Health tips & advice from doctors

91,370 views
102,365 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
91,370
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47,589
Actions
Shares
0
Downloads
8,860
Comments
0
Likes
19
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Health tips & advice from doctors

  1. 1. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অরবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H )এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পড়ার িুরবধা অনুিারর স্ক্রে স্পীড রিক করর রনন। আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর options বা View তে রিক করর Go To অপশনরি রিরেক্ট করুন (অরব াা িরািরর তেরে Adobe Reader Shift + Ctrl+N এবং Foxit Reader  Ctrl+G ,)আপনার প্ররোাননীো পষ্ার Page number রি রেখুন ; এবং oK তপ্রি করুন ।
  2. 2. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com নরুরী রিরকৎিা তিবা এর ননয ঢাকার ব্লাড বযাংক, হািপাোে ও অযাম্বুরেন্স িারভিরির ত ান নম্বর... ✬ আঞ্জুমান-এ-মর দুে ইিোম→ ত ানঃ - ৯৩৩৬৬১১ ✬ আইরিরডরডআররব→ ত ানঃ - ৮৮১১৭৫১-৬০ ✬ আে-মারকানুে ইিোমী অযাম্বুরেন্স : ৯১২৭৮৬৭, ৮১১৪৯৮০। ✬ ইউনাইরিড হািপাোে→ ত ানঃ - ৮৮৩৬৪৪৪ ✬ ইব্রারহম কারডিোাক হািপাোে→ ত ানঃ - ৯৬৭১১৪১-৭ ✬ ইিোরম বযাংক হািপাোে→ ত ানঃ - ৯৩৩৩৭৩৯ ✬ এযারপারো হািপাোে→ ত ানঃ - ৯৮৯১৬৬-৫ ✬ কারডিোাক অযাম্বুরেন্স→ ত ানঃ - ০১৭১৩-০০৩০০৪ , ০১৭১৪-০০৬৭০৬ ✬ কমপযার→ ত ানঃ - ৮৬১৭৮৩৩ ✬ গণ স্বাস্থ্য তকন্দ্র→ ত ানঃ - ৮৬২০১৭৮ ✬ রডএমরিএইি→ ত ানঃ - ৮৬২৬৮১২-১৬ ✬ তড-নাইি অযাম্বুরেন্স→ ত ানঃ - ৯১৩২০২৩ ✬ ঢাকা তমরডরকে করেন হািপাোে : ৯৫০৫০২৫-২৯, ৯৫০০১২১-৫। ✬ ঢাকা তমরডরকে করেন হািপাোে→ ত ানঃ - )০২( ৮৬২৬৮১২-১৯, ৮৬২৬৮২৩, ৯৬৬৯৩৪০, ৯৫০৫০২৫-২৯, ৯৫০০১২১-৫ ✬ ঢাকা রিএমএইি : ৯৮৭১৪৬৯। ✬ ঢাকা রিরি কররপাররশন )নগর ভবন কররাে রুম( : ৯৫৫৬০১৪, ৯৫৫৬০১৮, ৯৫৫৭১৮৬-৭। ✬ ঢাকা রিরি কররপাররশন )রমরপুর কররাে রুম( : ৯০০৪৭৩৪। ✬ নযাশনাে হািি ইনরিরিউি : ৯১২২৫৬০-৭২। ✬ রপরন হািপাোে→ ত ানঃ - ৮৬১৪০০১-৫ ✬ াোার