ “ตัน ตระ” ัและ “วชรยาน” มีอิทธิพลไพศาลในชมพูทวีป ั
 57. 57. โดยเฉพาะในแคว้นเบงกอล แต่เป็ นพลังที่ วิปริต ผิดแปลกไปจากคาสอนเดิมของพระพทธองค์ ํ ุ อย่ า งหน้ า มือ เป็ นหลัง มือ และในที่ สุ ด ความ วิ ป ริ ต นี้ ได้ ก ลายเป็ นมู ล เหตุ สํา คัญ ที่ ทํา ให้ พุทธศาสนาเสื่ อมสลายไปจากดินแดนที่ เกิด ของตน
 58. 58. จะเหนได้ว่า ความเจริญร่งเรืองของพทธศาสนา ็ ุ ุ ในชมพทวีปนัน เกิดจากการอปถมภของราชา ู ้ ุ ั ์ มหากษัตริ ย์และชนชันสูง เป็ นปั จจัยประการ ้ สําคัญ แม้ในประเทศอื่ นที่ พุทธศาสนาแผ่ไป ถึง เช่น พม่า ศรีลงกา จีน ทิเบต และไทย ก็มี ั สภาพคล้ายคลึงกน ั
 59. 59. ก า ร อุ บั ติ ข อ ง พุ ท ธ ศ า ส น า นิ ก า ย“มหายาน” ถื อกันว่ าเป็ นวิวฒ นาการที่ ัก ว้ า ง ไ ก ล แ ล ะ มี ค ว า ม สํ า ค ั ญ ยิ่ ง ใ นประวติศาสตรของพทธศาสนา ั ์ ุ ความคิ ดควา มเชื่ อหลั ก ของมหายาน ที่ ว่ า “พร ะโพธิสตวคือสญลกษณ์ของความเมตตากรณา ั ์ ั ั ุอัน สัต ว์โ ลกทัง ผองพึ ง บํา เพ็ญ และปฏิ บติ ต่ อ ้ ั
 60. 60. เป็นความคิดความเชื่อที่จงใจ และครองใจคน ู ไม่ เ ฉพาะในอิ นเดี ย เท่ า นั ้น ทว่ า ในทวี ป เอเชี ย ท ัง หมดเลยก็ว่ า ได้ พุท ธศาสนาแบบ “เถรวาท” ้ หรือ “หิ นยาน” ได้เจริญแพร่หลายไปยังเอเชี ย ตะว น ตก (ตง แต่รชสม ยพระเจ้ าอโศก) แต่ต่อมา ั ั้ ั ั พุทธศาสนาแบบมหายาน ได้เ ข้ า ไปครองแทนที่ และได้แผ่ขยายไปถึงทิเบต จีน มองโกเลีย เกาหลี ญี่ป่ น เวียดนาม ฯลฯ ุ
 61. 61. คําสอนและอุดมการณ์ ของมหายานตังอยู่ ้บนรากฐานแห่งความเชื่อในองคพระพทธเจ้า ์ ุพระโพธิสตว์ (ผ้ที่จะได้ตรสร้เป็นพระพทธเจ้า) ั ู ั ู ุอี ก ทัง เทพและเทพี ห ลายองค์ เช่ น อมิ ต าภะ ้อวโลกิเตศวร หรือปัทมปาณิ มญชุศรี สมนต ั ัภทรหรือจกรปาณิ อกโษภย ไวโรจน รตนสม ั ั ั ั ัภพ อโมฆสิ ทธิ มหาสถามไมเตรยะหรือ อริ ยเมตไตรย์ ไภษชราช อากาศครภ วชรปาณิ ตา ั ัรามารีจี ฯลฯ
 62. 62. พระนามของพระโพธิสตว์เหล่านี้ เป็ นนามธรรม ั ของคุ ณ สมบ ั ติ เช่ น อวโลกิ เตศวร เป็ น นามธรรมของความเมตตากรุ ณ า ม ญ ชุ ศ รี ั เป็ นนามธรรมของสติ ปั ญญา ฯลฯ แต่ ก็ เช่ นเดี ยวกับคําสอนในศาสนาทัง หลาย เมื่อ ้ กาลเวลาล่ ว งเลยไป ผู้ ค นพาก ั น หลงลื ม นามธรรม แต่กลับไปยึดมันในรูปธรรม ่
 63. 63. กล่ า วคื อ ไม่ นํ า พาต่ อ คุ ณ สมบ ัติ เช่ น ความ เมตตากรุณา ทว่าไปยึดมันในรูปสมบัติ เช่ น ่ อวโลกิเตศวร คือความเมตตากรณา แต่ได้รบ ุ ั การสมมติให้มีตวตนเป็นพระโพธิสตว์ มีฐานะ ั ั เท่ากบเทพเจ้าองคหนึ่ง และเมื่อเป็นเทพเจ้าก็ ั ์ ต้องได้รบการบูชากราบไหว้ เซ่นสรวงเอาใจ ั เหมอนเทพเจ้าทวไป ื ั่
