Computer hardware dictionary by tanbircox

2,315 views
2,282 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,315
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
294
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Computer hardware dictionary by tanbircox

 1. 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅপনার আ−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View ঄পলনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll ঄পলনরি র঴র঱ক্টকরুন (঄থবা ঴রা঴রর তযরে  Ctrl + Shift + H )। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর অপনার পরার ঴ুরব া঄নু঴ারর স্ক্র঱ স্পীড রিক করর রনন।অপনার আ−বুক বা pdf ররডাররর Options বা View তে রিক করর Go To ঄পলনরি র঴র঱ক্ট করুন (঄থবা ঴রা঴রর তযরে Adobe ReaderShift + Ctrl+N এবং Foxit Reader  Ctrl+G), অপনার প্ররয়াজনীয় পৃষ্ঠার Page number রি র঱খুন ; এবং OK তপ্র঴ করুন ।Access Point঄যারে঴ পরয়ন্ট ঵঱ এমন একরি বযাবস্থা যার মা যরম তকান ওয়যারর঱঴ রডভাআ঴ তক তনিওয়াকক এ যুক্ত করা যায়। তবলীরভাগতেরে ঄যারে঴ পরয়রন্ট রবল্ট-আন রাউিার থারক এবং ত঴গুর঱া তনিওয়ারকক যুক্ত থারক। নয়ে ঄যারে঴ পরয়ন্টরক মরডম ঄থবা঴ুআরচর ঴ারথ োর রিরয় ঴ংরযাগ তিওয়া থারক। ঄র কাংল বা঴া-বারর, ঄রির঴ ঄যারে঴ পরয়ন্ট র঵র঴রব ওয়যারর঱঴ রাউিার থারক,অর ত঴আ রাউিার গুর঱া রডএ঴এ঱ বা োরযুক্ত মরডরমর ঴ারথ ঱াগারনা থারক। বর঴র এ঱াকায় এক঴ারথ ঄রনকগুর঱া ঄যারে঴পরয়ন্ট বযব঵ার করা ঵য় তযন ঄রনক িূর তথরকও ঴঵রজআ তনিওয়ারকক যুক্ত ঵ওয়া ঴ম্ভব ঵য়। রকছু ঄যারে঴ পরয়ন্ট অরছ তযগুর঱াজন঴া াররের জনয উন্মুক্ত। এগুর঱া রবরভন্ন তিাকান, কযারি, তরস্ট্ু যরররন্ট পাওয়া যায়। অবার ঴ীমাবদ্ধ তনিওয়াকক গরড েু঱রেও঄যারে঴ পরয়ন্ট বানারনা ঵য়। তযমন একরি ঄রির঴ শু ু কমকীরির জনয রনরাপি ও রবরল঳ ঄যারে঴ পরয়ন্ট বানারনা ঵য়।঄যারে঴ পরয়ন্ট র঵র঴রব ঴া ারেেঃ ওয়যারর঱঴ মা যম বযব঵ার করা ঵য়। েরব ওয়াআ-িাআ, ব্লু-িু থ আেযারি এর মা যরমও ঴ংরযাগতিওয়া ঵য়। তবলীরভাগ ঄যারে঴ পরয়রন্টর মা যরম গ্রা঵করক আন্টাররনি ঴ুরব া তিওয়া ঵রয় থারক।ওয়াআ-িাআ রডভাআ঴ এর তেরে ঄যারে঴ পরয়ন্ট তক WAP বা Wireless Access Point ব঱া ঵য়।
 2. 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comActive-Matrix“঄যারক্টভ মযারিে” ঵঱ এ঱র঴রড স্ক্রীন বা ঴মে঱ মরনিরর ছরবর মান উন্নে করার একরি রবরল঳ পদ্ধরে। TFT ররের এ঱র঴রডরড঴রেরে এআ মযারিে বযব঵ার করা ঵য়। অমরা জারন তয স্ক্রীরন তিখারনা ছরব ঄রনকগু঱া রপরের঱র ঴মরি। এআ রপরে঱গুর঱ারউজ্জ঱ো কম তবরল করর ঄঴ংখয ররঙর ছরব তিখারনা ঵য়। ঄যারক্টভ মযারিে পদ্ধরেরে ঴রা঴রর রপরের঱র রনয়ন্ত্রক কযাপার঴িরররচাজক কম তবরল করর দ্রুগরেরে ছরব বা তমালন তিখারনা ঴ম্ভব ঵য়। ঄পরপরে পযার঴ভ মযারিে পদ্ধরেরে অ঱ািা অ঱ািা োররর঴া঵ারযয প্ররেিা রপরের঱র রঙ বি঱ারে ঵য় বর঱ ত঴িা খুব ীরগরের ঵য়।঄যারক্টভ মযারিে পদ্ধরেরে খুব দ্রুে ঴মরয় প্ররেিা রপরে঱ রনয়ন্ত্রে করা যায় বর঱ স্ক্রীরন ঄রনক ভার঱া উজ্জ঱ো অর ররঙর ছরবতিখা যায়। ঴াম্প্ররেক কার঱র ঴ক঱ করিউিার মরনির, ঱যাপিপ স্ক্রীন অর এ঱র঴রড/এ঱আরড মরনিরর ঄যারক্টভ মযারিে বযব঵ারকরা ঵য়। উরেখয ঄যারক্টভ মযারিে যুক্ত এ঱র঴রড তক AMLCD এবং ওএ঱আরড তক AMOLED ব঱া ঵য়।
 3. 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comADCএরডর঴ ঵঱ “঄যানা঱গ িু রডরজিা঱ কনভািকার” (Analog to Digital Converter)। করিউিারর তয঴ব ঄যানা঱গ রডভাআ঴ থারকোরির র঴গনা঱ তক রডরজিার঱ পররেে করাআ এরডর঴র কাজ। তকননা করিউিার কাজ করর রডরজিা঱ পদ্ধরেরে। তযরকানর঴গনা঱রক বাআনারর পদ্ধরেরে রডরজিা঱াআজ করা প্ররবল করারে ঵য়। ত঴আ কাররে এরডর঴ এর প্ররয়াজন।তযমন মযাগরনরিক তিরপ তরকডক করা রভরডও করিউিারর তপ্ররে কররে এরডর঴ এর িরকার কারে করিউিার তো অর মযাগরনিতিপ তথরক ডািা উদ্ধার কররে পাররবনা। োআ মযাগরনি তিপ পরার জনয তয বে বযব঵ার করার ঵য় ত঴িা এরডর঴। অবার একিামাআররারিান ঄যানা঱গ পদ্ধরেরে আনপুি তনয়। ত঴িা করিউিাররর তবা গময কররে এরডর঴ এর প্ররয়াজন। এআ কাররে ঴াউন্ডকারডক এরডর঴ থারক যা আনপুিরক রডরজিা঱ করর করিউিারর পািায়।঄রনক তেরেআ করিউিার অউিপুি র঵র঴রব ঄যানা঱গ র঴গনা঱ উৎপন্ন কররে পারর। তযমন লব্দ উৎপন্ন কররে ঄যানা঱গ র঴গনা঱িরকার। ত঴রেরে রডএর঴ বা রডরজিা঱ িু ঄যানা঱গ কনভািকার িরকার ঵য়।এরডর঴ মারন ঄যারপ঱ এর তেরী ঄যারপ঱ রড঴রে কারনক্টর ও তবাঝারনা ঵য়। এিা একরি রবরল঳ ররের তকব঱ যারে রডরভঅআ,আউএ঴রব অর এর঴ পাওয়ার ঴রির঱ে ভারব যুক্ত থাকে। ২০০৪ ঴ার঱র পর তথরক এিার উৎপািন বন্ধ ঵রয় তগরছ।ADFএরডএি ঵঱ “঄রিারমরিক ডকু রমন্ট রিডার” (Automatic Document Feeder)। এিা ঵঱ িরিাকরপ তমরলন বা রপ্রন্টারর বাস্ক্যানারর যুক্ত একিা তছাট্ট বযাবস্থা যার মা যরম বাআররর কাররা ঴া঵াযয ছারাআ তমরলরনর মারঝ প্ররয়াজনমে কাগজ প্ররবল করারনা঴ম্ভব ঵য়। এর মা যরম ঄ল্প ঴মরয় ঄রনক কাগজ করপ, রপ্রন্ট বা স্ক্যান করারনা যায়।এরডএি ঵঱ ফ্ল্যািরবড পদ্ধরের উল্টা তযখারনা কাউরক রনরজ ঵ারে ঴মে঱ তেরি কাগজ বর঴রয় রিরে ঵ে। ঄রনক তমরলরনএরডএি ও ফ্ল্যািরবড িুআিাআ থারক।
 4. 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comADSLএরডএ঴এ঱ ঵঱ “঄যার঴রমরিক রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন”। এিা ঵঱ ঴া ারে তির঱রিান ঱াআরনর ম য রিরয় দ্রুেগরেরে েথযতপ্রররের পদ্ধরে। এিারক ঄যার঴রমরিক ব঱ার কারে ঵঱ এরে ডাউনর঱াড অর অপর঱াড এর গরে ঴মান নয়। এরডএ঴এ঱ তকবর঱ডাউনর঱াড এর গরে ১.৫ তমগারবি/ত঴রকন্ড অর অপর঱াড এর গরে ২৫৬ রকর঱ারবি/ত঴রকন্ড। তয঴ব বযব঵ারকারী েথযঅপর঱ারডর তচরয় ডাউনর঱াড তবলী কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ ভার঱া একরি উপায় ঵রে পারর। েরব রবরভন্ন ঴াভকার বা যারাস্ট্রীম কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ প্ররেবন্ধক।঄নুরুপ: DSL: “রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন” ঴া ারে তির঱রিান োররর ম য রিরয় উচ্চগরেরে েথয তপ্ররে কররে পারর।SDSL: এিা ঵঱“র঴রমরিক রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন” যা রিরয় উভয় রিরকআ ৬৪০ রকর঱ারবি ঵ারর েথয অিান প্রিান করা঴ম্ভব।