িারভিি : ৯৫৫৬৬৬৬-৭, ৯৫৫৩৩৩৩-৭, ৯৫৫৫৫৫৫। ✬ াোার িারভিি অযাম্বুরেন্স→ ত ানঃ - ৯৫৫৬৬৬০ ✬ বাররডম : ৯৬৬১৫৫১-৬০, ৮৬১৬৬৪১-৫০। ✬ বাররডম→ ত ানঃ - ৯৬৬১৫৫১-৬০ ✬ তমরডরনাভা তমরডরকে িারভিি→ ত ানঃ - ৮১১৩৭২১ ✬ তমরররিাপ রিরনক→ ত ানঃ – ৮৮২১৮৭৪ ✬ তরড রিরিন্ট অযাম্বুরেন্স→ ত ানঃ - ৯৩৩০১৮৮-৮ ✬ তরডরিরিন্ট তিািাইরি : ৯৩৫৮৭৯৯, ৯৩৩০১৮৮-৯। ✬ োই োইন তহের তকোার→ ত ানঃ - ৮১৫৫৫৫০-২ ✬ েযাব এইড কারডিোাক হািপাোে→ ত ানঃ - ৮৬১০৭৯৩-৮ ✬ রশশু হািপাোে : ৮১১৬০৬১-২। ✬ শহীদ তিাহরাওোাদিী হািপাোে : ৯১৩০৮০০।
  3. 3. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com ✬ স্কোার হািপাোে→ ত ানঃ - ৮১৪১৫২২ ✬ তিরাে হািপাোে→ ত ানঃ - ৯৬৬০০১৫-১৯ ✬ তিাহরাওোাদিী হািপাোে→ ত ানঃ - ৯১২২৫৬০-৭৮ ✬ িমররো হািপাোে→ ত ানঃ - ৯১৩১৯০১ ✬ িরেমূল্লাহ তমরডরকে করেন ও রমির াডি হািপাোে : ৭৩১৯০০২-৬। ✬ হরে যারমরে হািপাোে→ ত ানঃ - ৮৩১১৭২১-৫ ✬ তনড এইি রশকদার উইরমন্স তমরডরকে করেন অযান্ড হিরপিাে : ৮৮১৫৩৬৩, ৯৮৮৭৪৫৮। ✬ নযাশনাে হািি াউরন্ডশন হিরপিাে অযান্ড ররিািি ইনরিরিউি : ৮০৯৩৯৩৫, ৮০৫৩৯৩৬, ৮০৬১৩১৪-৬। ✬ নােীো অররিারপরডক হািপাোে ও পুনবিািন প্ররে্ান : ৯১১৪০৭৫, ৯১১২১৫০। ✬ নােীো িক্ষু ররাগ ইনরিরিউি ও হািপাোে : ১৮৮৪৮০৭। ✬ বাংোরদশ নােীো অন্ধকেযাণ িরমরে : ৯০১৫৩৪৪, ৮০১৪৪৭৬। ✬ োোন ডা. না র খান িক্ষু হািপাোে : ৯০১০৮৬৬। ✬ আদ-দ্বীন হািপাোে : ৯৩৫৩৩৯১-৩। ✬ আে-মারকানুে ইিোমী হািপাোে : ৯১২৯২১৭, ৯১২৯৪২৬। ✬ আে-রানী হািপাোে )প্রা( রে : ৮১১৯২২৯, ৯১১৭৭৭৫, ৮১২১১৭২, ৯১৩৩৫৬৩-৪। ✬ ইিোমী বযাংক তিরাে হািপাোে : ৯৩৫৫৮০১-২, ৯৩৫৫৯৩৭-৮। ✬ গণস্বাস্হহয নগর হািপাোে : ৮৬১৭২০৮, ০১৮৯২৪১৬১৬, ৮৬১৭৩৮৩। ✬ নাপান-বাংোরদশ তেন্ডরশপ হািপাোে )প্রা( রে : ৮৮২৭৫৭৫, ৮৮২৮৮৫৫। ✬ ঢাকা নযাশনাে তমরডরকে ইনরিরিউি হািপাোে : ৭১১৩৪৬৯,৭১১৭৩০০। ✬ ঢাকা তমরডরকে করেন হািপাোে : ৮৬২৬৮১২-৬ ✬ দুস্হহ স্বাস্হহযরকন্দ্র হািপাোে : ৮১২৪৯৫২। ✬ নারী মমত্রী নগর মােষিদন : ৮৩৬০৭৫৬, ৯৩৫৫২৭৭। ✬ রিএমএইি : ৮১১৪৬৬৬-৭৫, ৮৮২২৭৭৯। ✬ পদ্মা তননাররে হািপাোে : ৯৬৬১৫২৮, ৯৬৬২৫০২, ৯৬২০৮৮৯। ✬ বঙ্গবন্ধু তশখ মুরনব তমরডরকে রবশ্বরবদযােো : ৮৬১৮৬৫৩। ✬ বাররডম হািপাোে : ৮৬১৬৬৪১-৬০। ✬ ঢাকা তমরডরকে করেন হািপাোে : ৯১১৮২০২। ✬ শমররো হািপাোে : ৯১৩১৯০১। ✬ শহীদ তিাহরাওোাদিী হািপাোে : ৯১২২৫৬০-৭৮। ✬ তিরাে হিরপিাে রেরমরিড : ৯৬৬০০১৫-১৯। ✬ িযার িরেমূল্লাহ তমরডরকে করেন ও রমির াডি হািপাোে : ৭৩১৯৯৩৫। ✬ হরে যারমরে হািপাোে : ৮৩১১৭২১-৫।
