• Like
Computer hardware a to z by tanbircox
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
Uploaded on

 

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
2,221
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
352
Comments
1
Likes
2

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঩নায ই−ফুক ফা pdf রযডারযয Menu Bar এয View অ঩঱নরি তত রিক করয Auto /Automatically Scroll অ঩঱নরির঳ররক্ট করুন (অথফা ঳যা঳রয তমরত  Ctrl + Shift + H )। এফায ↑ up Arrow ফা ↓ down Arrow তত রিক করয আ঩নায঩ড়ায ঳ুরফধা অনু঳ারয স্ক্রর স্পীড রিক করয রনন।আ঩নায ই−ফুক ফা pdf রযডারযয Options ফা View তত রিক করয Go To অ঩঱নরি র঳ররক্ট করুন (অথফা ঳যা঳রয তমরত Adobe ReaderShift + Ctrl+N এফং Foxit Reader  Ctrl+G), আ঩নায প্ররয়াজনীয় ঩ৃষ্ঠায Page number রি ররখুন ; এফং OK তপ্র঳ করুন ।
 • 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comভাদাযরফাডড ফা তভইনরফাডড ঴র করিউিারযয তবতরয অফরিত ঳ারকডি তফাডড মারত র঳রেভ এয প্ররয়াজনীয় রফরবন্ন রডবাই঳঩যষ্পরযয ঳ারথ ঳ংমুক্ত থারক এফং নতু ন রডবাই঳ ঳ংমুক্ত কযায ফযাফিা থারক। করিউরিং এয বালায় এই রডবাই঳গুররারক ফরা঴য় ত঩রযরপযার঳ (Peripherals)। প্রমুরক্তয উরতারযাতয উন্নরতয কাযরণ ভাদাযরফাডড এয রনিঁখুত ঳ংজ্ঞা তদওয়া ঳ম্ভফ নয় কাযণপ্ররতরদনই নতু ন নতুন ত঩রযরপযার঳ ভাদাযরফারডড মুক্ত ঴রে।মখন তথরক করিউিায এয ঳ুচনা, তখন আজরকয ভাদাযরফাডড এয ভত তকান রকছু রছরনা। এরকফারয প্রথভরদরক প্ররয়াজনীয়মন্ত্াং঱গুররা একরে রাগারনায জনয ‘ফযাকরেইন’ নাভক ফযাফিা যাখা ঴রয়রছর। এিা আ঳রর একিা র঩র঳রফ তফাডড মারত অরনকগুররাকারনক্টয থাকত (আজরকয ভাদাযরফাডড এ তমভন করয়কিা র঩র঳আই ত঩ািড থারক), এই কারনক্টযগুররারত রফরবন্ন প্রর঳র঳ং রডবাই঳,তোরযজ রডবাই঳ ইতযারদ রাগারনা তমত। অথডাৎ ঳ফগুররা আরাদাবারফ মুক্ত থাকত এফং তারদয একরেত কযরত ফযাকরেইনফযাফহৃত ঴ত। এয ঳ারথ ‘র঳রের তফাডড করিউিায’ অথডাৎ প্রর঳র঳ং অং঱িু কু রাগাররই তা ঩রয঩ুণড করিউিায ঴রয় তমত। রনরচযছরফিারত ফযাকরেইন আয র঳রের তফাডড করিউিায অং঱িু কু তদখারনা ঴র।
 • 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comফযাকরেইন এয ঳ুরফধা রছর তম কারনক্টয মতক্ষণ বাররা থাকত ততক্ষণ ইোভত রডবাই঳ রাগারনা ফা তখারা তমত। এরত তারযযতকারনা ঝারভরা রছরনা। আয তকান অং঱ নষ্ট ঴রর ত঳ইিু কু ঩রযফতডন কযররই ঴ত। তরফ এয ঳ীভাফদ্ধতা মা তা ঴র ফযাকরেইরনযভাধযরভ তত্বীয়বারফ অ঳ংখয রডবাই঳ কারনক্ট কযারনা ঳ম্ভফ। রকন্তু ঳কর প্রর঳঳য, ইন঩ুি আউি঩ুি রডবাই঳ ইতযারদ এয রকছু঳ীভাফদ্ধতা আরছ। এই কাযরণ ১৯৮০ ঳াররয ঩য তথরক রনরদডষ্ট ঳ংখযক ত঩ািড ও রডবাই঳ রনরয় ভাদাযরফাডড নাভক ধাযণা চররআর঳। র঩র঳রফ তফাডড তখন তথরক ঳঴জরবয ঴ওয়ায কাযরণ ঳ারকডি তফারডড আফ঱যক ত঩রযরপযার মুক্ত করয ভাদাযরফাডড ততরয কযাশুরু ঴য়। এরকফারযই শুরুয রদরক তম঳ফ তকািারন ভাদাযরফাডড ততযী কযত তারদয ভারঝ Micronics, Mylex, AMI, DTK,Orchid Technology, Elitegroup ইতযারদ ঩রযরচত রছর। এযা প্রায় ঳কররই জা঩ারনয তাইওয়ারনয তকািারন রছর। রকন্তু ঩রযঅযার঩র আয আইরফএভ এয দা঩রি এযা রিকরত ঩ারযরন, কাযণ অযার঩র আয আইরফএভ তারদয ভাদাযরফাডড এ অরনক তফর঱঳ুরফধা তদওয়া শুরু করয। ১৯৯৭ এ ইনরির প্রর঳঳য ততযীয ঩া঱া঩ার঱ ভাদাযরফাডড ততযীরত ঴াত তদয়। পরর ফাজারযয ফড় একিাঅং঱ তারদয অনুকূ রর চরর আর঳। এখন ঳কর ভাদাযরফাডড প্রস্তুতকাযী তকািারন তারদয তফারডড প্রর঳঳য, তভভরয, ইন঩ুি আউি঩ুিরডবাই঳ এয ঩া঱া঩ার঱ তনিওয়াকড, গ্রারপক্স ইতযারদ ঳঴ আরাদা কাডড রাগারনায ঳ুফযাফিা করয রদরয়রছ। এছাড়া এরিআই,এনরবরডয়া তারদয ভারি-রজর঩ইউ এয জনয রফর঱ল তফাডড ততযী করয থারক।একিা তছাট্ট তকৌতুক ফরর। এক তরাকরক রজজ্ঞা঳া কযা ঴রয়রছ তম ‚করিউিায এয বরফলযৎ রক?‛ উরন উতয রদররন ‚করিউিাযএয বরফলযৎ অন্ধকায কাযণ এরত তকান পাদাযরফাডড তনই‛এযকভ শুরন অরনরকই তজাক করযন তম পাদাযরফাডড তকন তনই। ভজায ফযা঩ায ঴র পাদাযরফাডড না থাকররও ভাদাযরফাডড এয ঳ারথআরযকিা রজরন঳ ঳ংমুক্ত কযা মায় মায নাভ ডিাযরফাডড। তভরয় তমভন ভারয়য অনুগত ঴য়, ততভরন এই তফাডড ভাদাযরফাডড এয অধীরনতথরক কাজ করয। ডিাযরফাডড আ঳রর একধযরণয এক্সর঩ন঱ান কাডড মা ভূর তফারডডয র঩র঳আই ফা আইএ঳এ ফার঳ মুক্ত থারক আয঳রতযকায করিউিায ফার঳য ভতই আচযণ করয। ডিাযরফাডড এয ভাধযরভ আরাদা তযইড, র঳র঩ইউ, তনিওয়াকড রডবাই঳, তোরযজরডবাই঳ ইতযারদ মুক্ত কযা মায়।এিা ঴র ঩ািা ডিাযরফাডড -
 • 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয এিা ঴র রযান ডিাযরফাডড মা তথরক এক঳ারথ রতনরি ত঩ািড তফয ঴রয়রছ - প্রর঳঳য ঳রকি রচ঩র঳ি তবারািাইর তভভরয নন -তবারািাইর তভভরয র঳রেভ িক এক্সর঩ন঱ান স্লি ঩াওয়ায কারনক্টযএফায আর঳ রফস্তারযত ফণডনায় –এিা ভাদাযরফারডড থাকা একরি ঳রকি মারত প্রর঳঳য তকারনা ঝারভরা ফা ক্ষরত ছাড়াই ফ঳ারনা মায় ও তখারামায়। রফরবন্ন ভরডররয প্রর঳঳রযয জনয রফরবন্ন ঳রকি যরয়রছ। দুই ধযরণয ঳রকি যরয়রছ। একিা ঴র ZIF আয আরযকরি ঴রLGA. LGA ঳রকি ঳ফাই তচরনন। Land Grid Array তক LGA ফরা ঴য়। Zero Insertion Force তক ZIF ফরর। দুই ধযরণয঳রকরিয ছরফ তদরখই ফুঝরফন তকানিা তকভন। এখন LGA ঳রকি ঳ফরচরয় তফর঱ ফযাফহৃত ঴য়। রফরবন্ন প্রর঳঳রযয জনয রফরবন্ন঳রকি আরছ। তমভন ত঩রিয়াভ প্রর঳঳রযয ঳রকি ঴র LGA 771. তকায িু ডু ও এয ঳রকিLGA 775. আয তকায র঳রযরজয প্রর঳঳যফ঳ারনা ঴য় LGA 1156 ঳রকরি। রফরবন্ন ঳রকরিয ফা঳ স্পীড আরাদা আরাদা ঴রয় থারক।এই ঴র ZIF ঳রকি -
 • 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয এগুররা ঴র LGA ঳রকি মা এখনকায প্রর঳঳রযয জনয ফহুর ফযাফহৃত ঴য়। রনরচযিা ঴র ত঩রিয়াভ প্রর঳঳রযয জনয -এিা তকায িু ডু ও এয জনয -আয এইিা ঳ফায ঩রযরচত তকায আই র঳রযরজয প্রর঳঳রযয জনয -
 • 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঳াধাযণত একিা তফাডড এ একিাই প্রর঳঳য থারক। তরফ ঳ম্প্ররত একারধক প্রর঳঳য ঳রকি-মুক্ত তফাডড ঩াওয়া মারে। ভারি-র঳র঩ইউভাদাযরফাডড এযকভ তদখরত -*** রচ঩র঳ি: রচ঩র঳ি ঴র তম ত঩রযরপযার প্রর঳঳য এফং অনযানয রডবাই঳ এয ঳ারথ ঳াভঞ্জ঳য যক্ষা করয চরর। আধুরনকআরকডরিকচায অনুমায়ী ভাদাযরফাডড রচ঩রক দুইরি অংর঱ বাগ কযা ঴য়। একিারক ফরা ঴য় নথডরিজ আরযকিা ঳াউথরিজ।নথডরিজ: এিা ভাদাযরফাডড এয ঴াই-স্পীড রডবাই঳গুররারক কররার করয। অথডাৎ প্রর঳঳য, যযাভ, রবরডও প্রর঳঳য এয ঳ারথ মুক্তথারক। এরক অরনক ঳ভয় ‘তভভরয কররারায ঴াফ’ও ফরা ঴য়। আ঩নাযা ভাদাযরফারডড তম র঴ির঳ঙ্ক তদখরত ঩ান তায রনরচয রচ঩িাইনথডরিজ। এিা একই ঳ারথ প্রর঳঳য, রবরডও আয যযাভরক কররার করয। রফি-ইন গ্রারপক্স কারডড এিাই রবরডও প্রর঳঳য র঴র঳রফকাজ করয। আধুরনককারর নথডরিরজয ঳ফিু কু অং঱ প্রর঳঳রয ইরিরগ্রি কযা ঴রয়রছ। তাই ভাদাযরফাডড এ ফারক তম রচ঩ থারক ত঳িা঳াউথরিজ।঳াউথ রিজ: ভাদাযরফাডড এয অনযানয তস্লা-স্পীড রডবাই঳ তমভন ফারয়া঳, র঩র঳আই ফা঳, ইউএ঳রফ, তোরযজ রডবাই঳, িক, অরডওরডবাই঳, এনআইর঳ ইতযারদ কররার করয তম রচ঩ ত঳িা ঳াউথ রিজ। আ঩নাযা ভাদাযরফাডড এ র঴ির঳ঙ্ক ছাড়া আরযকরি তম ফড় রচ঩তদখরত ঩ান ত঳িাই ঳াউথ রিজ।
 • 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরনরচয ছরফিায় নথডরিজ আয ঳াউথরিজ তদখারনা ঴রয়রছ –এই ছরকয ভাধযরভ দুই রচর঩য কাজ তফাঝা মারফ –
 • 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comভাদাযরফাডড এ রফরবন্ন ভরডররয রচ঩র঳ি রাগারনা থারক। 910, 915, 945, 965, 975, P31, P35, G31, G33, G35, X38, X48,P43, P45, G31, G33, G41, G43, G45, H55, H57, H61, H67, X79 ইতযারদ ঴র রফরবন্ন রচ঩র঳ি। আরাদা আরাদা রচ঩র঳রিযফা঳, ত঩ািড, র঩র঳আই স্লি ইতযারদ এয ধাযণক্ষভতা আরাদা আরাদা ঴য়।তবারািাইর তভভরয ভারন ঴র তম তভভরয ঩াওয়ায চরর তগরর ভুরছ মায়। যযাভ ফা যযান্ডভ অযারক্স঳ তভভরয঴র তবারািাইর তভভরয। যযাভ দুই ধযরণয ঴রয় থারক। এখন রড-যযাভ ফা ডাইনারভক যযান্ডভ অযারক্স঳ তভভরয তফর঱ ফযাফহৃত ঴য়।এিা প্রর঳঳য এয কামডরক্ষে ফা ্াপি ত঩঩ারযয ভত কাজ করয। তভভরয রাগারনায জনয তম স্লি থারক তারক ফরর DIMM ফা DualIn-line Memory Module. আধুরনক যযাভ ফা তভভরয ভরডউরর ঳ারকডি তফারডডয দু঩ার঱ তভভরয রচ঩ ফ঳ারনা থারক ফরর এযকভফরা ঴য়। তভভরয তদখরত এযকভ -রফরবন্ন বা঳ডন এয জনয তভভরয স্লরিয রডজাইন আরাদা আরাদা ঴য়। তভভরয স্লি তদখরত এযকভ –঩াওয়ায চরর তগররও তম঳ফ রডবাই঳ িায়ীবারফ ডািা তযরখ রদরত ঩ারয তারদয নন-তবারািাইরতভভরয ফরর। ঴াডডরডস্ক, অরিকার ্াইব, ফ্ল্যা঱ ্াইব ইতযারদ ঴র এযকভ তভভরযয উদা঴যণ।
 • 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comভাদাযরফাডড এ একিা আইর঳ থারক তমিা তথরক রনরদডষ্ট ঳ভয় ঩য ঩য র঳গনার উৎ঩ন্ন ঴য়। আ঩নাযা জারননতম ইররক্ট্ররনক্স রডবাই঳ গুররা কাজ করয স্পন্দরনয ঳া঴ারময। এই িাইভ র঳গনার তজনারযিয র঩র঳ চারু ঴ওয়ায ঳ভয় রনরদডষ্ট ভারনযর঳গনার উৎ঩ন্ন করয তদয়। তরফ এই স্পন্দনরক ঩রযফতডন করয আরযা তফ঱ী ঩াযপযরভন্স ঩াওয়া ঳ম্ভফ মারক ফরর ওবাযিরকং।এই ঴র র঳রেভ িরকয আইর঳ -ভাদাযরফাডড এ রফরবন্ন ত঩রযরপযার মুক্ত কযায জনয তফ঱ করয়করি র঩র঳আই ফা র঩র঳আই-ই স্লি থারক।এগুররারত রযান কাডড, ঳াউন্ড কাডড, রবরডও কাডড, রিরব কাডড, ভরডভ, ওয়াই-পাই কাডড ইতযারদ রাগারনা মায়। এখনকাযভাদাযরফারডডয র঩র঳আই স্লিগুররা এযকভ -
 • 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঳ভস্ত র঳রেভ চারু যাখরত ঱রক্তয দযকায। ঩াওয়ায কারনক্টরযয ভাধযরভ ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি তথরকভাদাযরফাডড ও এয রফরবন্ন অং঱ রফদুযৎ ঩ায়। ঳াধাযণত ২০ র঩ন ফা ২৪ র঩ন রফর঱ষ্ট ঳রকরিয ভাধযরভ ভাদাযরফাডড ঩াওয়ায ঩ায়।এই ঴র ঩াওয়ায ঳রকি –আয এিা ঴র ঩াওয়ায জযাক –Serial Advanced Technology Attachment তথরকই ঳ািা এয নাভকযণ। খুফ দ্রুতগরত ঳িন্ন ত঩ািড মায ঳ারথ঴াডডরডস্ক, রডরবরড ফা র঳রড ্াইব ইতযারদ রাগারনা থারক। অরনকরদন ধরয ঳ািা ২.০ ফযাফহৃত ঴রয় আ঳ররও এখন ঳ািা ৩.০ মুক্তভাদাযরফাডড ঩াওয়া মারে। ঳ািা ২.০ এয গরত ৩ রগগারফি/র঳রকন্ড আয ঳ািা ৩.০ এয গরত ৬ রগগারফি/র঳রকন্ড। অরনকভাদাযরফারডড ই-঳ািা (External SATA) নারভয আরযকরি ত঩ািড থারক। এিা আ঳রর ঳ািা ত঩ারিডয একিা ইিাযরপ঳ তমিাতকর঳ংএয ফাইরয থারক এফং তমরকান ঳ািা ঴াডডরডস্ক ফা র঳রড/রডরবরড ্াইব রারগরয় একই গরতরত কাজ কযা মায়। রকছু রযা঩ির঩ই-঳ািায ঳ারথ ইউএ঳রফ কম্বাইন করয ত঩ািড ফানারনা থারক।
 • 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঳ািা ত঩ািড -঳ািা তকফররয কারনক্টয -eSATA তকফররয দুই প্রান্ত -Parallel ATA তথরক ঩ািা নারভয উৎ঩রত। ঩যাযারার ঩দ্ধরতরত কাজ করয ফরর এয গরত অরনক কভ, ভাে১৩৩ তভগারফি/র঳রকন্ড। আয ফড় ঳ভ঳যা,একরি ত঩ারিড ঳রফডাচ্চ ২িা রডবাই঳ রাগারনা ঳ম্ভফ। এয ঳রকি ৪০ র঩রনয। ওরয়োনডরডরজিাররয গরফলণায প঳র এই ত঩ািড তম তকফর রদরয় রাগারনা ঴য় তায নাভ আইরডই ফাIntegrated Drive Electronics.SATA আ঳ায ঩য তথরক এয ফযাফ঴ায করভ মায়।঩ািা ত঩ািড -
 • 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩ািা (আইরডই) তকফর -Universal Serial Bus নারভ ঩রযরচত এই ত঩ািড খুফ তফর঱ জনরপ্রয় কাযণ এই ফার঳ এভুররি করয রডস্ক, ফ্ল্যা঱তোরযজ, ভরডভ, রযান, ঳াউন্ড কাডড ইতযারদ অ঳ংখয রডবাই঳ করিউিারয মুক্ত কযা ঳ম্ভফ। এয রতনরি বা঳ডন যরয়রছ। ইউএ঳রফ১.১ এয গরত ১২তভগারফি/র঳রকন্ড, ইউএ঳রফ ২.০ এয ৪৮০তভগারফি/র঳রকন্ড, আয ইউএ঳রফ ৩.০ এয গরত ৩রগগারফি/র঳রকন্ড।ইউএ঳রফ কারনক্টয র঩ন মা তথরক ইউএ঳রফ ত঩ারিড ঳ংরমাগ মায় -ইউএ঳রফ কারনক্টয জযাক -আরগ এই ত঩ািড গুররায ফযাফ঴ায রছর। রপ্রিায, কযারভযা, ভরডভ, ভাউ঳ ইতযারদ র঩র঳ এয঳ারথ কারনক্ট কযরত এই ত঩ািডগুররা ফযাফ঴ায করয ঴ত।
 • 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএই ঴র র঳রযয়ার ত঩ািড -আয এিা ঩যাযারার ত঩ািড -আইরফএভ করিউিায এয প্রফরতডত Personal System/2 নারভয এই ত঩ারিডয ঳া঴ারময ভাউ঳ ও রকরফাডডরকভাদাযরফাডড এয ঳ারথ মুক্ত কযা ঴য় এফং ঳াউথরিজ তারদয কররার করয। এিা ৬ র঩ন রফর঱ষ্ট ঴য়।এছাড়াও ভাদাযরফাডড এ ইরিরগ্ররিড ঳াউন্ড ফা তনিওয়াকড রডবাই঳ থাকরর অরডও, রযান ইতযারদ আউি঩ুি থারক। আরযা থারকপ্রর঳঳য আয র঳রেভ কু ররং পযারনয ঩াওয়ায ঳রকি। এগুররা আরদা আরাদা রডবাই঳ ফরর এখারন আররাচনা কযা ঴র না।Basic Input Output System তথরকই এর঳রছ BIOS. ফারয়া঳ ঴র তছাট্ট একিা তভভরয রচ঩ তমখারন করিউিারযয জনযপ্ররয়াজনীয় ঳কর তথয জভা থারক। ফারয়ার঳য আ঳র কাজ ঴র ভাদাযরফাডড এ ঩াওয়ায ঩াওয়ায ঳ারথ ঳ারথ POST এয ভাধযরভ঳কর ত঩রযরপযার তচক করয অ঩ারযরিং র঳রেভ চারু কযা এফং তায কারনডররয ঳ারথ ঳কর ত঩রযরপযাররয ঳ংরমাগ ফজায় যাখা।POST ভারন ঴র Power On Self Test. রকছুরদন আরগই তকউ তকউ ঴য়ত তখয়ার করযরছন তম র঩র঳ চারু ঴ওয়ায ঳ভয় ঴ারফজারফতরখা আর঳, তায঩য ওএ঳ চারু ঴য়। এিা আ঳রর ত঳ই তিে। ফারয়া঳ তকান এযয থাকরর তা রডরিক্ট করয রফ঩ তিারনয ভাধযরভইউজাযরক জারনরয় রদরত ঩ারয। তভািকথা ফারয়া঳ ঴র ভাদাযরফারডডয ঳কর ত঩রযরপযাররয ঩া঴াযাদায।
 • 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comফারয়া঳ যভ-রচ঩ তদখরত এযকভ -ভাদাযরফাডড একিা তকর঳ংএয ভারঝ রাগারনা থারক। একাযরণ ভাদাযরফাডড রনভডানকাযী তকািানীরক অফ঱যই রনরদডষ্ট঳াইজ এয তফাডড ততযী কযরত ঴য়। নারতা ত঳গুররা তকর঳ংএ রাগারনা ঳ম্ভফ ঴রফনা। এই কাযরণ র঩র঳রফ তফাডড তম ঳াইজ ফা রনয়ভতভরন ততযী কযা ঴য় তারক ফরা ঴য় পভড পযাক্টয। রফরবন্ন ঳াইজ এয পভড পযাক্টয যরয়রছ। তায ভারঝ ঳ফরচরয় ঩রযরচত ঴র AT,ATX আয microATX.AT – ১৯৮৪ ঳ারর আইরফএভ এই ঳াইজ ভরডর র঴র঳রফ তনয়। এই পযাক্টরয র঩র঳রফ এয ঳াইজ ঴য় তদরঘডয ১২ ইরি আয প্ররি ১১-১৩ ইরি।ATX – এই ভরডররয প্ররতষ্ঠাতা ইনরির। ১৯৯৬ ঳াররয এই পযাক্টয অনুমায়ী এখনও তফাডড ততযী ঴রে। এখারন তদঘডয ঴য় ১২ ইরিআয প্রি ঴য় ৯.৬ ইরি।microATX – ভাে ৯.৬ ফগডইরি তক্ষেপররয এই তফাডড ফযাফরযয তচরয় ২৫% তছাি ঴ওয়ায় খুফ কভ জায়গা দখর করয। এিা২০০৭ ঳াররয ঩য তথরক তফ঱ জনরপ্রয় ঴রয়রছ।এছাড়া mini-ITX, mobile-ITX, pico-ITX, DTX, mini-DTX ইতযারদ রফরবন্ন ঳াইরজয পভড পযাক্টয যরয়রছ।এই ঴র AT পভড পযাক্টয -
 • 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএিা micro-ATX পযাক্টয -আয এিা চভৎকায তদখরত mini-ITX পযাক্টয -খুফ তছাট্ট র঩র঳ এয জনয pico-ITX পযাক্টয তদখরত এযকভ -
 • 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comAdvanced Host Controller Interface তথরকই AHCI এর঳রছ। অরনরকই ফারয়ার঳ এই ঱ব্দরি তদরখথাকরফন। এিা ঴র ঳ািা ্াইব তক ঴ি-ত঳ায়ার঩ফর করয ততারর এফং তনরিব কভান্ড রকউইং ঳ুরফধা রদরয় থারক। ঴ি ত঳ায়া঩ ভারন঴র র঳রেভ চরাকারর র঳রেভ অপ না করযই রডবাই঳ খুরর তপরা মায়। এই ঳ুরফধায কাযরণ রডস্ক অরনক তফর঱ রনযা঩দ থারক।তরফAHCI অযাকরিরবি কযরত ঴রর ্াইবায প্ররয়াজন ঴য়। উইরন্ডাজ ৭ আয ররনাক্স ২.৬.১৩ এয ঩রযয কারণডরর এই ্াইবাযতদওয়া থারক। এই কাযরণ অরনরক AHCI তভারড উইরন্ডাজ এক্সর঩ ত঳িআ঩ কযরত তমরয় No disk found এযয তভর঳জ তদরখন।
 • 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 • 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরযা঩ি঩ এয ভাদাযরফাডডএই ঴র ভাদাযরফাডড এয রফস্তারযত। তফ঱ রকছু রফলয় আরছ তমগুররা এক঳ারথ ফণডনা কযরর রিউন রফ঱ার ঴রয় মারফ। আরস্ত আরস্তফারক তম ঳কর রফলরয় রিউন কযা ঴রফ – ঩াওয়ায ঳াোই, প্রর঳঳য, রবরডও কাডড, যযাভ, ঴াডডরডস্ক, অরিকার রডস্ক, ইউএ঳রফ, ঳াউন্ডকাডড, তনিওয়াকড রডবাই঳, রফরবন্ন ত঩ািড, কীরফাডড, ভাউ঳, ভরনিয ইতযারদ।আ঩নায ভাদাযরফাডড এয রফরবন্ন তথয জানরত ডাউনররাড করয রনন CPU-Z ঳পিওয়যাযরি। ইন্সির করয Motherboard িযারফতদখুন রক রক তথয আরছ -ডাউনররাড CPU-Z
 • 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতম প্রর঳঳ করয ত঳ই প্রর঳঳য। ফযাকযরণয ঳ভার঳য ভত ঴রয় তগর তাইনা? তা঴রর আরযা বাররাবারফ ফরর, মা তকান তথয রনরয়ত঳িারক রনরদড঱ অনুমায়ী পরাপরর ঩রযণত করয ত঳িাই প্রর঳঳য। রফরবন্ন ইররক্ট্ররনক্স মরন্ত্ তকদ্রীয়ীয় তম অং঱ ঳ফ রকছু রনয়ন্ত্ণ করযত঳িাই প্রর঳঳য। তা঴রর দুই঱ িাকা দারভয তখরনা গারড়য ভারঝ তম প্রর঳঳য আরছ আয আধা-রক্ষ িাকা রদরয় তকনা করিউিারযযভারঝয প্রর঳঳য কী একই? তভারিই না। করিউিারয তম প্রর঳঳য ফযাফ঴ায কযা ঴ত তারক ফরা ঴য় র঳র঩ইউ ফা CentralProcessing Unit. ধযরণয রদক রদরয় এিা ভাইররা-প্রর঳঳য। মরদও র঳র঩ইউ তদখরত আভযা ঳চযাচয তম঳ফ আইর঳ তদরখ তারদয঳ভান ফা তছাট্ট, রকন্তু এয এরকফারযই তবতরযয ভূর অং঱িু কু অরনক অরনক তছাট্ট। তাই এরদয ফরা ঴য় ভাইররা-প্রর঳঳য।করিউিারয তম঳ফ প্রর঳঳য ফযাফহৃত ঴য় ত঳গুররা আকারয তমভন তছাি, ততভরন কারজয রদক রদরয়ও তফ঱ ঱রক্ত঱ারী। এরদয ততাআয ইোভত তমখারন ত঳খারন ততযী কযররই ঴র না! র঳র঩ইউ এয গিন আয প্রস্তুতপ্রণারী অরনক জরির। আভযা প্রর঳঳য তকতদরখ চাযরকাণা একিা চকচরক ধাতুয আফযণ রদরয় তঘযা তচিা ঩ারতয ভত। রকন্তু এয ভারঝ থারক অরনক রকছু। শুনুন ফররছ।আরগ ফরর রনই আইর঳ কী। একিা তরড়ৎ ফতডনীরক মরদ খুফ তছাট্ট করয ফারনরয় রকছুয ভারঝ ঩ুরয তদওয়া মায় তা঴রর ত঳িা ঴রয়মায় আইর঳ ফা Integrated Circuit. আইর঳ এয ভারঝ থারক অ঳ংখয ট্রানরজেয, ডারয়াড, তযরজেয ইতযারদ। একিা আইর঳ তাযগিন অনুমায়ী রনরদডষ্ট কাজ কযরত ঳ক্ষভ। এযকভ অরনক অরনক আইর঳ একরে তছাট্ট আকারয ঳ারজরয় রনরর ঩াওয়া মায় ভাইররা-প্রর঳঳য। ইররক্ট্ররনরক্সয কারজ অধড঩রযফা঴ক ফা ত঳ভকন্ডাক্টরযয ফযাফ঴ায অরনক তফর঱। এই রচ঩ ততযীরত ত঳ভকন্ডাক্টরযয র঴র঳রফর঳ররকরনয ঩াত ফযফ঴ায কযা ঴য়। র঳ররকন ঩ারতয ও঩য এবারফ ট্রানরজেয, ডারয়াড, তযরজেয ইতযারদ ততযী কযায ঩দ্ধরতরকফরা ঴য় তপরিরক঱ান।ফারণরজযকবারফ আরাদা আরদা করয রচ঩ ততযী কযা অরনক ঳ভয়঳ার঩ক্ষ আয অরাবজনক ফযা঩ায। তাই ঳ভ঳যা এড়ারত এক঳ারথএকিা ফড় র঳ররকন ঩ারতয ও঩য অরনকগুররা রচ঩ ফানারনা ঴য়। তায঩য ত঳িারক একক অনুমায়ী তকরি তনওয়া ঴য়। এই ঩দ্ধরতরকফরর এরএ঳আই ফা Large-Scale Integration. প্রর঳঳য অরনক তফর঱ ঳ুক্ষ্ম ঴য় ফরর এক঳ারথ আরযা তফ঱ী রচ঩ তপরিক কযা঴য়। তখন ত঳িারক ফরর রবএরএ঳আই ফা Very Large-Scale Integration. তপরিরক঱ারনয ঩য ঩াত তকরি তম঳ফ তছাট্ট তছাট্টরচ঩ ঩াওয়া মায় ত঳িারক ফরা ঴য় ডাই (Die). এই ডাই এয ঳ারথ ফাইরযয অনযানয রডবাই঳ মুক্ত কযায জনয তায রাগারনায ফযাফিাথারক। এই রচকন তারযয ঳া঴ারময ডাই তথরক প্রর঳঳রযয রনরচ তম অরনকগুরা রফন্দুয ভত দাগ থারক ত঳খারন ঳ংরমাগ তদওয়া ঴য়।ত঳ই প্রর঳঳য ভাদাযরফাডড এয ঳রকরি রাগাররই ঴রয় মায়। রনরচয ছরফিা তদখুন, এখারন অরনকগুরা ডাই তদখারনা ঴রয়রছ মা আ঳ররএকিা ফৃতাকায তেরি তপরিক করয ফানারনা ঴রয়রছ।