 5. 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comAGPএরজরপ ঵঱ “঄যারে঱ারররিড গ্রারিে তপািক”। ১৯৯৬ ঴ার঱ আনরি঱ োরির মািাররবারডক দ্রুেগরের গ্রারিে কাডক যুক্ত করার জনযএআ তপারিকর উদ্ভাবন করর যা েৎকা঱ীন রপর঴অআ তপারিকর তচরয় দ্রুেগরে঴িন্ন রছ঱। এিা ঵঱ পৃথক একিা বা঴ যারে গ্রারিেকাডক ঱াগারনা ঵ে। ঴া ারে রপর঴অআ তপারিকর ঴ারথ এর পাথককয ঵঱ – রপর঴অআ তপারিক তযরকান রডভাআ঴ ঱াগারনা তযে, রকন্তুএরজরপরে শু ুমাে গ্রারিে কাডক ঱াগারনা ঵ে।এরজরপ স্লি মািাররবারডকর ঴ারথ রপর঴অআ স্লরির মে রবল্ট-আন ঄বস্থায় থাকে। এর িমক িযাক্টর রপর঴অআ এর মেআ রছ঱। রেনররের এরজরপ রছ঱ যারির এরজরপ ১.০, এরজরপ ২.০ ও এরজরপ ৩.০ এভারব ব঱া হুে।এরজরপ কাডক শু ুমাে তডস্ক্িপ করিউিারর বযব঵ার করা ঵ে। ২০০৪ ঴ার঱ খুব দ্রুেগরের রপর঴অআ-এেরপ্র঴ বা PCIe অ঴ার পরতথরক এর বযব঵ার কমরে থারক। এর পররও রপর঴অআ-আ অর এরজরপ ঴঵ মািাররবাডক পাওয়া যাে। ২০০৬ ঴ার঱র পর তথরকএরজরপ স্লরির বযব঵ার বন্ধ ঵য় তগরছ।ALUএএ঱আউ ঵঱ “঄যাররথরমরিক ঱রজক আউরনি”। র঴রপআউ বা রজরপআউ এর মারঝ তয আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি গারেরেক রনরিকল ঴িািনকরর োরক ব঱া ঵য় এএ঱আউ। এিা বুর঱য়ান পদ্ধরেরে প্রিত্ত উপাত্তরক ঱রজক তগআি বযব঵ার করর েু঱নামূ঱ক ি঱াি঱ রনেকয়কররে পারর।এএ঱আউ শু ু মাে তযাগ অর রবরয়াগ কররে পারর। এিা আনরিজার িাআপ েথয রনরয় কাজ করর। ঄থকাৎ িুআিা ঴ংখযা তযাগ করর঱োরির ি঱াি঱ও আনরিজার ররের ঵য়। েরব “তফ্ল্ারিং পরয়ন্ট আউরনি” এর ঴া঵ারযয নন-আনরিজার ররের র঵঴াব করারনা ঴ম্ভব঵য়।এএ঱আউ ঵঱ প্রর঴঴ররর মূ঱ চার঱কালরক্ত। দ্রুে র঵঴ারবর কাজ করার জনয প্রর঴঴রর একার ক এএ঱আউ থাকরে পারর। এএ঱আউএর আনরিজার রনরয় কাজ করার লরক্তআ প্রর঴঴ররর গরের মূ঱ রনয়ামক।
 6. 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comATAএরিএ ঵঱ “঄যাডভান্সড তিকরনা঱রজ ঄যািাচরমন্ট”। এিা ঵঱ এক ররের ঵াডকড্রাআভ তযিা তকারনা কররা঱ার ছারাআ রনরজআমািাররবারডকর ঴ারথ যুক্ত ঵রয় কাজ কররে পারর। মািাররবাডক এ ঄বলযআ এরিএ ড্রাআভ কাজ করার বযাবস্থা থারক। রবরভন্ন গরেরএরিএ কারনকলান ররয়রছ। তযমন এরিএ-১, এরিএ-২ (িাস্ট্ এরিএ নারমও পরররচে), এরিএ-৩, অল্ট্রা এরিএ (৩৩তমগারবি/ত঴রকন্ড েথয অিান প্রিান গরে঴িন্ন), এরিএ/৬৬ (৬৬ তমগারবি/ত঴রকন্ড গরে঴িন্ন) এবং এরিএ/১০০ যা ১০০তমগারবি/ত঴রকরন্ড েথয অিান প্রিারন ঴েম।এরিএ কথারির ঴ারথ অআরডআ নামিা ঴িরককে। অআরডআ ঵঱ “আনরিরগ্ররিড ড্রাআভ আর঱ক্ট্ররনক঴” তযিা কররা঱ার ছারা মািাররবারডকড্রাআভ যুক্ত করার তিকরনা঱রজরক তবাঝায়। এআ কাররে এরিএ ড্রাআরভ “এরিএ/অআরডআ” কথারি ত঱খা থারক।
 7. 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBackside Busবা঴ মারন ঵঱ করিউিাররর রবরভন্ন তপরররিরার঱র মর য তযাগারযারগর রাস্তা বা মা যম। র঴রপআউর ঴ারথ "ফ্রন্ট঴াআড বা঴ অর"বযাক঴াআড বা঴ নারম িুআ ররের বা঴ যুক্ত থারক। বযাক঴াআড বা঴ ঵঱ ত঴আ বা঴ যা প্রর঴঴ররর ত঴রকন্ডারর কযাল (বা ত঱রভ঱ ২কযাল) তমমরররে েথয অিান প্রিান কররে বযব঵ার করা ঵য়। র঴রপআউ ঴ম্প্ররে তয঴ব েথয রনরয় কাজ করর, কযাল তমমরর ত঴গুর঱ার঱রপবদ্ধ করর রারখ এবং চাওয়া মাে ত঴গুর঱া দ্রুেোর ঴ারথ র঴রপআউ-তক প্রিান করর কাজ দ্রুেের করর।তযর঵েু কযাল তমমরর তথরক র঴রপআউ-তে খুব দ্রুে েথয অিান প্রিান করা ঵য়, বযাক঴াআড বা঴ প্রায় প্রর঴঴ররর িক স্পীরডর ঴মান঵রয় থারক। ঄পররিরক ফ্রন্ট঴াআড বা঴ যা প্রাআমারর তমমরর বা র্যাম তথরক েথয র঴রপআউ-তে অিান প্রিান করর। উরেখয তযফ্রন্ট঴াআড বা঴ ও বযাক঴াআড বার঴র মারঝ তকান অন্তঃ঴িকক তনআ।
 8. 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBase Stationঅরগ তবজ তস্ট্লন ব঱রে তবাঝান ঵ে রাস্তার পারল বা রবরভন্ন জায়গায় থাকা িাওয়ার গুর঱ারক যার মা যরম ত঴঱ তিানগুর঱া রনজরনজ এ঱াকার মারঝ েথয অিান প্রিান করে।করিউিাররর পররভা঳ায় তবজ তস্ট্লন ব঱রে তবাঝায় একরি ওয়ারর঱঴ ঄যারে঴ পরয়ন্ট যা ওয়াআিাআ বা ওয়াআমযাে কাডক যুক্তকরিউিাররক রাউিাররর মা যরম তনিওয়াকক এ যুক্ত করর। ঴া ারেে ওয়াআিাআ ঴ংরযাগ ৮০২.১১রব এবং ৮০২.১১রজ তমরন চর঱।েরব তবজ তস্ট্লন তযআ তকািারনরআ বানারনা ত঵াকনা তকন ো স্ট্যান্ডাডক তমরন চ঱া ঴ক঱ ওয়াআিাআ বা ওয়াআমযাে রডভাআ঴ এর঴ারথ যুক্ত ঵রয় কাজ কররে পারর।Blu-rayব্লু তর ঵঱ র঴রড বা রডরভরড এর মেআ এক ররের ঄পরিকা঱ রডস্ক্ িরমযাি যা ২৫ রগগাবাআি পযকন্ত েথয ারে কররে পারর। এিাখুবআ উচ্চমারনর রভরডও তরকডক এবং তেবযারকর জনয তযমন ঵াআ তডরিরনলান রিরভ তে বযব঵ার করা ঵য়।একিা ঴া ারন র঴রড-তে ৭০০ তমগাবাআি, রডরভরড-তে ৪.৭ রগগাবাআি, ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড (যা ঴঵জ঱ভয না) ১৭ রগগাবাআি পযকন্তেথয ারে কররে পারর। রকন্তু ডু য়া঱-ত঱য়ার ব্লু-তর রডস্ক্ ৫০ রগগাবাআি পযকন্ত েথয াররে ঴েম কারে এিা তয ত঱জার ররিবযব঵ার করর রাআি করা ঵য় ো র঴রড রডরভরড এর তচরয় ঄র ক ঴ুক্ষ্ম খাাঁজ পররে ঴েম। মরন রাখা িরকার তয ব্লু-তর ত঱জার শু ুনী঱ ররঙর ত঱জারআ বযব঵ার কররনা, এিা "ব্লু-ভারয়ার঱ি-তর বা নী঱-তবগুেী ররি বযব঵ার করর।
 9. 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBoot Diskবুি রডস্ক্ ব঱রে তবাঝায় এমন ররের রডস্ক্ যা তথরক েথয রনরয় করিউিার বা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম চা঱ু ঵রে পারর। বুি রডস্ক্র঵র঴রব ঵াডকরডস্ক্রকআ ভাবা ঵য়। করিউিার চা঱ু করর঱ এআ রডরস্ক্ থাকা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম বুরির মা যরম চা঱ু ঵য়।করিউিাররর তভেরর থাকা রডস্ক্ ছারাও বাআররর ঄নয তকান মা যম তযমন র঴রড/রডরভরড ড্রাআভ, ফ্ল্রপ রডস্ক্, আউএ঴রব ফ্ল্যাল রডস্ক্আেযারি তথরকও বুি করা ঴ম্ভব। েরব ত঴রেরে বুি রডস্ক্রক ঄বলযআ করিউিার পররে পারর এমনভারব ঄পারররিং র঴রস্ট্ম আন্সি঱করা থাকরে ঵রব। বুি রডরস্ক্ ঴মস্ত ঄পারররিং র঴রস্ট্ম আন্সি঱ করা থাকরে পারর তযমন উআরন্ডাজ বা মযাক আন্সি঱ করা থারক।অবার তছাট্ট ঴িিওয়যার বা ঱াআভ ঄পারররিং র঴রস্ট্মও থাকরে পারর তযমন রজপারিকড পারিকলন মযারনজার বা স্লযাে।করিউিাররর ঵াডকড্রাআভ নি ঵র঱ বা ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর তকাথাও তকান ঴ম঴যা থাকর঱ ত঴গুর঱া তমরামে কররে বুি রডস্ক্ খুবআকাযককরী। এরেরে আউএ঴রব রডস্ক্ বা র঴রড/রডরভরড রডস্ক্ বযব঵ার করা ঵য়।
