Your SlideShare is downloading. ×
Computer hardware dictionary by tanbircox
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,179
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
271
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅপনার আ−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View ঄পলনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll ঄পলনরি র঴র঱ক্টকরুন (঄থবা ঴রা঴রর তযরে  Ctrl + Shift + H )। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর অপনার পরার ঴ুরব া঄নু঴ারর স্ক্র঱ স্পীড রিক করর রনন।অপনার আ−বুক বা pdf ররডাররর Options বা View তে রিক করর Go To ঄পলনরি র঴র঱ক্ট করুন (঄থবা ঴রা঴রর তযরে Adobe ReaderShift + Ctrl+N এবং Foxit Reader  Ctrl+G), অপনার প্ররয়াজনীয় পৃষ্ঠার Page number রি র঱খুন ; এবং OK তপ্র঴ করুন ।Access Point঄যারে঴ পরয়ন্ট ঵঱ এমন একরি বযাবস্থা যার মা যরম তকান ওয়যারর঱঴ রডভাআ঴ তক তনিওয়াকক এ যুক্ত করা যায়। তবলীরভাগতেরে ঄যারে঴ পরয়রন্ট রবল্ট-আন রাউিার থারক এবং ত঴গুর঱া তনিওয়ারকক যুক্ত থারক। নয়ে ঄যারে঴ পরয়ন্টরক মরডম ঄থবা঴ুআরচর ঴ারথ োর রিরয় ঴ংরযাগ তিওয়া থারক। ঄র কাংল বা঴া-বারর, ঄রির঴ ঄যারে঴ পরয়ন্ট র঵র঴রব ওয়যারর঱঴ রাউিার থারক,অর ত঴আ রাউিার গুর঱া রডএ঴এ঱ বা োরযুক্ত মরডরমর ঴ারথ ঱াগারনা থারক। বর঴র এ঱াকায় এক঴ারথ ঄রনকগুর঱া ঄যারে঴পরয়ন্ট বযব঵ার করা ঵য় তযন ঄রনক িূর তথরকও ঴঵রজআ তনিওয়ারকক যুক্ত ঵ওয়া ঴ম্ভব ঵য়। রকছু ঄যারে঴ পরয়ন্ট অরছ তযগুর঱াজন঴া াররের জনয উন্মুক্ত। এগুর঱া রবরভন্ন তিাকান, কযারি, তরস্ট্ু যরররন্ট পাওয়া যায়। অবার ঴ীমাবদ্ধ তনিওয়াকক গরড েু঱রেও঄যারে঴ পরয়ন্ট বানারনা ঵য়। তযমন একরি ঄রির঴ শু ু কমকীরির জনয রনরাপি ও রবরল঳ ঄যারে঴ পরয়ন্ট বানারনা ঵য়।঄যারে঴ পরয়ন্ট র঵র঴রব ঴া ারেেঃ ওয়যারর঱঴ মা যম বযব঵ার করা ঵য়। েরব ওয়াআ-িাআ, ব্লু-িু থ আেযারি এর মা যরমও ঴ংরযাগতিওয়া ঵য়। তবলীরভাগ ঄যারে঴ পরয়রন্টর মা যরম গ্রা঵করক আন্টাররনি ঴ুরব া তিওয়া ঵রয় থারক।ওয়াআ-িাআ রডভাআ঴ এর তেরে ঄যারে঴ পরয়ন্ট তক WAP বা Wireless Access Point ব঱া ঵য়।
 • 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comActive-Matrix“঄যারক্টভ মযারিে” ঵঱ এ঱র঴রড স্ক্রীন বা ঴মে঱ মরনিরর ছরবর মান উন্নে করার একরি রবরল঳ পদ্ধরে। TFT ররের এ঱র঴রডরড঴রেরে এআ মযারিে বযব঵ার করা ঵য়। অমরা জারন তয স্ক্রীরন তিখারনা ছরব ঄রনকগু঱া রপরের঱র ঴মরি। এআ রপরে঱গুর঱ারউজ্জ঱ো কম তবরল করর ঄঴ংখয ররঙর ছরব তিখারনা ঵য়। ঄যারক্টভ মযারিে পদ্ধরেরে ঴রা঴রর রপরের঱র রনয়ন্ত্রক কযাপার঴িরররচাজক কম তবরল করর দ্রুগরেরে ছরব বা তমালন তিখারনা ঴ম্ভব ঵য়। ঄পরপরে পযার঴ভ মযারিে পদ্ধরেরে অ঱ািা অ঱ািা োররর঴া঵ারযয প্ররেিা রপরের঱র রঙ বি঱ারে ঵য় বর঱ ত঴িা খুব ীরগরের ঵য়।঄যারক্টভ মযারিে পদ্ধরেরে খুব দ্রুে ঴মরয় প্ররেিা রপরে঱ রনয়ন্ত্রে করা যায় বর঱ স্ক্রীরন ঄রনক ভার঱া উজ্জ঱ো অর ররঙর ছরবতিখা যায়। ঴াম্প্ররেক কার঱র ঴ক঱ করিউিার মরনির, ঱যাপিপ স্ক্রীন অর এ঱র঴রড/এ঱আরড মরনিরর ঄যারক্টভ মযারিে বযব঵ারকরা ঵য়। উরেখয ঄যারক্টভ মযারিে যুক্ত এ঱র঴রড তক AMLCD এবং ওএ঱আরড তক AMOLED ব঱া ঵য়।
 • 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comADCএরডর঴ ঵঱ “঄যানা঱গ িু রডরজিা঱ কনভািকার” (Analog to Digital Converter)। করিউিারর তয঴ব ঄যানা঱গ রডভাআ঴ থারকোরির র঴গনা঱ তক রডরজিার঱ পররেে করাআ এরডর঴র কাজ। তকননা করিউিার কাজ করর রডরজিা঱ পদ্ধরেরে। তযরকানর঴গনা঱রক বাআনারর পদ্ধরেরে রডরজিা঱াআজ করা প্ররবল করারে ঵য়। ত঴আ কাররে এরডর঴ এর প্ররয়াজন।তযমন মযাগরনরিক তিরপ তরকডক করা রভরডও করিউিারর তপ্ররে কররে এরডর঴ এর িরকার কারে করিউিার তো অর মযাগরনিতিপ তথরক ডািা উদ্ধার কররে পাররবনা। োআ মযাগরনি তিপ পরার জনয তয বে বযব঵ার করার ঵য় ত঴িা এরডর঴। অবার একিামাআররারিান ঄যানা঱গ পদ্ধরেরে আনপুি তনয়। ত঴িা করিউিাররর তবা গময কররে এরডর঴ এর প্ররয়াজন। এআ কাররে ঴াউন্ডকারডক এরডর঴ থারক যা আনপুিরক রডরজিা঱ করর করিউিারর পািায়।঄রনক তেরেআ করিউিার অউিপুি র঵র঴রব ঄যানা঱গ র঴গনা঱ উৎপন্ন কররে পারর। তযমন লব্দ উৎপন্ন কররে ঄যানা঱গ র঴গনা঱িরকার। ত঴রেরে রডএর঴ বা রডরজিা঱ িু ঄যানা঱গ কনভািকার িরকার ঵য়।এরডর঴ মারন ঄যারপ঱ এর তেরী ঄যারপ঱ রড঴রে কারনক্টর ও তবাঝারনা ঵য়। এিা একরি রবরল঳ ররের তকব঱ যারে রডরভঅআ,আউএ঴রব অর এর঴ পাওয়ার ঴রির঱ে ভারব যুক্ত থাকে। ২০০৪ ঴ার঱র পর তথরক এিার উৎপািন বন্ধ ঵রয় তগরছ।ADFএরডএি ঵঱ “঄রিারমরিক ডকু রমন্ট রিডার” (Automatic Document Feeder)। এিা ঵঱ িরিাকরপ তমরলন বা রপ্রন্টারর বাস্ক্যানারর যুক্ত একিা তছাট্ট বযাবস্থা যার মা যরম বাআররর কাররা ঴া঵াযয ছারাআ তমরলরনর মারঝ প্ররয়াজনমে কাগজ প্ররবল করারনা঴ম্ভব ঵য়। এর মা যরম ঄ল্প ঴মরয় ঄রনক কাগজ করপ, রপ্রন্ট বা স্ক্যান করারনা যায়।এরডএি ঵঱ ফ্ল্যািরবড পদ্ধরের উল্টা তযখারনা কাউরক রনরজ ঵ারে ঴মে঱ তেরি কাগজ বর঴রয় রিরে ঵ে। ঄রনক তমরলরনএরডএি ও ফ্ল্যািরবড িুআিাআ থারক।
 • 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comADSLএরডএ঴এ঱ ঵঱ “঄যার঴রমরিক রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন”। এিা ঵঱ ঴া ারে তির঱রিান ঱াআরনর ম য রিরয় দ্রুেগরেরে েথযতপ্রররের পদ্ধরে। এিারক ঄যার঴রমরিক ব঱ার কারে ঵঱ এরে ডাউনর঱াড অর অপর঱াড এর গরে ঴মান নয়। এরডএ঴এ঱ তকবর঱ডাউনর঱াড এর গরে ১.৫ তমগারবি/ত঴রকন্ড অর অপর঱াড এর গরে ২৫৬ রকর঱ারবি/ত঴রকন্ড। তয঴ব বযব঵ারকারী েথযঅপর঱ারডর তচরয় ডাউনর঱াড তবলী কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ ভার঱া একরি উপায় ঵রে পারর। েরব রবরভন্ন ঴াভকার বা যারাস্ট্রীম কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ প্ররেবন্ধক।঄নুরুপ: DSL: “রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন” ঴া ারে তির঱রিান োররর ম য রিরয় উচ্চগরেরে েথয তপ্ররে কররে পারর।SDSL: এিা ঵঱“র঴রমরিক রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন” যা রিরয় উভয় রিরকআ ৬৪০ রকর঱ারবি ঵ারর েথয অিান প্রিান করা঴ম্ভব।
 • 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comAGPএরজরপ ঵঱ “঄যারে঱ারররিড গ্রারিে তপািক”। ১৯৯৬ ঴ার঱ আনরি঱ োরির মািাররবারডক দ্রুেগরের গ্রারিে কাডক যুক্ত করার জনযএআ তপারিকর উদ্ভাবন করর যা েৎকা঱ীন রপর঴অআ তপারিকর তচরয় দ্রুেগরে঴িন্ন রছ঱। এিা ঵঱ পৃথক একিা বা঴ যারে গ্রারিেকাডক ঱াগারনা ঵ে। ঴া ারে রপর঴অআ তপারিকর ঴ারথ এর পাথককয ঵঱ – রপর঴অআ তপারিক তযরকান রডভাআ঴ ঱াগারনা তযে, রকন্তুএরজরপরে শু ুমাে গ্রারিে কাডক ঱াগারনা ঵ে।এরজরপ স্লি মািাররবারডকর ঴ারথ রপর঴অআ স্লরির মে রবল্ট-আন ঄বস্থায় থাকে। এর িমক িযাক্টর রপর঴অআ এর মেআ রছ঱। রেনররের এরজরপ রছ঱ যারির এরজরপ ১.০, এরজরপ ২.০ ও এরজরপ ৩.০ এভারব ব঱া হুে।এরজরপ কাডক শু ুমাে তডস্ক্িপ করিউিারর বযব঵ার করা ঵ে। ২০০৪ ঴ার঱ খুব দ্রুেগরের রপর঴অআ-এেরপ্র঴ বা PCIe অ঴ার পরতথরক এর বযব঵ার কমরে থারক। এর পররও রপর঴অআ-আ অর এরজরপ ঴঵ মািাররবাডক পাওয়া যাে। ২০০৬ ঴ার঱র পর তথরকএরজরপ স্লরির বযব঵ার বন্ধ ঵য় তগরছ।ALUএএ঱আউ ঵঱ “঄যাররথরমরিক ঱রজক আউরনি”। র঴রপআউ বা রজরপআউ এর মারঝ তয আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি গারেরেক রনরিকল ঴িািনকরর োরক ব঱া ঵য় এএ঱আউ। এিা বুর঱য়ান পদ্ধরেরে প্রিত্ত উপাত্তরক ঱রজক তগআি বযব঵ার করর েু঱নামূ঱ক ি঱াি঱ রনেকয়কররে পারর।এএ঱আউ শু ু মাে তযাগ অর রবরয়াগ কররে পারর। এিা আনরিজার িাআপ েথয রনরয় কাজ করর। ঄থকাৎ িুআিা ঴ংখযা তযাগ করর঱োরির ি঱াি঱ও আনরিজার ররের ঵য়। েরব “তফ্ল্ারিং পরয়ন্ট আউরনি” এর ঴া঵ারযয নন-আনরিজার ররের র঵঴াব করারনা ঴ম্ভব঵য়।এএ঱আউ ঵঱ প্রর঴঴ররর মূ঱ চার঱কালরক্ত। দ্রুে র঵঴ারবর কাজ করার জনয প্রর঴঴রর একার ক এএ঱আউ থাকরে পারর। এএ঱আউএর আনরিজার রনরয় কাজ করার লরক্তআ প্রর঴঴ররর গরের মূ঱ রনয়ামক।
 • 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comATAএরিএ ঵঱ “঄যাডভান্সড তিকরনা঱রজ ঄যািাচরমন্ট”। এিা ঵঱ এক ররের ঵াডকড্রাআভ তযিা তকারনা কররা঱ার ছারাআ রনরজআমািাররবারডকর ঴ারথ যুক্ত ঵রয় কাজ কররে পারর। মািাররবাডক এ ঄বলযআ এরিএ ড্রাআভ কাজ করার বযাবস্থা থারক। রবরভন্ন গরেরএরিএ কারনকলান ররয়রছ। তযমন এরিএ-১, এরিএ-২ (িাস্ট্ এরিএ নারমও পরররচে), এরিএ-৩, অল্ট্রা এরিএ (৩৩তমগারবি/ত঴রকন্ড েথয অিান প্রিান গরে঴িন্ন), এরিএ/৬৬ (৬৬ তমগারবি/ত঴রকন্ড গরে঴িন্ন) এবং এরিএ/১০০ যা ১০০তমগারবি/ত঴রকরন্ড েথয অিান প্রিারন ঴েম।এরিএ কথারির ঴ারথ অআরডআ নামিা ঴িরককে। অআরডআ ঵঱ “আনরিরগ্ররিড ড্রাআভ আর঱ক্ট্ররনক঴” তযিা কররা঱ার ছারা মািাররবারডকড্রাআভ যুক্ত করার তিকরনা঱রজরক তবাঝায়। এআ কাররে এরিএ ড্রাআরভ “এরিএ/অআরডআ” কথারি ত঱খা থারক।
 • 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBackside Busবা঴ মারন ঵঱ করিউিাররর রবরভন্ন তপরররিরার঱র মর য তযাগারযারগর রাস্তা বা মা যম। র঴রপআউর ঴ারথ "ফ্রন্ট঴াআড বা঴ অর"বযাক঴াআড বা঴ নারম িুআ ররের বা঴ যুক্ত থারক। বযাক঴াআড বা঴ ঵঱ ত঴আ বা঴ যা প্রর঴঴ররর ত঴রকন্ডারর কযাল (বা ত঱রভ঱ ২কযাল) তমমরররে েথয অিান প্রিান কররে বযব঵ার করা ঵য়। র঴রপআউ ঴ম্প্ররে তয঴ব েথয রনরয় কাজ করর, কযাল তমমরর ত঴গুর঱ার঱রপবদ্ধ করর রারখ এবং চাওয়া মাে ত঴গুর঱া দ্রুেোর ঴ারথ র঴রপআউ-তক প্রিান করর কাজ দ্রুেের করর।তযর঵েু কযাল তমমরর তথরক র঴রপআউ-তে খুব দ্রুে েথয অিান প্রিান করা ঵য়, বযাক঴াআড বা঴ প্রায় প্রর঴঴ররর িক স্পীরডর ঴মান঵রয় থারক। ঄পররিরক ফ্রন্ট঴াআড বা঴ যা প্রাআমারর তমমরর বা র্যাম তথরক েথয র঴রপআউ-তে অিান প্রিান করর। উরেখয তযফ্রন্ট঴াআড বা঴ ও বযাক঴াআড বার঴র মারঝ তকান অন্তঃ঴িকক তনআ।
 • 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBase Stationঅরগ তবজ তস্ট্লন ব঱রে তবাঝান ঵ে রাস্তার পারল বা রবরভন্ন জায়গায় থাকা িাওয়ার গুর঱ারক যার মা যরম ত঴঱ তিানগুর঱া রনজরনজ এ঱াকার মারঝ েথয অিান প্রিান করে।করিউিাররর পররভা঳ায় তবজ তস্ট্লন ব঱রে তবাঝায় একরি ওয়ারর঱঴ ঄যারে঴ পরয়ন্ট যা ওয়াআিাআ বা ওয়াআমযাে কাডক যুক্তকরিউিাররক রাউিাররর মা যরম তনিওয়াকক এ যুক্ত করর। ঴া ারেে ওয়াআিাআ ঴ংরযাগ ৮০২.১১রব এবং ৮০২.১১রজ তমরন চর঱।েরব তবজ তস্ট্লন তযআ তকািারনরআ বানারনা ত঵াকনা তকন ো স্ট্যান্ডাডক তমরন চ঱া ঴ক঱ ওয়াআিাআ বা ওয়াআমযাে রডভাআ঴ এর঴ারথ যুক্ত ঵রয় কাজ কররে পারর।Blu-rayব্লু তর ঵঱ র঴রড বা রডরভরড এর মেআ এক ররের ঄পরিকা঱ রডস্ক্ িরমযাি যা ২৫ রগগাবাআি পযকন্ত েথয ারে কররে পারর। এিাখুবআ উচ্চমারনর রভরডও তরকডক এবং তেবযারকর জনয তযমন ঵াআ তডরিরনলান রিরভ তে বযব঵ার করা ঵য়।একিা ঴া ারন র঴রড-তে ৭০০ তমগাবাআি, রডরভরড-তে ৪.৭ রগগাবাআি, ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড (যা ঴঵জ঱ভয না) ১৭ রগগাবাআি পযকন্তেথয ারে কররে পারর। রকন্তু ডু য়া঱-ত঱য়ার ব্লু-তর রডস্ক্ ৫০ রগগাবাআি পযকন্ত েথয াররে ঴েম কারে এিা তয ত঱জার ররিবযব঵ার করর রাআি করা ঵য় ো র঴রড রডরভরড এর তচরয় ঄র ক ঴ুক্ষ্ম খাাঁজ পররে ঴েম। মরন রাখা িরকার তয ব্লু-তর ত঱জার শু ুনী঱ ররঙর ত঱জারআ বযব঵ার কররনা, এিা "ব্লু-ভারয়ার঱ি-তর বা নী঱-তবগুেী ররি বযব঵ার করর।