 64. 64. ด้วยเหตุนี้จึงมีการรจนาบทกราบไหว้สดุดีที่ มีชื่อในภาษาสันสกฤต (พุทธศาสนานิกายมหายาน ใช้ภาษาสันสกฤตแทนภาษาบาลี ซึ่งใช้ ใ นนิ กายเถรวาทหรื อ หิ น ยาน) ว่ า สฺโ ตตฺ รบ้าง ธารณี บ้าง สฺตวและมนฺตร (มนตร์) บ้างพร้ อ มกัน นั น ก็มีก ารกํา หนดพิธี ก รรมต่ า ง ๆ ้ตามฐานานุรูปของเทพเจ้า และนี่ คือที่ มาของ“คาถา” หรือ “มนตร์” (คําเป่ าเสกที่ ถือว่าศกด์ ิ สิทธ์ ิ ) เช่น “โอม มณี ปทฺเม หุม” (โอม ั ฺดวงแก้วเกิดในดอกบัว) ของชาวพทธทิเบต ุ
 65. 65. หรือ “นโม โฮ เรง เก โกยฺ” ของชาวพุทธญี่ปุ่น (นิ กายนิจิเรน) ฯลฯ มหายานเชื่อว่า ด้วยการ ท่องบน “คาถา” หรือ “มนตร” อนศกด์ ิ สิทธ์ ิ ่ ์ ั ั สน ๆ เช่นนี้ มนุษยจะบรรลุความหลุดพ้นจาก ั้ ์ การเวียนเกิดเวียนตาย (นิ พพาน) ได้ เมื่ อ เทพเจ้ าทั ้ง ชายห ญิ ง เกิ ด ขึ้ น มากมายพร้อมกบพิธีกรรมเซ่น ั
 66. 66. สรวงอันละเมียดละไมเช่นนี้ บรรดาสมณะ หรือภิกษุ สงฆ์ก็พากันหันมาสนใจในการ ประกอบพิ ธี ก รรมเหล่ า นี้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น จน การศึ ก ษาพระธรรมวิ นั ย ตลอดจนการ บาเพญศีลภาวนาหย่อนยานลงไปเป็นเงา ํ ็ ตามตัว เราต้ อ งไม่ ลื ม ว่ า การประกอบ พิธีกรรมเซ่นสรวงนานาชนิดนัน นํามาซึ่ง ้ ลาภสกการะอย่างมากและง่ายดาย ั
 67. 67. ด้วยประการฉะนี้ ตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๔ ้ถึ ง ที่ ๗ พุ ท ธศาสนาในอิ น เดี ย จึ ง กลายเป็ นศาสนาแห่งพิธีกรรม แทนที่จะเป็นศานาแห่งการค้ น คว้ า ทางปั ญ ญาและเหตุ ผ ล อัน เป็ นวัต ถุประสงค์ และเป้ าหมายเดิ ม ของพระโคดมพระพุทธเจ้า หลวงจีนฮวนฉ่าง (หรือยวนจ่าง)
 68. 68. นั กจาริกแสวงบุญจากประเทศจีน ผู้เดินทางไป สื บพระพุทธศาสนาในอินเดี ย ใน ค.ศ. ๖๒๙ ใ น ร ั ช ส ม ั ย พ ร ะ เ จ้ า ห ร ร ษ ว ร ร ธ น ะ ซึ่ ง ครองราชยอยู่ ณ นครอชไชน (Ujjain) ได้ ์ ุ บัน ทึ ก ไว้ ใ นรายงานการเดิ น ทางของท่ า น เกี่ยวกบพิธีกรรมทางมหายานอย่างใหญ่หลวง ั เช่นเดียวกบพระเจ้าอโศกมหาราช ั
 69. 69. ทรงทะนุ บ า รุง พุท ธศาสนานิ กายเถรวาทก่ อ น ํ หน้ านั ้น และนี้ เองเป็ นเหตุ ใ ห้ พุ ท ธศาสนา นิ กายมหายานรุ่ง เรื อ ง และแผ่ ไ พศาลอย่ า ง กว้ า งไกล ในอิ น เดี ย ในยุ ค หล ง จากพระเจ้ า ั อโศกมหาราช
 70. 70. ประวัติศาสตร์ให้ บทเรี ยนว่ า สถาบันหรือขนบธรรมเนียมใด ๆ กตามซึ่งในระยะเริ่มต้น ็อาจจะมีคุณูปการหรือประโยชน์ ต่อสังคม แต่เมื่อกาลเวลาได้ ล่วงเลยไป หากสถาบันหรือขนบธรรมเนี ยมนั ้ น ๆ ไม่ มี ก ารปร ับ ปรุ งเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมกบกาละเทศะ ั