  4. 4. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com ✬ ইউনাইরিড হািপাোে : ৮৮৩৬০০০, ৮৮৩৬৪৪৪। ✬ তহের অযান্ড তহাপ রে. : ৯১৪৫৭৮৬, ৯১৩৭০৭৬। ✬ রশশু হািপাোে : ৯১১৯১১৯, ৮১১৬০৬১-২। ✬ ইিোরমোা িক্ষু হািপাোে : ৯১১৯৩১৫, ৮১১২৮৫৬। ✬ আরনমপুর মােষিদন : ৮৬২৪৮২৭, ৮৬২৪৯৮০। ✬ নেীো কযান্সার ইনরিরিউি : ৮৮২৬৬১৫। ✬ স্কোার হািপাোে : ৮১৪১৫২২, ৮১৪২৪৩১, ৮১৪৪৪০০, ৮১৪২৩৩৩, ৮১৫৯৪৫৭, ৮১২৯৩৩৪, ০১৭১৩১৪১৪৪৭। ✬ ইিোমী বযাংক হািপাোে ব্লাড বযাংক : ৮৩১৭০৯০, ৮৩২১৪৯৫ ✬ রিরিন্ট ব্লাড বযাংক- ৮১১৭৩৫৬ ✬ ডাোাগনরিক ব্লাড বযাংক- ৮১১৫৯৪৪ ✬ রডএমরি ব্লাড বযাংক- ৫০৫০২৬-২৯ ✬ ডু নার োই তিভ ব্লাড বযাংক- ৭৩০০০৪৮ ✬ ঢাকা ব্লাড বযাংক- ৬০৮৫৭২ ✬ বররশাে পযারেরন ব্লাড বযাংক- ৯১২৮৬৮৯ ✬ মুরি ব্লাড বযাংক- ৮৬২৪২৪৯ ✬ তমরডর োার ব্লাড বযাংক- ৯৬৬২৭৬২ ✬ তরডরিরিন্ট ব্লাড বযাংক : ৯১১৬৫৬৩, ৮১২১৪৯৭। ✬ েযাব তকোার ব্লাড বযাংক- ৮৬২৭৮৮৫ ✬ িন্ধানী আই বযাংক- ৮৬১৪০৪০ ✬ িন্ধানী আন্তনিারেক আইবযাংক : ৯১২৪৩৫৩, ০১১৯০১৫১৪৮০। ✬ িন্ধানী ঢাকা তডন্টাে করেন শাখা : ৯০১১৮৮৭। ✬ িন্ধানী তমরডরকে ব্লাড বযাংক- ৯৬৬৮৬৯০, ৮৬২৪০৪০, ৮৬৬৩৪২৯ ✬ িরেমুল্লাহ তমরডরকে ব্লাড বযাংক- ৭৩১৯১২৩, ৭৩১৯০০২-৫
  5. 5. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com নাক কান ও গো শরীররর এই রেনরি অঞ্চরে রবরভন্ন ধররনর তরাগবযারধ হরে পারর। িাধারণ হাাঁরি-িরদি তররক শুরু করর গোর কযান্সার িবই ররোরে এই োরেকাো। স্বল্পপররিরর তিইিব তরারগর করোকরি িম্পরকি ধারণা তদোা হে। কানপাকা তরাগঃ কারনর তরাগগুরোর অনযেম। কান পাকা তরাগ দুই ধররনর। একরি হরে রনরাপদ ধররনর, অনযরি মারাত্মক ধররনর। রনরাপদ ধররনর কানপাকা তরারগ কান তররক কারনর পদিা রেদ্র রারক। কান রদরো পুাঁন পরড়। কারনবযরা হো, কান িুেকাো, কারন কম তশানা োো। প্রাররমক অবস্থ্াো রকেু ওষুধ বযবহার করর