Your SlideShare is downloading. ×
Career development guide
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Career development guide

64,907
views

Published on

জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকা হিসাবে মানুষ কোন না কোন কাজ করে থাকে। এই কাজ করার মাধ্যমেই মানুষ কোন একটি বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে জীবিকার পথ হিসেবে তা বেছে নেয়। জীবিকার পথ হিসেবে মানুষ যে পন্থাকে বেছে নেয় তাই …

জীবন বাঁচানোর জন্য জীবিকা হিসাবে মানুষ কোন না কোন কাজ করে থাকে। এই কাজ করার মাধ্যমেই মানুষ কোন একটি বিষয়ে নিজেকে দক্ষ করে জীবিকার পথ হিসেবে তা বেছে নেয়। জীবিকার পথ হিসেবে মানুষ যে পন্থাকে বেছে নেয় তাই মূলত তার ক্যারিয়ার যেমন একজন ডাক্তার তার জীবিকা হিসেবে ডাক্তারি করে থাকেন। এখানে ডাক্তারি করাটাকে তিনি ক্যারিয়ার হিসেবে নিয়েছেন। আর এজন্য তিনি কোন হাসপাতালে কাজ করেন। সুতরাং আরেকটি বিষয় এখানে চলে আসে যে, কাজ করা আর ক্যারিয়ার এ দুটি বিষয় পরষ্পর সম্পর্ক যুক্ত হলেও একই বিষয় নয়। মূলত মানুষ তার ক্যারিয়ার ঠিক করতে বা লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে।

Published in: Education

0 Comments
14 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
64,907
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
59
Actions
Shares
0
Downloads
9,149
Comments
0
Likes
14
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H ) এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পড়ার িুরবধা অনুিারর স্ক্রে স্পীড রিক করর রনন।
 • 2. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com জীবন বাাঁচারনার জনয জীরবকা রিিারব মানুষ তকান না তকান কাজ করর থারক। এই কাজ করার মাধযরমই মানুষ তকান একরি রবষরে রনরজরক দক্ষ করর জীরবকার পথ রিরিরব ো তবরে তনে। জীরবকার পথ রিরিরব মানুষ তে পন্থারক তবরে তনে োই মূেে োর কযাররোর তেমন একজন ডাক্তার োর জীরবকা রিরিরব ডাক্তারর করর থারকন। এখারন ডাক্তারর করািারক রেরন কযাররোর রিরিরব রনরেরেন। আর এজনয রেরন তকান িািপাোরে কাজ কররন। িুেরাাং আররকরি রবষে এখারন চরে আরি তে, কাজ করা আর কযাররোর এ দুরি রবষে পরষ্পর িম্পকক েুক্ত িরেও একই রবষে নে। মূেে মানুষ োর কযাররোর রিক কররে বা েরক্ষয তপৌঁোরনার জনয রবরিন্ন ধররনর কাজ করর থারক। আরও একরি উদািরণ রদরে বো োে -একজন োি তকান একরি িাধারন রবষরে গ্রাজুরেশন বা স্নােক করার পর িেে তকান প্ররেষ্ঠারন মারককরিাং রবিারে চাকরর রনরেন। রকন্ত এ িমরে োর কযাররোর তক মারককরিাং বোিা রিক িরব না। কারণ এক বের পর রেরন িেরো অনয একরি তকাম্পানীরে তিেি বা রবক্রে রবিারে অথবা রিিাবরক্ষণ রবিারে চাকরর রনরেন। এিারব করেক বের কাজ করার পর রেরন রিদ্ধান্ত রনরে পাররন তে রেরন তকান রবিারে রনরজরক দক্ষ কররবন এবাং পরবেকীকারে তি রবষরেই রনরজর কযাররোর তেরী কররবন বা তি রবষরেই উচ্চপদ গ্রিণ কররবন। এ িমরে রেরন োর কযাররোররর একরি প্রথম এবাং প্রধান ধাপ অরেক্রম কররবন। িুেরাাং আমরা বেরে পারর তে, কযাররোররর জনয আমারদররক রবরিন্ন পেকারে কাজ কররে িে। এ অবস্থাে পরবেকীকারে আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িরব, তকান পন্থা বা রবষেরক কযাররোর রিরিরব তবরে তনো তেরে পারর। এ রিদ্ধান্ত তনোর অনযেম উপাে িরছে কযাররোর পররকল্পনা। একজন বযরক্ত েে শুরু তথরক োর কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন রেরন েে োড়াোরড় তিই েরক্ষয তপৌঁোরে পাররবন। কযাররোর পররকল্পনার জনয তে রবষেরি দরকার ো িরো, িাফেয িম্পরকক ধারণা থাকা।
 • 3. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com প্রথরমই জীবরনর েক্ষয রিক করর তনো উরচে। বেরির তে মুিূরেকই আপরন থারকন না তকন আপরন িরবষযরে রক িরে চান রকাংবা িরবষযরে আপনার অবস্থান তকাথাে িরব ো আপনারকই তিরব রনরে িরব। রনরজর রনরদকষ্ট প্ল্যান থাকরে িারো, না থাকরে এখনই রিক করর তনওো উরচে। কযাররোর গ্রাফ রচন্তা কররই জীবন -োপরনর ধারা রনেন্ত্রণ করা উরচে। এ তক্ষরি মা -বাবার পরামশক গ্রিণ করার পাশাপারশ আপনার েরদ বাড়রে তকারনা ইছে া থারক েরব োও েথাথক িমরে িবার িামরন প্রকাশ কররে িরব। েরদ রক্ররকিার বা নৃেযরশল্পী িরে চান, েরব রনেরমে একারডরমক পড়ারশানার পাশাপারশ তখো বা নাচ এবাং রনরজর শারীররক রফিরনরির উপরও তজার রদরে িরব। মরন রাখরে িরব, িাবনার পারখরা ইরছে কররেই ডানা তমেরে পারর। োই বরে রনরজর অবস্থা বুঝার তচষ্টা বাদ তদওো চেরব না। আপনার িক্ষমো আপনার স্বপ্নরক েরদ রনেন্ত্রণ কররে না পারর েরব তবরশর িাে িমেই স্বপ্ন দুুঃস্বপ্ন রকাংবা আরক্ষরপর রবষেব্তু িরে দাাঁড়াে। কখনও েরদ মরন িে বাস্তবো স্বপ্ন তথরক অরনক দূরর, েরব মনরক কষ্ট রদরে িরেও তিই পথ তথরক রনরজরক িরররে রনরে পাররে িমে আপনারক বািাবা রদরব। আপনার জীবনধারাে তেই িমেিাই আিুক না তকন েড্ডারেকা প্রবারি ো িািারনার তকারনা প্ররোজন তনই। বরাং রনরজরক জানার আর রনরজর তচষ্টারক িমথকন তদোই আিে কাজ। আপরন েরদ অাংরক দুবকে িন আর আপনার ধযানজ্ঞান িরে থারক বড় রবজ্ঞানী িরে ওিার, েরব জীবরনর অাংকই অরনকিা উরে োরব। অনযরদরক িারিরেয আপনার চরম দখে, অথচ মরনর তিের রকাংবা অরিিাবরকর রিদ্ধারন্ত আপরন রনরজরক খুাঁরজ তনন কমারিকর তকারনা রবষরে, েরব আপনার িরবষযে িমেরক িিােো কররব না এেিু কু । তচষ্টা কররে িরব িারবকক ফোফেিা তেন িামঞ্জিযপূণক িে। রনরজর দুবকেো বা শরক্তর জােো িম্পরকক রনরিে না িওো তেরে িমেরক মারনরে তনো আপনার িরে উিরব না। িপ্তারির শুরুরে রকাংবা প্ররেরদন রনরজর জনয একরি প্ল্যান রাখা উরচে। িরে পারর ো ডােরররে রেরখ রকাংবা তমাবাইে িু -ডু রের ো রেপ র বদ্ধ করর। শুধু প্ল্যান নে তচষ্টা কররে িরব এই রেরখ তনওো জীবন প্রণােীরক েথািম্ভব ফরো করা। প্রথম রদরক অবশয রুরিন তমরন চেরে একিু িমিযা িরে পারর। শুধু পড়ারশানা নে রকাংবা িারাক্ষণ কযাররোর রনরে িাবনা নে একজন রনরিকজাে েরুরণর প্ররেরদরনর রুরিরন থাকা উরচে খারনকিা তখোধুো, খারনকিা আড্ডা রকাংবা একিু তনরি দুরনোিা তদরখ তনওো ইেযারদ কাজও। মরন রাখুন, বন্ধু রদর িারথ মজা কররে কররেও অরনক রকেুই তশখা োে।
 • 4. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কথা কম বো মন্দ নে। োই বরে পরামশকরবিীন রিদ্ধান্ত গ্রিণ রকাংবা প্ররোজরনও মুখ না তখাোর অিযািরক তো রকেুরেই িারো বো োে না। েরব অরেররক্ত কথা বোর অথকই রচন্তা কম করা, ো কম বুরদ্ধমারনরাই করর থারক। তে ক্ষু দ্র রচন্তা করর োর কাে তথরক বৃিৎ রকেু আশা করা োে না। আবার তে বড় রচন্তা কররব এবাং রচন্তার আরোরক কমকপ্ররচষ্টা চাোরব, িুরনরদকষ্ট পররকল্পনা রনরে রনরদকষ্ট েরক্ষয েুিরব, তি তোি থাকরব এিাও েুরক্তিঙ্গে িরে পারর না। আররা রবস্তাররে জানারছে ফারেমা খােুন রনরজর অবস্থান ও িামথকযরর বযাপারর িরচেন তথরকই পররকল্পনা ও রিদ্ধান্ত রনরে িে। শুধু উপরর তদখা রকাংবা শুধুই রনরচ তদখার মারঝ োি নে; বরাং ক্ষরেই তবরশ। রনরজর বযাপারর পররপূণক িরচেনোই িামরন এরেরে রনরে পারর। অরনক রবকল্প েখন একিরঙ্গ িামরন আরি, োর মধয তথরক িবরচরে গ্রিণরোেয, উপেুক্ত রবকল্পরি তবরে তনোর নাম রিদ্ধান্ত। জীবরনর প্ররেযকরি পরদ, এমন িাজার বার আমারদর রবকল্প তবরে রনরে িরছে । কখরনা আমরা িরিকিা রনরে পারর, কখরনা িরে োে িু ে। িেরো আপরন তে রিদ্ধান্তিা িারো বুঝরবন, রকন্তু ো গ্রিণ কররে পাররেন না, এমনরিও িরে পারর। রনরজর মরের ওপর রস্থর থাকা িারো, েরদ তি মে িরিক িে। পািাড়, পবকে, বৃক্ষরারজ রশর উাঁচু করর দাাঁরড়রে আরে রস্থর অরস্তরের দৃষ্টান্ত রিরিরব। রস্থরোরেই কেযাণ। ঘন ঘন মে বদোরনা তবাকারম। খড়কু রিাই শুধু উরেশযিীনিারব তিরি চরে। োই উরেশয িুরনরদকষ্টকরণ এবাং রিদ্ধারন্ত অিে -অরবচে থাকরে দৃব িাংকল্পবদ্ধ িরে িরব, করিন প্ররেজ্ঞা রনরে িরব। এ বযাপারর রচন্তা -িাবনা অরে রক্তক। কথা কম বো মন্দ নে। োই বরে পরামশকরবিীন রিদ্ধান্ত গ্রিণ রকাংবা প্ররোজরনও মুখ না তখাোর অিযািরক তো রকেুরেই িারো বেরে পারর না। েরব অরেররক্ত কথা বোর অথকই রচন্তা কম করা, ো কম বুরদ্ধমারনরাই করর থারক। তে ক্ষু দ্র রচন্তা করর োর কাে তথরক বৃিৎ রকেু আশা করা োে না। আবার তে বড় রচন্তা কররব এবাং রচন্তার আরোরক কমকপ্ররচষ্টা চাোরব, িুরনরদকষ্ট পররকল্পনা রনরে রনরদকষ্ট েক্ষযপারন েুিরব, তি তোি থাকরব -এিাও েুরক্তিঙ্গে িরে পারর না। রচন্তা তকান মারপর, তকান পেকারের তিরি রনণকে কররে পাররেই তকান মারপর মানুষ তিরি তবাঝা অরনকিা িিজ িরব। ইছে ার তশষ তনই। িব ইছে া পূরণ িওোর নে। ইছে া অপূরণ থারক বরেই মানুষ আররা তবাঁরচ থাকরে চাে। তবাঁরচ থাকরে চাে বরেই নানা কমকপ্ররচষ্টা, েৎপরো, িাংগ্রাম ও বাস্তবো। েরদ ইছে াই না থারক, েরব মানুষ তবাঁরচ থাকরে পারর না, জীবরন স্থরবরো তনরম আরি, অরনরিে িরে পরড় জীবরনর েরেপ্রবাি। রিদ্ধান্তগুরো কখরনা মামুরে রবষে, আবার কখরনাবা খুব গুরুেপূণক রবষরের ওপর িরে থারক। একজন বযরক্ত িকােরবো ঘুম তথরক নাস্তাে কী খারবন, তকান কাপড় পররবন -এ তথরক শুরু িে রিদ্ধান্ত তনোর পাো এবাং ো রনজ রনজ অবস্থানরিরদ কখরনা কখরনা রাষ্ট্রীে রিদ্ধান্ত পেকন্ত িরে পারর। অথকাৎ প্ররেযকিা িমে রিদ্ধারন্তর প্ররোজন িে। কারক তিাি তদব, তকান রবষরে পড়ব, তকান তপশা গ্রিণ করব, তকান ব্র্যান্ড পেন্দ করব, রজরনি তকানগুরো রকনব -িাজারিা প্ররের রিরড় আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িে। এ রিদ্ধান্ত গ্রিরণর িমে আমরা প্রােই ইেস্তে করর, কােরক্ষপণ করর। আবার কখরনা হুি করর রিদ্ধান্ত রনই, ো পরবেকীকারে িু ে বরে প্রমারণে িে। কােককর রিদ্ধান্ত গ্রিরণ আমারদর রকেু রবষে মরন রাখরে িরব। রচন্তাশরক্ত : রিদ্ধান্ত গ্রিরণর জনয আমরা বযবিার করর আমারদর রচন্তাশরক্ত। োই রিদ্ধান্ত গ্রিরণর পূবকশেক িরছে রচন্তাশরক্ত শারণে করা, েরব িমেমরো িরিক রচন্তা তশষ করর রেরন িরিক রিদ্ধান্ত রনরে পাররবন, রেরনই বুরদ্ধমান। বুরদ্ধমত্তা ও রিদ্ধান্ত গ্রিণ : বুরদ্ধমত্তা পররমাপ কররে আধুরনক িাংজ্ঞা প্রদান করা িে। এরে বো িে, রেরন একই ধররনর করেকরি িম্ভাবয িমাধারনর মধয তথরক িবকরেষ্ঠরি দ্রুেেম িমরে তবরে রনরে পাররন, বুরদ্ধ েে তবরশ, িরিক রিদ্ধান্ত গ্রিণ মারনই বুরদ্ধমত্তার পররচে।
 • 5. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রচন্তা ও আরবে : রচন্তার তক্ষরি আরবেরকও মূেয রদরে িরব। েরব ো অবশযই তে রক্তক িরে িরব। তে রবষরে রিদ্ধান্ত রনরে িরব, োরক দু’িারব তদখা তেরে পারর। একরি িরছে পুররা রবষেরি িামরগ্রকিারব মূেযােন করর একরি একক রিদ্ধান্ত গ্রিণ অথবা ওই রবষেরিরক তোি তোি িারে রবিক্ত করর প্ররেরি িারের জনয আোদা রিদ্ধান্ত রনরে এরপর মূে রিদ্ধান্তরি রনরে িরব। প্ররের উত্তর খুাঁজুন : রিদ্ধান্ত গ্রিরণর িমে তে রবষেরি িবরচরে গুরুেপূণক, ো িরো আপনার মরনর প্রে। তক? তক নে? তকন? তকন নে? কীিারব? কীিারব নে? কখন? তকাথাে? কী? তকানরি? তকানরি নে? প্রিৃ রে প্ররের উত্তর খুাঁজুন। এরপর তে রক্তকিারব রবষেরি িম্পরকক স্বছে ধারণা তেরর কররে িরব। মরন রাখুন, আপনার রিদ্ধান্ত তেন শেিাে তে রক্তক িে। মরন রাখরবন, পুররা রবষেরি েে োড়াোরড় িম্পাদন করা োে, েেই িারো। অরনক িমে অরনযর িরঙ্গ আোরপর প্ররোজন িরে পারর। পরামরশকর প্ররোজন িরে পারর। তি তক্ষরি রনরজরক তোি করর তদখার রকেু তনই। তখাোমন রনরে রনিকর করা োে, এমন মানুরষর িরঙ্গ পরামশক কররে পাররন। এরে আপনার রবষেরির অজানা রদকগুরো আপনার িামরন আিরে পারর। এ তথরকও রনরে পাররন িরিক রিদ্ধান্ত, েরব আপনার রিদ্ধান্ত আপনার রনরজর। িবাই িেরো রিদ্ধারন্তর রবরিন্ন রদক রনরে আরোচনা কররব, োর মরধয তথরক আপনারকই রিদ্ধান্ত রনরে িরব। এ রবষরে কাউরক অপরাধী করার রচন্তা না থাকাই িারো। েজ্জা, িাংরকাচ আপনার রিদ্ধান্তরক ক্ষরেগ্রস্ত কররে পারর। োই রিদ্ধান্ত িওো চাই দৃব। তোমার জীবরনর েক্ষয বা উরেশয- স্কু রে এই রবষরে রচনা তেরখরন এমন রশক্ষাথকী কমই আরে। তমািামুরি রনরিেিারব বো োে, তকউ িরে চাে ডাক্তার, তকউ ইঞ্জরনোর, তকউ আবার রশক্ষক ইেযারদ। শখ অনুোেী এই রকরশার বেি তথরক শুরু করা উরচে কযাররোর পররকল্পনা। কারণ প্ররোজনীে প্র্তু রে তনোর আিে িমে এই বেিিাই। েরদ প্র্তু রেরি িরিক িে েরব পররকল্পনা অনুোেী এরেরে তেরে পাররে বেি বাড়ার িারথ িারথ পররকল্পনারির বাস্তব রূপোি িম্ভব। আর তিিা আমারদর প্ররচষ্টা, ইছে া, আগ্রি এবাং প্ররোজনীে দক্ষোর ওপরই রনিকর কররব । এরক্ষরি আপনার বযরক্তেে িামথকয, দক্ষো, আগ্রি, রুরচ, উৎিাি, মূেযরবাধ, স্বপ্ন এবাং গুণাবরেরক প্রাধানয রদরে িরব। আর এই স্বপ্নরক বাস্তরব রূপ রদরে িিােো করর কযাররোর পররকল্পনা। েক্ষয রনধকারন কররে িরব ধীরর িুরহি , বুরঝ শুরন , রনরজর প্ররোজন , ইছে া আর তমধা অনুোেী । আজরকর এই পৃরথবীরে তকান তপশাই খারাপ নে । কাররা তে রবষরে দক্ষো আরে োর উরচে তি রবষরেই পড়ারশানা করা । িরে পারর তিিা রক্ররকিার , োেক , রচিরশল্পী বা অনয তে তকান রকেু । প্ররেিার িারথ িারথ পররেম থাকরে তে তকউ উন্নরের চরম শীরষক তপ োরে পাররব । োই জীবরনর েরেপথ রনধকারন কররে িরব একদম শুরু তথরকই । েক্ষয রহির কররে রনজ প্ররোজনিা জানাও খুবই গুরুেপুনক। ধরুন , আপনার পররবার আরথককিারব স্বছে ে নে । পড়ারেখা চোকােীন আপনারক তো িারপািক রদরেই পাররব না বরাং আপনারকই পররবাররর দারেে রনরে িরব অরে অল্প বেরি । োিরে আপনারক এমন একিা চাকু রী তবরে রনরে িরব তেখারন আপরন অল্প িমরেই অথক উপাজকন কররে পাররন । এরকম রকেু তপশা িরছে , তিনাবারিনী , রবমানবারিনী , তন বারিনীর চাকরী , তমররন ইরজজরনোররাং , রডরপ্ল্ামা ইেযারদ । েরব এধররনর তপশার প্রথম শেক শারীররকিারব আপনারক রফি থাকরে িরব। তে রশক্ষাথকী অনািক এবাং মা ািক ইরেিাি রনরে পড়াশুনা করররে, পাশ করর তবর িবার পরর রবশ্বরবদযােে বা তকান করেরজর অধযাপরকর চাকরর না তপরে োরক অনয তকান তজনাররে োইরন তেরে িরব। এরক্ষরি োর চার বা পাাঁচ বেররর পড়াশুনািা, চাকরর তক্ষরি তেমন তকান কারজই আিরব না। আমারদর তদরশর তপ্রক্ষাপরি এরকম আরও রকেু উদািরণ