 71. 71. สถาบ ัน หรื อ ขนบธรรมเนี ยมด ั ง กล่ า ว อาจ ก ล า ย เ ป็ น อุ ป ส ร ร ค สิ่ ง ขั ด ข ว า ง ต่ อ ก า ร เจริ ญก้ า วหน้ าของส ั ง คมนั ้ น ได้ มี นิ ทั ศ น์ อุทาหรณ์ ให้เห็นอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น การ ่ แบงอาชีพกนทาเพื่อทกษะ ั ํ ั
 72. 72. และความชํา นาญ (การแบ่ ง คนออกเป็ น วรรณะในสังคมอินเดี ยโบราณ) การประกอบ พิธีทางศาสนาการเชื่ อ ถื อ พระเจ้ า หลายองค์ (พหุเ ทวนิ ยม) ของชาวกรีกโรมันและชาวอียิปต์โบราณ การ ยกย่องระบบกษตริยให้เป็นสมมติเทพ ั ์
 73. 73. การเสกคาถาอาคมและปลุ ก ผี ส างเทวดา พฤติกรรมเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสงคมขวาง ัในยุคหนึ่ งสมัยหนึ่ ง แต่เมือกาลเวลาได้ ่ ล่วงเลยไป พฤติกรรมดงกล่าวกลบเป็น ั ั อุปสรรคสิ่งกีด
 74. 74. การแยกตนไปดารงชีวิตต่างหากของสงฆ์ ํเป็ นเหตุ สํา คัญ ประการหนึ่ ง แห่ ง การอ่ อ นกาลงของพทธศาสนา ํ ั ุ จริงอยู่ในระยะแรก ๆ แห่งการก่อตัง การ ้ที่ ส งฆ์ แ ยกจากส ัง คมคฤหัส ถ์ไ ปดํา เนิ นชี วิ ตต่างหาก เป็นการรกษาความมีระเบียบ ความ ับริสทธ์ ิ ผองใส ุ ่
 75. 75. แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ความก้ าวหน้ าทางจิ ตวิ ญญาณ แต่ เมื่ อ กาลเวลาได้ ล่ ว งเลยไป สงฆ์ ไ ด้ ห ลงลื ม ว ต ถ ุป ระสงค์เ ดิ ม ตามคํา สอนของพุท ธองค์ ั สงฆ์หัน ไปหมกมุ่น อยู่กบกิ จธุระส่ วนตัว เป็ น ั สําคัญ สงฆ์ทอดทิ้งไม่ดูแลการศึ กษา และให้ การอบรมด้ า นศี ล ธรรม และสติ ปั ญ ญาแก่
 76. 76. หลกฐานทางประวติศาสตรชี้ให้เห็นว่า ใน ั ั ์ระยะแรก ๆ แห่งการก่อตังสงฆ์โดยพุทธานุมติ ้ ันัน สงฆ์ได้บาเพ็ญกรณี ยกิจ ในฐานะเป็ นผู้ให้ ้ ํการศึ ก ษา ฝึ กอบรมศี ล ธรรม และพฒ นาจิ ต ัวิ ญ ญาณ แก่ ป ระชาชนเป็ นอย่ า งยิ่ ง แต่ ใ นกาลเวลาต่ อ มาอุดมการณ์ ด้านนี้ ข องสงฆ์ไ ด้เลือนลางจางหายไป
 77. 77. พุ ท ธศาสนามี คุ ณู ป การอย่ า งใหญ่ ห ลวงต่ อ พ ฒ นาการด้ า นว ัฒ นธรรมของอิ น เดี ย และ ั ของหลายประเทศในทวีปเอเชี ย พุทธศาสนา เป็ นพลังดลใจในศิลปศาสตร์นานาแขนงทัว ่ เอเชี ย แต่ ใ นประเทศอิน เดี ยเองด้ วยเหตุผ ล ดัง กล่ า วแล้ ว พุ ท ธศาสนาได้ สู ญ เสี ย ฐานะ ความเป็นผนําทางศาสนา ไปอย่างน่าเสียดาย ู้
 78. 78. สัมฤทธิผลของศาสนาใดศาสนาหนึ่ งนัน ขึ้นอยู่ ้ กับประชาชนผู้เป็ นบริ ษัทบริวารของศาสนา นันด้วย ้
 79. 79. ศาสนาชิน (Jain) ซึ่งมีคาสอนและวัตร ํปฏิ บัติ คล้ า ยคลึ ง กับ พุ ท ธศาสนาอยู่ ห ลายอย่ า งหลายประการ มี ก ารจัด ตั ง ในสัง คม ้ฆราวาส (คนทวไปที่ไม่ใช่นักบวช) ด้วยเหตุนี้ ั่ศาสนาชิ น จึ ง ย ง คงดํา รงสถานะเป็ นศาสนา ัหนึ่ ง ในประเทศอิ น เดี ย ได้ ต ราบจนทุ ก ว น นี้ ัศาสนาพราหมณ์ หรื อ ฮิ นดู ก็ เ ช่ น เดี ย วกันกล่าวคือ สงคมฆราวาสกบสงคมนักบวชหาได้ ั ั ัแยกกนไม่ ทงสองเกี่ยวข้องกนอยางแนบแน่น ั ั้ ั ่