 • 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBoot Diskবুি রডস্ক্ ব঱রে তবাঝায় এমন ররের রডস্ক্ যা তথরক েথয রনরয় করিউিার বা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম চা঱ু ঵রে পারর। বুি রডস্ক্র঵র঴রব ঵াডকরডস্ক্রকআ ভাবা ঵য়। করিউিার চা঱ু করর঱ এআ রডরস্ক্ থাকা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম বুরির মা যরম চা঱ু ঵য়।করিউিাররর তভেরর থাকা রডস্ক্ ছারাও বাআররর ঄নয তকান মা যম তযমন র঴রড/রডরভরড ড্রাআভ, ফ্ল্রপ রডস্ক্, আউএ঴রব ফ্ল্যাল রডস্ক্আেযারি তথরকও বুি করা ঴ম্ভব। েরব ত঴রেরে বুি রডস্ক্রক ঄বলযআ করিউিার পররে পারর এমনভারব ঄পারররিং র঴রস্ট্ম আন্সি঱করা থাকরে ঵রব। বুি রডরস্ক্ ঴মস্ত ঄পারররিং র঴রস্ট্ম আন্সি঱ করা থাকরে পারর তযমন উআরন্ডাজ বা মযাক আন্সি঱ করা থারক।অবার তছাট্ট ঴িিওয়যার বা ঱াআভ ঄পারররিং র঴রস্ট্মও থাকরে পারর তযমন রজপারিকড পারিকলন মযারনজার বা স্লযাে।করিউিাররর ঵াডকড্রাআভ নি ঵র঱ বা ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর তকাথাও তকান ঴ম঴যা থাকর঱ ত঴গুর঱া তমরামে কররে বুি রডস্ক্ খুবআকাযককরী। এরেরে আউএ঴রব রডস্ক্ বা র঴রড/রডরভরড রডস্ক্ বযব঵ার করা ঵য়।
 • 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBridgeযখন িুআিা রাস্তা তযাগ করার প্ররয়াজন ঵য় রকংবা তকান নিীর উপর রিরয় যাোয়ারের মা যরমর িরকার ঵য় েখন অমরা রিজবযব঵ার করর। করিউিাররর পররভা঳ায় রিজ ব঱রে তবাঝায় এমন এক পদ্ধরে যা িুআ বা েরোর ক "ত঱াকা঱ এররয়া তনিওয়াকক বা঱যান-তক একরেে কররে ঴া঵াযয করর।রিজ ঄রনকিা রাউিাররর মেআ, েরব পাথককয এআ তয রাউিার এর মাঝ রিরয় যাওয়া েথয যাচাআ করর তিখরে পারর, বা িরকার঄নুযায়ী িায়ারওয়া঱ ব঴ারে পারর। রকন্তু রিজ এ঴রবর তকানিাআ কররনা। এিা শু ুমাে ঄রনকগুর঱া ঱যান কারনকলানরক একরেেকরর। েরব রিরজর মা যরম একার ক প্ররিাকর঱র ম য েথয অিান প্রিান করা ঴ম্ভব।Busবা঴ মারন ঵঱ করিউিাররর মারঝ কেগুর঱া োর রিরয় বানারনা রাস্তা যার মা যরম রবরভন্ন রডভাআ঴ োরির মারঝ েথয অিান প্রিানকররে পারর। ঄থকাৎ বার঴র ম য রিরয় েথয এরিক ওরিক ঴বরিরক তছািাছুরি কররে পারর।করিউিার বার঴র েথয াররের েমো অরছ তযিা র মা যরম তবাঝা যায় বা঴রি এক঴ারথ কেিু কু েথয রনরে পারর। ত঴িা঴া ারেে ৩২ রবি বা ৬৪ রবরির ঵য়। অবার বার঴র ম য রিরয় েথয তপ্রররের রনরিকি গরে থারক যা তমগা঵ািকজ দ্বারা পররমাপ করা঵য়। তযমন তকান বার঴র গরে ৮০০ তমগা঵ািকজ ঵র঱ ব঱া যায় তয ত঴আ বার঴র ম য রিরয় ত঴রকরন্ড ৮০০ বার েথয অিান প্রিানকরা ঴ম্ভব।করিউিারর িুআ ররের বা঴ থারক। প্রাআমারর বা প্রাথরমক বা঴ ব঱রে ফ্রন্ট঴াআড বা঴রক তবাঝারনা ঵য় যা র঴রপআউ তথরক তমমরর,রডস্ক্ বা রপর঴অআ রডভাআর঴ েথয অিান প্রিারন ঴া঵াযয করর। বযাক঴াআড বা঴ নারম অররক ররের বা঴ অরছ যা র঴রপআউ তথরকত঱রভ঱ ২কযাল তমমরররে েথয অিান প্রিান করর।
 • 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCable Modemতকব঱ মরডম ব঱রে োরযুক্ত মরডম তবাঝায়। এিা ঴া ারে ডায়া঱-অপ মরডরমর তচরয় এরকবাররএ অ঱ািা। এিা ডায়া঱-অপমরডরমর মে তির঱রিান ঱াআন বযব঵ার কররনা। একিা ডায়া঱-অপ মরডরমর গরে তযখারন ঴রবকাচ্চ ৫৬ রকর঱ারবি/ত঴রকন্ড, ত঴খারনতকব঱ মরডম ৩০ তমবারবি/ত঴রকরন্ড েথয অিান প্রিারন ঴েম।তকব঱ মরডরম তকান অআএ঴রপর নািারর ডায়া঱ করর আন্টাররনি ঴ংরযাগ তনওয়া ঱ারগনা। এিা ত঱াকা঱ রিরভ ঱াআন বা অআএ঴রপএর রনজস্ব ঱াআরনর ঴ারথ যুক্ত থারক। তকব঱ মরডম ঄বলয ডায়া঱-অপ মরডরমর তচরয় গিনগে রিক রিরয় একিু জরি঱ প্রকৃ রের঵য়। তবলীরভাগ তেরে তকব঱ মরডম করিউিাররর বাআরর থাকর঱ও ো করিউিার তকর঴ং-এর তভেরর ঱াগারনা ঴ম্ভব। ত঴রেরেো র঴ররয়া঱ তপারিক না ঱ারগরয় আথাররনি তপািক র঵র঴রব ঱াগারনা ঵য় তযন দ্রুে গরেরে আন্টাররনি ঴ংরযাগ বজায় থারক।
 • 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCard Readerকাডক ররডার ঵঱ এক ররের আনপুি রডভাআ঴ তযিা রবরভন্ন মরডর঱র ফ্ল্যাল তমমরর কাডক করিউিাররর ঴ারথ ড্রাআভ র঵র঴রব যুক্তকররে পারর। এিা ঴া ারেে আউএ঴রব রডভাআ঴ র঵র঴রব ঄থবা ঄নযভারব করিউিাররর ঴ারথ কাজ কররে পারর। নেু ন রপ্রন্টার বাস্ক্যানারর রবল্ট-আন কাডক ররডার থারক।কাডক ররডার রবরভন্ন ররের তমমরর কাডক তযমন "কিযাক্ট ফ্ল্যাল বা র঴এি কাডক, "র঴রকউর রডরজিা঱ বা এ঴রড কাচারি"তমমরররস্ট্ক বা ঴রনর রবরল঳ কাডক পররে পারর। েরব রবরল঳ ররনর কারডকর জনয অ঱ািা অ঱ািা কাডক ররডার থাকরে পারর। তযমনএেরড, তমমরর রস্ট্ক তপ্রা ডু ও, এমএমর঴ আেযারি।কাডক ররডার তমমরর কাডকরক শু ু করিউিারর যুক্তআ কররনা, এিা তমমরর কাডক এর েথযরক ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর তভেরর ড্রাআভর঵র঴রব তিখায়। ত঴খান তথরক ঴঵রজআ তমমরর কাডক তথরক েথয পরা ও ত঱খা যায়।কাডক ররডাররর ঴ারথ রনরাপিভারব তমমরর কাডক খুর঱ তি঱া বা করিউিাররর ঴ারথ ঴ংরযাগ রবরিন্ন করার (অনমাউন্ট করার)বযাবস্থাও থারক। এরে তমমরর কাডক নি ঵য়না এবং েথয মুরছ যাওয়া বা েরে ঵ওয়া তথরক রো পায়।অবার রবরভন্ন প্ররেষ্ঠারন ঄নুরমারিে বযরক্তরির র঴রকউরররি কাডক পরার জরনযও অ঱ািা ররের কাডক ররডার বযব঵ার করা ঵য়।
 • 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCCDর঴র঴রড মারন ঵঱ "চাজকড কাপ঱ড রডভাআ঴ (Charged Coupled Device)। এিা ঵঱ রডরজিা঱ কযারমরায় থাকা এক ররেরত঴ন্সর যা কযারমরায় ারেকৃ ে অর঱ারক রডরজিা঱ েথয রুপান্তর করর। এরক রিরের রডরজিা঱ রুপও ব঱া ঵রয় থারক তকননা অরগকাবকন রিরে ছরব ারে করা ঵ে, এখন ত঴িা র঴র঴রডর মা যরম করা ঵য়।র঴র঴রডর মারনর উপর ছরবর মাপ রনভকর করর। ছরব মাপা ঵য় রপরের঱র ঴া঵ারযয। ঴া ারেভারবআ তবাঝা যায় তয তকান র঴র঴রড ১০তমগারপরে঱ (১০০০০ রপরে঱) মারপর ছরব েু঱রে পারর঱ ৫ তমগারপরের঱র র঴র঴রড োর ঄র কক মারপর ছরব েু঱রে ঴েম ঵রব।রপরে঱ যে তবরল ঵য়, ছরবর গুনগে মান ও রঙ েে ভার঱া ঵য়।রভরডও কযারমরায় র঴র঴রড মাপা ঵য় োর তিঘকয প্রস্থ রিরয়। িামী রডরজিা঱ কযারমরায় ১/৬ তথরক ১/৫ আরি মারপর র঴র঴রড থারক।প্ররিলনা঱ কযারমরায় তমৌর঱ক রেন রঙ (঱া঱, নী঱ ও ঴বুজ) অ঱ািা অ঱ািাভারব ারে করার জনয রেনরি র঴র঴রড থারক।CDর঴রড মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্ (Compact Disc)। র঴রড ঵঱ ১২ ত঴রন্টরমিার (৪.৭৫ আরি) বযার঴র তগা঱ চাকরে বা রডস্ক্ যারে৭০০ তমগাবাআি পযকন্ত েথয রাখা ও পরা যায়।১৯৮০ ঴ার঱ ঴রন অর রির঱প঴ তকািারন র঴রডর অন্তজকারেক মান রনেকয় করর। ১৯৮৩ ঴ার঱র পর তথরক অরমররকায় এর বহু঱বযব঵ার শুরু ঵য়।র঴রড তে এর চকচরক পারল ঄঴ংখয েু দ্র েু দ্র খাাঁজ বা নচ থারক। এগুর঱ারক ১ অর ০ র঵র঴রব পরা ঵য়। করিউিার ত঴িারকেথয অকারর তিখায়। র঴রড এর ঴ুরব া ঵঱ এরে ফ্ল্রপ রডস্ক্ (১.৪ তমগাবাআি) এর তচরয় ঄রনকগুে তবরল েথয রাখা যায়। র঴রডড্রাআভ রডস্ক্রক স্পলক না কররআ ত঱জাররর মা যরম েথয র঱রখ ও পররে পারর। ির঱ রডস্ক্ ঄রনক ঴ুররেে ও িীঘকস্থায়ী ঵য়।এছারা ৩ আরি বযার঴র তছাট্ট র঴রড পাওয়া যায় তযিা ঴া ারে র঴রড ড্রাআরভ তররখ কাজ করা যায়। তছাি ঵ওয়ার কাররে এিা ব঵রন঴ুরব া ঵য় যরিও এিা রকছুিা কম েথয ারে কররে পারর।
 • 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCD-Rর঴রড-অর মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্-তরকরডকব঱ (Compact Disc Recordable)। র঴রড-অর ঵঱ এক ররের িাাঁকা বা ব্লযাঙ্ক রডস্ক্যারে র঴রড বানকার বা র঴রড-তে েথয র঱খরে পারর এরকম ড্রাআরভর ঴া঵ারযয েথয র঱খা যায়। র঴রড-অর এর বহু঱ বযব঵ার ঵রি঄রডও র঴রড তেরীরে তযগুর঱া ঴া ারে র঴রড তেয়ারর চা঱ারনা ঴ম্ভব।র঴রড-অর-এ রকছু র঱খর঱ ো রিক করা বা তমাছা যায়না। েরব বারনকং ঴িিওয়যার বা তপ্রাগ্রারমর ঴া঵ারযয এরে ঄ল্প ঄ল্প করর েথযজমা রাখা যায় তযন ঄বরলি িাকা জায়গায় পরর েথয ত঱খা যায়। এরক "মারল্ট-ত঴লান পদ্ধরে বর঱।
 • 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCD-ROMর঴রড-রম মারন ঵঱ "কিযাক্ট রডস্ক্-ররড ঄নর঱ তমমরর (Compact Disc Read-Only Memory)। এিা ঵঱ ত঴আ ররের র঴রডযারে েথয ত঱খা যায়না, শু ু পরা যায়। ঄থকাৎ প্রস্তুেকারক তকািারন এরে েথয ত঱খার পর ো পররবেকন করা বা মুরছ তি঱া ঴ম্ভব঵য়না।েথয পররবেকন করা বা তমাছা যায়না বর঱ এআ ররের র঴রড িামী ঴িিওয়যার গ্রা঵রকর কারছ তপৌঁরছ তিওয়ার কারজ বযব঵ার করা঵য়। এিাও র঴রডর মেআ ৭০০ তমগাবাআি েথয ারে কররে পারর।Chipরচপ” মারন ঵঱ র঴র঱করনর তেরী একিা আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি যা রনরিকি কাজ কররে ঴েম। করিউিার এর পররভা঳ায় রচপ ব঱রেপ্রর঴঴ররর মারঝ রকংবা গ্রারিে কাডক এর মারঝ থাকা রচপরক তবাঝায়। অবার তমমরর বা র্যারম থাকা অআর঴-তকও রচপ বর঱ডাকা ঵য়।তজরন রাখা ভার঱া তয রচপ অর কাডক রকন্তু এক নয়। তযমন গ্রারিে কাডক এ রচপ ব঴ারনা থারক। রকংবা মািাররবাডক এ রবরভন্নরডভাআ঴ তযমন ঱যান কারডক রচপ ব঴ারনা থারক। রচপ঴঵ ঴মস্ত রডভাআ঴ তক কাডক ব঱া ঵য়।
 • 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comChipset“রচপর঴ি” মারন ঵঱ অআর঴-এর গিনশল঱ী তযিা োর মারঝ ঄বরস্থে রজরন঴গুর঱ার তবরলিয েুর঱ রর।তযমন ব঱া যাক একরি মািাররবারডক র্যাম, প্রর঴঴র আেযারি তক রনয়ন্ত্রে করার জনয একিা রচপর঴ি থারক যা ওআ ঴ক঱ রডভাআ঴তক রনয়ন্ত্রে কররে পারর। অবার ঴াউন্ড কারডক তয রচপর঴ি থারক ো শু ু ঄রডওরক র঴গনা঱রক রনয়ন্ত্রে করর করিউিার তথরকরস্পকারর পািারে পারর।CISCর঴অআএ঴র঴ মারন ঵঱ “কমরেে আন্সিাকলান ত঴ি করিউরিং” (Complex Instruction Set Computing)। এিা ঵঱ প্রর঴঴ররিরয় এক঴ারথ একার ক রনরিকল বা কাজ ঴িািন করার রবরল঳ পদ্ধরে। এআ পদ্ধরেরে প্রর঴঴ররর ম য রিরয় একআ ঴মরয়একার ক রনরিকল পাআপ঱াআরনর মা যরম পািারনা ঵য় এবং ি঱াি঱ পাওয়া যায়। েরব এআ কারজর জনয ঄যার঴ির঱ তকাড িরকার঵য়।পরবেকীরে অরঅআএ঴র঴ বা “রররডউ঴ড আন্সিাকলান ত঴ি করিউরিং” নারমর পদ্ধরে তবর ঵য় তযিা রিরয় প্রর঴঴র রনরজ তথরকআজরি঱ রনরিকল ছারাআ পাআপ঱াআরনর মা যরম একআ ঴মরয় একার ক কাজ করা ঴ম্ভব।Clone“তিান” ব঱রে জীবরবজ্ঞারন একআ প্রােী তথরক ঄রনক প্রােী ঴ৃরির পদ্ধরে তবাঝায়। করিউিার এর পররভা঳ায় তিান মারন ঵঱একরি মরড঱ বা অরককরিকচাররর করিউিার এর ঄রনকগুর঱া ঴ংস্ক্রে তবর করা।তযমন ব঱া যায় ঄যারপ঱ অর আনরি঱ রমর঱ একরি অরককরিকচাররর করিউিার তেরী কর঱। োরপর ত঴িারক মরড঱ র঵র঴রব রনরয়একআ কাযকেমো ও তবরলরিযর ঄রনকগুর঱া করিউিার তেরী করা ঵র঱ ত঴গুর঱ারক তিান ব঱া ঵রব।অবার একার ক ঴িিওয়যার যরি একআ ররনর ঴ুরব া তিয় ো঵র঱ োরিররক তিান ব঱া যায়। তযমন ওরপন ঄রি঴.঄গক তকমাআররা঴িি ঄রির঴র তিান ব঱া তযরে পারর।
 • 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCluster“িাস্ট্ার” ব঱রে তবাঝায় করয়কগুি রজরন঴ যারা এক঴ারথ ঄বস্থান করর।঵াডকরডস্ক্ এর তেরে িাস্ট্ার ব঱রে তবাঝায় রডরস্ক্র েু দ্রেম একক যা রনরিকি ারে েমোর ঵য় এবং োরির রনরিকি ঄যারড্র঴ররয়রছ। ির঱ তকান িাআ঱ রডরস্ক্ রাখর঱ ো করয়করি িাস্ট্ার জুরর থারক এবং ওআ িাস্ট্ারগুর঱ার ঄যারড্র঴ তজরন িাআ঱িারক তবরকরর অনা ঴ম্ভব। উরেেয তকান িাস্ট্ার নি ঵র঱ বা ঄যারড্র঴ করা ঴ম্ভব না ঵র঱ রডস্ক্ ত঴িারক বযাড ত঴ক্টর র঵র঴রব তিখায়।িাস্ট্ার ব঱রে অবার তনিওয়ারকক থাকা ঄রনক করিউিাররর ত঴ি তবাঝায়। েরব োরির ঴বাআরক একআ ররের কাজ কররে ঵য়।তযমন তকান জরি঱ র঵঴ারবর ি঱ তবর কররে ঵র঱ ঄রনকগুর঱া করিউিার একরে র঵঴ারবর কাজ কররে পারর। েখন এরকিাস্ট্ার ব঱া যায়।