 • 6. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তদো তেরে পারর – বাাংো, িাষােত্ত্ব, দশকন, রাষ্ট্ররবজ্ঞান, আরককওেরজ, মরনারবজ্ঞান, ইিোরমর ইরেিাি প্রিৃ রে। আরথকক িামকথযরক িমন্বে করর এইিব িাবরজক্ট রিরেক্ট করািা রশক্ষাথকীর জনয জরুরী। বেকমান েুে বারনরজযর েুে। আর বারনজয েেরদন থাকরব, অথকনীরে, মারককরিাং, রফনযান্স, রিিাবরবজ্ঞান, বযবস্থাপনা, বযবিাে প্রশািন, বযাাংরকাং প্রিৃ রে রবষরের চারিদা রদনরদন বৃরদ্ধ তপরে থাকরব। োরা রবরিন্ন বারনরজযক, রশল্পপ্ররেষ্ঠান, বযাাংক- বীমািি রবরিন্ন আরথকক প্ররেষ্ঠারন কযাররোর েড়রে আগ্রিী অথবা রকেুরদন চাকরী করর রনরজই তকান বারনরজযক প্ররেষ্ঠারনর উরদযাক্তা িবার স্বপ্ন তদরখ; োরা এই রবষেগুরে রবরবচনাে আনরে পারর। রবশ্বরবদযােে বা করেরজ তিশন জরি না পররে, এই রবষরে অনািক বা মা ািক কররও তমািামুরি দ্রুে একরি চাকরর পাওো তেরে পারর। এরক্ষরি একরি বযাপার উরেখ করা দরকার তে, িিযো আর বারনরজযর প্রিাররর িারথ িারথ ইাংরররজর প্ররোজনীেোিাও রবশ্ববযাপী বৃরদ্ধ পারছে । বাাংোরদশও এই প্ররোজনীেো কম নে। তদরশ িাে ইাংররজী জানা একজন রশক্ষরকর প্ররোজনীেো তে কেিু কু ো পাবরেক পরীক্ষাগুরেরে ইাংরররজ রবষরে ফোফে তথরকই িিরজ বুঝা োে। আমারদর তদরশ রবরিএি-এর চাকরীর মেকাদা এখনও মানুরষর মরন অরনক উপরর। অরনক রশক্ষাথকীই িরবষযরে রনরজরক রবরিএি অরফিার রিিারব তদখরে পেন্দ করর। োরদর িারেকি রবরিএি, পাবরেক িারিকি করমশনিি িরকারী রবরিন্ন প্ররেষ্ঠারনর চাকরর োরা রবরিএিিু ক্ত িাধারণ তকান রবষে উচ্চরশক্ষার জনয তবরে রনরে পারর। এরক্ষরি, িাবরজরক্টরির েুেনাে অবরজরক্টি রবষে রনবকাচন বুরদ্ধমারনর কাজ িরে পারর। একিা িমে রেে, েখন মা-বাবারা োাঁরদর তমধাবী িন্তানরক িরবষযরে ডাক্তার অথবা ইরজজরনোর রিিারব তদখরে পেন্দ কররেন। বযবিা-বারনরজযর প্রিার িরেও এই দুরি রবষরের মূেযােণ রকন্তু এখনও করম োেরন। েরব, ইরজজরনোররাং-এর তবশ রকেু নেুন শাখার রবস্তার িরেরে এবাং একরির েুেনাে আররকরি শাখার গুরুরের োরেময িরেরে। ইরজজরনোররাং অথবা রবজ্ঞান-এর নেুন তে রবষেগুরে আজকাে তবশী চাকরীর তক্ষরি তেরী িরছে ো িরো – করম্পউিার িারেন্স এন্ড ইরজজরনোররাং, তিক্সিাইে ইরজজরনোররাং, তেদার তিকরনােরজ, তিরেকরমউরনরকশন, করমউরনরকশন তিকরনােরজ, রিরারমক তিকরনােরজ, আরবান (নের উন্নেন) মযারনজরমন্ট, তজরনরিক ইরজজরনোররাং, বারোরিকরনােরজ, কৃ রষরবজ্ঞান প্রিৃ রে। আরও রকেু রবষে, ো বেকমান অবস্থার তপ্রক্ষাপরি েরথষ্ট চারিদার িৃরষ্ট কররে এবাং িামরনর রদনগুরেরেও কররব োর রদরক েক্ষয করা তেরে পারর। িিরপিারেরি মযারনজরমন্ট, তিারিে মযারনজরমন্ট, ইরন্টররের রডজাইরনাং, ফযাশন রডজাইরনাং, েনমাধযম ও িাাংবারদকো, রফল্ড এন্ড আযরনরমশন, গ্রারফক্স রডজাইরনাং প্রিৃ রে অনযেম। অরনরকই আজকাে এগুরের মরধয রনরজর তঝাাঁক অনুোেী তকান একরি রবষে রনরে পড়াশুনা তশষ করর রনরজই তকান ফামক রদরে বিরেন। এোড়া আইন রবষরে পড়াশুনা তশরষও চাকররর পাশাপারশ তপশােে চচকা চারেরে োওো োে। বেকমান প্ররেরোরেোমূেক চাকররর বাজারর তনিওোকক োড়া চাকরর পাওো দুুঃিাধয। োই আপনারক তোোরোেমুখী িরে িরব। অরনক িমে তদখা োে, একিা িারো চাকররর রবজ্ঞাপন প্রকারশে িরেরে, োর জনয আপরন উপেুক্ত। রকন্তু রবজ্ঞাপনরি আপনার দৃরষ্টরোচর িেরন, তি তক্ষরি আপরন চাকররর িুরোেরি িারারবন। োই চাকররর েথযগুরো তপরে েরড় েুেুন তনিওোকক। এজনয আপরন তে কাজগুরো কররে পাররন- - রনরজর তনিওোকক বৃরদ্ধ করুন । িবার িারথ তোোরোে রাখার তচষ্টা করুন । এরি কযাররোর েিরন িিােক। - পুররনা বন্ধু রদর তখাাঁজখবর রনন। তকননা োরদর কারে আপরন তপরে পাররন প্ররোজনীে তকারনা েথয। - রবরিন্ন িামারজক কমককারে অাংশগ্রিণ করুন। িাাংেিরনক তোেযো বাড়ারে রবরিন্ন িাংেিরন েুক্ত তিান। - কযাররোর রররেরিড িিা-িরমরে ও জব তফোরগুরোর তখাাঁজ রাখুন। - চাকরর িাংক্রান্ত রবরিন্ন রবষরের ওপর কমকশাোে অাংশগ্রিণ করুন। - রবরিন্ন কররপাররি িাউরজর ওরেবিাইি ব্র্াউজ করুন। - অনুিূ রে বা আইরডো প্রকারশর িমে আপনার তোোরোে দক্ষো কারজ োোন।
 • 7. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মরস্তষ্কজাে অপার িম্ভাবনারক কারজ োরেরে বযরক্তেে িফেোর িারথ িারথ মানবজারেরক উপকৃ ে করাই কযাররোর িাবনার মূে উরেশয। কযাররোর রশক্ষা এবাং প্ররশক্ষরণর িারথ িম্পরককে রবষে। তেখারন আনুষ্ঠারনক রশক্ষা রকাংবা প্ররশক্ষণ তনই, কযাররোর তিখারন অনুপরস্থে। এ কাররণ অরশরক্ষে একজন কৃ ষক এবাং রশরক্ষে একজন কৃ রষরবদ েখন কৃ রষরক জীরবকা অজকরনর তক্ষি রিরিরব অবেম্বন কররন, েখন কৃ ষরকর জনয ‘কৃ রষ’ তপশা িরেও কৃ রষরবরদর জনয ো ‘কযাররোর’। োোড়া, কযাররোর অথক শুধু তপশা নে, তপশার অরেররক্ত বযরক্তর িিজাে গুণাবরে, জীবরনর েক্ষয, উচ্চাকাক্সক্ষা, োরেে রবশ্বাি ও আদশক, িন্তুরষ্ট, মানরবক দারেে, অথক প্রারপ্ত ইেযারদ রবষেগুরো কযাররোরর ওেরপ্রােিারব অন্তিু কক্ত। বেকমারন তপশারদরররের (Professionalism) িারথ তবরশ্বক তচেনা )Globalization) িাংেুক্ত িওোে কযাররোর িাবনাে আিরে নানামারিক পররবেকন। কযাররোর অথক Career-এর আরিধারনক অথক জীবরনর পরথ অগ্রেরে, জীবনােন, রবকাশক্রম, জীরবকা অজকরনর উপাে বা বৃরত্ত ইেযারদ। Cambridge International Dictionary of English-এ কযাররোররর তে িাংজ্ঞা প্রদান করা িরেরে ো িরো -“রশক্ষা বা প্ররশক্ষরণর রিরত্তরে অরজকে এমন এক কমক তেখারন বযরক্তর িমগ্র কমকজীবরন গুণেে এবাং অরিজ্ঞো িম্পরককে উত্তররাত্তর িমৃরদ্ধ আরি, দারেরের বযাপকো বৃরদ্ধ পাে এবাং জীবন োপরন পেকাপ্ত অরথকর রনিেো থারক।” প্ররোজন িুস্পষ্ট িারেকি েরব কযাররোর অজকরন একরি িুস্পষ্ট ও িুউচ্চ িারেকি মানুরষর িাধনা ও েরেরক করেকগুণ বারড়রে রদরে পারর। মূেে এর অিারবই আমরা রনরজরক একরি িুন্দর পেকারে উন্নীে কররে পারর। তে িমে পারিয িাম্রাজয রেে রবশ্ববযাপী এক অপরারজে শরক্ত আর মুিেমারনরা রেে িারেরোনা িামানয ক’জনার রমরেে শরক্ত, রিক তিই িমেই মুিরেম শরক্ত কেৃকক পাররিযর পদানে িওোর তঘাষণা রদরেরেরেন আোির রািূে )িা(।এরি একরদরক তেমন কারফররদর িািািারির কারণ িরেরেে অপররদরক মুিেমানরদররক দীপ্ত িািিী ও পররেমী করররেে। আর এিারবই পরবেকীরে পারিয রবজে িম্ভব িরেরেে। এক কািুররোর তেরে িুদৃব স্বপ্ন তদরখরেে তি আরমররকার তপ্ররিরডন্ট িরব। িাধনার বরে রেরনই িরেরেরেন আব্র্ািাম রেঙ্কন। িুেরাাং কযাররোর অজকন বা তম রেক িাফরেযর জনয একরি িুস্পষ্ট ও িুউচ্চ িারেকি রনধকারণ অেযন্ত জরুরর। েরব ইছে া কররেই রক িবরকেু করা িম্ভব? আরম ো িরে চাই ো রক শুধুমাি ইছে ার তজাররই িওো োরব? না, েরব ইছে ািাই তো আরে। মরনর মরধয ইছে া না জােরে তিরদরক অগ্রির িওো তকারনাক্ররমই িম্ভব নে। এখারন আমরা তপশা রিরিরব িরিক রবষেরক বাোই করর তনোর বযাপাররিরকই েুরে ধরার তচষ্টা করা িরব। প্রকৃ েপরক্ষ এক এক তপশার দারব এক এক ধররনর গুণাবরের। তক তকান্ তপশাে োওোর জনয উপরোেী ো রনধকাররে িরে থারক বহুোাংরশ োর িিজাে গুণাবরের উপরর। এই গুণাবরে এবাং বযরক্তেে আগ্রি ধরর রিিাব কররে িে তক তকান্ তপশাে রনরোরজে কররব রনরজরক। বেকমান িমরে জেৎরি বড় তবরশ প্ররেরোরেোপূণক িরে পরড়রে। আর বাাংোরদরশর অবস্থা তো আররা তবরশ গুরুের। জনিাংখযার অনুপারে আমারদর তদরশ িুরোে -িুরবধা রনোন েই অপ্রেুে। এ অবস্থাে একরি িুন্দর তপশা অজকন প্রকৃ ে অরথকই িুকরিন িরে পরড়রে। বেকমান িমরে এ তদরশর তে তকারনা েুবরকর পারথকব জীবরনর প্ররোজরন এই অজকনিু কু র জরনয ঘাম ঝরারে িে বহুরদন োবৎ। িযাাঁ, এর জনয িরিক পররকল্পনা ও দৃব পদরক্ষরপর রবকল্প তনই। িবার জীবরন একরি চূড়ান্ত িারেকি থারক। আর মুিরেম রিরিরব আমারদর িারেকি তো অরিন্ন। দুরনো আোি রাব্বুে আোমীরনর তদখারনা পরথ রবচরণ করর বযরক্ত, পররবার, িমাজ, জারে েথা িমগ্র রবরশ্বর কেযাণ িাধন করর পরকারে
 • 8. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মিান প্রিু র িন্তুরষ্ট অজকরনর মধয রদরেই তি েরক্ষযর পররিমারপ্ত। রকন্তু তিিা এরকবারর িিজ কাজ নে। এজনয জীবরনর প্ররেরিা রিাঁরড় খুব িেকক ও রবচক্ষণোর িারথ িপরক তেরে িে। িামানযেম িু রের কাররণ পা ফিরক রনরচ পরড় োওোর আশঙ্কা থারক। িেরো পরবেকীরে আবারও রিাঁরড়র ধাপগুরো অরেক্রম করা োে, রকন্তু েেক্ষরণ তো পার িরে তেরে অরনক িমে। অনযরদরক জীবরনর অরন্তমেগ্নও েেক্ষরণ দররাজাে কড়া নাড়রে শুরু করর তদে। োই প্রথম তথরকই েক্ষযিা িরে িরব অিু ি এবাং তি অনুোেীই জীবনরক পররচারেে কররে িরব। েরদ েক্ষযই রিক না থারক োিরে িবরকেুই এরোরমরো িরে োে। েন্তবযিীন কচুররপানা বা তকারনা কু রিা পারনরে পড়রে ো তেউরের োরে োরে তকবে তিরিই তেরে থারক। কখরনা েীব্র্ বাোি োরক োইনচুযে করর রবপরীে রদরক রনরে োে। এক িমে তি িেরো তকারনা তেউরের ঘূরণকরে িারররেই োে। রকন্তু তে কচুররপানারির রশকড় থারক রনরচ প্রেরম্বে, তি তো এিারব রনরজরক তিরি তেরে রদরে নারাজ। শে প্ররেকূ েোর মারঝও তি তচষ্টা করর রনরজরক রস্থর রাখরে। তকারনা ঘূরণক োরক িিরজই োইনচু যে কররে পারর না। বরাং ডােপাো রবস্তার করর রনরজর দখেদাররে আররা পাকারপাক্ত করর তনে। এ কাররণই জীবরনর েক্ষয রিক করাই কযাররোর প্ল্ারনাংরের প্রথম ধাপ। রকন্তু অেযন্ত পররোরপর রবষে, এরদরশর অরধকাাংশ েুবরকর তক্ষরিই রিদ্ধান্তিীনো পররেরক্ষে িে। ফরে োরা পারর না িরিক তপশারি তবরে রনরেও। োই প্ররোজন কযাররোর প্ল্ারনাং অথকাৎ প্রথরম তপশা রনবকাচন এবাং পরর তি অনুোেী রনরজরক েরড় তোো। কযাররোর প্ল্ারনাং অদূর িরবষযরে করণীে কােকিমরষ্টর অরগ্রম িুরচরন্তে রববরণই পররকল্পনা। এিা আমরা তকাথাে আরে এবাং িরবষযরে তকাথাে তেরে চাই োর মধযকার তিেুবন্ধন। কযাররোর িাংক্রান্ত পররকল্পনা প্রণেন এবাং ো বাস্তবােরনর পদ্ধরেরকই কযাররোর প্ল্ারনাং বরে। কযাররোর প্ল্ারনাং িরছে জীবনবযাপী একিা রনরন্তর প্ররচষ্টার নাম ো তপশা রনধকারণ, চাকরর, চাকররর িারথ িারথ জীবনোপন, চাকরর তথরক অবির, তদশ ও তদরশর মানুরষর স্বাথক িাংরক্ষণ ইেযারদ রবষেরক অন্তিু কক্ত করর। বাস্তবিম্মে, িমরোপরোেী এবাং পেন্দিই কযাররোর রনবকাচরনর তক্ষরি কযাররোর প্ল্ারনাং মূেে িববেিী মানুরষর তক্ষরিই প্ররোজয। তপশা রনবকাচরনর তক্ষরি োরা রিদ্ধান্তিীনোে তিারেন, কযাররোর প্ল্ারনাং োরদর েরথাপেুক্ত রিদ্ধান্ত গ্রিরণ প্ররোজনীে রনরদকশনা রদরে পারর। োোড়া রশক্ষা, অরিজ্ঞো ও চাকরর তখাাঁজার তক্ষরিও একজন কযাররোর িরচেন মানুরষর জনয কযাররোর প্ল্ারনাংরের িিরোরেো অপররিােক। পদ্ধরে প্ররোজনীে রশক্ষা তশরষ তকারনা তপশাে প্ররবরশর পূরবক একজন বযরক্তরক কযাররোর পররকল্পনা প্রণেন কররে িে। বাাংোরদরশর চাকররর বাজার েীব্র্ প্ররেরোরেোপূণক িওোে এই পররকল্পনা প্রণেন রবষেরি িূক্ষ্ম পেকরবক্ষণ এবাং রবরবচনাপ্রিূে িওো প্ররোজন। চাকররপ্রাথকীরদর জনয চারস্তর রবরশষ্ট রনম্নরেরখে কযাররোর প্ল্ারনাং পদ্ধরেরি রবরবচনা করা তেরে পারর- ক) আত্মপ্রকৃ রে োচাই : রনরজর প্রকৃ রেরবরুদ্ধ তকারনা তপশা বযরক্তর জীবরন িবকাঙ্গীণ িফেো আনরে পারর না। এ কাররণ কযাররোর প্ল্ারনাং পদ্ধরের এই স্তরর একজন চাকররপ্রাথকীরক মরন রাখরে িরব তে, প্রেযারশে চাকরররি তেন োর িিজাে পেন্দ বা আগ্রি এবাং আদশক, রবশ্বাি ও মূেযরবারধর পররপন্থী না িে এবাং বযরক্তেে রবশ্বাি ও আদশকরক োেন করার অরধকার ক্ষু ণ্ণ না করর। এোড়া রশক্ষা এবাং শারীররক ও মানরিক দক্ষোরক িামরন তররখ তপশা পেন্দ করা জরুরর। কারণ রশক্ষাজীবরন অরজকে রবষেই েরদ কমকরক্ষরির রবষে িে োিরে তিরক্ষরি অরনক িুরবধা িে। খ) তপশা রনবকাচরনর উপাে : িীরমে ধারণার ওপর রিরত্ত করর কযাররোর রিরিরব তকারনা তপশারক কযাররোর পররকল্পনাে তনো উরচে নে। কারক্সক্ষে তপশারি কযাররোর পররকল্পনাে স্থান তদোর আরে তি িম্পরকক প্ররোজনীে পিন-পািন এবাং পরীক্ষা খুবই জরুরর। তপশা িম্পরকক ধারণা ও েথয িাংগ্ররির জনয তে রবষেগুরোর িািােয তনো তেরে পারর োর মরধয প্রধান িরো- ✬ িাংরিষ্ট তপশাে রনরোরজে বযরক্তবরেকর পরামশক।