 80. 80. พทธศาสนาเป็นศาสนาที่เกิดในอินเดียศาสนาเดียวที่ ุ ไม่เข้ า ไปข้ องเกี่ ยวกับวัตรปฏิ บติทางสังคม พุทธ ั ศาสนาไม่มี บ ทบ ญ ญ ติเป็ นกิ จ จะล ก ษณะในเรื่อ ง ั ั ั เกี่ ย วก บ การเกิ ด การตาย หรือ การแต่ ง งานของ ั พุทธศาสนิกชน พุทธศาสนาให้เสรีภาพในกิจกรรม เหล่านี้อย่างสมบูรณ์ โดยถือว่าเป็นสิทธิของแต่ละ บุคคล
 81. 81. ตัวอย่างที่ เห็นได้ ชดในประวัติศาสตร์ของพุทธ ั ศาสนาในอินเดี ยก็คือ มหาเศรษฐี อนาถบิณ ฑิก ผู้เป็ นพุทธอุปัฏฐากคนสําคัญแห่ งนครสา วตถี ได้ยกธิดาคนหวปีชื่อมหาสุภททา ให้แก่ ั ั ั คหบดี แห่ งเมืองอุคคนครผู้นับถือศาสนาชิน (ในภาษาบาลีมีชื่อว่า นิคณฐนาถปตตะ) ั ุ
 82. 82. ความมี ใ จกว้ า งหรื อ การให้ เ สรี ภ าพแก่ ศ าสนิกเช่นนี้ ในทศนะของปราชญบางท่าน (เช่น ั ์นายนลิ นากฺ ษ ทั ต ต) เห็ น ว่ า แม้ ใ นระยะเริ่มแรกแห่ งการก่อตังและเผยแผ่จะเป็ นผลดี ้แก่ พุท ธศาสนา แต่ ใ นกาลไกลแล้ ว เป็ นโทษมากกว่ า เป็ นคุ ณ เพราะทํ า ให้ ว ัต รปฏิ บ ัติของศาสนิกหย่อนยาน เปิดโอกาสให้ผ้มีทศนะ ู ัและความเชื่อถือแปลกแยกเข้าไปปะปนและ ่ ํบอนทาลายเอกภาพ
 83. 83. ในระยะเริ่ ม แรกนั ้น เป็ นการส่ ง เสริ ม ให้พุทธศาสนา เจริญแพร่หลายไปอย่างรวดเรว ็ทั ง นี้ เพราะประชาชนมี ค วามพอใจที่ พุ ท ธ ้ศาสนาให้ เสรีภาพ ไม่แทรกแซงเปลี่ยนแปลงหรื อเลิ กล้ มจารี ต ประเพณี ที่ ยึ ดถื อปฏิ บติ ก น ั ัมาแต่เดิม
 84. 84. พระพทธองคเป็นปัญญาชน เป็นนักคิด พระองค์ ุ ์ มาจากราชตระกูลที่ ดารงอยู่ในจารีตประเพณี ํ ตลอดจนความเชื่ อ ถื อ ตามระบบของส ัง คม อันมีพราหมณ์ เป็ นผู้นํามาแต่ โบราณกาล ใน ฐานะที่ เ ป็ นปั ญ ญาชน นั ก คิ ด พระองค์ ท รง สะท้อนพระทยเมอได้ ั ื่
 85. 85. ทอดพระเนตรเหน “นิ มิต ๔” มี คนแก่ คนเจบ ็ ็ คนตาย และนั กบวช อันเป็ นเหตุให้ พระองค์ ทรงโทมนัสถึงกบตดสินพระทยออกบรรพชา ั ั ั ทังนี้ เพื่อทรงค้ นหาวิธีที่คนเราจะได้ พบอิสระ ้ จากการ เกิด แก่ เจบ ตาย ็
 86. 86. ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ แ ม้ เ มื่ อ ท ร ง บ ร ร พ ช า แ ล้ วพระองค์ก็มิได้ ทรงข้องเกี่ ยวกับความเชื่ อถือหรื อ จารี ต ประเพณี ข องส ัง คม พระองค์ท รงปล่อยให้ ความเชื่อถือหรือวัตรปฏิบตรเหล่านี้ ัเป็ นไปตามสภาพเดิม พระองค์ทรงมุ่งมันอยู่ ่กับการค้นหา “สจธรรม” ที่ทาอย่างไรคนเรา ั ํจะได้ไมต้องเวียนว่ายตายเกิดในสงสารวฏ ่ ั ั