 • 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCMOSর঴রমা঴ মারন ঵঱ “কমরেরমন্টারর তমিা঱ ঄োআড ত঴রমকন্ডাক্টর” (Complementary Metal Oxide Semiconductor)। এিা঵঱ অআর঴ তে বযাবহৃে িানরজস্ট্র তেরীর রবরল঳ উপািান।র঴রমা঴ এর তবরলিয ঵঱ এিা আর঱ক্ট্ররনে ঴ারককরির জনয খুবআ উপরযাগী। কারে এরে র঴রমরিক রপ-িাআপ ও এন-িাআপ রিল্ড আরিক্টিানরজস্ট্র (FET) এর ঴া঵ারযয ঱রজক িাংলন বানারনা ঵য় যা খুব কম নরয়রজ ি঱াি঱ তিখায় এবং খুব কম রবিুযৎ রনরয় কাজকরর।কম লরক্ত রনরয় তবলীেন চাজক রর রাখার ঴ুরব ার কাররে স্ট্যারিক র্যাম, প্রর঴঴ররর কযাল তমমরর আেযারিরে র঴রমা঴ িানরজস্ট্রবযব঵ার করা ঵য়।Compact Flash“কিযাক্ট ফ্ল্যাল” ঵঱ এক ররের তস্ট্াররজ রডভাআ঴ তযিা ফ্ল্যাল তমমরর র঵র঴রব তপারিকব঱ রডভাআ঴ এ বযব঵ার করা যায়। কিযাক্টব঱ার কারে ঵঱ এিা রডরজিা঱ কযারমরা, রপরডএ, রপরকা-এরিে করিউিাররর তস্ট্াররজ র঵র঴রব বযাবহৃে ঵য়।কিযাক্ট ফ্ল্যাল ঵঱ ঴বকপ্রথম তবর ঵ওয়া তপারিকব঱ ফ্ল্যাল তমমরর। এর পথ ররআ অর঴ এে-রড কাডক, মাআররা এ঴রড কাডক, তমমররতপ্রা ডু রয়া আেযারি। রকমরভরি কিযাক্ট ফ্ল্যাল কাডকগুর঱ার ারে েমো ও েথয পরা ও ত঱খার গরে রভন্ন রভন্ন ঵য়।
 • 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comComponent“করিারনন্ট” মারন করিউিাররর বা তকান রডভাআ঴ এর মারঝ থাকা একগুি উপািানরক তবাঝায়। তযমন একিা করিউিারররমারঝ র঴রপআউ, ram, রডস্ক্ আেযারি থারক। ো঵র঱ এগুর঱া ঵঱ করিউিাররর করিারনন্ট। অবার প্রর঴঴ররর মারঝ এএ঱আউ,কযাল তমমরর, তমমরর কররা঱ার আেযারি থারক। ো঵র঱ এ঴ব ঵঱ প্রর঴঴ররর করিারনন্ট।করিারনন্ট লব্দরি এক ররের রভরডও রড঴রে র঴রস্ট্ম তবাঝানর তেরেও বযব঵ার করা ঵য়। করিারজি রভরডও নারমর এআ রবরল঳রভরডওরে ঱া঱, ঴বুজ অর নী঱ ররঙর র঴গনা঱ একআ঴ারথ তপ্ররে করা ঵য়।
 • 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comComputerকরিউিার মারন তবাঝায় এমন যন্ত্র যা করিউি বা র঵঴াব কররে পারর। রকন্তু এর ারনা এখন ঄রনক বৃরদ্ধ তপরয়রছ। করিউিার঵঱ এমন একরি যন্ত্র যা রনরজ র঵঴াব বা কাজ ঴িািন কররে পারর, ি঱াি঱ িরকারমে উপারয় তিখারে পারর এবং প্রচুরপররমারে েথয ঴ংরেে কররে পারর। এরকম করিউিাররক রপর঴ বা পার঴কানা঱ করিউিার ব঱া ঵য়।঄বলয অররা তভের তথরক এরকম যরন্ত্রর মূ঱ ঄ংলিু কু তযিা রনরিকল পা঱ন করর ত঴িারক করিউিার ব঱া ঵য়। তযমন – র঴রপআউ।করিউিাররর তভেরর র঴রপআউ, র্যাম, রডস্ক্, মািাররবাডক, গ্রারিে কাডক আেযারি থারক। েমোরভরি করিউিার “রমরন-করিউিার”, “঴ুপার-করিউিার” আেযারি রবরভন্ন ররের ঵য় যারির কাজ করার েমো ঴া ারে রপর঴র তচরয় ঄রনকগুে তবলী।Controller Card“কররা঱ার কাডক”঵঱ একরি রডভাআ঴ তযিা তকান করিারনন্টরক মািাররবাডক এর ঴ারথ যুক্ত কররে ঴া঵াযয করর। তযমন একরি঴র঱ড তস্ট্ি ড্রাআভ রপর঴অআ তপারিকর মা যরম মািাররবারডক যুক্ত করা ঴ম্ভব। এরেরে রপর঴অআ রডভাআ঴রক ব঱া ঵রব “কররা঱ারকাডক”। অবার একিা তছাট্ট ঴ারককরির মা যরম পািা ঵াডকরডস্ক্ ঴ািা তপারিক ঱াগার঱ ত঴আিারক ব঱া যায় “কররা঱ার কাডক”।
 • 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCPUর঴রপআউ মারন “ত঴রা঱ প্রর঴র঴ং আউরনি” (Central Processing Unit)। এিা ঴বরচরয় গুরুত্বপূেক ঄ংল যা ঴ক঱ কাজ রনরিকল঄নুযায়ী ঴িািন করর ি঱াি঱ তবর করর। র঴রপআউ ব঱রে মূ঱েঃ প্রর঴঴ররকআ তবাঝারনা ঵য়।প্রর঴঴র ঵঱ ঄঴ংখয একরি আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককি যুক্ত রডভাআ঴ যা ঱রজক তগআি বযব঵ার করর প্রিত্ত েথয যাচাআ করর েু঱নামু঱ক েথযতবর কররে পারর। প্রর঴঴ররর মারঝ এআ কাজ ঴িািন করার জনয তয ঄ংল থারক োর নাম এএ঱আউ।
 • 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comCRTর঴অররি মারন “কযারথাড তর রিউব” (Cathode Ray Tube)। এিা ঵঱ ঴নােন মরনিরর বযাবহৃে একিা রিউব যার মারঝ ছরবতিখারনা ঵য়।কযারথাড রিউব ঵঱ একরিরক ি঴িরার঴র পিকাযুক্ত বায়ুশুনয রিউব। পিকার উ঱িা রিরক একিা উৎ঴ তথরক ঄নবরে আর঱ক্ট্রন তবর঵য় এবং ত঴িা ি঴িরা঴ পিকার উপর পরর঱ ত঴খারন অর঱া জ্বর঱ ওরি। ঱া঱, নী঱ অর ঴বুজ ররঙর অর঱া রমরলরয় ছরব তেরীকরা ঵য়। র঴অররি মরনিররর ঴ম঴যা ঵঱ এর অরল পারল তচিক উৎ঴ থাকর঱ ো ছরবরে প্রভাব তির঱। এআ ঴ম঴যা তথরক মুরক্ততপর঱ এ঱র঴রড অর এ঱আরড মরনির তবর ঵রয়রছ যারে তকান রিউব ছারাআ ঄রনক ভার঱া মারনর ছরব তিখারনা যায়।DACরডএর঴ ঵঱ “রডরজিা঱ িু ঄যানা঱গ কনভািকার” (Digital-to-Analog Converter)। করিউিারর তয঴ব রডরজিা঱ রডভাআ঴ থারকোরির র঴গনা঱ তক ঄যানা঱রগ পররেে করাআ রডএর঴র কাজ। তকননা করিউিার কাজ করর রডরজিা঱ পদ্ধরেরে। তযরকান ঄যানা঱গর঴গনা঱রক অউিপুরি তিখারে ঵র঱ রডএর঴ এর প্ররয়াজন ঵য়।তযমন স্পীকারর লরব্দর র঴গনা঱ পািারনা ঵য় ঄যানা঱গ পদ্ধরেরে। োআ ঴াউন্ড কারডক রডএর঴ থারক তযিা আনপুিরক ঄যানা঱রগপররেে করর। অবার রভরডও অউিপুি তযমন রভরজএ বা করিারজি রভরডও ঄যানা঱গ অকারর তিখারনা ঵য়। ত঴রেরে গ্রারিেকারডক রডএর঴ থারক।রডএর঴ এর উল্টা ঵঱ এরডর঴ বা ঄যানা঱গ িু রডরজিা঱ কনভািকার। এিা ঄যানা঱গ র঴গনা঱ তযমন মযাগরনি তিপ বামাআররাপরিারনর র঴গনা঱রক রডরজিার঱ পররেে করর।
 • 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDDRরডরডঅর মারন ঵঱ ""ডাব঱ ডািা তরি (Double Data Rate)। এিা এক ররের তমমরর বযান্ডউআথ যা ঴া ারে র঴রে঱ ডািা তরিতমমররর তচরয় রদ্বগুন গরেরে ডািা ররড রাআি প্রররয়ারক তবাঝায়। এআ ররের তমমরর রডভাআ঴ খুবআ রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী ঵য় বর঱ খুবউপরযাগী।উরেেয তয র঴রে঱ ডািা তররি একরি িক ঴াআরকর঱ একবার ডািা ররড ঄থবা রাআি করর। ডাব঱ ডািা তররি একআ িক ঴াআরকর঱ডািা ররড রাআি িুআিাআ করা ঵য় বর঱ তমমরর দ্রুে কাজ করর। এর ঴রবকাচ্চ েথয পররব঵রের ঵ার ৪ .২রগগাবাআি/ ত঴রকন্ড।DDR2রডরডঅর -িু মারন ঵঱"" ডাব঱ ডািা তরি -িু (Double Data Rate-2)। এিা রডরডঅর তমমররর উন্নে ঴ংস্ক্রে যা অররা দ্রুেকাজ কররে ঴েম। এিা অররা রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী যা ত঴রকরন্ড ঴রবকাচ্চ ১৭ রগগাবাআরির তবরল েথয পররব঵রে ঴েম।
 • 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDDR3রডরডঅর -রহ মারন ঵঱"" ডাব঱ ডািা তরি -রহ (Double Data Rate-3)। এিা রডরডঅর -িু তমমররর উন্নে ঴ংস্ক্রে যা অররা দ্রুেকাজ কররে ঴েম। এিা অররা রবিুযৎ ঴াশ্রয়ী যা ত঴রকরন্ড ঴রবকাচ্চ ৫২ রগগাবাআরির তবরল েথয পররব঵রে ঴েম।
 • 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDegaussরডগজ মারন ঵঱ মরনিররর অলা পারল তচৌিক তেে তেরী ঵ওয়ার কাররে ঴ৃি িাগ বা রফ্ল্রকং িূর করার পদ্ধরে।র঴অররি ররের করিউিার ও রিরভ মরনিরর রডগরজং প্ররয়াগ করা ঵য়। এ঴ব মরনিররর ঴ংস্পরলক তকান তচৌিক তেে ঴ৃরি ঵র঱িৃলযমান ছরবরে িাগ পরর বা রঙ বির঱ যায়। রডগরজং প্রররয়ার মা যরম এআ ঴ম঴যাযুক্ত আর঱ক্ট্রনরক িূর করর ছরবর অ঴঱ ঄বস্থারিরররয় অনা ঵য়।঄নয তস্ট্াররজ রডভাআ঴ তযমন রডস্ক্, ফ্ল্রপ আেযারির তেরেও ঄রনক ঴ময় রডগরজং প্ররয়াগ করা ঵য় তযন ররেে েরথয তকান প্রভাবনা পরর।তজরন রাখা িরকার তয ফ্ল্যাি স্ক্রীন তযমন এ঱র঴রড /এ঱আরড মরনিরর রডগরজং ঱ারগনা কারে োরা তচৌিক তেে দ্বারা প্রভারবে঵য়না।Desktop Computerতডেিপ করিউিার ঵঱ ত঴আ ররের করিউিার যা তডস্ক্ বা তকান স্থারন স্থায়ীভারব তররখ কাজ করার উপরযাগী করর বানারনা ঵য়।ব঵নরযাগয ঱যাপিরপর ঴ারথ তডেিরপর পাথককয এআ তয এিা বযািারর রিরয় চা঱ারনা ঵য়না এবং রনরিকি রবিুযৎ উৎর঴র ঴ারথ যুক্তথারক।বা঴াবারর ও ঄রির঴ তডেিপ করিউিাররর বযাপক প্রচ঱ন ররয়রছ। বযারক্তগে উিযরগ বযাবহৃে তডেিপ ও ঱যাপিপ করিউিাররকরপর঴ বা পার঴কানা঱ করিউিার ব঱া ঵য়।
 • 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDigital Cameraরডরজিা঱ কযারমরা ঵঱ ঴া ারে ছরব তো঱ার কযারমরার মেআ একরি যন্ত্র যা ত঴঱ু঱রয়রডর পিকার বির঱ র঴র঴রডর মা যরম ছরব ফ্ল্যালতমমরররে ঴ংরেে করর। ঴া ারে কযারমরার তচরয় রডরজিা঱ কযারমরা ঄রনক তবলী ঴াশ্রয়ী কারে এরে মাে ২৪ বা ৯৬ রি ছরবরাখার ঴ীমাবদ্ধো তনআ। ঴ারথ ঱াগারনা ফ্ল্যাল তমমররর উপর রভরত্ত করর এরে ঄঴ংখয ছরব রাখা ঴ম্ভব।র঴র঴রডর েমোর উপর ছরবর মাপ ও মান রনভকর করর। ভার঱া র঴র঴রড ও ফ্ল্যাল তমমরর যুক্ত কযারমরা ঄রনক ভার঱া মারনর ও তবলীপররমারে ছরব েু঱রে ঴েম। রডরজিা঱ কযারমরার েমো রপরে঱ রিরয় মাপা ঵য়। একিা ছরবরে যে তবলী রপরে঱ থারক, ত঴আছরবর মান েে ভার঱া ঵য়। রডরজিা঱ কযারমরায় তো঱া ছরব ঴঵রজআ রপ্রন্টার রিরয় রপ্রন্ট করা যায়। ঴঵জ঱ভযোর কাররে তমাবাআ঱তিান, রপরডএ, ঱যাপিপ আেযারি এর ঴ারথ রবরভন্ন েমোর রডরজিা঱ কযারমরা তিওয়া ঵য়।
 • 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDIMMরডঅআএমএম মারন ঵঱ ""ডু য়া঱ আন -঱াআন তমমরর মরডউ঱ (Dual In-Line Memory Module)। এিা র঴রে঱ আন -঱াআনতমমরর মরডউর঱র তচরয় রদ্বগুন বা঴ ঴িন্ন, োআ এক঴ারথ ঄রনক তবরল ডািা অিান প্রিান কররে পারর। এর বা঴ ৬৪ রবি তথরক২৫৬ রবি পযকন্ত ঵রয় থারক।Disk Driveরডস্ক্ ড্রাআভ মারন ঵঱ করিউিাররর এমন একরি রডভাআ঴ তযিা রডরস্ক্ েথয রাখরে পারর এবং িরকার মে ত঴খান তথরক পররেপারর। তযমন ঵াডকরডস্ক্ একরি রডস্ক্ ড্রাআভ যা তগা঱াকার চাকরে বা তেরি েথয ঴ংরেে করর।রডস্ক্ ড্রাআভ এর রডস্ক্ বা তেি রকছু তেরে তখা঱া যায় তযমন র঴রড /রডরভরড ড্রাআভ। ফ্ল্রপ রডস্ক্ , ঵াডকরডস্ক্, ঄পরিকা঱ রডস্ক্ আেযারি঵঱ রডস্ক্ ড্রাআরভর উিা঵রে।
 • 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDMAরডএমএ মারন "রডররক্ট তমমরর ঄যারে঴) " Direct Memory Access)। করিউিারর ঴ংযুক্ত তকান রডভাআ঴ ঴রা঴রর তমমরররে েথযরাখা বা পরার পদ্ধরেরক বর঱ রডএমএ।তযমন রভরডও কাডক বা ঴াউন্ড কাডক রনরজআ রভরডও বা ঄রডও র঴গনা঱ প্রর঴঴ করর। োরা র঴রপআউ -তে েথয না পারিরয় রনরজরাআতমমরররে েথয তররখ কাজ কররে পারর এবং িরকারমে পররে পারর। এিা ঵঱ রডএমএ পদ্ধরে।রপর঴অআ রডভাআ঴, ঵াডক ড্রাআভ আেযারি রডভাআর঴ রডএমএ থারক। ির঱ র঴রপআউ -র উপর চাপ কম পরর এবং কাজ দ্রুেের ঵য়।
 • 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDongleডরে঱ ঵঱ করিউিারর ঱াগারনা ঴ম্ভব তছাট্ট রডভাআ঴ রবরল঳ তযিা রবরভন্ন কারজ বযব঵ার করা তযরে পারর। তযমন -রবরভন্ন ঴িিওয়যার বা ঄যাকাউরন্ট বযব঵ারকারীর েথয তভররিাআ বা ঴েযো রনরূপে কররে তছাট্ট একরি আউএ঴রব রডভাআ঴ বযব঵ারকরা ঵য়। এিারক ডরে঱ ব঱া ঵য়। এরে েথয জমা রাখা ঵য় যা ওআ ঴িিওয়যার বা ঄যাকাউন্ট যাচাআ করর কাজ শুরু করর।অবার ওয়াআিাআ, ওয়াআমযাে বা ঱যান কাডক ঴঵ রপর঴অআ ঄থবা আউএ঴রব রডভাআ঴ তকও ডরে঱ ব঱া ঵য়।
 • 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDot Pitch"ডি রপচ" ব঱রে মরনিরর রপরে঱গুর঱ার মারঝ িাক বা িূরত্বরক তবাঝায়। ডি রপরচর মা যরম ছরবর লাপকরন঴ বা েীক্ষ্ণো রনরূপনকরা ঴ম্ভব ঵য়।রপরে঱ ঵঱ ছরবর েু দ্রেম একক তযিা রনরিকি রঙ িু রিরয় েু঱রে পারর। পালাপারল রপরে঱গুর঱ার মারঝ "ডি রপচ" কম ঵র঱ ছরবরমান ঴ুন্দর অর েীক্ষ্ণ ঵য়।স্বাভারবকভারবআ কম ডি রপরচর মরনির িামী ঵য়। র঴অররি মরনিরর ডি রপচ ঵য় ০.৫১ রমর঱রমিার। এ঱র঴রড তে ০.২০ তথরক০.২৮ রমর঱রমিার অর খুব ভার঱া মরনিরর ডি রপচ ০.১৫ রমর঱রমিাররর তবলী ঵য়না।DRAMরড-রযাম মারন ঵঱ "ডাআনারমক রযান্ডম ঄যারে঴ তমমরর" (Dynamic Random Access Memory)। এিা রবরল঳ এক ররেরতমমরর মরডউ঱ তযিা স্ট্যারিক রযারমর তচরয় ঄রনক তবরল েথয ঴ংরেে কররে পারর।এআ রযামরক ডাআনারমক বা গরেলী঱ ব঱ার কারে ঵঱ এরে তমমরর ত঴র঱ রাখা চাজক খুব দ্রুে িু রররয় যায় এবং বাআররর উৎ঴ তথরকঅবার প্ররবল করর। চাজক ঄নবরে গরেলী঱ থারক বর঱ এরক ডাআনারমক রযাম ব঱া ঵য়।ডাআনারমক রযাম তবল ঴ু঱ভ যরিও স্ট্যারিক রযাম তবরল কমকেম। প্রায় ঴ক঱ তেরেআ রডরযাম বযব঵ার করা ঵য়। স্ট্যারিক রযামবযব঵ার করা ঵য় প্রর঴঴ররর কযাল তমমররর তেরে।