 • 9. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ✬ তপশাদার কযাররোর কাউরন্সেররদর কাউরন্সরোং বা পরামশক। ✬ তপশার তক্ষিিমূরি (অরফি, আদােে, রমে, ফযাক্টরর ইেযারদ) িররজরমরন ভ্রমণ। ✬ খেকােীন চাকরর,Internship, Volunteer, িারিকরির মাধযরম পূরবকই ধারণা তনো। ✬ িাংরিষ্ট তপশা িম্পরকক রেরখে বই এবাং েথযবহুে িাক্ষাৎকাররর মাধযরম। ে) তপশা রনরদকষ্টকরণ : এই ধারপ একজন রশক্ষাথকী- ✬ িম্ভাবয তপশারক রনরদকষ্ট কররব। ✬ এই তপশারক মূেযােন কররব। ✬ বযরেক্রম রকেু থাকরে তিগুরোরক পরীক্ষা-রনরীক্ষা করর তদখরব। ✬ তপশা অজকরনর তক্ষরি স্বল্পরমোরদ এবাং দীঘকরমোরদ উিে অপশনই রনধকারণ কররব। ঘ) প্ররোজনীে উপকরণ : প্রেযারশে চাকরররি পাওোর জনয প্ররোজনীে জ্ঞানেে এবাং উপকরণেে উন্নরে করার তচষ্টা কররে িরব। তেমন- ✬ প্ররোজনরবারধ অরেররক্ত রশক্ষা বা তেরনাংরের উৎিগুরো েদন্ত কররব। ✬ চাকরর তখাাঁজার তক শে রনধকারণ কররব। ✬ জীবনবৃত্তান্ত রেখরব। ✬ চাকররর িাক্ষাৎকাররর জনয প্র্তু রে তনরব। ✬ িারো আরবদনপি তেখার অরিজ্ঞো অজকন কররব। ✬ প্ররোজরন তকারচাংরের িািােয তনরব। এ পেকারে কযাররোররর স্তররবনযাি রনরে আরোকপাে করা প্ররোজন। একজন বযরক্তর কযাররোর মূেে রনরম্নাক্ত পাাঁচরি স্তরর পররবারিে িে- ১. স্বপ্নমে স্তর বা িমে : রশক্ষাজীবরনর শুরু তথরক কমকজীবরন প্ররবরশর আে পেকন্ত িমেই স্বপ্নমে িমে বা স্তর। অরধকাাংশ মানুষ জীবরনর প্রথম পাঁরচশ বের অরেক্রম করার িরঙ্গ িরঙ্গ স্বপ্নমে িমে অরেক্রম করর। এ িমে কযাররোর িম্পরককে নানা প্রেযাশা বা স্বপ্ন একজন বযরক্তর মরন জন্ম তনে, োর অরধকাাংশই অবাস্তব এবাং অেীক। এইিব কযাররোর িাবনা করেক বেররর মরধযই অপ্রারপ্তরে রূপ তনে। পররণরেরে বযরক্ত িোশাে রনমরজ্জে িে। ২. প্ররেষ্ঠার স্তর : কযাররোর প্ল্ারনাংরে একজন বযরক্তর রশক্ষা তশরষ চাকরর িন্ধান এবাং প্রথম চাকরর গ্রিরণর িমেিা প্ররেষ্ঠার িমে রিরিরব রবরবরচে। বাাংোরদরশর তপ্ররক্ষরে এ স্তররর তমোদ ২৫ তথরক ৩৫ পেকন্ত এই দশ বেররর মরধযই িীমাবদ্ধ। ৩. মধযবেকী স্তর : কযাররোররর এই পেকারে একজন বযরক্ত োর কমকেৎপরোে ক্রমােে উৎকষক িাধন করর অথবা রস্থরে পাে অথবা কমকেৎপরোে িািা পড়রে শুরু করর। কযাররোরর এই িমেিার তমোদই িবরচরে দীঘক। এরদরশ ৩৫ তথরক ৫৫ বের বেি পেকন্ত িমেরক আমরা একজন বযরক্তর কযাররোররর মধযবেকী স্তর রিরিরব অরিরিে কররে পারর। ৪. রস্থরে স্তর : কযাররোররর এই িমেিারে একজন মানুষ োর তপশা িম্পরকক নেুন রকেুই তশরখ না, রকাংবা তশখার আগ্রিও থারক না। এ পেকারে বযরক্ত োর কােকিম্পাদন প্ররক্রোে পূবকবেকী বেরগুরোর েুেনাে কম দক্ষোর পররচে রদরে শুরু করর। িাধারণে ৫৫ তথরক কযাররোরর রস্থরের স্তর শুরু িে।
 • 10. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কারিে কযাররোর অজকরন তনিওোরককাং বা তোোরোে অেযন্ত গুরুেপূণক। কথাে আরে ‘চাকরর তপরে মামার তজার োরে’। আর তনিওোরককাং এই মামা িৃরষ্টরে তবশ িিােক। িুেরাাং বুরদ্ধমারনর কাজ িরো তনিওোরককাংরের মাধযরম মামা িাংগ্রি করা। আর কারিে চাকরর বা পদরি বারেরে তনো। আবার বযবিারে িফেো অজকরনর জনযও তনিওোরককাংরের রবকল্প তনই। রকন্তু কীিারব তেরর কররবন তনিওোকক? তনিওোকক িৃরষ্টরে অপররিােক ৫ উপাদান আরোরচে িরেরে এই রনবরন্ধ। ১. রবজরনি কাডক রবজরনি কাডক। োরক আমরা রিরজরিাং কাডক রিরিরবই তবরশ রচরন। বেকমান রডরজিাে েুরেও তোি এই রজরনিরি তবশ গুরুেপূণক। কাররা িারথ নেুন পররচরের তক্ষরি রকাংবা তকারনা অনুষ্ঠারন কাউরক তদোর মরো তকারনা রজরনি আপনার থাকা চাই। আর তিরি িরে পারর আপনার রবজরনি কাডক। কারণ, আপরন অনুষ্ঠান তথরক চরে তেরেও আপনার কাডকরি তথরক োরব িাংরিষ্ট বযরক্তর িারে। আর োাঁরক আপনার কথা স্মরণ করররে তদরব এই কাডক। আপরন েরদ রশক্ষাথকী বা তবকার তিান েরব কারডক আপনার নাম, তমাবাইে নম্বর, ইরমইে রিকানা উরেখ করুন। আর েরদ তকারনা প্ররেষ্ঠারন চাকরর কররন রকাংবা রনরজরই তকারনা প্ররেষ্ঠান থারক েরব নাম, তমাবাইে নম্বর ও ইরমইে রিকানা োড়াও আপনার পদরব এবাং প্ররেষ্ঠারনর নাম উরেখ কররে িু েরবন না। মাি আড়াইশ’ তথরক রেনশ’ িাকাে ১ িাজার কাডক তেরর করা োরব। ২. বযরক্তেে ইরমইে অযারেি তনিওোরককাংরের তক্ষরি অবশযই বযরক্তেে ইরমইে রিকানা বযবিার রনরিে করুন। কখরনাই প্ররেষ্ঠান প্রদত্ত ইরমইে রিকানা বযবিার কররবন না। কারণ আজ আপরন তেখারন চাকরর কররেন, কাে তিখারন চাকরর না-ও কররে পাররন। িুেরাাং তনিওোরককাংরে প্রারেষ্ঠারনক বা বযবিারেক ইরমইে রিকানা বযবিার কররবন না। োোড়া আপনার িম্পরকক রবরশষ পররচে প্রদান করর এমন রিকানাও বযবিার কররবন না। তেমন : foodie327@ অথবা talk2susie@ ইেযারদ। েরব আপনার তপশােে পররচে বিন করর এমন শব্দ বযবিার করা তেরে পারর। তেমন : journalist@। প্ররেষ্ঠান রনরজর মারেকানাধীন িরে প্রারেষ্ঠারনক ইরমইে রিকানা বযবিার কররে পাররন। েরব একান্ত বযরক্তেে রিকানা থাকা বাঞ্ছনীে। ৩. িামারজক রমরডোে উপরস্থরে বেকমারন কাররা িারথ প্রথম পররচরের পর অরধকাাংশ মানুষই আপনারক িামারজক তোোরোে মাধযরম তখাাঁজ কররে পাররন। তি তক্ষরি তফিবুক, িু ইিার, রবরশষ করর LinkedIn প্রিৃ রে তনিওোরকক েুক্ত িরে োন। LinkedIn একরি প্ররফশনাে তনিওোকক। এরে আপনার তপ্রাফাইে না থাকরে আজই একরি তেরর করুন। আর তপ্রাফাইে থাকরে আপ িু তডি রাখুন। এখানকার গ্রুপগুরো ইেরনার কররবন না। রবরিন্ন রবশ্বরবদযােে, করেজ অযাোমনাই রকাংবা রশল্প প্ররেষ্ঠানরকরিক গ্রুপগুরোরে রনরজরক িাংেুক্ত রাখুন। এিব গ্রুপ চাকরর তখাাঁজার তবশ উপেুক্ত স্থান। এোড়া তফিবুক গ্রুপ রকাংবা তপইরজও রবরিন্ন চাকররর খবরাখবর পাওো োে। এগুরো কাররা িারথ তোোরোরের উত্তম জােোও বরি। েরব তকারনা তপা বা েরব আপরোরডর তক্ষরি িেকক থাকু ন। তকননা তকারনা তকারনা চাকররদাো এখন তফিবুরক আপনার তপ্রাফাইে ও যািাি তদরখ আপনার ‘ যািাি’ িম্পরকক ধারণা রনরে পাররন। ৪. আপ িু তডি রিরি রনরজর বযরক্তেে করম্পউিার বা েযাপিরপ একরি আপ িু তডি রিরি রাখুন। রনরজর করম্পউিার না থাকরে বন্ধু -বান্ধব বা অনয কাররা করম্পউিারর আপরডি করর তপনোইরি রাখরে পাররন। এমনরক আপরন েরদ এখনই চাকররপ্রেযাশী না িন েবুও। কারণ তে তকারনা িমে আপনার দরকার িরে পারর এরি। আর আোমী রদরনর প্র্তু রে কখরনা ক্ষরেকর িে না।
 • 11. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com এমনও িরে পারর তে, তকারনা অনুষ্ঠারন একজরনর িারথ আপনার িাক্ষাৎ িরো রেরন আপনার কারে রিরি চাইরেন। আর আপরন ো আপরডি করর তদরবন বরে এক িপ্তাি তদরর কররেন! ৫. িরিক দৃরষ্টিরঙ্গ িবকরশষ উপাদান রকন্তু অেযন্ত গুরুেপূণক রবষে িরছে আপনার দৃরষ্টিরঙ্গ বা অযারিরচউড। রেরন আপনারক িািােয কররবন এমন কাউরক তখাাঁজার পররবরেক আপরন োরক িািােয কররবন োরক খুাঁজুন। িুরোেিন্ধানী তোরকর বযাপারর মানুষ িেকক থারক। োই কাররা রবজরনি কাডক িাংগ্রি করর তকারনা িুরোে বা আনুকু েয পাওোর তক্ষরি ো বযবিাররর পররবরেক দীঘক তমোরদ িম্পকক েরড় েুেুন। তনিওোকক রাোরারে তেরর করার তকারনা রবষে নে। আবার রবরিন্ন অনুষ্ঠান রকাংবা তপ্রাগ্রারম অাংশগ্রিরণর মাধযরমই চাকরর পাওো বা বযবিারে িাফেয অজকন করা িম্ভব নে। জীবরনর িকে তক্ষরি তনিওোকক তেররই িফে তনিওোরককাংরের তোপনিূি। জীবন বাাঁচারনার জনয জীরবকা রিিারব মানুষ তকান না তকান কাজ করর থারক। এই কাজ করার মাধযরমই মানুষ তকান একরি রবষরে রনরজরক দক্ষ করর জীরবকার পথ রিরিরব ো তবরে তনে। জীরবকার পথ রিরিরব মানুষ তে পন্থারক তবরে তনে োই মূেে োর কযাররোর তেমন একজন ডাক্তার োর জীরবকা রিরিরব ডাক্তারর করর থারকন। এখারন ডাক্তারর করািারক রেরন কযাররোর রিরিরব রনরেরেন। আর এজনয রেরন তকান িািপাোরে কাজ কররন। িুেরাাং আররকরি রবষে এখারন চরে আরি তে, কাজ করা আর কযাররোর এ দুরি রবষে পরষ্পর িম্পকক েুক্ত িরেও একই রবষে নে। মূেে মানুষ োর কযাররোর রিক কররে বা েরক্ষয তপৌঁোরনার জনয রবরিন্ন ধররনর কাজ করর থারক। আরও একরি উদািরণ রদরে বো োে -একজন োি তকান একরি িাধারন রবষরে গ্রাজুরেশন বা স্নােক করার পর িেে তকান প্ররেষ্ঠারন মারককরিাং রবিারে চাকরর রনরেন। রকন্ত এ িমরে োর কযাররোর তক মারককরিাং বোিা রিক িরব না। কারণ এক বের পর রেরন িেরো অনয একরি তকাম্পানীরে তিেি বা রবক্রে রবিারে অথবা রিিাবরক্ষণ রবিারে চাকরর রনরেন। এিারব করেক বের কাজ করার পর রেরন রিদ্ধান্ত রনরে পাররন তে রেরন তকান রবিারে রনরজরক দক্ষ কররবন এবাং পরবেকীকারে তি রবষরেই রনরজর কযাররোর তেরী কররবন বা তি রবষরেই উচ্চপদ গ্রিণ কররবন। এ িমরে রেরন োর কযাররোররর একরি প্রথম এবাং প্রধান ধাপ অরেক্রম কররবন। িুেরাাং আমরা বেরে পারর তে, কযাররোররর জনয আমারদররক রবরিন্ন পেকারে কাজ কররে িে। এ অবস্থাে পরবেকীকারে আমারদর রিদ্ধান্ত রনরে িরব, তকান পন্থা বা রবষেরক কযাররোর রিরিরব তবরে তনো তেরে পারর। এ রিদ্ধান্ত তনোর অনযেম উপাে িরছে কযাররোর পররকল্পনা। একজন বযরক্ত েে শুরু তথরক োর কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন রেরন েে োড়াোরড় তিই েরক্ষয তপৌঁোরে পাররবন। কযাররোর পররকল্পনার জনয তে রবষেরি দরকার ো িরো, িাফেয িম্পরকক ধারণা থাকা। িাফেয অজকরন কী গুণাবেী থাকা উরচে:  িাধারণ জ্ঞান  রনজ রবষরে পররপূণক জ্ঞান  আত্মপ্রেযে  বুরদ্ধমত্তা
 • 12. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com  কাজ করার দক্ষো  তনেৃে  িু ে তথরক রশক্ষা তনোর দক্ষো  িৃজনশীেো  আত্মরবশ্বাি  েথােথ বাচনিরঙ্গ  অরনযর বযাপারর িাংরিষ্ট থাকা  িােয উপররাক্ত গুণাবেী োরা অজকন করররেন োরাই িাফেয োি করর থারকন। এই গুণগুরো জন্মিূরি না থাকরেও কারজর মাধযরম অজকন িম্ভব। রনরজরক জানুন, তদখুন তো আপনার মরধয এই গুণিমূি আরে রকনা:  িিমরমকো  িািযরি  তি জনযরবাধ  রবশ্বাি অজকন -এর দক্ষো কযাররোর পররকল্পনা -এর জনয অবশযই আপনারক েক্ষয রিক কররে িরব। এজনয ো কররবন:  আপনার েক্ষযগুরে রিক কররবন  েক্ষযগুরে কােরজ রেখরবন  েক্ষযগুরে িুরনরদকষ্ট িরে িরব  েক্ষযগুরে গুরুে অনুোেী তেণীবদ্ধ কররে িরব  প্ররেরদন েক্ষযগুরে স্মরণ কররে িরব েক্ষয রিক করার জনয S M A R T তিকরনক বযবিার করা তেরে পারর। এখারন োর বযাখযা তদো িে: S = Specific বা িুরনরদকষ্ট M = Measurable বা পররমাপরোেয A = Achievable বা অজকনরোেয R = Realistic বা বাস্তবধমকী T = Timeframe বা িমেকািারমা িাফরেযর জনয আরও ো জানরে িরব: SEE Factors S = Smile বা িািযমে E = Eye Contact বা মনরোে E = Enthusiasm বা উরদযাে
 • 13. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আরও ৮ রি রনরদকশনা িে :  ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ  ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ বজাে রাখা  িমোনুবেকী িওো  প্রস্তে থাকা  রনরজর েক্ষয িম্পরকক িরচেন থাকা  রনেন্ত্ররণ রাখা  িরিকিারব কাজ করা  পররপূণকিারব কাজ িম্পন্ন করা কযাররোর পররকল্পনা এবাং িাফরেযর জনয আররকরি গুরুেপূণক রবষে িে িমে বযবস্থাপনা। আপনারক অবশযই িমে বযবস্থাপনা জানরে িরব। এর জনয ো কররে িরব:  আপনার প্ররেরদরনর কাজগুরো রেরপবদ্ধ করুন  প্ররেরি কারজ এখন আপরন েরড় কে িমে বযে কররেন ো রনরূপণ /রিক করুন  প্ররেরি কারজ েরড় কেিু কু িমে প্ররোজন ো তবর করুন  প্ররেরি কারজ েরড় আপরন কেিু কু িমে অরেররক্ত বযে কররন ো তবর করুন  এখন রিদ্ধান্ত রনন কীিারব আপরন আপনার িমে বযে কররবন? িমে বযবস্থাপনা আপনার জীবরনর তমাড় ঘুরড়রে রদরে পারর, েরদ আপরন িরিকিারব ো প্ররোে কররে পাররন। প্ররে রারে ঘুমারনার আরে আোমীকাে আপনার করণীে কাজগুরে একরি কােরজ রেরপবদ্ধ করুন এবাং োরপারশ তকান িমরে ো কররবন ো রেখুন। আপনার িারের অরেররক্ত িমে অনয তকান প্ররোজনীে কারজ বযে করুন। কযাররোর পররকল্পনার জনয আররকরি গুরুেপূণক রবষে িরছে কারজর চারপর বযবস্থাপনা: আমারদর তদরশ এ রবষেরিরক খুব কম গুরুে তদো িে। আপরন েরদ চাপ কমারে না পাররন, েরব ো আপনার কযাররোররর জনয বাধা িরে দাাঁড়ারব। আমরা অরনক তনরেবাচক পরররবরশর মরধয বড় িরছে , এর ফরে কারজর চাপ বযবস্থাপনা আমারদর জনয খুবই প্ররোজনীে। চাপ কমারনা ও বযবস্থাপনার জনয আমারদর ো কররে িরব :  রনরজর উপর রবশ্বাি রাখা  তনরেবাচক তোকরদর এরড়রে চো  িবরকেু িিরজ গ্রিণ করা  মাথা িান্ডা রাখা  িব িমে ইরেবাচক দৃরষ্টিরঙ্গ বজাে রাখা  তনরেবাচক রবষেরক ইরেবাচকিারব তদখা তমরডরিশন অরনক িমে আমারদর চাপ কমারে পারর, োই তমরডরিশন করা তেরে পারর। বাাংোরদরশ এখন এর বযাপক চচকা িরছে । উপররাক্ত রবষেগুরের প্ররে মরনারোেী িরে আপরন িিরজই আপনার কযাররোর পররকল্পনা কররে পাররবন। কারণ কযাররোর পররকল্পনা এর জনয আপনারকই িরিক রিদ্ধান্ত রনরে িরব। আপরন অনয কাররা কাে তথরক উপরদশ রনরেও রনরজর রিদ্ধান্ত রনরজই তনরবন। কখরনা অনয কাররা রিদ্ধান্ত তেন -আপনার ওপর চারপরে না তদো িে।