 • 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয এই ছরফিা তদরখ ফুঝরফন প্রর঳঳রযয ভারঝ ডাই রকবারফ ফ঳ারনা থারক।ডাই তথরক প্রর঳঳য এয কারনক্টরয কীবাএফ তায রদরয় ঳ংরমাগ তদওয়া ঴য় তা তদরখ রনন এই ছরফরত।
 • 21. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএকিা ডাই কতিা ক্ষু দ্র ঴রত ঩ারয তা তফাঝা মায় এই ছরফিা তদরখ। এিা ইনরির অযািভ প্রর঳঳রযয ডাই মা একিা চাররয ঳ভান।এখন কথা ঴র ডাই মরদ এত তছাট্ট ঴য়, তা঴রর র঳র঩ইউ এত ফড় করয ফানারনায রক দযকায? আ঳রর ডাই ফা তকদ্রীয়ীয় অং঱ মখনকাজ করয তখন রফদুযৎ প্রফার঴য কাযরণ তা঩ উৎ঩ন্ন ঴য়। এই তা঩রক ঳ভবারফ ছরড়রয় রদরত ফাইরযয ধাতফ আফযণ ফানারনা ঴য়।আয ডাই অরনক ঳ংরফদন঱ীর, এরক যক্ষা কযায জরনযই ফাইরয অরনক ঱ক্ত আফযণ তদওয়া থারক।ডাই রনরয় আরযা একিু জানা দযকায। তা ঴র ডাই এয নযারনারিকরনাররজ তকভন। ডাই মত ফড় তক্ষেপররয ঴য়, ঳ারকডি ফড়঴ওয়ায কাযরণ উৎ঩ন্ন তার঩য ঩রযভাণ তত তফর঱ ঴য়। তফর঱ রফদুযতও রারগ। তাই রদন রদন ডাই এয তক্ষেপর কভরছ। তমভনতকায ২ ডু রয়া র঳রযরজ ডাই রছর ৪৫ নযারনারভিায, আয তকায আই র঳রযরজ তা ঴রয়রছ ৩২ নযারনারভিায।
 • 22. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআরগই ফরররছ তম ডাইরত অ঳ংখয ট্রানরজেয ফ঳ারনা থারক। এযা এক঳ারথ ততযী করয ররজক তগইি মায ভাধযরভ র঳র঩ইউ প্রদতডািা কারজ রারগরয় পরাপর ততযী করয। এরদযরক তকায ফরা ঴য়। রদন রদন প্রর঳঳রযয কামড঩রযরধ তফরড় মারে। আরগয রিউরনআরভ ফরররছরাভ তম ঴াই-স্পীড ত঩রযরপযার তক নথডরিজ কররার করয। আধুরনক কারর প্রর঳঳রযয ভারঝ নথডরিজ ইরিরগ্রি কযাথারক। তাই প্রর঳঳য শুধু ররজক রনরয় ঩রড় থারক তা না। পরাপর ততযীয ঩া঱া঩ার঱ তারক রজর঩ইউ আয তভভরয এয তদখবারকযরত ঴য়, ইন঩ুি আউি঩ুি রডবাইর঳য ঳ারথ ঳িকড ফজায় যাখরত ঴য়। তাছাড়া তভভরয ফা যযাভ তথরক ডািা রনরয় কাজ কযাযজনয রনরজই একিা কযার঱য ঳া঴াময তনয়। তা঴রর রনরচয রজরন঳গুররা র঳র঩ইউ তত থারক।এফায ঳ফকয়িায ফণডনা রদই।র঳র঩ইউ এয এরকফারযই প্রধান অং঱ ঴র তকায। তকারযয উ঩য প্রর঳঳রযয ক্ষভতা রনবডয করয। তকারযয ভারঝ থারক দুইিা অং঱।একিা ঴র অযারযথরভরিক/ররজকার ইউরনি (Arithmetic/Logical Unit) আরযকিা ঴র কররার ইউরনি(Control Unit)। এইদুইিা তযরজোয নাভক আরযকিা অংর঱য ভাধযরভ ঩যষ্পরযয ঳ারথ মুক্ত থারক। তকান কারজয রনরদড঱ ত঩রর একিা তকায (র঳রেরতকায প্রর঳঳য ঴রর ত঳িারকই র঳র঩ইউ ফরা মায়) রতন ধার঩ কাজ করয। তা ঴র - তভভরয তথরক তথয তনওয়া ও তথয ঩ািারনা এএরইউ এয ভাধযরভ ত঳িারক ঳ভাধান করয কাজ ত঱ল ঴রর নতু ন রনরদড঱ অনুমায়ী কাজ শুরু করযএই ছরফরত তকায়াড তকায প্রর঳঳রযয ডাই তদখারনা ঴রয়রছ মারত চাযরি তকায তদখা মারে –এ঳ফ কযায জনয ফার঳য (Bus) দযকায ঴য়। ফা঳ ফররত আভযা ফুরঝ রফরবন্ন ত঩রযরপযাররয ভারঝ তমাগারমারগয যাস্তা ফা ভাধযভ।তমভন র঳র঩ইউ তভভরয তথরক রকছু তথয চায়। তা঴রর প্রথরভ তারক তভভরয এয তরারক঱ান খুিঁরজ তফয করয তথয জানায জনয রনরদড঱
 • 23. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩ািারত ঴রফ। তভভরযরত তথয রফরবন্ন ব্লরক থারক। প্ররতিা ব্লরকয রিকানা ফা অফিানরক ফরর অযার্঳। তম উ঩ারয় তভভরযরত তরথযযঅযার্঳ তফয কযা ঴য় ত঳িা ঴র অযার্঳ ফা঳ (Address Bus)। এই ফা঳ রকন্তু একভুখী। আো, এফায তথয র঳র঩ইউ তায রনরজযকারছ আনরত ফা পরাপর তফয করয তভভরযরত ঩ািারত তম ফার঳য ঳া঴াময তনয় তা ঴র ডািা ফা঳ (Data Bus)। আয কাজ ত঱রলতভভরয ফা অনয তকান রডবাই঳ (রমভন রডস্ক) তক রনরদড঱ ঩ািায় তম ফার঳য ভাধযরভ তায নাভ কররার ফা঳ (Control Bus)।রনরচয ছরফরত প্রর঳঳য প্রধান ইউরনি আয ফা঳ তদখারনা ঴রয়রছ।তকায তফর঱ ঴রর ক্ষভতা ফারড়। একই ডাই-তত তকায পযারিক না করয আরাদা আরাদা ডাই তত তকায ফ঳ারর ত঳িা আরযা তফ঱ী঱রক্ত঱ারী ঴য়।র঳র঩ইউ অনফযত তভভরয আয অনযানয রডবাই঳ তথরক তথয গ্র঴ণ কযরত থারক। এয তথয ঳ংগ্র঴ আরযা দ্রুততয কযরত তকারযয঳ারথ কযা঱ তভভরয মুক্ত কযা ঴য়। কযা঱ ভূর তভভরয তথরক তম঳ফ িারন ঳ম্প্ররত ডািা রযড/যাইি করযরছ ত঳঳ফ িারনয অযার্঳কযার঱ং করয যারখ। ঩ুরযা ফযা঩াযিা ফইরয়য শুরুরত ঳ূরচ঩রেয ভত কাজ করয। ঳ূরচরত তমভন তবতরযয তকান ঩াতায় কী আরছ তাতরখা থারক, কযা঱ তভভরয ততভরন তভভরযয তকান ব্লরক কী ডািা আরছ তা ঳ংগ্র঴ করয যারখ এফং তকায ত঳ই ডািা চাওয়া ভাে ত঳িাত঳খারন ঩ািায়। কযার঱ং একারধক তররবর ফা ধার঩ ঴রর ক্ষভতা আরযা ফৃরদ্ধ ঩ায়। রফরবন্ন ধার঩য কযা঱ তভভরযরক L1, L2, L3এবারফ ঳ংগারয়ত কযা ঴য়। রকছু তক্ষরে একারধক তকায একই তররবর কযা঱ তভভরয ফযাফ঴ায কযরত ঩ারয। তখন ত঳িারক SharedLevel Cache ফরা ঴য়। কযা঱ তভভরয মত তফর঱ আয মত তররবররয ঴য়, প্রর঳঳রযয কভডক্ষভতা তত তফ঱ী ঴য়।প্ররতিা করিউিারয রবরডও আউি঩ুি তদখারনায জনয গ্রারপক্স প্রর঳র঳ং ইউরনি দযকায। নতুন প্রর঳঳রয এই রজর঩ইউ ডাই-ততঅফিান করয। এছাড়াও রজর঩ইউ কররারায নারভ একরি অং঱ থারক তমিা এক্সিানডার রজর঩ইউ ফা র঩র঳আই ত঩ািড এ রাগারনাগ্রারপক্স কাডড তক রনয়ন্ত্ণ করয এফং রবরডও আউি঩ুি FDI এয ভাধযরভ আউি঩ুি ইিাযরপ঳ (রডরবআই ফা রবরজএ তকফর) এতপ্রযণ করয।঳কর তকায ফা র঳র঩ইউ তভভরয ফা যযারভয ঳ারথ ঳যা঳রয তম ঴ারফয ঳া঴ারময মুক্ত থারক তায নাভ তভভরয কররারায। এিা তভভরযতথরক র঳র঩ইউরত আয র঳র঩ইউ তথরক তভভরযরত অনফযত ডািা রযড যাইি কযরত থারক।
 • 24. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরডএভআই ভারন ঴র Direct Media Interface. নথডরিজ আয ঳াউথরিরজয ভারঝয ঳যা঳রয ঳ংরমাগরক রডএভআই ফরর। নতুনপ্রর঳঳রয নথডরিজ তনই। তাই র঳র঩ইউ এয তম অং঱ ঳াউথরিজ অথডাৎ তরা-স্পীড রডবাই঳ তমভন রডস্ক, ইউএ঳রফ, র঩র঳আই ইতযারদতক রনয়ন্ত্ণ করয ত঳িা ঴র রডএভআই।রনরচয ছরফিায় ঳কর অং঱ ডায়াগ্রাভ আকারয তদখারনা ঴র –এখন কথা ঴র ঳কর প্রর঳঳রয রজর঩ইউ থারকনা। ত঳রক্ষরে রজর঩ইউ কররারায থারক। তখন ভাদাযরফাডড এ নথডরিজ নারভয তমরচ঩ থারক ত঳িাই ত঳িা রজর঩ইউ, তভভরয আয প্রর঳঳রযয ভারঝ ঳ভন্বয় ঳াধন করয। আয তম঳ফ তকারয রডএভআই তনই, ত঳রক্ষরেনথডরিজ আয ঳াউথরিরজয ভারঝয ফা঳ই দুইরয়য ভারঝ কারনক঱ান ফজায় যারখ। আরগ নথডরিজ তথরক প্রর঳঳য এ ডািা অযারক্স঳কযরত ফ্রি-঳াইড-ফা঳ নারভ একরি ঩দ্ধরত ফযফ঴ায কযা ঴ত। এরত রচ঩র঳িরক রনরদডষ্ট ঴ারয তকারয ডািা ত঳ন্ড আয রযর঳ব কযরত঴ত। এপএ঳রফ এয ঳ভ঳যা ঴র এরত প্রর঳঳রযয ঳ফিু কু ক্ষভতা কারজ রাগারনা তমত না। অথডাৎ প্রর঳঳য অরনক বাররারফ্ররকারয়রন্সয ঴ওয়া ঳রত্বও এপএ঳রফ কভ ঴ওয়ায কাযরণ ডািা ত঳ন্ড করয রযর঳ব না কযা ঩মডন্ত নতু ন ঩যারকি ঩ািারনা তমত না।এই কাযরণ নতুন র঳রেরভ নর্ত্ডরিজ ঩ুরযািাই তকারযয ঳ারথ ডাইরত ফর঳রয় তদওয়া ঴রয়রছ। ইনরির এিারক ফরর ‚঳যারন্ড রিজ‛঩দ্ধরত।(ফযাক-঳াইড-ফা঳: প্রর঳঳য তথরক ডািা প্রর঳঳য তভভরয তত কযা঱ কযায যাস্তা ঴র রফএ঳রফ)রনরচয ছরফিায় এপএ঳রফ আয রফএ঳রফ তদখারনা ঴রয়রছ –
 • 25. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comিক স্পীড ঴র প্রর঳঳রযয ঩াযপযরভন্স রনণডরয়য ভূর উ঩ায়। একিা প্রর঳঳য ত঳রকরন্ড কতিা রনরদড঱ ঩ারন কযরত ঩ারয ত঳িাইতায ক্ষভতা। ধযা মাক তকান প্রর঳঳য ত঳রকরন্ড ১০০০ িা রনরদড঱ (ফা তকারনা গারণরতক কযারকু রর঱ান) ঩ারন কযরত ঩ারয। তা঴ররতায ক্ষভতা ১ রকররা঴ািডজ। মরদ ১০০০০০০০০০ িা কাজ ঳িাদন কযরত ঩ারয তা঴রর আভযা ফরর তায ক্ষভতা ১ রগগা঴ািডজ।খুফ দ্রুত ক্ষভতা঳িন্ন প্রর঳঳রযয তক্ষরে GT/s নারভয এককরি ফযফ঴ায কযা ঴য়। এয ভারন ঴র Giga Transfer pre second.অথডাৎ ত঳রকরন্ড কতিা রনরদড঱ ঩ারন ফা ফরয় রনরত ঩ারয ত঳িায ঩রযভা঩ ঴র GT/s.এক঳ারথ একারধক রনরদড঱ ঩ারন কযারক প্রর঳঳রযয ঩যাযারার প্রর঳র঳ং ক্ষভতা ফরর। ধরুন প্রর঳঳য তক ২+৩ আয ৪+৫ এযপরাপর রনণডয় কযরত তদওয়া ঴র। তা঴রর মরদ ত঳ প্রথরভ ২ আয ৩ এয তমাগপর তফয করয ঩রয ৪ আয ৫ এয তমাগপর তফযকরয তা঴রর ঳ভয় তফ঱ী রাগরফ। রকন্তু মরদ একই ঳ারথ ২ আয ৩ তমাগ কযায রনরদড঱ তদওয়ায ঳ারথ ঳ারথ ৪ আয ৫ তমাগ কযরতফরা ঴য় তা঴রর দ্রুত (প্রায় আরগয তচরয় রিগুণ ঳ভরয়) পরাপর ঩াওয়া মারফ। এিা ঴র ঩যাযারার প্রর঳র঳ং। এয উ঩য রবরত করযপ্রর঳঳যরক RISC আয CISC এই দুইবারগ বাগ কযা ঴রয়রছর। RISC ঴র Reduced Instruction Set Computingআয CISC ঴র Complex Instruction Set Computing. RISC িাইর঩য প্রর঳঳য এভনবারফ ততযী ঴ত তম এযা রনরজযাই঩যাযারার ঩দ্ধরতরত ভযারক্সভাভ প্রর঳র঳ং কযরত ঩াযত। রকন্তু CISC ধযরণয প্রর঳঳রয অযার঳ম্বরর তকারডয ভাধযরভ ঩যাযারার প্রর঳঳কযারত ঴ত।এখারন ঩যাযারার প্রর঳র঳ং এয উদা঴যণ তদখারনা ঴রয়রছ তমখারন এক঳ারথ দুইি রনরদড঱ রদরয় কভ ঳ভরয় তফর঱ আউি঩ুি ঩াওয়া঳ম্ভফ।
 • 26. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩যাযারার ঩দ্ধরতরত একারধক রনরদড঱ ঩ারন করয পরাপর তফয কযা ঳ম্ভফ। প্রর঳঳রযয ক্ষভতা আরযা ফাড়ারনায জনয তেডতররবররয ঳া঴াময তনওয়া ঴য়। একই তপ্রাগ্রাভ ফা রনরদড঱ করয়করি তকারযয ভরধয ঩ারিরয় আরযা দ্রুত পরাপর তফয কযা ঴য়। এরকফরা ঴য় তেরডং। এইজনয এক ফা একারধক ডাই-তত একারধক তকায ফর঳রয় ভারি-তকায র঳র঩ইউ ততযী কযা ঴য়।প্রর঳঳য কী ঴ারয ডািা রনরয় কাজ করয ত঳ই ঩রযভা঩রক ফরা ঴য় ডািা ইনরিজায িাই঩। প্রথভরদরক প্রর঳঳যগুররা ৪ রফি ফা ৮রফি ঴ারয ডািা ইন঩ুি রনরয় কাজ কযত। এখন ত঳িা ৩২ রফি, ৬৪ রফি ইতযারদরত ঩রযণত ঴রয়রছ। ডািা ইনরিজায এয উ঩যপ্রর঳঳রযয তভভরয অযার্঳ কযায ক্ষভতা রনবডয করয। তকান প্রর঳঳য ৩২ রফি িাই঩ ঴রর ত঳িা 232= 4,294,967,296 ফাইি অথডাৎ4 রগগাফাইি ঩মডন্ত তভভরয অযার্঳ কাজ কযরত ঩ারয। মরদও কারনডর আয অযারেরক঱ান রররভরি঱ারনয কাযরণ 3 রগগাফাইরিয তফর঱তভভরয অযারক্স঳ কযা ঳ম্ভফ ঴য়না। প্রর঳঳য ৬৪রফি িাই঩ ঴রর 264=18446744073709551616 ফাইি ফা 16 এক্সরফফাইি আরাদাআরদা তভভরয ব্লক অযার্঳ কযরত ঩ারয। এই কাযরণ ৬৪ রফি প্রর঳঳য মুক্ত র঳রেভ অরধক ঩রযভাণ তভভরয ফা যযাভ রনরয় কাজকযরত ঩ারয। তরফ ফাস্তরফ ৬৪রফি তভভরয অযার্র঳ং কযা ঳ম্ভফ ঴য়না রপরজকার রররভরিয কাযরণ। তাই ৬৪রফি র঳রেভ ভুরত ৪৮ফা ৫২ রফি আকারয তভভরয অযার্঳ করয থারক।প্ররতিা প্রর঳঳রযয ঱রক্ত ওয়ারি র঴঳াফ কযা ঴য়। এই ঳ংখযা প্রর঳঳রযয রফ্ররকারয়রন্স আয তা঩ভাোয ভারঝ ঳িকড প্রকা঱ করয।঳িকডরি ঴র –P=CV2fতমখারন P = ওয়ারি প্রর঳঳রযয ঱রক্তC = তা঩ভাোf = রফ্ররকারয়রন্সডাইরয়য ভারঝ রফদুযৎ প্রফার঴য কাযরন প্রর঳঳রয প্রচুয তা঩ উৎ঩ন্ন ঴য়। এই তা঩রক ঳রযরয় তপররত র঴ি র঳ঙ্ক এফং পযান ফযফ঴াযকযা ঴য়। অরনক তক্ষরে ররকু ইড কু ররং র঳রেভ ফযফ঴ায কযা ঴য় তমিা তযররয ভাধযরভ তা঩ ঩রযফ঴ন করয। ওবাযিক কযাপ্রর঳঳য িান্ডা কযরত তযর গযা঳ তমভন নাইরট্রারজন ফাফহৃত ঴য়।এই ঴র রফরবন্ন ধযরণয র঴ির঳ঙ্ক আয কু ররং পযান –
 • 27. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয এখারন তদখারনা ঴রয়রছ রকবারফ তযর নাইট্ররজন রদরয় প্রর঳঳য িান্ডা কযা ঴রে –
 • 28. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতযর নাইরট্রারজন কু ররং র঳রেভ ইকু ই঩রভি –রযা঩ি঩ এয র঴ির঳ঙ্ক র঳রেভ –
 • 29. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comপ্রথভ ভাইররা প্রর঳঳য ফরা তমরত ঩ারয ১৯৭১ ঳ারর ততযী ইনরিররয 4004 রচ঩রক। এিা ভাে ৪ রফি উ঩ারয় কাজ কযত। এযস্পীড রছর ভাে ৭৪০ রকররা঴ািডজ। এয র঩ন রছর ১৬ িা।এয ঩রয ১৯৭৪ এ ইনরির ফাজারয ৮ রফি প্রর঳঳য আরন তমিায ভরডর রছর 8080. এয গরত রছর ২ তভগা঴ািডজ। ৪০ র঩রনয এইভাইররাপ্রর঳঳যরি অল্প ঩রযভারণ ১৬ রফি কাজ কযরত ঩াযত।১৯৭৮ এ 8086 নারভয প্রর঳঳য ফাজারয এরন ইনরির তফ঱ ফড় ভার঩য ঳াড়া তপরর তদয়। এিা রছর ১৬ রফি প্রর঳঳য আয ঳রফডাচ্চ১০ তভগা঴ািডজ গরত঳িন্ন।তায঩য ১৯৮৬ ঳ারর আর঳ 80386 ভরডররয প্রর঳঳য মা ঳িুণড ৩২ রফি ঳ার঩ািড কযত। এিা ১২ তথরক ৪০ তভগা঴ািডজ গরত঳িন্নরছর। এই প্রর঳঳রযয ভাধযরভ নতু ন আরকডরিকচায IA-32 ফা Intel Architecture 32-bit এয প্রচরন ঴য়। তপ্রাগ্রাভাযযা এিারকভরডর র঴র঳রফ রনরয় ঳পিওয়যায তডরবর঩ কযা শুরু করয। তাই x86 নাভ িাযা ৩২রফি র঳রেভ তক তফাঝারনা ঴য়।
 • 30. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com80386 পযারভররয আরযা অরনক প্রর঳঳য আরছ মারদয নাভ অনুমায়ী রফরবন্ন আরকডরিকচায ততযী কযা ঴য়। এগুররা i386, i486,i686 ইতযারদ নারভ ঩রযরচত। i686 তফয কযায ঩য তথরক ইনরির ৬৪রফি প্রর঳঳য ততযীরত ঴াত তদয়।১৯৯০ এয ঩য তথরক করয়করি তকািারন ৬৪রফি প্রর঳঳য ততযীরত ঳পর ঴য় এফং কভ খযরচ উৎ঩াদন শুরু করয। প্রথভরননরিনরডা আয তে-তে঱ারন ৬৪ রফি আরকডরিকচায ফযাফ঴ায কযা ঴য়। AMD ঳ফায প্রথরভ ৬৪রফি প্রর঳঳য ফাজারয ছারড় এফংত঳ই আরকডরিকচারযয নাভ তদয় amd64. তাই তখন তথরক AMD64 র঳রযরজয প্রর঳঳য গুররা ৬৪রফি ঳পিওয়যায তডরবরর঩ং এযভরডর র঴র঳রফ গৃ঴ীত ঴য়। ৬৪রফি আরকডরিকচায x86_x64 নারভও ঩রযরচত কাযন এিা এভনবারফ ততযী কযা ঴য় তম এরত ৩২রফি ঳পিওয়যায চারারনা ঳ম্ভফ ঴য়। প্রথভ x86_x64 রবরতক অ঩ারযরিং র঳রেভ রছর ইউরনক্স।এছাড়া ৩৬রফি, ৪৮রফি, ১২৮রফি ইতযারদ র঳রেভ আরছ তমগুররা রনরয় গরফলণা চররছ।প্রথরভ অরনকগুররা তকািারন যরচ঳঳য ততযীরত ভরনারমাগী ঴রয়রছর। তারদয ভারঝ ভরিারযারা, রবআইএ, আইরফএভ, ইনরিরইতযারদ অনযতভ। রকন্তু ইনরির উন্নতভারনয প্রর঳঳য ততরয করয ফাজায তছরয় তপরায় ফারকযা ঳রয ঩রড়। আইরফএভ ভূরত ঳ু঩াযকরিউিায ততযীরত ফযাস্ত। এএভরড নারভয তকািারন প্রর঳঳য ততযীরত ঴াত রদরয় ইনরিররক রফ঩রদ তপরর তদয়। তাই ইনরিরনতুন নতুন প্রমুরক্ত ফযফ঴ায করয এএভরড এয ঳ারথ প্ররতিরন্দতা করয মারে। অফ঱য রচ঩-জায়াি ফররত ইনরিররকই তফাঝারনা ঴য়।঩ৃথীরফরত ইনরির এয প্রর঳঳য ঳ফরচরয় তফ঱ী ফাফহৃত ঴রে।ইনরির এখরনা 80xxx এয ভরডরর প্রর঳঳য ততযী করয মারে। প্ররত পযারভররয তকারযয আরাদা আরাদা নাভ আয একই তকাযতথরক ঳ৃষ্ট প্রর঳঳রযয রবন্ন রবন্ন তকাডরনভ আরছ। ইনরিররয তম঳ফ র঳রযরজয প্রর঳঳য আরছ তাযা ঴র – ত঩রিয়াভ, ত঳ররযন,আইিারনয়াভ, তকায আই, রজওন, এিভ ইতযারদ। ত঩রিয়াভ র঳রযরজয প্রর঳঳যগুররা ঴র প্রথরভ একক তকায রনরয় তফয ঴ওয়া রফরবন্নরফ্ররকারয়রন্স আয স্বল্প কযা঱ তভভরযয প্রর঳঳য। ত঳ররযন ঴র তভািাভুরি একিু বাররা আয ঳ুরব প্রর঳঳য। আইিারনয়াভ ঴র ৬৪রফিপযারভররয প্রর঳঳য তমিা IA-64 আরকডরিকচারযয উ঩য রনরভডত। তকায র঳রযরজয প্রর঳঳যগুররা ঴র তফ঱ উন্নতভারনয আয দাভী।রজওন প্রচএ঳঳য ভূরত ঳াবডায আয ওয়াকডরে঱ারনয জনয। এিভ ঴র আল্ট্রা ত঩ারিডফর তভাফাইর প্রর঳঳য।তফর঱ জনরপ্রয় করয়করি প্রর঳঳রযয তুরনাভুরক ফণডনা রদরাভ রনরচয ছরক –
 • 31. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএকই নারভয প্রর঳঳রযয অরনকগুররা বা঳ডন থারক। তমভন তকায আই ৫ ৪৬০এভ এ তকায ২িা, কযা঱ তভভরয ৩ তভগাফাইি। রকন্তুতকায আই৫ ৭৮০ তত তকায ৪িা আয কযা঱ তভভরয ৮ তভগাফাইি।
 • 32. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অফ঱যই বাররা গরত঳িন্ন প্রর঳঳য রকনরফন। তমিায িক স্পীড তফর঱ ত঳িা রনন। একই নারভয প্রর঳঳য রবন্ন রবন্ন তকারযয ঴রয় থারক। রপরজকারর তমিায় তকায তফর঱ ত঳িা রনন। তমভন অরনক প্রর঳঳রয একইডাইরত দুইিা তকায থারক, রকন্তু রডবাই঳ ভযারনজারয তদখায় চাযিা। কাযণ ররজকারর তাযা আরাদা প্রর঳঳য র঴র঳রফ কাজকরয। তাই ইিাযরনরি তজরন বাররািা রনন। তমভন তকায আই৭ Lynnfield এয তচরয় Gulftown তকাডরনরভয প্রর঳঳রয ২িা তকায তফর঱ থারক এফং কযা঱ তভভরয প্রায় ৪ তভগাফাইি তফর঱ থারক। কযা঱ তভভরয তদরখ রনরফন। তমিায তভভরয তররবর তফর঱ ত঳িা রনন। তভভরয তররবর ঳ভান ঴রর তমিায় তভভরয তফর঱ ত঳িা রনন।তমভন তকায আই৩ এয তচরয় আই৫ এ তররবর রে তভভরয তফর঱। তাই তকায আই৫ বাররা। আফায ডু য়ার তকারযয তচরয় তকায২ তত তররবর িু কযা঱ তভভরয তফর঱। তাই ডু য়ার তকারযয তচরয় তকায ২ বাররা। তফর঱ রফ্ররকারয়রন্স রকন্তু কভ কযা঱ তভভরযয প্রর঳঳য রনরফন না। তমভন ডু য়ার তকায ৩ রগগা঴ািডরজয তচরয় তকায ২ ডু রয়া ২ .৮রগগা঴ািডজ তফর঱ বাররা। প্রর঳঳রযয মরদ নথডরিজ থারক তা঴রর ফা঳ স্পীড আ঩নায র঳রেভ এয ঳ারথ মায় রকনা তা তদরখ রনন। ঳রফডাচ্চ ঩াযপযরভন্সত঩রত তফর঱ ফা঳মুক্ত ভাদাযরফাডড আয প্রর঳঳য ফাফ঴ায করুন। ডাই তকান তিকরনাররজরত রনরভডত তা রফচায করয রনন। কভ তক্ষেপররয ডাই ভারন কভ খযরচ তফর঱ ঩াযপযরভন্স। 45nmডাইরয়য প্রর঳঳রযয তচরয় 32nm ডাইরয়য প্রর঳঳য অরনক তফর঱ ঳াশ্রয়ী। প্রর঳঳য আ঩নায ভাদাযরফাডড এয রচ঩র঳রিয ঳ারথ কাজ কযরফ রকনা তজরন রনরফন। তমভন আ঩রন G41 রচ঩র঳রি তকায আইর঳রযরজয প্রর঳঳য ফযফ঴ায কযরত ঩াযরফন না। আফায H57 রচ঩র঳রি ডু য়ার তকায ফযফ঴ায কযরত ঩াযরফন না কাযণ ত঳রক্ষরে঳রকি কাজ কযরফনা। প্রর঳঳রযয তেরডং ক্ষভতা তদরখ রনন। ঱রক্ত ফাচারনায জনয প্রর঳঳রযয তকায ভারঝ ভারঝ ইনঅযাকরিব অফিায় থারক। অরনকতক্ষরে তকারযয তেডগুররাও অপ থারক তমন অল্প কাজ তমভন গান ত঱ানা, রবরডও তদখায জনয তফর঱ ঱রক্ত ফযায় না কযরত ঴য়।এই কাযরণ আ঩নায প্রর঳঳য ২ .৪রগগা঴ািডজ ঴রর আ঩রন র঳র঩ইউ রভিারয ভারঝ ভারঝ ১২০০ তভগা঴ািডজ তদখরত ঩ারযন। এযভারন ঴র অরধডক তকায অপ আরছ। একইবারফ ২ .৫৩রগগা঴ািডজ প্রর঳঳রয১১৮০তভগা঴ািডজ তদখা অস্বাবারফক রকছু নয়।রযা঩ি঩ এয তক্ষরে এিা অরনক গুরুত্ব঩ুণড ফযা঩ায।এখারনই আজরকয প্রর঳঳য রনরয় রিউন ত঱ল। মাযা আরগয রিউন ঩রড় CPU-Z নারভয ঳পিওয়যাযরি ডাউনররাড করযরছররন তাযা঳঴রজই প্রর঳঳রযয ঳কর দযকাযী তথয ত঩রয় মারফন ত঳িা তথরক। মাযা করযন রন, তাযা ডাউনররাড করয রনন এখান তথরক।ডাউনররাড CPU-Zআ঩নাযা তদরখ শুরন বাররা ভারনয প্রর঳঳য রকনরফন। রিউনরি ঩ড়ায জনয অরনক ধনযফাদ। তকান বু র ত্রুরি ত঩রর দ্রুত জানারফন।বাররা থাকরফন, ঳ুি থাকরফন।
 • 33. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comভাদাযরফাডড, প্রর঳঳য আয যযাভ ফা তভভরয – এরদয ঩য গুরুত্ব঩ূণড তম রডবাই঳ রনরয় করিউিায গরড় ওরি তায নাভ ঴াডডরডস্ক। ঳ফাই জারননতম এই রজরন঳িা আ঩নায ঳কর তথয আয কারজয উ঩কযণ ধাযণ করয তযরখ কতিা উ঩কায করয। আজরক এই ঴াডডরডস্ক রনরয়ই ররখরছ।তথয জভা যাখায জনয রডস্ক ফযফ঴ায কযা ঴য়। এই রডস্করক করিউিারযয ঳ারথ মা রদরয় রাগারনা ঴য় ত঳িাই রডস্ক ্াইব। তা঴ররর঳রড/রডরবরড ্াইব, ফ্ল্র঩ ্াইব, রজ঩ ্াইব – ঳ফই রডস্ক ্াইব। এভনরক তম ্াইব রনরয় আজরকয রিউন, ত঳িাও একধযরণয রডস্ক ্াইব।তরফ কারজয রদক রদরয় রডস্ক ্াইব আরাদা আরাদা ধযরণয। র঳রড/রডরবরড ্াইব আররাকীয় ঩দ্ধরতরত কাজ করয ফরর ত঳িারক আভযাঅ঩রিকযার ্াইব ফরর। আয ফ্ল্র঩ আয রজ঩ ্াইব এয মুগ ততা ত঱ল। তাই রফ঱ার ধাযণক্ষভতা ঳িন্ন ফারক রডস্করক আভযা ঴াডডরডস্ক ফা঴াডড্াইব ফরর। এই ্াইব ঱ক্ত আফযরণ ঢাকা থারক ফরর এভন নাভ। ভজায ফযা঩ায ঴র ঴াডডরডস্ক আয ঴াডড্াইব এক না। তম঳ফ ্াইব তথযযাখায জনয রডস্ক ফা চাকরত ফযফ঴ায করয তারদয ঴াডডরডস্ক ফরর। আয মাযা ফ্ল্যা঱ ফা অনয উ঩ারয় তথয যারখ রকন্তু ঱ক্ত আফযরণ আফৃত তারদয঴াডড ্াইব ফরর। তমভন – SSD ফা ঳ররড তেি ্াইব একরি ঴াডড্াইব।঴াডডরডস্ক কী রনরয় গরিত? তকউ কখরনা তবরফ তদরখরছন রক? এই তছাট্ট রকন্তু প্রচু য তথয যাখায ক্ষভতায এই রডবাই঳ রকন্তু অরনক জরিরউ঩ারয় কাজ করয। আধুরনক ঳কর করিউিায রডরজিার ঩দ্ধরতরত কাজ করয জারনন ততা? ঴াডডরডরস্কয ভূর কাজ রকন্তু অযানারগ ঩দ্ধরতরত঳িন্ন ঴য়। অফাক রাগরছ? ফররছ শুনুন।