 • 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDSLরডএ঴এ঱ ঵঱ “রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন”। এিা ঵঱ ঴া ারে তির঱রিান ঱াআরনর ম য রিরয় দ্রুেগরেরে েথয তপ্রররের পদ্ধরে।তকব঱ মরড঱ রিরয় তির঱রিান ঱াআন তথরক রডএ঴এ঱ এর মা যরম আন্টাররনি বযব঵ার করা যায়।রডএ঴এ঱ িুআ ররের ঵য় - এরডএ঴এ঱ (ADSL) এবং এ঴রডএ঴এ঱ (SDSL)। এরডএ঴এ঱ তকবর঱ ডাউনর঱াড এর গরে ১.৫তমগারবি/র঴রকন্ড অর অপর঱াড এর গরে ২৫৬ রকর঱ারবি/র঴রকন্ড। তয঴ব বযব঵ারকারী েথয অপর঱ারডর তচরয় ডাউনর঱াড তবলীকররন োরির জনয এরডএ঴এ঱ ভার঱া একরি উপায় ঵রে পারর। েরব রবরভন্ন ঴াভকার বা যারা স্ট্রীম কররন োরির জনয এরডএ঴এ঱প্ররেবন্ধক। োরা এ঴রডএ঴এ঱ বাব঵ার কররে পাররন তযখারন ডাউনর঱াড অর অপর঱াড এর গরে ঴মান, প্রায় ৬৪০রকর঱ারবি/র঴রকন্ড।DSLAMরডএ঴এ঱-এএম মারন "রডরজিা঱ ঴াবস্ক্রাআবার ঱াআন ঄যারে঴ মারল্টরেোর" (Digital Subscriber Line AccessMultiplexer)।এিা রডএ঴এ঱-তক বযব঵ার করর মারল্টরেরেং করার একরি পদ্ধরে। মারল্টরেরেং ঵঱ একার ক র঴গনা঱রক একরেে করর পািারনারবাবস্থা তযিা রডমারল্টরেে করর র঴গনা঱রক অ঱ািা অ঱ািা করর তনওয়া ঴ম্ভব। রডএ঴এ঱-এএম বযব঵ার করর রভন্ন রভন্ন বযান্ডউআথ঴িন্ন গ্রা঵ক বা ঴াভকারর রডএ঴এ঱ ঴ংরযাগ তিওয়া ঴ম্ভব।
 • 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDual-Coreডু য়া঱ তকার ঵঱ এক ররের প্রর঴঴র যারে একআ র঴র঱কন রচপ বা ডাআ-তে িুআিা তকার ব঴ারনা থারক। এআ তকারগুর঱ার রনজস্বকযাল তমমরর এবং তমমরর কররা঱ার থারক। এআ তকার িুআিা পরষ্পররর ঴ারথ এমনভারব যুক্ত থারক তযন োরা একক প্রর঴঴ররূরপতিখায় রকন্তু রদ্বগুে গরেরে কাজ করর।আনরি঱ তকার িু ডু রয়া, এএমরড এে-২ আেযারি ঵঱ ডু য়া঱ তকার প্রর঴঴ররর উিা঵রে।
 • 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVDরডরভরড মারন ঵঱ "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্" (Digital Versatile Disc)। এরক "রডরজিা঱ রভরডও রডস্ক্" ও ব঱া ঵য় কারের঴রনমা বা রভরডও রচে ারে ও প্রচার কররে রডরভরডর বহু঱ বযব঵ার ররয়রছ।রডরভরড ঵঱ র঴রড এর মেআ অকৃ রে ও মারপর রডস্ক্, েরব এিা র঴রডর েু঱নায় ঄রনকগুে তবরল েথয ারে কররে পারর। এরখাাঁজগুর঱া অররা ঴ুক্ষ্ম ঵য় এবং এরে েথয রাখরে ও পররে রবরল঳ ররের ত঱জাররর প্ররয়াজন ঵য়। একিা ঴া ারে রডরভরড ৪.৭রগগাবাআি েথয াররে ঴েম। ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড তে ৮.৫ রগগাবাআি, এবং রডরস্ক্র উভয় রিরক ডািা বানক করর ১৭ রগগাবাআিেথ রাখা ঴ম্ভব।DVD Rরডরভরড-অর মারন ঵঱ "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্±তরকরডকব঱" (Digital Versatile Disc±Recordable)। এিা এক ররেররডরভরড তযিা রডরভরড ড্রাআভ রিরয় রাআি করা যায় বা েথয রাখা যায়।র঴রে঱ ত঱য়ার রডরভরড অর ৪.৭ রগগাবাআি, ডু য়া঱-ত঱য়ার রডরভরড অর ৮.৫ রগগাবাআি েথয ারে কররে ঴েম।উরেেয তয রডরভরড+অর ও রডরভরড-অর এর মারঝ পাথককয এআ তয রডরভরড+অর এ েথয খুব দ্রুে ত঱খা যায় এবং এরে েরথযরমান তবরল ভার঱া থারক তযিা রডরভরড-অর এ ঴ম্ভব নয়।
 • 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVD RWরডরভরড±অরডরব্লউ মারন "রডরজিা঱ ভাজকািাআ঱ রডস্ক্±রররাআরিব঱" (Digital Versatile Disk Rewritable)। এিাও রডরভরড এরমেআ কাজ করর েরব এরে বারবার েথয তররখ তমাছা ঴ম্ভব।রডরভরড±অরডরব্লউ এর বারবার েথয ত঱খা ও তমাছার ঴ীমাবদ্ধো ররয়রছ। রবরভন্ন মারনর রডস্ক্ ঄নুযায়ী এরে প্রায় ১০০০ বার েথযত঱খা ও তমাছা ঴ম্ভব।DVIরডরভঅআ মারন ঵঱ "রডরজিা঱ রভজুয়া঱ আন্টাররি঴" (Digital Visual Interface)। এিা ঵঱ "রডরজিা঱ রড঴রে ওয়ারককং গ্রুপ"এর তেরী এক ররের রভরডও আন্টাররি঴ তযিা মরনিরর রভরডও র঴গনা঱ পািারনার কারজ বযব঵ার করা ঵য়।রডরভঅআ-র মা যরম রডরজিা঱ ও ঄যানা঱গ উভয় প্রকার র঴গনা঱আ তপ্ররে করা যায়। বেকমারন রডরভঅআ-র বযাব঵ার খুব বৃরদ্ধতপরয়রছ। এ঱র঴রড এবং এ঱আরড মরনিরর রভরডও তিখারনার জনয রডরভঅআ-র বযাপক প্রচ঱ন ররয়রছ।
 • 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDVRরডরভঅর মারন "রডরজিা঱ রভরডও তরকডকার" (Digital Video Recorder)। এিা অ঴র঱ এক ররনর রভরডও ারে করার বযাবস্থাযা মযাগরনি তিরপর বির঱ ঵াডকড্রাআরভ রভরডও তরকডক কররে পারর এবং পরর িরকারমে তিখারে পারর।রডরভঅর-এর ঴ারথ রড঴রে আন্টাররি঴ থারক যার মা যরম রিরভ বা ঄নয রডভাআর঴ রভরডও তিখারনা যায়। িামী রভরডও কযারমরা,রডরজিা঱ রিরভ বে আেযারি যরন্ত্র রডরভঅর থারক।ECCআর঴র঴ মারন "এরর কাররকলান তকাড" (Error Correction Code)। এিা ঵঱ তমমরর রডভাআ঴ এর একরি পদ্ধরে যার মা যরমতমমরর তথরক পািারনা এবং তমমরর-তে অ঴া েথয ঴রিকভারব অ঴রছ যারি রকনা ো রনরিে করর।আর঴র঴ রযাম ঄রনকিা পযারররি রযারমর মেআ তযখারন প্ররেিা েরথযর ঴ারথ অ঱ািা একরি রবি থারক তযিা ওআ েথয ঴রিকভারবঅিান প্রিান ঵রি রকনা ো রনরিে করর। েরব আর঴র঴ রযারম এআ কাজ অররা দ্রুে ও িেোর ঴ারথ ঴িন্ন ঵য়।বযারক্তগেভারব আর঴আ঴ রযারমর বযব঵ার না থাকর঱ও ঴াভকার ও ওয়াককরস্ট্লানগুর঱ারে "রযাল এরারে আর঴র঴ রযাম বযব঵ার করা঵য়।
 • 36. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comEIDEআঅআরডআ মারন ঵঱ "এন঵যান্সড আনরিরগ্ররিড ড্রাআভ আর঱ক্ট্ররনে" (Enhanced Integrated Drive Electronics)। এিা ঴া ারেঅআরডআ ড্রাআভ আন্টাররির঴র তচরয় রদ্বগুে গরে ঴িন্ন যা প্রায় ১৬.৬ তমগারবি/র঴রকন্ড।আঅআরডআ তক এরিএ স্ট্যান্ডারডকর রিক রিরয় এি-এরিএ (এরিএ-২) ব঱া ঵য়। এআ আন্টাররি঴ ৪৪ রপন রবরলি কারনক্টর রপন বযব঵ারকরর এবং রকছু তেরে SMART ঴ুরব া রিরয় থারক। এর পরবেকী এরিএ আন্টাররি঴ "অল্ট্রা রডএমএ" অ঴ার পর "আঅআরডআ" এরবযব঵ার বন্ধ ঵রয় যায়।Ethernetআথাররনি ঵঱ ঱যান বা ত঱াকা঱ এররয়া তনিওয়াকক এর একরি ঴া ারে ও জনরপ্রয় আন্টাররি঴ যা তিখরে তির঱রিান জযারকর মে।এআ তপারিক ঄নয করিউিার এর ঴ারথ যুক্ত ঱যান তকব঱ ঄থবা রডএ঴এ঱ মরডম বা তকব঱ মরডম ঱ারগরয় তনিওয়াকক বা আন্টাররনিএ প্ররবল করা যায়। রবরভন্ন গরের আথাররনি ররয়রছ। 10BaseT এর গরে ১০ তমগারবি/র঴রকন্ড, 100BaseT এর গরে ১০০তমগারবি/র঴রকন্ড অর Gigabit আথাররনরির গরে ১০০০ তমগারবি/র঴রকন্ড।
 • 37. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comExpansion Cardএেপযানলান কাডক ঵঱ করিউিাররর ঴ারথ রনরিকি কারজর জনয যুক্ত করা যায় এমন রডভাআ঴। তযমন ভার঱া রভরডও অউিপুিতপরে গ্রারিে কাডক ঱াগারনা ঵য়। রকংবা করয়করি করিউিাররর ঴ারথ ঱যান কারনকলান কররে আথাররনি কাডক ঱াগারনা ঵য়।এগুর঱া ঴বআ এেপযানলান কাডক।এেপযানলান কাডক ঴া ারেে রপর঴অআ-আ স্লরি ঱াগারনা ঵য়। রকছু ঱যাপিরপর তেরে PCMCIA নামক তপািক থারক যা বাআরর তথরকরডভাআ঴ যুক্ত করার ঴ুরব া রিরয় থারক।External Hard Driveএেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ ঵঱ এক ররের রবরল঳ ঵াডক ড্রাআভ তযিা করিউিাররর ঴ারথ িরকার মে ঱ারগরয় কাজ করা যায় অবারতখা঱া যায়। করিউিাররর তভেররর ঵াডক ড্রাআরভ ঄পারররিং র঴রস্ট্ম, ঴িিওয়যার আেযারি রবরভন্ন েথয রাখা থারক। বযাব঵ারকারীরনরজর েথয তযমন ছরব, রভরডও, ঄রডও আেযারি অ঱ািা করর এেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ এর মা যরম রনরজর ঴ারথ তররখ রিরে পাররন।এেিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ আউএ঴রব বা িায়ারওয়যার তকবর঱র মা যরম করিউিারর ঱াগারনা যায়। োছারা আ-঴ািা যুক্ত করিউিারর঴ািা তপারিক এআ ড্রাআভ ঱াগারনা ঴ম্ভব।
 • 38. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFiber-Optic Cableিাআবার ঄পরিক তকব঱ ঵঱ কাাঁচ বা র঴র঱কার তেরী রবরল঳ তকব঱ যা অর঱া পররব঵রন ঴েম। এআ তকবর঱র ম য রিরয় ত঱জারররমা যরম অর঱ারক ছরন্দে অকারর পািারনা ঴ম্ভব। ঄থকাৎ ঄পরিকা঱ িাআবার তকবর঱র ম য রিরয় পািারনা অর঱ার ছরন্দে প্রবা঵রক ১অর ০ র঵র঴রব রর র঴গনা঱ তপ্ররে করা ঴ম্ভব।঄পরিকা঱ িাআবার তকব঱ রনাঁখুে ভারব অর঱া পররব঵ে করর বর঱ রডরজিা঱ র঴গনা঱ তপ্রররে ো ঴া ারে োমা বা ঄যা঱ুরমরনয়ারমরোররর তচরয় তবরল কাযককরী। েরব খুব ঴ুক্ষ্ম অর িামী ঵ওয়ার কাররে ঄পরিকা঱ িাআবার তকব঱ মারির রনরচ রাখা ঵য়। এআতকবর঱র রেোরবেে খুবআ বযয়বহু঱।File Serverিাআ঱ ঴াভকার ঵঱ তকান তনিওয়াকক বা ঴াভকারর থাকা একরি তকন্দ্রীয় ভান্ডার তযখারন িরকারী ঴ক঱ িাআ঱ রাখা থারক। রবরভন্নপ্ররেষ্ঠান তযমন স্ক্ু ঱, ঄রি঴, ওরয়ব ঴াভকার আেযারি িাআ঱ ঴াভকার বযব঵ার করর।িাআ঱ ঴াভকাররক একরি অ঱ািা তনিওয়াকক বা র঴রস্ট্ম র঵র঴রব গেয করা তযরে পারর। েখন ত঴িারক বর঱ "তনিওয়াকক ঄যািাচডতস্ট্াররজ"। দ্রুেের কারজর জনয বর বর প্ররেষ্ঠানগুর঱া তনিওয়াকক ঄যািাচড তস্ট্াররজ বযব঵ার করর।মযাক ঄যারড্র঴ বা অআরপ বযব঵ার করর িাআ঱ ঴াভকাররক অররা ঴ুররেে করা যায়। রকছু তেরে এিরিরপ তপ্রারিাক঱ বযব঵ার কররিাআ঱ ঴াভকারর থাকা িাআ঱ তিখা যায় ও ডাউনর঱াড করা যায়।
 • 39. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFirewire"িায়ারওয়যার" ঵঱ ঄যারপ঱ করিউিাররর তেরী একরি আন্টাররি঴ যা ঄েযন্ত দ্রুেগরেরে েথয পররব঵ন কররে পারর। এিা ১৯৯০঴ার঱র রিরক প্রচর঱ে ঵য়। িায়ারওয়যাররর ঴া঵ারযয ঵াডকড্রাআভ, রভরডও কযারমরা, অআপড আেযারি রডভাআ঴ করিউিারর ঱াগারনাযায়। প্রথমরিরক িায়ারওয়যার আন্টাররির঴র গরে রছ঱ ৪০০ তমগারবি/র঴রকন্ড। পরর ২০০৩ ঴ার঱র রিরক ঄যারপ঱ "িায়ারওয়যার৮০০" নারম নেুন আন্টাররি঴ অরন যা অরগর িায়ারওয়যাররর তচরয় রদ্বগুে গরে঴িন্ন।িায়ারওয়যার এর ঴ুরব া তপরে ঵র঱ রপর঴অআ বার঴ "িায়ারওয়যার কাডক" ঱াগারে ঵য়। এছারা ঄যারপ঱ করিউিারর িায়ারওয়যারতপািক থারক।Flash Drive"ফ্ল্যাল ড্রাআভ" ঵঱ েথয রাখার একরি রডভাআ঴ যা ফ্ল্যাল পদ্ধরেরে কাজ করর এবং আউএ঴রব এর মা যরম করিউিারর যুক্ত করাযায়। এিা অকারর তবল তছাি, ঵ারের ো঱ু রকংবা ক঱রমর ঴মান ঵য়। োআ এরক "থাি ড্রাআভ" বা "রপন ড্রাআভ" ও ব঱া ঵য়।অরগর রিরন ফ্ল্যাল ড্রাআরভর ারেেমো করয়ক তমগাবাআি রছ঱। এখন ত঴িা তবরর করয়ক রগগাবাআরি তপৌঁরছরছ। োআ ফ্ল্যাল ড্রাআভঅ঴ার পর ফ্ল্রপ রকংবা রজপ ড্রাআরভর বযব঵ার তনআ ব঱র঱আ চর঱। তযরকান করিউিাররর আউএ঴রব তপারিক ঴঵রজআ ঱াগারনা যায়বর঱ ফ্ল্যাল ড্রাআভ কারজর জনয খুবআ উপরযাগী।
 • 40. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comFlash Memory"ফ্ল্যাল তমমরর" ঵঱ েথয জমা রাখার একরি পদ্ধরে। আআরপরম (EEPROM) বা বারবার মুরছ তপ্রাগ্রাম করা যায় এমন তমমরর রচপরককারজ ঱ারগরয় বারবার েথয ঴ংরেে করার পদ্ধরেআ ঵঱ ফ্ল্যাল তমমরর। ফ্ল্যাল কথারি ব঱ার কারে ঵঱ "ফ্ল্যাল" বা একরি রবরল঳কমারন্ডর মা যরম এর রম রচরপ তথরক েথয মুরছ তির঱ নেু ন করর ত঱খা যায়। অর ফ্ল্যাল তমমরররে েথয রবি অকারর না তররখ ব্লকঅকারর রাখা ঵য়। ির঱ েথয পররবেকন করা ঴঵জ ঵য়।মািাররবারডকর বারয়া঴ ররম ফ্ল্যাল তমমরর বযব঵ার করা ঵য়। েরব এখন রডস্ক্ ড্রাআভ, তমমরর কাডক, রমউরজক রডভাআর঴ ফ্ল্যাল তমমররবযব঵ার করা ঵রি।Flatbed"ফ্ল্যািরবড" ঵঱ িরিাকরপ তমরলন বা রপ্রন্টারর বা স্ক্যানারর কাগজ প্ররবল করারনার জনয এক ররের ঴মে঱ তেি। এিা ঴া ারেেকাাঁরচর তেরী। এরে বআ, মযাগারজন আেযারি রাখার পালাপারল র঱ড-এর মা যরম ত঴গুর঱ারক ঴ুষ্ঠু ভারব তমরলরন প্ররবল করারনার বযবস্থাথারক। ফ্ল্যািরবড রলিরবড (঄রিারমরিক ডকু রমন্ট রিডার নারমও পরররচে) পদ্ধরের তচরয় রকছুিা ঴ুরব াজনক, কারে এরে পুরু