 • 14. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com একরি িাে কযাররোর েরড় তোোর জনয অবশযই দক্ষোর উন্নেন প্ররোজন। রকন্ত দক্ষো রবষেরি অরনক বযাপক এবাং একরি দক্ষো, একরি দক্ষোর উপর রনিকরশীে। আপরন শুধু একরি বা দুইরি রবষরে দক্ষো অজকন কররে িাফেয োি কররবন, এিা মরন করা রিক না। িাফেয োি করার জনয েে তবশী দক্ষো অজকন করা োে েেই একরি িুন্দর ও িফে কযাররোর এর রদরক আপরন এরেরে তেরে পাররবন। স্বিাবেই প্রে জারে, তকান তকান দক্ষো অবশযই উন্নেন করা প্ররোজন। তে দক্ষোগুরে অবশযই উন্নেন কররে িরব ো িে: ✬ আইরি ✬ করমউরনরকশন ✬ বযবস্থাপনা করমউরনরকশন দক্ষো: আপরন রকিারব অনয একজন বযরক্তর কারে িুন্দরিারব আপনারক উপস্থাপনা কররে পাররেন, োই িে আপনার করমউরনরকশন দক্ষো। অথকাৎ আপনার কথা -বােকা , আচার -বযবিার এর মাধযরম আপরন আপনারক কেিা আকষকণীে করর েুেরবন অনযরদর কারে। ✬ করমউরনরকশন দক্ষোে দক্ষ িরে িরে আপনারক রনরন্মাক্ত রবষে গুরে চচকা কররে িরব। তেমন -আপনার িাধারন জ্ঞান ও বুরদ্ধমত্তা বযবিার করবত ন িব িমে। ✬ আপনার আত্মরবশ্বাি বাড়ারে িরব এবাং বাচনিরঙ্গর উন্নরে িাধন করার তচষ্টা কররবন। বাচনিরঙ্গর উন্নেরনর জনয উপরস্থে বক্তৃ ো বা রবেকক প্ররেরোরেোে অাংশগ্রিন করা উরচে রনেরমেিারব। এমনরক বন্ধু -বান্ধব রমরে এই কাজরি কররে পাররন রনরজরদর দক্ষো উন্নেরনর জনয। ✬ তপাষাক -পররছে রদর বযপারর েকবান িউন এবাং ো আপনারক মানাে এবাং অনযরা পেন্দ করর ো পররধান করুন ✬ আপনার রবরিন্ন মুদ্রারদাষ পররিার করুন এবাং িারের নখ, চুরের খুশরক এবাং অনযানয তরাে -জীবানু িম্পরকক িেকক থাকু ন। ✬ আেনার িামরন অথবা বন্ধু রদর িারথ কথা বো চচকা করুন এবাং আঞ্চরেকো েেিা পারুন পররিার করুন। বযবস্থাপনা দক্ষো: আপনার কযাররোর তক িুন্দর কররে বযবস্থাপনা দক্ষোে আপনার দক্ষো থাকা প্ররোজন। বযবস্থাপনা দক্ষোে আপরন দক্ষো তদখারে পাররে আপরন িিরজ অনযরদর তচারখ পড়রবন এবাং আপরন ধীরর ধীরর কযাররোররর শীরষক তপৌঁোরে পাররবন। বযবস্থাপনা দক্ষো বাড়ারনার জনয আপনারক ো কররে িরব, ো িে : ✬ আপনারক তনেৃরের গুনাবেী চচকা কররে িরব। তনো িাবরেই তনো িওো োে না। েরব রনরজর উপর রবশ্বাি রাখরে িরব এবাং তনেৃে তদবার মানরিকো থাকরে িরব। ✬ তে তকান কাজ িারে রনরে ো িুন্দর িারব তশষ করার মানরিকো থাকরে িরব। মাঝ পরথ তকান কাজ েরদ করিন
 • 15. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মরন করর তেরড় তদন, োিরে বুঝরবন আপনার মরধয বযবস্থাপনা দক্ষোর অিাব ররেরে। তকান কাজ করিন মরন িরে রচন্তা করর তবর কররবন রকিারব ো অনয উপারে িম্পন্ন করা োে। কারা আপনারক এই রবষরে িািােয কররে পারর ইেযারদ। ✬ বযবস্থাপনা দক্ষোর অনযেম একরি প্রধান রবষে িে িমে বযবস্থাপনা। এর পাশাপারশ মানুরষর রবশ্বাি অজকন করাও একরি বযবস্থাপনা দক্ষো। আপনার তি জনযরবাধ আপনারক রবশ্বাি অজকরন িিােো কররব। ✬ িু ে তথরক িরিকিা রশক্ষা তনবার দক্ষো থাকরে িরব। োর িারথ িারথ িািযরি তবাধ আপনারক একজন দক্ষ বযবস্থাপক রিরিরব প্ররেরষ্ঠে কররে িিােো কররব। আইরি দক্ষো: বেকমান িমে আপরন েরদ করম্পউিার না জারনন, োিরে আপনারক রশরক্ষে বো োরব না। শুনরে খারাপ োেরেও এিাই িরেয। আবার োর মারন আপরন করম্পউিারর উচ্চরশরক্ষে িরবন ো নে। আইরি দক্ষো বেরে তবাঝাে করম্পউিার বযবিার করর রচরি বা তকান ডকু রমন্ট রেখরে, িুন্দরিারব রপ্রন্ট করা জানরে িরব। জানরে িরব কীিারব করম্পউিার বযবিার করর আপরন ডািা মযারনজরমন্ট কররে পাররন। করম্পউিার বযবিার করর কীিারব একরি তপ্ররজরন্টশন কররে পাররন। এোড়া ইন্টাররনি বযবিারও িােিারব জানরে িরব। এর পাশাপারশ েরদ করম্পউিার এর িাডকওেযার ও তমইনিযারনন্স জানা থারক েরব আপরন আইরি দক্ষোর প্রধান ধাপগুরো পূণক কররবন। িবকরশষ বো োে, কযাররোর পররকল্পনার জনয আপরন ওপরর উরেরখে দক্ষোগুরের েেগুরে আেে কররে পাররবন, আপনার িম্ভাবনা েেই উজ্জে িরব। কযাররোর প্ল্ারনাং এর এই িু েগুরো পররিার করুন: ✬ আপরন ো িাে পাররন োর িারথ আপনার পেরন্দর পাথককয িৃরষ্ট করা: অরনরকই বরে আপনার েো িাে োই বরে আপরন এই রিদ্ধান্ত রনরেন তে আপরন িারা জীবন আচার অনুষ্ঠারন োন তেরে কারিরে রদরবন। এ রিদ্ধান্ত আপনার জনয িু ে িরে পারর, েরদ না আপরন এিা রবচার কররন তে তপশা রিিারব োন োওোিা উপরিাে কররে পাররবন রকনা। আপরন তকান বযপারর িাে োর আরে গুরুেপূণক িরো আপরন রক কররে পেন্দ কররন। আপরন ো কররে পেন্দ কররন োরে আপরন েরথষ্ট দক্ষ না িরেও পররেম ও িাধনার বরে আপরন ো অজকন কররে পাররন। ✬ শরখর িারথ তপশার পাথককয না করা আপরন িেে তদ ড়ারনা, আইন, বইপড়া, এবাং ঝু রড় বানারনা পেন্দ কররন। আপরন িেে িাবরেন -এিবগুরো তক্ষক্ররক একরি তপশাে আনা োে রকনা। উরনগ্ন িওোর রকেু নাই। আপনার এরকম রকেু কররে িরব না। তকান একরি িাধারন তপশা আপনার িবগুো শখ তমিারব এরকম তিরব বিািা একিা বড় রকরমর িু ে। মরন রাখরবন এর অথক এই নে তে আপরন আপনার তপশারক পেন্দ কররেন না। আপরন আিরে তপশার উপর আপনার শখরক গুরুে রদরছে ন ✬ তপশার একরি রদরকর িারথ অবস্থার িামরগ্রক পাথককয না করা অরনক িমে তকউ তকউ তকান তপশা রস্থর করার িমে এমন তিরব বরিন তে োরা তেমন রকেু না কররই ো িরে তেরে পাররবন। তেমন -তকউ রেখরে পেন্দ কররন। তেখারেরখর তপশার িুরোেগুরো না তদরখই তিরব রনন তে একজন তেখক িরে োরবন এিা িু ে। এমনও িরে পারর তকবে উপনযারিক, িাাংবারদক ও করপরাইিাররর মে তেখক িরে চাইরেন েখন এর স্থরে রেরন একজন মন্ত্রী, জনিাংরোে -িিকারী ,িম্পাদক অথবা িরকারী েরবকারী িওোর রচন্তা কররে পাররেন।
 • 16. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িাফরেযর িুরনরদকষ্ট িাংজ্ঞা তনই। েবুও িাফেয োরির জনয আধুরনক এই করপকাররি কােচাররর েুরে গ্রািকিুেি আচরণরক অেযন্ত গুরুে তদওো িে। বযবিা রকাংবা অরফি, িব তক্ষরিই এমন আচরণ প্ররেষ্ঠান রকাংবা কমকীর জনয িাফেয রনরে আরি। গ্রািকিুেি আচরণ রনরে এই তেখাে জানারছে ন আফররন জািান কমকরক্ষরি িাফরেযর জনয উন্মুখ থারকন িকরেই। েরব িকরেই রক িফেো পান? এই প্ররের উত্তর িরন্দিােীেিারবই িরব 'না'। কিন্তু কিন সিলে সফেতার তিই রশখরর তপৌঁোরে পাররন না? আিরে িাফরেযর জনয িুরনরদকষ্ট তকারনা মাপকারি তনই। প্ররেরি তক্ষরির জনযই িাফরেযর আোদা আোদা রনোমক ররেরে। করিার পররেম, িেো, রনষ্ঠা প্রিৃ রে গুণাবেী অবশয প্ররেরি তক্ষরিই িাফরেযর পূবকশেক। েরব এর বাইররও আোদা আোদা কারজ িাফরেযর জনয আোদা আোদা রবষে অনুিরণ কররে িে। েরব রবরিন্ন প্ররেষ্ঠারন োরা উচ্চপরদ আিীন ররেরেন, োরদর িকরের জনযই একরি রবষে তমরন চো প্ররোজন। আর ো িরো অধীনস্ত িকরের িারথ আন্তররক িম্পকক বজাে রাখা। একজন বযবিােী তেমন োর প্ররেরি কা মার বা গ্রািরকর িারথ েথািম্ভব আন্তররক বযবিার কররন, তেমরন উচ্চপদস্থরদরও অধীনস্তরদর প্ররে তেমন বযবিার রনরিে কররে িে। ব্তু েপরক্ষ আধুরনক করপকাররি কােচারর িিকমকী িকরের িারথই গ্রািরকর মরো আচরণ করা েুরক্তেুক্ত। করপকাররি কােচাররর মরো বযবিারেও গ্রািকরদর িারথ আচরণ অেযন্ত গুরুেপূণক। আপনার িিকমকীর িারথ আপনার কা মার-তফাকািড অযারিিরমরন্টর উপর এখারন করেকরি ধারণা তদওো িরো ো আপনার কযাররোর এবাং বযবিাে িিােো কররব। ✬ আপনার কমকচারীরা িরছে প্ররেরবম্ব। োরা আপনার জনয কাজ করর োরা আত্মিীন নে। োরদর নানা আচররণই রনরজর চাকরর িম্পরকক োরদর অনুিূ রের বরিুঃপ্রকাশ ঘরি। আপরন েরদ আপনার কমকীরদর িারথ িদ্রো ও িম্মানজনক আচরণ কররন ো আপরন আপনার কা মাররর িরঙ্গ কররন, োিরে পরবেকী িমরে োরদর আচররণও এরি প্রকাশ পারব। 'িাউ িু রথাংক োইক দয ওোল্ডকি তগ্ররি রনউ রমরডো মেেি'-এর তেখক মারিকো তেিন িানকার বরেন, আপনার কমকীরাই আপনার বযবিার প্ররেরবম্ব। আপরন েরদ চান তে আপনার কমকীরা আপনার জনয কাজ করর েরবকে তবাধ করুক, োিরে োরদর িারথ তিিারবই আচরণ কররে িরব। কমকীরা েরদ অরফি বা বযবিা প্ররেষ্ঠারনর প্ররে অনুেে এবাং আন্তররক তবাধ না করর, োর প্রিাব অনযরদর মরধযও রবরশষ করর কা মাররদর মরধযও জােরব। এিা কখনই কাময িরে পারর না। ✬ রবশ্বস্ত কা মার রিরিরব আপনার কমকীরদর মূেযােন করুন। োিরে িবিমে োরা আপনার িারথ থাকরব। িারেরন্টর মরো আপরন আপনার কমকীরদর অাংশগ্রিণ এবাং িামরথকযর কথা কখনও িু রে োরবন না। উৎিাি তদওো িারো েরব বাস্তব পুরস্কার আরও তবরশ িারো। কমকীরদর প্ররণাদনা রনরিে কররে করম্পনরিশন বা ক্ষরেপূরণ তদওোর পযারকজ এবাং তবানাি তপ্রাগ্রাম চােু করুন। আপনার অরফি বা বযবিা প্ররেষ্ঠারন এমন একরি পরররবশ বজাে রাখুন োরে কমকীরা আপনার বযবিার িারথ িাংরিষ্ট িরে তেরে পারর; প্ররেষ্ঠান বা আপনার িাফরেযর িারথও তেন োরা একাত্ম িরে পারর। এরে করর প্ররেষ্ঠারনর প্ররে োরা অরনক তবরশ অনুেে িরব এবাং প্ররেষ্ঠারনর িাফরেয রনরজরাও েরবকে িরব। ফরে োরদর কারজর তপ্ররণা তবরড় োরব।
 • 17. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ✬ কথা-বােকা বা আোপ-আরোচনা িিজ নে। েরব এই কাজরির চচকাও রাখরে িরব। তবরশরদন আরের কথা নে, েুক্তরারষ্ট্রর একজন নযাশনাে ফু িবে রেে তকারচর স্ত্রী জানরে পাররেন তে োর স্বামীরক তবে মারা িরেরে। িমিযািা রেে এই তে, রেরন এই খবরিা তররডও তপ্রাগ্রারমর মাধযরম তজরনরেরেন। এ রকম করমউরনরকশন রমিিযাপ তোি বযবিার জনয ক্ষরের কারণ িে। এ জনয এ রকম োরে না ঘরি োর বযবস্থা রনরে িরব। আপরন তেমন আপনার কা মাররক তকারনা রকেু িম্পরকক রজরজ্ঞি কররন, তি রকম আপনার কমকীরদর িারথও রনেরমে কথা বেুন। োরদর অনুররারধর রফডবযাক রদরে িরব এবাং োরদর নেুন তপ্রাডাক্টি, িারিকি অথবা প্ররিরডউররর িারথ আপরডি করার িুরোে রদরে িরব। িানকার বরেন, 'োরদর জনয তকারনা রকেু করার আরে োরদর িম্পরকক জানরে িরব। োরা তেন এিু কু রনরিে থারক তে অনয তকউ তকারনা রবষে িম্পরকক জানার আরেই োরা জানরব এবাং তি িম্পরকক োরাই িবার আরে বেরে পাররব।' ✬ স্পষ্টবাদী িরে িরব। আপনার এমন কা মার থাকরে পারর োর রডরপ্ল্ামযারি/ কূ িনীরে, বাউন্সড তচক কমনরিন্স রকাংবা িাধারণ জ্ঞান আপনারক বাধয করর োর িারথ বযবিাে িদ্রিারব তকারনা রকেু বেরে। একজন কমকী তে আপনার আশানুরূপ কাজ কররে না োরকও আপরন এই দৃরষ্টিরঙ্গরে তদখরে পাররন। রনম্নমারনর তকারনা কমকচারীরক রবদাে কররে িাংরকাচ তবাধ কররবন না। এিা েথািম্ভব িরদ্রারচেিারব কররে িরব। িানকার বরেন, 'োরদররক নেুন কাজ খুাঁজরে িািােয করুন, তরফারররন্সর অফার রদন এবাং িারো রকেু কররে িািােয করুন। একজন অিন্তুষ্ট ফরমার ইমপ্ল্রে িারো রবজ্ঞাপনদাো।' তিই রবজ্ঞাপন আপনার প্ররেষ্ঠারনর জনয রনুঃিরন্দরি িুফে বরে আনরব না। োোড়া আপনার িারো তকারনা কমকীও প্ররেষ্ঠান তেরড় আরও িারো িুরোে তপরে চরে তেরে পারর। কমকীরদর িারথ িারো আচরণ কররে তিিা আপনার জনয ইরেবাচক ফোফে বরে আনরব। ✬ আপরন েরদ কমকী িরে থারকন, োিরে প্রে করুন। একজন কমকী রিরিরব জব/কাজ আপনার উপর চারপরে তদওো িে, তিিা িম্পরকক আপনার িমযক ধারণা থাকা উরচে। আর োর জনয প্রে করর কাজরি িম্পরকক রবস্তাররে তজরন রনরে রনধা তবাধ কররবন না। োরে ক্ষরেিা আপনারই িরব। আপরন কা মার রিরিরব তেমন তকারনা তিবা বা পরণযর রবস্তাররে জানরে প্রে করর থারকন, তেমরন কমকী রিরিরবও আপনার উপর অরপকে কাজগুরো িম্পরকক প্রে করর রবস্তাররে তজরন রনন। ✬ বযবিাে অরিজ্ঞো িীমািীন অবাস্তব আশারক েযাে কররে বাধয করর। এিা একজন কমকীর তক্ষরিও িেয। কারজই আপনার কমকীরদর িারথ তিিারবই আচরণ করুন, তেন োরদর অরিজ্ঞোগুরো প্ররেষ্ঠারনর িারোর জনয বযবিার করা োে। আর আপরন কমকী িরে আপনার অরিজ্ঞো োরে প্ররেষ্ঠারনর িুফে বরে আরন, োর জনয কাজ করুন। ✬ না বেরে িে পারবন না, তিিা আপরন কমকীই তিান আর বিই তিান। কমকী িরে আপনার েরের বাইরর তকারনা কাজ তদওো িরে তিিা িদ্রিারব নাকচ করর রদন। কারণ এরে কাজরি িরিকিারব নাও িরে পারর ো প্ররেষ্ঠারনর জনয িুফে আনরব না। আবার কমকীর অববধ আবদাররকও প্রশে তদরবন না। তিরক্ষরি িরািরর না বোই িারো।