 87. 87. ในคํา สอนของพระองค์ที่ มี ป รากฏในพระสู ต ร ต่ าง ๆ พระองค์ได้ ทรงห้ ามมิให้ เวไนยยนิกร เสียเวลาถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์หรือคาดคะเน ในเรื่องที่ไร้ประโยชน์ ไม่นําไปสู่ความหลุดพ้น (นิ พพาน) เช่ น ความเห็ น ที่ ยึ ด เอาที่ สุ ด ๑๐ ประการ (อ ัน ตคาหิ ก ทิ ฏ ฐิ ) ในค ัม ภี ร์ม ช ฌิ ม ั นิกาย เป็นต้น
 88. 88. นายนลิ น ากฺ ษ ทัต ต ปราชญ์ช าวอิน เดี ย ผู้รจนาตําราหลายเล่มเกี่ยวกบพุทธศาสนาใน ัอินเดีย ได้เขียนแสดงความเห็นไว้ว่า การวางตนไม่เข้ าไปแทรกแซงกิจการทางสังคมของพุ ท ธ ศ า ส น า ใ น อิ น เ ดี ย ใ น ร ะ ย ะ แ ร ก ๆโดยเฉพาะในช่ ว งเวลาที่ พ ระพุ ท ธองค์ แ ละสานุ ศิ ษ ย์ผู้ป รี ช าญาณของพระองค์ย ง ดํา รงัพระชนมชีพอย่นัน ์ ู ้
 89. 89. เป็นผลดีแก่การเผยแผพทธศาสนาอย่างแน่นอน ่ ุ แต่เมื่อกาลเวลาล่วงเลยไป และเมื่อไม่มีพระ พุทธองค์ตลอดจนสานุศิษยผ้ปรีชาญาณเป็น ์ ู ผู้นําและให้แสงสว่าง ลัทธิความเชื่อตลอดจน พิ ธี ก รรมเก่ า ๆ ของพราหมณ์ ซึ่ ง มี ม าแต่ โบราณกาล จึงกลับฟื้ นคืนชีพขึนอีก ้
 90. 90. ภายในระยะเวลามิช้ามินานหลัง จากพุทธปรินิพพาน และหลังจากอัครสาวกองค์สาคัญ ํๆ ผู้เปรื่องปราดได้ ล่วงลับไปแล้ว ประชาชนต่ า งก็เ ริ่ ม ลื ม เลื อ นสารัต ถะแห่ ง คํา สอนของพระพุ ท ธเจ้ า และต่ า งกลับ ไม่ เ ชื่ อ ถื อ และป ร ะ พ ฤ ติ ป ฏิ บั ติ ต า ม ลั ท ธิ คํ า ส อ น ข อ งพระพทธเจ้า แต่ต่างกลบไป ุ ั
 91. 91. เชื่อถือและประพฤติปฏิบติตามลัทธิคาสอนของ ั ํ พราหมณ์ ซึ่ ง พระพุท ธองค์ท รงค ัด ค้ า นและ ต้องการเปลี่ยนแปลงตลอดพระชนมชีพของ ์ พระองค์ กล่ า วโดยย่อก็คือ แก่ นแห่ งศาสนา พทธ ได้ถกกระพี้แห่งศาสนาพราหมณ์ ปกปิด ุ ู หรื อ บด บั ง ไ ว้ อย่ า ง แทบจะ มอง ไ ม่ เ ห็ น โดยเฉพาะจากสามัญชนคนธรรมดา
 92. 92. พฤติการณ์ ทํานองเดี ยวกันนี้ ได้ เกิดขึ้นในประเทศอื่ นที่ พุทธศาสนาได้ แผ่ไปถึง เช่ นในประเทศจี น ทิ เบต เนปาล พม่า สยาม ลัง กาญี่ ปุ่ น ตลอดจนเกาหลี มองโกเลี ย และอินโดนีเซีย ในทุกประเทศที่ได้กล่าวนามมานี้เ ป็ น ค ว า ม จ ริ ง ที่ พุ ท ธ ศ า ส น า ไ ด้ เ ข้ า ไ ปประดิษฐานอยู่เป็ นเวลาช้านาน ทังได้รบความ้ ั
 93. 93. เทิ ด ทู น ส ัก การะอย่ า งสู ง จากประชาชน แต่ ใ น ข ณ ะ เ ดี ย ว กั น อิ ท ธิ พ ล ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม ตลอดจนลัทธิความเชื่ อถือ เดิมของท้ องถิ่นก็ ได้ เ ข้ า ไปผสมผสานปนเปกั บ คํ า สอนอั น แท้จริงของพุทธศาสนา อย่างแทบจะแยกกน ั ่ ไมออก
 94. 94. โดยย่อก็คือ “ปรมตถธรรม” ที่พระโคดมพทธ ั ุ เจ้าได้ทรงสงสอนไว้ ได้เลือนลางจางหายจน ั่ แทบจะสูญความหมาย ในอินเดีย โดยเฉพาะ ่ แล้ว ภายในระยะเวลาไมกี่ร้อยปีหลงจากพทธ ั ุ ศ า ส น า แ ม้ ใ น ถิ่ น ที่ พุ ท ธ ศ า ส น า เ ค ย เจริญร่งเรืองที่สุดมาแล้ว เช่นในรฐพิหาร อตร ุ ั ุ ประเทศ และเบงกอล กตาม ็