 • 34. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআভযা ঱ক্ত চাযরকাণা তম ঴াডডরডস্ক তদরখ ত঳িা খুররর উ঩রযয ভত রকছু রজরন঳ তদখা মারফ। আ঩াতদৃরষ্টরত তদরখ ভরন ঴রফ তম তগার করয়কিাচাকরত, তায উ঩য একিা ঳ুচাররা কারি, আয তছাট্ট একিা ঳ারকডি তফাডড। রকন্তু এরদয কাজ কযায ধযণ খুফই ঳ূক্ষ্ম আয জরির। আরগ চরুনতজরন তনই তকানিায রক নাভ।঳ফায আরগই তচারখ ঩ড়রফ চকচরক তগার তেিগুররা। অরনকিা র঳রড ফা রডরবরড রডরস্কয ভতই না? এরদয ফরা ঴য় তেিায (Platter)।এগুররারত তথয যাখা মায়, তভাছাও মায়। ভারঝয তগার অং঱িায নাভ রস্পন্ডর (Spindle)। এিায উ঩রযয তেিায ফ঳ারনা থারকএফং ঘুরয। এজনয রস্পন্ডররয রনরচ একিা তভািয থারক মা তেিাযরক তঘাযায়। তেিারযয উ঩রয একিা ঴ারতয ভত তদখা মারেনা?এইিায নাভ অযাকচুরয়িয আভড (Actuator Arm)। এই আভড ফা ঴াত তেিারযয তমরকারনা জায়গায় তমরত ঩ারয এফং ত঳খানকাযতথয ঩ড়া ও তরখায কাজ কযরত ঩ারয। অযাকচু রয়িয আভড রডরস্কয তকাণায় একিা জায়গারক তকদ্রীয় করয ঘুরয। ত঳ই তকদ্রীয়রক ফরা঴য় অযাকচুরয়িয ঱যাপি (Actuator Shaft)। এখারন আভডরক নাড়ারনায জনয ইররকরট্রক ফযফিা থারক। অযাকচুরয়িরযয ভাথায় তছাট্টএকিা রজরন঳ ফ঳ারনা থারক মারক ফরর রডস্ক ত঴ড (Disk Head)। এিাই খুফ গুরুত্ব঩ূণড অং঱ তমিা রডরস্ক তথয যারখ ও ঩রড়।রডস্ক মখন ফন্ধ থারক তখন ত঴ডগুররা এক঳ারথ একিা তট্র ফা খািঁরজ ঢু রক থারক। এিারক ঩ারকডং তজান (Parking Zone) ফরর।অযাকচু রয়িয ঱যাপরিয ঩ার঱ই একিা তছাট্ট ঳ারকডি তফাডড তদখা মায়। এিা ঴র ররজক তফাডড (Logic Board)। এিা অযাকচু রয়িযরকতঘাযায়, রস্পন্ডররয তভািযরক তঘাযায়, ত঴ড তথরক ঩াওয়া তথয ভাদাযরফারডড ঩ািায় এফং আগত তথয ত঴রডয ঳া঴ারময রডরস্ক রররখ যারখ।
 • 35. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএফায চরুন তদরখ তকানিা রক কাজ করয।: এিা ঴র তথয ধাযরণয প্রাণরকদ্রীয়। তেিায আ঳রর একিা চাকরত। তরফ ঳াধাযণ র঳রড ফা রডরবরড এয ভত নয়। এরতরফরবন্ন ঩দারথডয করয়করি তরয়ায তদওয়া থারক। এই তেিায ঳াধাযণত অযারুরভরনয়ারভয অযারয় রদরয় ফানারনা ঴য়। ফতডভারন রকছুতক্ষরে কািঁচ ফা র঳ররকন অযারয়ও ফযফ঴ায কযা ঴রে। তেিারযয উ঩য তরারভয়ারভয প্ররর঩ তদওয়া ঴য়। পরর স্তযরিরক চুম্বকারয়তকযা মায়। চুম্বকারয়ত কযায ঩য তা ফাইরযয তক্ষে িাযা তমন প্রবারফত না ঴য় ত঳জনয এয উ঩য তকাফারিয ভযাগরনরিক প্রররর঩য঳ারথ কাফডরনয তকারিং কযা ঴য় মা তেিাযরক আযও ঳ুযরক্ষত করয।: তেিাযগুররা রস্পন্ডররয উ঩য ফ঳ারনা থারক। রস্পন্ডর রনরদডষ্ট গরতরত তঘারয। পরর তেিাযগুররাও ঘুযরত থারক। রফরবন্ন঴াডডরডরস্কয রস্পন্ডররয তঘাযায ঴ায রফরবন্ন ঴য়। এরক RPM ফা তযারি঱ান ঩ায রভরনি রদরয় প্রকা঱ কযা ঴য়। রস্পন্ডর ফা তেিাযরভরনরি ৭২০০ ফায ঘুযরর ত঳িারক 7200 rpm এয ঴াডডরডস্ক ফরা ঴য়।
 • 36. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com: তেিায তথরক তথয ঩ড়ায জনয অযাকচু রয়িয আরভডয ভাথায় ত঴ড রাগারনা থারক। এই আভড তেিারযয রফরবন্নঅফিারন তমরত ঩ারয। এরক মতিা ঳ম্ভফ ঴ারকা কযায জনয এই আভড পািঁ঩া ঴য় এফং ভারঝ রেবু রজয ভত পাকা থারক।অযাকচু রয়িয আভড ত঳রকরন্ড ৫০ ফারযয তফ঱ী তেিারযয এক প্রান্ত তথরক অ঩য প্রারন্ত মাওয়া আ঳া করয।রস্পন্ডর তমভন তেিাযরক তঘাযায়, ততভরন অযাকচুরয়িয আভডরক তঘাযারনায জনয অযাকচু রয়িয ঱যাপি থারক।তরফ এরত তকান তভািয থারকনা। এরত দুইিা রফ঩যীত ক্ষভতায তচৌম্বক করয়র থারক তমিা অযাকচু রয়িয আভডরক ডারন ফারভ নাড়ারত঩ারয। অযাকচুরয়িয ঱যাপিরক ররজক তফাডড কররার করয।: এিা খুফই ঳ূক্ষ্ম অং঱। এিা আরভডয ভাথায় ফ঳ারনা থারক এফং তেিারযয খুফ কাছ রদরয় মায়। এরত তচৌম্বক তক্ষে ততরযকযায ফযফিা থারক। আফায তচৌম্বক তক্ষরেয ঩রযভাণ রনরূ঩ণ কযায ফযফিাও থারক। রডস্ক ত঴ড তেিায তথরক তথয ররজক তফারডড঩ািায় এফং দযকাযভত তথয তেিারয রররখ যারখ। রডস্ক েযান্ডফাই থাকা অফিায় ত঴ড ঩ারকডং তজারন ঢু রক মায়। ঴াডডরডরস্ক তেিারযযরিগুণ ঳ংখযক ত঴ড থারক।
 • 37. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com: এিারক রডস্ক কররারায ফরা তমরত ঩ারয। এখারন অযাকচুরয়িয ঱যাপি, রস্পন্ডর, ত঴ড ইতযারদ রনয়ন্ত্রণয ফযফিাথারক। এিা ত঴ড তথরক তথয করিউিারয ঩ািায় ও করিউিায তথরক তথয তেিারয যাইি কযায জনয ত঴রড ঩ািায়।঴াডডরডরস্কয তেিায তগারাকায। এয ঳রফডাচ্চ ফযফ঴ায কযরত রডস্করক অ঳ংখয ক্ষু দ্রতভ অংর঱ বাগ কযা ঴য়। তগারাকায তেিাযরক ফরাকারযরাইরন রফবক্ত কযরর প্ররত তগারাকায রাইনরক ফরর ট্রযাক(Track)। আয প্ররতিা ট্রযাকরক অরনকগুররা ঳ভান অংর঱ বাগ কযা ঴য় তমিায নাভত঳ক্টয(Sector)। প্ররতিা ত঳ক্টরযয তথয ধাযরণয রনরদডষ্ট ক্ষভতা যরয়রছ। ফতডভারন প্ররত ত঳ক্টয ৫১২ ফাইি তথয ধাযণ করয।করয়করি ত঳ক্টয রভরর িাোয (Cluster) ততরয করয। িাোয ঴র তকান অ঩ারযরিং র঳রেভ ঴াডডরডস্করক তম পাইর র঳রেভ র঴র঳রফ ফযফ঴াযকরয তায ক্ষু দ্রতভ একক। ভাইররা঳পি উইরন্ডারজ িাোয ঱ব্দরি ফহুরবারফ ফযফ঴ায কযা ঴য়। ইউরনরক্স এিা ব্লক (Block) নারভ ঩রযরচত।আফায তথয ধাযরণয ক্ষভতা ফাড়ারনায জনয একই তেিারযয দুইরদরক ট্রযাক আয ত঳ক্টয ফানারনা ঴য়। প্ররত ঩ার঱য তরয়াযরক ফরর ত঴ড(Head)। একারধক অযাকচু রয়িয থাকরর ত঳গুরা ঩যস্পরযয ঳ারথ মুক্ত থারক। অথডাৎ তকান অযাকচু রয়িয স্বাধীনবারফ ঘুযরত ঩ারযনা। পরর তকান
 • 38. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতেিারযয ট্রযাক এফং আরযকরি তেিারযয ট্রযাক একই ঳ারথ রযড কযা ঳ম্ভফ ঴য়না। তাই একই ট্রযাক রফর঱ষ্ট ঳কর তেিাযরক র঳ররন্ডায ফরর।অথডাৎ ১ভ তেিারযয ১০ভ ট্রযাক, ২য় তেিারযয ১০ভ ট্রযাক – এবারফ র঳ররন্ডায ধযা ঴য়। র঳ররন্ডায রকন্তু একরি ররজকার ধাযণা, রপরজকার নয়।তকান ত঳ক্টয অযার্঳ কযায ঳ভয় CHS ফা ‚র঳ররন্ডায ত঴ড ত঳ক্টয‛ এবারফ অযার্঳ কযা ঴য়।তা঴রর তকান ঴াডডরডরস্কয ধাযণক্ষভতা ঴র = [ ট্রযাক ঳ংখযা x ত঳ক্টয ঳ংখযা x ত঳ক্টরযয ঳াইজ (৫১২ ফাইি) ] x তেিারযয ঳ংখযা x ত঴ড঳ংখযাএফায জানা দযকায রকবারফ ঴াডডরডস্ক কাজ করয। প্রথরভই ফরর ত঴ড রকবারফ ডািা রযড যাইি করয।আভযা ঳ফাই জারন তম ঴াডডরডরস্ক তথয তরখায ঩া঱া঩ার঱ ইোভত তভাছাও মায়। ঴াডডওয়যায র঳রযরজয প্রথভ রিউরন ফরররছরাভ তম তভভরয দুইধযরণয – তবারািাইর তভভরয আয নন-তবারািাইর তভভরয। ঴াডডরডস্ক ঴র নন-তবারািাইর মা রফদুযৎ প্রফা঴ না থাকররও িায়ীবারফ তথয জভাকরয যাখরত ঩ারয। চরুন তজরন তনওয়া মাক রকবারফ তা ঳ম্ভফ ঴য় –঴াডডরডরস্কয কামড঩দ্ধরতরক অযানারগ ফরররছরাভ, কাযণ এিা ভযাগরনরিক ঩দ্ধরতরত তথয জভা করয। অনয ইররক্ট্ররনক মন্ত্ তমভন যযাভ ফা ফারয়া঳রডরজিার ঩দ্ধরতরত কাজ করয কাযণ তাযা ঳ারকডরিয ভাধযরভ ১ আয ০ জভা কযরত ঩ারয। ঴াডডরডস্ক এরদক রদরয় ঳িূণড রবন্ন।কারযা কারযা ভরন এই প্রশ্ন জাগরত ঩ারয তম শুধু ১ আয ০ রনরয় ফররছ তকন। উতয ঴র – ১ আয ০ ফা ‘঴যা’ আয ‘না’ অথফা ‘True’ আয‘False’ তমিাই ফররনা তকন ইররক্ট্ররনক্স মরন্ত্ এই দুইিা ঴র ক্ষু দ্রতভ র঳গনার। এরক কারজ রারগরয় ফড়ফড় র঳গনার ফা ঳ংরকত ফানারনা঳ম্ভফ। মাইর঴াক, ঴াডডরডস্ক মা করয তা ঴র তেিারয ১ আয ০ যারখ অথফা ঩রড়।উ঩রয ফরররছ তম রডস্ক ত঴রড তচৌম্বকরক্ষরেয ভান ঩ড়া ও তচৌম্বকরক্ষে ততরয কযায ফযফিা থারক। পযাযারডয ঳ূে অনুমায়ী তকান তচৌম্বকরক্ষরেকরয়র আ঳া মাওয়া কযরর করয়রর তবারিজ ততরয ঴য়। আয করয়রর তবারিজ থাকরর ত঳খারন তচৌম্বকরক্ষে ততরয ঴য়। তচৌম্বকরক্ষরেযফররযখায রনরদডষ্ট রদক থারক মারক North-to-South ফা South-to-North এবারফ ধযা ঴য়।
 • 39. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতেিারযয উ঩য রদরয় ত঴ড মাওয়ায ঳ভয় তেিারযয তচৌম্বকরক্ষরেয রদক ফা ফ্ল্াক্স (Flux) ভার঩। ধযা মাক N-S ত঩রর ত঳িারক ০ র঴র঳রফরযড করয, আয তায উরিা S-N ত঩রর রযড করয ১। এবারফ এরকয ঩য এক ০ আয ১ ঳ারজরয় তবারিরজয প্রফা঴ ততরয করয রফ঱ার রফ঱ারতরথযয ঩া঴াড় গরড় ততারর।তমভন এই ছরফরত ত঴ড তেিারযয উ঩য রদরয় মাওয়ায ঳ভয় প্রথরভ N-S রদরক তচৌম্বকরক্ষে ত঩রর ত঳িারক ০ রযড করয। ঩রয আফারযা N-S ত঩রর ০ রযড করয। ঩রযয ফায S-N ত঩রর র঳গনাররক উরিা রদরক ফদরর ১ রযড করয। ঩য঩য N-S N-S N-S N-S ত঩রররকন্তু ০ ০ ০ ০ ই রযড কযরফ। অথডাৎ ফ্ল্ারক্সয রদক ফদরাররই ত঳িা ১, আয অ঩রযফরতডত থাকরর ত঳িা ০। এবারফ ১ আয ০ রযড কযরতথারক এফং র঳গনার ররজক তফারডড ঩ািায়। ররজক তফাডড ত঳িারক অরফরেন্ন র঳গনার র঴র঳রফ প্রর঳঳য ফা রচ঩র঳রি ঳যফযা঴ করয। ত঳রকরন্ড এই঩দ্ধরত ঴াজায ঴াজায ফায চররত থারক।যাইি কযায ঳ভয় ত঴রড তচৌম্বকরক্ষে (Flux) ততরয ঴য়। ত঴ড তম ত঳ক্টরযয কারছ মায়, তচৌম্বকরক্ষরেয রদক অনুমায়ী তেিারযয ওই অং঱চু ম্বকারয়ত ঴য়। এবারফ তেিারযয ওই জায়গায় ভযাগরনি রপল্ড ততরয ঴রয় থারক। পরর ত঴ড রযড কযায ঳ভয় ত঳খারন উ঩রযয ভতই তথয঩ড়রত ঩ারয।঴াডডরডস্ক রনরয় আরযা রকছু রফলয় আরছ তমগুররা জানা দযকায। এগুররা ঴র -ভযাগরনি রপল্ড ততরয ও ভা঩ায জনয ত঴ড ফযফ঴ায কযা ঴য়। প্রথভ মখন ঴াডডরডস্ক ততরয ঴য় তখন তপযাইি তকায ফা তরা঴ায তারযয করয়রফযফ঴ায কযা ঴ত। এই ধযরণয ত঴রডয নাভ রছর FH. এয ঩রয তভিাররক অযারয় ফযফ঴ায কযা ঴ত তম ত঴রড তায নাভ MIG. এই ত঴ডআরযা তফর঱ বাররাভত তেিায তথরক তথয ঩ড়রত ঩াযত। এয ঩রয রথন রপল্ম ফা TF নারভয ত঴ড ফানারনা ঴য় মা খুফই তছাি আয ঴ারকারছর। পরর কারজয দক্ষতা তফর঱ রছর। TF তদখরত এযকভ-
 • 40. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comফতডভারন Anisotropic MagnetoResistive ফা AMR/MR ধযরণয ত঴ড ফযফ঴ায কযা ঴রে মায ত঴ড থারক খুফ তছাি রকন্তু তেিারযয঳ারথ রযা঱ এড়ারত রফর঱ল তিকরনাররজয ঳া঴াময তনওয়া ঴রয়রছ। রফজ্ঞানীযা CMR ফা Colossal MagnetoResistive ত঴ড রনরয় কাজকযরছন মা ঴য়ত আরযা উন্নত আয ঳াশ্রয়ী ঴রফ। MagnetoResistive ত঴ড তদখরত এযকভ –ত঴ড তেিারযয খুফ রনকি রদরয় মায় এফং ডািা রযড যাইি করয। একই তেিারয অরনক তফর঱ ডািা যাখায জনয ত঳ক্টয আয ট্রযারকয ঳ংখযাফাড়ারনা ঴য়। এরত ত঴ডরক আরযা ঳ূক্ষ্ম ঴রত ঴য় এফং তেিারযয আরযা কারছ রদরয় তমরত ঴য়। রকন্তু তফর঱ কাছ রদরয় তগরর ত঴ড আয তেিারযয঳ংঘলড ঘিরত ঩ারয। তাই নুযনতভ তম দূযত্ব ফজায় তযরখ ত঴ড তেিারযয উ঩য রদরয় মায় ত঳িারক ফরর ফ্ল্াইং ঴াইি (Flying Height)।আধুরনক রডরস্ক এই উচ্চতা ১০ নযারনারভিারযয কাছাকারছ।আরগই ফররাভ তম ত঴ড তেিারযয খুফ রনকি রদরয় মায়। তেিারয ত঳ক্টয আয ট্রযাক আরযা ঘন঳রন্নরফর঱ত ঴ওয়ায় ত঴ডরক তেিারযয অরনক কাছরদরয় তমরত ঴য়। এভন অফিায় ত঴ড তমন তেিারযয ঳ারথ না ধাক্কা খায় ত঳জনয চভৎকায একরি ঩দ্ধরতয ঳া঴াময তনওয়া ঴য়। এরক ফরর এয়ায
 • 41. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতফয়ারযং। এই ঩দ্ধরতরত ত঴ডরক এভনবারফ স্লাইডারযয ত঩ছরন ফ঳ারনা ঴য় তমন স্লাইডায এয তেিারযয ভারঝ ফায়ু চরাচর কযরত ঩ারয।স্লাইডায তেিারযয ঳ারথ আনুবূ রভরকয তচরয় একিু ফািঁকা করয ফ঳ারনা ঴য় তমন ঳াভরনয ফাতা঳ রনচ রদরয় তমরত ঩ারয। অথডাৎ ফাতা঳ই ত঴ডরকতেিায তথরক রনরদডষ্ট দূযরত্ব যারখ। এিাই ঴র এয়ায তফয়ারযং। এয়ায তফয়ারযং র঴র঳রফ ফাতা঳ ঘণ্টায় ৮০ ভাইর তফরগ স্লাইডায আয তেিারযযভাঝ রদরয় চরাচর করয। তরফ এখন ফ্ল্ু ইড তফয়ারযং রনরয় গরফলণা চররছ তমখারন তযর ভাধযরভ তেিায যাখা ঴রফ।঴াডডরডস্ক একরি স্বাধীন রডবাই঳ র঴র঳রফ কাজ করয এফং এরি নন-তবারািাইর তভভরয। কারজই রফদুযৎ না থাকররও এয কামড঩দ্ধরতঅ঩রযফতডন঱ীর যাখায জনয ফারয়া঳ রচর঩ রকছু তথয জভা থারক। এগুররারত রস্পন্ডররয গরত, অযাকচু রয়িরযয কিন, ভযাগরনি রপরল্ডয ঱রক্তইতযারদ রফরবন্ন তভৌররক তথয তদওয়া থারক। এিাই ঴াডডরডরস্কয ফারয়া঳। ঳ািা ফা ঩ািা ধযরণয রডরস্ক রনজস্ব ফারয়া঳ থারক এফং এরদযভাদাযরফারডডয ফারয়া঳ ফা তকান কররারারযয উ঩য রনবডয কযরত ঴য়না।঴াডডরডরস্ক তথয যাখরত ঴রর তারক অফ঱যই রনরদডষ্ট পাইর র঳রেরভয আওতায় আনরত ঴য় নারতা অ঩ারযরিং র঳রেভ ত঳খান তথরক তথয ঩ড়রত঩াযরফনা। পাইর যাখায ঩দ্ধরত ঴র পাইর র঳রেভ। রফরবন্ন ধযরণয পাইর র঳রেভ যরয়রছ মারদয আরাদা আরাদা তফর঱ষ্টয যরয়রছ। তমভনFAT16 ঳রফডাচ্চ ১৬ রফি আকারয ত঳ক্টয অযার্঳ কযরত ঩ারয। আফায NTFS ৬৪ রফি আকারয অযার্঳ কযরত ঩ারয ফরর এিা ২৬৪=১৬এক্সরফফাইি ঩মডন্ত তথয ধাযণ কযরত ঳ক্ষভ।রফরবন্ন ধযরণয পাইর র঳রেভ যরয়রছ। তমভন – NTFS, FAT, FAT16, FAT32, exFAT, ext3, ext4, vFAT,HPFS ইতযারদ। পাইর র঳রেভ এয পাইর যাখায একরি রনরদডষ্ট ক্ষভতা যরয়রছ। তমভন NTFS এ ঳রফডাচ্চ ১৬ এক্সরফফাইি এয পাইর যাখামায়। FAT ত঳খারন ৪ রগগাফাইরিয তফ঱ী পাইর যাখরত ঩ারযনা। একিা অ঩ারযরিং র঳রেভ এক ফা একারধক পাইর র঳রেভ ঩ড়রত ঩ারয।তমভন উইরন্ডাজ রনরজই FAT, FAT32, NTFS, exFAT ইতযারদ ঩ড়রত ঩ারড়। আফায ররনাক্স এগুররায ঩া঱া঩ার঱ ext3,ext4, HPFS, vFAT ইতযারদও ঩ড়রত ঩ারয।পাইর যাখায ঳ীভা ও কারজয ঳ুরফধায জনয ঩ারিড঱ন কযা ঴য়। ঩ারিড঱ন তেিারযয ত঳ক্টযরক রনরদডষ্ট এরাকায আওতায় রনরয় আর঳। ঩ারিড঱নআফায দুই ধযরণয – প্রাইভারয আয এক্সরিনরডড। প্রাইভারয ঩ারিড঱ন ঴র ত঳ই঳কর ঩ারিড঱ন মারত অ঩ারযরিং র঳রেভ থারক। একিা রডরস্ক঳রফডাচ্চ ৪ িা প্রাইভাযী ঩ারিড঱ন থাকা ঳ম্ভফ। এক্সরিনরডড ঩ারিড঱ন ঴র অরনকগুররা ররজকার ঩ারিড঱ন রনরত ঩ারয এভন একরি ঩ারিড঱ন। এিা
 • 42. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআ঳রর ত঳ক্টয আয ট্রযারকয তথয ঩রযফতডন না করযই এক ঩ারিড঱ন তথরক অ঩ারযরিং র঳রেভ তক অরনকগুররা ঩ারিড঱ন তদখারত ঩ারয। আরাদাআরাদা ঩ারিড঱ন এয পাইর র঳রেভ আরাদা আরাদা ঴রত ঩ারয।পযভযাি ভারন আভযা ফুরঝ তকান ঩ারিড঱ন ফা ঳ভস্ত ঴াডডরডরস্কয তথয ভুরছ তপরা। পযভযাি দুই ধযরণয। তরা-তররবর পযভযাি ঴াই-তররবর পযভযািতরা-তররবর পযভযাি: এই ঩দ্ধরতরত ঴াডডরডরস্কয ঳কর তেিারযয ট্রযাক আয ত঳ক্টয ভুরছ তপরা ঴য়। পরর তথয রপরয ঩াওয়ায তকান ঳ম্ভাফনাথারকনা। পযভযাি কযায ঩য নতু ন করয ট্রযাক আয ত঳ক্টয ফানারনা ঴য়।঴াই-তররবর পযভযাি: ঴াই তররবর পযভযাি ঴র তকান রনরদডষ্ট ঩ারিড঱ন ফা ঳ভস্ত ঴াডডরডরস্কয ত঳ক্টয আয ট্রযারকয তথয ভুরছ তপরা। এরত নতু নকরয ত঳ক্টয আয ট্রযাক ফানারনা ঴য়না।অ঩ারযরিং র঳রেভ মখন রডরস্ক তকান পাইর তচরয় ঩ািায় তখন ঴াডডরডস্ক কীবারফ ত঳ই পাইরিা তেিারযয এতগুরা ত঳ক্টয আয ট্রযাক তথরক খুিঁরজএরন তদয়? ঴াডডরডস্করক এই তথয তদয় এভএপরি(MFT) ফা ভাোয পাইর তিরফর। আভযা রডস্করক তম঳কর ঩ারিড঱রন বাগ করয, তায রকছুঅং঱ ফযয় ঴য় এই এভএপরি’য জনয। এভএপরি-তত ওই ঩ারিড঱রনয ঳কর ত঳ক্টয আয ট্রযারকয তথয থারক। পরর তকাথায় তকান পাইর আরছ তাএভএপরি-তত খুিঁজররই ঩াওয়া মায়। অ঩ারযরিং র঳রেভ ঴াডডরডস্করক পাইর তচরয় ঩ািারর ত঳িা এভএপরি-তত তখািঁজা ঴য়। তায঩য ত঳ক্টয আযট্রযাক তজরন ত঴রডয ঳া঴ারময ত঳িা ভাদাযরফারডড ঩ািারনা ঴য়। এভএপরি’য কাযরণই আভযা রডরস্কয ধাযণক্ষভতায ঳িূণডিা ঩াইনা। করয়করগগাফাইি কভ ঩াই।এভরফআয ভারন ভাোয ফুি তযকডড। ঴াডডরডরস্কয তকান ঩ারিড঱রনয তকাথায় ফুি ত঳ক্টয আরছ ত঳িা তদখারনায জরনয ঴াডডরডরস্কয এরকফারয প্রথভট্রযারকয প্রথভ ত঳ক্টরয (প্রায় ৫১২ ফাইি) রকছু তথয থারক। এিাই এভরফআয।আভযা মখন তকান পাইর ভুরছ তপরর, তখন রকন্তু ত঳িা ট্রযাক আয ত঳ক্টয তথরক ভুরছ মায়না। শুধু এভএপরি তথরক ত঳ই পাইররয অফিান ভুরছতপরা ঴য়। িায়ীবারফ ভুছরত ঴রর পাইররক তশ্রড কযরত ঴য়। এিা একিা ঳পিওয়যায মা পাইর এভএপরি তথরক তভাছায ঩রযও ত঳ই পাইররযত঳ক্টরয ০ (঱ূনয) যাইি করয।অ঩ারযরিং র঳রেভ পাইর তক একারধক িাোরয বাগ করয যারখ। তমভন ৪ রকররাফাইি আকারযয িাোয মুক্ত NTFS পাইর র঳রেভ এএকিা ১২ রকররাফাইি আকারযয পাইর যাখরত ৩ িা িাোয দযকায। আফায ২১ রকররাফাইি আকারযয পাইর যাখরত ঴রর ৬ িা িাোযদযকায। এখারন ৫x৪ = ২০ রকররাফাইি, ফারক ১ রকররাফাইি ১ িা িাোয জুরড় থারক। িাোরযয এই পাকা জায়গা অনয পাইর যাখাযকারজ ফযফ঴ায কযা মায়না। অথডাৎ পাইর তক িু কযা িু কযা করয ঩ূণড ঳ংখযক িাোরয যাখা ঴য়। নিচে ৪ রকররাফাইরিয ৮রি িাোরয একরি৩০ রকররাফাইি আকারযয পাইর রকবারফ যাখা ঴রয়রছ তা তদখারনা ঴রয়রছ।িাোরযয কাযরণই আভযা মখন তকান পাইর এয তপ্রা঩াযরিজ তদরখ, তখন Size আয Size on disk নারভয দুইিা তথয তদরখ।িাোরযয অরফবাজযতায কাযরণ Size on disk এয ভান একিু তফ঱ী ঴য় এফং তা িাোরযয ঩ূণড গুরণতক ঴য়।
 • 43. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআো ধযা মাক ঩য ঩য ১০ িা িাোয আরছ। প্ররতিায ধাযণ ক্ষভতা ৪ রকররাফাইি। এখন ৬ রকররাফাইরিয একিা পাইর যাখরর তা ১ আয২ নাম্বায িাোরয থাকরফ। এয ঩য মরদ ১৫ রকররাফাইি আয ১১ রকররাফাইরিয দুইিা পাইর যারখ তা঴রর তা ৩,৪,৫,৬ এফং ঩রযয িা ৭,৮,৯নাম্বায িাোয জুরড় থাকরফ।এখন আভযা ১৫ রকররাফাইরিয পাইররক ভুরছ তপররাভ। তা঴রর ৩,৪,৫,৬ িাোয পাকা ঴রয় তগর।এফায মরদ তকান ১৭ রকররাফাইরিয পাইর যাখরত চাই তা঴রর তায জনয ৫ িা িাোয দযকায ঴রফ। ঩য঩য ৫ িা িাোয রকন্তু তনই। আফায৭,৮,৯ তক একঘয তিরর তদওয়া মারফনা। তখন ঴াডডরডস্ক কযরফ রক? ত঳ ৩,৪,৫,৬ এ তভাি ১৬ রকররাফাইি তযরখ ফারক ১ রকররাফাইি ১০ নাম্বাযিাোরয যাখরফ।এইরম পাইর বাগ ঴রয় তগর, এিাই ঴র ফ্রযাগরভি।আভযা মখন রডফ্রযাগরভি করয তখন এই িাোযগুরা ঳াভরনয রদরক ঳রয আর঳ এফং িু কযা িু কযা পাইর তজাড়া তররগ মায়। এই কাযরণরডফ্রযাগ কযরর র঩র঳য কাজ দ্রুত ঴য়।঴াডডরডরস্কয কাজ দ্রুততয কযায জনয কযা঱ ফা ফাপারযয ঳া঴াময তনওয়া ঴য়। রডরস্কয একিা ঳ারকডি ঳ম্প্ররত কাজ কযা ত঳ক্টরযয অযার্঳ তযকডডকরয যারখ। এই কযা঱ তভভরযয কাযরণ পাইর চাওয়া ভাে অ঩ারযরিং র঳রেভ ত঩রয় মায়।অনযানয করিউিায রডবাই঳ এয ভত ঴াডডরডস্কও রনরদডষ্ট ঳াইরজয ঴য় মা পভড পযাক্টয নারভ ঩রযরচত। এই পযাক্টয ভূরত: তেিারযয ফযা঳ অনুমায়ীভা঩া ঴য়। আরগয রদরনয ঴াডডরডরস্ক ৮ ইরি আকারযয তেিায ফযফহৃত ঴ত। এখন এিা এক ইরিয রনরচ তনরভ এর঳রছ। প্রধান পভড পযাক্টযগুররা঴র –৩.৫ ইরি – ৫.৭৫ ইরি তদঘডয, ৪ ইরি প্রি আয ১ ইরি উচ্চতায এই পযাক্টয ঳কর তডক্সি঩ আয ঳াবডারয ফযফহৃত ঴য়।
 • 44. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com২.৫ ইরি - ২.৭৫ ইরি তদঘডয, ৩.৯৪৫ ইরি প্রি আয ০.৩-০.৬ ইরি উচ্চতায এই পযাক্টয রযা঩ি঩ ফা তছাি আকারযয করিউিারয ফযফ঴াযকযা ঴য়।১.৮ ইরি – এিা ৪.৩ ত঳রভ তদঘডয, ৩.৬ ত঳রভ প্রি আয ০.৫ ত঳রভ উচ্চতায তছাট্ট রডস্ক মা র঩র঳ কারডড ফযফ঴ায কযা ঴ত।