 • 41. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকাগজ তমরলরন ত াকারনা যায়। রকন্তু রলিরবড পদ্ধরেরে পাে঱া কাগজ ছারা কাজ কররে ঴ম঴যা ঵য়। েরব ঴ময় বাাঁচারে রলিরবডপদ্ধরে ঄র ক উপরযাগী।Floppy Disk"ফ্ল্রপ রডস্ক্" ঵঱ ঵াডকরডরস্ক্র মেআ েথয ঴ংরেরের একরি মা যম। এিা অয়রন ঄োআরডর তেরী এক ররের চাকরে যারেমযাগরনরিক পদ্ধরেরে েথয রাখা ও পরা যায়। ফ্ল্রপ রডস্ক্ পরার জনয করিউিারর ফ্ল্রপ রডস্ক্ ড্রাআভ থারক যারে রডস্ক্ প্ররবলকরারনা যায়। রকছু রডস্ক্ থারক যা র঴রড-রম ররের, ঄থকাৎ েথয তমাছা বা ত঱খা যায়না। অবার েথয বারবার মুরছ ত঱খা যায়এরকম রডস্ক্ও অরছ।প্রথরম তবর ঵ওয়া ফ্ল্রপ রডরস্ক্র ারেেমো রছ঱ মাে ৮০ রকর঱াবাআি। পরর ো ঄রনক বৃরদ্ধ তপরয়রছ এবং রডরস্ক্র অকার ঄রনকতছাি ঵রয় এর঴রছ। েরব র঴রড অর ফ্ল্যাল তমমররর প্রচ঱রনর পর কম ারেেমোর ফ্ল্রপ রডরস্ক্র বযব঵ার করম তগরছ ঄রনক।FPUএিরপআউ মারন "তফ্ল্ারিং পরয়ন্ট আউরনি" (Floating Point Unit)। এিা ঵঱ প্রর঴঴ররর ঴া ারে কাজ তযমন তযাগ রবরয়াগ করারেমোরক কারজ ঱ারগরয় জরি঱ কাজ তযমন বগকমূ঱, ঘাে আেযারি ঴িািন করার জনয ঴঵কারী-প্রর঴঴র (Coprocessor)।অমরা জারন তয প্রর঴঴ররর এএ঱আউ ঴া ারে তযাগ রবরয়াগ আেযারি এর কাজ কররে পারর। ঋোত্মক ঴ংখযা বা িরলর ঘাে প্রকালকররে ঵র঱ একিু জরি঱ পদ্ধরের প্ররয়াজন ঵য়। এিরপআউ ঵঱ ত঴আ ঄ংল যা প্রর঴঴ররক জরিক গারেরেক র঵঴াব ঴িািন কররে
 • 42. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴া঵াযয করর। অ ুরনক ঴ক঱ প্রর঴঴রর এিরপআউ রচরপর ঴ারথ ব঴ারনা থারক। এিরপআউ এ঴ব ছারাও রেরকােরমরেক ও঄যা঱রগরিরমর কাজ কররে পারর।Friendly URL"তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱" ঵঱ ওরয়ব঴াআি এর এমন রিকানা যা মরন রাখা ও ত঱খা ঴ুরব াজনক। িুআ ররের তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ররয়রছ। একিা ঵঱ বযব঵ারকারীর কারছ ঴ুরব াজনক অররকরি ঴াচক আরিরনর কারছ।আউজার তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ ঵঱ বাব঵ারকারী঴঵রজ মরন রাখরে পারর এমন রিকানা।তযমন http://en.wikipedia.org/wiki/Bangladesh- এরি একরি আউজার তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱। যরি এিা এমন ঵ে -http://en.wikipedia.org/wiki/countries/asia/b/countryid=0x898?lang=ENো঵র঱ ো মরন রাখা তবল করিন ঵ে।঴াচকআরিন তফ্রন্ডর঱ আউঅরএ঱ ঵঱ ঴াচক আরিন ঴঵রজআ খুাঁরজ তপরে পারর এমন রিকানা। আউঅরএ঱-এ ওআ ওরয়ব তপরজ থাকা রব঳য়েুর঱ রর঱ ো রভরজির, ওরয়বমাস্ট্ার এবং ঴াচক আরিরনর কারছ ভার঱া গ্র঵নরযাগযো পায়। তযমনwww.tanbircox.blogspot.com/term=1205 র঱খর঱ তবাঝা যায়না ত঴আ তপরজ রক অরছ। এিা যরি এমন ঵য় -www.tanbircox.blogspot.com /Friendly-URL - ো঵র঱ ঴াচক আরিরন খুাঁজর঱ ঴঵রজআ তপরজর রিকানা পাওয়া যারব।FSBএিএ঴রব মারন "ফ্রন্ট঴াআড বা঴" (Frontside Bus)। ফ্রন্ট঴াআড বা঴ ঵঱ ত঴আ বা঴ যার মা যরম প্রাআমারর তমমরর বা রযাম এবংকরিউিাররর ঄নযানয রডভাআ঴ তথরক েথয র঴রপআউ-তে প্রবার঵ে ঵য়। োআ এরক র঴রস্ট্ম বা঴-ও ব঱া ঵রয় থারক।এিএ঴রব প্রর঴঴ররর মেআ তমগা঵ািকজ বা রগগা঵ািকজ একরক মাপা ঵য়। ঴া ারেে প্রর঴঴র র঴রস্ট্ম বার঴র তচরয় দ্রুেগরের ঵য়।োআ এিএ঴রব কম ঵র঱ ো করিউিাররর েমোয় প্রভাব তির঱।নেুন প্রর঴঴রগুর঱ারে এিএ঴রব তনআ। এগুর঱ারে তমমরর তথরক েথয ঴রা঴রর প্রর঴঴ররর রনজস্ব তমমরর কররা঱ার মা যরম প্রবার঵ে঵য়।
 • 43. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comGPUরজরপআউ মারন "গ্রারিে প্রর঴র঴ং আউরনি" (Graphics Processing Unit)। গ্রারিে কাডক বা তকান রভরডও অউিপুি তিয় এমনযরন্ত্র রভরডও প্রর঴঴ করর তয রচপ োরক রজরপআউ বর঱। এিা কারজর রিক রিরয় র঴রপআউর মেআ। পাথককয এআ তয এিা শু ু রভরডওর঴গনা঱ প্রর঴঴ করর।প্রর঴঴র তযমন ত঴রকরন্ড ঵াজার ঵াজার গারেরেক র঵঴াব ঴িন্ন করর, তেমরন রজরপআউ োর িানরজস্ট্ররর঴া঵ারযয ছরবরে তরখা, অর঱া, ছায়া, রঙ, তমালান আেযারি রবরভন্ন েথয যাচাআ করর রভরডও অউিপুি তিখায়। প্ররে ত঴রকরন্ড বহুভূ জতেরীর ঵ার তথরক রজরপআউর েমো রনেকয় করা ঵য়।
 • 44. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHard Disk"঵াডকরডস্ক্" ঵঱ েথয রাখার একরি মা যম যা একরি লক্ত অবররে াকা করয়করি মযাগরনরিক রডস্ক্ বা তেিার, রররডং ত঵ড আেযারিরনরয় গরিে। এরে রাখা েথয করিউিার বন্ধ করর তিওয়ার পররও ঴ুররেে থারক। ঵াডকরডস্ক্ করিউিার তকর঴ং এর মারঝ ঱াগারনাথারক। এছারাও ব঵নরযাগয তছাি ঵াডকরডস্ক্ পাওয়া যায় যারির তপারিকব঱ ঵াডকরডস্ক্ বর঱।রবরভন্ন ারেেমোর ঵াডকরডস্ক্ ররয়রছ। তযমন ৩২০ রগগাবাআি, ১ তিরাবাআি (১০০০ রগগাবাআি) আেযারি। ঵াডকরডরস্ক্র তভেররতেিাররর ঘূেকরনর উপররও েথয পররব঵রনর গরে রনভকর করর। তযমন ১৫০০০ অররপএম এর ঵াডকরডরস্ক্র তচরয় ৭২০০ অররপএমএর রডস্ক্ রকছুিা ীরগরের ঵য়।
 • 45. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHard Drive঵াডকড্রাআভ ঵঱ রডরস্ক্ েথয ারে করর রাখরে পারর এমন করিউিার রডভাআ঴। এিা অ঴র঱ ঵াডকরডস্ক্ ড্রাআরভর ঴ংরেপ্তরূপ।঵াডকড্রাআরভ করয়করি চুিক পিারথকর তেরী রডস্ক্ থারক এবং ত঴গুর঱া ঘুরররয় েথয ত঱খা ও পরার বযবস্থা থারক। [঵াডকরডস্ক্ এর র঱ঙ্করিরে ঵রব]Hard Token঵াডক তিারকন ঵঱ একরি তছাট্ট রডভাআ঴ যারে ররেে েথয কারজ ঱ারগরয় তকান বযারক্তর েথয যাচাআ করর ঄নুরমািন তিওয়া ঵য়।তযমন তররডি কারডক গ্রা঵রকর ঄যাকাউরন্টর েথয তিওয়া থারক। ত঴িা কারজ ঱ারগরয় ত঴ োর িাকা েু঱রে বা জমা রিরে পারর।঄রনকরেরে রনরাপত্তা তজারিার করার জনয ঵াডক তিারকন বযব঵ার করা ঵য়। তযমন তকান ঄রি঴ বা প্ররেষ্ঠারন প্ররবরলর জনয঄নুরমারিে বযারক্তরির ঵াডক তিারকন তিওয়া ঵য়।঵াডক িযাগ নারম অররকরি রজরন঴ ররয়রছ। এিা ঵঱ তিাকারন রবরভন্ন পরেযর ঴ারথ যুক্ত তছাট্ট আর঱ক্ট্ররনক যন্ত্র। তরোর কারছ রজরন঴তকনার পর ত঴িার ঵াডক িযাগ বন্ধ না করর রনর঱ ঄থবা রড-঄যাকরিরভি না করর঱ ত঴িা রনরয় তবর ঵ওয়ার ঴ময় তিাকারনর িরজায়থাকা স্ক্যানার তমরলন ত঴আ ঵াডক িযারগর উপরস্থরে রর তি঱রব এবং ঴েককঘন্টা বাজারব। এভারব বর বর মারককরি চুরর প্ররেররাকরা ঵য়।
 • 46. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHardware঵াডকওয়যার মারন করিউিারর থাকা রবরভন্ন যন্ত্রাংল। এরা রবরভন্ন ররের কাজ করর থারক। তযমন প্রর঴঴র দ্রুে র঵঴াব করর, র্যামপ্রর঴঴ররর কারজ ঴া঵াযয করর, ঵াডকরডস্ক্ েথয ারে করর, মািাররবাডক ঴বাআরক যুক্ত করর রারখ। এগুর঱া ঴বআ ঵াডকওয়যার।঵াডকওয়যার িুআ ররের। ঄ভযন্তরীে ঄েযাবলকীয় যন্ত্রাংল তযমন প্রর঴঴র, র্যাম আেযারিরক ব঱া ঵য় কমরপারনন্ট। অর অ঱ািা বাবাআররর যন্ত্রাংলরক ব঱া ঵য় তপরররিরা঱।঴িিওয়যাররর ঴া঵ারযয ঵াডকওয়যাররক রনয়ন্ত্রে করা ঵য়। োআ প্ররেিা ঴িিওয়যার চা঱ারে িরকারী রকছু ঵াডকওয়যাররর প্ররয়াজন ঵য়।এরক "System requirements" বর঱।
 • 47. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHDMIএআচরডএমঅআ লব্দরি "঵াআ-তডরিরনলান মারল্টরমরডয়া আন্টাররি঴" (High-Definition Multimedia Interface) এর঴ংরেপ্তরূপ। এিা একরি ঄ননয আন্টাররি঴ যার মা যরম একআ তকবর঱র ম য রিরয় দ্রুেগরেরে উচ্চমারনর রভরডও ও ঄রডওর঴গনা঱ তপ্ররে করা যায়।খুব ভার঱া মারনর রভরডও ও ঄রডও রডভাআ঴ তযমন ব্লু-তর ড্রাআভ, ত঵াম রথরয়িার আেযারির তেরে এআচরডএমঅআ বযব঵ার করা ঵য়।একআ তকবর঱র মারঝ ঄রনকগুর঱া র঴গনা঱ পািারনা যায় বর঱ করয়ক ররের ও ররঙর োর বযব঵ার করার ঝারম঱া থাকা বাাঁচাযায়। এআচরডএমঅআ ঴ুরব া তপরে ঵র঱ মািাররবারডকর ঴ারথ একরি এআচরডএমঅআ তপািক যুক্ত থাকরে ঵য়। তকান রডভাআর঴এআচরডএমঅআ তপািক থাকর঱ খুব ঴঵রজআ এআচরডএমঅআ তকব঱ রিরয় ত঴িায় ঄রডও বা রভরডও পািারনা যায়।Heat Sinkর঵ি র঴ঙ্ক ঵঱ করিউিাররর রবরভন্ন রডভাআ঴ ও কমরপারনরন্ট উৎপন্ন োপ ঄প঴াররের জনয বযবহৃে ােব রজরন঴।঄নবরে কাজ করার কাররে রকছু কমরপারনন্ট তযমন প্রর঴঴র, রজরপআউ, ঴াউন্ড কাডক আেযারি খুব গরম ঵রয় যায়। এআ োপ না঴রররয় তি঱র঱ ত঴আ কমরপারনন্ট নি ঵রয় যাওয়ার ঴ম্ভাবনা থারক। োআ ত঴আ রজরন঳গুর঱ার ঴ারথ রজঙ্ক বা কপাররর ঄যা঱য় রিরয়তেরী রবরভন্ন অকৃ রের ােব পাে ঱াগারনা থারক। ির঱ োপ ত঴আ ােব ঄ংরলর ঴া঵ারযয তবর ঵রয় যায়। এিাআ র঵ি র঴ঙ্ক। উৎপন্নোপ দ্রুে তবর কররে র঵ি র঴রঙ্কর ঴ারথ মারঝ মারঝ িযান ঱াগারনা ঵য় এবং ােব ঄ংরলর গিন জার঱কাকার করা ঵য় তযন জার঱রমারঝ বাো঴ প্ররবল করর দ্রুে িান্ডা ঵য়।
 • 48. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHostত঵াস্ট্ ঵঱ একার ক করিউিার যুক্ত তকান র঴রস্ট্রম তকন্দ্রীয় করিউিার তযিা ঴ক঱ করিউিারর িরকার মে েথয ঴রবরা঵ কররএবং ঴ক঱ করিউিার তথরক েথয রনরে পারর। ত঵াস্ট্ করিউিার ঵রে পারর একরি িাআ঱ ঴াভকার, রকংবা একরি ওরয়ব ঴াভকার।HSFএআচএ঴এি মারন ঵঱ "র঵ি র঴ঙ্ক ঄যান্ড িযান" (Heat Sink and Fan)। করিউিাররর রবরভন্ন ঄ংল িান্ডা রাখরে র঵ি র঴ঙ্কবযব঵ার করা ঵য়। র঵ি র঴ঙ্ক তথরক োপ তযন দ্রুে ছরররয় পরর ত঴জনয র঵ি র঴রঙ্কর ঴ারথ িযান ঱াগারনা ঵য়। েখন ত঴িারক বর঱এআচএ঴এি।এখনকার যুরগ প্রর঴঴ররর পালাপারল গ্রারিে কাডক, ঴াউন্ড কাডক, র্যাম আেযারি এও এআচএ঴এি বযব঵ার করা ঵রি।
 • 49. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comHub঵াব ঵঱ এমন একরি রডভাআ঴ তযিা করয়করি একআ ররের কারনকলানরক একরেে কররে পারর। তনিওয়ারককর তেরেআ মূ঱ে ঵াবলব্দরির তবলী বযব঵ার ররয়রছ। িুআ বা েরোর ক করিউিাররক তনিওয়ারকক যুক্ত কররে ঵ারবর প্ররয়াজন ঵য়। এরে ঴ক঱করিউিার তথরক অগে আথাররনি তকব঱ ঱াগারনার বযবস্থা থারক।এছারা আউএ঴রব ঵াব নারমও একরি রডভাআ঴ অরছ। এিা একিা আউএ঴রব তপািক তথরক করয়করি ঴মেমোর আউএ঴রব তপািকবযব঵ার করার ঴ুরব া তিয়। রকছুরেরে এরে বাআরর তথরক ঄ল্প রবিুযৎ উৎর঴র িরকার ঵য়।
 • 50. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comI/O Addressআনপুি অউিপুি ঄যারড্র঴ মারন ঵঱ করিউিারর যুক্ত রডভাআ঴গুর঱ার আউরনক ঄যারড্র঴ বা ঄ননয রিকানা যার মা যরম ঄নয রডভাআ঴োরির বযব঵ার কররে পারর। তযমন আউএ঴রব, আথাররনি, রভরজএ, রপএ঴/২ আেযারির জনয করিউিারর একরি পৃথক ঄যারড্র঴ বাতযাগারযারগর উপায় থারক। ত঴আ ঄যারড্রর঴র মা যরম ওআ রডভাআ঴গুর঱ারক ঴রা঴রর ঄যারে঴ করা যায়।উরেখয তয এআ ঄যারড্র঴ রকন্তু র্যাম বা তমআন তমমরররে তকান েথয রারখনা। এরির ঄যারড্র঴ মািাররবাডক রনরজআ ঴ংরেন করর ওিরকারমে ঄নযানয রডভাআ঴রক বযব঵ার কররে তিয়।IBM Compatibleঅআরবএম কিযারিব঱ মারন ঵঱ অআরবএম তকািারনর তেরী ঄পারররিং র঴রস্ট্রম চা঱ারনার উপযুক্ত এমন রডভাআ঴।করিউিাররর প্রাথরমক রিনগুর঱ারে ঄যারপ঱ অর অআরবএম এআ িুআ তকািারন রছ঱ ঄পারররিং র঴রস্ট্ম঴঵ করিউিার তেরীর মূ঱পরথকৃ ৎ। ঄যারপ঱ োরির রনজস্ব ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর রিরয় োরির বানারনা করিউিার চা঱ারো। অর অআরবএম োরির রপর঴-ড঴঄পারররিং র঴রস্ট্রমর অির঱ করিউিার বানারো। পরর অরস্ত অরস্ত করিউিাররর চার঵িা এে তবরর যায় তয অআরবএম-এর পরেরনরজ এে করিউিার বানারনা ঴ম্ভব ঵঱না। েখন শুরু ঵঱ রপর঴-তিারনং। ঄নয ঄রনক তকািারন অআরবএম এর ঄পারররিংর঴রস্ট্রমর ঴ারথ কাজ কররে ঴েম এমন যন্ত্রাংল তেরী কররে ঱াগর঱া। ত঴রেরে "অআরবএম কিযারিব঱" লব্দরি ঴া঵ারযযরডভাআ঴গুর঱ার উপরযাগীো প্রকাল করা ঵ে।১৯৯৫ ঴ার঱ মাআররা঴িরির উআরন্ডাজ ৯৫ অ঴ার পর অআরবএম-এর বযাব঴া অররকবার উত্থান-পেরনর ম য রিরয় যায়। ২০০৫঴ার঱র পর অআরবএম-এর রপর঴ উৎপািন বন্ধ ঵রয় যায়। এখন "অআরবএম কিযারিব঱" এর বির঱ "উআরন্ডাজ কিযারিব঱"কথারি বযবহৃে ঵য়।