 95. 95. สาเหตุอีกประการหนึ่ งที่ ทําให้ พุทธศาสนาเสื่อมอิทธิพลน่าจะได้แก่ ความตกตํ่าทางภมิ ูปัญญาของบุคคลที่ เข้ามาเป็ นสมาชิกในคณะภิกษุสงฆ์ ตราบใดที่คณะสงฆ์มีสมาชิกที่ทรงความรู้ความสามารถ เป็นประทีปทางปัญญาให้ แ ก่ ป วงชน ตราบนั ้น พุท ธศาสนาก็อ ยู่ ใ นฐานะสูงส่ง
 96. 96. มี ร าชามหากษั ต ริ ย์ ต ลอดจนประชาชนคน ธรรมดาประกาศตน เป็นสมาชิกมากมาย แต่ หลังจากพุทธปรินิพพานไม่นานก็ปรากฏตาม หลัก ฐานทางประวัติ ศาสตร์ ว่ า ได้ มี ค วาม หย่อ นยานเกิดขึ้นทัง ในทางระดับ ภูมิปัญญา ้ และในวัต รปฏิ บัติ ของสงฆ์ จนต้ อ งมี ก าร สังคายนากันเป็ นระยะ ๆ ตลอดมา
 97. 97. ใ น อิ น เ ดี ย ส ม ั ย โ บ ร า ณ มี ก า ร โ ต้ ว า ที(ศาสตรารฺ ถ ) กัน ในเรื่ อ งของศาสนาที่ เ ป็ นสาธารณะ โดยเปิดให้ประชาชนทุกลทธิความ ัเชื่ อถือเข้าฟั งได้ ผลของการโต้ วาที มีอิทธิพลของความเชื่อของคนในยุคนันมาก ปรากฏว่า ้ในการโต้วาที เหล่านัน ปราชญ์ฝ่ายพราหมณ์ - ้ฮินดู เช่น ท่ านกุมาริละ และท่ านศังกราจารย์
 98. 98. ลทธิตนตระเป็นวิวฒนาการขนต่อมาของ ั ั ั ั้พทธศาสนาฝ่ายมหายาน ุ เหตุ ก ารณ์ ใ นประวัติ ศาสตร์ ซึ่ ง เกิ ดขึ้ นมากมายทั ว โลก มี อ าทิ ในประเทศอิ นเดี ย ่อียิปต์ ประเทศจีนยุคกลาง ในตะวันออกกลางยุ โ รป สหร ัฐ อเมริ ก า (ล่ า สุ ด ในญี่ ปุ่ น ได้ แ ก่กรณี โอมชินริเกียว
 99. 99. Aum Shinrikyo ซึ่งได้สร้างความหายนะ ทัง ในชี วิ ต และทรัพ ย์ สิ น แก่ ช าวญี่ ปุ่ นอย่ า ง ้ มหาศาล) ชี้ ให้ เราเห็นว่า ความเชื่ อลัทธิทาง ศาสนานั ้ น มี อิ ทธิ พลอย่ า งมากมายต่ อ พฤติ ก รรมในชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ พิ ธี ก รรมหรื อ วตรปฏิบติ อนเกิดจากความเชื่อทางศาสนา ั ั ั มากมายหลายกรณี ซึ่งแรกเริ่มเดิมที เกิดจาก
 100. 100. เป้ าหมายหรื อ ว ัต ถ ุป ระสงค์อ ัน ดี ง าม เป็ นบุ ญ กุศล แต่ พอกาลเวลาล่วงเลยไป กิเลสของคน กลับแปรเปลี่ ยนให้ พิธีกรรมหรือ วัตรปฏิบติ ั เหล่านัน หันเหไปในทางที่เลวทรามตําช้าสุดที่ ้ ่ จะพรรณนา กล่าวได้ว่า ตันตระเป็ นลัทธิความ เชื่อและวตรปฏิบติที่นํา พทธศาสนาไปส่ความ ั ั ุ ู หายนะขันสุดท้ายในประเทศอินเดีย ้
 101. 101. ตนตระประกอบด้วยคาสอนหลก ๕ ประการ ั ํ ัที่ มีชื่อว่า “๕ ม” มี (๑) มทยะ - เหล้า (๒) ัมางสะ - เนื้ อ (๓) มัต สยะ - ปลา (๔) มุท รา -ท่าทาง (๕) ไมถุน – การเสพสงวาส ั ผที่เชื่อในหลกคาสอนของตนตระจะต้องใช้ ู้ ั ํ ั“๕ ม” นี้ประกอบ การบชากราบไหว้ ู