 • 45. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴াডডরডস্ক ত঴ড অনফযত তেিারযয রফরবন্ন জায়গায় তথয ঳ংগ্রর঴ ফযস্ত থারক। তাই তকান ত঳ক্টয অযার্঳ কযায ঳ারথ ঳ারথই ত঳খারন ত঴ডত঩ৌছারত ঳ভয় রাগরত ঩ারয। এই অল্প ঳ভয়রক ফরা ঴য় রযারিনর঳। তেিায মত তফর঱ ঘুরয, রযারিনর঳ তত কভ ঴য়। তমভন –৫৪০০আযর঩এভ এয ঴াডডরডরস্ক রযারিনর঳৫.৫৬রভররর঳রকন্ড, ৭২০০ আযর঩এভ এয ঴াডডরডরস্ক রযারিনর঳ ৪.১৭ রভররর঳রকন্ড, ১০০০০ আযর঩এভএয ঴াডডরডরস্ক রযারিনর঳ ৩ রভররর঳রকন্ড, আয ১৫০০০ এয তক্ষরে তা ভাে ২ রভররর঳রকন্ড।঴াডডরডস্ক ভাদাযরফাডড এয ঳ারথ ঳ংরমাগ তদওয়ায জনয রকছু ইিাযরপ঳ ফযফ঴ায কযা ঴য়। আরগ SASI, SCSi, ST, ESDI ইতযারদরফরবন্ন ইিাযরপ঳ রছর। আধুরনক ইিাযরপ঳ ঴র PATA আয SATA। দুইিাই ATA ফা অযাডবান্সড তিকরনাররজ অযািাচরভি ধযরণয।ATA ঴র ঳ফডার঩ক্ষা বাররা ও কামডকয উ঩ায় মায ভাধযরভ কররারায কাডড ফা তকান রডবাই঳ ছাড়াই রডস্ক ভাদাযরফারডড রাগারনা মায়।PATA ভারন ঩যাযারার এরিএ, আয SATA ভারন র঳রযয়ার এরিএ। ঩ািা ইিাযরপ঳ এয নতু ন বা঳ডরন ঳রফডাচ্চ ১৩৩ তভগারফি/ত঳রকন্ড঴ারয তথয আদান প্রদান কযা মায়। ঩ািা তিকরনাররজ রকছুিা ধীযগরতয। তাই ঳ািা ফহুর ফযফহৃত ইিাযরপ঳। এয রতনরি বা঳ডন আরছ। ঳ািা১.০, ২.০ আয ৩.০। এরদয ঳া঴ারময ত঳রকরন্ড ১ .৫রগগারফি, ৩.০ রগগারফি আয ৬ .০রগগ াারফি ঴ারয তথয ঩ািারনা মায়। eSATA নারভ একরিনতু ন ইিাযরপ঳ আরছ তমিা ইউজায তফ্রনডরর। এিা তকর঳ং এয ফাইরয একরি ঳ািা ত঩ািড রাগারনায ঳ুরফধা তদয়। পরর ফাইরয তথরক ঳ািায঳ুরফধা ঩াওয়া মায়।
 • 46. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comত঩ারিডফর ঴াডডরডস্ক এয তক্ষরে ইউএ঳রফ ফযফ঴ায কযা ঴য়। এরত তথয প্রফার঴য ঴ায রকছুিা কভ থারক। অরনকরক্ষরে eSATA ও ফযফ঴াযকযা ঴য় মা আরযা দ্রুতগাভী।঴াডডরডস্ক অনয করিউিায রডবাইর঳য তচরয় অরনক তফ঱ী ঝু িঁরক঩ূণড। কাযণ এরত যরক্ষত তথয তমরকান ভু঴ূরতডই ভুরছ তমরত ঩ারয। তমরকান ঳ভয়তকান ধূররকণা ফা অযাকচু রয়িরযয ঳ভ঳যায কাযরণ ফা তেিারযয ঳ারথ ত঴রডয ঳ংঘরলডয পরর রডস্ক নষ্ট ঴রয় তমরত ঩ারয। তাছাড়া বু ররয কাযরণঅথফা ঩মডাপ্ত রফদুযৎ প্রফা঴ না থাকায় তেিারয ডািা রযড যাইরি ঳ভ঳যা তদখা রদরত ঩ারয। পরর ত঳খারন ফযাড ত঳ক্টয তদখা তদয়। ঴াডডরডরস্ক দুইধযরণয ঳ভ঳যা ঴য় – ররজকার আয রপরজকার। ররজকার ঳ভ঳যা ঴র ফযাড ত঳ক্টয ঩রড় মাওয়া। রডরস্ক অরতরযক্ত ডািা যাখরর ফা রডরস্কয তফর঱জায়গা অফযফহৃত থাকরর ত঳খানকায ত঳ক্টরয ঳ভ঳যা ঴রত ঩ারয। এিা ররজকার ঳ভ঳যা, অথডাৎ ঳পিওয়যায ফা ফারয়ার঳য ঳া঴ারময রিক কযামায়। রপরজকার ঳ভ঳যা ঴র ত঴ড তফিঁরক মাওয়া ,তেিারযয ি ামডাক নষ্ট ঴রয় মাওয়া, অযাকচু রয়িরয ঳ভ঳যা ইতযারদ। এই এযয ঳পিওয়যায রদরয়রিক কযা মায়না। তখন ত঳িা রযর঩য়ায কযারত ঴য়। এরক্ষরে তেিায ফদরর অথফা ররজক তফাডড তচঞ্জ করয তথয উদ্ধায কযা মায়। তাই তরথযযফযাকআ঩ যাখা বাররা অবযা঳।তযইড ঴র একারধক ঴াডডরডস্ক ফযফ঴ায করয তথয ঴ারযরয় মাওয়া তযাধ এফং তফর঱ ঩াযপযরভন্স ঩াওয়ায একরি ঩দ্ধরত। এরক ফরা ঴য়Redundant Array of Independent Disks ফা প্ররয়াজরনয অরতরযক্ত একারধক স্বাধীন ঴াডডরডরস্কয ঳ভা঴ায। রফরবন্ন ধযরণয তযইরডযরফরবন্ন ফযফ঴ায আরছ। তমভন তযইড-১ এ দুইিা ফা তরতারধক একই ধাযণক্ষভতায রডস্ক ফযফ঴ায কযা ঴য়। র঳রেভ ত঳িারক একিা রডস্ক র঴র঳রফভাউি করয। তমরকান তথয একই঳ারথ দুইিা রডরস্কই যাইি কযা ঴য়। অথডাৎ তাযা রভযয র঴র঳রফ থারক। পরর তকান রডস্ক তপইর কযররওফারকিা কভডক্ষভ থারক। এরত তথয ঳ুযরক্ষত ঴য়।
 • 47. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআফায তযইড-৫ ঴র রতন ফা তরতারধক রডস্ক রনরয় ততরয ঴য়। এরত ত঱লিা ফারদ ফারক রডরস্ক তথয থারক, আয ফারকিায় ঩যারযরি রফি থারক মাতথয রিক করয ফা রযরকাবায কযরত ঳া঴াময করয। ফারণরজযকবারফ তযইরডয ফহুর ফযফ঴ায ঴য়। কভদারভয ভারঝ ফযাকআ঩ যাখায জনয তযইডখুফ বাররা ঩দ্ধরত।প্রথভ ঴াডডরডস্ক ফরা মায় ১৯৫৬ ঳ারর ততরয আইরফএভ এয RAMAC তক, এরত তেিারযয ফযা঳ রছর ২৪ ইরি। ভাে ৫ তভগাফাইি ক্ষভতাযএই রডস্ক ত঳রকরন্ড ৮,৮০০ রফি ঴ারয তথয প্রফা঴ কযরত ঩াযত।
 • 48. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩রয ১৯৬২, ১৯৬৫ ও ১৯৬৬ ঳ারর আইরফএভ এয়ায তফয়ারযং, তপযাইি তকায ত঴ড ইতযারদ ঳ুরফধামুক্ত করয়করি ভরডর ততরয করয। তমভনIBM 1301, IBM 2310, IBM 2314. এরদয ধাযণক্ষভতা ৩০ তভগাফাইরিয ভত রছর।১৯৭৩ ঳ারর নতু ন আরকডরিকচারয 3340 নারভয ঴াডডরডস্ক ফাজারয আর঳ মা ৬০ তভগাফাইি তথয ধাযরণ ঳ক্ষভ রছর। এয নাভ তদওয়া ঴য়উইনরচোয। এরকই আধুরনক ঴াডডরডস্ক এয ভরডর র঴র঳রফ ধযা ঴য়।১৯৭৯ ঳াররয রদরক তেিারযয ফযা঳ ৮ ইরিয কারছ তনরভ আর঳ মা প্রায় এক মুগ ধরয জনরপ্রয় রছর। ১৯৮০ ঳ারর Seagate নারভয তকািারনএরক আরযা করভরয় ৫.২৫ ইরি ফারনরয় ST-506 নারভয ভরডর ফাজারয ছারড়।
 • 49. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএয ঩য ঩যই ১৯৮৩ ঳ারর ৩.৫ ইরি তেিায ততরয ঴য় মা এখরনা পভড পযাক্টয র঴র঳রফ চররছ। তরফ R0352 নারভয এই রডস্ক ফানায়Rodime নারভয তকািারন। এয ঩রয অরনক তকািারন রডস্ক এয আকায হ্রা঳ ও ধাযণ ক্ষভতা ফৃরদ্ধ কযায জনয কাজ কযরত থারক।১৯৮৬ ঳ারর Conner Peripherals তারদয CP340 নারভয ভরডরর অরনক তফর঱ ক্ষভতায ৩৪০ তভগাফাইরিয রডস্ক আরন। তায঩যআইরফএভ ১৯৯০ ঳ারর 681 নারভ তফয করয ৮৫৭ তভগাফাইরিয রডস্ক। Integral Peripherals ১৯৯১ ঳ারর তেিারযয ফযা঳ ১.৮ ইরি এনারভরয় আরন। এইচর঩ও ত঳িারক ১৯৯২ ঳ারর ১.৩ ইরিরত ঩রযণত করয। তায঩য তথরক অরনকগুররা তকািারন তেিারয ট্রযাক আয ত঳ক্টযআরযা ঘন঳রন্নরফর঱ত করয তফ঱ী ধাযণক্ষভতায ঴াডডরডস্ক ততরয কযরত থারক। ফতডভারন (২০১০ ঳ার ঩মডন্ত) ৩ তিযাফাইরিয ঴াডডরডস্ক ততরয঴রয়রছ। এই ঴র ওরয়োনড রডরজিাররয ৩ তিযাফাইরিয ঴াডডরডস্ক –
 • 50. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴াডডরডস্ক রনভডাণকাযী তকািারনয ঳ংখযা অল্প। ঳ফায আরগ মায নাভ না রনররই নয় ত঳ ঴র ওরয়োনড রডরজিার। আইরডই ্াইব ততরযরত এরদযতিকরনাররজ অরনকরদন িায়ী রছর। এই তকািারন ১৯৭০ ঳ারর প্ররতরষ্ঠত ঴য়।তায঩য আর঳ র঳রগি। আরভরযকান এই তকািারন ১৯৭৮ ঳ারর কযারররপারনডয়ায় প্ররতরষ্ঠত ঴য়। ঴াডডরডরস্কয রফফতডরন এরদয মরথষ্ট অফদানযরয়রছ। প্রচররত ভযাক্সিয ঴াডডরডস্ক গুররা ভূরত: র঳রগরিয ততযী।ততার঱ফা তফ঱ ঩ুযরনা ইররক্ট্ররনক মন্ত্াং঱ রনভডাণকাযী তকািারন। তরফ এযা পু রজৎ঳ু’য ঳ারর রভরর FDE ফা এনরর঩রিড রডস্ক ফানায়। এযা১৯৩৯ ঳াররয জা঩ারন তকািারন।গযারারক্স িযারফয জনক ঳যাভ঳াং এয নাভ ঳ফাই জারনন। আভারদয প্রায় ঳কররই ঴য়ত এই তকািারনয ঴াডডরডস্ক ফযফ঴ায করয। ১৯৬৯ ঳াররয঩ুযরনা এই তকািারন আ঳রর তকারযয়ান। তরফ এযা এফছয র঳রগরিয কারছ ঴াডডরডস্ক ততরযয স্বত রফরর করয রদরয়রছ।র঴িারচ গ্রু঩ ঴র ঳ফরচরয় ঩ুযরনা, ১৯১০ ঳াররয জা঩ারন তকািারন। এযাও ঴াডডরডস্ক ততরয করয থারক।বরফলযরতয ঴াডডরডস্করডস্ক মুক্ত ঴াডডরডস্ক এয ফযফ঴ায রদন রদন কভরছ। মরদও ঴াডডরডস্ক এয আকায তমবারফ কভরছ, ধাযণক্ষভতা ত঳ই তু রনায় অরনক তফরড়রছ।আইরফএভ ঳ফডপ্রথভ ভাে ১ ইরিয ভাইররা্াইব ততযী করয তমিা ভাে এক ফগডইরি আকারযয, ধাযণক্ষভতা করয়কর঱া তভগাফাইি। এযকভএকরি ভাইররা্াইব তদখরত এযকভ -
 • 51. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴াডডরডস্ক চারারত অরনক তফ঱ী রফদুযৎ রারগ মতিা ফ্ল্যা঱ তভভরযরত রারগ না। তাই ঴াডডরডস্ক এয ফদরর ফ্ল্যা঱ তভভরয তিকরনাররজ রদরয় ফানারনা঳ররড তেি ্াইব ফা SSD এয ফযফ঴ায ফাড়রছ। এয ঳ুরফধা ঴র রযারিনর঳ তনই ফরররই চরর। তভািয, তেিারযয ঝারভরা তনই, খুফ দ্রুত ডািাট্রান঳পায কযরত ঩ারয ইতযারদ। আয এিা খুফ তফ঱ী রনবডযরমাগয। রনরদডষ্ট ঳ংখযক ফায ডািা রযড যাইি কযায ঩য এিা আয ডািা যাইি করযনা।একরি ঳ররড তেি ্াইব এয তবতযিা তদখরত এযকভ -঴াডডরডস্ক তকনায ঳ভয় ধাযণক্ষভতাই ভুখয। তরফ রকছু রফলয় আরছ মায রদরক তখয়ার যাখা উরচত। আ঩নায মতিু কু দযকায ততিু কু ই রনন। তফ঱ী রনরর জায়গা অফযফহৃত ঩রড় থাকরফ মা ফযাড ত঳ক্টরযয একিা কাযণ। তফ঱ীজায়গা ভারনই তফ঱ী খযচ। ঴াডডরডস্ক এয আযর঩এভ কত? ৫৪০০ না ৭২০০? নারক ১০০০০? তফর঱ তজারয ঘুযররই তম তফর঱ বাররা তা নয়। রফদুযৎ খযচফাচারত তগরর ফা রযা঩ি঩ এয জনয ৫৪০০ এ মরথষ্ট। আফায খুফ বাররা ঩াযপযরভন্স ফা তগরভং ঩াগররযা ৭২০০ রনরত ঩ারযন। ঴াডডরডরস্কয ইিাযরপ঳ আ঩নায করিউিারযয ঳ারথ তভরর রকনা তদরখ রনন। ঳ািা ৩.০ ত঩ারিড ঳ািা ২.০ ঴াডডরডস্ক রারগরয় তকান঳ুপর ঩াওয়া মারফনা তা ততা তফারঝনই। পভড পযাক্টয আ঩নায জনয ভানান঳ই রকনা তদরখ রনন। আ঩রন রনশ্চয়ই ৩.৫ ইরিয রডস্ক রকরন আ঩নায ঩ছরন্দয তকর঳ং-এযজায়গা বযাি করয তপররফন না। রডস্ক এয রযারিনর঳ কত তা তজরন রনন। রযরিনর঳ তফর঱ ঴রর ডািা ধীরয অযারক্স঳ কযরত ঴য়। এয ভান ১০ রভররর঳রকরন্ডযরনরচ থাকাই বাররা। ঴াডডরডস্ক এয কযা঱ তভভরয কত? ৩২ তভগাফাইি? নারক ৬৪ তভগাফাইি? কযা঱ তফ঱ী ভারনই তফ঱ী রাব। ঩ছন্দ আ঩নায। তমিা রকনরফন ত঳িায রাইপ স্পযান িাইভায কত? অথডাৎ কত ঘিায ঩ূরফড আ঩নায ঴াডডরডস্ক নষ্ট ঴ওয়ায ঳ম্ভাফনা তনই ফরররইচরর। এরক MTBF (Mean Time Between Failure) ও ফরা ঴য়। রকছু ঴াডডরডরস্কয MTBF ভাে৬,০০০,০০০ ঘিা। অফাক ঴ররন? ভাে ৬,০০০,০০০ ঘিা?!?!?! র঴঳াফ করয তদরখন, এিা ১১৪ ফছরযয তফ঱ী। আ঩নায ঳ািা ঴াডডরডস্ক মরদ AHCI ঳ার঩ািড করয তা঴রর ততা খুফই বাররা। এিা আ঳রর তনরিব কভান্ড রকউইং (NCQ)঳ুরফধা তদয়। ধরুন র঳ররন্ডারযয রতনিা আরাদা আরাদা ট্রযারক ডািা অযারক্স঳ কযরত ঴রফ। তা঴রর ত঴ডরক ঩য঩য রতন িারনতমরত ঴রফ। NCQ এয ভাধযরভ ঴াডডরডস্ক রফর঱ল একিা ফাপারযয ঳া঴াময তনয় মায পরর রভ অনুমায়ী ত঴ড ত঳ক্টরযয ডািা
 • 52. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরযড করয। AHCI ত঩রত ঴রর আ঩নারক অফ঱য ্াইবায ফযফ঴ায কযরত ঴রফ। এছাড়া রডস্করক ঴ির঳ায়ার঩ফর করয ততারামায় এই তিকরনাররজয ঳া঴ারময। মরদ ত঩ারিডফর ঴াডডরডস্ক রকরনন তা঴রর দ্রুততয ইিাযরপ঳ এয রডস্ক রনন। ইউএ঳রফ ৩.০ অথফা ই-঳ািা মুক্ত ঴াডডরডস্ক অরনকদ্রুত কাজ করয। প্ররত ঩ারিড঱রন অন্তত ২০% পাকা জায়গা যাখুন। এরত রডফ্রযাগ কযরত ঳ুরফধা ঴য়। এভএপরিও বাররা থারক। রনয়রভত রডফ্রযাগ করুন। রডফ্রযাগ কযায অরনক ঳পিওয়যায যরয়রছ। তরফ বাররা এফং দক্ষ ঳পিওয়যায ঴র স্মািডরডফ্রযাগরভি। এই ঳পিওয়যায রদরয় দযকাযভত ফুি িাইভ রডফ্রযাগ কযা মায়, অরিা রডফ্রযাগ কযা মায়। আয রযা঩ি঩ এফযািাযী-চাররত অফিায় রডফ্রযাগ ফন্ধ যারখ। ঳প্তার঴ একফায ফুি িাইভ রডফ্রযাগ করুন। অথডাৎ ত঩জপাইর, র঴ফাযরপর ইতযারদ ঳঴ র঳রেভ পাইর রডফ্রযাগ করুন। ঴াডডরডস্ক এয তা঩ভাো ভরনিয করুন। দযকায ঴রর রররিকার তা঩ভাো ত঳ি করয রদন তমন তফর঱ গযভ ঴রয় তগরর আ঩রনতনারিরপরক঱ান ঩ান। ঴াডডরডস্করক ধুরাফারর তথরক ১০০ গজ দূরয যাখুন। ভরন যাখরফন তছাট্ট একিা কণা মা আ঩নায ভাথায চুররয দ঱বারগযএকবাগ ত঳িা আ঩নায রডস্ক ত঴ডরক নষ্ট করয রদরত ঩ারয। মাযা ইউর঩এ঳ ফযফ঴ায করযন না তাযা ফযফ঴ায কযায প্রস্তুরত রনন। আ঱া করয ফুরঝরছন তকন ঴িাৎ রফদুযৎ চরর তগরর ঳করত঳ক্টরযয তথয ভুরছ তমরত ঩ারয। ফযাকআর঩য জনয ইউএ঳রফ ফা র঳রড রডরবরড রনরয় তদৌড়ারদৌরড় না করয তযইড ফারনরয় তপরুন। ভাে দুই রতন ঴াজায িাকাযজনয ভূরযফান ডািারক অযরক্ষত যাখরফন না। ছয়ভা঳ ফা একফছয ঩য ঩য ঳ুরমাগ ত঩রর ঴াডডরডস্ক এয ঳কর ডািা ফযাকআ঩ রনরয় রডস্ক তরা তররবর পযভযাি করয রনন।এরত ফযাড ত঳ক্টয ঳঴ তকান ঳ভ঳যা থাকরর তা দূয ঴রয় মারফ। উইরন্ডাজ এয ইনরডরক্সং ফন্ধ করয রদন। তকউ তকউ ঴য়ত তখয়ার করযরছন তম উইরন্ডাজ এ র঩র঳ েযান্ডফাই ফা কাজ না কযাঅফিায় যাখররও ঴াডডরডস্ক এয তরড জ্বরর। ইনরডরক্সং এয ভাধযরভ উইরন্ডাজ ঴াডডরডস্ক এয ঳কর পাইর এয ররে ততরয করযএফং ঳াচড কযরর দ্রুত পরাপর তদখায়। রকন্তু ইনরডক্স এয কাযরণ অমথাই রডস্ক ঘুযরত থারক এফং ঱রক্ত ফা ফযািারয ক্ষয় ঴য়।ইনরডক্স অপ কযরত ঴রর োিড তভনুরত Index রররখ এিায চা঩ুন। তায঩য অপ করয রদন ফা ঩জ করুন। ঴াডডরডস্ক এয এরিএ তকফর ও ঩াওয়ায তকফর ভজফুতবারফ মুক্ত আরছ রকনা তদরখ রনন। এিা রঢরা ঴রয় তগরর ঴াডডরডস্কক্ষরতগ্রস্ত ঴রত ঩ারয। ঳রফডা঩রয আ঩নায ঴াডডরডস্করক আদয মরে যাখুন তমন তকান ঳ভ঳যা না ঴য়।
 • 53. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআো ধরুন আ঩রন অংরক খুফ বাররা। আ঩নারক এক঱িা তমাগ রফরয়াগ কযরত তদওয়া ঴র। কী ঩াযরফন না? খুফ ঳঴জ ততা! তরফআ঩রন রনশ্চয়ই যাপ কযায জনয এক িু করযা কাগজ চাইরফন নারতা এতগুরা ঳ংখযা রকবারফ ঩য ঩য ভরন তযরখ তমাগ কযরফন?তা঴রর প্রর঳঳য ঴র আ঩নায ভাথা আয যযাভ ফা তভভরয ঴র আ঩নায যাপ কাগজ ফা খাতা। অথডাৎ প্রর঳঳য ঳কর র঴঳াফ রনকা঱঩ারয রিকই, রকন্তু ত঳িারক দযকায ভত প্রকা঱ কযরত ফা মাচাই কযরত একিা ভধযফতডী জায়গায দযকায ঴য় তমখারন আ঩াতত তথযতযরখ কাজ কযা মায়। এই জায়গা ফা তভভরযই ঴র যযাভ।তছাট্টরফরা তথরকই আভযা ঳ফাই জারন তম যযাভ ভারন ‚যযান্ডভ অযারক্স঳ তভভরয‛। রকন্তু এরক যযান্ডভ ফরায কাযণ রক? তভভরযই ফাতকন ফরা ঴য়?যযাভরক যযান্ডভ ফরায কাযণ ঴র, এরত যরক্ষত তমরকান তথয অফিারনয উ঩য রনবডয না করযই খুফ দ্রুত ঩ড়া মায়। অথডাৎ যযারভযশুরুয রদরক ত঴াক আয ত঱রলয রদরকই ত঴াক, তমখারন দযকায ত঳খানকায তথয ভুহুরতডই ঩ড়া মায়। ভারন ঴র তমরকান জায়গায তথয঩ড়রত একই ঳ভয় রারগ। তমভন ধযা মাক যযারভ Techtunes ঱ব্দরিয অক্ষযগুররা রফরবন্ন িারন যাখা আরছ। তকান ভূহুরতড T঩ড়রত মরদ ১০ নযারনার঳রকন্ড ঳ভয় রারগ, তা঴রর ব্লরকয ত঱রল থাকা s ঩ড়রতও ১০ নযানর঳রকন্ডই ঳ভয় রাগরফ।এখন কথা ঴র তভভরয ফররত ঳াধাযণত যযাভরক তফাঝারনা ঴য় তকন। আ঳রর মা তথয ধাযণ কযরত ঩ারয ত঳িাই তভভরয।করিউিারয ঳ফায আরগ তম তভভরযয দযকায ঴য়, অথডাৎ প্রর঳঳রযয ঳ারথ কাজ কযায জনয তম তভভরয থারক ত঳িারক ফরা ঴য়প্রাইভারয তভভরয ফা প্রাথরভক তভভরয। আয অনয঳ফ তভভরয তমভন ঴াডডরডস্ক, র঳রড/রডরবরড ্াইব, ইউএ঳রফ ফ্ল্যা঱ ্াইব ইতযারদ এযতভভরয তক ফরা ঴য় ত঳রকন্ডারয তভভরয। শুধু তভভরয ফররত তাই প্রথভ ধযরণয তভভরয ফা যযাভরকই তফাঝারনা ঴য়।঳যাভ ফা ‚র঳রযয়ার অযারক্স঳ তভভরয‛ নারভ আরযকরি ঩রযবালা আরছ। তম঳ফ রডবাই঳ র঳রযয়ার ঩দ্ধরতরত অথডাৎ এরকয ঩য একব্লরক তথয যারখ এফং তথয তফয কযরত ঳ভস্ত ব্লক তচক করয তারদয ঳যাভ ফরা ঴য়। ভযাগরনি তি঩ ঴র ঳যাভ এয উদা঴যণ।১৮৩৮ ঳ারর চারড঳ ফযারফজ তািঁয অযানারররিকার ইরঞ্জরনয জনয তভভরয র঴র঳রফ ঩াি কাডড এয ফাফিা তবরফ তযরখরছররন। ঩রয১৯৩২ ঳াররয ঩য তথরক ্াভ তভভরয, ভযাগরনরিক তকায তভভরয ইতযারদ রফরবন্ন ধযরণয ও কভ ক্ষভতা঳িন্ন তভভরয রনরয় রফজ্ঞানীযাকাজ কযরত থারকন। ১৯৪৫ ঳ারর এরনয়াক করিউিারয ্াভ তভভরয ফযফ঴ায কযা ঴য়। ১৯৫২ ঳ারর Jay Forrester নারভয এক
 • 54. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comফযারক্ত তপরযাভযাগরনরিক র঳যারভক ঩দারথডয ততযী ভযাগরনরিক তকায তভভরয ততযী করযন তমিা ভযাগরনরিক চারজডয ভধযরভ ১ আয ০ধাযণ করয যাখরত ঩াযত। রনরচ ভযাগরনরিক তকায তভভরযয একাংর঱য ছরফ তদওয়া ঴রয়রছ –এয঩য তথরক অধড঩রযফা঴ক ফা ত঳রভকন্ডাক্টরযয ফহুর ফযফ঴ায শুরু ঴য়। তখন ইনরির ঳ফডপ্রথভ ১৯৬৯-৭০ ঳ারর ৩১০১ নারভযেযারিক তভভরয রচ঩ ফাজারয ছারড়। এয ধাযণক্ষভতা রছর ৬৪ রফি।খুফ দ্রুত ইনরির ১১০১ নারভয েযারিক তভভরয রচ঩ আরন তমিা ২৫৬ রফি ক্ষভতায রছর। এয ছরফ রনরচ তদওয়া ঴র –
 • 55. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com১৯৭০-৭১ ঳াররয ভারঝ তডরবর঩ কযরত থাকা অফিায় ইনরির ১৯৭২ ঳ারর ফাজারয আরন ১১০৩ নারভয তভভরয রচ঩ মা রছরইরত঴ার঳য প্রথভ ডাইনারভক তভভরয রচ঩। Robert Dennard, An Wang ও Kenneth Olsen নারভয রতন রফজ্ঞানী রভরর এিাততযী করযন। এিায ক্ষভতা রছর ১ রকররারফি। ওই ফছরয ঳ফডারধক রফরর ঴ওয়া করিউিায রডবাই঳ রছর এরি। এয঩য তথরকভারি-রচ঩ তভভরযয উৎ঩াদন শুরু ঴য় এফং তভভরযয ঩রযভাণ ফহুগুরণ ফৃরদ্ধ ঩ায়। এিা ঴র ত঳ই মুগান্তকাযী তভভরয রচ঩ –প্রর঳঳রযয তক্ষরে তমভন ফরররছরাভ তম অ঳ংখয ট্রানরজেয রভরর আইর঳ ততযী করয এফং অরনক অরনক আইর঳ রভরর ততযী করযররজক তগইি মায ভাধযরভ প্রর঳঳রযয এএরইউ গারণরতক কাজ ঳ভাধান কযরত ঩ারয। যযাভও রিক একইবারফ অরনক অরনক (প্রায়তকারি তকারি) ট্রানরজেয আয কযা঩ার঳িয রনরয় গরিত। ট্রানরজেয রভরর অ঳ংখয করাভ আয ঳াযরণ ততযী করয মায ভারঝকযা঩ার঳িয থারক। রনরচ রডযযারভয তবতরয রকবারফ ট্রানরজেয তভভরয ত঳র ততযী করয আয তারত কযা঩ার঳িয রকবারফ থারক তাতদখারনা ঴রয়রছ।
 • 56. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকযা঩ার঳িরযয কাজ ঴র চাজড ফা ইররক্ট্রন ধাযণ করয যাখা। করাভ আয ঳াযরণয তছদরক ফরা ঴য় তভভরয ত঳র ফা ব্লক। এবারফঅরনক অরনক তভভরয ব্লক রভরর ফহুগুন চাজড ধাযরণয জায়গা ঳ৃরষ্ট করয। এই ত঳র ফা ব্লরকয ঳ারথ প্রর঳঳য ফা নথডরিরজয ঳ংরমাগতদওয়ায জনয ঳ারকডি তফারডডয ঳ারথ র঩ন রাগারনা থারক। ত঳িা ভাদাযরফাডড এয রনরদডষ্ট স্লরি রাগারর তভভরয কররারারযয ঳ারথ কাজশুরু করয। তভভরযয ধাযণ ক্ষভতা ফাড়ারনায জনয একই ঳ারকডি তফারডড অরনক তভভরয রচ঩ রাগারনা ঴য়। প্ররতিা তভভরয রচ঩রকভরডউর ফরা ঴য়। এই তমভন একারধক তভভরয রচ঩ রাগারনা র঩র঳রফ তফাডড –শুধু প্রর঳঳রযয ভাথা গযভ ফরর শুধু ত঳ই পযারনয ঴াওয়া খারফ ত঳ই রদন ত঱ল। আজকার যযাভ িান্ডা যাখায জনয ‘র঴ি তেডায’এভনরক ‘কু ররং পযান’এয ফযাফিা কযা ঴রয়রছ। তদখরত চান? এই তম –
 • 57. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআভযা জানরাভ তম তভভরয ব্লরক চাজড থারক। তভভরয কররারায করাভ অযার্঳ আয তযা অযার্র঳য ভাধযরভ তভভরয ত঳ররয অফিানরনণডয় করয। তায঩য ত঳ন্স অযাভরেপায়ারযয ভাধযরভ ত঳ই ত঳ররয চাজড ঘনরত্বয উ঩য রবরত করয ১ অথফা ০ রযড করয। প্ররতিাত঳ররয ধাযণক্ষভতারক ১ রফি ফরর। ৮ অথফা ৯ রফি রভরর ঴য় একরি ওয়াডড। ৮ রফি তক এক ফাইিও ফরা ঴য়। এবারফ অরনকঅরনক ফাইি রভরর রকররাফাইি তভগাফাইি এভনরক রগগাফাইি ঩মডন্ত তথয ধাযণ করয। এিা ঴র তভভরয করাভ আয তযা এয ঳যররূ঩ -
 • 58. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতমভন Techtunes ররখরত নয়িা অক্ষয ফা ফাইি দযকায। T ররখরত ৮ রফি রারগ মা ফাইনারযরত ০১০১০১০০ এবারফ তরখা ঴য়।তা঴রর T যাখায জনয তভভরযরত একরি ত঳র ফা রফরি ০, ঩রযযিায় ১, তায঩য ০ এবারফ ঩য঩য ০১০১০১০০ যাখা ঴য়। রযডকযায ঳ভয় কররারায ০১০১০১০০ ত঩রর ত঳িারক T আকারয তদখায়। একইবারফ ঩রযয অক্ষযগুররা কাজ করয।তভভরয ত঳রর চাজড যাখায ঩দ্ধরতয উ঩য রবরত করয যযাভ ভুরতু দুই ধযরণয ঴য়। রডযযাভ ফা ডাইনারভক যযাভ আয এ঳যযাভ ফােযারিক যযাভ। ডাইনারভক যযাভ ঴র ত঳ই঳কর যযাভ মাযা তভভরয ত঳রর চাজড যাখায জনয চায তথরক ছয়রি ট্রানরজেয ফযফ঴ায করয।তকননা ফাযফায চাজড রযড কযায করয়ক রভররর঳রকন্ড ঩রযই চাজড পু রযরয় মায় রকংফা ঱রক্ত করভ মায়। চাজড ধরয যাখরত ফা রযরফ্র঱কযরত করয়করি ট্রানরজেয দযকায ঴য়। অনফযত চাজড ত঳রর প্ররফ঱ করয আয তফয ঴য় ফরর এরক রডযযাভ ফরা ঴য়। অ঩যরদরকএকরজাড়া ট্রানরজেয আয কযা঩ার঳িয রনরয় ততযী ঴য় এ঳যযাভ ফা েযারিক যযাভ। এখারন ফাযফায চাজড রযরফ্র঱ কযরত ঴য়না ফররকাজ খুফ দ্রুত ঴য়।েযারিক যযাভ ততযীরত খযচ তফর঱ ঴ওয়ায় প্রর঳঳রযয কযা঱ তভভরয তমখারন তথয খুফ কভ ঳ভরয়য জনয অফিান করয ত঳খারনএ঳যযাভ ফযফ঴ায কযা ঴য়। আয রডযযাভ রকছুিা কভ গরতয ঴ওয়া ঳রত্বও ঳ুরব ঴ওয়ায় প্রাইভারয তভভরযরত রডযযাভ ফযফ঴ায কযা঴য়।এছাড়া যযারভ রফি-ইন তভভরয এযয তচরকং ঳ুরফধা থাকরত ঩ারয। এয ভাধযরভ তকান ত঳রর রফি রযড কযরত ফা ররখরত বু র ঴রর তাধযা মায়। এিায জনয অরতরযক্ত একিা রফি রনরয় একরি ওয়াডড ধযা ঴য় মারক ফরর ‘঩যারযরি রফি’। তভভরয কররারারযয রফর঱লক্ষভতা কারজ রারগরয় এযয-মুক্ত রফিরক রিক কযা মায় মা ‚পি িরারযন্স‛ নারভ ঩রযরচত।