 10. 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBridgeযখন িুআিা রাস্তা তযাগ করার প্ররয়াজন ঵য় রকংবা তকান নিীর উপর রিরয় যাোয়ারের মা যরমর িরকার ঵য় েখন অমরা রিজবযব঵ার করর। করিউিাররর পররভা঳ায় রিজ ব঱রে তবাঝায় এমন এক পদ্ধরে যা িুআ বা েরোর ক "ত঱াকা঱ এররয়া তনিওয়াকক বা঱যান-তক একরেে কররে ঴া঵াযয করর।রিজ ঄রনকিা রাউিাররর মেআ, েরব পাথককয এআ তয রাউিার এর মাঝ রিরয় যাওয়া েথয যাচাআ করর তিখরে পারর, বা িরকার঄নুযায়ী িায়ারওয়া঱ ব঴ারে পারর। রকন্তু রিজ এ঴রবর তকানিাআ কররনা। এিা শু ুমাে ঄রনকগুর঱া ঱যান কারনকলানরক একরেেকরর। েরব রিরজর মা যরম একার ক প্ররিাকর঱র ম য েথয অিান প্রিান করা ঴ম্ভব।Busবা঴ মারন ঵঱ করিউিাররর মারঝ কেগুর঱া োর রিরয় বানারনা রাস্তা যার মা যরম রবরভন্ন রডভাআ঴ োরির মারঝ েথয অিান প্রিানকররে পারর। ঄থকাৎ বার঴র ম য রিরয় েথয এরিক ওরিক ঴বরিরক তছািাছুরি কররে পারর।করিউিার বার঴র েথয াররের েমো অরছ তযিা র মা যরম তবাঝা যায় বা঴রি এক঴ারথ কেিু কু েথয রনরে পারর। ত঴িা঴া ারেে ৩২ রবি বা ৬৪ রবরির ঵য়। অবার বার঴র ম য রিরয় েথয তপ্রররের রনরিকি গরে থারক যা তমগা঵ািকজ দ্বারা পররমাপ করা঵য়। তযমন তকান বার঴র গরে ৮০০ তমগা঵ািকজ ঵র঱ ব঱া যায় তয ত঴আ বার঴র ম য রিরয় ত঴রকরন্ড ৮০০ বার েথয অিান প্রিানকরা ঴ম্ভব।করিউিারর িুআ ররের বা঴ থারক। প্রাআমারর বা প্রাথরমক বা঴ ব঱রে ফ্রন্ট঴াআড বা঴রক তবাঝারনা ঵য় যা র঴রপআউ তথরক তমমরর,রডস্ক্ বা রপর঴অআ রডভাআর঴ েথয অিান প্রিারন ঴া঵াযয করর। বযাক঴াআড বা঴ নারম অররক ররের বা঴ অরছ যা র঴রপআউ তথরকত঱রভ঱ ২কযাল তমমরররে েথয অিান প্রিান করর।
 11. 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCable Modemতকব঱ মরডম ব঱রে োরযুক্ত মরডম তবাঝায়। এিা ঴া ারে ডায়া঱-অপ মরডরমর তচরয় এরকবাররএ অ঱ািা। এিা ডায়া঱-অপমরডরমর মে তির঱রিান ঱াআন বযব঵ার কররনা। একিা ডায়া঱-অপ মরডরমর গরে তযখারন ঴রবকাচ্চ ৫৬ রকর঱ারবি/ত঴রকন্ড, ত঴খারনতকব঱ মরডম ৩০ তমবারবি/ত঴রকরন্ড েথয অিান প্রিারন ঴েম।তকব঱ মরডরম তকান অআএ঴রপর নািারর ডায়া঱ করর আন্টাররনি ঴ংরযাগ তনওয়া ঱ারগনা। এিা ত঱াকা঱ রিরভ ঱াআন বা অআএ঴রপএর রনজস্ব ঱াআরনর ঴ারথ যুক্ত থারক। তকব঱ মরডম ঄বলয ডায়া঱-অপ মরডরমর তচরয় গিনগে রিক রিরয় একিু জরি঱ প্রকৃ রের঵য়। তবলীরভাগ তেরে তকব঱ মরডম করিউিাররর বাআরর থাকর঱ও ো করিউিার তকর঴ং-এর তভেরর ঱াগারনা ঴ম্ভব। ত঴রেরেো র঴ররয়া঱ তপারিক না ঱ারগরয় আথাররনি তপািক র঵র঴রব ঱াগারনা ঵য় তযন দ্রুে গরেরে আন্টাররনি ঴ংরযাগ বজায় থারক।
 12. 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCard Readerকাডক ররডার ঵঱ এক ররের আনপুি রডভাআ঴ তযিা রবরভন্ন মরডর঱র ফ্ল্যাল তমমরর কাডক করিউিাররর ঴ারথ ড্রাআভ র঵র঴রব যুক্তকররে পারর। এিা ঴া ারেে আউএ঴রব রডভাআ঴ র঵র঴রব ঄থবা ঄নযভারব করিউিাররর ঴ারথ কাজ কররে পারর। নেু ন রপ্রন্টার বাস্ক্যানারর রবল্ট-আন কাডক ররডার থারক।কাডক ররডার রবরভন্ন ররের তমমরর কাডক তযমন "কিযাক্ট ফ্ল্যাল বা র঴এি কাডক, "র঴রকউর রডরজিা঱ বা এ঴রড কাচারি"তমমরররস্ট্ক বা ঴রনর রবরল঳ কাডক পররে পারর। েরব রবরল঳ ররনর কারডকর জনয অ঱ািা অ঱ািা কাডক ররডার থাকরে পারর। তযমনএেরড, তমমরর রস্ট্ক তপ্রা ডু ও, এমএমর঴ আেযারি।কাডক ররডার তমমরর কাডকরক শু ু করিউিারর যুক্তআ কররনা, এিা তমমরর কাডক এর েথযরক ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর তভেরর ড্রাআভর঵র঴রব তিখায়। ত঴খান তথরক ঴঵রজআ তমমরর কাডক তথরক েথয পরা ও ত঱খা যায়।কাডক ররডাররর ঴ারথ রনরাপিভারব তমমরর কাডক খুর঱ তি঱া বা করিউিাররর ঴ারথ ঴ংরযাগ রবরিন্ন করার (অনমাউন্ট করার)বযাবস্থাও থারক। এরে তমমরর কাডক নি ঵য়না এবং েথয মুরছ যাওয়া বা েরে ঵ওয়া তথরক রো পায়।অবার রবরভন্ন প্ররেষ্ঠারন ঄নুরমারিে বযরক্তরির র঴রকউরররি কাডক পরার জরনযও অ঱ািা ররের কাডক ররডার বযব঵ার করা ঵য়।
 13. 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCCDর঴র঴রড মারন ঵঱ "চাজকড কাপ঱ড রডভাআ঴ (Charged Coupled Device)। এিা ঵঱ রডরজিা঱ কযারমরায় থাকা এক ররেরত঴ন্সর যা কযারমরায় ারেকৃ ে অর঱ারক রডরজিা঱ েথয রুপান্তর করর। এরক রিরের রডরজিা঱ রুপও ব঱া ঵রয় থারক তকননা অরগকাবকন রিরে ছরব ারে করা ঵ে, এখন ত঴িা র঴র঴রডর মা যরম করা ঵য়।র঴র঴রডর মারনর উপর ছরবর মাপ রনভকর করর। ছরব মাপা ঵য় রপরের঱র ঴া঵ারযয। ঴া ারেভারবআ তবাঝা যায় তয তকান র঴র঴রড ১০তমগারপরে঱ (১০০০০ রপরে঱) মারপর ছরব েু঱রে পারর঱ ৫ তমগারপরের঱র র঴র঴রড োর ঄র কক মারপর ছরব েু঱রে ঴েম ঵রব।রপরে঱ যে তবরল ঵য়, ছরবর গুনগে মান ও রঙ েে ভার঱া ঵য়।রভরডও কযারমরায় র঴র঴রড মাপা ঵য় োর তিঘকয প্রস্থ রিরয়। িামী রডরজিা঱ কযারমরায় ১/৬ তথরক ১/৫ আরি মারপর র঴র঴রড থারক।প্ররিলনা঱ কযারমরায় তমৌর঱ক রেন রঙ (঱া঱, নী঱ ও ঴বুজ) অ঱ািা অ঱ািাভারব ারে করার জনয রেনরি র঴র঴রড থারক।CDর঴রড মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্ (Compact Disc)। র঴রড ঵঱ ১২ ত঴রন্টরমিার (৪.৭৫ আরি) বযার঴র তগা঱ চাকরে বা রডস্ক্ যারে৭০০ তমগাবাআি পযকন্ত েথয রাখা ও পরা যায়।১৯৮০ ঴ার঱ ঴রন অর রির঱প঴ তকািারন র঴রডর অন্তজকারেক মান রনেকয় করর। ১৯৮৩ ঴ার঱র পর তথরক অরমররকায় এর বহু঱বযব঵ার শুরু ঵য়।র঴রড তে এর চকচরক পারল ঄঴ংখয েু দ্র েু দ্র খাাঁজ বা নচ থারক। এগুর঱ারক ১ অর ০ র঵র঴রব পরা ঵য়। করিউিার ত঴িারকেথয অকারর তিখায়। র঴রড এর ঴ুরব া ঵঱ এরে ফ্ল্রপ রডস্ক্ (১.৪ তমগাবাআি) এর তচরয় ঄রনকগুে তবরল েথয রাখা যায়। র঴রডড্রাআভ রডস্ক্রক স্পলক না কররআ ত঱জাররর মা যরম েথয র঱রখ ও পররে পারর। ির঱ রডস্ক্ ঄রনক ঴ুররেে ও িীঘকস্থায়ী ঵য়।এছারা ৩ আরি বযার঴র তছাট্ট র঴রড পাওয়া যায় তযিা ঴া ারে র঴রড ড্রাআরভ তররখ কাজ করা যায়। তছাি ঵ওয়ার কাররে এিা ব঵রন঴ুরব া ঵য় যরিও এিা রকছুিা কম েথয ারে কররে পারর।
 14. 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCD-Rর঴রড-অর মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্-তরকরডকব঱ (Compact Disc Recordable)। র঴রড-অর ঵঱ এক ররের িাাঁকা বা ব্লযাঙ্ক রডস্ক্যারে র঴রড বানকার বা র঴রড-তে েথয র঱খরে পারর এরকম ড্রাআরভর ঴া঵ারযয েথয র঱খা যায়। র঴রড-অর এর বহু঱ বযব঵ার ঵রি঄রডও র঴রড তেরীরে তযগুর঱া ঴া ারে র঴রড তেয়ারর চা঱ারনা ঴ম্ভব।র঴রড-অর-এ রকছু র঱খর঱ ো রিক করা বা তমাছা যায়না। েরব বারনকং ঴িিওয়যার বা তপ্রাগ্রারমর ঴া঵ারযয এরে ঄ল্প ঄ল্প করর েথযজমা রাখা যায় তযন ঄বরলি িাকা জায়গায় পরর েথয ত঱খা যায়। এরক "মারল্ট-ত঴লান পদ্ধরে বর঱।