 102. 102. เพียงเท่านี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วสาหรบการที่จะ ํ ั เข้ า ใจว่ า ตั น ตระคื อ อะไร และทํ า ไมพุ ท ธ ศาสนาในอิ น เดี ย จึ ง ถึ ง ซึ่ ง กาลอวสานด้ ว ย ตนตระ ั
 103. 103. สมองของมนุ ษย์ นั ้ น ว่ า กั น ว่ า เป็ นเลิ ศประเสริฐสุดในบรรดาสัตว์ ทุกชนิดที่ มีให้เห็นในโลก แต่ ประวัติศาสตร์กมีนิทัศน์ อุทาหรณ์ ็ให้ เ ราต้ อ งยอมรับ และเชื่ อ ว่ า ก็ ส มองของมนุษย์นี่แหละที่ได้สร้างความชวช้าสามานย์ ั่ตลอดจนความพินาศวอดวายที่ เลวร้ายที่ สุดให้แก่มนุษย์ ทุกวนนี้ “ตนตระ” กยงมีให้เหนทว ๆ ไป ั ั ็ ั ็ ั่
 104. 104. ตันตระนันหรือคือลัทธิที่สอนให้ คนเชื่อในเวทย์ ้ มนต์คาถาอาคม การทรงเจ้าเข้าผี ตลอดจน ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวมอยู่ในไสยศาสตร์ ไสยเวท อ ั น มี กํ า เนิ ดจากค ั ม ภี ร์ อ าถรรพเวทของ พราหมณ์ และอยู่นอกเหนื อวิสย ของปุถชน ั ุ คนธรรมดา
 105. 105. กล่าวได้ว่า ตังแต่คริสต์ศตวรรษที่ ๘ จนถึง ้คริสต์ศตวรรษที่ ๑๒ ชาวอินเดียทงประเทศซึ่ง ั้เดิ ม เคยนั บ ถื อ ศาสนาพราหมณ์ -ฮิ น ดู และศาสนาพุทธ ต่างก็ตกอยู่ในความครอบงําของลัทธิตนตระอย่างไม่ลืมหูลืมตา ทังนี้ ไม่เฉพาะ ั ้แต่สามญชนคนธรรมดาเท่านัน หากชนชนสูง ั ้ ั้รวมทังชนชันผูปกครองด้วยก็เช่นเดียวกัน ้ ้ ้
 106. 106. อิสลามในฐานะเป็นกาลงสาคญทงในทาง ํ ั ํ ั ั้การเมื อ งและการศาสนา ได้ แ ผ่ เ ข้ า ไปในอิ น เดี ย ทางทิ ศ ตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ โดยเริ่ มตงแต่ตอนต้น ของคริสต์ศตวรรษที่ ๑๑ และ ั้ภายในเวลาไม่กี่ร้อยปี กสามารถครอบครอง ็ดิ นแดนภาคเหนื อ ภาคกลาง และภาคตะวนออกของอินเดียไว้แทบจะทงหมด และ ั ั้
 107. 107. การที่ อิ สลามเข้ า ไปมี อํ า นาจทางอาณาจัก ร และศาสนจกรในอินเดียเป็นเวลาหลายร้อยปี ั ทํ า ให้ อิ ทธิ พลของว ั ฒ นธรรมอิ สลามแผ่ กระจาย และคลุมครอบชีวิตของชาวอินเดีย อย่างลุ่มลึกและกว้างไกล ซึ่งอิทธิพลนี้ยงมีให้ ั เห็ น ตราบจนปั จ จุ บ น โดยเฉพาะในอิ น เดี ย ั ภาคเหนื อ
 108. 108. ในส่วนที่เกี่ยวกับพุทธศาสนานัน อาจกล่าว ้ได้ว่า การปรากฏตัวของอิสลามเป็ นมรสุมลูกสุดท้ายที่ กระหนํ่ าให้ “พุทธนาวา” ลํานี้ กอยู่็ในสภาพ “ชํารุด” เตมประดา ด้วยท้องนาวา ็ถกแมงกระพรนตนตระกดกิน เป็นรรวนํ้าไหล ู ุ ั ั ู ั่เข้ า ได้ จวนเจี ย นจะพลิ กคว ํ่ า อยู่ แ ล้ ว แต่“มรสุม”
 109. 109. ลูกสุดท้ ายที่ ทําให้ พุทธศาสนาต้ องพังพินาศไป จากแผนดินอินเดียนัน แน่นอน คือ “อิ สลาม” ่ ้ พระลามา “ตารานาถ” ได้บนทึกไว้ในหนังสือ ั “ประวัติศาสตร์ พระพุทธศาสนา” ของท่านว่า “บรรดาภิ กษุสงฆเมอถกฆ่าและถกทาร้าย ์ ื่ ู ู ํ