ও উপরদশ তমরন িরে তরাগ রনরামো করা োো। েরব এরে কারনর পদিা তনাড়া োরগনা। েরব অপাররশন করর কারনর পদিা তনাড়া োগারনা োো। মারাত্মক ধররনর কানপাকা তরারগ কান রদরো িবিমরোই একিু করর করষর মে ঝরর। কারনর এই কষ পাঁিা দুগিন্ধেুি হরো রারক। রবরশষজ্ঞরা এই দুগিন্ধ তররকই তরাগরির ধরন বুঝরে পাররন। মারাত্মক ধররনর কানপাকা তরারগ অপাররশনই হরে প্রকষ ে রিরকৎিা। উভো ধররনর কানপাকা তরাগ নরিে হরো কারনর পুাঁন মরিষ্ক পেিন্ত তপৌঁরে তেরে পারর। এ ধররনর নরিেোো কারন অপাররশন োরগ। অরনক তক্ষরত্র তরাগ রনরামরোর পাশাপারশ তরাগীর নীবন বাাঁিারনার ননয এই অপাররশন কররে হো। কান পাকা তরাগ রনরো কখরনাই তহো ত ো করা উরিে নো। মধযকরণি প্রদাহঃ এই িমিযা রশশুরদর তবরশ হরো রারক। েরব বড়রদরও হরো রারক। িাধারণে উর্ধ্িশ্বািনােীর প্রদাহ, িনরিরের ইনর কশন, এরডনরোড নামক গুে েরিকা গ্ররির বষরি ইেযারদ তররক এই ইনর কশন হরো রারক। এই তরারগ কারন তবশ বযরা হো, কান বন্ধ মরন হো। িরিক িমরো এই তরারগর রিরকৎিা না কররে কারনর পদিা ু রিা হরো তরাগরি কান পাকা তরারগ রূপ রনরে পারর। এরন্টবারোারিক ও নারকর ড্রপিহ অনযানয ওষুধ হরে এই তরারগর রিরকৎিা। মধযকরণি পারনর মরো েরে নমাঃ এই তরারগর কারণও উপিগি অরনকিা মধযকরণি প্রদারহর মেই । েরব উপিগিিমূরহর েীব্রো অরনক কম রারক। িাধারণ ওষুরধই এ তরাগ িারর। অরনক িমো তোট্ট অপাররশন করর মধযকরণি নরম রাকা পারন তবর করর রদরে হো। কারন াঙ্গাি ও কারন ক্ষেঃ কারনর মরধয অরনক িমো াঙ্গাি এবং ক্ষে হো। িাধারণে কান তখাাঁিারনার ননয কারনর মরধয াঙ্গাি হরো রারক। কান পররষ্কার করা রকংবা কান তখাাঁিারনা অরনক িমো একই রবষো হরো দাাঁড়াো। এিব কারন বযবহার করা হো কিনবাড তররক মুররগর পােক, কেরমর মুখ, িুরের রিপ ইেযারদ। এিব রকেুই কারনর এই তরাগরির ননয দাোী। কারন াঙ্গাি হরে কান মূেে িুেকাো। িারর ইনর কশন তবরড় প্রদাহ হরে বযরা হো, কষ ঝরর ও কান বন্ধ হরো রারক। অরনক িমো কারনর রভেরর ক্ষে হরো াঙ্গারির িারর কারনর বাইররর পররিরে ক্ষে িষরি হরে বযরা মারাত্মক আকার ধারন করর। েরব রিরকৎিাো পুররা তিরর োো। েরব ওষুরধর রিরকৎিা শুরুর আরগ ইএনরি রবরশষজ্ঞ রদরো কান পররষ্কার করররো রনরে হরব। কারন ওোাক্স বা