 • 51. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comIDEঅআরডআ িুআরি অ঱ািা ঄থক ব঵ন করর।১. অআরডআ মারন ঵঱ আনরিরগ্ররিড রডভাআ঴ আর঱ক্ট্ররনে (Integrated Device Electronics)। এিা ঵঱ রডস্ক্ ড্রাআরভ যুক্ত঄ভযন্তরীে কররা঱ার঴঵ পদ্ধরে যার ঴া঵ারযয একরি রডস্ক্ ড্রাআভরক তকান ঄রেররক্ত কররা঱ার বা রডভাআ঴ ছারাআ ঴রা঴ররমািাররবারডক ঱াগারনা যায়। ঴রেযকার অআরডআ আন্টাররির঴র ঴া঵ারযয ঴রবকাচ্চ ৫৪০ তমগাবাআি/ অকাররর ড্রাআভ রনরয় কাজ করাতযে। পরর এরক উন্নে করর আ-অআরডআ (E-IDE) বা এন঵যান্সড-অআরডআ তবর করা ঵য় যা ২৫০ রগগাবাআরির ড্রাআভ চা঱ারেপাররো। এ঴র঴এ঴অআ (SCSi) নারম পরর অররকরি আন্টাররি঴ অর঴ যা অররকিু উপরযাগী রছ঱। বেকমারন ঴বরকছুর ঝারম঱াতির঱ ঴ািা (SATA) নারমর দ্রুেগরের ও ঴াশ্রয়ী আন্টাররি঴ বযব঵ার করা ঵রি।২. অআরডআ মারন আনরিরগ্ররিড তডরভ঱পরমন্ট এনভায়রনরমন্ট (Integrated Development Environment)। তপ্রাগ্রারমং এরকারজ এরি একরি ঄েযাবলকীয় উপািান। অআরডআ ঵঱ তপ্রাগ্রারমং তকাড ত঱খার ঴ুরব া঴঵ একরি ঴িিওয়যার যা ওআ তকারডর ভু ঱তবর কররে পারর, ভু ঱ রিক করর এরবং ঄পারররিং র঴রস্ট্ম ঄নুযায়ী অউিপুি িাআ঱ তেরী করর। অআরডআর ঴ারথ রডবাগার যুক্তথারক তযিা তপ্রাগ্রাম চ঱াকার঱ তকারড ভু ঱ থাকর঱ ো খুাঁরজ তবর করর।রকছু তেরে অআরডআর ঴ারথ অররিআ যুক্ত থারক। অররিআ ঵঱ রানিাআম এনভায়রনরমন্ট (Runtime Environment)। তকানতপ্রাগ্রাম চ঱াকার঱ অররিআ ঴রা঴রর প্রর঴঴র এবং তমমরররক ঄যারে঴ কররে পারর এবং ওআ তপ্রাগ্রারমর ঴ম্ভাবয ঴ক঱ ভু ঱ তবরকরর রডবাগ করার ঴ুরব া তিয়। বহু঱ পরররচে অররিআ (RTE) ঵঱ তজঅরআ বা জাভা রানিাআম এনভায়রনরমন্ট। এিা রবরভন্ন জাভা঄যাপর঱ি চা঱ারনার ঴ুরব া তিয়।
 • 52. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comIGPঅআরজরপ মারন ঵঱ আনরিরগ্ররিড গ্রারিে প্রর঴঴র (Integrated Graphics Processor)। এিা মািাররবারডক ব঴ারনা একরি রচপযা রভরডও অউিপুি রিরয় থারক।এআ অআরজরপ রভরডও প্রর঴঴ কররে র঴রপআউর রকছু ঄ংল বযব঵ার করর এবং রভরডও তমমরর র঵র঴রব র্যারমর একিা ঄ংল িখ঱করর রারখ। অআরজরপ মািাররবারডকর ঴ারথ স্থায়ীভারব যুক্ত থারক। এিা করিউিাররর ঄নযানয কমরপারনরন্টর মে বি঱ারনা যায়না।ির঱ অআরজরপ ঄েিা লরক্তলা঱ী রভরডও অউিপুি রিরে পাররনা। েবুও অকারর তছাি ঵ওয়ার কাররে এিা ঴ক঱ মািাররবারডকরবল্ট-আন রভরডও রডভাআ঴ র঵র঴রব ঱াগারনা ঵য়।
 • 53. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comIMAPঅআমযাপ মারন ঵঱ আন্টাররনি তমর঴জ ঄যারে঴ তপ্রারিাক঱ (Internet Message Access Protocol)। এআ তপ্রারিাকর঱র ঴া঵ারযযবযব঵ারকারী আরমআ঱ ঴াভকার তথরক োর করিউিারর তমর঴জগুর঱া পররে পাররন। তবরলরভাগ আরমআ঱ িারয়ন্ট অআমযাপ প্ররিাকর঱রমা যরম চর঱।অআমযারপর ঴ুরব া ঵঱ একআ আরমআ঱ ঄যাকাউন্ট ঄রনকগুর঱া করিউিার তথরক ঄যারে঴ করা যায়। োছারা আরমআ঱ পররে ঴িুেকআরমআ঱ বযব঵ারকারীর করিউিারর ডাউনর঱াড কররে ঵য়না। শু ু আরমআর঱র ত঵ডার তিরখ বযব঵ারকারী োর আিামে তমআ঱ডাউনর঱াড করর পররে পাররন। োআ এিা পপ-হীর তচরয় তবরল ঴ুরব াজনক।Impact Printerআমপযাক্ট রপ্রন্টার () ঵঱ ত঴আ঴ক঱ রপ্রন্টার যারা োরস্ট্ক বা ােুর তেরী ত঵রড আঙ্ক ররবরন তচরপ ছরব বা ত঱খা রপ্রন্ট করর। আমপযাক্টরপ্রন্টার তবল করয়ক ররের ঵য় তযমন ডি মযারিে রপ্রন্টার, তডআরজ হুআ঱ রপ্রন্টার, ব঱ রপ্রন্টার আেযারি। ডি মযারিে রপ্রন্টারররবরভন্ন ঄েররর জনয রনরিকি রপরনর ঴মরি রনরয় ররবরন চাপ তিওয়া ঵ে। তডআরজ হুআ঱ ররের রপ্রন্টারর তগা঱াকার চাকায় যুক্তপাপররর রবরভন্ন ঴মারবরলর মা যরম ঄ের রপ্রন্ট করা ঵ে। অর ব঱ রপ্রন্টারর এক একিা ঄েররর জনয অ঱ািা অ঱ািা ব঱ থাকে,ত঴গু঱া ররবরন তচরপ কাগরজ ঄ের রপ্রন্ট করা ঵ে।বেকরমন এআ ররের আমপযাক্ট রপ্রন্টার এর বযব঵ার তনআ ব঱র঱আ চর঱। বরং ত঱জার বা আঙ্করজি রপ্রন্টার এর কির ঄রনক তবরররছ।এরা তবল উপরযাগী এবং দ্রুে রপ্রন্ট কররে ঴েম।
 • 54. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comInkjetআঙ্করজি ঵঱ এক ররের রপ্রন্টার তযখারন কার঱রক তজি বা ঴ুক্ষ্ম ারায় কাগরজ তির঱ ত঱খা বা ছরব রপ্রন্ট করা ঵য়। এআ কার঱রারারক ব঱া ঵য় "ড্রপর঱ি"। তছাাঁরার ঴ময় ড্রপর঱িগুর঱া অয়রনে ঄বস্থায় থারক। একিা মযাগরনরিক তেি ত঴িারক িরকারমে঴ারজরয় কাগরজ তির঱। কাগজ রপ্রন্টাররর তভেরর প্ররবল করার পরপরআ রপ্রন্ট ত঵ড ঄নবরে ঵াজার ঵াজার কার঱র ারা ছুররেথারক।আঙ্করজি রপ্রন্টার ত঱জার রপ্রন্টাররর তচরয় রকছুিা কম গুনগে মান঴িন্ন। েরব অজকা঱ আঙ্করজি রপ্রন্টার তবল ভার঱া মারনর ত঱খা ওছরব রপ্রন্ট কররে পারর। আঙ্করজি রপ্রন্টার িারমও তবল ঴স্তা।
 • 55. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comInput Deviceতয঴ব যন্ত্র করিউিারর আনপুি র঴গনা঱ বা ঄ন্তগকামী ঴ংরকে ব঵ন করর োরির ব঱া ঵য় আনপুি রডভাআ঴। রবরভন্ন ররের আনপুিরডভাআ঴ ররয়রছ। েরব কীরবাডক, মাউ঴, িাচপযাড আেযারি ঴বরচরয় প্রচর঱ে। এআ রডভাআ঴গুর঱ারে করিউিারর রনরিকল পািারনারজনয ঄রনকগুর঱া কী বা বািন থারক। অবার রনরিকি কারজর জনয অ঱ািা অ঱ািা বািনও থাকরে পারর। তযমন করিউিার বন্ধকরার জনয রকরবারডক পাওয়ার বািন থারক, এেরোরার তমনুরে তনরভরগরির জনয মাউর঴ িরওয়াডক-বযাকওয়াডক বািন থারক।শু ু মাউ঴ অর কীরবাডকআ নয়; জয়পযাড, ওরয়বকযাম, কাডক ররডার, স্ক্যানার আেযারিও রকন্তু আনপুি রডভাআ঴ এর মারঝ পরর। েরবএরা করিউিারর অ঱ািা ররের েথয পািায়।Integrated Circuitঅআর঴ একরি বহু঱ পরররচে আর঱ক্ট্ররনক রডভাআ঴। এিা অ঴র঱ র঴র঱করনর তেরী একিা পাে যার উপরর ঄঴ংখয িানরজস্ট্র,তররজস্ট্র অর কযাপার঴ির বর঴রয় ঴মরিে বেকনী তেরী করা থারক। এআ অআর঴ িক র঴গনা঱ তজনাররির, ঄যামরেিায়ার,মাআররাপ্রর঴঴র এমনরক করিউিার তমমরর রডভাআ঴ আেযারি রবরভন্ন রূরপ কাজ কররে পারর।উক্ত আর঱ক্ট্ররনক যন্ত্রাংল রমর঱ অআর঴-তে তেরী ঵য় ঱রজক তগআি যা এক (1) অর শুেয (0) রনরয় কাজ কররে পারর। ঱রজকতগআরির ঴া঵ারযয র঴গনা঱ যাচাআ বাছাআ করর অআর঴ িরকারমে ি঱াি঱ বা অউিপুি র঴গনা঱ রিরে পারর। এভারব অআর঴-তককরিউিাররর কমরপারনন্ট, তনিওয়াকক রডভাআ঴ ঴঵ ঴ক঱ আর঱ক্ট্ররনে তেরে বযব঵ার করা ঵য়।রডরজিা঱ অআর঴র পালাপারল ঄যানা঱গ অআর঴-ও ররয়রছ। এ঴ব অআর঴ ঴ুরনরিকি রকছু ি঱াি঱ রিরে পারর। তযমন তররডও বাতখ঱না গারীরে রনরিকি ঴ময় পরপর র঴গনা঱ উৎপন্ন কররে ঄যানা঱গ অআর঴ বযব঵ার করা ঵য়।
 • 56. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comInterfaceআন্টাররি঴ লব্দরি িুআ ঄রথক বযব঵ার করা তযরে পারর।১. আন্টাররি঴ মারন তকান ঵াডকওয়যাররর করিউিাররর ঴ারথ যুক্ত ঵ওয়ার প্রকৃ রে বা ঴ংরযারগর উপায়। তযমন একরি তপন ড্রাআভকরিউিাররর ঴ার঵ আউএ঴রব-র মা যরম ঱াগারনা যায়। ঴ুেরাং আউএ঴রব একরি আন্টাররি঴। অবার তকান ঱যান কাডক বা গ্রারিেকাডক ঱াগারে ঵র঱ ত঴িা রপর঴অআ তপারিক ঱াগারে ঵য়। এআ রপর঴অআ-ও এক ররের আন্টাররি঴। ঄থকাৎ আর঱ক্ট্ররনক রডভাআ঴গুর঱ারমর য ঴ংরযারগর মা যমআ ঵঱ আন্টাররি঴।২. অররক ররের আন্টাররি঴ ব঱রে তবাঝায় ঴িিওয়যার আন্টাররি঴। এিা তবাঝায় তকান তপ্রাগ্রাম বা ঴িিওয়যার বযব঵ারকারীর঴ারথ কীভারব প্ররেররয়া করা োর রচে। তযমন একিা কযা঱কু র঱ির স্ক্রীরন রবরভন্ন বািন ও একরি ঘরর প্রিত্ত ঴ংখযা ও প্রেীকতিরখরয় বযব঵ারকারীর ঴ারথ কাজ করর। এিা ঵঱ ঴িিওয়যার আন্টাররি঴ বা অররা ঴রিকভারব ব঱র঱ "আউজার আন্টাররি঴"।
 • 57. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comInternal Hard Driveআনিানকা঱ ঵াডক ড্রাআভ ব঱রে তবাঝায় তকান করিউিাররর তভেরর থাকা ঵াডকড্রাআভ তযিা ঴া ারেে ঱যাপিপ বা তকর঴ং-এর মারঝস্থায়ীভারব ঱াগারনা থারক। ঱যাপিরপ ঴া ারেে একিাআ ঵াডকরডস্ক্ ঱াগারনা থারক। বর করিউিারগুর঱ার তকর঴ং-এর তভেরর ঄বলযএকার ক ঵াডকরডস্ক্ ঱াগারনার বযবস্থা থারক।আনিানকা঱ ঵াডক ড্রাআরভর জনয িুআরি ঴ংরযাগ প্ররয়াজন: রডস্ক্ কররা঱ার যা এরিএ রকংবা এ঴এ঴র঴অআ ররনর ঵রে পারর, এবং঄পররি ঵঱ পাওয়ার কারনক্টর বা রবিুযৎ উৎ঴। করিউিাররর মারঝ এ঴ব ঱াগারনার জনয ঴ুবযবস্থা থারক। েরব কখরনা তকান঴ম঴যা ঵র঱ রকংবা ঵াডকড্রাআভ নি ঵র঱ ত঴িা খুর঱ তমরামে বা প্ররেস্থাপন করা যায়।iPadঅআপযাড ঵঱ ঄যারপ঱ এর তেরী রবরল঳ ররের িযাবর঱ি করিউিার। এিা ঱যাপিপ বা তনািবুরকর তচরয় তছাি রকন্তু ঴া ারেস্মািকরিারনর তচরয় খারনকিা বর। এরে তনআ তকান কীরবাডক বা িযাকপযাড। শু ুমাে িাচস্ক্রীন যুক্ত এআ রডভাআ঴ চর঱ ঄যারপ঱ এরবানারনা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম অআওএ঴ এর ঴া঵ারযয।অআরিারনর মেআ এরে ঄যাপ তস্ট্ার তথরক ডাউনর঱াড করা ঄যারেরকলান এর পালাপারল থাডক পারিক ঄যাপ চা঱ারনা ঴ম্ভব।অআরিারনর তচরয় বর স্ক্রীন অর তবলী েমোর ঵ওয়ার কাররে অআপযাড রিরয় রভরডও এরডরিং, রমউরজক বা গ্রারিরের কাজ করাযায়। োছারা এর ঴া঵ারযয আবুক পরা ঴ম্ভব। অআপযারডর জনয আবুক তপরে ঄যারপর঱র ররয়রছ অআবুকরস্ট্ার। বআ ঴ারজরয় রাখারজনয অআপযারড চমৎকার আন্টাররি঴ ররয়রছ।অআপযারড অরছ ওয়াআিাআ প্রযুরক্ত যার মা যরম স্থানীয় তনিওয়ারকক যুক্ত ঵রয় আন্টাররনি বযব঵ার করা যায়। রকছু অআপযারড রহরজ঴ারভক঴ বযব঵ার করার ঴ুরযাগ অরছ। প্রথরম অআপযারড তকান কযারমরা না থাকর঱আ পরর এরে ঴ামরন ও তপছরন িুআ রিরকআকযারমরা যুক্ত করা ঵রয়রছ। তি঴িাআম রিচাররর মা যরম ঄যারপ঱ এর রডভাআ঴গুর঱ার মর য রবনামুর঱য রভরডও কনিাররন্স করার঴ুরযাগ ররয়রছ।
 • 58. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comiPhoneঅআরিান ঵঱ ঄যারপ঱ তকািারনর তবর করা বহু঱ জনরপ্রয় স্মািকরিান। এিা ঴বকপ্রথম ২০০৭ ঴ার঱র জুন মার঴ তবর করা ঵য়। প্ররেবছর এর নেুন নেুন ভা঴কন তবর করা ঵রি।অআরিান প্রথমরিরক এরিএন্ডরি এর গ্রা঵করির জনয পাওয়া তযে। পরর এরি Verizon তনিওয়াকক এর জনয খুর঱ তিওয়া ঵য়।অআরিান খুব পাে঱া এবং ঵া঱কা। এরে ঴া ারে স্মািকরিারনর মে ঄রনকগুর঱া বািন থারকনা। কারে এিারক কাজ করারনা ঵য়এর িাচস্ক্রীরনর মা যরম। েরব এরে একরি ঄ন/঄ি বািন, ত঵াম বািন, ভর঱উম বারারনা ও কমারনার বািন ও একরি রমউি বািনথারক। অরগর অআরিানগুর঱ারে তপছরন একরি করর কযারমরা থাকর঱ও নেুন তিানগুর঱ারে রভরডও ক঱ করার জনয ঴ামরন একরিকযারমরা থারক। অআরিারনর স্ক্রীন ঄রনক উন্নেমারনর এবং তররিনা রড঴রে঴িন্ন যা রকনা মানুর঳র তচারখর তিখার জনয িরকারীরপরের঱র তচরয়ও তবলী পররমান রবন্দু রনরয় গরিে।অআরিারনর জনয ঄যারপ঱ এর রনজস্ব ঄পারররিং র঴রস্ট্ম অআওএ঴ ররয়রছ। এরে ঄যারপ঱ এর তস্ট্ার তথরক ঄যাপ ডাউনর঱াড ওচা঱ারনার পালাপারল থাডকপারিক ঄যাপ চা঱ারনা যারব। ঄যারপ঱ এর অআরিারন ব্লুিু থ, ওয়াআিাআ ঴঵ রবরভন্ন নেুন প্রযুরক্ত বযব঵ার করা঵রয়রছ।
 • 59. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comiPodঅআপড ঵঱ ঄যারপ঱ এর বানারনা তপারিকব঱ রমরডয়া তেয়ার। রবখযাে অআরিউন঴ ঴িিওয়যার এর ঴া঵ারযয অআপড ঴া ারে রপর঴বা মযারক বযব঵ার করা যায়। অআপরড ঄রনক ররের রমউরজক িরমযাি তযমন এমরপরহ (MP3), এএর঴ (AAC), ওয়াভ (WAV),এঅআএিএি (AIFF) আেযারি চর঱ যা উচ্চ মারনর ঄রডও তলানারে ঴েম।অআপড গে িলরকর জনরপ্রয় তপ্রাডারক্টর মর য ঄নযেম। রবরভন্ন রিচার তযমন ছরব, রভরডও আেযারি কম তবলী করর অআপরডর রকছু঴ংস্ক্রে তযমন অআপড রমরন, অআপড লাি঱, অআপড িরিা আেযারি তবর করা ঵রয়রছ। এর মারঝ অআপড লাি঱ ঵঱ তছাট্ট ও কমেমোর রডভাআ঴ যারে তকান স্ক্রীন তনআ।অআপড গান তলানার পালাপারল ডািা রাখার মা যম র঵র঴রব বযব঵ার করা যায়। এরে এ঱ামক িক, ভরয়঴ তরকডকার ঴঵ রকছু঄গকানাআজার িু ঱ থারক। আউএ঴রব ঄থবা িায়ারওয়যার তকব঱ রিরয় অআপড করিউিারর ঱াগারনা ঵য়।
 • 60. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comIRQঅআঅররকউ মারন "আনিারাপ্ট রররকারয়স্ট্"। করিউিারর তকান রডভাআ঴ কারজ বযস্ত থাকর঱ ত঴আ রডভাআর঴ তকান কারজর রনরিকলঅ঴র঱ ত঴আ রডভাআ঴ রনরিকল পা঱রন ঄স্বীকৃ রে জানায় যেেন না পযকন্ত োর অরগর কাজ তল঳ ঵য়। এআ র঴গনা঱ যা তকান বযস্তরডভাআ঴ তথরক পাওয়া যায় ত঴িাআ অআঅররকউ।রা যাক তকান রপ্রন্টার করয়করি ছরব রপ্রন্ট কররছ। এআ ঄বস্থায় যরি অররা রপ্রন্ট রররকারয়স্ট্ তিওয়া ঵য় ো঵র঱ রপ্ররন্টর কাজ বন্ধ঵রয় নেু ন রপ্রন্ট ঵রবনা। কারে নেুন কারজর রনরিকল তপর঱ রপ্রন্টার র঴রপআউ-তক এমন ররের র঴গনা঱ পািায় তয রডভাআ঴রি এখনবযস্ত অরছ। এিাআ অআঅররকউ। অআঅররকউ-তক ঄রনকিা তির঱রিারনর রবরজ তিারনর ঴ারথ েু঱না করা যায়। রবরজ তিান তপর঱তযমন কাংরখে বযরক্তর কথা তল঳ ঵ওয়া পযকন্ত ঄রপো কররে ঵য়, তেমরন অআঅররকউ ঴ারভক঴ করিউিাররর ঴ারথ রডভাআ঴রক঴রিকভারব কাজ কররে ঴া঵াযয করর।একার ক রডভাআ঴ তযন একআ অআঅররকউ না তিয় ত঴জনয অ঱ািা অ঱ািা ঵াডকওয়যার অ঱ািা অ঱ািা অআঅররকউ তকাড বা঄যারড্র঴ তমরন তেরী করা ঵য়।