 • 18. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আপনার জীবনবৃত্তান্ত (CV) িরছে একজন িম্ভাবয চাকু ররদাোর কারে একজন চাকু ররপ্রাথকী রিিারব উপস্থাপন করার প্রাথরমক মাধযম। রকন্তু অরনক তক্ষরিই তদখা োে চাকু ররপ্রাথকীরা োরদর জীবনবৃত্তান্ত িুন্দর এবাং িরিকিারব তেরী করার বযপারর গুরুে প্রদান করর না। ফেেরেরে অরনক তোেয প্রাথকীই Interview তে ডাক পাে না এবাং তোেযো প্রমারনর িুরোে তথরক বরঞ্চে িে। আপনার জীবনবৃত্তান্ত (CV) তেরীর আরে তে িকে বাস্তবোর রদরক নজর রাখরবন  একজন চাকু ররদাো েরড় একরি জীবনবৃত্তান্ত-এর উপর ৩০ তিরকরন্ডর তবশী িমে তদে না। িুেরাাং এরি িরে িরব িাংরক্ষপ্ত। েথযগুরোর উপস্থাপন িরে িরব িুস্পষ্ট। অপ্ররোজনীে বা অরপক্ষাকৃ ে কম গুরুেপূণক েথয পররিার কররে িরব।  একজন অনরিজ্ঞ/ িদয পাি করা চাকু ররপ্রাথকীর জীবনবৃত্তান্ত এক তথরক দুই পাোর তবশী িওো তকানিারবই উরচৎ নে।  আপনার জীবনবৃত্তান্ত িরছে আপনার রনরজরক রবপণন করার মাধযম। িুেরাাং এরি িরে িরব আকষকণীে। েরব চিকদার তকান রকেু তেমন ররিন কােজ বা ররিন কারে বযবিার কররবন না।রকানরকেু Highlight কররে িরে তিরিরক Bold , italic বা underline কররে পাররন।  মরন রাখরবন, আপনার জীবনবৃত্তারন্তর মরধয েরদ তকান বানান িু ে বা িাষােে / Grammatical িু ে থারক েরব িম্ভাবয চাকু ররদাোর আপনার িম্বরন্ধ তনরেবাচক ধারণা িরব। এরি প্রকাশ পারব তে আপরন তকান কাজই রনিু কে িারব কররে িক্ষম নন। িুেরাাং একরি CV তেরীর পর তিরি রনরজ িাে করর পড়ু ন এবাং শুদ্ধ ইাংররজী জারনন এমন বযরক্তরক তদরখরে রনন।  েখন আপরন তকান রনরদকষ্ট চাকু রর রবজ্ঞরপ্তর-এর রবপরীরে আরবদন করার জনয জীবনবৃত্তান্ত পািারবন, েখন তচষ্টা করুন আপনার জীবনবৃত্তান্ত তিই চাকু ররর চারিদা অনুোেী তেরী কররে িরব। এর জনয প্ররোজন চাকু রর রবজ্ঞরপ্ত িাে করর পড়া এবাং প্ররেষ্ঠানরি িম্বরন্ধ রকেু েরবষণা করা। উদািরণ স্বরুপ আপরন েরদ জারনন তে রনরোেকারী প্ররেষ্ঠান
 • 19. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com বাাংোরদরশর তে তকান স্থারন রনরোে রদরে পারর, োিরে আপরন আপনার জীবনবৃত্তারন্ত উরেখ কররে পাররন আপরন বাাংোরদরশর তকান তকান স্থারন পূরবক অবস্থান করররেন। অথবা তকান রনরোেকারী প্ররেষ্ঠান এমন তকান তোক খুাঁজরে োর একজন িাংেিরকর িূ রমকা পােন কররে িরব, তিই তক্ষরি আপরন েরদ আপনার োিজীবরনর তকান িাংেিনকারীর িূ রমকা উরেখ কররন েরব আপনার জীবনবৃত্তান্ত রনরোেকারীর কারে আোদা মূেয পারব।  এরি খুবই গুরুেপূণক তে আপরন আপনার জীবনবৃত্তান্ত তে িরিক েথযরদরবন। এমন তকান েথয রদরবন না ো আপনার িাক্ষাৎকারর িু ে প্রমারনে িরে পারর। একরি জীবন বৃত্তারন্ত রক রক অাংশ থারক ? একরি জীবনবৃত্তারন্ত (CV) তে েথযগুরো আপরন িুরবনযস্ত িারব উপস্থাপন কররবন তিগুরো িরছে : ✬ রশররানাম (Title) ✬ িার িাংরক্ষপ (Career Summary ) : অরিজ্ঞো িম্পন্নরদর জনয তবশী প্ররোজন। ✬ কযাররোর উরেশয (Career Objective)-->িদয পাশ করা চাকু রর প্রাথকীরদর জনয তবশী প্ররোজন। ✬ চাকু ররর অরিজ্ঞো ( Experience ) ✬ রশক্ষােে তোেযো (Education) ✬ অরেররক্ত েথয (Additional Information) ✬ বযরক্তেে েথয (Personal Information) ✬ তরফাররন্স (Reference) রশররানাম (Title): জীবনবৃত্তারন্তর শুরুরেই থাকরব আপনার পুররা নাম। এিা তবাল্ড (Bold) িরব এবাং একিু বড় ফরন্ট রেখরে িরব (ডাক নাম পররিার করুন)। োর পর থাকরব আপনার রিকানা (বেকমান রিকানা) তেখারন আপনারক রচরি রদরে আপরন পারবন), তফান নম্বর ও ই-রমইে অযারেি। এই অাংশিু কু পৃষ্ঠার উপরর মধযখারন থাকরব, োরে ো প্রথরমই তচারখ পরর। Career িার িাংরক্ষপ (Summary) তে িকে বযরক্তরদর ৪-৫ বেররর তবশী চাকরীর অরিজ্ঞো আরে োরদর জনয এরি তবশী প্ররোজয। এই অাংরশ আপরন িরবকাচ্চ ৬-৭ োইরন উরেখ করুন আপনার পূবক চাকরীর অরিজ্ঞোর কমকরক্ষিগুরো। আপনার পূবক অরিজ্ঞোর িাফেযগুরো (Achievement) িাংরক্ষরপ েুরে ধরুন (েরদ থারক)। Career Objective এরি তবশী প্ররোজয িদয পাশ করা চাকু রর প্রাথকী বা অল্প অরিজ্ঞ (১-২ বের) চাকু রর প্রাথকীরদর জনয। এই অাংরশ আপরন আপনার চাকু রররক্ষরি বেকমান েক্ষয (Immediate goal) উরেখ করুন এবাং আপনার তোেযো রকিারব রবজ্ঞরপ্তে (Advertised) চাকু রর বা তে প্ররেষ্ঠারন পািারছে ন, োর প্ররোজন তমিারে পারর োর তপ্ররক্ষরে উপস্থাপন করুন।চাকু ররর জনয উপেুক্ত ইরেবাচক তবরশষ্টযগুরো িাংরক্ষপ্তিারব উরেখ করুন। চাকু রর রবজ্ঞরপ্ত বা তকাম্পারনর প্ররোজরনর িারথ খাপ খাইরে Career Objective তেখা জরুরী। আপরন তকাম্পারনরক রক রদরে পাররবন োর ওপর গুরুোররাপ করুন, তকাম্পারনর কাে তথরক আপরন রক আশা কররেন োর ওপর নে।
 • 20. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com Experience (কমক অরিজ্ঞো): অরিজ্ঞ তপশাজীরবরদর জনয এই অাংশরি রশক্ষােে তোেযোর আরেই আিা উরচৎ। িদয পাশ করা বা অল্প অরিজ্ঞোর তক্ষরি আরে রশক্ষােে তোেযো (Education) এবাং োর পরর experience আিা উরচৎ। তে িকে েথয আপনার প্ররেরি পূবক অরিজ্ঞোর তক্ষরি উরেখ কররবন তিগুরো িরছে , Organization name (প্ররেষ্ঠারনর নাম) Designation (পদবী) Time period- From & To (িমেকাে) Job responsibility (দারেে) Special achievement (উরেখরোেয িাফেয)  আপরন েরদ একই প্ররেষ্ঠারন রবরিন্ন িমরে রবরিন্ন পরদ কাজ করর থারকন, োিরে আোদা আোদা িারব ো উরেখ করুন।  িবরচরে গুরুেপূণক িরছে আপরন প্রথরমই উরেখ কররবন আপনার িাম্প্ররেক অরিজ্ঞো (most recent experience), োর পরর এক এক করর Resume Chronological Order -এ একরির পর একরি অরিজ্ঞো উরেখ কররবন ো তশষ িরব আপনার িবকপ্রথম অরিজ্ঞো রদরে।  আপনার খুব কম গুরুেপূণক বা কম িমরের অরিজ্ঞো উরেখ না করাই িাে। েরব েক্ষয রাখরবন তে আপনার List of experience এর মরধয োরে খুব তবশী Time gap না থারক। Education & Training (রশক্ষােে তোেযো ও প্ররশক্ষণ) আরেই বো িরেরে তে এই অাংশরি িদয পাশ করা বা অল্প অরিজ্ঞরদর জনয Experience অাংরশর আরেই আিা উরচৎ। Education অাংরশ আপরন আপনার রডরগ্রগুরোর নাম উরেখ কররবন এবাং রনরম্ন বরণকে েথয প্রদান কররবন।  রডরগ্রর নাম (রেমন: SSC, HSC, BCOM)  তকািক িমেকাে (করব তথরক করব)  রশক্ষাপ্ররেষ্ঠান এবাং তবারডকর নাম।  পরীক্ষার বের এবাং প্ররোজরন ফোফে প্রকারশর িমে।  ফোফে/Result এবাং েরদ উরেখরোেয িাফেয (রেমন: তমধাোরেকাে স্থান) থারক েরব োর উরেখ কররে িরব।  Experience-এর মরো এরক্ষরিও আপরন আপনার িবরচরে িাম্প্ররেক রডরগ্রর উরেখ আরে কররবন এবাং োর পর পেকােক্ররমক িারব বারকগুরো উরেখ কররবন।  েক্ষয রাখরবন আপনার তকান রডরগ্রর চূড়ান্ত ফোফে এখনও প্রকাশ না িরে থাকরে তিই রডরগ্রর উরেখ করার িমে ব্র্যারকরি Appeared উরেখ কররবন। তকান তকারিক অধযােনরে থাকরে Ongoing উরেখ করুন। তকান রডরগ্রর তক্ষরি আপনার Result েরদ খুব খারাপ িরে থারক েরব তকান Result -ই উরেখ করার দরকার তনই। মরন রাখরবন একরি রডরগ্রর ফোফে উরেখ করা ও অনযরি উরেখ না করা দৃরষ্টকিু ।  আপরন েরদ তকান রবরশষ প্ররশক্ষরণ অাংশগ্রিণ করর থারকন এবাং েরদ ো আপনার কারজর তোেযোর িিােক বরে মরন কররন েরব ো উরেখ কররবন। তিরক্ষরিও প্ররশক্ষণকারী প্ররেষ্ঠারনর নাম, Topics, প্ররেষ্ঠারনর িমে (Duration) োররখ উরেখ কররবন। প্ররশক্ষরণর োরেকা আপরন Education অাংরশর নীরচ রদরে পাররন।
 • 21. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com অরেররক্ত েথয / Additional Information তে িকে েথয উপরর উরেরখে অাংশগুরোর মরধয পরড় না রকন্তু চাকররর িারথ িম্পরককে ো এ রবিারে বণকনা করুন। ✬ তপশােে অজকন / Professional Achievement ✬ পদক/ িম্মাননা/ Award. ✬ িাষােে দক্ষো / Language Literacy ✬ করম্পউিারর দক্ষো / Computer Skills ✬ োইরিন্স,িরকারর পররচেপি, প্রকারশে তেখা ও িোরধকার ✬ তস্বছে ারিবী কমককান্ড ইেযারদ বযরক্তেে েথয / Personal Information এই অাংরশ রপোমাো, বেকমান/স্থােী রিকানা, ধমক, তে িকে তদশ আপরন ভ্রমণ করররেন, শখ ইেযারদ এখারন উরেখ করা তেরে পারর। তরফাররন্স (Reference) তখোে রাখরবন Reference অাংরশ আপরন আপনার রনকি আত্মীেরদর নাম উরেখ কররবন না। আপনারক আপনার োি জীবরন বা কমকজীবরন কাে তথরক তদরখরে এমন বযরক্তরকই আপরন Reference রিিারব উরেখ কররবন। অবশযই োরদররক Reference রদরবন োরদর তফান নাম্বার, রিকানা এবাং ই-রমইে (েরদ থারক) উরেখ কররবন। িাধারণে Reference রিিারব িরবকাচ্চ ২-৩ জরনর নাম উরেখ করাই তেে। েরব িবরচরে গুরুেপূণক তে বযাপাররর রদরক তখোে রাখরে িরব ো িরছে আপরন োরদররক Reference রিিারব উরেখ করররেন তি িকে বযরক্তরক আপনার আরে তথরক জানারে িরব তে আপরন োরদর Reference রিিারব আপনার জীবনবৃত্তান্ত (CV)-তে উরেখ করররেন।
 • 22. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com েখন আপরন তকান রনরদকষ্ট চাকু ররর রবজ্ঞাপন এর পরিকা বা ওরেবিাইি এ প্রকারশে পরররপ্ররক্ষরে আরবদন কররন অথবা িাধারণ িারব তকান প্ররেষ্ঠারন তকান উপেুক্ত পরদর (position) জনয আরবদন কররন েখন একরি আরবদনপি প্ররোজন িে। প্রথম তক্ষরি েরদ রনরোেকেকা রনরদষ্ট করর শুধু জীবনবৃত্তান্ত পািারে উরেখ কররন েখন আরবদনপি পািারনার প্ররোজন নাই। একজন রনরোেকেকার কারে একরি আরবদনপি এর গুরুে কী ? গুরুে িরছে , একজন রনরোেকেকা খুব অল্প িমরেই আরবদনপি তদরখ ধারণা তপরে পাররন তে আরবদনকারীর তোেযো োর রনরোেকেকার প্ররেষ্ঠারনর জনয প্রািরঙ্গক (Relevant) রক না এবাং এই বযরক্তরক আরদ Interview এর জনয আমন্ত্রণ জানারনা োে রকনা। এই পরররপ্ররক্ষরে একরি আরবদনপি িরছে একজন রনরোেকেকারক Influence বা প্রিারবে করার একরি প্রাথরমক মাধযম তেখারন আপরন আপনার রবরিন্ন তোেযো েুরে ধররবন ো এই রনরদষ্টক পদ বা এই রনরদকষ্ট প্ররেষ্ঠারনর জনয প্ররোজনীে ও প্রািরঙ্গক। আরবদন পি তেরীর তক শে েখন আপরন তকান রনরদকষ্ট চাকু ররর রবজ্ঞাপন এর পরিকা বা ওরেবিাইি এ প্রকারশে পরররপ্ররক্ষরে আরবদন কররন অথবা িাধারণিারব তকান প্ররেষ্ঠারন তকান উপেুক্ত পরদর (Any suitable position) জনয আরবদন কররন েখন একরি আরবদনপি প্ররোজন িে। প্রথম তক্ষরি েরদ রনরোেকেকা রনরদষ্ট করর শুধু জীবনবৃত্তান্ত পািারে উরেখ কররন েখন আরবদনপি পািারনার প্ররোজন নাই। একজন রনরোেকেকার কারে একরি আরবদনপি এর গুরুে কী ? গুরুে িরছে , একজন রনরোেকেকা খুব অল্প িমরেই আরবদনপি তদরখ ধারণা তপরে পাররন তে আরবদনকারীর তোেযো োর রনরোেকেকার প্ররেষ্ঠারনর জনয প্রািরঙ্গক (Relevant) রক না এবাং এই বযরক্তরক আরদ Interview এর জনয আমন্ত্রণ জানারনা োে রকনা। এই পরররপ্ররক্ষরে একরি আরবদনপি িরছে একজন রনরোেকেকারক Convince বা প্রিারবে করার একরি প্রাথরমক মাধযম তেখারন আপরন আপনার রবরিন্ন তোেযো েুরে ধররবন ো এই রনরদষ্টক পদ বা এই রনরদকষ্ট প্ররেষ্ঠারনর জনয প্ররোজনীে ও প্রািরঙ্গক। আপনার আরবদনপি তকানিারবই এক পাোর তবশী িওো উরচে নে। িাদা কােরজ (A4 Size) করম্পউিার করম্পাজ করর আরবদনপি রেখরবন। অবশযই তে তকান একরি ফন্ট এ (এররোে অথবা িাইমি রনউ তরামান) রেখরবন। তকানিারবই ররঙ্গন ফন্ট বযবিার কররবন না। রনরোেদাো েরদ স্ব িরস্ত আরবদনপি তেখার কথা উরেখ কররন, োিরে ো স্ব িরস্তই রেখরে িরব। এরকবারর ওপরর ডান পারশ আপরন আপনার রিকানা (রে রিকানাে আপনার রচরি পািারে আপরন পাররন) রেখরবন। খারম আপনার ই তমইে এযারেিও উরেখ কররে পাররন। (েরদ থারক) রিক োর নীরচ রকেু জােো (১ োইন তস্পি) খারে তররখ োররখ রেখরবন। এরপর আপরন বামরদরক তথরক শুরু কররবন। প্রথরম োরক উরেশয করর আরবদনপি রেখরবন োর নাম (েরদ জারনন বা আরবদনপি এ উরেখ থারক), এরপর পদবী, প্ররেষ্ঠারনর নাম ও রিকানা রেখরবন।
 • 23. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com এরপর িাবরজক্ট োইন এ আপরন তবাল্ড ফন্ট এ উরেখ কররে পাররন তকান পরদর জনয আপরন আরবদন কররেন। তেমন: প্রশািরনক কমককেকা পরদর জনয আরবদনপি এরপর আপরন মূে রচরি শুরু কররবন। প্রথম অনুরছে রদ উরেখ কররবন চাকু ররর রবজ্ঞাপরনর িূি এবাং তকান পরদর জনয আরবদন কররেন। তেমন- িরবনে রনরবদন এই তে, েে ১৪ রডরিম্বর, ২০০৮ োরররখ প্রকারশে তদরনক ইরত্তফাক পরিকার মাধযরম জানরে পারোম তে আপনার অধীরন 'িিকারী পররচােক' রনরোে তদো িরব। আরম উক্ত পরদর জনয একজন আগ্রিী প্রাথকী। এর পররর অনুরছে দ রিরক আপরন বযবিার কররবন রবজ্ঞরপ্তরে পরদর রবপরীরে আপনার তোেযো প্রমারনর জনয। আপরন তকন এই চাকরীর জনয উপেুক্ত বযরক্ত োর উপর গুরুে রদরে িরব। এখারন আপরন েুরে ধররে পাররন আপনার তিিব তোেযো, তেগুরো রবজ্ঞাপরন উরেরখে পরদর িারথ পররপূরক। তখোে রাখরবন এই অাংশরি পাি করর একজন রনরোেকেকা োরে আপনারক অনয প্রাথকীরদর তথরক অগ্রারধকার রদরে প্রিারবে িন। এর পররর অনুরছে দ এ খুব িাংরক্ষপ্ত িারব আপরন আপনার রশক্ষােে তোেযো (এরক্ষরি রডগ্রীর নাম ও পাশ করার বের) উরেখ কররে পাররন। আপনার তকান প্ররশক্ষণ থাকরে ো উরেখ কররে পাররন (শুধুমাি েরদ ো তে ধররনর পরদর জনয আরবদন কররেন োর িারথ িামঞ্জিযপূণক িে)। আপরন েরদ তকান প্ররেষ্ঠারন বেকমারন কমকরে থারকন অথবা আপনার করেক বেররর অরিজ্ঞো থারক ো উরেখ কররবন। রকন্ত ো কররবন খুবই িাংরক্ষপ্তিারব (২-৩ োইরনর মরধয)। এরক্ষরি েরদ অননয তকান অজকন তথরক থারক েরব ো উরেখ কররে পাররন। িবকরশষ অনুরছে দরি িরছে আপনার আরবদনপি এর উপিাংিার। এখারন আপরন এই প্ররেষ্ঠারনর জনয (এবাং েরদ তকান রনরদকষ্ট পরদর জনয আরবদন করর থারকন তিই পরদর জনয) কাজ করার বযাপারর আপনার আগ্রি বযক্ত কররবন। েরদ আপরন এ পরদ রনরোে পান েরব আপনার তোেযো এবাং অরিজ্ঞো কারজ োরেরে আপরন িফেিারব কমক িম্পাদন কররে পাররবন, তিই আত্মরবশ্বাি বযক্ত করুন। িবরশরষ আপরন িাক্ষাৎকাররর জনয িমে কামনা করুন। এবাং আপনারক তকান তফান নম্বর বা ই-রমইে এযারেি এ তোোরোে কররে িরব ো উরেখ করুন। আরবদনপি এর তশষাাংরশ িই করর োর রনরচ িাংেুরক্ত রিিারব আপরন তে িকে কােজপি (রেমন: রিরি, িারিকরফরকিি, েরব) রদরছে ন োর োরেকা তদরবন। তেিব িু ে-ত্রুরি পররিার করা উরচে ✬ একই আরবদনপি রবরিন্ন রনরোেকেকার কারে পািারবন না। ✬ প্ররেরি আরবদনপি আপনারক তে পরদ বা প্ররেষ্ঠারন আরবদন কররেন োর চারিদার রবপরীরে িাজারে িরব। ✬ বানান গুরো িেককোর িারথ তখোে করুন। ✬ একারধকবার আরবদনপি িাংরশাধন করুন। ✬ তকান রকেুর িাংরক্ষপ্ত নাম বযবিার পররিার করুন। ✬ আরবদনপরি আপনার িই রদরে িু েরবন না।