তখােঃ কারন ওোাক্স বা তখাে অরে পরররিে িমিযা। এই তখাে অরনরকই পররষ্কার করার তিিা কররন। রনরন এরি পররষ্কার করা রিক নে। রনরন পররষ্কার কররে তগরে নরম রাকা তখারের তবরশরভাগই রভেরর িরে োো। রে রবপরি আররা বারড়। কারন তখাে আিরক তগরে কারন বযরা হো, কারন কম তশানা োো কান বন্ধ রাকার কাররণ। ইএনরি তস্পশারেি কান তদরখ এরি পররষ্কার করর রদরে পাররন। োরব পররষ্কার করা িম্ভব না হরে তখাে গোরনার ওষুধ
  6. 6. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com ররোরে। োরেও কান না হরে রকংবা অবস্থ্া তবরশ খারাপ হরে অজ্ঞান করর কান পররষ্কার করর রদরে হো। োরদর কারন তখাে হওোার প্রবনো ররোরে োরা রনোরমে কারন ৪/৫ ত াাঁিা করর অরেভ অরোে রদরে পাররন। ����������������������� তেখকঃ ডা. িনে আশ াক নাক-কান-গো রবরশষজ্ঞ, ইনিা ডাোাগনরিক অযান্ড কনিােরিশন তিন্টার, ১২৯ রনউ ইস্কািন, ঢাকা। মদরনক নোারদগন্ত, ২১ অরক্টাবর ২০০৭ এ প্রকারশে নারকর াংগাে ইনর কশনরক রাইরনাস্পরররডওরিি বো হো। এই ইনর কশন নাক োড়াও তদরহর অনয অরঙ্গও হরে পারর। রকভারব েড়াোঃ াংগাে তস্পার গরু-োগে, ত াড়ার মেদ্বারা পুকু ররর পারন ও বাোরি েড়াো। এই তস্পার িংিরমে পারনরে তগািে কররে বা িংিরমে বাোরি শ্বাি গ্রহণ করার মাধযরম ো মানুরষর তদরহ প্ররবশ করর। নারক তকারনা ক্ষে রাকরে তিই ক্ষে রদরো নীবাণু েড়ারে রারক। এই তস্পার নারকর িাব রমউরকািারে বংশ বষরি করর তস্পারানরনোা গিন করর। এই তস্পার নারমিনাে তপার-এর মধয রদরো তভরে োো এবং রিিুযরে রনঃিররে হো এবং রিিুযরে ররএকরিভ হাইপারপ্লারিোা হো এবং পরেরপর মরো বা রিউমাররর মরো তদখরে অরনকিা স্ট্ররবরর রের মরো তদখাো। কারদর এবং তকারাো তবরশ হোঃ নারকর েত্রাকনরনে তরাগ পুরুরষর তবরশ হো। িাধারণে ১১ তররক ৪০ বের বোরি তবরশ হো। েরব তে তকারনা বোরি এবং মরহোরাও এ তরারগ আিান্ত হরে পারর। এই তরাগ ভারেীো উপমহারদরশ তেমন বাংোরদশ, ভারে, শ্রীেঙ্কা, তনপাে, দরক্ষণ আরমররকা ও আরেকার রবরভন্ন তদরশ তবরশ হরো রারক। তরারগর েক্ষণিমূহঃ নাক বন্ধ হওোা, নাক রদরো রি পড়া, নারক িুেকারন হওোা, নারক রিউমাররর মরো বা পরেরপর মরো রকেু )স্ট্ররবরর রের মরো( তদখা তেরে পারর। তরাগ রনণিরোর পিরেঃ বারোাপরি