 • 59. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴াডডওয়যায রনরয় প্রথভ রিউরন আরভ ফরররছরাভ ভাদাযরফারডডয DIMM স্লরি রকবারফ যযাভ রাগারনা ঴য়। এিা আ঳রর খুফই ঳াধাযণএকিা স্লরি মারত তভভরয রচ঩ ঳঴ ঳ারকডি তফাডড ফর঳রয় রদররই কাজ ঴য় মায়। রনরচয ছরফরতDIMM স্লি তদখারনা ঴রয়রছ –অরনক তক্ষরে তফ঱ী ঩রযভাণ তভভরযয জনয তভভরয ফযাঙ্ক ফযফ঴ায কযা তমরত ঩ারয। এিা ঴র একরি র঩র঳আই-ই রডবাই঳ মারততভভরয কররারায রচ঩ ঳঴ তভভরয রাগারনায স্লি থারক। এিা তদখরত এযকভ -
 • 60. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comযযাভ কারজয রদক রদরয় রডযযাভ আয এ঳যযাভ এই দুই ধযরণয তা আরগই ফরা ঴রয়রছ। গিরনয রদক রদরয় যযাভ (ডাইনারভক তভভরযভরডউর) করয়কধযরণয আরছ। এগুররা ঴র –SIPP: এিা ঴র Singel In-line Pin Package. অথডাৎ ঳ারকডি তফারডডয একরদরক তভভরয রচ঩ ফ঳ারনা থারক এফং ত঳িা র঩ন঩দ্ধরতরত ভাদাযরফারডড ফ঳ারনা ঴য়। এরত ৩০ িা র঩ন থাকত।
 • 61. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comSIMM: এিা ঴র Single In-line Memory Module. ঳ারকডি তফারডডয এক঩ার঱ তভভরয রচ঩ রাগারনা হুত, রকন্তু এরত তকান র঩নথাকতনা। এিায় আজরকয যযারভয ভত চকচরক ঩রযফা঴ী এরাকা থাকত তমিা ভাদাযরফাডড এয তভভরয স্লরি ফর঳রয় রদররই ঴ত। এিা৩০ -৭২র঩রনয ঴ত।DIMM: এিা ঴র ফহুর ফযাফহৃত এফং জনরপ্রয় তভভরয তরআউি মা Dual In-line Memory Module নারভ ঩রযরচত। এরত঳ারকডি তফারডডয দুই঩ার঱ তভভরয ভরডউর রাগারনা ঴য় এফং অরনক তফ঱ী তভভরয ধাযণ কযরত ঩ারয। ফরা তমরত ঩ারয তম দুইতরয়ারযSIMM ধযরণয তভভরয এক঳ারথ মুক্ত করয DIMM ফানারনা ঴য়। DIMM তথরক ঳ুরফধাজনক রফরবন্ন ধযরণয তভভরয তমভনSO-DIMM ফানারনা ঴রয়রছ। এই তভভরয ৭২ তথরক ২৪০ র঩ন রনরয় কাজ করয।RIMM: এিা রকছুিা আরাদা গিন আয কামড঩দ্ধরতয রডযযাভ ভরডউর। ইনরির তকািারনয আরধ঩তয এফং তভভরয ভরডউররয পভডপযাক্টয রনয়ন্ত্ণ কযা তযাধ কযরত Rambus নারভয তকািারন Rambus In-line Memory Module নারভ রফর঱ল ধযরণয তভভরযফাজারয ছারড়। এিা অরনকিা DIMM এয ভতই রছর, তরফ আরাদা রছর এয রফর঱ল স্লি আয রডজাইরনয কাযরণ। এিা ১৬৮-২৩২ র঩ন রফর঱ষ্ট রছর।
 • 62. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকামডরক্ষরে DIMM তকই আদ঱ড তভভরয ভরডউর র঴র঳রফ তনওয়া ঴য়। কারজয রদক রদরয় DIMM দুই ধযরণয। তমভন –ADR ঱ব্দরিয ঩ুণডরু঩ Asynchronous Dynamic RAM. এিা প্রথভরদরক উদ্ভারফত ডাইনারভক তভভরয মা র঳রেভ ফার঳য ঳ারথমত দ্রুত ঳ম্ভফ তথয আদান প্রদান কযত। অথডাৎ এরক্ষরে রনরদডষ্ট িক ঳াইরকর ফা চর রছরনা। আয এয অ঳ুরফধা রছর তম এযভাধযরভ একক ঳ভরয় একিা ভাে রনরদড঱ ঩ািারনা ফা গ্র঴ণ কযা তমত। এই ঳ভ঳যা দূয কযরত SD যযাভ ততযী কযা ঴য়।SDR ভারন ঴র Synchronous Dynamic RAM. এিারক র঳নররানা঳ ফরা কাযণ ঴র এই ঩দ্ধরতরত যযাভ র঳রেভ ফা঳ তথরকরনরদডষ্ট িক র঳গনাররয ঳ারথ ঳াভঞ্জ঳য তযরখ তথয আদান প্রদান করয। এছাড়া ঩াই঩রাইরনয ভাধযরভ একই঳ারথ একারধক ও আরযাজরির উ঩ারয় অরনক তফর঱ তথয ঳যফযা঴ কযরত ঩ারয। SD যযাভ খুফ দ্রুত কাজ করয। আভযা ফতডভারন ঳ফাইই এই ধযরণয যযাভফাফ঴ায কযরছ।SD RAM তক গরতয রদক রদরয় রফরবন্ন বারফ বাগ কযা মায়। মথা –DDR ভারন ঴র Double Data Rate. আভযা জারন ইরররক্ট্রক ঳ারকডরি তকান র঳গনার তপ্রযণ কযায ঩য ত঳িা উৎর঳ রপরয আ঳ররএক ঳াইরকর ফা চর ঩ূণড ঴য়। DDR ঴র এভন ধযরণয ডািা তো তযি মায ভাধযরভ একিা ঳াইরকররই ডািা রযড এফং যাইি কযা঴য়। এই ধযরণয তভভরযয িক তযি রছর ১৩৩, ১৬৬ ফা ২০০ তভগা঴ািডজ। রফরবন্ন রফ্ররকারয়রন্সয DDR তভভরয ঳রফডাচ্চ ৪.২রগগাফাইি/ত঳রকন্ড ঴ারয তথয আদান প্রদারন ঳ক্ষভ। এই ধযরণয যযাভ ২.৫ তবাি রফদুযৎ রনরয় কাজ করয।DDR2 ঴র DDR এয ঩রযয ঳ংস্কযণ। এিা আরযা দ্রুতগরত ঳িন্ন কাযণ একই ঳াইরকরর DDR তভভরযয তচরয় রিগুণ ঴ারয কাজকরয। এয িক স্পীড ২০০, ২৬৬, ৩৩৩ ফা ৪০০ তভগা঴ািডজ ঩মডন্ত ঴য়। এরদযরক মথাররভ DDR2-400, DDR2-533, DDR2-667 আয DDR2-800 –এবারফ প্রকা঱ কযা ঴য়। অথডাৎ আভযা DDR2-800 তরখা তভভরয তদখরর ফুঝফ তায িক স্পীড ৮০০তভগা঴ািডজ তা নয়। ত঳িা আ঳রর ৪০০ তভগা঴ািডজ। এক ঳াইরকরর রিগুণ কাজ (একফায রযড, একফায যাইি) ঴য় ফরর নারভযত঱রল িক স্পীরডয রিগুণ ঳ংখযা তরখা ঴য়। এই তযরি ঳রফডাচ্চ ১৭ রগগাফাইি/ত঳রকন্ড ঴ারয ডািা আদান প্রদান ঳ম্ভফ। এযা ১.৮তবাি রফদুযৎ রনরয় কাজ করয।
 • 63. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDDR3 ঴র ঳ম্প্ররত জনরপ্রয় খুফ তফ঱ী ফযান্ডউইথ মুক্ত তভভরয। ৪০০ তথরক ৮০০ তভগা঴ািডজ িক স্পীড ঳িন্ন এই তভভরয ত঳রকরন্ড৫২.৮ রগগাফাইি ঴ারয তথয আদান প্রদারন ঳ক্ষভ এফং অরনক তফ঱ী রফদুযৎ ঳াশ্রয়ী কাযণ ভাে ১.৫ তবাি রফদুযৎ রারগ।DDR4 নারভয তভভরয ফতডভারন গরফলণায় যরয়রছ। আ঱া কযা মারে তম ২০১৫ ঳াররয ভারঝ এিা জনরপ্রয় ঴রফ। DDR র঳রযরজযতভভরয তফারডডয রনরদডষ্ট স্লি আরছ। মরদও ঳ফগুররা একই ধযরণয, তরফ বু র এড়ারত এক এক ধযরণয তভভরযরত খািঁজ ফা নচ একএক দূযরত্ব যাখা ঴য়। রনরচ ছরফ তদওয়া ঴র –এছাড়াও Mobile DDR, Graphics DDR ইতযারদ রফরবন্ন ধযরণয তভভরয ফযান্ডউইথ যরয়রছ।রফরবন্ন তকািারন আরছ মাযা ডাইনারভক তভভরয ভরডউর ততযী করয। তমভন Micron Technology, Kingston Technology,Winbond Electronics Corporation, Transcend Information, Inc, Hynix Semiconductor Inc ইতযারদ মাযা রফরবন্নতদর঱ তভভরয ভরডউর ঳যফযা঴ করয। তরফ এরদয তফর঱যবাগই তাইওয়ান, তকারযয়া, চীন ইতযারদ তদর঱য ভারি-নযা঱নার তকািারন।তরফ Corsair নারভয একরি আরভরযকান তকািারন আরছ তমিা উন্নতভারনয তভভরয ততযীরত ঩রযরচত ঴রয়রছ।Apacer নারভযতকািারন রছর তমিা তভভরয ততযী কযত, তরফ এযা এখন ফ্ল্যা঱ তভভরয ততযীরত ভরনারমাগী।
 • 64. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comপ্ররতিা অ঩ারযরিং র঳রেভ চরায জনয তভভরযরত রনরদডষ্ট জায়গা দখর করয যারখ। তাই আ঩রন মতিু কু যযাভ রকনরফন তায ঳ফিু কু ইফযফ঴ায কযরত ঩াযরফন না। তমভন উইরন্ডাজ ৭ চারারত নূযনতভ ৫১২ তভগাফাইি যযাভ দযকায। এখন তকান অযারেরক঱ান ফাতগইভ঳ মরদ ১ রগগাফাইি যযাভ চায় তখন ফারকিা তকাথা তথরক রদরফন? তাই আ঩নায অ঩ারযরিং র঳রেভ এফং ঳চযাচয তম঳ফঅযা঩ ফযফ঴ায করযন তা কতিু কু যযাভ ফযফ঴ায করয তা রভরররয় যযাভ রকনুন। একিু তফ঱ী তকনা বাররা কাযণ যযাভ খুফ করভ তগররর঳রেভ তস্লা ঴রয় মারফ। ৬৪ রফি র঳রেভ ফযফ঴ারয ইেুক ঴রর ৩ রগগাফাইরিয তফর঱ যযাভ রকনুন। তরফ ঩য়঳া খযচ করয যযাভরকরন তপরর যাখায ভারন ঴য়না কাযণ তফর঱ যযাভ ভারনই তফ঱ী ঱রক্ত খযচ। তাই ঳ফ তবরফ রচরন্ত র঳দ্ধান্ত রনন। আ঩নায ভাদাযরফাডড কতিু কু যযাভ রনত ঩ারয তা তদরখ রনন। অরনক ঩ুযরনা ভাদাযরফাডড ৪ রগগায তফর঱ যযাভ রনরত ঩ারযনাত঳রক্ষরে আ঩নারক কভ যযাভ রনরত ঴রফ। আ঩নায র঳রেভ কত ফার঳য যযাভ ঳ার঩ািড করয তা অফ঱যই রফরফচয। তমভন ১৩৩৩ ফার঳য ভাদাযরফারডড আ঩রন অফ঱যই ১৬০০ফার঳য যযাভ রাগারত ঩াযরফন না। তাই ঳ীভায ভারঝ তফর঱িা রকনুন। আ঩নায তভভরয কররারায কী ধযরণয তভভরয ঳ার঩ািড করয তা জানা দযকায। তমভন H57 রচ঩র঳ি DDR3 তভভরয রনরজ কাজকরয। প্রথভত ত঳খারন আ঩রন অফ঱যই DDR2 রাগারত ঩াযরফন না। রিতীয়ত স্লরি নচ রভররফনা।কাযণ বাররা প্রর঳঳য ফাকররারায মুক্ত রচ঩র঳রিয ভাদাযরফাডড এ কভ গরতয তভভরয রাগারনায ফযাফিা থারকনা। মরদ খুফ তফর঱ ঩াযপযরভন্স চান, তা঴রর ৬৪ রফি প্রর঳঳রযয ঳ারথ ৪ রগগায তফ঱ী তভভরয রাগান। অফ঱য ফযারক্তগত তক্ষরেত঳যকভ ঩রযফতডন তদখরত ঩ারফন না। ঳াবডায ফা ওয়াকডরে঱ারন এবারফ বাররা আউি঩ুি ঩াওয়া মায়। মারদয আরাদা রবরডও কাডড তনই তারদয একিু তফ঱ী যযারভয দযকায ঴রফ। কাযণ ত঳রক্ষরে যযারভয রকছু অং঱ রব-যযাভ ফারবরডও তভভরয র঴র঳রফ ফযাফহৃত ঴রফ।করিউিারযয রফরবন্ন রডবাই঳ খুফ ঳ুক্ষ্ম ঴ওয়ায কাযরণ ত঳গুররা রনরজ খুরর রিক কযরত মাওয়া তফাকারভ। তাই মতিা ঳ম্ভফ ত঳গুররানষ্ট ঴ওয়া তথরক রফযত যাখাই ঳ফরচরয় বাররা উ঩ায়। যযাভ রনরয় তম ঳ভ঳যা ঳ফায ঴য় তা ঴র – র঩র঳ চারু না ঴ওয়া। তভভরয স্লরিভয়রা জভরর এই ঳ভ঳যা ঴য়। তাই ভারঝ ভারঝ যযাভ খুরর ঩রযফা঴ী অং঱িু কু বাররাভত ভুরছ রনরর ঳ুপর ঩াওয়া মায়। তকর঳ং-এযভারঝ তমন ফাতার঳য চরাচর ফাধাগ্রস্ত না ঴য় ত঳জনয কু ররং পযান রিকভত ঘুযরছ রকনা তা তখয়ার যাখরফন। মাযা রযা঩ি঩ ফযফ঴াযকরযন তারদয তজরন যাখা দযকায তম রযা঩ির঩য রনরচয রদরক ভারঝ যযারভয উৎ঩ন্ন তা঩ তফয ঴ওয়ায জনয রছদ্র থারক। ত঳গুররাতমন কাজ কযায ঳ভয় ফন্ধ না ঴রয় মায় তায রদরক তখয়ার যাখা উরচত। যযাভ নষ্ট ঴রর তা মত তাড়াতারড় ঳ম্ভফ ঩রযফতডন করযতপরা দযকায, তকননা ত঳রক্ষরে র঳রেরভয ক্ষরতয ঩া঱া঩ার঱ আরযকরি যযাভ (মরদ থারক) ক্ষরতগ্রস্ত ঴ওয়ায ঳ম্ভাফনা থারক।আজরকয রিউন এখারনই ত঱ল। ঩যফতডীরত তোরযজ রডবাই঳ (঴াডডরডস্ক) রনরয় তরখা ঴রফ। তকান বু র থাকরর তা দ্রুত জানারফন।বাররা থাকরফন, ঳ুি থাকরফন। ধনযফাদ
 • 65. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআভযা ঳কররই করিউিায রকনরত তমরয় তম রজরন঳রিয প্ররত রফর঱ল গুরুত্ব তদই তা ঴র গ্রারপক্স কাডড। মাযা ঳ভয়ভত গুরুত্ব তদননা, তাযা ঩যফতডীরত ঳ারধয তগভগুররা তখররত না ত঩রয এই ফযা঩ারয ভরনারনরফ঱ করযন। প্রমুরক্তয রদন রদন উন্নরতয কাযরণ ততযী঴রে নতুন নতুন অযারেরক঱ান ফা তগভ঳। এ঳ফ চারারত ঴রর বাররা ভারনয গ্রারপক঳ কাডড তকনায রফকল্প তনই। আজ আরভ গ্রারপক্সকাডড এয ঳ারথ জরড়ত রফরবন্ন রফলয় রনরয় রিউন কযরছ। চরুন শুরু করয তদই।গ্রারপক্স কাডড ঴র ভাদাযরফাডড এয ঳ারথ ঳ংমুক্ত এভন একরি রডবাই঳ তমিা এক ফা একারধক ভরনিরয তদখায জনয রবরডও আউি঩ুিততযী করয, এফং অনযানয রডবাই঳ তমভন কযা঩চায কাডড, রিরব, ত঴াভ রথরয়িায, রভউরজক র঳রেভ ইতযারদ এ রবরডও তদখারনায কারজ঳া঴াময করয। আজকার গ্রারপক্স কাডড এয ঳ারথ ইরিরগ্ররিড ঳াউন্ড রডবাই঳ থারক। পরর রবরডও এয ঩া঱া঩ার঱ অরডও আউি঩ুিও঩াওয়া মায়।আরগই ফরররছ তম এিা রবরডও আউি঩ুি রদরয় থারক। এই কারজয জনয ঳কর গ্রারপক্স কারডড থারক একরি ‘তকায িক’ তমিাভাদাযরফাডড এয আ঳র প্রর঳঳রযয ভতই কাজ করয এফং রনজস্ব রফ্ররকারয়রন্স যরয়রছ। এিারক ফরা ঴য় GPU ফা GraphicsProcessing Unit. এয স্পীড ২৫০ তভগা঴ািডজ তথরক ৪ রগগা঴ািডজ ঩মডন্ত ঴রয় থারক। এই GPU তমরকান ছরফরক ঩যাযারার঩দ্ধরতরত র঩রক্সররয ঩য র঩রক্সর আকারয ঳ারজরয় ছরফ ততযী করয। র঩রক্সর (Picture তথরক Pix আয Element তথরক el রনরয়ইPixel) ঴র তমরকারনা ছরফয ক্ষু দ্রতভ অং঱ মায রনজস্ব তফর঱ষ্টয আরছ, এফং তা রার, নীর আয ঳ফুজ ডি ফা তপািঁিায ঳ভন্বরয়গরিত।ভাদাযরফাডড এয ফারয়ার঳য ভতই গ্রারপক্স কাডড এয ফারয়া঳ অনযানয রডবাই঳ ও অ঩ারযরিং র঳রেভ এয কারনডররয ঳ারথ ঳ংরমাগযক্ষা করয। এখারন কারডডয তবারিজ, তভভরয, পযান স্পীড ইতযারদ রনরয় ত঳রিং঳ তদওয়া থারক। অফ঱য এগুররা ঩রযফতডন করয আরযাতফ঱ী ঩াযপযরভন্স ঩াওয়া ঳ম্ভফ।যামারভয ভতই গ্রারপক্স কারডডও তভভরয থারক তমিারক রবরডও তভভরয ফরা ঴য়। ফতডভারন DDR ধযরনয তভভরয রনরয় গ্রারপক্স কাডডততযী কযা ঴রে। DDR ভারন ঴র Double Data Rate. অথডাৎ গ্রারপক্স কাডডরি রক ঴ারয ডািা আদান প্রদান কযরফ তা রনবডয করযএই তভভরয এয উ঩য। রফরবন্ন ধযরণয তভভরয তরআউি যরয়রছ। তমভন DDR, DDR2, GDDR3, GDDR3, GDDR5. তভভরযয ঳ারথিক স্পীরডয ঳িকড আরছ। রনরচয ছরক তদরখ রনন তকান ধযরণয তভভরযরত িক স্পীড আয ডািা তযি কত।
 • 66. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comগ্রারপক্স কারডডয ফারক মা থারক তা ঴র রবরডও তদখারনায একিা ফযাফিা। অথডাৎ রবরডও আউি঩ুি তকান ভরনিয ফা রড঳রে রডবাই঳এ ঩ািারনায উ঩ায়। রফরবন্ন ইিাযরপ঳ আরছ মায ভাধযরভ এিা কযা ঴য়। চরুন তদরখ রনই রকবারফ –এিা Video Graphics Array এয তছাট্ট পভড। এিা ফহুর ফযাফহৃত আয জনরপ্রয় একরি ইিাযরপ঳। ১৫ র঩ন রফর঱ষ্ট ঳রকরিযভাধযরভ রবরডও ঩ািারনা ঴য়। এিা RGB এয ভাধযরভ র঳গনার তপ্রযণ করয। ছরফিা তদখররই রচনরত ঩াযরফন।঳ম্প্ররত এিা খুফ জনরপ্রয় ঴রয় উরিরছ কাযন ক্ষু দ্র ত঩ািড আয ঴াইরডরপরন঱ান আউি঩ুরিয কাযরন। প্রায় ঳কর গ্রারপক্স কারডড অন্ততএকরি এইচরডএভআই ত঩ািড থারক। High-Definition Multimedia Interface তক HDMI ফরা ঴য়। ছরফ তদখুন।Digital Visual Interface তথরকই রডরবআই এর঳রছ। এিা ২৪ র঩ন রফর঱ষ্ট ত঩ািড মা নরয়জ ছাড়া ছরফ তদখারত ফযাফহৃত ঴য়।঳কর এরর঳রড ও এরইরড ভরনিরয এিা থারক কাযণ রডরবআই রদরয় ফ্ল্যাি রস্ক্ররন ছরফ অরনক বাররা তদখা মায়। এিা তদখরতএযকভ।
 • 67. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comSeparated Video তথরকই ফরা ঴য় এ঳-রবরডও। রফরবন্ন রডরবরড তেয়ায, রিরব ইতযারদ এ রবরডও তদখারনায জনয এিা জনরপ্রয়।তরফ আধুরনক গ্রারপক্স কারডড এইচরডএভআই এয প্র঳ারযয কাযরণ এিা আয ফযাফ঴ায কযা ঴য়না। এয ত঩ািড তদখরত এযকভ –তকায িক খুফ তফর঱ গযভ ঴রয় মাওয়ায কাযরণ িান্ডা কযরত র঴ি র঳ঙ্ক ফা পযান ফযাফহৃত ঴য়। ঴াই-এন্ড র঩র঳ তত িান্ডা কযরতররকু ইড কু ররং র঳রেভ ফযাফহৃত ঴য়। রকছু কারডড ঩াওয়ায তদওয়ায জনয আরাদা কারনক্টয থারক। এখারন ঩াওয়ায ঳াোই তথরকজযাক রাগারনা ঴য়। ররকু ইড কু ররং র঳রেভ তদখরত এযকভ –
 • 68. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comপ্রথভরদরক ১৯৯৩ ঳াররয রদরক গ্রারপক্স কাডড ভাদাযরফাডড এ তম ঳রকরি রাগারনা ঴ত তায নাভ রছর র঩র঳আই ফা PeripheralComponent Interconnect. এিা ঩যাযারার ঩দ্ধরতরত কাজ কযত। ঩রয ইরির ১৯৯৭ এ AGP (Accelerated GraphicsPort) নারভ ত঩ািড ততযী করয। এিা ঩যাযারার ঩দ্ধরতরত কাজ কযরত ফরর অরনক ধীযগরতয রছর। অরনরক গ্রারপক্স কাডডরক এরজর঩কাডড ফররন মা ঳িুণড বু র কাযণ এরজর঩রত ৩িা খািঁজ থাকত আয ফতডভারন র঩র঳আই গ্রারপক্স কারডড ২িা খািঁজ থারক। ২০০৪ এয঩য ফাজারয নতুন ত঩ািডমুক্ত ভাদাযরফাডড আর঳ মারক র঩র঳আই-ই ফরা ঴য়। PCI-e এয পু র পভড PCI-Express. উরেক্ষয তম PCIeত঩ারিড শুধু গ্রারপক্স কাডড না, অনযানয ঳াউন্ড কাডড, রযান কাডড, ওয়াইপাই কাডডও রাগারনা ঴য়। একাযরণ অরনক ভাদাযরফাডড এএকারধক PCIe স্লি থারক।রনরচয ছরক তদরখ রনন রফরবন্ন এরজর঩, র঩র঳আই আয র঩র঳আই-ই এয রফরবন্ন তফর঱ষ্টয -র঩র঳আই-ই এয ঩রয x ফর঳রয় কারডডয র঩ন ঳ংখযা আয তদঘডয তফাঝারনা ঴য়। রনরচয ছক তদখুন।গ্রারপক্স কাডড ঴র রফর঱ষ্ট ঩াওয়ায খাদক। মারদয বাররা গ্রারপক্স কাডড আরছ তাযা বাররা জারনন তম এিা কী ঩রযভাণ এনারজড খায়এফং গযভ ঴য়। গ্রারপক্স কাডড তথরক বাররা আউি঩ুি ত঩রত অফ঱যই বাররা ভারনয ঩াওয়ায ঳াোই ফযাফ঴ায কযা প্ররয়াজন। ভরনযাখা দযকায তম তকর঳ং এয ঳ারথ তম ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি তদওয়া থারক ত঳িা কখরনাই আ঳র নয়। তজরন যাখুন তম ৪০০ওয়ারিয ঩াওয়ায ঳াোইরয়য দাভ করয়ক ঴াজায িাকা। ত঳খারন একিা তকর঳ং ভাে তদড় ফা দুই ঴াজায িাকা দারভয ঴য়। বারিযারন্ডয তমভন থাভডাররিক এয ঩াওয়ায ঳াোই ফযাফ঴ায কযরর বাররা ঴রফ। রনরচয ছরফিা তদখুন গ্রারপক্স কাডড এতিাই গযভ ঴য় তমরডভও ত঳দ্ধ ঴রয় মারে।
 • 69. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comফররত তগরর প্ররতিা ভাদাযরফারডডই রফি-ইন রজর঩ইউ থারক। এিা আ঳রর প্রর঳঳রযয রকছু অং঱ ফযাফ঴ায করয রবরডও প্রর঳঳কযরত। আয রপরজকার যামারভয একিা অং঱ ফযাফ঴ায করয রব-যামাভ র঴র঳রফ। এিায তকায িক স্পীড খুফই কভ ঴য়। এইগ্রারপক্স কাডড রদরয় চরায ভত ঳কর কাজ কযা তগরর কখরনাই রযচ-অযারেরক঱ান চারারনা ঳ম্ভফ নয়। তাই কভ ক্ষভতায ঴ররওআরাদা গ্রারপক্স রকরন তনওয়াই উতভ।তবরফ অফাক ঴রফন তম গ্রারপক্স কাডড রনভডাতা প্ররতষ্ঠারনয ঳ংখযা অরনক। রক বাফরছন? আজ ঩মডন্ত এরিআই, এনরবরডয়া আয ইরিরএইচরড গ্রারপক্স ছাড়া ততা রকছুই শুনরাভ না, এিা রক ধযরনয কথা? আ঳রর আরভ আ঩রন দুজনই ঳রিক। রজর঩ইউ ফা প্রর঳঳য রচ঩ততযী করয ভুরত এএভরড, এনরবরডয়া আয ইনরির। ত঳িারক কারজ রারগরয় কাডড ফানায় এরিআই, এভএ঳আই, আ঳ু঳, ফারয়াোয,পক্সকন, রগগাফাইি, এক্সএপএক্স, ঳যাপায়ায ইতযারদ তকািারন।১৯৬৯ ঳ারর প্ররতরষ্ঠত এই তকািারন ফাজারয অরনক এরগরয় আরছ তারদয অতযাধুরনক রডবাই঳গুররায কাযরণ। গতফছযগুররারত ভারকডরি এরদয ত঱য়ায তুরনাভূরকবারফ তফরড়রছ। এযা ভাইররাপ্রর঳঳য, রচ঩র঳ি, রজর঩ইউ ইতযারদ ততযী করয ফাজারযতফ঱ ঳ুনাভ গ্র঴ন করযরছ। ঳ফায আরগ ৬৪-রফি প্রর঳঳য ততযীয কৃ রতত্বস্বরু঩ amd64 ভরডর আরজা ঩রযরচত।: নতুন রকন্তু খুফ দ্রুত ফাজারয নাভডাক তপরর তদওয়া এই তকািারন ১৯৯৩ ঳ারর প্ররতরষ্ঠত ঴য়। শুধুভাে রজর঩ইউততযীরত এরদয জুরড় শুধু এএভরড রনরজই। রফরবন্ন পযারভররয এফং অননয রপচারযয কাযরণ এরদয রবরডও কাডড ঳ু঩রযরচত।
 • 70. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com: রচ঩ জায়াি নারভ খযাত এই তকািারন ১৯৬৮ ঳ারর প্ররতরষ্ঠত ঴য়। রবরডও এরক্সরারযিয, ভাদাযরফাডড, প্রর঳঳য, তনিওয়াকডরডবাই঳ ইতযারদ ততযীরত ইনরির ঳ু঩রযরচত। এরদয ততযী রবরডও রচ঩র঳ি রফি-ইন গ্রারপক্স র঴র঳রফ ঳কর িযারন্ডয করিউিায,রযা঩ির঩ ফহুরবারফ ফযাফহৃত ঴য়। কারডড মত তফর঱ ট্রানরজেয থাকরফ, নরয়জ তত কভ ঴রফ, রবরডও তত তফর঱ বাররাবারফ রপিায ঴রফ। এিা মত বাররা এফং তফর঱ ঴রফ তত বার ঩াযপযরভন঳ ঩ারফন। এিায রদরক নজয রদন। এিাও আরগ আররাচনা করযরছ। এখন ১ রজরফ তথরক ৪ রজরফ ঩মডন্ত কাডড ঩াওয়া মারে। আ঩নায কারজয ধযনঅনুমায়ী তদখুন তকানিা রারগ। DDR, DDR2, GDDR3, GDDR4, নারক GDDR5 তা তদরখ রনন। মত বাররা ঴রফ, তত বাররা ঩াযপযরভন্স঩ারফন। অফ঱য GDDR5 এয দাভ একিু তফর঱। তজরন যাখুন তম আ঩নায ভাদাযরফাডড এয যামাভ DDR2 না DDR3 তায ঳ারথএিায তকান ঳িকড তনই। তভভরয ফা঳ ঴র প্রর঳঳যরি একফারয কতিু কু ডািা রনরয় কাজ করয। ফা঳ তফর঱ ঴রর খুফ দ্রুত আউি঩ুি ঩ারফন।আফায ফা঳ খুফ তফর঱ ঴রর ঩াওয়ায খযচ ততা তফর঱ ঴রফই, তায উ঩য আ঩নায ভরনিয তছাি ঴রর ফা঳ অফযাফহৃত থাকরফ। আ঩নায ভাদাযরফাডড এয স্লি তকানরি তা তদরখ রকনরফন। ধরুন আ঩নায PCIe x8, রকন্তু আ঩রন PCIex16 2.0 রকরন আনররন। তা঴রর ত঳িা কাউরক রদরয় তদওয়া ছাড়া উ঩ায় তনই। রডরযক্ট এক্স ঴র ভাইররা঳পি এয অননয ঳ংরমাজন। নতুন নতুন ঴াডডওয়যায, রবরডও এরক্সরারয঱ারনযজনয এরি অ঩রয঴ামড। এয নতুন বা঳ডন ১১। তাই গ্রারপক্স কাডড নতুন বা঳ডন এয রডরযক্ট এক্স ঳ার঩ািড করয রকনা তদরখ রনন। রবন্ন ভাোয র঩রক্সর এফং আররায তুরনাভূরক প্রর঳র঳ং এফং তফর঱ষ্টয তুরর ধযরত র঩রক্সর ত঱ডায প্ররয়াজন।আ঩নায গ্রারপক্স কাডড কত ঳ার঩ািড করয তা তদরখ রনরফন। ফতডভারন এয ৫ বা঳ডন যরয়রছ। এরি ঴র রবরডও প্রর঳র঳ং-য জনয অ঳ংখয রাইরিরয পাং঱রনয ঳ভা঴ায, তমিা আউি঩ুিরক আরযা দ্রুততযকরয। তকনায ঳ভয় এিা ঳ার঩ািড করয রকনা এফং কত বা঳ডন তা তদরখ রনরফন। এিা ফযাফ঴ায করয ছরফয তপরি মাওয়া ফা তঘারারি বাফ দূয কযা মায়। রফরবন্ন তগভ ও অযা঩ এ এিাখুফই ফযাফহৃত ঴য়। তাই এই রপচায আরছ রকনা তদরখ রনন।