 • 24. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com একরি নমুনা আরবদনপি ২০ রডরিম্বর, ২০০৮ তমাুঃ তানবীর আহম্মদ কিনওলে আ/এ, মগবাজার, ঢািা। বরাবর রবজ্ঞাপনদাো রজরপও বক্স নাং ৭৮৬, োকা রবষে: প্রশািরনক কমককেকা পরদ রনরোরের জনয আরবদন। জনাব িরবনে রনরবদন এই তে, েে ১৮ রডরিম্বর ২০১৪ োরররখ প্রকারশে তদরনক ইরত্তফক পরিকার মাধযরম জানরে পারোম তে আপনার অধীরন রকেু িাংখযক "প্রশািরনক কমককেকা" রনরোে তদো িরব। আরম উক্ত পরদর জনয একজন আগ্রিী প্রাথকী। আরম ২০১০ িারে োকা রবশ্বরবদযােে িরে ----- রবিারে স্নােরকাত্তর রডগ্রী পাশ করররে। করম্পউিারর রবরশষ করর এমএি অরফি অপাররশরন আমার দক্ষো আরে। এোড়া আমার িম্পরকক োবেীে েথযাবেী িাংরোরজে জীবন বৃত্তারন্ত প্রদান করা িরো। অেএব, উপররাক্ত তোেযোর রিরত্তরে আমারক উরেরখে পরদর জনয একজন তোেয প্রাথকী রিরিরব রবরবচনা করর প্রাথকীো প্রমারনর িুরোে দারনর জনয অনুররাধ জানারছে । জরুরী প্ররোজরন ০১৭৩৮৩৫৯৫৫৫ অথবা tanbir.cox@gmail.com এ তোোরোে করার জনয অনুররাধ কররে। রবনীে রনরবদক আরবদনকারীর স্বাক্ষর ও োররখ িাংেুরক্তর রববরণ: ১. জীবন বৃত্তান্ত ২. িকে িনদপরির িেযারেে করপ ৩. ২ করপ পািরপািক িাইরজর িেযারেে েরব
 • 25. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রশক্ষা জীবন তশষ করর িবার স্বপ্ন থারক পেন্দ মরো কযাররোর েড়ার। রনরজর নারমর িরঙ্গ রপ্রে পদবীরি পাওোর জনয আমারদর বিরে িে িি রিরি, মারন চাকররর িাক্ষাৎকার। আমরা িফে িরে চাই, ইন্টাররিউ তবারডকর িবাইরক ি্তু ষ্ট করর। রকন্তু োর পূণক প্র্তু রে ররেরে তো? োরা করেক রদরনর মরধযই তিই িি রিরি বিরে োরছে ন, োরদর জনয করেকরি ইন্টাররিউ রিপি:  প্রথরম প্ররোজন আত্মরবশ্বাি। আত্মরবশ্বািই আপনারক িফেো অজকরন অরনক এরেরে তদরব  রনধকাররে রদরন অরফরি রিক িমে মে োরবন। রাস্তাে জযাম থাকরবই, োই িারে িমে রনরে একিু আরেই তপৌঁরে োন  িাক্ষাৎকারর োওোর আরে তে প্ররেষ্ঠারন চাকররর আরবদন করররেন, তি প্ররেষ্ঠান িম্পরকক প্রাথরমক ধারণা রনন। কী ধররনর কাজ িে জানরে োরদর ওরেবিাইি তদখুন  তপাশারকর তক্ষরি ফরমাে িরে িরব। তমরেরা তদশীে তপাশাক পররে পাররন। েরব তেরেরা অবশযই ফরমাে তপাশাক, িাই এবাং জুো পররবন  জীবনবৃত্তান্ত, একরি কেম ও তনািপযাড িরঙ্গ রাখুন  আপনার মুরিারফানরি িাক্ষাৎকার করক্ষ তোকার আরে িাইরেন্ট করর রনন  প্ররের উত্তর েথািম্ভব িিজ, িরে ও িাংরক্ষপ্তিারব রদন।  তকারনা প্ররের উত্তর জানা না থাকরে িরািরর বেুন, জারন জারন িাব করর িমে নষ্ট কররবন না  ইন্টাররিউ এর িমে তেমন নািকাি িওো োরবনা, তেমরন ওিার স্মািকরনি তদখারনাও রিক নে  আপনারক বাাংোে প্রে করা িরে, ইাংররজীরে উত্তর তদওোর প্ররোজন তনই  েরদ িুরোে পান, েরব চাকরর দাোরদর বুরঝরে বেুন, আপরনই এই পরদর তোেয এবাং চাকরররিও আপনার প্ররোজন। মরন রাখরবন, োরা ইন্টাররিউ তবারডক চাকরর রদরে বরিরেন, োরা চাকরর প্রাথকীর তথরক কম জারনন না। আর োরদর চাওো পূরণ কররে পাররেই চাকরর নারমর তিানার িররণরি িরব আপনার। ইন্টাররিউরে িারো করার িিজ উপাে িম্পরকক দশরি রিপি বাাংোরদরশ চাকররর বাজারর প্ররেরোরেো অরনক তবরশ। এ প্ররেরোরেোে রিরক থাকরে িরে আপনারক খুব িরচেন িরে িরব। চাকরর বাোইপবক তথরক শুরু করর রনরোে প্ররক্রোর প্ররেরি পেকারে রনিু কেিারব পা তফেরে িরব। প্রাে ১৫ তকারি মানুরষর এ তদরশ তবকার তেণীর মানুরষর অিাব তনই। তে তকারনা ধররনর একিা চাকরর পাওোর জনয োরা মররো। োই প্ররেরোরেোে আপনারক খুব বুরঝশুরন চেরে িরব। োরে তকারনািারব ফিরক পরড় না োন। চাকররর তক্ষরি ফিরক পড়ার রিররোি পেকাে িরো ইন্টাররিউ পেকাে। পেন্দিই চাকরর বাোই করা, চাকরর িম্পরকক রবরিন্ন তখাাঁজ- খবর তনো, রনরোরের জনয আরবদন করা, িারো প্র‘রে তনো িব ধাপই আপরন রনিু কেিারব তশষ করররেন। রকন্তু ইন্টাররিউরে িারো কররে পাররনরন। চাকরর পাওোিা আর আপনার িরো না। এরোরদরনর আশা-আকািা, কষ্ট িব
 • 26. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রনুঃরশ্বষ িরে তেরো। অথচ ইন্টাররিউরে একিু িারো কররে পাররেই চাকররিা রনরিে রেে। এরকম িু ে তেরনা আর না িে, তিজনয আপনারক আরে ইন্টাররিউরে িারো করার িিজ উপােগুরো জানরে িরব। রনরচ ইন্টাররিউরে িারো করার িিজ উপাে িম্পরকক দশরি রিপি তদো িরো। ১) চাকরররি িম্পরকক আপনার রবস্তৃে জ্ঞান থাকরে িরব। এ জ্ঞান অজকরনর জনয আপরন ওই চাকরর িম্পরককে রবরিন্ন বই পড়রে পাররন। চাকরররির কােকরক্ষি পররদশকন কররে পাররন। এরে আপনার বাস্তব জ্ঞান বৃরদ্ধ পারব। ইন্টাররিউর তক্ষরি িিােক িূ রমকা পােন কররব। পূবক অরিজ্ঞো থাকরে তো তকারনা কথাই তনই। োিরে তো আপরন ইন্টাররিউর জনয িম্পূণক পাররফক্ট। ২) ইন্টাররিউরে িারো কররে চাইরে ওই প্ররেষ্ঠানরির কমকীরদর িরঙ্গ রনেরমে তোোরোে রাখরে িরব। োরদর িরঙ্গ চাকরর রবষেক রবরিন্ন েথয রনরে আরোচনা কররে িরব। এরে চাকরররি িম্পরকক একিা স্বছে ধারণা তপরে োরবন। ইন্টাররিউর প্রিরঙ্গও োরদর িরঙ্গ কথা বরে রনরে পাররন। এিব চাকররর ইন্টাররিউরে িাধারণে তকান ধররনর প্রে করা িে, উত্তর তদোর তক্ষরি তকান ধররনর জরিেোে পড়রে িে, ো রকিারব কারিরে ওিা োে, এিব রবষরে তখাোরমো আরোচনা করর রনরে ইন্টাররিউ তদো অরনকিা িিজ িরে োে। ৩) মরনর মরধয িীরে রকাংবা দুবকেো কাজ কররে ইন্টাররিউরে কখরনা িারো করা োে না। এরে রনরজর ওপর আত্মরবশ্বাি করম োে। িোশার মরধয রনিু কে উত্তর তদো করিন িরে পরড়। োই ইন্টাররিউর আরে আপনারক দৃব মরনাবে িম্পন্ন িরে িরব। রনরজর ওপর অোধ রবশ্বাি রখরে িরব। োিরেই আপরন িফে িরে পাররবন। ৪) ইন্টাররিউর তক্ষরি তপাশাক পররছে রদর ওপর খুব িরচেন থাকা উরচে। একজন রনরোেকেকা প্রথরমই নজর তদরবন িাক্ষাৎকার দাোর তপাশাক পররছে রদর ওপর। তপাশাক-পররছে দ তদরখই রেরন িাক্ষাৎকারদাোর স্মািকরনি, বারিযকগুণাবেী, চারররিক তবরশষ্টয অরনকিা তমরপ তনন। তপাশাক পররছে রদর রদক তথরক নূ✬নেম যান্ডাডক বজাে না থাকরে রনরোেকেকা চাকরর প্রাথকীর ওপর আগ্রি িারররে তফরেন। এর ফরে চাকরর পাওোিা োর পরক্ষ করিন িরে োে। োই িারো ইন্টাররিউ রদরে িরে আপনারক অবশযই িারো তপাশাক রনবকাচন কররে িরব। ৫) রনরোেকেকার িামরন কখরনা এমন তকারনা আচরণ করা উরচে নে, োরে রনরোেকেকা োরক অিদ্র রিরিরব রচরিে কররন (কারণ অিদ্ররদর তকউই পেন্দ করর না)। রকন্তু িদ্র চাকরর প্রাথকীর ওপর রনরোেকেকারা অরনকিা দুবকে থারকন। প্রাথকী বাোইরের তক্ষরি োর ওপর িুনজর রারখন। িুেরাাং ইন্টাররিউর িমে রনরজর শােীন আচার-আচররণর ওপর তখোে রাখা উরচে। ৬) ইন্টাররিউরে েিীর মরনারোেী না িরে, প্রেকেকার তক শেেে প্ররের উত্তর তদো করিন িরে পরড়। প্রেকেকাও োরক প্রে কররে রবরক্তরবাধ কররন। একজন অমরনারোেী মানুষ তকারনা রকেুরেই িারো কররে পারর না। শুধু ইন্টাররিউরে নে, জীবরনর প্ররেরি তক্ষরি েিীর মরনারোেী থাকা বাঞ্ছনীে। োিরে প্ররেরি কারজ রনরজরক িফে করা োে। ৭) প্রেকেকা আপনারক প্রে করররেন। রকন্তু আপরন িরিক উত্তররি িারোিারব জারনন না। এ অবস্থাে আপরন কখনই ঘুরররে রফরররে উত্তর রদরে তচষ্টা কররবন না। অস্পষ্ট জবাব রদরে উত্তর তশষ কররবন না। এরে রনরোেকেকা রবরক্তরবাধ
 • 27. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কররবন। না জানরে ‘পারর না’ বোই তেে। েখন প্রেকেকা অনয তকারনা প্ররের উত্তর তদোর িুরোে তদরবন। ৮) রনরোে কেকার িামরন রনরজরক স্মািক করর েুরে ধরা িারো। রকন্তু অরেররক্ত স্মািক করর েুরে ধরািাও তশরষ ক্ষরের কারণ িরে দাাঁড়াে। জীবরনর প্ররেিা তক্ষরি একিা রেরমি তররখ পরথ চো উরচে। ৯) কথাবােকার মরধযই মানুষ োর মরনর িাব িুস্পষ্টিারব ফু রিরে েুেরে পারর। তিজনয প্ররেিা চাকররপ্রাথকীরক রবশুদ্ধ উচ্চাররণর ওপর অরধক তজার তদো আবশযক। বাচনিরঙ্গ িারো িরে িিরজই রনরোেকেকার দৃরষ্ট আকষকণ করা োে। ১০) আপরন অরনক ইন্টাররিউ রদরেরেন। তকারনারিরেই িারো কররে পাররনরন। তিজনয িোশ িরে চেরব না। আপনারক আবাররা চাকররর জনয অযাপ্ল্াই কররে িরব। বার বার ইন্টাররিউরে অাংশ রনরে িরব। োরে আপনার অরিজ্ঞো তবরড় োরব। আরের এ অরিজ্ঞোর তজাররই একিমে ইন্টাররিউরে রিরক থাকরে পাররবন। আপনার িম্ভাবনামে চাকররর দরজারিও খুরে োরব। ইন্টাররিউ তবারডক ো কররবন  অবশযই রকেুনা রকেু তখরে বািা তথরক তবর িরবন।ো না িরে খারে তপরি থাকার জনয আপনার মুখ তথরক দুেকন্ধ তবর িরব।রপরি বুিবাি শব্দ িরব।  েরদ অনাকারিখে িারব মুরখ দুেকন্ধ তথরকই থারক েরব এোচ,দাররচরন রকাংবা েবঙ্গ মুরখ রাখুন েরব িাবধান মুরখ এোচ,দাররচরন রকাংবা েবঙ্গ রনরে তবারডক িারজর িরবন না।  িাোম রদরে তবারডকর িামরন োন।  িমে বুরঝ ইন্টাররিউোররদর উরেরশয গুড মরনকাং,গুড আফিারনুন,গুড ইরিরনাং বেুন।  বিরে বেরে শব্দ না করও তচোরও বিুন এবাং ধনযবাদ বেুন।  দরকারী িনদপি গুরো ফাইরে এমন িারব িারজরে রাখুন োরে দরকার পড়রে িােড়ারে না িে এবাং ফাইেরিরক আেরো করর তিরবরের উপর রাখুন।  কখরনা িারচ এরে রুমাে রকাংবা রিিুয মুরখ রদরে ো কররবন এবাং পররনই দুাংরখে বেরবন।  ইন্টাররিউোর রিোররি রকাংবা তনশাজােীে পানীে অফার কররে ো িরবনরে প্রেযাখযাণ কররবন।  তচোরর িােকা তিোন রদরে এবাং রশরদাড়া তিাজা করর বিরবন।  তমরেরা িােবযােিা তচোররর পারশ মারিরে রাখুন রকাংবা তচোরর ঝু রেরে রদন।রোি িােবযাে িরে আেরো করর তিরবরের একপারশ রাখুন।  কাজিা রক আপরন পাররবন?এ ধররনর প্রে করা িরে আরম েথািাধয তচষ্টা করব এ ধররনর জবাব তদওোই উত্তম।  তবররাবার িমে িাোম রদরে রুম তথরক তবররারবন।
 • 28. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ইন্টাররিউ তবারডকো এরকবাররই কররবন না  ইন্টাররিউরের তবারডক িন্তদন্ত িরে প্ররবশ কররবন না।  রবনা অনুমরেরে বরি পড়রবন না রকাংবা তচোর িানািারন করও শব্দ কররবন না।েরদ বিরে না বরে েরব রবনীে স্বরর অনুমরে রনরে বিরবন।  োরে রকাংবা বুরক িাে তররখ বিরবন না রকাংবা তিরবরে কনুই রাকরবন না।  ইন্টাররিউোর রিোররি ধরারনার োইিার খুজরেন তি মুহুরেক আপরন পরকি তথরক োইিার তবর করর রদরবন না।  তিরবরে থাকা তকান রজরনি রনরে নাড়াচড়া কররবন না।  প্রে করা িরে চুপ থাকরবন না।  িারির তকান প্রিঙ্গ উিরে তবরশ িািার তচষ্টা কররবন না।  তচোরর বরি জরমদারী িরঙ্গরে পা নাড়াোড়া কররবন না।  চাকরীিা আমার িরব রক? এ ধররনর প্রে কখরনাই কররবন না।  কাজিা রক পাররবন? এ ধররনর প্ররের জবারব চি করও িযা,পারব রকাংবা না পারার রক আরে এ ধররনর উত্তর রদরে োরবন না।  ইন্টাররিউ চোকােীন িমরে রিোররি ধরারবন না। ১৪রি ইন্টাররিউ প্রে এবাং এগুরোর অন্তরনকরিে অথক ১. আমরা েরদ আমারদর েে এক বেররর পেকারোচনা রনরে কথা বরে, তিরক্ষরি আপরন কী বেরে পাররবন আমারদর অজকনগুরো কী রেে? ইন্টাররিউরে শুধু প্রেকেকাই নন, চাকরর প্রেযাশীরদরও প্রে রজরজ্ঞি করািা জরুরর। এর ফরে চাকররদাো বুঝরে পাররব তে আপরন প্ররেষ্ঠান এবাং কী কাজ কররে িরব তি িম্পরকক িােিারব প্র্তু রে রনরে এরিরেন এবাং োরা এও রনরিে িরব তে আপরন িরেযই চাকরররি কররে চান। শুধু এক বেররর পেকারোচনাই করাই েরথষ্ট নে, প্রাথকীর মরধয দূরদৃরষ্ট থাকরে িরব, ো প্রমাণ কররব তে তি প্ররেষ্ঠারনর বযাপারর িম্পূণক অবেে। ২. জীবরন আপরন কখন িবরচরে তবরশ িন্তুষ্ট রেরেন? এরি তেরিরের প্রাথকী বযেীে, চাকররদাোরা অনয প্রাথকীরদর কাে তথরক প্ররোজনীে দক্ষো ও রবচক্ষণো আশা করর। অরিজ্ঞো িম্পন্ন স্মািক তোরকরা োড়াোরড় মারনরে রনরে পারর এবাং নেুন পরররবরশ িাে কররে পারর। োই চাকররদাোরা প্রাথকীরদর চরররির রদরক তখোে রারখন এবাং তদরখন তে ো প্ররেষ্ঠারনর িাংস্কৃ রের িারথ কেিা মানানিই। এর প্রেরির মাধযরম চাকররদাোরা জানরে চান তে প্রাথকী রকরি খুরশ িে এবাং অনয তকাম্পারনর তচরে তি োরদর প্ররেষ্ঠারন কীিারব খুরশ তথরক কাজ কররে পাররব। ৩. ধরুন আপনারক আপনার চারিদা অনুোেী িম্মানী িিকারর রনরোে তদওো িে এবাং আপরন আপনার কাজরক িােরবরি তফেরেন, এমোবস্থাে অনয আররকরি তকাম্পারনর কী ধররনর অফার আপনারক আকৃ ষ্ট কররে পারর? এই প্রেরির মাধযরম চাকররদাোরা জানরে চান তে প্রাথকীর কারে োরদর কমকস্থে নারক িাকা তবরশ গুরুেপূণক। োরদর রক আরদ অনয তকান তকাম্পারন তবরশ িাকাে রকরন রনরে পাররব রকনা? এ বযাপারর প্রাথকীরদর উত্তর অরনক চাকররদাোরদররকই আিেকারন্বে করর থারক। ৪. আপনার আদশক তক এবাং তকন?