 • 61. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comISAঅআএ঴এ মারন ঵঱ "আনডারস্ট্র স্ট্যানডাডক অরককরিকচার"। অআরবএম করিউিারর রবরভন্ন রডভাআ঴ যুক্ত করার জনয তয বা঴ বযব঵ারকরা ঵ে ত঴িার নকলা বা গিনআ ঵঱ অআএ঴এ। তযমন ৮-রবি অআএ঴এ ৬২ রপরনর একিা ঴রকি রছ঱। ১৬-রবরি ত঴িা রছ঱ ৯৮রপরনর। অআএ঴এ বার঴ েথয চ঱াচর঱র গরে ঄রনক কম রছ঱ যা তমািামুরি ৩৩ তমগা঵ািকজ এর কাছাকারছ।১৯৮০ তথরক ১৯৯০ ঴া঱ পযকন্ত অআএ঴এ প্রযুরক্ত তবল জনরপ্রয় ঵ওয়া ঴রত্বও রপর঴অআ অর এরজরপ নারমর িুআিা দ্রুেগরের বা঴তেরী ঵ওয়ায় অআএ঴এ বার঴র বযব঵ার করম যায়।Joystickজয়রস্ট্ক ঵঱ করিউিাররর একিা আনপুি রডভাআ঴ যা একরি তব঴রমন্ট বা যরন্ত্রর উপর ব঴ারনা কারি রনরয় তেরী। এআ কারি বারস্ট্ক ঘুরররয় রভরডও তগম বা ঄নয ঄যারেরকলারন আনপুি র঴গনা঱ পািারনা ঵য়। এআ রস্ট্ক ঴ামরন তপছরন, ডারন বারম তঘারারনা যায়এবং এর ঴ারথ রকছু বািন থারক।জয়রস্ট্রকর তঘারারনার পররমান ও প্রযুক্ত চাপ ঄নুযায়ী আনপুি র঴গনা঱ রবরভন্ন ঵য়। অবার এর ঴ারথ যুক্ত বািন ঄রেররক্ত রকছুকররা঱ ঴ুরব া তিয়। তযমন জয়রস্ট্রকর ঴ারথ যুক্ট িপ বািন একিা তরর঴ং তগআমর঴ তিক কমান্ড র঵র঴রব বযব঵ার করা যায়। অবাররিগার বািরনর ঴া঵ারযয এরে঱াররি করা তযরে পারর।জয়রস্ট্ক করিউিারর র঴ররয়া঱ ঄থবা আউএ঴রব আন্টাররির঴ যুক্ত করা ঵য়। োছারা ঴িিওয়যার এর ঴া঵ারযয এর বািনগুর঱ারকাজ বির঱ তনওয়া যায়। এিা জয়রস্ট্ক কযার঱রিলন নারম পরররচে। জয়রস্ট্ক তেরনর পাআ঱িরির বযবহৃে কররা঱াররর মে ঵ওয়ায়এিা রিরয় ফ্ল্াআং রকংবা তরর঴ং তগআম঴ তখ঱া খুব মজার। েরব ঄রনরক কীরবাডক অর মাউ঴ রিরয়আ তগআম঴ তখ঱রে পছন্দ কররন।
 • 62. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comJumperজািার একিা ােব ঄ংল যা তকান আর঱ক্ট্ররনক ঴ারককরির িুআিা ঄ংল এক কররে বা তজারা ঱াগারে বযব঵ার করা ঵য়। মািাররবাডক঴঵ রবরভন্ন আর঱ক্ট্ররনে যরন্ত্র জািাররর বযব঵ার অরছ। তযমন মরডম বা ঵াডকরডরস্ক্ জািার ঴রিকভারব ঱ারগরয় এর কারজর রেরনয়ন্ত্রে করা যায়। অবার মািাররবাডক এর বারয়ার঴ তকান ত঴রিং নি ঵র঱ জািাররর ঄বস্থান বির঱ ত঴িা তমরামে করা ঴ম্ভব।েরব রিন রিন প্রযুরক্তর উন্নরের কাররে জািাররর বযব঵ার করম যারি। তবলীরভাগ করিউিার রডভাআ঴ োগ-এন্ড-তে ঵ওয়ারকাররে বযব঵ারকারীরক রনরজ ঵ারে তকান রকছু কররে ঵রিনা। তযমন নেু ন ঵াডকরডস্ক্গুর঱ায় তকান জািার তনআ।
 • 63. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comKeyboardকীরবাডক ঵঱ করিউিাররর জনয প্ররয়াজনীয় আনপুি রডভাআ঴। এিা প্রাথরমক আনপুি রডভাআ঴ এর মারঝ একরি। কীরবাডক অ঴র঱একিা তবাডক তযখারন ঄রনকগুর঱া কী বা বািন ব঴ারনা থারক।কীরবারডকর ারো অর঴ ঴া ারে িাআপরাআিার তথরক। এর বেকনা ঴জ্জা এমন ঵য় তয দ্রুে ত঱খার ঴ময় তযন জযাম না তবর যায়।োআ A B C D E ... এভারব না করর A S D F G এভারব ত঱অউি রডজাআন করা ঵য়। ঴বরচরয় প্রচর঱ে ত঱অউি ঵঱ QWERTYযা কীরবারডকর বারম উপররর তকানা তথরক প্রথম ছয়রি ঄ের রনরয় নাম করা।঄ের ও নির কী ছারাও কীরবারডক অররা কী থারক যার দ্বারা রবরভন্ন কমান্ড তিওয়া ঴ম্ভব। তযমন কররা঱ কী (Ctrl), িযাব কী(Tab), রডর঱ি কী (Del) আেযারি। এগুর঱ার মা যরম ঄রনক রনরিকি কমান্ড তিওয়া যায়। তযমন কররা঱ + র঴ (Ctrl + C) কমান্ডরিরয় তকান িাআ঱ বা তিেি রিপরবারডক করপ করা যায়। অবার ঄পারররিং র঴রস্ট্ম ঄নুযায়ী রকছু কী কাজ করর। তযমন উআরন্ডাজওএ঴-এ উআন কী (Win) স্ট্ািক তমনু ওরপন করর। এিা র঱নারে কাজ কররনা। অবার মযারক কমান্ড কী (Cmd) নারম একরি কীথারক যা োরির রনজস্ব কমান্ড বযব঵ার কররে তিয়।কীরবারডক অররা থারক এক ঴ারর িাংলনা঱ কী (Fn), রনউরমররক পযাড আেযারি। োছারা রবরল঳ রকছু কাজ বা ঄যারেরকলান এরজনয কী থাকরে পারর। তযমন মারল্টরমরডয়া কীরবারডক রমরডয়া তেয়ার তে/পজ, ভর঱উম বারারনা/কমারনা, ওরয়ব িাউজার ওরপন করাআেযারি কারজর জনয ঄রেররক্ত বািন থাকরে পারর।
 • 64. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comKVM Switchতকরভএম ঴ুআচ ঵঱ "কীরবাডক রভরডও এন্ড মাউ঴ ঴ুআচ"। একার ক করিউিার একরি কীরবাডক, মাউ঴ অর রভরডও কররা঱ার রিরয়চা঱ারনার পদ্ধরেরক তকরভএম ঴ুআচ বর঱।যারা র঴োিিমক ঄যারেরকলান তডভ঱প কররন রকংবা যারা ঴াভকারর ঄রনকগুর঱া করিউিারর কাজ কররন োরির জনয তকরভএম঴ুআচ একরি ভার঱া উপায়। এরে একরি মাে কীরবাডক, মাউ঴ অর রভরডও কররা঱ার রিরয় একার ক করিউিার ঄যারে঴ করা যায়ও ত঴আ ঄নুযায়ী কাজ করা যায়। তকরভএম ঴ুআচ রিরয় অ঱ািা অ঱ািা ঄পারররিং র঴রস্ট্ম ঴িন্ন করিউিাররও কাজ করা ঴ম্ভব।বারেরজযকভারব বযবহৃে ঵র঱ও ঴া ারে বযব঵ারকারী তকরভএম বযব঵ার কররে পাররন। তযমন যারির িুআিা রপর঴ অরছ োরাতকভএম ঴ুআচ এর ঴া঵ারযয একআ মরনিরর িুআিা করিউিার রনরয় কাজ কররে পাররন। এরে জায়গা ও খরচ িুআিাআ বাাঁরচ।অরগর রিরন তকরভএম ঴ুআচ র঴ররয়া঱ তপারিক ঱াগারনা ঵ে। এখন ত঴িা আউএ঴রব আন্টাররির঴ যুক্ত করা ঵য়।Laptop঱যাপিপ ঵঱ এক ররের তপারিকব঱ করিউিার যা তকান জায়গায় স্থায়ীভারব না তররখ ঴ারথ ব঵ন করা যায় এবং তকান রবিুযৎ উৎর঴যুক্ত করর বযিারী চাজক করর তনওয়া যায়। ঱যাপিরপ ঴া ারে করিউিাররর মেআ কীরবাডক, িাচপযাড, স্ক্রীন আেযারি থারক। এছারাকারজর জনয িরকারী আউএ঴রব তপািক, ওরয়বকযাম, কাডক ররডার, ঄রডও তপািক ঴বআ থারক এরে।঱যাপিপ ঴া ারেে তডেিপ করিউিাররএ তচরয় ীরগরের ঵য়। েরব নেুন ও িামী ঱যাপিপগুর঱া ঴নােন তডেিপ করিউিারররতচরয়ও লক্তীলা঱ী। এখন ঱যাপিরপ আউএ঴রব তপািক, কাডক ররডার আেযারি এর পালাপারল এআচরডএমঅআ তপািক, রভরজএ অউিপুিআেযারি থারক। ভার঱া রভরডও তিখারনার জনয ঄রনক ঱যাপিরপ তডরডরকরিড গ্রারিে কাডক থারক, দ্রুে কাজ করা ও লরক্ত বাচারনারজনয রকছু ঱যাপিরপ ঵াডকরডরস্ক্র বির঱ এ঴এ঴রড বযব঵ার করা ঵রি। ঄যারপ঱ এর তেরী ঱যাপিপ বা মযাকবুরক অরছ িায়ারওয়যারতপািক।ব঵নরযাগযোর কাররে ঱যাপিরপর িাম েু঱নামূ঱কভারব তবলী ঵য়। োআ ঴া ারে বযব঵ারকাররার জনয তডেিপ করিউিারআ অিলক।
 • 65. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comLaser Printerত঱জার রপ্রন্টার ঵঱ এক ররের রপ্রন্টার তযিা ত঱জার প্রযুরক্তরক কারজ ঱ারগরয় ছরব বা ত঱খা রপ্রন্ট করর। ারো করা ঵রয় থারক তযত঱জারআ কাগরজ ছরব বা ত঱খা রপ্রন্ট করর। অ঴র঱ ো নয়।ত঱জার রপ্রন্টারর কার঱ ারে করর তয র঴র঱ন্ডার অকৃ রের যন্ত্র োর নাম িরিাররর঴প্টর (Photoreceptor). এিা তিানাররর কার঱রেতভজা থারক। রপ্রন্টারর কাগজ প্ররবল করারনা ঵঱ ত঱জার ররির বীম ত঱খা বা ছরব ঄নুযায়ী কাগরজর রনরিকি এ঱াকায় অর঱া তির঱।তিানার নাত্নক অয়রন অয়রনে থারক এবং ত঱জার বীম র঴র঱ন্ডার অকৃ রের ড্রামরক েীি ঋোত্নক অয়রন অয়রনে করায় ত঴িাকাগরজ ছাপ তির঱। এভারব ত঱জার রপ্রন্টার রপ্রন্ট করর। কার঱া ররঙর তিানার ছারাও র঴য়ান, মযারজন্টা অর আরয়র঱া ররঙর তিানারথাকর঱ ত঱জার রপ্রন্টার ররেন ছরব বা ত঱খা রপ্রন্ট কররে পারর।ত঱জার রপ্রন্টার ঴া ারে আঙ্করজি রপ্রন্টার এর তচরয় িামী ঵য়। েরব এিা খুব দ্রুে রপ্রন্ট করর অর তিানার তবল স্থায়ী ঵য়।বযব঴ারয়কভারব ত঱জার রপ্রন্টার বযব঵ার করা ঵র঱ও বযরক্তগেভারব ত঱জার রপ্রন্টাররর বযব঵ার বাররছ।
 • 66. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comLCDএ঱র঴রড এর পূেক রূপ "র঱কু আড ররস্ট্া঱ রড঴রে"। এ঱র঴রড ঵঱ স্খুব পাে঱া মরনিররর মে স্ক্রীন যারে ঴া ারন র঴অররিমরনিররর তচরয় ঄রনক ভার঱া ছরব তিখারনা যায় এবং কম রবিুযৎ খরচ করর।তডেিপ মরনির, ঱যাপিপ স্ক্রীন, রপরডএ, রিরভ, রভরডও তগম কররা঱ার আেযারি ...যরন্ত্র এ঱র঴রড স্ক্রীরনর বহু঱ বযব঵ার ঵য়। এমনরকতমাবাআ঱ তিারনর তছাট্ট পিকারিও অ঴র঱ এ঱র঴রড স্ক্রীন।িুআরি আর঱রক্ট্রাড পরষ্পররর ওপর বর঴রয় বা ঴যান্ডউআরচং করর এ঱র঴রড বানারনা ঵য়। এআ আর঱রক্ট্রারডর মারঝ রবিুযৎ প্রবা঵ কমরবলীকরর ররঙর পররবেকন ঘিারনা ঵য়। অর মজার বযাপার ঵঱ এ঱র঴রড মরনিরর স্ক্রীরনর তপছরন উৎপন্ন অর঱া ছরারনার বির঱ বা ারিরয় রভন্ন রভন্ন রঙ তিখারনা ঵য় যা র঴অররি মরনিররর তচরয় অ঱ািা। এআ কাররে এ঱র঴রড-তে কম রবিুযৎ খরচ ঵য়।
 • 67. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comLEDএ঱আরড মারন "঱াআি এরমরিং ডারয়াড"। এিা এক ররের আর঱ক্ট্ররনক রডভাআ঴ যার ম য রিরয় রবিুযৎ প্রবার঵ে ঵র঱ এিা জ্বর঱ ওরি।প্রথমরিরক শু ু ঱া঱ ররঙর এ঱আরড তেরী ঵র঱ও এখন ঴বুজ, ঵঱ুি, নী঱ এমনরক ঴ািা ররঙর এ঱আরড পাওয়া যারি।এ঱আরড অ঴র঱ তবলী বযবহৃে ঵য় রবরভন্ন যরন্ত্র রনরিকলক র঵র঴রব। তযমন তকান তমরলন চা঱ু না বন্ধ এিা তবাঝারে ঱া঱ এ঱আরডবযব঵ার করা ঵য়। অর঱াক঴জ্জা, ফ্ল্যাল ঱াআি, ঘরর ঄থবা কযা঱কু র঱িরর এ঱আরড বযব঵ার করা ঵য়। ঴া ারে বারের তচরয় এর অয়ু঄রনক ঄রনক তবলী। োআ ঄রনক তিরল এিা তফ্ল্াররার঴ন্ট বারের রবকল্প র঵র঴রব বযব঵ার করা ঵রি।এ঱আরডর খুবআ গুরুত্বপুেক প্ররয়াগ ঵঱ "এ঱আরড রড঴রে" তেরীরে। ঄রনক ঄রনক এ঱আরড বর঴রয় "এ঱আরড মরনির" বানারনা ঵য়যা রকনা এ঱র঴রড মরনিররর তচরয় ঄রনকগুে পররষ্কার ছরব তিখায় এবং এনারজক ঴াশ্রয়ী ঵য়। োআ বেকমারন এ঱র঴রড এর তচরয়এ঱আরড মরনিররর বযব঵ার ও রবরী তবরররছ।
 • 68. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMAC Addressমযাক লব্দরি "রমরডয়া ঄যারে঴ কররা঱" এআ রেনরির অিযাের রনরয় গরিে। এিা ঄যারপ঱ এর মযারকনরিাল করিউিার নয়। মযাক঄যারড্র঴ মারন করিউিার ঵াডকওয়যাররর রবরল঳করর তনিওয়াকক ঴িরককে রডভাআ঴গুর঱ার একরি করর তয ঄ননয ঄যারড্র঴ বা নিরথারক ত঴িা। রডভাআ঴ প্রস্তুেকারক তকািারন রডভাআ঴ এর জনয মযাক ঄যারড্র঴ রন কাররে করর তিয় এবং ঴া ারেে অর বি঱ারনাযায়না।আথাররনি কাডক, ওয়াআিাআ কাডক, ব্লুিু থ ডরে঱, ওয়াআমযাে কাডক আেযারি রডভাআর঴র ঄বলযআ একরি করর মযাক ঄যারড্র঴ থারক।তযর঵েু িুরনয়ায় তনিওয়াকক রডভাআর঴র ঴ংখযা ঄রনক োআ মযাক ঄যারড্র঴ ১২ রডরজরির ত঵োরডর঴মা঱ নািার ঵য় এবং ো তজারায়তজারায় তকা঱ন রিরয় অ঱ািা করর ত঱খা ঵য়। তযমন 00:5d:4c:98:dc:8e একরি মযাক ঄যারড্র঴। প্ররেিা রডভাআ঴ প্রস্তুেকারকতকািারন োরির তকািারনর অআরড, রডভাআ঴ এর তকাডরনম আেযারি ঄নু঴ারর মযাক তেরী করর। েরব রকছু তেরে ঴িিওয়যারবযব঵ার করর ঴ামরয়কভারব মযাক বি঱ারনা ঴ম্ভব।
 • 69. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMainframeতমআনরফ্রম করিউিার ঵঱ খুব লরক্তলা঱ী এবং বারেরজযকভারব বযবহৃে করিউিার। এর েথয াররের েমো, প্রর঴র঴ং করারেমো ঄রনক তবলী ঵য়। ঴া ারে বা঴াবারররে রকংবা ঄রির঴ তমআনরফ্রম করিউিার পাওয়া যায়না। এগু঱া বযবহৃে ঵য় বর বররলল্পকারখানায়, তবজ্ঞারনক গরব঳োগারর।঴ুপারকরিউিাররর পররআ তমআনরফ্রম করিউিাররর ঄বস্থান। ঴ুপারকরিউিাররর ঴ারথ এর পাথককয ঵঱ - তমআনরফ্রম করিউিারএক঴ারথ ঄রনক তবলী কাজ কররে ঴েম, রকন্তু ঴ুপারকরিউিার একিা রনরিকি কাজ ঴রবকাচ্চ লরক্তরে কররে ঴েম। বেকমারনঅআরবএম অর আউরনর঴঴ তমআনরফ্রম করিউিাররর প্রস্তুেকারক।MCAএমর঴এ মারন ঵঱ "মাআররা চযারন঱ অরককরিকচার"। এিা অআরবএম তকািারনর উদ্ভারবে এক ররের এেরপনলান বা঴।অআরবএম করিউিারর এরি অর অআএ঴এ বা঴ বযব঵ার কমারে অআরবএম রনরজরাআ এমর঴এ নারমর রপএ঴/২ তডেিপকরিউিাররর বা঴ তেরী করর।এমর঴এ এেরপনলান বার঴র মা যরম এ঴র঴এ঴অআ, আউএ঴রব, িায়ারওয়যার, এরজরপ, রডরভঅআ আেযারি আন্টাররি঴ করিউিাররযুক্ত করা তযে। েরব অন্তজকারেক স্ট্যান্ডাডক তমরন চ঱ার কাররে তবলীরভাগ তকািারন এমর঴এ বা঴ রনরয় ঄নাগ্র঵ী ঵য়। োআ এআঅরককরিকচার রব঱ুপ্ত ঵রয় এখন দ্রুেগরের রপর঴অআ বা঴ ত঴আ স্থান িখ঱ করররছ।