 15. 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCD-ROMর঴রড-রম মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্-ররড ঄নর঱ তমমরর (Compact Disc Read-Only Memory)। এিা ঵঱ ত঴আ ররের র঴রডযারে েথয ত঱খা যায়না, শু ু পরা যায়। ঄থকাৎ প্রস্তুেকারক তকািারন এরে েথয ত঱খার পর ো পররবেকন করা বা মুরছ তি঱া ঴ম্ভব঵য়না।েথয পররবেকন করা বা তমাছা যায়না বর঱ এআ ররের র঴রড িামী ঴িিওয়যার গ্রা঵রকর কারছ তপৌঁরছ তিওয়ার কারজ বযব঵ার করা঵য়। এিাও র঴রডর মেআ ৭০০ তমগাবাআি েথয ারে কররে পারর।Chipরচপ” মারন ঵঱ র঴র঱করনর তেরী একিা আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি যা রনরিকি কাজ কররে ঴েম। করিউিার এর পররভা঳ায় রচপ ব঱রেপ্রর঴঴ররর মারঝ রকংবা গ্রারিে কাডক এর মারঝ থাকা রচপরক তবাঝায়। অবার তমমরর বা র্যারম থাকা অআর঴-তকও রচপ বর঱ডাকা ঵য়।তজরন রাখা ভার঱া তয রচপ অর কাডক রকন্তু এক নয়। তযমন গ্রারিে কাডক এ রচপ ব঴ারনা থারক। রকংবা মািাররবাডক এ রবরভন্নরডভাআ঴ তযমন ঱যান কারডক রচপ ব঴ারনা থারক। রচপ঴঵ ঴মস্ত রডভাআ঴ তক কাডক ব঱া ঵য়।
 16. 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comChipset“রচপর঴ি” মারন ঵঱ অআর঴-এর গিনশল঱ী তযিা োর মারঝ ঄বরস্থে রজরন঴গুর঱ার তবরলিয েুর঱ রর।তযমন ব঱া যাক একরি মািাররবারডক র্যাম, প্রর঴঴র আেযারি তক রনয়ন্ত্রে করার জনয একিা রচপর঴ি থারক যা ওআ ঴ক঱ রডভাআ঴তক রনয়ন্ত্রে কররে পারর। অবার ঴াউন্ড কারডক তয রচপর঴ি থারক ো শু ু ঄রডওরক র঴গনা঱রক রনয়ন্ত্রে করর করিউিার তথরকরস্পকারর পািারে পারর।CISCর঴অআএ঴র঴ মারন ঵঱ “কমরেে আন্সিাকলান ত঴ি করিউরিং” (Complex Instruction Set Computing)। এিা ঵঱ প্রর঴঴ররিরয় এক঴ারথ একার ক রনরিকল বা কাজ ঴িািন করার রবরল঳ পদ্ধরে। এআ পদ্ধরেরে প্রর঴঴ররর ম য রিরয় একআ ঴মরয়একার ক রনরিকল পাআপ঱াআরনর মা যরম পািারনা ঵য় এবং ি঱াি঱ পাওয়া যায়। েরব এআ কারজর জনয ঄যার঴ির঱ তকাড িরকার঵য়।পরবেকীরে অরঅআএ঴র঴ বা “রররডউ঴ড আন্সিাকলান ত঴ি করিউরিং” নারমর পদ্ধরে তবর ঵য় তযিা রিরয় প্রর঴঴র রনরজ তথরকআজরি঱ রনরিকল ছারাআ পাআপ঱াআরনর মা যরম একআ ঴মরয় একার ক কাজ করা ঴ম্ভব।Clone“তিান” ব঱রে জীবরবজ্ঞারন একআ প্রােী তথরক ঄রনক প্রােী ঴ৃরির পদ্ধরে তবাঝায়। করিউিার এর পররভা঳ায় তিান মারন ঵঱একরি মরড঱ বা অরককরিকচাররর করিউিার এর ঄রনকগুর঱া ঴ংস্ক্রে তবর করা।তযমন ব঱া যায় ঄যারপ঱ অর আনরি঱ রমর঱ একরি অরককরিকচাররর করিউিার তেরী কর঱। োরপর ত঴িারক মরড঱ র঵র঴রব রনরয়একআ কাযকেমো ও তবরলরিযর ঄রনকগুর঱া করিউিার তেরী করা ঵র঱ ত঴গুর঱ারক তিান ব঱া ঵রব।অবার একার ক ঴িিওয়যার যরি একআ ররনর ঴ুরব া তিয় ো঵র঱ োরিররক তিান ব঱া যায়। তযমন ওরপন ঄রি঴.঄গক তকমাআররা঴িি ঄রির঴র তিান ব঱া তযরে পারর।
 17. 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCluster“িাস্ট্ার” ব঱রে তবাঝায় করয়কগুি রজরন঴ যারা এক঴ারথ ঄বস্থান করর।঵াডকরডস্ক্ এর তেরে িাস্ট্ার ব঱রে তবাঝায় রডরস্ক্র েু দ্রেম একক যা রনরিকি ারে েমোর ঵য় এবং োরির রনরিকি ঄যারড্র঴ররয়রছ। ির঱ তকান িাআ঱ রডরস্ক্ রাখর঱ ো করয়করি িাস্ট্ার জুরর থারক এবং ওআ িাস্ট্ারগুর঱ার ঄যারড্র঴ তজরন িাআ঱িারক তবরকরর অনা ঴ম্ভব। উরেেয তকান িাস্ট্ার নি ঵র঱ বা ঄যারড্র঴ করা ঴ম্ভব না ঵র঱ রডস্ক্ ত঴িারক বযাড ত঴ক্টর র঵র঴রব তিখায়।িাস্ট্ার ব঱রে অবার তনিওয়ারকক থাকা ঄রনক করিউিাররর ত঴ি তবাঝায়। েরব োরির ঴বাআরক একআ ররের কাজ কররে ঵য়।তযমন তকান জরি঱ র঵঴ারবর ি঱ তবর কররে ঵র঱ ঄রনকগুর঱া করিউিার একরে র঵঴ারবর কাজ কররে পারর। েখন এরকিাস্ট্ার ব঱া যায়।
 18. 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCMOSর঴রমা঴ মারন ঵঱ “কমরেরমন্টারর তমিা঱ ঄োআড ত঴রমকন্ডাক্টর” (Complementary Metal Oxide Semiconductor)। এিা঵঱ অআর঴ তে বযাবহৃে িানরজস্ট্র তেরীর রবরল঳ উপািান।র঴রমা঴ এর তবরলিয ঵঱ এিা আর঱ক্ট্ররনে ঴ারককরির জনয খুবআ উপরযাগী। কারে এরে র঴রমরিক রপ-িাআপ ও এন-িাআপ রিল্ড আরিক্টিানরজস্ট্র (FET) এর ঴া঵ারযয ঱রজক িাংলন বানারনা ঵য় যা খুব কম নরয়রজ ি঱াি঱ তিখায় এবং খুব কম রবিুযৎ রনরয় কাজকরর।কম লরক্ত রনরয় তবলীেন চাজক রর রাখার ঴ুরব ার কাররে স্ট্যারিক র্যাম, প্রর঴঴ররর কযাল তমমরর আেযারিরে র঴রমা঴ িানরজস্ট্রবযব঵ার করা ঵য়।Compact Flash“কিযাক্ট ফ্ল্যাল” ঵঱ এক ররের তস্ট্াররজ রডভাআ঴ তযিা ফ্ল্যাল তমমরর র঵র঴রব তপারিকব঱ রডভাআ঴ এ বযব঵ার করা যায়। কিযাক্টব঱ার কারে ঵঱ এিা রডরজিা঱ কযারমরা, রপরডএ, রপরকা-এরিে করিউিাররর তস্ট্াররজ র঵র঴রব বযাবহৃে ঵য়।কিযাক্ট ফ্ল্যাল ঵঱ ঴বকপ্রথম তবর ঵ওয়া তপারিকব঱ ফ্ল্যাল তমমরর। এর পথ ররআ অর঴ এে-রড কাডক, মাআররা এ঴রড কাডক, তমমররতপ্রা ডু রয়া আেযারি। রকমরভরি কিযাক্ট ফ্ল্যাল কাডকগুর঱ার ারে েমো ও েথয পরা ও ত঱খার গরে রভন্ন রভন্ন ঵য়।
 19. 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comComponent“করিারনন্ট” মারন করিউিাররর বা তকান রডভাআ঴ এর মারঝ থাকা একগুি উপািানরক তবাঝায়। তযমন একিা করিউিারররমারঝ র঴রপআউ, ram, রডস্ক্ আেযারি থারক। ো঵র঱ এগুর঱া ঵঱ করিউিাররর করিারনন্ট। অবার প্রর঴঴ররর মারঝ এএ঱আউ,কযাল তমমরর, তমমরর কররা঱ার আেযারি থারক। ো঵র঱ এ঴ব ঵঱ প্রর঴঴ররর করিারনন্ট।করিারনন্ট লব্দরি এক ররের রভরডও রড঴রে র঴রস্ট্ম তবাঝানর তেরেও বযব঵ার করা ঵য়। করিারজি রভরডও নারমর এআ রবরল঳রভরডওরে ঱া঱, ঴বুজ অর নী঱ ররঙর র঴গনা঱ একআ঴ারথ তপ্ররে করা ঵য়।