 • 71. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আ঩নায ভরনিয মরদ ১৬০০ ফাই ১২০০ তযরজাররউ঱ারনয ঴য় তা঴রর রনশ্চয়ই ১০২৪ ফাই ৭৬৮আউি঩ুরিয গ্রারপক্স রকনরফন না। ফতডভারন ঳ফ কারডডয আউি঩ুি ১৬০০ ফাই ১২০০ তথরক ২৫৬০ ফাই ১৬০০ এয ভারঝ।তাই এিা আ঩াতত অত বাফনায রফলয় না। কাডডরি কত ওয়াি ঳াোই চায় তা তদখুন। প্ররয়াজনীয় ঩াওয়ায রদরত না ঩াযরর কাজ কযরত তমরয় আিরকমারফ। ক্ষরতও ঴রত ঩ারয। ঳াধাযনত ৪০০ তথরক ৮০০ ওয়াি ঳াোই দযকায। রাগরর আ঩নায র঩এ঳ইউ আ঩রডি করুন। আ঩রন মরদ এক঳ারথ দুই ফা তরতারধক ভরনিরয তদখরত চান তা঴রর এিা আ঩নায দযকায। তখয়ার করযতদখরফন তম প্রায় ঳ফ কারডডই দুই ফা রতরনয তফর঱ ত঩ািড থারক। এগুররা তদওয়া ঴য় তমন একই ঳ারথ ঳কর ভরনিরয তদখা ঳ম্ভফ঴য়। আউি঩ুি কত তযরি ঩ারফন, অথডাৎ ভরনিরয কত ঴ািডরজ রবরডও আ঳রফ তা তদরখ রনন। এয রডপি ভান ৬০।তরফ র঳আযরি ভরনিরয ৬০ এয রনরচ দাগ ফা রফ্ল্রকং তদখা মায়। রকছু ভরনিয ৭৫ ঴ািডজ এয রনরচ তদখারত ঳ক্ষভ না। তাইআ঩নায ভরনিয এয জনয তকানিা দযকায তা তদরখ রনরফন। এিা ডাই-঴াডড তগভাযরদয জনয। মরদ একিা রবরডও কাডড রনরয় আ঩নায ভন না বরয তা঴রর এরকয তফর঱কাডড রাগারনা ঳ম্ভফ এযকভ কাডড রকনুন। আয ত঳ই ঳ারথ ভারি-রজর঩ইউ ঳ার঩ািড করয এযকভ ভাদাযরফাডডও রকনরত ঴রফআ঩নারক। এনরবরডয়া আয এএভরড দুিাই ভারি-রজর঩ইউ র঳রেভ ঳ার঩ারিডড রচ঩ ততযী করয। আ঩নায রচ঩রি কারজয ঩া঱া঩ার঱ দূণডীরত করয আ঩নায রফদুযৎ রফর উিারে রকনা তায রদরক তখয়ারযাখরফন। এই জনয এনারজড োরযয তযরিং তদরখ কাডড রকনুন। আ঩রন তম র঳রেভ এ কাজ করযন ত঳ই র঳রেরভ কাডড এয ্াইবায ঩ারফন রকনা তা তদরখ রনন।এখন এএভরড উইরন্ডাজ, ররনাক্স আয ভযারকয জনয অরপর঳য়ারর ্াইবায রদরে। তাই ঩ছন্দ আ঩নায। রযা঩ি঩ চরর ফযািাযীরত। তাই কাডড মরদ তফর঱ ঩াওয়ায খযচ করয তা঴রর দ্রুত চাজড ত঱ল ঴রফ, ফযািাযীও নষ্ট ঴রফ। তাইওরয়ফ঳াইরি খুিঁরজ তদরখ রনন তকানিায ঩াওয়ায কনজাি঱ান তকভন। তমভন এরিআই ৪৬৭০ এয তচরয় ৫৪৭০ তফর঱ বাররা।রকন্তু ৪৬৭০ অরনক কভ রফদুযৎ ফযাফ঴ায করয। রযা঩ির঩ গ্রারপক্স কাডড এয কাযরণ ততযী ঴ওয়া তা঩ রিকভত তফয ঴ওয়ায জনয ঩মডাপ্ত এয়ায তবি আরছ রকনা ফা ত঳গুররা঳঴রজই ব্লক ঴রয় মায় রকনা। রযা঩ি঩ এয গ্রারপক্স কাডড নষ্ট ঴রর রিক কযা তফ঱ দূরু঴ ফযা঩ায। তাই বাররা রযরবউ এফং কনরপগারয঱ান তদরখ রকনুন।
 • 72. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 • 73. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comমারদয রযা঩ির঩ রড঳ররি রজর঩ইউ আরছ তাযা জানরত চান না তম তভাফাইর গ্রারপক্স কাডড তকভন ঴য়? এই তদখুন -
 • 74. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয মারদয তকারনািাই তনই, অথডাৎ রফি-ইন, তাযা ভন খাযা঩ কযরফন না। ইনরির গ্রারপক্স রভরডয়া এরক্সরারযিয রচ঩রি তদখরতএযকভ -ভারি-রজর঩ইউ ঳঴ ভাদাযরফাডডগুররা তদখরত এযকভ -
 • 75. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ্াইবায আ঩রডি যাখুন। তা঩ভাো ভরনিয করুন। তফর঱ গযভ ঴রয় তগরর র঩র঳ অপ করয িান্ডা ঴রত রদন। পযান কররার কযরত ঳পিওয়যায ফযাফ঴াযকরুন। না তজরন এফং অরবজ্ঞ কারযা ঳া঴াময ছাড়া ওবাযিরকং এয কথা রচন্তাও কযরফন না। রকছুরদন ঩য ঩য ভাদাযরফাডড তথরক কাডড খুরর স্লি ঩রযষ্কায করুন। মরথষ্ট ঩াওয়ায ঳াোই ফযাফ঴ায করুন। ঩াযরর আভায ভত ঳ফ঳ভয় তকর঳ং খুরর যাখুন তমন দরক্ষণা ঴াওয়ায় গ্রারপক্স কাডড তবর঳ তমরত ঩ারয। (আনঅরথাযাইজডরি঩঳)জানরত চান আ঩নায গ্রারপক্স কারডডয িক স্পীড, তভভরয, ট্রানরজেয ঳ংখযা, তভভরয িাই঩ ইতযারদ রফরবন্ন তথয? এক্ষু রণ ডাউনররাডকরয রনন রনরচয ঳পিওয়যাযরি।ডাউনররাড GPU-Zআয উইরন্ডাজ ফযাফ঴াযকাযীযা তডক্সির঩ গ্রারপক্স কাডড এয িক স্পীড, তভভরয রফ্ররকারয়রন্স, পযান স্পীড ইতযারদ তথয জানরত চাইররডাউনররাড করয রনন GPU Meter নারভয গযারজিরি।ডাউনররাড GPU Meterআজরকয রিউন এখারনই ত঱ল। গ্রারপক্স কাডড তকনায ঳ভয় ঳রচতন ত঴ান, রনরজ খুিঁরজ, তজরন আ঩নায জনয দযকারয কাডডিাইরকনুন। বাররা থাকরফন আয বু র ত্রুরি জারনরয় ভন্তফয কযরফন।আজরক আরভ আ঩নারদয NVidia Corporation এয গ্রারপক্স কাডড ও এয ঳াড়া জাগারনা ঳ফ আধুরনক ঳ফ রপচায রনরয় আররাচনাকযফ মারত আ঩রন একরি স্পষ্ট ধাযনা ঩ান।আ঩নাযা জারনন NVidia Corporation ও ATi Technologies Ltd. ( ফতডভারন AMD Radeon ) গ্রারপক্স এয ফাজারয যাজত্বকরয আ঳রছ। তাই আ঩নারক গ্রারপক্স কাডড এয খুিঁরিনারি জানরত ঴রর এই দুই তকািারন ঳িরকড জানরত ঴রফ।
 • 76. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com১৯৯৩ ঳ারর রতন ফন্ধু রভরর NVidia Corporation এয প্ররতষ্ঠা করযন। রকন্তু তখনকায ঳ভরয় উৎ঩ারদত এই গ্রারপক্স কাডড গুররাফাজারয ততভন একিা প্রবাফ তপরররন। রকন্তু এক তরুরনয অিান্ত ঩রযশ্ররভ ( তরুণরি ঳িরকড রফস্তারযত তথয ঩াওয়া মায়রন) ১৯৯৯঳ারর ফাজারয আর঳ NVidia GeForce র঳রযরজয গ্রারপক্স কাডড। তায঩য আয ত঩ছরন রপরয তাকারত ঴য়রন। ঳ুধুই ঳াভরন চরা।এই অরফশ্বা঳য ঳াপরেয কাযন রছর NVidia Corporation গ্রারপক্স কারডড ঳ফডপ্রথভ GPU ( Graphics Processing Unit )঳ংরমাজন করয মা গ্রারপক্স কারডডয ধাযনাই ঩ারি তদয়। এই GPU ( Graphics Processing Unit ) এয কাযরন তখনকাযগ্রারপক্স কাডড গুররা এত ঱রক্ত঱ারী ঴রয় উরি (GPU ঳িরকড জানরত এখারন তদখুন ) মা রছর ধাযনায ফাইরয। তায঩য তথরক শুরু঴র NVidia Corporation এয গ্রারপক্স যাজয ঱া঳ন।রনরচ আরভ NVidia এয রফরবন্ন প্রমুরক্ত রনরয় আররাচনা কযফ।+ NVIDIA GPUDirect™ +২০১০ ঳াররয জুন ভার঳ প্রথভ এই প্রমুরক্তরি NVidia Corporation তারদয গ্রারপক্স কারডড ঳ংরমাজন করয। এই প্রমুরক্তরিকরিউিারযয প্রর঳঳঳রযয ঳ারথ গ্রারপক্স প্রর঳঳য এয ঳ভন্নয় ঘরিরয় থারক মা করিউিারযয প্রর঳঳র঳ং ক্ষভতায ঳ারথ ঳ারথগ্রারপক্স প্রর঳঳র঳ং এয ক্ষভতাও রিগুণ করয তদয়।
 • 77. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com+ CUDA™ +এরি NVidia এয একরি অ঳াধাযন প্রমুরক্ত। এখনকায গ্রারপক্স কাডডগুররায GPU এয ভারঝ CUDA ঳ংরমারজত আরছ। এয পররCUDA ঳ংরমারজত গ্রারপক্স কাডডগুররায GPU তারদয ঳াধাযন ক্ষভতায তথরকও তফর঱ অ঳াধাযন ঱রক্ত প্ররয়াগ কযরত ঩ারয তকানঅরতরযক্ত রফদুযৎ নষ্ট না করযই। আ঳রর এরি NVidia এয ঩যাযারার করিউরিং Architecture মা আ঩নায প্ররয়াজরনয ঳ভয়নািকীয়বারফ আ঩নায গ্রারপক্স কারডডয GPU এয ক্ষভতারক ফৃরদ্ধ কযরত ঩ারয।+ NVIDIA Optimus™ +আজকারকায তনািফুক এ তভাফাইর োিপরভডয গ্রারপক্স কারডডয এয ফযাফ঴ায তফর঱। তকননা উচ্চক্ষভতায গ্রারপক্স কারডডয জনযদযকায ঴য় তফর঱ভারনয ঩াওয়ায ঳াোই মা তনািফুক এ অ঳ম্ভফ। রকন্তু গ্রারপক্স রডজাইনাযযা অথফা রবরডও এরডিযযা তারদযতনািফুক এ উচ্চক্ষভতায গ্রারপক্স কারডডয প্ররয়াজনীয়তা অনুবফ করযন মা তকান অরতরযক্ত রফদুযৎ নষ্ট কযরফ না। এই রভফধডভানতভাফাইর োিপরভডয গ্রারপক্স কারডডয ক্ষভতা ফৃরদ্ধ কযর NVIDIA Optimus, অরতরযক্ত রফদুযৎ নষ্ট না করযই। CUDA ও NVIDIAOptimus এয রভররত ঱রক্ত আজকাররকয তনািফুক ফযাফ঴াযকাযী গ্রারপক্স রডজাইনাযযা অথফা রবরডও এরডিযরদয জনয একঅবাফনীয় আরফস্কায মা তনািফুরকয গ্রারপক্স তক এক্সরট্রভ এয ঩মডারয় রনরয় তগরছ। পরর এখন ঳঴রজই তনািফুরক এভন ঳ফতগভ/গ্রারপক্স রডজাইন কযা মারে মা রকছুরদন আরগও অ঳ম্ভফ রছর।+ PUREVIDEO +আভযা ইরতভরধয ঴াই-তডপীরন঱ন এয মুরগ প্ররফ঱ করযরছ। আয এই ঴াই-তডপীরন঱ন এয আনন্দরক আয ঴াই-তডপীরন঱ন কযরতইএই PUREVIDEO। NVidia এয রবরডও তকায তম তকান ঳াধাযন ভারনয রবরডও তক ভরনিরয ডাফর ইরভজ, ব্লারযং, ইনবায঳, এয
 • 78. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঳া঴ারময অ঳াধাযন করয তু রর তকান অরতরযক্ত রফদুযৎ নষ্ট না করযই। আয 3D রবরডও তদখায আনন্দরক আযও রিগুণ কযরত ঳ক্ষভএই PUREVIDEO। তাছাড়া এয ঳া঴ারময ২-৪ রি ভরনিযরক একে কযা মায়।+ SLI +১৯৯৯ ঳াররয ঩য আযও একফায রফশ্বরক NVIDIA তায দা঩ি তদরখরয় রদর। খুফ ঳ম্ভফত ২০০৮ ঳ারর NVIDIA এই নতুনপ্রমুরক্তরি আরফস্কায করয। ত঳ই ঳ভয় উচ্চক্ষভতায ভারিরভরডয়া এরডরিং এয কাজ কযরত খুফই উচ্চক্ষভতায GPU ঳িন্ন গ্রারপক্সকারডডয প্ররয়াজন ঴রতা মা খুফই ফযায়ফহুর রছর মা অরনরকয ঩রক্ষ ঳ম্ভফ রছর না। তাই তভািাভুরি ভাঝারয দারভ উচ্চক্ষভতা ঳িন্নরকছু গ্রারপক্স কাডড ঳ভরয়য দারফ রছর। রকন্তু NVIDIA এয ঩রক্ষ তা ঳঴জ রছর না। তকননা ১ রজরফ গ্রারপক্স তভভরযয দাভ এয দাভরছর ৫১২ তভগাফাইি এয ৩গুন। তাই NVIDIA রকছু একারধক ভাঝারয ভারনয গ্রারপক্স কারডডয ক্ষভতারক কারজ রারগরয় অরফশ্বা঳যক্ষভতা঳িন্ন এক গ্রারপক্স প্রর঳঳র঳ং োিপরভডয ঳ূচনা কযররা। এই SLI এয ঳া঴ারময ২-৪ রি গ্রারপক্স কাডড একে করয একঅ঳াধাযন গ্রারপক্স প্রর঳঳র঳ং ইউরনি ঩াওয়া মায় মায ক্ষভতা আরাদাবারফ এরদয ২-৪ রি গ্রারপক্স কাডড তথরকও তফর঱।+ HyBrid SLI +২-৪ রি গ্রারপক্স কারডডয জনয দযকায ঴য় একরি উচ্চভারনয ঩াওয়ায ঳াোই মায ফাজাযভূরয রদরয় বারভারনয একরি তনিফুক তকনামায়। তাই ঳কররয জনয এই প্রমুরক্তরি ঳঴জরবয রছর না। রকন্তু মাযা দুরধয স্বাদ তঘারর তভিারত চান তারদয জনয NVIDIA তফযকযররা HyBrid SLI । আ঩নায ভাদাযরফারডড মরদ তকান গ্রারপক্স ইরঞ্জন থারক ( গ্রারপক্স তভরভারয নয় ) তা঴রর আ঩রন আ঩নাযগ্রারপক্স কারডডয ঳ারথ তা মুক্ত করয বার ঩াযপরভন্স ত঩রত ঩ারযন। তমভন আ঩নায ভাদাযরফাডড এ মরদ ৪২৫০ গ্রারপক্স ইরঞ্জন তদয়াথারক, তা঴রর আ঩রন HyBrid SLI এয ঳া঴ারময আ঩নায ভাদাযরফাডড ও গ্রারপক্স কারডডয গ্রারপক্স ইরঞ্জনরক এক্ত্র করয একইোিপরভড রনরয় আ঳রত ঩াযরফন মা আ঩নারক আ঩নায গ্রারপক্স কাডড ও ভাদাযরফাডড এয ঩রয঩ূণড ক্ষভতা ফযাফ঴ারযয ঳ুরমাগ করযরদরফ। আজকারকায প্রায় ঳কর ভাদাযরফারডড ( ইরির ছাড়া ) রফি-ইন র঴঳ারফ ৪২৫০/৯০ এয গ্রারপক্স ইরঞ্জন তদয়া থারক।
 • 79. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com+ PhysX +PhysX ঴রে এভন একরি প্রমুরক্ত মায ঳া঴ারময তগভ ও 3D ছরফ তক অযারি-অযারাইর঳ং, ফাি-ভযার঩ং, অযানাই঳ের঩ক, র঩রক্সরতশ্রডায, ফযাফ঴ায করয আযও ফাস্তফ ও রনখুত করয ততারা ঴য়। AVATAR ঳঴ আযও অরনক ছরফরত এই প্রমুরক্ত ফযাফ঴ায কযা঴রয়রছ।আজরক এই ঩মডন্ত।ATi ( Aero Technologies incorporate ) ঴রে গ্রারপক্স জগরতয এক নতুন জাদুকয। কানারডয়ান এই প্ররতষ্ঠানরি রর কা রউ,তফরন রউ, তকঅয়াই঴ এয ঴াত ধরয ১৯৮৫ ঳ারর মাো শুরু করয। প্রাথরভকবারফ এযা করিউিায এয জনয রচ঩ উৎ঩াদন কযররও঩রয এযা গ্রারপক্স এয রচ঩ উৎ঩াদন শুরু করয। ২০০০ ঳াররয রদরক তফ঱রকছু গ্রারপক্স কাডড ফাজারয ছাড়ররও NVIDIA এয কারছচযভবারফ ঩যাস্ত ঴য়। তায঩য বাো-গড়ায তখরায় ২০০৬ ঳ারর এএভরড রকরন তনয় এই রজর঩উ ও ভাদাযরফারডডয রচ঩ রনভডাতাপ্ররতষ্ঠানরক। তখন নাভ ঩ারি যাখা ঴য় ‛ এএভরড গ্রারপক্স তপ্রাডাক্ট গ্রু঩ ‛ । রকন্তু তাযা ATi তক তারদয তপ্রাডাক্ট নাভ র঴঳ারফএতরদন ফযাফ঴ায করয আ঳ররও ফতডভারন ৬০০০ র঳রযজ তথরক তারদয নাভ ঩রযফতডন করয AMD Radeon নারভ ফাজাযজাত কযাশুরু করয। ২০০৭ ঳াররয রদরকই ঳িূণড ঩ারি তমরত থারক এই তকািারনরি। এএভরড এয অধীরন প্রান রপরয ঩ায় তকািারনরি।তায ধাযাফার঴কতায় এরক এরক ৩০০০, ও ৪০০০ র঳রযজ ফাজারয এরন ঱রক্তয আবা঳ রদরত শুরু করয ATi । তায঩য ২০০৯঳ারর ৫০০০ র঳রযজ ফাজারয আরন ATi মা গ্রারপক্স জগরত এক নতুন ঳ম্রাি এয আগভনী ফাতডা জানান তদয়। খুফই কভ রফদুযৎখযচ করয, কভ দাভ এফং NVIDIA এয রজরিএক্স ২০০ র঳রযজ তথরক বার ঩াযপরভন্স এয কাযরন ফাজারযয ত঳যা এফং প্রথভ঩ছরন্দয কাডড ঴রয় উরি এরি মা NVIDIA তক তভািাভুরি বারই ধাক্কা তদয়। আয এই র঳রযরজ চভকপ্রদ ঳ফ রপচায এরক আযওউচ্চতায় রনরয় মায়। ওই ফছরযয ত঳যা গ্রারপক্স র঳রযজ র঴঳ারফ ৫০০০ র঳রযজ রনফডারচত ঴য়। আয তায঩য তথরকই এরকয ঩য একধাক্কা রদরত থারক এই তকািারনরি। ভূরত কভদারভ বারভারনয ঩ণয ঳যফযা঴ কযায় ATi এয কারছ NVIDIA এয জনরপ্রয়তা রদনরদন কভরত থারক। আয নতুন নতু ন ঳ফ গ্রারপক্স কাডড ও রফশ্বর঳যা ঳ফ প্রমুরক্ত, কভ রফদুযরত বার ঩াযপরভন্স, ও কভ ভূররযয঴ওয়ারত ২০১০-২০১১ ঳াররি ঩ুযািাই ATi এয দখরর থারক। ২০১০-২০১১ ঳ারর ATi এয কারছ NVIDIA ০৮% ফাজায ঴াযায়।আয জনরপ্রয়তা, তায কথা না঴য় নাই ফা ফররাভ। আ঳ুন তদরখ তনই ATi এয রকছু চভকপ্রদ রপচায মা এরক অনযরদয তথরক঳িূণড আরাদা করয তুরররছ।
 • 80. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com:: তিযারস্কর ঈরঞ্জন ::এরি ঳ফডপ্রথভ ৪০০০ র঳রযরজ তমাগ কযা ঴য় মায তকাডরনভ রছর ‛ ঳াইপ্রা঳ ‚। ৫০০০ র঳রযরজ ফযাফ঴ায কযা ঴য় 2ndGeneration তিযারস্কর ঈরঞ্জন মায ক্ষভতা রছর প্রায় রিগুণ। আয ৬০০০ র঳রযরজ 3rd Generation তিযারস্কর ঈরঞ্জন ফযাফ঴াযকযা ঴য় মা ভারি-প্রর঳঳র঳ং এ এক নতুন ঳ুচনা আযম্ব করয। এই ইরঞ্জনরি ভূরত অনয঳ফ গ্রারপক্স কাডড তথরক এরক আরাদা করযতুরর। এরত প্রায় ৮০০ প্রর঳঳র঳ং রিভ আরছ। ৫০০০ র঳রযরজ এয তকায ঳ংখযা রিগুণ ৬০০০ র঳রযরজ রতনগুন কযা ঴রয়রছ। এযকাযরন HD Gameing আয Blu-Ray রবরডও ঴রয় তগরছ ‚ ঴ারতয ভয়রা ‚।:: ATi রিভ তিকরনাররজ ::মরদও NVIDIA এই প্রমুরক্তরি ঳ফডপ্রথভ ফাজাযজাত করয, রকন্তু ATi এয রিরভং প্রমুরক্তরি ঳রতই NVIDIA তথরক বার ঩াযপরভন্সপ্রদান করয। এই প্রমুরক্তয করযারণ তম তকান করিউিায প্রর঳঳঳রযয ঳ারথ গ্রারপক্স প্রর঳঳঳য রভররত ঴রয় একরে কাজ করয মাআ঩নারক রদরফ অ঳াধাযন কামডক্ষভতা। রফর঱লত এএভরড প্রর঳঳঳রযয ঳ারথ একরে এরি আ঩নারক রদরফ HD Gameing,Smooth Video, 3D এয আ঳র ভজা। এই রিরভং এয কাযরন করিউিায এয প্রর঳঳য ও গ্রারপক্স কারডডয ক্ষভতা তভািাভুরিবারই ফৃরদ্ধ ঩ায়। ইরির ফা এএভরডয ঳ারথ NVIDIA এয গ্রারপক্স প্রর঳঳঳য একই প্রমুরক্তরত কাজ কযররও খুফ তফর঱ ঳ুরফধা঩াওয়া মায় না। রকন্তু এই রিরভং এয কাযরণ ATi, ইরির প্রর঳঳঳য এয ঳ারথ খুফ বার এফং এএভরড প্রর঳঳঳য এয ঳ারথঅ঳াধাযন ঩াযপরভন্স প্রদান কযরত ঩ারয। আ঳রর এরি রজর঩উ, এফং র঳র঩উ তক এরক োিপরভড কাজ কযায ঳ুরমাগ করয তদয়।
 • 81. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com:: ATi আইরপরনরি তিকরনাররজ ::৫০০০ র঳রযরজ ঳ফডপ্রথভ এই প্রমুরক্তরি ফযাফ঴ায কযা ঴য়। এয ঳া঴ারময একরে ৩-৬ রি ভরনিযরক একরে ঳ংরমাগ তদয়া মায়।আ঳রর আইরপরনরি তিকরনাররজ একারধক ভরনিযরক একরি গ্রু঩ র঴঳ারফ রফরফচনা করয একরি ঴াই তযজুরর঱রনয ভরনিয র঴঳ারফফযাফ঴ায কযায ঳ুরমাগ করয তদয়। ৫০০০ র঳রযরজ ৩ রি। ৫৮৭০ তত ৬ রি ও ৬০০০ র঳রযরজ ৮ রি ভরনিযরক এই প্রমুরক্তয঳া঴ারময একরে ঳ংরমাগ তদয়া মায়। খুফ ঴াই তয঳ুরর঱রনয রবরডও মাযা ফানারত ফা এরডি কযরত চান তারদয জনয এরি একরিআদ঱ড।
 • 82. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 • 83. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com:: এএভরড EyeSpeed তিকরনাররজ ::৬০০০ র঳রযরজ এই তিকরনাররজ ঳ফডপ্রথভ ফযাফ঴ায কযা ঴য়। এরি আ঳রর APP ( Accelerated Parallel Processing )তিকরনাররজ মা HD Gameing, Blu-Ray রবরডও এরডরিং, 3D ভুরব এরডরিং, এয গরতরক প্ররয়াজনীয় ঳ভয় প্রায় রিগুণ করযতুররত ঩ারয। এয পরর আযও উচ্চক্ষভতা঳িন্ন Blu-Ray রবরডও, 3D ভুরব, Game ততরয কযা অরনক ঳঴জ ঴রয় তগরছ।:: এএভরড HD3D তিকরনাররজ ::এই প্রমুরক্তরিও ৬০০০ র঳রযরজ ঳ফডপ্রথভ মুক্ত কযা ঴য়। এয ঳া঴ারময ঴াই তডরপরন঳ন 3D ভুরব এরডরিং, ট্রান্সরকারডং, এনরকারডং,আ঩রস্কররং ও উ঩রবাগ কযা মারফ। তাছাড়া এরি তগভ, ভুরব এয ভারঝ Stereoscopic 3D ঳ার঩ািড এরন রদরত ঳ক্ষভ মা আ঩নায3D রাইপরক আযও জীফন্ত ও উ঩রবাগয করয তু ররফ।
 • 84. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com:: ATi AVIVO তিকরনাররজ ::এরি Blu-Ray রবরডও তেফযাক, ত঴াভ রথরয়িায, HDMI ( High Defination Multimedia Interface ), ত঩ারিডফর রভরডয়ারডবাই঳, OpenGL, GDDR-5, EyeSpeed, HD3D, আইরপরনরি, র঩রক্সর তশ্রডায ৫.০ এয ভত নতু ন প্রমুরক্ত তক ঳যা঳রয গ্রারপক্সকারডডয ভাধযরভ ফযাফ঴ায কযায ঳ুরমাগ করয তদয়।:: ATi CrossFire X ::খুফ঳ম্ভবত এই প্রমুরক্তরি ATi তক আজরকয এই অফিারন রনরয় এর঳রছ। মরদও NVIDIA এই প্রমুরক্তরি ঳ফডপ্রথভ ফাজাযজাত কযাশুরু করয SLI নারভ, রকন্তু তারত ২ রিয তফর঱ গ্রারপক্স কাডড ঳ংমুক্ত কযায ঳ুরমাগ রছর না। ATi এয রকছুরদন ঩রযই CrossFireতফয করয মারত ২ রি ও CrossFireX এ ৪ রি গ্রারপক্স কাডডরক একরে ঳ংরমাগ তদয়া তমত। আয তখন SLI এয জনয প্রায় ৮০০ওয়াি এয ঩াওয়ায ঳াোই রাগরতা মা অরনক ফযয়ফহুর। রকন্তু CrossFire X এ ভাে ৬০০-৬৫০ ওয়াি রফদুযৎ রাগরতা মা রছরCrossFire X এয জনরপ্রয়তায ভুর কাযন। CrossFire X ও SLI প্রায় কাছাকারছ ঩াযপরভন্স রদত রকন্তু দারভ ঳াশ্রয়ী, কভ রফদুযৎখযচ কযায কাযরন এয জনরপ্রয়তা আকা঱চুম্বী ঴রয় উরি। ফতডভারন ৫৭% ভাদাযরফাডড শুধু CrossFire X ঳ার঩ািড করয মা ফতডভারনএয জনরপ্রয়তারক আযও একধা঩ উ঩রয রনরয় তগরছ। আযও একিা তগা঩ন তথয তদই। ATi নারভ দারভ ঳ফ ভাদাযরফাডড তকািারনয঳ারথ চুরক্ত করয আরগবারগই SLI তক তফাল্ড আউি করয রদরে। এই চুরক্তয কাযরন তফর঱যবাগ ভাদাযরফারডড শুধু CrossFire X঳ার঩ািড রকন্তু SLI ঳ার঩ািড করয না।
 • 85. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 • 86. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com
 • 87. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comNVIDIA এয নাভ আয দারভয চা঩ায় তম঳কর কভ ঩ুরজয গ্রারপক্স, তগভ ইন্ডারি ঴ার঩রয় উরিরছর, ATi তারদযরক নতু ন ধাযাযগ্রারপক্স এয ঳ারথ ঩রযচয় করযরয় তদয়। শুধু কভদাভ ফররই না, ঩াযপরভন্স এয জাদু রদরয় রফরশ্বয নতু ন এই গ্রারপক্স জাদুকয ঳ফাযরপ্রয় গ্রারপক্স িযান্ড ঴রয় উরিরছ। ত঳ই রদন আয খুফ তফর঱ দূরয নয় তমই রদন NVIDIA এয ঩রযফরতড ATi এয ভাথায় উিরফগ্রারপক্স ঳ম্রাি এয ভুকু ি। তরফ ঩থিা এত ত঳াজা নয়। ২০১২ তত আ঳রছ NVIDIA এয রজরিএক্স ৬০০ র঳রযজ মা রদরয় তাযা২০১০-২০১১ এয ত঳যায তখতাফরি ATi তথরক রছরনরয় তনফায স্বপ্ন তদখরছ। আয আফাযও ২০১১-২০১২ এয ত঳যা ঴ফায রড়াইরতগ্রারপক্স জাদুকয ATi তারদয িযান্ড তনভ ফদরর AMD Rradeon 7000 র঳রযজ রনরয় আ঳রছ রফশ্বরক আযও একফায তায তবররৃতদখারত।