এবং রহরিাপযারেরন করর তরাগ রনরিে করা োো। রিরকৎিাঃ পরেপরোড মাি এবং আশপারশর আিান্ত নাোগাো িম্পূণি এবং রবিষেভারব অপাররশন কররে হরব। তকরি ত ো স্থ্ানরি কিারাইরনশন কররে হরব। এরে করর রিপাে কম হরব এবং আবার আিান্ত হওোার িম্ভাবনা রারক না। ��������������������������� তেখকঃ প্রর ির ডা. এম আেমগীর তিৌধুরী রবভাগীো প্রধান, নাক, কান ও গো রবভাগ, তমরডরকে করেন র উইরমন, উিরা, ঢাকা। মদরনক নোারদগন্ত, ১১ নরভম্বর ২০০৭ িংখযাো প্রকারশে
  7. 7. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com ১. িযাঁেিযাঁরে পরররবশঃ োরদর কারনর মরধয মোো নােীো পদারি রকংবা মখে তবরশ নরে এবং এিব পদারি শরীররর াম বা পারনর িরঙ্গ রমরিে হো, েখন িহরনই াঙ্গাি নোরে পারর। ২. দী িরমোারদ কানপাকা তরাগঃ দী িরমোারদ কানপাকা তরারগর মরধয োরদর কারনর পদিাো রেদ্র ররোরে, োরদর কারনর মধয তররক পুাঁন বা পারন কারনর কযানারে আিরক রগরো পরবেিীকারে াঙ্গাি তরারগর উৎপরি করর। ৩. ওষুরধর বযবহারঃ অরনরকই একিু আধিু কান বযরা রকংবা কান িুেকারে কারনর মরধয রবরভন্ন ধররনর ড্রপ বযবহার কররন। এিব বযবহারকারীরা িহিাই এই তরারগ আিান্ত হরে পারর। ৪. এরন্টবারোারিরকর বযবহারঃ তবরশ মাত্রাো এরন্টবারোারিক ওষুধ বযবহার কররে। ৫. ডাোারবরিি বা বহুমুত্রঃ ডাোারবরিি বা বহুমুত্র তরাগীর তে তকারনা ধররনর প্রদারহর কাররণ। ৬. তরাগীর প্ররেররাধ ক্ষমোঃ কযািার তরাগীরদর রিরকৎিাো োরদর শরীররর প্ররেররাধ ক্ষমো করম োওোার কাররণ। ৭. কারনর এক ধররনর অপাররশন, োরক তররডকযাে মারিারোরিকিরম বরে। ________________________✬ তেখকঃ ডা. তমাহাম্মদ আশরা ু ে ইিোম রবভাগীো প্রধান নাক, কান, গো রবভাগ, বাংোরদশ তমরডকযাে করেন। মদরনক আমাররদশ পরত্রকাো ১৭ নরভম্বর ২০০৭ এ প্রকারশে ✩ িমিযাঃ আমার বোি ২১ বের। তোিরবো আমার দুই কারন পারন ঢু রক পুাঁন হরোরেে। তিই তররক আরম দুই কারন কম শুরন। করোকনন রিরকৎিরকর পরামশি রনরোরেোম। তহারমও ওষুধও তখরোরেোম; রকন্তু তকারনা উপকার পাইরন। এখন আমার কারন পারন না ঢু করেও পারক এবং তভেরর িব িমো পুাঁন রারক। মারঝমরধয পারন গরড়রো আরি এবং িু েকাো। তকারনা রকেু রদরো কান িুেকারনার িমো ওপররর রদরক তিরে ধরর রাখরে আরম