 20. 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comComputerকরিউিার মারন তবাঝায় এমন যন্ত্র যা করিউি বা র঵঴াব কররে পারর। রকন্তু এর ারনা এখন ঄রনক বৃরদ্ধ তপরয়রছ। করিউিার঵঱ এমন একরি যন্ত্র যা রনরজ র঵঴াব বা কাজ ঴িািন কররে পারর, ি঱াি঱ িরকারমে উপারয় তিখারে পারর এবং প্রচুরপররমারে েথয ঴ংরেে কররে পারর। এরকম করিউিাররক রপর঴ বা পার঴কানা঱ করিউিার ব঱া ঵য়।঄বলয অররা তভের তথরক এরকম যরন্ত্রর মূ঱ ঄ংলিু কু তযিা রনরিকল পা঱ন করর ত঴িারক করিউিার ব঱া ঵য়। তযমন – র঴রপআউ।করিউিাররর তভেরর র঴রপআউ, র্যাম, রডস্ক্, মািাররবাডক, গ্রারিে কাডক আেযারি থারক। েমোরভরি করিউিার “রমরন-করিউিার”, “঴ুপার-করিউিার” আেযারি রবরভন্ন ররের ঵য় যারির কাজ করার েমো ঴া ারে রপর঴র তচরয় ঄রনকগুে তবলী।Controller Card“কররা঱ার কাডক”঵঱ একরি রডভাআ঴ তযিা তকান করিারনন্টরক মািাররবাডক এর ঴ারথ যুক্ত কররে ঴া঵াযয করর। তযমন একরি঴র঱ড তস্ট্ি ড্রাআভ রপর঴অআ তপারিকর মা যরম মািাররবারডক যুক্ত করা ঴ম্ভব। এরেরে রপর঴অআ রডভাআ঴রক ব঱া ঵রব “কররা঱ারকাডক”। অবার একিা তছাট্ট ঴ারককরির মা যরম পািা ঵াডকরডস্ক্ ঴ািা তপারিক ঱াগার঱ ত঴আিারক ব঱া যায় “কররা঱ার কাডক”।
 21. 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCPUর঴রপআউ মারন “ত঴রা঱ প্রর঴র঴ং আউরনি” (Central Processing Unit)। এিা ঴বরচরয় গুরুত্বপূেক ঄ংল যা ঴ক঱ কাজ রনরিকল঄নুযায়ী ঴িািন করর ি঱াি঱ তবর করর। র঴রপআউ ব঱রে মূ঱েঃ প্রর঴঴ররকআ তবাঝারনা ঵য়।প্রর঴঴র ঵঱ ঄঴ংখয একরি আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি যুক্ত রডভাআ঴ যা ঱রজক তগআি বযব঵ার করর প্রিত্ত েথয যাচাআ করর েু঱নামু঱ক েথযতবর কররে পারর। প্রর঴঴ররর মারঝ এআ কাজ ঴িািন করার জনয তয ঄ংল থারক োর নাম এএ঱আউ।
 22. 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCRTর঴অররি মারন “কযারথাড তর রিউব” (Cathode Ray Tube)। এিা ঵঱ ঴নােন মরনিরর বযাবহৃে একিা রিউব যার মারঝ ছরবতিখারনা ঵য়।কযারথাড রিউব ঵঱ একরিরক ি঴িরার঴র পিকাযুক্ত বায়ুশুনয রিউব। পিকার উ঱িা রিরক একিা উৎ঴ তথরক ঄নবরে আর঱ক্ট্রন তবর঵য় এবং ত঴িা ি঴িরা঴ পিকার উপর পরর঱ ত঴খারন অর঱া জ্বর঱ ওরি। ঱া঱, নী঱ অর ঴বুজ ররঙর অর঱া রমরলরয় ছরব তেরীকরা ঵য়। র঴অররি মরনিররর ঴ম঴যা ঵঱ এর অরল পারল তচিক উৎ঴ থাকর঱ ো ছরবরে প্রভাব তির঱। এআ ঴ম঴যা তথরক মুরক্ততপর঱ এ঱র঴রড অর এ঱আরড মরনির তবর ঵রয়রছ যারে তকান রিউব ছারাআ ঄রনক ভার঱া মারনর ছরব তিখারনা যায়।DACরডএর঴ ঵঱ “রডরজিা঱ িু ঄যানা঱গ কনভািকার” (Digital-to-Analog Converter)। করিউিারর তয঴ব রডরজিা঱ রডভাআ঴ থারকোরির র঴গনা঱ তক ঄যানা঱রগ পররেে করাআ রডএর঴র কাজ। তকননা করিউিার কাজ করর রডরজিা঱ পদ্ধরেরে। তযরকান ঄যানা঱গর঴গনা঱রক অউিপুরি তিখারে ঵র঱ রডএর঴ এর প্ররয়াজন ঵য়।তযমন স্পীকারর লরব্দর র঴গনা঱ পািারনা ঵য় ঄যানা঱গ পদ্ধরেরে। োআ ঴াউন্ড কারডক রডএর঴ থারক তযিা আনপুিরক ঄যানা঱রগপররেে করর। অবার রভরডও অউিপুি তযমন রভরজএ বা করিারজি রভরডও ঄যানা঱গ অকারর তিখারনা ঵য়। ত঴রেরে গ্রারিেকারডক রডএর঴ থারক।রডএর঴ এর উল্টা ঵঱ এরডর঴ বা ঄যানা঱গ িু রডরজিা঱ কনভািকার। এিা ঄যানা঱গ র঴গনা঱ তযমন মযাগরনি তিপ বামাআররাপরিারনর র঴গনা঱রক রডরজিার঱ পররেে করর।
 23. 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDDRরডরডঅর মারন ঵঱ ""ডাব঱ ডািা তরি (Double Data Rate)। এিা এক ররের তমমরর বযান্ডউআথ যা ঴া ারে র঴রে঱ ডািা তরিতমমররর তচরয় রদ্বগুন গরেরে ডািা ররড রাআি প্রররয়ারক তবাঝায়। এআ ররের তমমরর রডভাআ঴ খুবআ রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী ঵য় বর঱ খুবউপরযাগী।উরেেয তয র঴রে঱ ডািা তররি একরি িক ঴াআরকর঱ একবার ডািা ররড ঄থবা রাআি করর। ডাব঱ ডািা তররি একআ িক ঴াআরকর঱ডািা ররড রাআি িুআিাআ করা ঵য় বর঱ তমমরর দ্রুে কাজ করর। এর ঴রবকাচ্চ েথয পররব঵রের ঵ার ৪ .২রগগাবাআি/ ত঴রকন্ড।DDR2রডরডঅর -িু মারন ঵঱"" ডাব঱ ডািা তরি -িু (Double Data Rate-2)। এিা রডরডঅর তমমররর উন্নে ঴ংস্ক্রে যা অররা দ্রুেকাজ কররে ঴েম। এিা অররা রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী যা ত঴রকরন্ড ঴রবকাচ্চ ১৭ রগগাবাআরির তবরল েথয পররব঵রে ঴েম।
 24. 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDDR3রডরডঅর -রহ মারন ঵঱"" ডাব঱ ডািা তরি -রহ (Double Data Rate-3)। এিা রডরডঅর -িু তমমররর উন্নে ঴ংস্ক্রে যা অররা দ্রুেকাজ কররে ঴েম। এিা অররা রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী যা ত঴রকরন্ড ঴রবকাচ্চ ৫২ রগগাবাআরির তবরল েথয পররব঵রে ঴েম।
 25. 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDegaussরডগজ মারন ঵঱ মরনিররর অলা পারল তচৌিক তেে তেরী ঵ওয়ার কাররে ঴ৃি িাগ বা রফ্ল্রকং িূর করার পদ্ধরে।র঴অররি ররের করিউিার ও রিরভ মরনিরর রডগরজং প্ররয়াগ করা ঵য়। এ঴ব মরনিররর ঴ংস্পরলক তকান তচৌিক তেে ঴ৃরি ঵র঱িৃলযমান ছরবরে িাগ পরর বা রঙ বির঱ যায়। রডগরজং প্রররয়ার মা যরম এআ ঴ম঴যাযুক্ত আর঱ক্ট্রনরক িূর করর ছরবর অ঴঱ ঄বস্থারিরররয় অনা ঵য়।঄নয তস্ট্াররজ রডভাআ঴ তযমন রডস্ক্, ফ্ল্রপ আেযারির তেরেও ঄রনক ঴ময় রডগরজং প্ররয়াগ করা ঵য় তযন ররেে েরথয তকান প্রভাবনা পরর।তজরন রাখা িরকার তয ফ্ল্যাি স্ক্রীন তযমন এ঱র঴রড /এ঱আরড মরনিরর রডগরজং ঱ারগনা কারে োরা তচৌিক তেে দ্বারা প্রভারবে঵য়না।Desktop Computerতডেিপ করিউিার ঵঱ ত঴আ ররের করিউিার যা তডস্ক্ বা তকান স্থারন স্থায়ীভারব তররখ কাজ করার উপরযাগী করর বানারনা ঵য়।ব঵নরযাগয ঱যাপিরপর ঴ারথ তডেিরপর পাথককয এআ তয এিা বযািারর রিরয় চা঱ারনা ঵য়না এবং রনরিকি রবিুযৎ উৎর঴র ঴ারথ যুক্তথারক।বা঴াবারর ও ঄রির঴ তডেিপ করিউিাররর বযাপক প্রচ঱ন ররয়রছ। বযারক্তগে উিযরগ বযাবহৃে তডেিপ ও ঱যাপিপ করিউিাররকরপর঴ বা পার঴কানা঱ করিউিার ব঱া ঵য়।
 26. 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDigital Cameraরডরজিা঱ কযারমরা ঵঱ ঴া ারে ছরব তো঱ার কযারমরার মেআ একরি যন্ত্র যা ত঴঱ু঱রয়রডর পিকার বির঱ র঴র঴রডর মা যরম ছরব ফ্ল্যালতমমরররে ঴ংরেে করর। ঴া ারে কযারমরার তচরয় রডরজিা঱ কযারমরা ঄রনক তবলী ঴াশ্রয়ী কারে এরে মাে ২৪ বা ৯৬ রি ছরবরাখার ঴ীমাবদ্ধো তনআ। ঴ারথ ঱াগারনা ফ্ল্যাল তমমররর উপর রভরত্ত করর এরে ঄঴ংখয ছরব রাখা ঴ম্ভব।র঴র঴রডর েমোর উপর ছরবর মাপ ও মান রনভকর করর। ভার঱া র঴র঴রড ও ফ্ল্যাল তমমরর যুক্ত কযারমরা ঄রনক ভার঱া মারনর ও তবলীপররমারে ছরব েু঱রে ঴েম। রডরজিা঱ কযারমরার েমো রপরে঱ রিরয় মাপা ঵য়। একিা ছরবরে যে তবলী রপরে঱ থারক, ত঴আছরবর মান েে ভার঱া ঵য়। রডরজিা঱ কযারমরায় তো঱া ছরব ঴঵রজআ রপ্রন্টার রিরয় রপ্রন্ট করা যায়। ঴঵জ঱ভযোর কাররে তমাবাআ঱তিান, রপরডএ, ঱যাপিপ আেযারি এর ঴ারথ রবরভন্ন েমোর রডরজিা঱ কযারমরা তিওয়া ঵য়।