 • 88. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঱তকযা ৯৫ বাগ ফযাফ঴াযকাযী এই রজরন঳িারক অফর঴রা করযন। অরনরক ততা জারনন ই না এিা তকাথায় থারক অথফা এিায কাজরক, এিা এত গুরুত্ব঩ূণড তকন। রক, জারনন নারক??????????????আ঩রন ফহুত িাকা খযচ করয একিা দারভ করিউিায রকনররন। রকন্তু ঩াওয়ায ঳াোই রনররন ঳াধাযন ভারনয। ১০০% িাকা তপযতগযাযারি রদরয় ফররফা ওয়াযরযনরি ত঱ল ঴ফায আরগই আ঩নায করিউিায এয তম তকান একিা রকছু নষ্ট ঴রফই। আ঩রন তা মতবারই ফা মত দাভ রদরয় রকরনন না তকন। তা঴রর আ঱া করয ঩াওয়ায ঳াোই এয গুরুত্বিা ফুঝরত ঩াযরছন। ঩াওয়ায ঳াোইইউরনি করিউিায এ ঳কর মন্ত্াংর঱য ভরধয রফদুযৎ প্রফা঴ রনরশ্চত করয। এ প্রফা঴ তারযয ঳া঴ারময ভাদাযরফারডড রফদুযৎ প্রফার঴য জনয঳ংরমাগ তদয়া ঴য় মা ভাদাযরফারডডয ভাধযরভ ঳কর জায়গায় প্রফার঴ত ঴য়। আয ঴াডড্াইব, রডরবরব যভ এ আরাদাবারফ এই ঳ংরমাগতদয়া ঴য়।আভযা ঳করর ফাজারযয ঳াধাযন ভারনয ১৬০০-২০০০ িাকা দারভয তকর঳ং ফযাফ঴ায করয। এরত তরখা থারক ৩৫০-৪০০ ওয়াি঩াওয়ায ঳াোই। রকন্তু ঳ফ ফাি঩ারয। এযা ভাে ২০০-২৫০ ওয়াি ঩াওয়ায ঳যফযা঴ কযরত ঩ারয। কাযন িা জানরত ইো কযরছরক? কাযন ঴রে বারভারনয একরি ৩৫০-৪০০ ওয়ারিয ঩াওয়ায ঳াোই এয দাভ ২৫০০-৩০০০ িাকা। তা঴রর ফুরঝন, ওই঳ফ঩াওয়ায ঳াোই এয গারয় মা তরখা থারক তা তদয়া থারক না তকন। আরভ ধরয তনই আ঩রন Core 2 Duo প্রর঳঳঳য, ভাঝারয ভারনযভাদাযরফাডড, ২ রগগাফাইি যযাভ, ৫০০ রগগাফাইি ঴াডড্াইব, ফযাফ঴ায করযন। তা঴রর আ঩নারক কভ঩রক্ষ ৩৫০ ওয়ারিয ঩াওয়ায঳াোই ফযাফ঴ায কযরতই ঴রফ। রকন্তু আ঩রন ত঳খারন ফযাফ঴ায কযরছন ভাে ২০০-২৫০ ওয়াি।পরাপর ঴রফ★ মতিু কু ঩াযপরভন্স ঩াফায কথা, তায ভাে ৩ বারগয ১ বাগ ঩ারফন।★★ কভ রফদুযৎ ঩াফায কাযরন একরদন শুরফায ফাদ জুম্মা ভাদাযরফাডড অথফা গ্রারপক্স কারডডয কু রখারনয আরয়াজন কযরত ঴রফ।{ ১০০০% গযাযারি }
 • 89. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com★★★ কারজয ঳ভয় করিউিায নষ্ট ঴রয় আ঩নায ভাথা গযভ ঴রয় মারফ।আভযা ওয়াযরযনরি ত঱রলয আরগই রজরন঳ নষ্ট ঴রর রফররতারক গারর তদই। কাযন ঴রে তাযা তখন রিরনয চ঱ভা ঩রয কথা ফরর।আ঳র ফযা঩াযিা ঴রে রফররতাযা তদখররই ফুঝরত ঩ারয তম এিা কভ রফদুযরত চরায কাযরন নষ্ট ঴রয়রছ। রকন্তু আ঩নারক মরদ ফররআ঩নায ঩াওয়ায ঳াোই কভ ঱রক্ত঳িন্ন ঴ফায কাযরন ঳ভ঳যা ঴ইর঳, তাইরর আ঩রন ততা তায ১৪ গুরষ্ট উদ্ধায কযরফন। কাযনআ঩রন জারনন আ঩নাযিা ৪০০ ওয়াি রকন্তু এিা রক আ঳ররই ঳রতয? এখারন আভারদয তদাল ঴র ঩াওয়ায ঳াোই এয ফযা঩ারযআভযা ঳রচতন না। আয রফররতায তদাল ঴র তাযা এই ফযা঩ারয আভারদয রকছু ফরর না ফা ঳াফধান করয না। ঳ুরকৌ঱রর তাযাফযা঩াযরি এরড়রয় মায়। ৭৪% ফযাফ঴াযকাযীই ভাে করয়কভার঳য ফযাফধারন ঩াওয়ায ঳াোই এয ঳ভ঳যা রনরয় ঴ারজয ঴য়। মায ৪৩%গ্রারপক্স কাডড ঳ভ঳যায় ঩রড়ন, ১৭% ভাদাযরফাডড, আয ১৪% ঩াওয়ায ঳াোই ঳িূণড নষ্ট ঴ফায ঳ভ঳যা রনরয় আর঳ন। অথচ UCCওয়াল্ডড এয ত঳যা Thermaltake Brand ও XFX এয ঩াওয়ায ঳াোই আভদারন করয মা ঳যা঳রয আরভরযকা তথরক আর঳। রকন্তুতাযা গ্রা঴করদয এই ফযা঩ারয ঳রচতন কযরত বয়াব঴ যকরভয উদা঳ীন। আয গ্রা঴কযা ততা আয তফর঱ উদা঳ীন।এইফায আর঳ এই উদার঳নতায কাযন ঳িরকড। এয প্রধান কাযন ঴রে আকা঱রছািঁয়া দাভ। আরভ আ঩নারক একিা স্পষ্ট ধাযনাতদই। রনরচয ছরফগুররা তদখুন। এখারন তম দাভ তদয়া আরছ, ফাজারয তায তথরক ২০০-৫০০ িাকা কভ যাখরফ।
 • 90. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comATX Power Supply:: Tk- 500-1200GIGABYTE 300W Power Supply :: Tk-2000GIGABYTE GE R460 V-1 :: Tk-3000
 • 91. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comThermaltake 430W LitePower :: Tk-3000Thermaltake 500W TR-2 :: Tk-4700
 • 92. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comXFX PRO 550W :: Tk-10000আ঩নায জনয কত ওয়াি এয ঩াওয়ায ঳াোই রাগরফ তা আ঩রন এখান তথরক জানরত ঩াযরফন। তমই পরাপর আ঳রফ, তায তথরক৮০-১৫০ ওয়াি তফর঱ রনরফন।মরদ আরভ এইখারনই ত঱ল করয, তা঴রর আ঩নাযা মাযা কভ ফারজরিয ঩াফররক তাযা আভারক জুতা ভাযরত ঩ারযন। আ঳ররআভারদয ৬০% ই কভ ফারজরিয ফযাফ঴াযকারয। তরফ রচন্তা কযরফন না। আ঩নাযা মাযা ঳াধাযন ভারনয Core 2 Duo/Core i3প্রর঳঳঳য, ভাঝারয ভারনয ভাদাযরফাডড, ২/৪ রগগাফাইি যযাভ, ৫০০ রগগাফাইি ঴াডড্াইব, ফযাফ঴ায করযন তাযা তভািাভুরি ১৮০০-২৫০০ িাকায তকর঳ং রকনররই চররফ। আয মরদ ঴ারৃা ঩াতরা গ্রারপক্স কাডড ( ATi Radeon HD5450,5550,5670,6350,6550,6460 Or NVIDIA GeForce 9400,9500, GTX 200, 210, 220, 240 ) ফযাফ঴ায করযন, তা঴ররআ঩রন ১৮০০ িাকায তকর঳ং রকরন ঩াওয়ায ঳াোই আরাদা করয তপররফন। তখন তাযা শুধু তকর঳ং এয দাভ যাখরফ ১২০০-১৪০০িাকা। আয আ঩রন ১০০০-১২০০ িাকা রদরয় নন িযান্ড এয তভািাভুরি ভারনয ৪০০ ওয়ারিয ঩াওয়ায ঳াোই ঩ারফন। তা঴রর তিািারদাভ ঴রফ ২২০০-২৬০০ িাকা। তখন আ঩রন রনরশ্চরন্ত থাকরত ঩াযরফন। তরফ তকান ওয়াযরযরন্ত নাই। তায঩য ও তভািাভুরি ২ ফছযবারবারফই চরর মারফ।আর঳ন একিু তদরখ ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি এয ঳ারকডি ডায়াগ্রাভ ।
 • 93. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআয মাযা Core i5, AMD Athlon 2 X2/X4, PHENOM 2 X2 প্রর঳঳঳য, ভাঝারয/উচ্চ ভারনয ভাদাযরফাডড, ২/৪ রগগাফাইিযযাভ, ৫০০ রগগাফাইি ঴াডড্াইব ফযাফ঴ায করযন ও ভাঝারয ভারনয গ্রারপক্স কাডড ( ATi Radeon HD 5570, 5770, 6570, 6650,6670, NVIDIA GTX 430, 450, 460, ) ফযাফ঴ায করযন তাযা অফ঱যই ঩াওয়ায ঳াোই রনরফন। আ঩রন ত঳রক্ষরে Thermaltake430W LitePowre (2800tk), Gigabyte 460W (2700tk) রনরত ঩ারযন। আ঩রন এরক্ষরে ১ ফছরযয ত঳ফা ঩ারফন। আয তকর঳ংতভািাভুরি ভারনয রনরয় ঩াওয়ায ঳াোই রফররতারক রদরয় রদরফন। তরফ রক্ষয যাখরফন কু ররং র঳রেভ তমন বারভারনয ঴য়। ১২%ফযাফ঴াযকাযীয করিউিায ঱রক্ত঱ারী কু ররং র঳রেরভয কাযরন নষ্ট ঴রয় মায়। তরফ এিা উিঁচুভারনয কনরপগারয঱রনয তক্ষরে ঴রয়থারক। এিা রনরয় ঩রযয ঩রফড আররাচনা কযরফা। আয মাযা িাকা঩য়঳ায ঳ভ঳যায় নাই, তাযা আভারদয জনয রকছু করযন। আ঱াকরয রক কযরত ঴রফ ফা ঩াওয়ায ঳াোই কত রনরত ঴রফ তা ফররত ঴রফ না।
 • 94. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি ফা র঩এ঳ইউ(PSU) এয তফর঳ক কাজ ঴রে আভারদয রফদুযৎ রাইরনয তথরক ইরররক্ট্রর঳রি ঳ংগ্র঴ করয তারককনবািড কযা। আভারদয রফদুযৎ এয রাইরন থারক ২২০ তথরক ২৪০ তবাি (নথড আরভরযকা, ঳াউথ আরভরযকায রকছু অংর঱, জা঩ানএফং তাইওয়ান এ রকন্তু ১১০ তথরক ১১৭ তবাি ) এফং তা AC ভুরড থারক। আভারদয করিউিায এয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রিএই রফদুযৎ তক ১২, ৬ এফং ৩.৩ তবাি- DC, তত কনবািড করয।মরদও আভযা ঳ফাই জারন ওয়াি (watt) রক, তায ঩রযও আ঳ুন অরনক রদন আরগয জানা িারক একিু ঝারাই করয তনই;ওয়াি = তবারিজ x এরিয়ায (W= V x A)঳াধাযনত ঳ফ ধযরনয করিউিায এয কারজয জনয ঳ফ ধযরনয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি এয দযকায ঴য় না। তমভন; তম ঳ভস্ত করিউিায এ শুধু ভাে িু ক িাক কাজ কযা ঴য়, (ইিাযরনি ঳ারপডং, ভুরব তদখা, খুরফ তছাি তগভ তখরা, ভাইররা঳পিঅরপ঳ এ কাজ কযা) তারদয জনয ৩০০ ওয়াি এয একরি ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি মরথষ্ট। ভাঝারয ধযরনয একরি তগরভং র঩র঳য জনয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি ঴ওয়া উরচত, ৫০০ তথরক ৮০০ ওয়াি এয। ঴াই এন্ড র঩র঳ য জনয দযকায ৮০০ তথরক ১৪০০ ওয়াি এয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি। খুরফ ঱রক্ত঱ারর ঳াবডায (রফর঱য বাগ তক্ষরে তগরভং ঳াবডায) এয জনয ২ রকররা ওয়াি এয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রাগরত ঩ারয।ধরুন আ঩রন একরি ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রকনরত ফাজারয তগররন। তদাকানদায আ঩নায ঳াভরন দুরি ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনিতযরখ ফরররন, আ঩রন তমিা রনরত চান। একই দাভ দুইিায।আ঩রন ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি এয গারয় তদখররন, দুরিায দুই ধযরনয তযরিং কযা, একরি তত ররখা আরছ। ‚peak rating of550 watts at 25°C, with 25 amps (300 W) on the 12 volt line‛অ঩যরিরত ররখা আরছ, ‚ continuous rating of 450 watts at 40°C, with 33 amps (400 W) on the 12 volt line‛আ঩রন ফরুন তকানরি তনরফন ? আরভ রকন্তু রিতীয় রি রনরফা, তকন জারনন? তদখুন ২য় রি আ঩নারক ঳ফ঳ভয় ৪৫০ ওয়াি ঳াোইকযরত ঩ারয, তমখারন প্রথভ রি আ঩নারক ঳রফডাচ্চ (঳ফ ঳ভয় নয় রকন্তু) ৫৫০ ওয়াি রদরত ঩ারয।কায জনয কত ওয়াি দযকাযু
 • 95. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com নযভার এরজর঩ কাডডু ২০ তথরক ৩০ ওয়াি। র঩র঳আই কাডডু ৫ ওয়াি SCSI র঩র঳আই কাডডু ২০ তথরক ২৫ ওয়াি। ফ্ল্র঩ রডস্ক ্াইবু ৫ ওয়াি তনিওয়াকড ইিাযরপ঳ কাডডু ৪ ওয়াি র঳রড যভ ্াইবু ১০ তথরক ২৫ ওয়াি। যযাভু ১০ ওয়াি (প্ররত ১২৮ তভগাফাইরিয জনয) ৫৪০০ আয র঩ এভ ঴াডড ্াইবু ৫ তথরক ১১ ওয়াি ৭২০০ আয র঩ এভ ঴াডড ্াইবু ৫ তথরক ১৫ ওয়াি ভাদাযরফাডড (র঳র঩উ, যযাভ ছাড়া)াু ২০ তথরক ৩০ ওয়াি।গিনু
 • 96. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতফর঱য বাগ র঩ এ঳ ইউ তস্কায়ায ত঱঩, তভিার ফরক্সয ভরধয থারক। ঳াধাযনত তদঘড ৮৬ রভরররভিায; প্রি ১৫০ রভরররভিায; এফংউচ্চতা ১৪০ রভরররভিায;কারনক্টযু
 • 97. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comকভরফর঱ ঳াত ধযরনয কারনক্টয তদখামায় এখনকায রদরনয এ রি এক্স ঩াওয়ায ঳াোই এ। এগুররা ঴রে,ভাদাযরফাডড এ ঩াওয়ায ঳াোই করয থারক। ঳ফচাইরত ফড় এই কারনক্টযরি তত তভাি ২৪ রি র঩নথারক, আ঳ুন তদরখ তনই এই ২৪ রি র঩রনয তকানরি রক কাজ করয,তছাট্ট একিা রি঩঳ ফরর, আ঩নায ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি কাজ কযরছ রক না, জানায জনয, ২৪ র঩ন এ রি এক্স কারনক্টযরিয ঳ফুজ এফং কাররা যঙ এয র঩ন দুরি তক ঳িড করয রদন। এফায ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রি চারু করয তদখুন, পযান ঘুযরছ ?ঘুযরর আ঩নায ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রি কাজ কযরছ। (রফু দ্রু এরি একরি খুরফ প্রাথরভক ঩যীক্ষা।)করিউিায এয রফরবন্ন ত঩রযরপযার তক চারাফায জনয এই ৪ র঩ন এয কারনক্টয রি ফযফ঴াযকযা ঴য়। তমভন, ঴াডড ্াইব, র঳রড / রডরবরড যভ ইতযারদ। রক্ষযনীয় রফলয় ঴রে, ঴রুদ যঙ এয তারয +১২ তবাি, রারর +৫ তবাি,এফং কাররা ঴রে গ্রাউন্ড।এই কারনক্টয িী শুধু ভাে ফ্ল্র঩ রডস্ক ্াইব এ ঩াওয়ায ঳াোই তদয়ায জনয ফযফ঴ায কযা঴য়।এরক অরনক ঳ভয়, রভরন তভাররক্স ফররও ডাকা ঴য়। এখারনও রক্ষযনীয় রফলয় ঴রে, ঴রুদ যঙ এয তারয +১২ তবাি, রারর +৫তবাি, এফং কাররা ঴রে গ্রাউন্ড।এই র঩ন্ রি এ রি এক্স র঩ এ঳ ইউ এয নতুন ঳ংরমাজন।এরক র঩৪ ঩াওয়ায কারনক্টয ফররও ডাকা঴য়। ত঩রিয়াভ ৪ প্রর঳঳য তথরক এয মাো শুরু। ত঩রিয়াভ ৪ প্রর঳঳য এয জনয আরাদা বারফ ১২ তবাি রফদুযৎ প্রদান কযাই এযকাজ।
 • 98. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআভারদয করিউিায এয ঳ািা ঴াডড ্াইব এফং ঳াতা র঳রড/ রডরবরড যরভয জনযএকরি তস্প঱ার ধযরনয ১৫ র঩রনয ঩াওয়ায কারনক্টয। এই ১৫ র঩রনয ভরধয, ৩.৩ , ৫ এফং ১২ তবাি ঳াোই ঴য়।আধুরনক মুরগয গ্রারপক্স কাডড গুররা তম অরনক তফর঱ ঩রযভান রফদুযৎ ফযফ঴াযকরয, তারতা আভযা আরগই তজরন তগরছ।আধুরনক তফ঱ রকছু গ্রারপক্স কাডড এয জনয এই ৬ র঩ন র঩র঳আই এক্সরপ্র঳ ঩াওয়াযকারনক্টয, মা গ্রারপক্স কাডড তক আরাদা ৭৫ ওয়াি ঩মডন্ত ঩াওয়ায রদরত ঳ক্ষভ।এই ঩াওয়ায কারনক্টয রিয, ঳াধাযন করিউিায এ ততভন একিা কারজ না রাগররও রফরবন্নধযরনয এক্সর঩ন঱ন কাডড এ এই ধযরনয ঩াওয়ায কারনক্টয ফযফ঴ায কযা ঴রয় থারক। আ঩রন জারনন রক, একরি ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি এয গড় আয়ু কত ? খুফ তফর঱ না, ভাে ১ রক্ষয ঘিা ফা ১১ ফছয (প্রায়)।তরফ এিা রনবডয করয, আ঩রন আ঩নায করিউিায এয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি এয রকবারফ মে রনরেন। ঩াওয়ায ঳াোইইউরনি রি রক তফর঱ গযভ করয তপররছন ? রিক ভতন এয গযভ ফাতা঳ তমন তফয ঴রয় মায়, ত঳ রদরক রক্ষয যাখরছন ? এযপযারন তমন ধুরা ফারর না জরভ তা তদখরছন ততা ? ইতযারদ। তম করিউিায র঳রেভ এ িান্ডা ফাতা঳ চরাচররয ঳ফ যকরভয ফযফিা আরছ, ত঳ই করিউিায এয ঩াওয়ায ঳াোই ইউরনি রিতরতা বাররা থারক। আধুরনক ঩াওয়ায ঳াোই গুররা এভন বারফ ততযী তম, আ঩নায করিউিায তক ঳াি ডাউন করয যাখররও আ঩নায কী তফাডডএয কী তফাডড ঩াওয়ায অন (Key Board Power ON – KBPO), Wake- On- LAN, Wake-On- Ring , ঩দ্ধরতরত চারুকরয তপররত ঩াযরফন।আজ তা঴রর এ ঩মডন্তই থাক। আ঩নারদয কারছ তকভন রাগর এই ত঩ােরি আ঱া করয জানারত বু ররফন না।
 • 99. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comঅরনরকই উচ্চক্ষভতা ঳িন্ন করিউিায আরছ রকন্তু রতরন তায ভরনিরযয ফযা঩ারয উদা঳ীন। তখন অফিািা দাড়ায় ‛ করিউিারযয৯৯.৯৯% বার, খারর ভারঝ ভারঝ ওই ভরনিযিা একিু কাজ করয না আয রক ‛ভরনিয ঳াধাযনত দুই ধযরনয ঴রয় থারক1. CRT { Cathode Ray Tube }2. LCD { Liquid Crystal Display }আরগয রদরন CRT ভরনিরযয চর তফর঱ থাকররও ফতডভারন LCD এয দাভ ঳ফায ঴ারতয নাগারর এর঳ ঩যারত আজকার LCD এযচর তফর঱। CRT ভরনিরযয এ ভূরত ইররকট্রন গান ঳ংফররত একরি বযাকু য়াভ রিউফ থারক। ইররকট্রন গান তথরক ইররকট্রন রফভ঩দডায উ঩রয তপরা ঴য়। এই আররাকযরি ঩দডায উ঩রযয প঳পয দানাগুররা আররকত করয তুরর এফং ঩দডায উ঩য তথরক রনরচযরদরক িানা অরনগুররা তযখা ঳রন্নরফর঱ত ঴রয় ঩দডায অ঩য ঩ার঱ ছরফ পু রি উরি। আয LCD ভরনিরযয তক্ষরে ররকু ইড ররোররযউ঩য আররা তপরর তা রদরয় ঩দডায় ছরফ পু রিরয় ততারা ঴য়। আররায উৎ঳ র঴঳ারফ ফ্ল্ু যর঳নি রাইি ফা LED [ Light Emitting
 • 100. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comDiode ] ফযাফ঴ায কযা ঴য়। তরফ LED ফযাকরাইি শুধু LED ভরনিরযয তক্ষরে ফযাফ঴ায কযা ঴য়। তাই এরদয আ঳র নাভ LEDLCD ভরনিয। ফ্ল্ু যর঳নি ফযাকরাইি LCD ভরনিরয ফযাফ঴ায কযা ঴য়। এখন আরভ ভরনিরযয এভন রকছু তগা঩ন কথা আ঩নারদযরকফররফা মা িাযা আ঩রন ঳রিক ভরনিয তফরছ রনরত ঩াযরফন।.: :.ভরনিয রকনরত তগরর প্রথরভই এই ফযা঩াযরি আর঳। ভরনিরযয আকায ঳াধাযনত ১৫-২৮ ইরি ঩মডন্ত ঴রয় থারক। খুফ ঳াধাযন কাজ঴রর ১৫ ফা ১৭ ইরি মরথষ্ট। ভুরব তদখায জনয ফা গ্রারপক্স এয কারজয জনয ১৯-২২ ইরি মরথষ্ট। আয ঴াডডরকায তগভাযরদয জনয২২-২৮ ইরি রারগ। তরফ ঳াধাযন তগভাযযা ১৯-২২ ইরি এয ভরনিয রনরত ঩ারযন।.: :.এতই ভরনিরযয আরযকরি গুরুত্ব঩ূণড রফলয়। Resulation মত বার ঴রফ, ছরফ তত ঩রযস্কায ও স্বে রাগরফ। রস্ক্রন ঳াইজ মত তফর঱঴রফ, Resulation তত তফর঱ ঴রফ। ঳াধাযণত ১৯ ইরি এয ভরনিযগুররারত Resulation ১০২৪*৭৮৬ ঴রয় থারক। উচ্চভারনযভরনিরযয তক্ষরে তা ১১৪০*৯০০, ১৬৮০*১০৫০, ১৯২০*১২০০ ঴রয় থারক। ১৯২০*১২০০ Resulation ঳ভৃদ্ধ ভরনিযগুররারক HDভরনিয ফরা ঴রয় থারক। তরফ গ্রারপক্স কাডড ফযাফ঴ায করয এই Resulation এয ভানরক ফৃরদ্ধ কযা মায়। ১৯ ইরি ভরনিরযয তক্ষরে
 • 101. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতা ঳রফডাচ্চ ১৩৮০*৭৮৬ ঴রত ঩ারয। এিা গ্রারপক্স কারডডয উ঩য রনবডয করয। আয আভারদয ফাজারয তফর঱যবাগ LCD ভরনিযগুররWide রস্ক্রন এয ঴রয় থারক। এরদয অযা঳র঩ক্ট তযর঱ও ঴য় ১৬:৯ মা ভূরত HD ভুরব তদখায জনয খুফ বার।.: :.আ঩নাযা রক্ষ কযরফন তম ঩া঱ তথরক LCD ভরনিরযয রদরক তাকারর তা তঘারা তঘারা রারগ এফং যং ফদরর মায়। এিা ঴য় রবউরয়ংঅযাংরগর এয কাযরন। তকননা রবউরয়ং অযাংরগর কভ ঴রর ঩া঱ তথরক তদখরর ছরফয যং ফদরর মারফ। আয রবউরয়ং অযাংরগর তফর঱঴রর আ঩রন মতই ঩া঱ তথরক তদখরফন না তকন, ছরফয যরঙয তকান ঩রযফতডন ঴রফ না। ঩ুযরনা LCD ভরনিযগুররয ঳ফরচ ফড় ঳ভ঳যারছর এই রবউরয়ং অযাংরগর। রকন্তু ফতডভারন ভরনিযগুররারত তা অরনকখারন করভরয় আনা ঴রয়রছ। এখনকায ভরনিযগুররয রবউরয়ংঅযাংরগর ১৬০-১৭৫.৫ রডরগ্র ঴রয় থারক। তাই রক্ষয যাখরফন আ঩নায ভরনিরযয রবউরয়ং অযাংরগর তমন তফর঱ ঴য়।.: :.ভরনিরয দুরি ইরভজ প্রদ঱ডরনয ভারঝয ঳ভয়রিরক তয঳঩ন্স িাইভ ফরর। ঳াধাযন ফযাফ঴াযকাযীরদয কারছ এরি ততভন গুরুত্ব঩ূণড ভরননা ঴ররও তগভায ফা গ্রারপক্স রডজাইনাযরদয কারছ এরি খুফই গুরুত্ব঩ূণড। তকননা তয঳঩ন্স িাইভ তফর঱ ঴রর ভরনিয মখন নতুন ছরফপ্রদ঱ডন কযরফ, তখন নতু ন প্রদর঱ডত ছরফরত ঩ূরফডয ছরফয একিা আফছা ছায়া/Ghosting Effect অথফা তঘারারি বাফ অথফা ব্লারযংতদখা তমরত ঩ারয। তগভায/গ্রারপক্স রডজাইনাযযা এই ধযরনয ঳ভ঳যায় তফর঱ ঩রড় থারকন। তাই ভরনিয তকনায ঳ভয় রফফযণীরতবারবারফ রক্ষয করয তজরন রনরফন ভরনিযরিয তয঳঩ন্স িাইভ ঳িরকড। LCD ভরনিরযয তক্ষরে তয঳঩ন্স িাইভ ১-১৬ রভররর঳রকন্ড঩মডন্ত ঴রত ঩ারয। তরফ আভারদয ফাজারয ১-৮ রভররর঳রকরন্ডয ভরনিয তফর঱ ঩াওয়া মায় মায ভারঝ প্রায় ৭৮ বাগই ৫ রভররর঳রকন্ডতয঳঩ন্স িাইভ ঳ভৃদ্ধ। আয তভািাভুরি দারভ ২ রভররর঳রকন্ড তয঳঩ন্স িাইভ এয ভরনিয ত঩রয় মারফন।
 • 102. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com.: :.ভরনিরযয দুরি র঩রক্সররয ভধযফতডী দূযত্ব ঴রে ডি র঩চ। এরক রভরররভিায একরক ভা঩া ঴য়। ভরনিরয প্রায় ঴াজায ঴াজায ডি র঩চআরছ। একরি ডি র঩চ তথরক আরযকরিয দূযত্ব মত কভ ঴রফ, ভরনিয তত রনখুত এফং ঳ূক্ষ্ম ইরভজ প্রদ঱ডন কযরত ঩াযরফ।আভারদয ফাজারযয তফর঱যবাগ ভরনিরযয ডি র঩চ ০.২৬-০.৩০ রভরররভিায। তরফ মাযা গ্রারপক্স রডজাইনায, তাযা ০.২২ রভরররভিাযডি র঩রচয ভরনিয তকনায তচষ্টা কযরফন।.: :.ভরনিরযয আরযকরি খুফ গুরুত্ব঩ূণড রফলয় ঴রে করাে তযর঱ও। করাে তযর঱ও ঴রে ঳ফরচরয় উজ্জ্বর ও ঳ফরচরয় গাড় যরঙযরুরভরনরন্সয অনু঩াত। আভযা ঳ফাই রনশ্চয়ই জারন ‛ ঳াদা ‛ ঴রে ঳ফরচরয় উজ্জ্বর ও ‛ কাররা ‛ ঴রে ঳ফরচরয় গাড় যং। এরক্ষরেওএকই ঘিনা। করাে তযর঱ও মত তফর঱ ঴রফ, ভরনিয তত উজ্জ্বর ও ঩রযস্কায রাগরফ। এফায আর঳ আ঩রন রক ঩রযভান করােতযর঱ও ঳ভৃদ্ধ ভরনিয রনরফন ত঳ই ফযা঩ারয। করাে তযর঱ও দুই ধযরনয ঴রয় থারক।* ডাইনারভক* রির঩কারডাইনারভরকয তক্ষরে ৫০০০০:১ ও রির঩কাররয তক্ষরে ১০০০:১ ঴ররই তা আ঩নায জনয মরথষ্ট। ফাজারয তফর঱যবাগ ভরনিরযইকরাে তযর঱ও ৫০০০০:১-৫০০০০০০:১ এয ভারঝ। আয রির঩কাররয তক্ষরে ১০০০:১-৮০০০:১ ঩মডন্ত ঴য়। ভরনিয উৎ঩াদনকাযীতকািারনযা ঩যারকরিয গারয় করাে তযর঱ও এয ভান ডাইনারভরক রদরয় থারক তরতারদয আকৃ ষ্ট কযায জনয। তাই ভরনিয তকনায঳ভয় রক্ষয কযরফন এয করাে তযর঱ওয ভান রির঩কার না ডাইনারভরক তদয়া আরছ।.: :.রড঳রে তক প্ররত ত঳রকরন্ড আররারকত কযায ঩রযভানরক রযরফ্র঱ তযি ফরর। ভরনিযরি ত঳রকরন্ড একফায আররারকত ঴রর তা ২৪ রি,দুইফায ঴রর ৪৮ ও রতনফায ঴রর রযরফ্র঱ তযি ঴রফ ৭২ ঴ািডজ। রযরফ্র঱ তযি তফর঱ ঴রর তা তচারখয উ঩য কভ চা঩ তপরর।অরনকক্ষণ ধরয কাজ কযররও ঳ভ঳যা ঴য়না। রকন্তু এরি ভরনিরযয আয়ু করভরয় তদয়। এই কাযরনই এখনকায LCD ভরনিযগুররযআয়ু কভ ঴য়। রযরফ্র঱ তযি তক ভরনিরযয ত঳রিংস্ তথরক ঩রযফতডন কযা মায় তরফ তারত আ঩নায ঳ারধয ভরনিযরিয ‛ চরে঱া ‛খাওয়ারনায জনয আ঩নারক প্রস্তুরত রনরত ঴রফ। তাই ‛ চরে঱ায ‛ িাকা না থাকরর র঳রেভ তথরক মা তদয়া আরছ তা ঩রযফতডন নাকযাই বার।