 • 29. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com এই প্ররের মাধযরম প্রাথকীর বযরক্তেে ও তপশােে উন্নেন িম্পরককে দৃরষ্টিরঙ্গ ফু রি উরি ো িাফেয এবাং উচ্চাশার জনয তবশ িিােক। এোড়াও প্রাথকী তকান ধররনর চারররিক তবরশষ্টয এবাং আচরণ পেন্দ করর ো তবাঝা োে। ৫. কী কররে আপনার িাে োরে না?? চাকররদারা িারবন তে একজনরক চাকরর রদরে রদরে তি চাকররর িবরকেু পেন্দ কররে শুরু কররব, রকন্তু িব িমে ো িরে উরি না। প্রাথকীরা এই প্ররের িদুত্তর নাও রদরে পারর, োই এর প্রেরি অরনক চাকররদাো রবরিন্ন িারব ঘুরররে রজরজ্ঞি করর থারকন এবাং মারঝ মারঝ প্রাথকীরা িদুত্তর রদরে থারক। তকান তিেিমযান িেে বেরব তে তি নেুন মানুরষর িারথ রমশরে আগ্রিী নে বা তকান অযাকাউন্টযান্ট িেে বেরব তি োর কাজ বার বার তচক কররে পেন্দ করর না। েখনই চাকররদাোরা বুরঝ োে কারক তনওো রিক িরব আর কারক তনওো রিক িরব না। ৬. আপনার মরে আপনার কযাররোররর িবরচরে গুরুেপূণক কাজ বা অজকন িম্পরকক বেুন। এই প্রেরি অনয আররা রকেু নেুন প্ররের নার খুরে তদে এবাং প্রাথকীরক একরি রনরদকষ্ট দৃরষ্টিরঙ্গ তথরক রনরজরক বযাখযা করার িুরোে করর তদে। চাকররদাো অরেররক্ত প্রেও কররে পারর তেমনুঃ এই অজকরনর িমে আপরন তকান পরদর দারেেরে রেরেন? এর ফরে ঐ তকাম্পারনর বৃরদ্ধর উপর কী ধররনর প্রিাব পরড়রেে? আর তক তক আপনার িারথ রেে এবাং এই অজকন আপনার দরের উপর কী ধররনর প্রিাব তফরেরেে? একরি রনরদকষ্ট অজকন রনরে কথা বেরে খুব িিরজ অরেররক্ত েথয এবাং প্রাথকীর বযাপারর আররা িােিারব জানা োে। রবরশষ করর োরদর কারজর অিযাি এবাং োরা কীিারব অনযরদর িারথ কাজ করর তি বযাপারর। ৭. আপরন কীিারব… এিারব ইন্টাররিউরের অরনক প্রেই শুর িরে পারর। তবশ রকেু চাকররদারা আরেন োরা ইন্টাররিউরক বাধাধরা প্ররক্রো রিরিরব না তদরখ একরি আোরপর তক্ষি রিরিরব তদরখ থারকন, োই োরা ইন্টাররিউরে রনরজরদর মে করর প্রে কররে িােবারি। িব প্ররেষ্ঠানই উেীপ্ত, িুশৃাংখে, িাে মানরিকো িম্পন্ন ও দক্ষ বযরক্ত চাে, োই চাকররদাোরা পররাক্ষিারব রবরিন্ন িৃজনশীে প্রে কররে পারর। োরা প্রাথকীর তচারখর রদরক োরকরেও োরক রবশ্বাি করা শুরু কররে পারর কারণ বো িে তে তচাখ খুব কম িমরেই রমথযা আিাি রদরে থারক। ৮. আপনার িুপার পাওোর কী বা আপনার তিেরর কী ধররনর শরক্ত ররেরে? ইন্টাররিউরের িমে চাকররদাোরা প্রাথকীরদররক োরদর রপ্রে প্রাণী িম্পরকক রজরজ্ঞি কররে পাররন। তকান প্রাথকী উত্তরর বেরে পারর তে রচোবাঘ োর রপ্রে প্রাণী কারণ এরি তবশ ক্ষীপ্র িরে থারক। েখন চাকররদাো বুরঝ রনরে পাররব তে প্রাথকীরক রদরে ক্ষীপ্র েরের কাজ করারনা িম্ভব। এবাং পরবেকীরে প্রাথকী দক্ষোর িারথ ঐ চাকরররে বেররর পর বের কারিরেও রদরে পারর। ৯. এই করেক বেরর আপনার এেগুরো চাকরর থাকার কারণ কী? এই প্ররের মাধযরম চাকররদাোরা প্রাথকীর অেীে কারজর পূণক ইরেিাি জানার তচষ্টা করর। রকরি প্রাথকীরি উনুদ্ধ থাকরব, তকন তি এক চাকরর তথরক অনয চাকরররে স্থানান্তর করে এবাং কী কাররণ োরা একরি চাকরর তেরড় রদে – এিব রকেু চাকররদাোরা জানরে চাে। প্রাথকীরদর উত্তররর মাধযরম চাকররদাোর োরদর রবশ্বস্তো এবাং বযাখযা করার প্ররক্রো োচাই করর থারক। এক চাকরর তথরক অনয চাকরররে োওো তদারষর রকেু নে, তকন চাকরর োড়া িে, তিই কারণিাই গুরুেপূনক। ১০. আমরা প্ররেরনেে রবরিন্ন রজরনিরক আররা িাে, আররা দ্রুে, আররা স্মািক আর আররা কম খররচ নারমরে আনার তচষ্টা করর থারক। অনয কথাে, আমরা কম িমরে তবরশ কাজ কররে চাই। এমন তকান িাম্প্ররেক কাজ বা িমিযা ো আপনারক আররা িাে, দ্রুে, বা স্মািক বারনরেরে তি বযাপারর বেুন। িাে প্রাথকীরা এই প্ররের অরনকগুরো উত্তর রদরে পারর। আর তোেয প্রাথকীরা োরদর উত্তর তদওোর জনয উরনরেে িরে উিরব। তকউ িেে বেরব তে োরা েে এক দশরক োরদর পরণযর দাম মাি একবার বারড়রেরে, এর মারন এই নে তে
 • 30. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com োরদর খরচ করম রেরেরেে, এর মারন িে তে োরদর পুররা দে আররা িােিারব কাজ কররে পারার কাররণই োরা োরদর পরণযর দাম রনেন্ত্ররণর মারঝ রাখরে তপরররেে। প্ররেযক প্রাথকীই চাকররদাোরদররক োরদর রনরজরদর অরিজ্ঞোর আরোরক রনজস্ব েরি এই প্ররের উত্তর রদরে থারক। ১১. আপনার পূরবকর চাকরর করাকােীন আপনার রনরদকষ্ট তকান অজকন িম্পরকক বেুন ো তথরক তবাঝা োরব তে আপরন এই পরদও উন্নরে কররে িক্ষম। অেীরের পারফরমযান্স িাধারণে িরবষযে িাফরেযর মাপকারি। েরদ প্রাথকী োর আরের কারজ তেমন তকান িাফরেযর কথা েুরে ধররে বযথক িে, োিরে িেে চাকররদাোর প্ররেষ্ঠারনও োরদর তেমন তকান িাফেয অজকরনর িম্ভাবনা তনই। ১২. আপনার িম্পরকক বেুন। এই প্রেরি প্রাথকীরক োর রনরজর কথা বোর িুরোে করর তদে এবাং এই প্ররের তকান িরিক িা িু ে উত্তর তনই। প্রাথকী ো বেরব োই। এই প্ররের উত্তরর প্রাথকী োর িৃজনী শরক্তরক কারজ োোরে পারর কারণ এখারন িরিক বা িু ে উত্তর রনরে িাবরে িে না। এরে চাকররদাো প্রাথকীর চররি, কল্পনাশরক্ত এবাং উদ্ভাবনী শরক্ত িম্পরকক জানার িুরোে পাে। এর প্রেরির উত্তর একরি েরল্পর আকারর িরে পারর এবাং আজরকর েুরে তেখারন বযরক্ত বা প্ররেষ্ঠান িবাই রনরজর রবপণন রনরে বযস্ত, তিখারন একরি েল্প বোর মাধযরম তেরকান ব্র্যারন্ডর [তিাক ো তকান পণয বা তকান বযরক্ত] রবপণন করািা মন্দ নে। এই প্রেরি করার িমে প্রাথকীর অরিবযরক্তও চাকররদাোরা তখোে করর থারক। েরদ প্রাথকী আক্রমণাত্মক িরে উরি, অস্বরস্তরে পরড় োে বা করেক তিরকরন্ডর জনয তথরম োে, েখন চাকররদাোরা ধরর তনে তে প্রাথকীরি উদার মনস্ক এবাং চিপরি নে তেমনিা প্ররেষ্ঠারনর জনয দরকার। ১৩. আপনার কী তকান প্রে রজরজ্ঞি করার আরে? চাকররদাোরা অরনক িমে এই প্রেরি করর থারক প্রাথকীর রচন্তাশরক্ত োচাই করর তদখার জনয োরে োরদর প্র্তু রের মান এবাং তক শেেে রচন্তাধারা প্রেীেমান িে। অরনক চাকররদাো মরন করর তে কাউরক োর উত্তর রদরে নে বরাং োর প্রে রদরেই মূেযােন করা উরচে। ১৪. আপরন তেমনিা তচরেরেরেন রকন্তু তেমনিা পানরন এরকম এক িমরের বযাপারর বেুন, িরে পারর আপরন একরি পরদান্নরে তচরেরেরেন রকন্তু ো িেরন বা একরি কাজ আপনার আশানুরুপ িেরন। এই প্রেরি িিজ রকন্তু এর উত্তরর অরনক রকেু বোর থাকরে পারর। প্রাথকী িেে বেরে পারর োরা দেেে কারজর গুরুে িম্পরকক অবেে রকন্তু োর মারন এই নে তে োরা আিরেই একরি দরের মরধয তথরক িারোিারব কাজ কররে িক্ষম। চাকররদাোরা এমন তোক চাে োরা রনরজ তথরকই একরি কাজ শুরু কররব এবাং রনরজরক কারজর অাংশীদার মরন কররব। এরক্ষরি মূেে ১) েজ্জা ২) বযরক্তেে অিিরোে বা ৩) উন্নেরনর িুরোে এই রেনরি রিরত্তর আরোরক প্রাথকীরা উত্তর রদরে থারক। অরনক প্ররেষ্ঠানই েক্ষয পূররণ এবাং একই িারথ অরনক িূ রমকাে অবেীণক িরে দারেরের বাইরর রেরেও কাজ কররে িক্ষম এমন তোকরদর চাে োরদর মরধয িরিক দৃরষ্টিরঙ্গ ররেরে। েরদ প্রাথকী অনয কাউরক তদাষাররাপ করর, পূবক প্ররেষ্ঠারনর কমকচারীরদর বযাপারর তনরেবাচক কথা বরে বা এমন িারব কথা বরে তে োরা কারজর অাংশীদার িরে রারজ নে, োিরে চাকররদাো বুঝরে পাররব তে প্রাথকী োর প্ররেষ্ঠারন িাে কররে পাররবনা। েরব োরা েরদ রনজ রনজ দারেে বুরঝ রনরে োরদর রশক্ষারক কারজ োোরে আগ্রিী িরে থারক, োিরে োরা প্ররেষ্ঠারনর জনয িুফে বরে আনরে পাররব।
 • 31. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ইন্টাররিউ বা িাক্ষাৎকাররর মাধযরম রনরোেদাো চাকরর প্রাথকীর বযরক্তে, আগ্রি, েক্ষয এবাং উরেশয িম্পকরক অবেে িন। এই প্ররক্রো শুধু কােরজ িীমাবদ্ধ না তথরক প্রাথকী োর দক্ষো ও অরিজ্ঞো বণকনার মাধযরম রনরজরক পরদর উপেুক্ত রিরিরব প্রমারনর িুরোে পান। িাংরিষ্ট পদ ও প্ররেষ্ঠান িম্পরকক রনরজর জ্ঞান প্রকারশর একিা িাে পদ্ধরে িরছে িাক্ষাৎকার প্ররক্রো। রনরোেদাো প্রাথকীর মারঝ রক তখারজাঁন িাক্ষাৎকার প্ররক্রো মনস্তারেক চাপপূণক িরে পারর। রকন্ত এই চাপ কারিরে ওিার জনয জানরে িরব তে রনরোেদাো কী খুজাঁরেন োই, চাকররদাো প্ররেষ্ঠারনর েক্ষয, উরেশয ও নানা ইরেিাি রদক িম্পরকক িুষ্পষ্ট ধারণা থাকরে িরব। তকাম্পানী, তকাম্পানীর পণয এবাং প্রেযারশে পদ িম্পরকক িামরগ্রক ধারণা থাকরে িরব। আপনার দক্ষো ও অরিজ্ঞো তকাম্পানীর চারিদার িারথ িামঞ্জিযপূণক িরে িরব। আপনারক আত্মরবশ্বািী এবাং তকাম্পানীরে আপনার কেিু কু অবদান রাখরে িক্ষম ো তবাঝারনার িামথক থাকরে িরব। আপনারক পূরবকর কারজর অরিজ্ঞো ও দক্ষো িুন্দরিারব উপস্থাপন কররে িরব। পূবক প্রস্তরে: িাক্ষাৎকাররর মনস্তারেক চাপ কমারনার আর একিা উপাে িরছে পূবক প্রস্তরে গ্রিণ। চাকররদাো আপনার জীবন বৃত্তান্ত পেকারোচনা করর তদখরবন তে এরে আপনার দক্ষো, তোেযো, অরিজ্ঞো, েক্ষয ইেযারদও গুণাবেীর েথােথ প্ররেফেন ঘরিরে রকনা। আপনারক অরনক তখাোরমো প্ররের িম্মুখীন িরে িরব। এবাং এিব প্ররের উত্তর তেন েথােথ িে োর প্রস্তরে রনরে িরব। এোড়া রনরোেদাো রকেু িাধারন প্রে কররে পাররন োর উত্তর িম্পরকক আপনারক পূবক িরেই িাে ধারণা রনরে রাখরে িরব এবাং উত্তররর মান উন্নেরনর রদরক তখোে রাখরে িরব। রকন্ত উত্তর মুখস্ত কররবন না। আপনারক রনরিে িরে িরব তে উত্তর তেন আপনার দক্ষো ও তোেযোরক েথােথিারব প্ররেফরেে করর। ইন্টাররিউ এর িমে শুধু চাকররদাো একাই প্রে কররবন ো নে আপনার কারেও পাো প্রে আশা কররে পারর। তিরক্ষরি আপনারকও পাো প্রে কররে িরব। েরদ ইরোমরধয িব আরোরচে িরেও থারক োিরেও অরেররক্ত রকেু আরোচনাে আনরে িরব োরে করর এর মাধযরম িাংরিষ্ট পদ ও প্ররেষ্ঠান িম্পকরক আপনার আগ্রি ও জ্ঞারনর পররচে রদরে পাররন। েরব িব প্রে চাকরর িাংক্রান্ত িরে িরব। িাক্ষাৎকার রনরদকরশকা:  িাক্ষাৎকার এর রকেু আরে উপরস্থে িওো: িাক্ষাৎকাররর ১৫ রমরনি আরে উপরস্থে িরবন। েরব রচন্তা করার িমে িারে থাকরব। িারের ঘাম তমাোর িমে থাকরব এবাং েরব তথরক তকাম্পানীর চেরে েথয িম্পরকক জানরে পাররবন। আপনার রনবকাচরকরা তদখরবন, আপনার কারে োরদর িমরের দাম আরে।  প্ররেষ্ঠান িম্পরকক পূবক ধারণা: রনবকাচকরদর িম্পরকক জানরে িরব (পদবীিি) তেমন-জনাব, ডাক্তার ইেযারদ। তকাম্পানীর মূে উৎপারদে পণয ও তিবািমূি িম্পরকক জানরে িরব। তকাম্পানীর েিণ (রবিাে, প্রধান, তকাম্পানী ইেযারদ) তকাম্পানীর বেকমান অবস্থা
 • 32. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com খবরাখবর, গ্রািক এবাং প্ররেনন্দী প্ররেষ্ঠান িম্পরকক। এিব আপরন তকাম্পানীর ওরেবিাইি তথরক বারষকক রররপািক বা তকাম্পানীর পুরস্তকা তথরক জানরে পাররন।  িব িমে জীবন বৃত্তান্ত িারথ রাখরে িরব: ো প্রমাণ কররব তে আপরন িাক্ষারের জনয প্রস্তে। এখান তথরক রনবকাচকরা প্ররোজনীে তকান রকেু তনাি কররে পাররবন।  জীবন বৃত্তান্ত এমন িরব তেন রনবকাচকরদর দৃরষ্ট আকষকণ করর: রনরজর িমস্ত গুণাবেী এিার রবষে িরব। রনবকাচকরদর িামরন রনরজরক খুব িিজিারব উপন্থাপন কররে িরব।  বাচনিঙ্গী িম্পকরক িেককো: রনবকাচকরদর িামরন িেককোর িরঙ্গ বিুন। তেন বিার স্থান একজন তথরক আররকজরনর মরধয তশািন দুরে থারক। িারি মুরখ বিুন।  রবব্র্েরবাধ না করা: রনবকাচকমন্ডেীও মানুষ। অেএব োরাও অস্বরস্ত অনুিব কররে পাররন। মূেে রনবকাচকরদর অস্বরস্ত একিা িাে রদক। এিা প্রমান করর আপরন িােিারব পরীক্ষা রদরছে ন। অরশািন তকান রকেু তথরক রবরে থাকরে িরব। তেমন- আঙ্গুে তমাচড়ারনা, কেম নাড়ারনা, িাে-পা তদাোরনা।  তদরিক িাষা গুরুেপূণক: স্পষ্ট দৃরষ্ট রবরনমে করা, উষ্ণ বা মৃদু িািযমুখ এবাং করমদকন িািােয কররে পারর আপনার রবব্র্েরবাধ কািারনার জনয । বযরক্তেে তি িাদকযপূণক এবাং আত্মরবশ্বািী িাবমূরেক উপস্থাপন কররে পাররন।  রনবকাচকরদর রবরনাদনকারী িরবন না: িাক্ষাৎকার গ্রিণকারীরদর কারে তক েুকমে অথবা রবরনাদনকারী িওোর তচষ্টা কররবন না। এিা খুবই গুরুেপূণক।  অরেররঞ্জে বা রমথযা না বো: আপরন আপনার েরক্ষয তপ োরনার জনয িাক্ষাৎকার রদরছে ন। রকন্ত চাকরী প্রারপ্তর তক্ষরি তদণযো প্রকাশ কররবন না। তিরক্ষরি রমথযা বা অরেররঞ্জে কথা না বোই িাে।  িাক্ষাৎকার গ্রিনকারীর মে অনুিরন করা: িাক্ষাৎকাররর উরবক না োওো, মূে রবষরের দু একরি প্ররের মরধয িীমাবদ্ধ থাকরে িরব। পারেপরক্ষ িাক্ষাৎকার গ্রিণ কারীর মোমে অনুিরন করা।  বযরক্তেে ও অনুোরী প্রে িম্পরকক িরচেন থাকা: এিা রনিকর কররে আপনার বযরক্তস্বােরন্ত্রর ওপর। অবশযই তমজাজমরজকর রস্থরোে রকেু িাক্ষাৎকারদাো এ িম্পরকক িরচেন থারকন, অেএব িরচেন তিান এবাং বুঝরে তচষ্টা করুন প্রেগ্ররো। এরে স্পষ্ট ধারণা পাওো োরব।  িুরনরদকষ্ট গুরুে প্রদান করা: তখাোখুরে ও িৎ তিান। রকন্ত অনরিজ্ঞো ও দুবকেোর জনয কখরনা ক্ষমাপ্রাথকী িরবন না। আপরন আত্মরবশ্বািী তিান, েরব অরেমািাে নে। আপরন নবীন িরে পাররন চাকররবাজারর, আপরন অনরিজ্ঞও িরে পাররন। আপরন তকান প্রকার বদঅিযাি বা অনিযাি তদাষ অেীে কমকচারীরদর কাে তথরক গ্রিণ কররবন না। বযরক্তস্বারথক নে, তকাম্পানীর স্বারথক নে, প্ররশক্ষরনর মাধযরম তকাম্পানীর জনয দক্ষো অজকন কররবন এিাই প্রকাশ করুন।  অরপক্ষা করুন তবেন িম্পরকক প্রে উপস্থাপরনর জনয: মূেে িাক্ষাৎকার গ্রিণকারীরদর রবষে এরি। তবেন এবাং োর োিজনক রদকগুরো প্রথম িাক্ষাৎকার নাও থাকরে পারর। তবেরনর গুরুে িকরেরই জানা। এ প্রিরঙ্গ আপনার অনুিূ রে বযক্ত না করাই তেে। এিা িরে পারর িমরঝাোর মাধযরম। েরদ আপনার মোনুোেী তবেন প্রিঙ্গ আরি েরব বুঝরে িরব চাকররদাো আপনার করমকও আগ্রি তদখরেন, রনরদকষ্ট অবস্থান এবাং চযারেরঞ্জর মাধযরম।