 27. 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDIMMরডঅআএমএম মারন ঵঱ ""ডু য়া঱ আন -঱াআন তমমরর মরডউ঱ (Dual In-Line Memory Module)। এিা র঴রে঱ আন -঱াআনতমমরর মরডউর঱র তচরয় রদ্বগুন বা঴ ঴িন্ন, োআ এক঴ারথ ঄রনক তবরল ডািা অিান প্রিান কররে পারর। এর বা঴ ৬৪ রবি তথরক২৫৬ রবি পযকন্ত ঵রয় থারক।Disk Driveরডস্ক্ ড্রাআভ মারন ঵঱ করিউিাররর এমন একরি রডভাআ঴ তযিা রডরস্ক্ েথয রাখরে পারর এবং িরকার মে ত঴খান তথরক পররেপারর। তযমন ঵াডকরডস্ক্ একরি রডস্ক্ ড্রাআভ যা তগা঱াকার চাকরে বা তেরি েথয ঴ংরেে করর।রডস্ক্ ড্রাআভ এর রডস্ক্ বা তেি রকছু তেরে তখা঱া যায় তযমন র঴রড /রডরভরড ড্রাআভ। ফ্ল্রপ রডস্ক্ , ঵াডকরডস্ক্, ঄পরিকা঱ রডস্ক্ আেযারি঵঱ রডস্ক্ ড্রাআরভর উিা঵রে।
 28. 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDMAরডএমএ মারন "রডররক্ট তমমরর ঄যারে঴) " Direct Memory Access)। করিউিারর ঴ংযুক্ত তকান রডভাআ঴ ঴রা঴রর তমমরররে েথযরাখা বা পরার পদ্ধরেরক বর঱ রডএমএ।তযমন রভরডও কাডক বা ঴াউন্ড কাডক রনরজআ রভরডও বা ঄রডও র঴গনা঱ প্রর঴঴ করর। োরা র঴রপআউ -তে েথয না পারিরয় রনরজরাআতমমরররে েথয তররখ কাজ কররে পারর এবং িরকারমে পররে পারর। এিা ঵঱ রডএমএ পদ্ধরে।রপর঴অআ রডভাআ঴, ঵াডক ড্রাআভ আেযারি রডভাআর঴ রডএমএ থারক। ির঱ র঴রপআউ -র উপর চাপ কম পরর এবং কাজ দ্রুেের ঵য়।
 29. 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDongleডরে঱ ঵঱ করিউিারর ঱াগারনা ঴ম্ভব তছাট্ট রডভাআ঴ রবরল঳ তযিা রবরভন্ন কারজ বযব঵ার করা তযরে পারর। তযমন -রবরভন্ন ঴িিওয়যার বা ঄যাকাউরন্ট বযব঵ারকারীর েথয তভররিাআ বা ঴েযো রনরূপে কররে তছাট্ট একরি আউএ঴রব রডভাআ঴ বযব঵ারকরা ঵য়। এিারক ডরে঱ ব঱া ঵য়। এরে েথয জমা রাখা ঵য় যা ওআ ঴িিওয়যার বা ঄যাকাউন্ট যাচাআ করর কাজ শুরু করর।অবার ওয়াআিাআ, ওয়াআমযাে বা ঱যান কাডক ঴঵ রপর঴অআ ঄থবা আউএ঴রব রডভাআ঴ তকও ডরে঱ ব঱া ঵য়।
 30. 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDot Pitch"ডি রপচ" ব঱রে মরনিরর রপরে঱গুর঱ার মারঝ িাক বা িূরত্বরক তবাঝায়। ডি রপরচর মা যরম ছরবর লাপকরন঴ বা েীক্ষ্ণো রনরূপনকরা ঴ম্ভব ঵য়।রপরে঱ ঵঱ ছরবর েু দ্রেম একক তযিা রনরিকি রঙ িু রিরয় েু঱রে পারর। পালাপারল রপরে঱গুর঱ার মারঝ "ডি রপচ" কম ঵র঱ ছরবরমান ঴ুন্দর অর েীক্ষ্ণ ঵য়।স্বাভারবকভারবআ কম ডি রপরচর মরনির িামী ঵য়। র঴অররি মরনিরর ডি রপচ ঵য় ০.৫১ রমর঱রমিার। এ঱র঴রড তে ০.২০ তথরক০.২৮ রমর঱রমিার অর খুব ভার঱া মরনিরর ডি রপচ ০.১৫ রমর঱রমিাররর তবলী ঵য়না।DRAMরড-রযাম মারন ঵঱ "ডাআনারমক রযান্ডম ঄যারে঴ তমমরর" (Dynamic Random Access Memory)। এিা রবরল঳ এক ররেরতমমরর মরডউ঱ তযিা স্ট্যারিক রযারমর তচরয় ঄রনক তবরল েথয ঴ংরেে কররে পারর।এআ রযামরক ডাআনারমক বা গরেলী঱ ব঱ার কারে ঵঱ এরে তমমরর ত঴র঱ রাখা চাজক খুব দ্রুে িু রররয় যায় এবং বাআররর উৎ঴ তথরকঅবার প্ররবল করর। চাজক ঄নবরে গরেলী঱ থারক বর঱ এরক ডাআনারমক রযাম ব঱া ঵য়।ডাআনারমক রযাম তবল ঴ু঱ভ যরিও স্ট্যারিক রযাম তবরল কমকেম। প্রায় ঴ক঱ তেরেআ রডরযাম বযব঵ার করা ঵য়। স্ট্যারিক রযামবযব঵ার করা ঵য় প্রর঴঴ররর কযাল তমমররর তেরে।
 31. 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDSLরডএ঴এ঱ ঵঱ “রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন”। এিা ঵঱ ঴া ারে তির঱রিান ঱াআরনর ম য রিরয় দ্রুেগরেরে েথয তপ্রররের পদ্ধরে।তকব঱ মরড঱ রিরয় তির঱রিান ঱াআন তথরক রডএ঴এ঱ এর মা যরম আন্টাররনি বযব঵ার করা যায়।রডএ঴এ঱ িুআ ররের ঵য় - এরডএ঴এ঱ (ADSL) এবং এ঴রডএ঴এ঱ (SDSL)। এরডএ঴এ঱ তকবর঱ ডাউনর঱াড এর গরে ১.৫তমগারবি/র঴রকন্ড অর অপর঱াড এর গরে ২৫৬ রকর঱ারবি/র঴রকন্ড। তয঴ব বযব঵ারকারী েথয অপর঱ারডর তচরয় ডাউনর঱াড তবলীকররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ ভার঱া একরি উপায় ঵রে পারর। েরব রবরভন্ন ঴াভকার বা যারা স্ট্রীম কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱প্ররেবন্ধক। োরা এ঴রডএ঴এ঱ বাব঵ার কররে পাররন তযখারন ডাউনর঱াড অর অপর঱াড এর গরে ঴মান, প্রায় ৬৪০রকর঱ারবি/র঴রকন্ড।DSLAMরডএ঴এ঱-এএম মারন "রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন ঄যারে঴ মারল্টরেোর" (Digital Subscriber Line AccessMultiplexer)।এিা রডএ঴এ঱-তক বযব঵ার করর মারল্টরেরেং করার একরি পদ্ধরে। মারল্টরেরেং ঵঱ একার ক র঴গনা঱রক একরেে করর পািারনারবাবস্থা তযিা রডমারল্টরেে করর র঴গনা঱রক অ঱ািা অ঱ািা করর তনওয়া ঴ম্ভব। রডএ঴এ঱-এএম বযব঵ার করর রভন্ন রভন্ন বযান্ডউআথ঴িন্ন গ্রা঵ক বা ঴াভকারর রডএ঴এ঱ ঴ংরযাগ তিওয়া ঴ম্ভব।
 32. 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDual-Coreডু য়া঱ তকার ঵঱ এক ররের প্রর঴঴র যারে একআ র঴র঱কন রচপ বা ডাআ-তে িুআিা তকার ব঴ারনা থারক। এআ তকারগুর঱ার রনজস্বকযাল তমমরর এবং তমমরর কররা঱ার থারক। এআ তকার িুআিা পরষ্পররর ঴ারথ এমনভারব যুক্ত থারক তযন োরা একক প্রর঴঴ররূরপতিখায় রকন্তু রদ্বগুে গরেরে কাজ করর।আনরি঱ তকার িু ডু রয়া, এএমরড এে-২ আেযারি ঵঱ ডু য়া঱ তকার প্রর঴঴ররর উিা঵রে।
 33. 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVDরডরভরড মারন ঵঱ "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্" (Digital Versatile Disc)। এরক "রডরজিা঱ রভরডও রডস্ক্" ও ব঱া ঵য় কারের঴রনমা বা রভরডও রচে ারে ও প্রচার কররে রডরভরডর বহু঱ বযব঵ার ররয়রছ।রডরভরড ঵঱ র঴রড এর মেআ অকৃ রে ও মারপর রডস্ক্, েরব এিা র঴রডর েু঱নায় ঄রনকগুে তবরল েথয ারে কররে পারর। এরখাাঁজগুর঱া অররা ঴ুক্ষ্ম ঵য় এবং এরে েথয রাখরে ও পররে রবরল঳ ররের ত঱জাররর প্ররয়াজন ঵য়। একিা ঴া ারে রডরভরড ৪.৭রগগাবাআি েথয াররে ঴েম। ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড তে ৮.৫ রগগাবাআি, এবং রডরস্ক্র উভয় রিরক ডািা বানক করর ১৭ রগগাবাআিেথ রাখা ঴ম্ভব।DVD Rরডরভরড-অর মারন ঵঱ "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্±তরকরডকব঱" (Digital Versatile Disc±Recordable)। এিা এক ররেররডরভরড তযিা রডরভরড ড্রাআভ রিরয় রাআি করা যায় বা েথয রাখা যায়।র঴রে঱ ত঱য়ার রডরভরড অর ৪.৭ রগগাবাআি, ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড অর ৮.৫ রগগাবাআি েথয ারে কররে ঴েম।উরেেয তয রডরভরড+অর ও রডরভরড-অর এর মারঝ পাথককয এআ তয রডরভরড+অর এ েথয খুব দ্রুে ত঱খা যায় এবং এরে েরথযরমান তবরল ভার঱া থারক তযিা রডরভরড-অর এ ঴ম্ভব নয়।