 • 103. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com.: :.ভাদাযরফাডড তথরক তমই ত঩ারিডয ভাধযরভ ভরনিযরক ছরফ প্রদ঱ডরনয জনয ঳ংমুক্ত কযা ঴য় তারক ইন঩ুি ইিাযরপ঳ ফরর। রতন ধযরনযইন঩ুি ইিাযরপ঳ ভরনিরয ঩াওয়া মায়।* VGA [ Video Graphics Acceleration ]* DVI [ Digital Visual Interface ]* HDMI [ High Definition Multimedia Interface ]+ +প্রথভরদককায LCD ভরনিযগুররয ইন঩ুি ইিাযরপ঳ রছর VGA { Video Graphics Acceleration }. এরি খুফ দুফডর তকননা এরিরডরজিার র঳গনযাররক অযানাররগ রু঩ান্তয করয আফায তা রডরজিারর রু঩ান্তয করয ভরনিরয প্রদ঱ডন কযরতা। পরর র঳গনযাররয ভানখাযা঩ ঴রয় তমত। আ঩রন খুফ ঴াই এন্ড গ্রারপক্স কাডড ফযাফ঴ায করযন রকন্তু আ঩নায ভরনিরযয ইন঩ুি ইিাযরপ঳ VGA। আরভফররফা বাই রাব নাই। আ঩নায গ্রারপক্স কাডড মত বার র঳গনযার ঩ািাক না তকন, VGA তারক রভয঩ুয গুররস্তান ঘুরযরয় ঩ািারফ।পরাপর ঴রফ আ঩নায গ্রারপক্স কাডড ঩ািারফ HD রকন্তু আ঩রন ঩ারফন ফা তদখরফন 3gp( উদা঴াযন র঴঳ারফ ফররাভ ), তাইরর রকছু঴ইররা ???????????????????+ +এরি VGA তথরক তভািাভুরি মরথষ্ট বার ইিাযরপ঳। DVI ইিাযরপ঳ র঳গনযাররক তকারনাযকভ রু঩ান্তয না করযই ঳যা঳রয ভরনিরযপ্রদ঱ডন কযরত ঩ারয। পরর র঩কচায, কারারযয ভান তভািাভুরি রিক থারক। ফাজারয DVI ত঩ািড঳ভৃদ্ধ ১৯ ইরি ভরনিযগুররায দাভ঳াধাযন ভরনিযগুররয তথরক ৮০০-১০০০ িাকা তফর঱। তাই একিু কষ্ট ঴ররও তচষ্টা কযরফন DVI ত঩ািড঳ভৃদ্ধ ভরনিয তকনায জনয।
 • 104. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com+ +ফতডভারন এরি ঴রে ঳ফরচরয় বার ইন঩ুি ইিাযরপ঳ মা উচ্চক্ষভতায রবরডও ও অরডও র঳গনযাররক এক঳ারথ দ্রুত ভরনিরয঳যফযা঴ কযরত ঩ারয। ঴াই-তডরপরন঱ন রবরডও ফা তগভ তখরায জনয ফা গ্রারপক্স এরডরিং এয জনয HDMI এয তুরনা শুধুইHDMI। ঳াধাযন ভরনিয তথরক এয দাভ তভািাভুরি তফর঱। তফু মারদয ফারজি বার তাযা HDMI ত঩ারিডয ভরনিয তনফায তচষ্টাকযরফন। আয ঳পিওয়যায তকািারন তমভন তারদয ঳পিওয়যারযয নতুন বা঳ডন তছরড় থারক, ততভরন এই ত঩ারিডযও নতু ন বা঳ডন তফয঴য় প্ররত ফছয। তাই তকনায ঳ভয় তখয়ার কযরফন আ঩রন এয ঳ফডর঱ল বা঳ডন঳ভৃদ্ধ ভরনিয রকনরছন রকনা। ফতডভারন HDMI এয঳ফডর঱ল বা঳ডন ঴রে v1.4 ।এছাড়া HDCP { High Band-Width Digital Content Protection } নারভ আযও একরি ইন঩ুি ইিাযরপ঳ যরয়রছ মাআভারদয ফাজারয ঳঴জরবয নয়।.: :.আজকারকায LCD ভরনিযগুরর অরনক ধযরনয ঩যারনর ফযাফ঴ায করয ততরয কযা ঴য়। তাযভরধয রতনরি খুফ জনরপ্রয় ও ফহুরফযাফহৃত* TN { Twisted Nematic }* VA { Vertical Alignment }* IPS { In Plane Switching }+ +আভারদয ফাজারযয ৯৫ বাগ ভরনিয এই ঩যারনর িাযা ততরয। এই ঩যারনর রদরয় ততরয ভরনিযগুররা উজ্জরতা ও তয঳঩ন্স িাইভবার। এরদয ঳ফরচরয় বার রদক ঴রে এযা দারভ ঳স্তা। রকন্তু করাে তযর঱ও, কারায, রবউরয়ং অযাংরগর এয রদক তথরক খুফ দুফডর।
 • 105. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comরকন্তু ঳স্তা ফররই আভারদয ফাজারয এয চার঴দা তফর঱। আ঳রর এই ঩যারনরর ভরনিয ততরয কযায পরর দাভ অরনক কভ ঴য়। তাইআভারদয ফাজারয ফতডভারন LCD ভরনিযগুরর প্রায় ঳ফায ঴ারতয নাগারর।+ +এই ভরনিযগুরররক আ঩রন ভাঝারয ঩মডারয় তপররত ঩ারযন। এিা TN তথরক বার রকন্তু IPS { In Plane Switching } তথরকদুফডর। খুফ বার ভারনয করাে তযর঱ওয কাযরন এরি TN তথরক বার। আফায খুফ তফর঱ তয঳঩ন্স িাইভ এয কাযরন এই ঩যারনররিIPS { In Plane Switching } তথরক দুফডর। এই ভরনিযগুররারত ইন঩ুি রযাগ ( র঳গনযার তদফায ঩য তা ঩দডায় প্রদ঱ডরনয ভধযফতডী঳ভয় ) ও কারায র঱পি এয ঳ভ঳যা তদখা মায়। তরফ আভারদয ফাজারয এই ঩ারনররয ভরনিয ঩াওয়া মায় না ফরররই চরর।+ +এই ঩যারনররয ভরনিয ঴রে ঳ফরচরয় ঳ূক্ষ্ম ও বার ভরনিয। রনখুত, রিক তমভনরি আ঩রন চান। রকন্তু দুুরখয রফলয় এই তম, এয দাভঅরনক অরনক তফর঱। তরফ ঳ূক্ষ্ম ও রনখুত ছরফ, উচ্চভারনয করাে তযর঱ও, তফর঱ ঩রযভান রবউরয়ং অযাংরগর,ও ত঳যা ভারনয কাযরনএই ঩যারনররয ভরনিযরক ফরা ঴য় ‚ ভরনিযরদয যাজা ‛আ঱া করয আ঩নাযা এইফায ফুঝরত ঩াযরছন তম বারভারনয ভরনিয তকনািা কতিা জরুযী। আ঩রন তকান ভরনিয তকনায ঩ূরফডকরয়করি ভরডর ফাছাই করুন। তায঩য ইিাযরনি খুরজ এরদয ঳ফ রপচায তদরখ তফরছ রনন আ঩নায ঩ছরন্দযরি। আয ভরনিরযযতক্ষরে তম তকান তকািারন রনরত ঩ারযন, রনরশ্চরন্ত। কাযন ঳াভানয রকছু রদক ছাড়া ফারক ঳ফ হুফুহু এক। তরফ আভারদয ফাজারয তমিা঳঴জরবয, ত঳িা রকনররই বার ঴রফ। তারত করয মরদ কখরনা Warranty এয ঳ভ঳যারত ঩রড়ন, তা঴রর তা দ্রুত ঳ভাধান কযরত঩াযরফন। আয এখনকায ফাজারয LED ভরনিযগুররায চর তফর঱। এরি অরনকরদন রিরক, খুফই কভ রফদুযৎ খযচ করয। তাই LEDভরনিয তকনািাই ঴রফ ফুরদ্ধভারনয কাজ।
 • 106. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comআভারদয প্রাতযর঴ক জীফরন গান ত঱ানা, ভুরবয তদখা ফা তগভ তখরা তথরক শুরু করয আযও অরনক তক্ষরেই স্পীকায গুরুত্ব঩ূনড বূ রভকা঩ারন কযরছ, মা আয কাউরক ফরর তফাঝারনায প্ররয়াজন তনই। আভযা মাযা করিউিায ফযাফ঴ায করয তাযা ঳ফাই স্পীকায ফযাফ঴াযকরয ফা এয ঳ারথ ঩রযরচত। তরফ একরি স্পীকারযয রফরবন্ন তিকরনকযার িাভড঳ ফা রফলয় যরয়রছ মায ঳ংরগ ঳ফাই ঩রযরচত নই। এই঳কর রফলয় জানরর আ঩রন ঴রয় উিরফন স্পীকারযয ঩িু আয ফাজায ঘুরয আ঩নায চার঴দা অনুমায়ী ত঳যা স্পীকাযরিই আ঩রন ঘরযআনরত ঳ক্ষভ ঴রফন।1. Output power2. Speaker unit3. Frequency response4. S/N ratioএফায রফস্তারযত আররাচনায় চরর আর঳এই রফলয়রি রনরয়ই ঳াধাযনত রফরবন্ন বু র ধাযনা এফং অরতযঞ্জন তদখা মায়। আরগই ফরর তনয়া বারতম আউি঩ুি ঩াওয়ায ঳াধাযনত ভা঩া ঴য় Watt এ এফং ওয়াি তভ঳াযরভি ঴য় দুবারফ একরি RMS(Root Means Square)অ঩যরি PMPO(Peak Music Power Output). RMS তবরুযই তফর঱যবাগ স্পীকারযয তস্পর঳রপরক঱রন তদখা মায়। PMPO তকঅরনক তক্ষরে Peak ফা ঳রফডাচ্চ ভান ও ফরা ঴য়। RMS আয PMPO এই দুইএয ভরধয প্রধান ঩াথডকয ঴ররা RMS স্পীকারযযএবারযজ ওয়াি রনরদড঱ করয আয PMPO তায ঳রফডাচ্চ ক্ষভতা রনরদড঱ করয। এখারন ঳রফডাচ্চ ক্ষভতা ফরা ঴ররও এরক্ষরেস্পীকারযয ঳াউন্ড তকায়ারররি ফা রডেয঱ান তক রফরফচনা কযা ঴য়না, এছাড়াও এই ক্ষভতা তকান এক রফন্দুরত ঩রযররক্ষত অথডাৎআ঩রন ঳ফ ঳ভয় তা ঩ারফননা। রকন্তু RMS উ঩রযয ঳ফ রকছুই রফরফচনায় এরন র঴র঳ফ কযা ঴য় এফং এরি তমর঴তু এবারযজ ভানতাই আ঩রন ঳ফ ঳ভয়ই ঩ারফন। এত রকছু ফরায ভারন ঴ররা আভযা স্পীকায তকনায ঳ভয় এয RMS ভানরিরকই রফরফচনায় আনফতমর঴তু এরি তফর঱ ঳রিক। ভরন যাখরফন তকান স্পীকারযয গারয় মরদ ১২০০ ওয়াি ভযাক্স তরখা থারক ফুরঝ রনরফন এরি তায ঩ীকভান। ত঳ স্পীকাযরিয আয এভ এ঳ ঴য়ত ঴রফ ১৮০-২০০ ওয়াি। তাই ওয়াি তযরিং঳ রনরয় রফিত ঴রফন না। আয এখন ওয়াি঳িরকড না জানররও ঴রফ ঩যফরতডরত মা আররাচনা কযফ তা তথরকই স্পীকায তদখররই ওয়াি ঳িরকড ঩ূনড ধাযনা চরর আ঳রফ।এরি িাযা ঩ুরযা র঳রেরভ মতগুররা স্পীকায(Driver) ফযাফহৃত ঴রয়রছ তায ফনডণা থারক। ধরুন আ঩রনএকরি 2:1 র঳রেভ রফরফচনা কযরছন। এখারন তরখা আরছ-Satellite – 3‛ 4ohms 10 watts RMSSubwoofer – 5.25‛ 4ohms 18 watts RMS
 • 107. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comএখারন satellite স্পীকাযরিয ভা঩ ৩ ইরি এফং এরি একরি ৪ ও঴রভয(ও঴ভ ঴ররা তযারধয একক স্পীকারযয তক্ষরে মারকইরিরডন্স ও ফরা ঴য়, এ রফলয় রফস্তারযত না জানররও তকান ক্ষরত তনই) স্পীকায মা রকনা ১০ ওয়াি RMS রদরত ঳ক্ষভ।ত঳রিরাইি স্পীকায গুররা ঳াধাযনত রভডরযঞ্জ তথরক ঴াইরযরঞ্জয ঳াউন্ড রফ্ররকাএরন্স তদয়ায জনয ফযাফহৃত ঴য়।আয subwoofer স্পীকাযরিয ভা঩ ৫.২৫ ইরি এফং এরি ১৮ ওয়াি রদরত ঳ক্ষভ। ঳াফউপায ফযা঳ ফা তরা রফ্ররকাএরন্সয ঳াউন্ডতদয়ায জনয ফযাফহৃত ঴য়।আরযকরি স্পীকায ইউরনি ও তমাগ ঴রত ঩ারয তা ঴র tweeter. এরি অতযন্ত ঴াই রফ্ররকাএরন্স ঳াউন্ড রদরত ঳ক্ষভ।অরনক তক্ষরে আরাদা বারফ স্পীকায ডাইরভন঱ন উরেখ থাকরত ঩ারয। ভরন যাখরফন স্পীকায ডাইরভন঱ন অরনক ফড় একরিরফলয়। স্পীকারযয আকায মত ফড় ঴রফ ত঳রি তত তফর঱ ঩াওয়ায রদরত ঳ক্ষভ। উ঩রযয উদা঴যরন ডাইরভন঱ন ইরিরত তদয়া ঴রয়রছতরফ তা রভরররভিারযও থাকরত ঩ারয। আরভ আ঩নারদয রযকরভন্ড কযরফা তম িযারন্ডযই স্পীকায রকনুন উ঩রযয ইউরনি এয তথরকতছাি ভার঩য কখনই রকনরফন না। আভারদয ফাজারযয তফর঱য বাগ স্পীকাযই (২০০০ িাকায রনরচয) ২.৫" satellite এফং ৪"subwoofer ফযাফ঴ায করয। মারত অল্পরতই ঳াউন্ড রডেযরিড ঴রয় মায়।িাআরভ আ঩নারদয রকছু স্পীকায ডাইরভন঱ন এফং তায RMS watt এয একিা ধাযনা রদই-এই গুররা রভডরযঞ্জ এয জনয-২.৫=৭ ওয়াি৩"=১০ ওয়াি৪"=২০ওয়াি঳াফ উপারযয জনয৪"=১৫ ওয়াি৫"=১৭ ওয়াি৫.২৫"=১৮ ওয়াি৫.৫=২২-২৫ ওয়াি৬"=৩০-৩৩ ওয়াি৮"=৬০-৮০ ওয়াি১০"=১২০-১৪০ ওয়াি঳াধাযনত এয তথরক ফড় স্পীকায রদরয় ততযী র঳রেভ আরভ ফাংরারদর঱ তদরখরন। উ঩রযয ওয়ারিয ভান ঩রযফতডন ঴রত ঩ারয তরফএয তথরক খুফ তফর঱ উরন঱ রফ঱ তদখরর ফুঝরফন আ঩নায ঳ারথ প্রতাযনা কযা ঴রে। তাই বাররা করয স্পীকারযয ঳াইজ এফংওয়াি মাচাই করয রনন।এই ফয঩াযরি খুফ বাররাবারফ তফাঝায রফলয়। আ঩নাযা জারনন তম আভারদয শ্রফন ক্ষভতা ঴র ২০঴ািডজ তথরক ২০ ঴াজায ঴ািডজ ফা ২০ রকররা঴ািডজ ঩মডন্ত। এখন তদখায রফলয় স্পীকাযরি কত রফ্ররকারয়রন্সয ঳াউন্ড রদরত ঳ক্ষভ।঳াধাযনত তকান স্পীকাযই আভারদয শ্রফন ঳ীভা অরতরভ করযনা ফযং স্পীকারযয ঳ীভাফদ্ধতা আযও তফর঱। আভযা তম ঱ব্দ শুরন তাস্পীকারযয বালায় রতনরি স্তরয বাগ কযা ঴রয়রছ,
 • 108. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comতরা রফ্ররকারয়রন্স-২০-২০০ ঴ািডজ-উৎ঩ন্ন কযরত ফযাফহৃত ঴য় ঳াফউপাযরভড রফ্ররকারয়রন্স-২০০-১০০০০ ঴ািডজ-উৎ঩ন্ন কযরত ফযাফহৃত ঴য় রভডউপায ফা রভডরযঞ্জ স্পীকায
 • 109. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com঴াই রফ্ররকারয়রন্স-১০০০০-২০০০০ ঴ািডজ-উৎ঩ন্ন কযরত ফযাফহৃত ঴য় িু ইিাযআভারদয তদর঱য তফর঱যবাগ ২:১ র঳রেভই ৪০ ঴ািডজ তথরক ১৬রকররা঴ািডজ এয ফাইরয ঳াউন্ড উৎ঩ন্ন কযরত ঩ারযনা। আ঩রন঩ুরযা রফ্ররকারয়রন্স তযঞ্জ ত঩রত ঴রর অরনক ফড় অরঙ্কয িাকা রনরয় ফাজারযয তমরত ঴রফ।এখন রফ্ররকারয়রন্স তয঳঩ন্স ঴র রফ্ররকারয়রন্সগুররা তডররবায কযা। উ঩রযয স্পীকায গুররা মরদ আরাদা বারফ একরি র঳রেরভ থারক আয মরদ খুফ বার ভারনয ঴য় তরফ আ঩রন঩ুরযা রফ্ররকারয়রন্স তযঞ্জ ই বাররাবারফ ঩ারফন। আয ভান খাযা঩ ঴ররও ঩ারফন রকন্তু রঢররঢারা বারফ। খুফ বাররাভারনয অরনক দারভও ফড় ভার঩য ঳াফউপায ফযাফ঴ায করয ২৫ ঴ািডরজয ঳াউন্ড ও ঩াওয়া ঳ম্ভফ। আয ঴াই রফ্ররকারয়রন্স ঳াউন্ড ১৬ রকু঴াু এয উ঩রয঳াধাযনত তকান ঳াউরন্ড থারকনা ফা ততিা তফাঝা ও মায়না।আ঳ুন তদরখরন রনরজয ফতডভান স্পীকাযরিয কতিু কু তরা রফ্ররকারয়রন্সয ঳াউন্ড রদরত ঳ক্ষভ১০-১০০঴ািডজ ঩মডন্ত আরাদা কযা ঳াউন্ড রি঩রি ডাউনররাড করুন এখান তথরকতযস্পন্স ঳িরকড রনরশ্চত ঴রত আ঩নায ঩ছরন্দয গানরি ঳রে করয রনরয় মান
 • 110. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comS/N ফা Signal to Noise ratio িাযা তফাঝায় স্পীকায রদরয় উৎ঩ন্ন ভূর ঱ব্দ এফং নরয়জ এয ভরধযফযাফধান কতিু কূ । ঳াধাযনত ঳ফ রকছু তথরকই রকছু ঩রযভান নরয়জ ফা অপ্ররয়াজনীয় ঱ব্দ ততযী ঴য়। এই তযর঱ও রদরয় এই নরয়জএয ঩রযভান ই ফঝারনা ঴য়। ভূর ঱ব্দ তক নরয়জ রদরয় বাগ করয এই তযর঱ও তফয কযা ঴য়। ঳াধাযনত 6৫ রডরফ এয উ঩যএ঳/এন তযর঱ও ঴রর তা ঳ভ঳যা করযনা।এ঳/এন তযর঱ও তক প্রকা঱ কযা ঴য় এবারফ->85dbআ঳ুন র঳গনার এফং নরয়জ এয ঩াথডকয রনরজযাই ঩যখ করয তদরখ। রনরচয ররঙ্ক তথরক রি঩ দুরি ডাউনররাড করয শুনুন-20db s/n ratio50db s/n ratio঩রযয রি঩রিরত s/n ratio তফর঱ ঴ওয়ায় নরয়জ কভ ত঱ানা মারে।আ঱া কযরছ উ঩রযয রফলয় গুররা আ঩নাযা ফুঝরত ত঩রযরছন। এইগুররা ভাথায় তযরখ বারবারফ তস্পর঳রপরক঱নরি তদখররই আ঩রনস্পীকারযয ঩াযপযরভন্স ফুঝরত ঩াযরফন। মরদ আ঩নারদয তথরক উৎ঳া঴ ঩াই তরফ স্পীকায তকনায তক্ষরে রকছু রি঩঳ ও রট্রক্স রনরয়঩যফরতডরত আরযকরি রিউন কযফ, কাযন আজ আয বার রাগরছনা। আো঴ ঴ারপজ...আজরক আরভ আ঩নারদয স্পীকায তকনায রফলরয় রকছু তকৌ঱র এফং ঩যাভ঱ড রদফ। মরদও এইগুররা একান্তই আভায রনরজযঅরবজ্ঞতা তথরক ফররছ, তরফ আ঱া কযরছ এ গুররা কারজ রাগরফ। এয আরগ একরি রিউরন আরভ স্পীকারযয তস্পর঳রপরক঱রনফযাফহৃত রকছু তিকরনকযার িাভড঳ রনরয় আররাচনা করযরছরাভ। তমগুররা জানা থাকরর অরত ঳঴রজই স্পীকায ফাছাই কযরত ঩াযরফন।আভারদয তদর঱ তম঳ফ স্পীকায আর঳ তায ৯৯ বাগই THX অনুরভারদত নয়। তাই এগুররায তস্পর঳রপরক঱রনও বু র তদখা মায়, তাইআ঩নারক অরনক খুিঁরজ এফং ঩যীক্ষা করযই বাররি তফয কযরত ঴রফ।আরগয ত঩াষ্টরি কযায ঩য অরনরক অরনক স্পীকারযয কথা উরেখ করয আভায কারছ বার না খাযা঩ তা জানরত তচরয়রছন। আ঳ররবার-খাযা঩ রজরন঳িা আর঩রক্ষক, এিা আ঩নায চার঴দা, ফারজি অরনক রকছুয উ঩রযই রনবডয করয। বার ঴ররই তমরকউ ৫০০০০িাকা খযচ করয একরি স্পীকায রকনরত ঩াযরফনা। আয অরনরকয কারছ অত দারভ স্পীকাযরিয দযকাযই তনই কাযন ত঳ ঴য়রতাযফীদ্রীয়঳ংগীত ত঱ারন। তাই আ঩নায চার঴দা রক আয ফারজিই ফা কত ত঳িা আরগ রিক করুন। আ঩নায ফারজরিয ভরধয ফাজারযযত঳যা স্পীকাযরি তমরনা রকনরত ঩ারযন আরভ তারতই ঳া঴াময কযফ। চার঴দা রননডরয় আরভ একিু ঳া঴াময কযরত ঩ারয, তমভন আ঩রনমরদ অরক঱নার রভউরজক শুনুয়া ত঴ান আয ততভন তজারয ত঱ানা ঩ছন্দ করযন না, তা঴রর তমরকান একরি ২.১ র঳রেভই মরথষ্ঠ।আ঩রন মরদ খুফ তজারয রভউরজক শুনরত ঩ছন্দ করযন রকন্তু ভারঝ ভরধয ত঱ারনন তা঴রর একিু দারভ ২.১ ফা ৪.১ রাগরফ। আয মরদঅরনক তফর঱ রভউরজক রপ্রয়, ঳ারথ ভুরবয তদখুয়া আয তগভায ঴ন তা঴রর ৫.১ রাগরফ, নতুফা ঳াযাউন্ড ঳াউন্ড ঩ারফন না। আয আ঩রনমরদ আভায ভত extreme ররর঳নায ঴ন তা঴রর ৫.১ এয ঳ারথ আরযকরি ঩াওয়াডড ঳াফউপায জুরড় রদরত ঩ারযন, মারত আ঩রন঳াউন্ডরক ত঱ানায ঩া঱া঩ার঱ ঱যীরয অনুবফ ও কযরত ঩াযরফন।আ঳ুন এফায রি঩঳ গুররা তজরন রন- ১. প্রথরভই আ঩নায ঳ংগ্রর঴ থাকা ঴াই তকায়ারররি(৩২০ রকুফাু঩াুর঳ু) রকছু ঩঩ গানরক আ঩নায MP3 তেয়ায ফাতভাফাইরর(মরদ ৩.৫ রভুরভ ঳রকি থারক) রনরয় রনন । এরি রদরয় আ঩রন স্পীকারযয ঳াউন্ড তকায়ারররি ঩যীক্ষা কযরফন। ঩রযরচতগান শুনরর ঩াথডকযিা বার ধযা মায় তাই আ঩নারকই ঳ংরগ রনরত ফররছ। ২. তফ঳(Bass) ফা রফি ঩যীক্ষা কযায জনয THX এয ঳াফউপায তিরেয রকছু ঳াউন্ড রনরচয ররঙ্ক তথরক নারভরয় রনন।
 • 111. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comBass test 1Bass test 2Bass test 3 ৩. আ঩নায ফারজরিয তথরক রকছু িাকা তফর঱ রনরয় মান, নইরর ঴য়রতা ফাজারয রগরয় অল্প রকছু িাকায জনয একিা ঩ছন্দফারতর কযরত ঴রত ঩ারয। ৪. এতক্ষন ফা঳ায়ই রছররন চরুন এখন ফাজারয মাই! আ঩নায ফারজরিয কাছাকারছ দারভয ভরধয রকছু স্পীকায র঳ররক্ট করুন।঩ছন্দ করুন তভািাভুরি ফড় আকৃ রতয উপায এফং ত঳রিরাইি আরছ এভন স্পীকায। ৫.তচো করুন এভন তকান তদাকারন ঢু করত মায আর঱঩ার঱ ঱ব্দ কভ, বার ঴য় এর঳ কযা ভাযরকি ফা তদাকারন তগরর। ৬. ঩াযরর এভন একরি স্পীকায তফয করুন মায ত঳রিরাইরি িু ইিায ও তদয়া আরছ, এরত আ঩রন ঴াই রপরডরররি এফং অরনকরররস্প ঳াউন্ড ঩ারফন। ৭. প্রথরভই আ঩নায ঳রে রনরয় আ঱া গান গুররা শুরন তদখুন। গারনয তিয়ারযরি এফং তিান রক্ষ করুন। ত঳র঳ভযানযা ঳াধাযনতঅরনক তজারয ঳াউন্ড ত঱ানায়, রকন্তু আ঩রন আরস্তই শুনুন ঳াউরন্ডয ভান ঩যীক্ষায জনয। আয ক্ষভতা ঩যীক্ষায জনয পু র ঳াউন্ডতদয়ায প্ররয়াজন তনই, স্পীকারযয ডাইরভন঱নরি তফয কযায তচষ্টা করুন। ৩‛ এয রনরচ ত঳রিরাইি আয ৫.২৫‛ এয রনরচ঳াফউপায রকনরত আরভ রযকরভন্ড করযনা। এয ঩য আ঩রন তফ঳ করভরয় রদরত পু র ঳াউন্ড রদরয় ত঳রিরাইরিয ক্ষভতা এফংরডেয঱ান তররবর মাচাই কযরত ঩ারযন। ৮. এয ঩য ত঳রিরাইরিয জযাক গুররা খুরর তপরর স্পীকারযয শুধু ঳াফউপায রিরক ঩যীক্ষা করুন আ঩নায ঳ারথ রনরয় আ঱াতফ঳ তিে এয অরডও গুররা রদরয়, মরদ তদরখন আ঩নায ভনু঩ুত ঴ওয়ায আরগই স্পীকায তথরক রডেয঱ান আ঳রছ তা঴ররত঳রিরক ফাদ রদরয় রদন। ঳ফ স্পীকায তথরকই এক ঳ভয় রডেয঱ান আর঳ তরফ কভ ফা তফর঱ ঴য়, মরদ তফ঳ ফাড়ারনায ঩য এত঩রযভান রডেযরিড ঳াউন্ড আর঳ মা তফ঳ এয তথরক আরাদা করয ত঱ানা মায় তরফ ত঳রি গান ত঱ানায ঳ভয় অরনক রফযরক্ত ঳ৃরষ্টকরয। তাই তুরনাভূরক কভ পািা আওয়াজ আর঳ এভন স্পীকাযরিরকই তফরছ রনন। ৯. স্পীকারয নরয়জ ঴য় রকনা তা ঩যীক্ষা কযায জনয গান ফন্ধ অফিায় স্পীকারযয ত঳রিরাইি গুররায কারছ কান রনরয় তদখুনতকান ‘র঴঳঳঳’(এরক ফরর Hiss noise) করয ঱ব্দ ঴য় রকনা। ঳ফ স্পীকারযই ঴য় তরফ বার স্পীকারয খুফ কভ ঴য় মা প্রায়ত঱ানাই মায়না। ১০. ঳াফউপারযয তক্ষরেও গান ফন্ধ অফিায় পু র বররউভ ফারযরয় তদখুন তকান ঴ারভং নরয়জ ঴য় রকনা। ১১. স্পীকারযয ফরক্সয রফরবন্ন ভরডর যরয়রছ মায তকানরিরত তফ঳ অরনক বার ঴য় অরনক গুররারত তুরনাভুরক কভ বার ঴য়।তমভন--র঳ল্ড ফক্স (তম গুররারত স্পীকায ফরক্সয ফাইরয থারক এফং ফাতা঳ চরাচররয তকান ত঩ািড ফা ঩াই঩ থারকনা)। ঳াধাযনত গাড়ীযউপারয তফর঱ তদখা মায়। আভারদয তদর঱ এযকভ ত঴ারভয তকান ঳াফ তনই।
 • 112. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com-঳াধাযন ফযান্ড ঩া঳ ফক্স (তম গুররারত স্পীকায ফরক্সয ফাইরয থারক এফং ফাতা঳ চরাচররয জনয একরি ত঩ািড থারক)। এই ভরডররি঳ফরচরয় তফর঱ তদখা মায়।
 • 113. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com-তপাথড অযডায ফযান্ড ঩া঳ ফক্স (স্পীকায ফরক্সয তবতরয থারক এফং ফরক্সয এক ঩া঱ ঳ীল্ড থারক, অনয ঩ার঱ ফাতা঳ চরাচররযত঩ািড থারক) ভরডররি একিু জরির রকন্তু এরিরত তফ঳ অরনক বাযী এফং ঳ুন্দয ঴য়।তাই আরভ তযকরভন্ড কযফ ঩াযরর তপাথড অযডায ফযান্ড ঩া঳ ফক্স রকনরফন, এ ধযরনয ফরক্স ৫‛ স্পীকারযও ৮‛ এয ভত বাযী তফ঳঩াওয়া মায়। রকন্তু ফার঴য তথরক স্পীকায তদখা মায়না ফরর কত ঳াইরজয স্পীকায তদয়া আরছ তা রনরশ্চত ঴ওয়া কষ্টকয।৯. আরভ রযরভাি কররার ফা অনয পাং঱রনয জনয স্পীকারযয র঩ছরন তফর঱ িাকা খযচ ঩ছন্দ করযনা। কাযন এই পাং঱ন গুররায জনযদাভ তফরড় মায়, মা রদরয় আয ও বার ঩াযপযরভরন্সয একরি স্পীকায তকনা তমত। আয িযারন্ডয নারভও স্পীকায তকনা আরভ ঳ভথডনকরযনা। কাযন ফাজারযয অরনক নতু ন তকািানী আ঳রছ মারদয তকায়ারররি ঩ুযারনা িযারন্ডয তুরনায় অরনক বার আয দারভও কভ।ঢাকায ভরধয অরনক মায়গায় স্পীকায ঩াওয়া মায় তমভন BCS computer city, এররপযাি তযাড, তেরডয়াভ ইতযারদ। আয তকউমরদ অ঱াধাযণ Bass ত঩রত চান তরফ Powered subwoofer ঩ারফন তেরডয়াভ এয Freedom এ।
 • 114. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooksfacebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.comইিাযরনি ঴রত ঳ংগ্র঴ীত http://techtunes.com.bd/tuner/tanbir_cox http://tunerpage.com/archives/author/tanbir_cox http://somewhereinblog.net/tanbircox http://pchelplinebd.com/archives/author/tanbir_cox http://prothom-aloblog.com/blog/tanbir_coxhttp://facebook.com/tanbir.coxhttp://facebook.com/tanbir.ebookshttp://tanbircox.blogspot.com