 • 70. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMediaরমরডয়া মারন মা যম। ঴া রেভারব রমরডয়া মারন অমরা বুরঝ খবররর কাগজ, রিরভ, তররডও আেযারি যার মা যরম তযাগারযাগ করা঴ম্ভব। অবার ঴ংবাি প্রচার ও ঴ংগ্রর঵র কাজ জররে বযরক্তরিরও রমরডয়া ব঱া ঵য়।করিউিাররর তেরে রমরডয়া ব঱রে তবাঝারনা ঵য় েথয অনা তনওয়ার মা যম তযমন ঵াডকরডস্ক্, র঴রড/রডরভরড রডস্ক্, আউএ঴রব ফ্ল্যালড্রাআভ আেযারি। এগুর঱ারে করর তযরকান রবরভন্ন িাআ঱ এক করিউিার তথরক ঄নয করিউিারর তনওয়া যায়। অবার কযারমরা,঄রডও তেয়ার এগুর঱াও রমরডয়া র঵র঴রব পরররচে কারে এগুর঱ারে করর ঄রডও ও রভরডও িাআ঱, ছরব আেযারি ব঵ন করা যায়। এআরমরডয়া করিউিাররর ঴ারথ রবরভন্ন আন্টাররির঴ ঱াগারনা তযরে পারর। ির঱ োরির কারজর রে ও গরে অ঱ািা অ঱ািা ঵য়।তযমন একিা রডরজিা঱ কযারমরা তথরক ছরব করিউিারর রনরে ত঴িার তমমরর কাডক আউএ঴রবর মা যরম যুক্ত করা তযরে পারর।এরেরে তমমরর কাডক ঵঱ একরি রমরডয়া।Memoryকরিউিার এমন একরি যন্ত্র যা কেগুর঱া েথয বা উপাত্ত রনরয় কাজ করর। এআ েথয রাখার মা যমআ তমমরর। তমমরর করয়কভারবথাকরে পারর তযমন র্যাম, ঵াডকরডস্ক্, ফ্ল্যাল আেযারি।঴া ারেভারব তমমরর মারন র্যামরকআ তবাঝারনা ঵য়। র্যাম মারন র্যান্ডম ঄যারে঴ তমমরর। র্যাম করিউিার চ঱ার জনযঅবলযকীয় তমমরর। োআ এরক প্রাআমারর তমমররও ব঱া ঵য়। প্রর঴঴র যে ররের কাজ ঴িািন করর োর ঴বিু কু আ র্যারম তররখকরর। এমনরক করিউিার চা঱ু ঵ওয়ার ঴ময় তয঴ক঱ কারনক঱, ঄যারেরকলান, ড্রাআভার আেযারি ত঱াড ঵য় ঴বআ র্যারম যায়। এআ
 • 71. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকাররে র্যামরক খুব দ্রুেগরের ঵রে ঵য়।঵াডকরডস্ক্ বা ঄পরিকা঱ রডরস্ক্ও েথয রাখা যায়। এরির ব঱া ঵য় ত঴রকন্ডারী তমমরর। ফ্ল্যাল তমমররও ত঴রকন্ডারী তমমরর। র্যারমর঴ারথ এরির পাথককয এআ তয - করিউিার যেেে চা঱ু থারক র্যাম োরে রাখা েথয ঴ংরেে কররে পারর। করিউিার বন্ধ করররির঱ রকংবা রবিুযৎ চর঱ তগর঱ র্যারমর েথয মুরছ যায়। এআ কাররে র্যামরক ব঱া ঵য় তভা঱ািাআ঱ তমমরর। ঄নযরিরক ঵াডকরডস্ক্ বাফ্ল্যাল তমমরর ঴ংরেরের জনয রবিুযৎ ঱ারগনা। করিউিার বন্ধ করর রির঱ও এরা রনখুেভারব েথয জমা রাখরে পারর।অপােিৃরিরে র্যারমর তচরয় ঵াডকরডস্ক্ বা ফ্ল্যাল তমমরর তবলী কাযককরী বর঱ মরন ঵র঱ও প্রচুর েথয প্রবার঵র গরে ও ঱যারিনর঴ কম঵ওয়ার কাররে র্যাম তবলী গুরুত্বপুেক রডভাআ঴। ঱যারিনর঴ ঵঱ প্রর঴঴র তকান েথয তচরয় রনরিকল পািারনার পর ত঴িা তমমরর তথরকপ্রর঴঴রর তপৌছারে তয ঴ময় ঱ারগ ত঴িা।Memory Moduleর্যারম ঱াগারনা রচপগুর঱ারক তমমরর মরডউ঱ ব঱া ঵য়। রবরভন্ন ররের র্যারমর তমমরর মরডউ঱ রবরভন্ন রকরমর ঵য়।করয়ক ররনর তমমরর মরডউ঱ ররয়রছ। তযমন এ঴অআএমএম (SIMM), রডঅআএমএম (DIMM) আেযারি। এরির ঴বার কাজ একআ঵র঱আ মািাররবারডক ঱াগারনার পদ্ধরে ও রপন কনরিগাররলন অ঱ািা অ঱ািা ঵য়।এ঴অআএমএম মারন র঴রে঱ আন঱াআন তমমরর মরডউ঱। এআ তমমরর মরডউর঱ ৩০ বা ৭২ রপরনর কারনক্টর থারক তযিা মািাররবারডকর঴রকরি ঱াগারে ঵য়। বেকমারন বহু঱ বযবহৃে মরডউ঱ রডঅআএমএম-এ ২৪০ রপরনর ঵য়। রডঅআএমএম মারন ডু য়া঱ আন঱াআনতমমরর মরডউ঱। এরে িুআ ঴ারররে তমমরর রচপ ব঴ান থারক বর঱ এআ ররের র্যাম অররা দ্রুে গরের ও কাযককরী ঵য়।
 • 72. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMemory Stickতমমরর রস্ট্ক ঵঱ ঴রন তকািারনর তেরী ফ্ল্যাল তমমরর কাডক তযিা ঴রনর তমাবাআ঱ তিান, কযারমরা, রভরডও তররকাডকার আেযারির ঴ারথবযব঵ার করা ঵য়। ির঱ এিা ঴঵রজআ তবাঝা যায় তয ঴রন তকািারনর তেরী পেয ছারা োরে তমমরর রস্ট্ক বযব঵ার করা যায়না।তমমরর রস্ট্ক িুআ ররের ঵য় - তমমরর রস্ট্ক তপ্রা এবং তমমরর রস্ট্ক তপ্রা ডু রয়া। তমমরর রস্ট্ক তপ্রা কাডকগুর঱া ৫০রমরম ঱িা,২১.৫রমরম চওরা অর ২.৮রমরম পুরু। অর তমমরর রস্ট্ক তপ্রা ডু রয়া কাডকগুর঱া ৩১রমরম ঱িা, ২০রমরম চওরা অর মাে ১.৬রমরম পুরু।঴রনর বানারনা এআ কাডকগুর঱ারে েথয প্রবার঵র গরে ত঴রকরন্ড ১০ তমগাবাআরিরও তবলী ঵য়। ির঱ ো উচ্চমারনর রভরডও তরকডক ওছরব তো঱ার জনয ঴঵ায়ক।
 • 73. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMirrored Volumeরমররড ভর঱উম ঵঱ তরআড র঴রস্ট্রম তকান ঵াডকরডস্ক্ তথরক ডািা হুবহু অররকরি ঵াডকরডরস্ক্ রাখার পদ্ধরে। ঵িাৎ ডািা ঵ারররয় যাওয়াতথরক রো তপরে ঄থবা ঵াডকরডরস্ক্র এরর তথরক রো তপরে রমররড ভর঱উম বযব঵ার করা ঵য়।একিা উিা঵রে তিওয়া যাক। মরন করর তকান ঵াডকরডরস্ক্ C ড্রাআরভ X Y Z নারম রেনরি িাআ঱ রাখা ঵঱। যরি ত঴আ ঵াডকরডস্ক্তরআড র঴রস্ট্রমর ঄ ীরন থারক ো঵র঱ ঄পর ঵াডকরডরস্ক্ও রমররড ভর঱উরম X Y Z তিাল্ডার রেনরি করপ ঵রব। ঴মীো তথরক তিখাতগরছ তয ঴া ারে ঵াডকরডস্ক্ প্ররে ২০০রির মারঝ ১রিরে যেিা ডািা ঵ারররয় যায়, রমরর ভর঱উম থাকর঱ প্ররে ৪০০০০রির মারঝমাে ১রি নি ঵য়।উরেখয রমররড ভর঱উম "তরআড ১" নারমও পরররচে। তরআড ১ বযব঵ার কররে ঵র঱ ঴মান ারেেমোর িুআরি ঵াডকরডস্ক্ িরকার঵য়।Modemমরডম লব্দিা অ঴র঱ মরডউর঱ির/রডমরডউর঱ির এর তছাট্ট প্রকাল। এিা এক ররের রডভাআ঴ তযিা এক করিউিারতথরক ঄নয করিউিারর েথয অিান প্রিারন ঴া঵াযয করর। প্রথমরিরক ডায়া঱-অপ মরডম প্রচর঱ে রছ঱। এিা রিরয়তির঱রিান ঱াআন তথরক আন্টাররনি বযব঵ার করার ঴ুরব া পাওয়া তযে। ঄থকাৎ মরডম নারমর রডভাআ঴রি তকানর঴গনা঱রক রনরয় ত঴িারক যথাযথভারব ঄নয র঴গনার঱ রূপান্তর করর কারজ ঴঵ায়ো করর। মূ঱ে আন্টাররনি঴ংরযারগর জরনযআ মরডম তবলী বযব঵ার করা ঵য়।বেকমারন ডায়া঱-অপ মরডরমর বযব঵ার তনআ ব঱র঱আ চর঱। োর বির঱ রডএ঴এ঱ মরডরমর ম যরম উচ্চগরেরআন্টাররনি ঴ংরযাগ তিওয়া ঴ম্ভব ঵রয়রছ। োছারা ওয়াআমযাে মরডরমর মা যরমও চেু থক তজনাররলারনর উপরযাগীআন্টাররনি ঴ংরযাগ তিওয়া ঵রি। বর঱ রাখা ভার঱া তয মরডম করিউিাররর ঴ারথ ঄ভযন্তরীেভারব তযমন ওয়াআমযােকাডক বা আথাররনি র঵র঴রব ঱াগারনা ঴ম্ভব। অবার বাআররর তকান আন্টাররির঴ তযমন আউএ঴রব বা রপর঴এমর঴অআএকাডক র঵র঴রবও ঱াগারনা ঴ম্ভব।
 • 74. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comModifier Keyমরডিায়ার কী ঵঱ কীরবারডকর রকছু বািন বা ঴ুআচ যারা ঄নয বািরনর কাজ বির঱ রিরে পারর। তযমন QWERTY কীরবারডক রলিিকী-র ঴ারথ ১ চাপর঱ ত঴িা ! বা এেরিরমলান মারকক পররেে ঵য়। কীরবারডক এরকম তবল করয়কিা কী থারক। ঴বরচরয় প্রচর঱ে঵঱ কররা঱ কী, রলিি কী, িাংলন কী, ঄ল্টার কী, ঴ুপার কী আেযারি।কররা঱ কীর মা যরম তযরকান ঄েররর ঴ারথ রকছু কমান্ড যুক্ত করা যায়। তযমন কররা঱ কীর ঴ারথ C চাপর঱ ত঴িা ডািা রিপরবারডককরপ করর।রলিি কী ঴া ারেে বর ঵ারের ঄ের ত঱খার পালাপারল ঄রেররক্ত তমনু তিখারে বযব঵ার করা ঵য়। তযমন রলিি তচরপ কনরিেিতমনু খু঱র঱ ঄রেররক্ত রকছু ঄পলন তিখা যায়।঄ল্টার কী বযব঵ার করা ঵য় মু঱ে নািার পযারডর ঴া঵ারযয ত঱খা ব঴ারে। তযমন ঄ল্টার তচরপ রর ৯৭ চাপর঱ আংররজী a অ঴রব।েরব এরেরে নািার পযাড ঱ক ঄ি রাখরে ঵রব।িাংলন কী এখন ঱যাপিরপ বযব঵ার করা ঵য়। স্থারনর ঄ভাব ও অকারর তছাি ঵ওয়ায় ঱যাপিরপর কীরবারডক ঄রনক বািরনর ঴ারথরকছু রিচার যুক্ত থারক যা িাংলন কী তচরপ ওআ বািন তচরপ কাজ করা যায়। তযমন F2 এর ঴ারথ ওয়াআিাআ অআকন তিরখ বুঝরে঵রব তয িাংলন কী Fn তচরপ F2 চাপর঱ ওয়াআিাআ চা঱ু বা বন্ধ ঵রব। এভারব তপ্রারজক্টর কারনক্ট, বযিারীর ঄বস্থা, রড঴রেরউজ্জ঱ো কম তবলী করা, মারল্টরমরডয়া তনরভরগলন আেযারি রবরভন্ন কারজর জনয িাংলন কী বযব঵ার করা ঵য়। তজরন রাখা ভার঱া তযিাংলন কী Fn অর িাংলনা঱ কী F1-F12 এক নয়। রদ্বেীয়রি ঴ুরনরিকি কাজ তযমন রকছু তখাাঁজা, ঴া঵াযযকারী মা যম চা঱ু করা,঄যাপ িু ঱স্ক্রীন কররে বযব঵ার করা ঵য়।঴ুপার কী অর কমান্ড কী যথাররম র঱নাে অর মযাক ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর জনয প্ররযাজয। এরা ঄রনকিা উআরন্ডাজ এর উআন কী,কমান্ড কী-র মে কাজ করর।
 • 75. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMonitorমরনির মারন তকান রকছু পযকরবেে করা। ঵াডকওয়যার র঵র঴রব মরনির মারন একিা পিকা বা রড঴রে তযখারন করিউিারররকাযকক঱ারপর রচে তিখা যায়। ঄থকাৎ ঄পারররিং র঴রস্ট্রমর তয গুআ (GUI) অরছ ত঴িা মরনিররর পিকায় তিখা যায়। ির঱বযব঵ারকারী ঴঵রজআ ছরব তিরখ োর কাজ ঴িািন কররে পাররন।঄রনক অরগ র঴অররি মরনির বযবহৃে ঵ে। এর পরর নেু ন প্রযুরক্তর ও পাে঱া এ঱র঴রড মরনির তবর ঵য়। বেকমারন অররা উন্নেএ঱আরড মরনির পাওয়া যারি। রবরভন্ন মরনির রবরভন্ন ঴ুরব া রিরয় থারক। রকছু মরনিরর ঄রডও রডভাআ঴ অরছ, অবার রকছুরে রিরভতিখার ঴ুরব া অরছ। অবার পালাপারল ও উপর রনরচ একার ক মরনির ঱ারগরয় রবলা঱ রড঴রে তেরী করা ঴ম্ভব। বারেরজযক ওরলল্পরেরে এ঴ব মরনিররর বযব঵ার অরছ। অবার কীরবাডক ও মাউ঴ ঱াগারনা যায়না এমন রডভাআর঴ মরনিররর ঴ারথ িাচ প্রযুরক্তযুক্ত করর িাচস্ক্রীন মরনির বানারনা ঵য়।মরনির মারন ঴িিওয়যাররর রনরিকি কাজ করারকও তবাঝায়। তযমন রনয়রমে প্রর঴঴ররর কারজর ঵ার জমা করা, তমমরর বযব঵ারররপররমাে মাপা, অিান প্রিান করা ডািার পররমান মাপা, োপমাো ও রডস্ক্ বযব঵াররর মাো রন কারে আেযারি কাজরকও মরনির করাব঱া ঵য়।Motherboardমািাররবাডক ঵঱ একিা রপর঴রব তবাডক যারে করিউিাররর জনয িরকারী ঴ব কমরপারনন্ট ব঴ারনা থারক। এরক তমআনরবাডক বা঄যারপ঱ করিউিারর ঱রজক তবাডকও ব঱া ঵য়। মািাররবারডক ঄বলযআ যা যা থারক ো ঵঱ - প্রর঴঴র, তমমরর, রম ও ঄নযানযরডভাআ঴ এবং ত঴গুর঱া ঱াগারনার স্লি। মরড঱রভরি ঄নয রকছু রডভাআ঴ তযমন রডস্ক্ কররা঱ার, তরআড কররা঱ার, তনিওয়াককরডভাআ঴, কু র঱ং র঴রস্ট্ম আেযারি থারক। ঱যাপিরপর জনয রনরমকে মািাররবারডক এরকম স্লি ঄রনক কম থাকর঱ও ত঴গুর঱ার ঄বস্থানও গিরনর রিক রিরয় ঴া ারে মািাররবাডক এর ঴ারথ পাথককয থারক।মািাররবারডকর ঴ক঱ কাজ রনয়ন্ত্ররের জনয অরছ একিা বা একার ক বারয়া঴ রচপ, অর অরছ রচপর঴ি যা রনরিকি প্রর঴঴র অরতমমরর রডভাআ঴ এর জনয অ঱ািা অ঱ািা ররের। মু঱ে রচপর঴রির উপর রনভকর করর ভরব঳যরে করিউিাররর রডভাআ঴গুর঱ারকঅপরগ্রড করা ঴ম্ভব। োআ মািাররবাডক তকনার ঴ময় ঴েকক থাকা উরচে।
 • 76. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comMouse঴ব করিউিাররর ঴ারথআ মাউ঴ অরছ, েরব োরে তকও রবরক্ত ঵য়না। তকননা এআ মাউ঴ ঴রেযকাররর আাঁিুররর মে তিৌরারিৌররকররনা। এিা অ঴র঱ একিা করিউিার রডভাআ঴ যা এক ররে আনপুি রডভাআ঴। কীরবারডকর মেআ মাউ঴ একিা ঄েযাবলকীয়রডভাআ঴। এরক মাউ঴ ব঱ার কারে ঵঱ এর ঴ারথ তয ঱িা োর ঴রা঴রর করিউিাররর তপছরন ঱াগারনা থারক ো আাঁিুররর ত঱রজরমেআ রচকন ও ঱িা। মাউ঴ ঴ামরন তপছনা ডারন বারম ঘুরররয় করিউিারর তনরভরগলন র঴গনা঱ তিওয়া যায়। ঄থকাৎ মাউ঴ তযভারবনারারনা ঵য়, করিউিারর কা঴কর ত঴ভারব ঘুরর। ির঱ ঄ল্প ঴মরয় খুব দ্রুে মরনিররর তযরকান যায়গায় োক বা পরয়ন্ট করা যায়।প্রযুরক্তর উন্নরের ঴ারথ মাউর঴র গিন ও কারজর পররর তবরররছ। অরগ মাউর঴র জনয ব঱ বযব঵ার করা ঵র঱ও এখন ঄পরিকা঱ত঴ন্সর বযব঵ার করা ঵রি। োররর পররবরেক এর঴রছ ওয়াআিাআ ও ব্লুিু থ মাউ঴। ঴ারথ যুক্ত ঵রয়রছ রকছু বািন যারে রিক কররিাউজার ওরপন করা, িরওয়াডক বযাকওয়াডক তনরভরগি করা, ডাব঱ রিক বা িু -এে রিক, তপজ ডাউন তপজ অপ আেযারি কাজ করা
 • 77. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআন্টাররনি ঵রে ঴ংগ্র঵ীে http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox http://somewhereinblog.net/tanbircox http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_coxhttp://facebook.com/tanbir.coxhttp://facebook.com/tanbir.ebookshttp://tanbircox.blogspot.com

×