 34. 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVD RWরডরভরড±অরডরব্লউ মারন "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্±রররাআরিব঱" (Digital Versatile Disk Rewritable)। এিাও রডরভরড এরমেআ কাজ করর েরব এরে বারবার েথয তররখ তমাছা ঴ম্ভব।রডরভরড±অরডরব্লউ এর বারবার েথয ত঱খা ও তমাছার ঴ীমাবদ্ধো ররয়রছ। রবরভন্ন মারনর রডস্ক্ ঄নুযায়ী এরে প্রায় ১০০০ বার েথযত঱খা ও তমাছা ঴ম্ভব।DVIরডরভঅআ মারন ঵঱ "রডরজিা঱ রভজুয়া঱ আন্টাররি঴" (Digital Visual Interface)। এিা ঵঱ "রডরজিা঱ রড঴রে ওয়ারককং গ্রুপ"এর তেরী এক ররের রভরডও আন্টাররি঴ তযিা মরনিরর রভরডও র঴গনা঱ পািারনার কারজ বযব঵ার করা ঵য়।রডরভঅআ-র মা যরম রডরজিা঱ ও ঄যানা঱গ উভয় প্রকার র঴গনা঱আ তপ্ররে করা যায়। বেকমারন রডরভঅআ-র বযাব঵ার খুব বৃরদ্ধতপরয়রছ। এ঱র঴রড এবং এ঱আরড মরনিরর রভরডও তিখারনার জনয রডরভঅআ-র বযাপক প্রচ঱ন ররয়রছ।
 35. 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVRরডরভঅর মারন "রডরজিা঱ রভরডও তরকডকার" (Digital Video Recorder)। এিা অ঴র঱ এক ররনর রভরডও ারে করার বযাবস্থাযা মযাগরনি তিরপর বির঱ ঵াডকড্রাআরভ রভরডও তরকডক কররে পারর এবং পরর িরকারমে তিখারে পারর।রডরভঅর-এর ঴ারথ রড঴রে আন্টাররি঴ থারক যার মা যরম রিরভ বা ঄নয রডভাআর঴ রভরডও তিখারনা যায়। িামী রভরডও কযারমরা,রডরজিা঱ রিরভ বে আেযারি যরন্ত্র রডরভঅর থারক।ECCআর঴র঴ মারন "এরর কাররকলান তকাড" (Error Correction Code)। এিা ঵঱ তমমরর রডভাআ঴ এর একরি পদ্ধরে যার মা যরমতমমরর তথরক পািারনা এবং তমমরর-তে অ঴া েথয ঴রিকভারব অ঴রছ যারি রকনা ো রনরিে করর।আর঴র঴ রযাম ঄রনকিা পযারররি রযারমর মেআ তযখারন প্ররেিা েরথযর ঴ারথ অ঱ািা একরি রবি থারক তযিা ওআ েথয ঴রিকভারবঅিান প্রিান ঵রি রকনা ো রনরিে করর। েরব আর঴র঴ রযারম এআ কাজ অররা দ্রুে ও িেোর ঴ারথ ঴িন্ন ঵য়।বযারক্তগেভারব আর঴আ঴ রযারমর বযব঵ার না থাকর঱ও ঴াভকার ও ওয়াককরস্ট্লানগুর঱ারে "রযাল এরারে আর঴র঴ রযাম বযব঵ার করা঵য়।
 36. 36. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comEIDEআঅআরডআ মারন ঵঱ "এন঵যান্সড আনরিরগ্ররিড ড্রাআভ আর঱ক্ট্ররনে" (Enhanced Integrated Drive Electronics)। এিা ঴া ারেঅআরডআ ড্রাআভ আন্টাররির঴র তচরয় রদ্বগুে গরে ঴িন্ন যা প্রায় ১৬.৬ তমগারবি/র঴রকন্ড।আঅআরডআ তক এরিএ স্ট্যান্ডারডকর রিক রিরয় এি-এরিএ (এরিএ-২) ব঱া ঵য়। এআ আন্টাররি঴ ৪৪ রপন রবরলি কারনক্টর রপন বযব঵ারকরর এবং রকছু তেরে SMART ঴ুরব া রিরয় থারক। এর পরবেকী এরিএ আন্টাররি঴ "অল্ট্রা রডএমএ" অ঴ার পর "আঅআরডআ" এরবযব঵ার বন্ধ ঵রয় যায়।Ethernetআথাররনি ঵঱ ঱যান বা ত঱াকা঱ এররয়া তনিওয়াকক এর একরি ঴া ারে ও জনরপ্রয় আন্টাররি঴ যা তিখরে তির঱রিান জযারকর মে।এআ তপারিক ঄নয করিউিার এর ঴ারথ যুক্ত ঱যান তকব঱ ঄থবা রডএ঴এ঱ মরডম বা তকব঱ মরডম ঱ারগরয় তনিওয়াকক বা আন্টাররনিএ প্ররবল করা যায়। রবরভন্ন গরের আথাররনি ররয়রছ। 10BaseT এর গরে ১০ তমগারবি/র঴রকন্ড, 100BaseT এর গরে ১০০তমগারবি/র঴রকন্ড অর Gigabit আথাররনরির গরে ১০০০ তমগারবি/র঴রকন্ড।
 37. 37. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comExpansion Cardএেপযানলান কাডক ঵঱ করিউিাররর ঴ারথ রনরিকি কারজর জনয যুক্ত করা যায় এমন রডভাআ঴। তযমন ভার঱া রভরডও অউিপুিতপরে গ্রারিে কাডক ঱াগারনা ঵য়। রকংবা করয়করি করিউিাররর ঴ারথ ঱যান কারনকলান কররে আথাররনি কাডক ঱াগারনা ঵য়।এগুর঱া ঴বআ এেপযানলান কাডক।এেপযানলান কাডক ঴া ারেে রপর঴অআ-আ স্লরি ঱াগারনা ঵য়। রকছু ঱যাপিরপর তেরে PCMCIA নামক তপািক থারক যা বাআরর তথরকরডভাআ঴ যুক্ত করার ঴ুরব া রিরয় থারক।External Hard Driveএেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ ঵঱ এক ররের রবরল঳ ঵াডক ড্রাআভ তযিা করিউিাররর ঴ারথ িরকার মে ঱ারগরয় কাজ করা যায় অবারতখা঱া যায়। করিউিাররর তভেররর ঵াডক ড্রাআরভ ঄পারররিং র঴রস্ট্ম, ঴িিওয়যার আেযারি রবরভন্ন েথয রাখা থারক। বযাব঵ারকারীরনরজর েথয তযমন ছরব, রভরডও, ঄রডও আেযারি অ঱ািা করর এেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ এর মা যরম রনরজর ঴ারথ তররখ রিরে পাররন।এেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ আউএ঴রব বা িায়ারওয়যার তকবর঱র মা যরম করিউিারর ঱াগারনা যায়। োছারা আ-঴ািা যুক্ত করিউিারর঴ািা তপারিক এআ ড্রাআভ ঱াগারনা ঴ম্ভব।
 38. 38. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFiber-Optic Cableিাআবার ঄পরিক তকব঱ ঵঱ কাাঁচ বা র঴র঱কার তেরী রবরল঳ তকব঱ যা অর঱া পররব঵রন ঴েম। এআ তকবর঱র ম য রিরয় ত঱জারররমা যরম অর঱ারক ছরন্দে অকারর পািারনা ঴ম্ভব। ঄থকাৎ ঄পরিকা঱ িাআবার তকবর঱র ম য রিরয় পািারনা অর঱ার ছরন্দে প্রবা঵রক ১অর ০ র঵র঴রব রর র঴গনা঱ তপ্ররে করা ঴ম্ভব।঄পরিকা঱ িাআবার তকব঱ রনাঁখুে ভারব অর঱া পররব঵ে করর বর঱ রডরজিা঱ র঴গনা঱ তপ্রররে ো ঴া ারে োমা বা ঄যা঱ুরমরনয়ারমরোররর তচরয় তবরল কাযককরী। েরব খুব ঴ুক্ষ্ম অর িামী ঵ওয়ার কাররে ঄পরিকা঱ িাআবার তকব঱ মারির রনরচ রাখা ঵য়। এআতকবর঱র রেোরবেে খুবআ বযয়বহু঱।File Serverিাআ঱ ঴াভকার ঵঱ তকান তনিওয়াকক বা ঴াভকারর থাকা একরি তকন্দ্রীয় ভান্ডার তযখারন িরকারী ঴ক঱ িাআ঱ রাখা থারক। রবরভন্নপ্ররেষ্ঠান তযমন স্ক্ু ঱, ঄রি঴, ওরয়ব ঴াভকার আেযারি িাআ঱ ঴াভকার বযব঵ার করর।িাআ঱ ঴াভকাররক একরি অ঱ািা তনিওয়াকক বা র঴রস্ট্ম র঵র঴রব গেয করা তযরে পারর। েখন ত঴িারক বর঱ "তনিওয়াকক ঄যািাচডতস্ট্াররজ"। দ্রুেের কারজর জনয বর বর প্ররেষ্ঠানগুর঱া তনিওয়াকক ঄যািাচড তস্ট্াররজ বযব঵ার করর।মযাক ঄যারড্র঴ বা অআরপ বযব঵ার করর িাআ঱ ঴াভকাররক অররা ঴ুররেে করা যায়। রকছু তেরে এিরিরপ তপ্রারিাক঱ বযব঵ার কররিাআ঱ ঴াভকারর থাকা িাআ঱ তিখা যায় ও ডাউনর঱াড করা যায়।