ভারো শুনরে পাই। রদন রদন আমার িবণশরি হ্রাি পারে। আরম রক আমার িবণশরি স্থ্াোীভারব র রর পাব? খুবই দুরিন্তাো আরে। তিারহে, িু িপাড়া, খুেনা। পরামশিঃ কান পাকা তরারগর স্থ্াোী রিরকৎিা হরে রিমরপরনাপ্লারি অপাররশন। এ অপাররশরন মাইরিািানিারর করর কারনর পদিা োগারনা হো। এ তক্ষরত্র অপাররশরনর আরগ কান শুকরনা রাকরে হো। কারন একিানা পুাঁন বা পারন আিরে রাকরে একই িরঙ্গ মািিরোরডকিরম নারমর অপাররশন েুি কররে হো। তবরশর ভাগ িমো বরধরোর কারণ পদিা ু রিা রাকা। এ অপাররশরন বরধরো প্রাো পুররাপুরর ভারো হরো োো। েরব রকেু তক্ষরত্র দী িস্থ্াোী কান পাকার ননয স্মাোুনরনে বরধরো িষরি হরে পারর, ো এ অপাররশরন ভারো হো না। আপরন নাক, কান ও গো রবরশষজ্ঞ তদরখরো দ্রুে কারনর অপাররশন করররো রনন।
  8. 8. Want more Updates  Profile : http://tanbircox.blogspot.com ____________________________ তেখকঃ অধযাপক ডা· আবুে হািনাে তনাোারদার নাক, কান ও গো রবরশষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু তশখ মুরনব তমরডরকে রবশ্বরবদযােো, ঢাকা। উৎিঃ মদরনক প্ররম আরো, ১০ অরক্টাবর ২০০৭ িমিযাঃ আমার বোি ১৮। তোিরবো তররকই আরম আমার নারকর দুই অংশ রদরো একিরঙ্গ রনঃশ্বাি রনরে পারর না। নারকর একরি রেদ্র রদরো রনঃশ্বাি রনরে অনযরি বন্ধ রারক। এভারব করোক ণ্টার বযবধারন একবার একরি রদরো, পরর অনযরি রদরো বাোি তবর হো। এিা তররক কী িমিযা হরে পারর? উরল্লখয, গে বের আমার মারির তশরষ িাররি দাাঁে উরিরে। এ ননয আমার গোর তভেরর বযরা ও া হো। নাম প্রকারশঅরনেুক, ঢাকা। পরামশিঃ আমারদর দুই নািারন্ধ্র রদরো বাোি িোিে িাধারণে অিম। তবরশর ভাগ িুস্থ্ মানুরষর নারকর বাোি িোিে রনোরমে িিাকারর িরে। িমরোর বযবধারন একবার নারকর একরি রেদ্র রদরো, পরর অনযরি রদরো বাোি িোিে করর। শেকরা ৮০ ভাগ তোরকর তক্ষরত্র এই নারিকা িি উপরস্থ্ে রাকরেও তবরশর ভাগ মানুষই ো তখোাে কররে পারর না। োই আপনার নারকর এই বযাপাররিরক স্বাভারবক রহরিরব ধরা োো। েরব নাক বন্ধ তবরশ হরে বা নাক রদরো তমাি বাোি িোিে কম মরন হরে নাক, কান ও গো রবরশষজ্ঞরক তদরখরো রনন। আপনার মারির তপেরনর রদরকর দাাঁে বড় বা বাাঁকা রাকরে আ াে তেরগ গোো া ও বযরা হরে পারর। এ ন