 110. 110. โดยพวกมุสลิมในศตวรรษที่ ๑๒ ต่ างก็พากันหนี ไปยัง ประเทศทิ เบต และประเทศอื่ น ๆนอกอิ น เดี ย เมื่ อ ภิ ก ษุ ส งฆ์ ไ ม่ มี เ หลื อ อยู่ ทัง ้โบสถ์วิ ห ารก็ถ ก ทํา ลายลงจนหมดสิ้ น จิ ต ใจ ูของพวกฆราวาสพทธมามกะ จึงเป็นธรรมดา ุอ ยู่ เ อ ง ที่ จ ะ ต้ อ ง เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง ไ ป ต า มสภาพการณ์ ผลกคือ ็
 111. 111. พุ ท ธศาสนิ กชนส่ ว นใหญ่ ไ ด้ ส วามิ ภั ก ด์ ิ ต่ อ พราหมณ์ ซึ่งมีความสมพนธกนทางเลือดเนื้อ ั ั ์ ั และวฒนธรรมอยู่แล้ว พวกที่เหลืออย่กหนไป ั ู ็ ั นั บถือหรือถูกบังคับให้ นับถือศาสนาอิ สลาม ซึ่ งมีอานาจทางการเมืองอยู่ในเวลานั น ด้ วย ํ ้ ประการฉะนี้ เองที่ พ ระพุ ท ธศาสนาได้ สู ญ หายไปจากอินเดีย ดินแดนที่เกิดของตน”.
 112. 112. ศาสนาพุท ธถื อ อุบ ติ แ ละเจริ ญ รุ่ง เรื อ งใน ัอินเดีย ปลายคริสต์ ศตวรรษที่ 12 จึงเริ่มเสื่อม และอันตรธานไปจากอินเดี ย ชาวพุทธที่มีอยู่ในอินเดียปัจจุบนทุกวนนี้ เป็นชาวพทธ ั ั ุใหม่ที่ได้รบการชกชวนจาก ดร.บี อาร์ อมเบด ั ั ั ็การ์ เมื่อประมาณซก 60-70 ปี ที่ ผ่านมา ัเกือบแทบทงหมดทงสิ้น ั้ ั้
 113. 113. อ ั ม เบ ็ ด การ์ ถื อ กํ า เนิ ดเกิ ดมาดู โ ลกเมื่ อ 14 เมษายน พ.ศ.2434 ในครอบครัวของชาว ฮินดู ที่ รฐ มหาราช ในชนชันวรรณะศูทร ซึ่ ง ั ้ เป็ นวรรณะตํ่าสุดใน 4 วรรณะของอินเดี ย แม้ว่ า จะมาจากวรรณะ ศูท รยากจนข้ น แค้ น แต่ท่านก็เรียนหนังสือเก่ง ขนาดสอบชิงทุนได้ ไปเรียนกฎหมายที่องกฤษ และภาย หลังมาจบ ั
 114. 114. ดร.อัม เบ็ด การ์ มี ส่ ว นสํ า คัญ ในการร่ า งรัฐ ธรรมนู ญ ของอิ น เดี ย คนอิ น เดี ย ยอมรับท่านมาก ถึงขนาด ประกาศให้เป็น “บิ ดาแห่ งรัฐธรรมนู ญอิ นเดี ย” ท่ านออกบรรยายปราศรัยไปในที่ ต่างๆ เรื่อง รัฐธรรมนูญ เรื่องกฎหมาย สุ ด ท้ า ยก่ อ นจบคํ า บรรยายท่ า นมักจะวกไปเรื่องศาสนา
 115. 115. โดยมักจะ หยอดเรื่องศาสนาพุทธเป็ นของแถม วาทะของท่านที่สาคัญซึ่งทุกคนยังจํากันได้ดีก็ ํ คือ I was born as a Hindu but I will not die Hindu.“ข้าพเจ้าถือ กํา เนิ ดเกิ ด มาเป็ นคนฮิ น ดู แต่ ข้ า พเจ้ า จะไม่ ตายอย่างฮินด” ู
 116. 116. ดร.อมเบดการประกาศว่าจะเปลี่ยนศาสนา ั ็ ์เป็นพทธตงแต่ พ.ศ.2478 แต่กไม่ได้เปลี่ยน ุ ั้ ็จน กระทง วนที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2499 ท่าน ั่ ันํ าผู้ ค น เชื่ อถื อ ศร ั ท ธาท่ านจ ํ า นวนกว่ า400,000 คน ทําการเปลี่ยน ศาสนาครัง ้ใหญ่ ที่คนอินเดียเรียกว่า the massivereligious con versionเปลี่ยน จากฮิ น ดู ม า เ ข้ า พุ ท ธ à

×