 39. 39. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFirewire"িায়ারওয়যার" ঵঱ ঄যারপ঱ করিউিাররর তেরী একরি আন্টাররি঴ যা ঄েযন্ত দ্রুেগরেরে েথয পররব঵ন কররে পারর। এিা ১৯৯০঴ার঱র রিরক প্রচর঱ে ঵য়। িায়ারওয়যাররর ঴া঵ারযয ঵াডকড্রাআভ, রভরডও কযারমরা, অআপড আেযারি রডভাআ঴ করিউিারর ঱াগারনাযায়। প্রথমরিরক িায়ারওয়যার আন্টাররির঴র গরে রছ঱ ৪০০ তমগারবি/র঴রকন্ড। পরর ২০০৩ ঴ার঱র রিরক ঄যারপ঱ "িায়ারওয়যার৮০০" নারম নেুন আন্টাররি঴ অরন যা অরগর িায়ারওয়যাররর তচরয় রদ্বগুে গরে঴িন্ন।িায়ারওয়যার এর ঴ুরব া তপরে ঵র঱ রপর঴অআ বার঴ "িায়ারওয়যার কাডক" ঱াগারে ঵য়। এছারা ঄যারপ঱ করিউিারর িায়ারওয়যারতপািক থারক।Flash Drive"ফ্ল্যাল ড্রাআভ" ঵঱ েথয রাখার একরি রডভাআ঴ যা ফ্ল্যাল পদ্ধরেরে কাজ করর এবং আউএ঴রব এর মা যরম করিউিারর যুক্ত করাযায়। এিা অকারর তবল তছাি, ঵ারের ো঱ু রকংবা ক঱রমর ঴মান ঵য়। োআ এরক "থাি ড্রাআভ" বা "রপন ড্রাআভ" ও ব঱া ঵য়।অরগর রিরন ফ্ল্যাল ড্রাআরভর ারেেমো করয়ক তমগাবাআি রছ঱। এখন ত঴িা তবরর করয়ক রগগাবাআরি তপৌঁরছরছ। োআ ফ্ল্যাল ড্রাআভঅ঴ার পর ফ্ল্রপ রকংবা রজপ ড্রাআরভর বযব঵ার তনআ ব঱র঱আ চর঱। তযরকান করিউিাররর আউএ঴রব তপারিক ঴঵রজআ ঱াগারনা যায়বর঱ ফ্ল্যাল ড্রাআভ কারজর জনয খুবআ উপরযাগী।
 40. 40. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFlash Memory"ফ্ল্যাল তমমরর" ঵঱ েথয জমা রাখার একরি পদ্ধরে। আআরপরম (EEPROM) বা বারবার মুরছ তপ্রাগ্রাম করা যায় এমন তমমরর রচপরককারজ ঱ারগরয় বারবার েথয ঴ংরেে করার পদ্ধরেআ ঵঱ ফ্ল্যাল তমমরর। ফ্ল্যাল কথারি ব঱ার কারে ঵঱ "ফ্ল্যাল" বা একরি রবরল঳কমারন্ডর মা যরম এর রম রচরপ তথরক েথয মুরছ তির঱ নেু ন করর ত঱খা যায়। অর ফ্ল্যাল তমমরররে েথয রবি অকারর না তররখ ব্লকঅকারর রাখা ঵য়। ির঱ েথয পররবেকন করা ঴঵জ ঵য়।মািাররবারডকর বারয়া঴ ররম ফ্ল্যাল তমমরর বযব঵ার করা ঵য়। েরব এখন রডস্ক্ ড্রাআভ, তমমরর কাডক, রমউরজক রডভাআর঴ ফ্ল্যাল তমমররবযব঵ার করা ঵রি।Flatbed"ফ্ল্যািরবড" ঵঱ িরিাকরপ তমরলন বা রপ্রন্টারর বা স্ক্যানারর কাগজ প্ররবল করারনার জনয এক ররের ঴মে঱ তেি। এিা ঴া ারেেকাাঁরচর তেরী। এরে বআ, মযাগারজন আেযারি রাখার পালাপারল র঱ড-এর মা যরম ত঴গুর঱ারক ঴ুষ্ঠু ভারব তমরলরন প্ররবল করারনার বযবস্থাথারক। ফ্ল্যািরবড রলিরবড (঄রিারমরিক ডকু রমন্ট রিডার নারমও পরররচে) পদ্ধরের তচরয় রকছুিা ঴ুরব াজনক, কারে এরে পুরু
 41. 41. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকাগজ তমরলরন ত াকারনা যায়। রকন্তু রলিরবড পদ্ধরেরে পাে঱া কাগজ ছারা কাজ কররে ঴ম঴যা ঵য়। েরব ঴ময় বাাঁচারে রলিরবডপদ্ধরে ঄র ক উপরযাগী।Floppy Disk"ফ্ল্রপ রডস্ক্" ঵঱ ঵াডকরডরস্ক্র মেআ েথয ঴ংরেরের একরি মা যম। এিা অয়রন ঄োআরডর তেরী এক ররের চাকরে যারেমযাগরনরিক পদ্ধরেরে েথয রাখা ও পরা যায়। ফ্ল্রপ রডস্ক্ পরার জনয করিউিারর ফ্ল্রপ রডস্ক্ ড্রাআভ থারক যারে রডস্ক্ প্ররবলকরারনা যায়। রকছু রডস্ক্ থারক যা র঴রড-রম ররের, ঄থকাৎ েথয তমাছা বা ত঱খা যায়না। অবার েথয বারবার মুরছ ত঱খা যায়এরকম রডস্ক্ও অরছ।প্রথরম তবর ঵ওয়া ফ্ল্রপ রডরস্ক্র ারেেমো রছ঱ মাে ৮০ রকর঱াবাআি। পরর ো ঄রনক বৃরদ্ধ তপরয়রছ এবং রডরস্ক্র অকার ঄রনকতছাি ঵রয় এর঴রছ। েরব র঴রড অর ফ্ল্যাল তমমররর প্রচ঱রনর পর কম ারেেমোর ফ্ল্রপ রডরস্ক্র বযব঵ার করম তগরছ ঄রনক।FPUএিরপআউ মারন "তফ্ল্ারিং পরয়ন্ট আউরনি" (Floating Point Unit)। এিা ঵঱ প্রর঴঴ররর ঴া ারে কাজ তযমন তযাগ রবরয়াগ করারেমোরক কারজ ঱ারগরয় জরি঱ কাজ তযমন বগকমূ঱, ঘাে আেযারি ঴িািন করার জনয ঴঵কারী-প্রর঴঴র (Coprocessor)।অমরা জারন তয প্রর঴঴ররর এএ঱আউ ঴া ারে তযাগ রবরয়াগ আেযারি এর কাজ কররে পারর। ঋোত্মক ঴ংখযা বা িরলর ঘাে প্রকালকররে ঵র঱ একিু জরি঱ পদ্ধরের প্ররয়াজন ঵য়। এিরপআউ ঵঱ ত঴আ ঄ংল যা প্রর঴঴ররক জরিক গারেরেক র঵঴াব ঴িািন কররে
 42. 42. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴া঵াযয করর। অ ুরনক ঴ক঱ প্রর঴঴রর এিরপআউ রচরপর ঴ারথ ব঴ারনা থারক। এিরপআউ এ঴ব ছারাও রেরকােরমরেক ও঄যা঱রগরিরমর কাজ কররে পারর।Friendly URL"তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱" ঵঱ ওরয়ব঴াআি এর এমন রিকানা যা মরন রাখা ও ত঱খা ঴ুরব াজনক। িুআ ররের তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ররয়রছ। একিা ঵঱ বযব঵ারকারীর কারছ ঴ুরব াজনক অররকরি ঴াচক আরিরনর কারছ।আউজার তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ ঵঱ বাব঵ারকারী঴঵রজ মরন রাখরে পারর এমন রিকানা।তযমন http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh- এরি একরি আউজার তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱। যরি এিা এমন ঵ে -http://en.wikipedia.org/wiki/countries/asia/b/countryid=0x898?lang=ENো঵র঱ ো মরন রাখা তবল করিন ঵ে।঴াচকআরিন তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ ঵঱ ঴াচক আরিন ঴঵রজআ খুাঁরজ তপরে পারর এমন রিকানা। আউঅরএ঱-এ ওআ ওরয়ব তপরজ থাকা রব঳য়েুর঱ রর঱ ো রভরজির, ওরয়বমাস্ট্ার এবং ঴াচক আরিরনর কারছ ভার঱া গ্র঵নরযাগযো পায়। তযমনwww.tanbircox.blogspot.com/term=1205 র঱খর঱ তবাঝা যায়না ত঴আ তপরজ রক অরছ। এিা যরি এমন ঵য় -www.tanbircox.blogspot.com /Friendly-URL - ো঵র঱ ঴াচক আরিরন খুাঁজর঱ ঴঵রজআ তপরজর রিকানা পাওয়া যারব।FSBএিএ঴রব মারন "ফ্রন্ট঴াআড বা঴" (Frontside Bus)। ফ্রন্ট঴াআড বা঴ ঵঱ ত঴আ বা঴ যার মা যরম প্রাআমারর তমমরর বা রযাম এবংকরিউিাররর ঄নযানয রডভাআ঴ তথরক েথয র঴রপআউ-তে প্রবার঵ে ঵য়। োআ এরক র঴রস্ট্ম বা঴-ও ব঱া ঵রয় থারক।এিএ঴রব প্রর঴঴ররর মেআ তমগা঵ািকজ বা রগগা঵ািকজ একরক মাপা ঵য়। ঴া ারেে প্রর঴঴র র঴রস্ট্ম বার঴র তচরয় দ্রুেগরের ঵য়।োআ এিএ঴রব কম ঵র঱ ো করিউিাররর েমোয় প্রভাব তির঱।নেুন প্রর঴঴রগুর঱ারে এিএ঴রব তনআ। এগুর঱ারে তমমরর তথরক েথয ঴রা঴রর প্রর঴঴ররর রনজস্ব তমমরর কররা঱ার মা যরম প্রবার঵ে঵য়।
 43. 43. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comGPUরজরপআউ মারন "গ্রারিে প্রর঴র঴ং আউরনি" (Graphics Processing Unit)। গ্রারিে কাডক বা তকান রভরডও অউিপুি তিয় এমনযরন্ত্র রভরডও প্রর঴঴ করর তয রচপ োরক রজরপআউ বর঱। এিা কারজর রিক রিরয় র঴রপআউর মেআ। পাথককয এআ তয এিা শু ু রভরডওর঴গনা঱ প্রর঴঴ করর।প্রর঴঴র তযমন ত঴রকরন্ড ঵াজার ঵াজার গারেরেক র঵঴াব ঴িন্ন করর, তেমরন রজরপআউ োর িানরজস্ট্ররর঴া঵ারযয ছরবরে তরখা, অর঱া, ছায়া, রঙ, তমালান আেযারি রবরভন্ন েথয যাচাআ করর রভরডও অউিপুি তিখায়। প্ররে ত঴রকরন্ড বহুভূ জতেরীর ঵ার তথরক রজরপআউর েমো রনেকয় করা ঵য়।

×