 • 33. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com  ঘাবরড় োরবন না: বোর পূরবক রচন্তা করুন রনরবো এবাং িিনশীেো আপনারক িািােয কররব। িিনশীেিারব িমে রনরে উপস্থাপন করুন। কারণ এিা দশকনীে। কমকগ্রিীোরা আপনার মোমেরক তধেকয িিকারর তশানার এবাং মে গ্রিণ করার জনয িাববার িমে তদরবন।  রনরিে করুন প্ররেষ্ঠারনর জনয আপরন কী কররে পাররবন: এিার মারন িরছে , আপরন আপনার দক্ষো, অরিজ্ঞো রবরনমে কররেন প্ররেষ্ঠারন / তকাম্পনীরে। েরব বারণরজযক তোপনীেো বা পূবকপরররচরে উরেখ না করাই িারো। রনজস্ব দক্ষো এবাং উরেখরোেয কাজগুরোরক িুন্দরিারব উপস্থাপন করুন। নেুন িাংকিরক দূর করার জনয এবাং তোোরোে িুষ্পষ্টকরণ, আত্মিম্পকক উন্নেন, রনজস্ব বুরদ্ধমত্তা প্রকাশ করার জনয প্রস্তে থাকু ন।  প্রস্তে করা উত্তর বা মুখস্ত বুরে না আওড়ারনাই িারো: অরনক কমকপ্রাথকী রকেু প্রস্তে করা উত্তর িাক্ষৎকার প্রে বা উত্তরপি োইডোইন িারে তপরে থারকন, এিা ফেপ্রিূ নে। তেমন-অরনরক বরেন, আরম মানুরষর জনয কাজ কররে স্বাছে ন্দযরবাধ করর। বযরেক্রমী রকেু বেরে তচষ্টা করুন।  পূরবকর চাকররদাোরদর িম্পরকক বারজ মন্তবয না করা: পূরবকর কমককেকা, কমকচারী বা কমকরক্ষি িম্পরকক তনরেবাচক মন্তবয করা তথরক রবরে থাকু ন। েরব ো জারনন িুস্পষ্টিারব উপস্থাপন করুন।  আপনার আচরনরবরধ েক্ষয করুন: চাকররদাো আগ্রিিরর েক্ষয কররন োরদর প্ররে আপনার বযবিার স্পষ্ট রকনা। েরদ আপরন আপনারক িরিকিারব উপস্থাপন কররে পাররন েরব ো িম্ভব। আপনার জ্ঞান েরদ রবনেী বা নম্র আচরন েব্ধ িে েরব ো উপস্থাপরন িিােক িরব।  প্রে করার জনয প্রস্তে থাকা চাই: প্রাে প্ররেযক চাকররদাো প্রে তশানার জনয ইরছে তপাষন করর। োই আপনারক প্রে করার জনয প্রস্তে থাকরে িরব। েরব আপনার প্রে িরে িরব চাকররর তক্ষি বা তকাম্পানীরিরত্তক েথয রনরে। আপনার প্ররের তিের তদরররে কমকস্থরে উপরস্থে িওো, েুরির আরবদন ইেযারদ না থাকাই বাঞ্ছনীে। এগুরো পরবেকীকারে িমে রনরে করা োে।  তিরেরফারন িাক্ষাৎকার: েরদ আপরন চাকররপ্রারপ্তর জনয অনয তদশ বা শিরর আরবদন কররন েরব তিরক্ষরি তিরেরফারন প্রাথরমক িাক্ষাৎকারপবক তিরর রনরে পাররন। তিরেরফান িাক্ষাৎকাররি আপনারক তকারনা রস্থর ধারণা বা িাংরিষ্ট রবষরে তকান প্ররেশ্রুরে না রদরেও োোোে খরচ িােে িরব।  দ্রুে চাকররর প্রস্তাব আশা না করাই িারো: চাকররর রিদ্ধান্ত িাধারনে িাক্ষাৎকাররর তবশ রকেুরদন পর বা িপ্তাি করেক পর জানারনা িে োই োৎক্ষরনকিারব আপনারক তকান তবেন প্রস্তাব করা িরে রচন্তা করার জনয ২/১ রদন িমে তচরে রনরে পাররন।  িাক্ষাৎকার তশরষ: িাক্ষাৎকার দীঘকারেে কররবন না এবাং দ্রুে তশষ করুন। িাক্ষাৎকার গ্রিণকারীরক ধনযবারদর মাধযরম িাক্ষাৎকার তশষ করুন।  রনরজর প্ররে স্বছে থাকু ন: আপরন ো নন ো কররবন না। োরে আপনার তম রেকে নষ্ট িরে পারর।
 • 34. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িারো িাক্ষাৎকাররর জনয করণীে: িাক্ষাৎকাররর পূরবক:  তকাম্পানী িম্পরকক ধারণা বা জ্ঞান রাখা  রবরশষে কমকচারীর িাংখযা  িাক্ষাৎকাররর জনয তপাশাক রনবকাচন করা।  রনরদষ্ট িমরের পূরবক তপ রে োওো (১০/১৫ রমরনি আরে)  তদরী িরে ো পূরবক অবেে করা অিযথকণা কক্ষ  তধেকয িিকারর অরপক্ষা করুন  রবনেী তিান  প্রস্তে থাকু ন তকান রববৃরের জনয ো তকাম্পানীর েথয প্রদান করর। িাক্ষাৎকাররর িমে তদরিক িাষা িম্পরকক িরচেনো অবেম্বন করা। তেমন : -  িাাঁিু ন পররছে ন্নিারব  িাবরেে থাকু ন  রবনেী তিান  িারো অঙ্গরস্থরে রাখুন  িুষ্পষ্ট দৃরষ্ট রবরনমে করুন  উষ্ণ করমদকন করুন  িারিমুরখ থাকু ন  মরনারোে িিকারর প্রেগুরো শুনুন এবাং বোর পূরবক তিরব বেুন। িাক্ষাৎকাররর তশরষ  কাজরির জনয আগ্রি প্রকাশ করুন  প্রে করুন (েরদ থারক)  রনরিে তিান পরবেকী পদরক্ষরপর জনয  িাক্ষাৎকার গ্রিণকারীরক ধনযবাদ জানান  করমদকন করুন
 • 35. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িাক্ষাৎকাররর পরবেকী পদরক্ষপ  মূেযােন করুন আপরন তকমন িাক্ষাৎকার রদরেরেন। তকাথাে িু ে রেে। তকানিা িারো বরেরেন। তকন আপনার চাকরর িওো উরচে, তকন িওো উরচৎ নে ? ইেযারদ।  িাক্ষাৎকাররর আমন্ত্রণ জানারনার জনয ধনযবাদ পি তপ্ররন  িপ্তাি খারনক পরর তিরেরফারন বা বযরক্তেেিারব তোোরোে করা। ইন্টাররিউ প্র্তু রের তচকরে প্ররেরি ইন্টাররিউর আরে আপরন পেকাপ্ত প্র্তু রে রনরেরেন রক না ো পরখ করার জনয রনরচর তচকরে অনুিরণ করুন। তেমন- একজন তোেয প্রাথকী রিরিরব রনরজরক উপস্থাপন করার জনয রনরজর িম্পরকক কমপরক্ষ পাাঁচরি গুণ আমার আরে। িযা না চাকরররি প্রারপ্তরে রনরজরক তোেয করর তোোর জনয আরম আমার দক্ষো ও অরিজ্ঞোগুরো উপস্থাপন কররে পারব। িযা না আমার েরথষ্ট প্ররশক্ষণ ও রশক্ষা আরে ো চাকরররির জনয আমারক তোেয করর তোরে। িযা না আমার এমন রকেু শখ ও কমককারন্ডর অরিজ্ঞো আরে ো চাকরররির জনয আমারক তোেয কররে িিােো কররে পারর। িযা না েরদ আমারক আমার "পারিকানাে তরফাররন্স" িম্পরকক রজরজ্ঞি করা িে োিরে আরম এমন রেনজরনর নাম, রিকানা ও তফান নম্বর উরেখ কররে পাররবা োরা আমার তরফাররন্স িরে িম্মে আরে। িযা না ইন্টাররিউরে উপরস্থে িওোর জনয মারজকে ও পররছে ন্ন তপাষাক পরররে। িযা না আরম ইন্টাররিউরে রজরজ্ঞি করার জনয আরম রকেু প্রে তেরী করররে। িযা না ইন্টাররিউরে েথািমরে উপরস্থে িওোর জনয আরম েরথাপেুক্ত পররবিন রুি ও পররবিন রনরদকষ্ট করররে। িযা না
 • 36. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তচকরে আররা তকান অপশন েুক্ত করার থাকরে েুক্ত কররে পাররন। এরকম তচকরের র করেকরি করপ তেরী করর রাখুন োরে িকে ইন্টাররিউর আরে ো বযবিার করা োে। ইন্টাররিউ তরারডক দক্ষো প্রদশকন কররে পাররেই আপরন িাবরে পাররন তে আপনার কযাররোর উন্নরের রদরক োরব। িুেরাাং ইন্টাররিউর জনয িাবকক্ষরণক মানরিক ও প্রারোরেক প্র্তু রে রাখুন। তপশা বযাপাররিরক তপশাদারররের িারথই রনরে িরব। আপরন তে কারজ দক্ষ তিই িাংরিষ্ট তপশা তনওোর উপররই রনিকর কররে আপনার এবাং প্ররেষ্ঠারনর রবকাশ। বারণরজযক প্ররেষ্ঠানগুরো তকান পরদ িাংরিষ্ট রবষরে দক্ষ প্রাথকীরকই রনরোে রদরে থারক। অেএব চাকরর পাওোর নূযনেম শেক িরো এমন তকান তপশাদারী তোেযো থাকা বাজারর োর কদর আরে। রনরোেদাো তদখরে চান আপরন আপনার কাজ বা দারেরের প্ররে কেিা দক্ষ ও রনষ্ঠাবান িরে পাররবন। আপনার কারজর প্ররে িৃজনশীে মরনািাবও আপনার তপশঅদারীরের অাংশ। িুেরাাং রনরোেদাোর কারে রনরজরক তেমন তপশাদারী বযরক্ত রিরিরব উপস্থাপন করা োে এমনিারবই রনরজরক প্র্তু ে কররে িরব। আজকাে তবশীরিাে প্ররেষ্ঠানই োর কাজ িাে করর রদরে চাে একজন রবরশষজ্ঞরক। োই রনরোরের তবোে তপশাদারী তোেযোরকই তবশী গুরুে তদো িে। আরে ইাংররজীরে িাে বেরে ও রেখরে পাররে জনিাংরোে অরফিার বা েথয অরফিাররর চাকরর িরে তেে। রকন্তু এখন প্ররেষ্ঠান চাে পাবরেক রররেশরনর উপর রডগ্রীধারী বা রডরপ্ল্ামা করা তোক। িুেরাাং তপশাদারী মরনািাব োি থাকাকারেন িমরে তনওো উরচৎ। েক্ষয রাখরে িরব রনরজরক তকান রবষরে কেিা দক্ষো, রবরশষজ্ঞ ও আপরগ্রড করা োে। রনরজর তেখাপড়া ও অনযানয কারজর প্ররে রনষ্ঠাবান, িমোনুবেকী ও রনেমানুবেকী িওোর চচকা কররে িরব। রনরজরক েেিা িম্ভব অরফরিোে বা ফমকাে করর েরড় েুেরে িরব। আরে িবকস্ব িওোিা তকান তক্ষরিই আপনার জনয িাে িরব না। উদািীনো তো নেই। ইন্টাররিউরেও রনরজর তপশাদারীর মরনািাব ফু রিরে েুেরে িরব। ইন্টাররিউর আরে আরবদনপি ও বারোডািা তেরী এবাং প্রণেরনর তক্ষরি ফমকাে প্ররিিি তমরন চেরে িরব। ইন্টাররিউর ডাক পাওো মািই ধনযবাদপি পারিরে রদরে িরব, ইন্টাররিউর পররও। ইন্টাররিউরে রনরজরক মারজকে ও ফমকােিারব উপস্থাপন কররে িরব। তকান প্রকার আরবে বা উছে াি প্রকাশ করা তপশাদারীরের েক্ষণ নে। রনরোেদাোর মরন রনরজর একিা িাে ইমরপ্রশন তেরী কররে পাররেই আপনার রনরোে পাবার িম্ভাবনা বাড়রব। িুেরাাং তপশাদারী িন। তদরশ চাকরর তনই এই ধারণা মরনর মরধয পুরষ রাখরে িোশাই বাড়রব। তদরশ চাকররর িুরোে তেরী িরছে , েরব েুেিা প্ররফশনারেজরমর একই িারথ প্ররেরোরেোরও। এখন রনরজরকই েে তবরশ দক্ষ করর তোো োরব, রনরজর িুরোে িম্ভাবনা েে বাড়রব। িুেরাাং মনমরো তপশাে প্ররবশ কররে িরে মুরখামুরখ িরে িরব বড় একিা চযারেরঞ্জর। এই চযারেঞ্জ তমাকারবোে রনরজরক তেরী কররে িরে আরে তথরকই একজনরক রস্থর কররে িরব োর েক্ষয রক এবাং রকিারব োরে তপৌঁোরনা োরব। অথকাৎ প্ররোজন মারফক ও িমরোপরোেী "কযাররোর প্ল্যান"। েরব রনরজরক তকান েরন্ডর মরধয তররখ রদরে িরব না। িাংরিষ্ট িবগুরো পথ তখাো তররখ েরক্ষযর রদরক চেরে িরব, োিরেই রনরিে িরব আপনার িরবষযে।
 • 37. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ইন্টাররিউ একজরনর পর একজরনর িরে পারর আবার করেকজরনর িমন্বরে একিা পযারনে িাক্ষাৎকারও িরে পারর। োই আপনারক উচ্চের কেৃকপরক্ষর মুরখামুরখ িওোর প্রস্তরে রনরে িরব।  ইন্টাররিউ এর িমে রনরোেদাো আপনার জীবন বৃত্তান্ত এবাং অরিজ্ঞো িম্পরকক জানরে চাইরবন। এরক্ষরি উন্মুক্ত আরোচনা িওোর িম্ভাবনা ররেরে। এই আরোচনার িুরোেরক কারজ োরেরে আপরন তকাম্পানীর জনয রনরজর প্ররোজনীেো েুরে ধররে পাররন।  িাক্ষাৎকাররর তশষ পেকারে রনরোেদাো আপনারক আর রকেু বোর আরে রকনা ো জানরে চাইরে পাররন। এরক্ষরি পূরবক বাদ পরড়রে এমন রবষে আরোচনা করর রনরে পাররন। িাক্ষাৎকার প্ররক্রোর পরবেকী ধাপ কী িরব ো খুাঁরজ তবর কররবন এবাং িবরশরষ রনরোেদাোরক োর মূেযবান িমে তদোর জনয ধনযবাদ জানারবন।  আপনার রনরজর িম্পরকক বেুন। আপনার বক্তরবয আপনার বযরক্তেে জীবরনর চাইরে চাকররর দক্ষো তেন তবশী প্রাধানয পাে। আপনার কযাররোররর রবকাশ িম্পকরক বেুন। পূবক চাকু ররর অরিজ্ঞো তথরক কী রশরখরেন বা চাকরর বরিিূ েক স্বপ্ররণারদে কমককান্ডর মাধযরম অরজকে িাাংেিরনক দক্ষো, িমে বযবস্থাপনা ও দক্ষ তনেৃরের কথা উরেখ করুন।  আপনার িামথক কী ? তকান িমিযার িুন্দর িমাধারনর জনয আপরন আপনার িামথক রনরে কথাবেরে পাররন। রকেু উদািরন রপ্ত করুন ো প্রে উত্তরর িািােয কররব।  আপনার দূবকেো কী ? এিা খুব করিন প্রে, েরদও িবিমে এিা রজরজ্ঞি করা িে না। রকন্ত এ জােীে প্ররের জনয আপনারক প্রস্তে থাকরে িরব। আপরন েরদ আপনার তমজাজ, অেিো বা তধরেকযর দুবকেো রনরজর রিেরর রাখুন এবাং ো অরনযর রনকি প্রকাশ কররবন না।  চাকররদাো োর তকাম্পানী িম্পকরক আপনার তকান প্রে আরে রক না ো জানরে চাইরে পারর। োই এই রবষরেও প্রস্তরে থাকরে িরব। আপরন তকাম্পানীর প্রকৃ রে, িাাংেিরনক কািারমা অথবা উৎপারদে পনয িম্পরকক আরোচনা কররে পাররন। আপরন রজজ্ঞািা কররে পাররন তকাম্পানীর প্ররশক্ষন কমকিূচী অথবা কারজর পরররবশ িম্পরকক।  ১০ বের পর আপনার তপশার অবস্থান তকাথাে িরব ? এইরূপ প্ররের উত্তরর এখারন খুব িাবধান থাকরে িরব। আপনার এমন মরনািাব থাকরব না তে, আপরন শুধুমাি বযবহৃে িরছে ন তকাম্পানী বা অরনযর তপশার উন্নরে রিরিরব।রনরজরক তকাম্পানীর বযবস্থাপক রিরিরব রচন্তা করর তকাম্পানীর স্বারথক কাজ কররে িরব। এখারন বো োে তে একজন েরুণ রিিাবরক্ষকরক CPA Firm এর িারথ িাক্ষাৎকাররর িমে এই প্রে করা িরেরেে। প্রেুযত্তরর রেরন বরেরেরেন রেরন রনরজরক বড় করপকাররশরনর মিা-রিিাবরক্ষক রিরিরব তদরখন। োর প্ররের উত্তর অনযিারব বো োে প্ররেষ্ঠান োরক প্ররশক্ষন ও িুরোে দারনর মাধযরম িমৃদ্ধ কররব এবাং তি চাকরর তেরড় তদরব অনয তকান প্ররেষ্ঠারন। এখারন বোর অরপক্ষা রারখ না োরক চাকররর জনয ডাকা িেরন। প্ররেষ্ঠান জারন ৭৫% তোক আরি ১০ বেররর মরধয অনযি িরর তেরে, রকন্ত প্ররেষ্ঠান চাে না তকউ চরে োক।  আপনার এমন দক্ষো রক আরে তে, চাকররদাো তকাম্পানী োিবান িরব ? আপরন আপনার রক দক্ষো উরেখ কররে পাররন ো তে তকান তকাম্পানীর জনয মূেযবান। উদািরনস্বরূপ : (১) দীঘকরমোদী Project পররকল্পনা বাস্তবােরনর িামথকয (২) েথযবহুে উপাত্ত িাংেরিে করার িামথকয (৩) জরিে রবষে
 • 38. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রনরে েরবষণা করার িামথকয অথবা দরের রিেরর তথরক কাজ করার িামথকয। েরদ আপনার দক্ষো তকান রনরদকষ্ট জনয িরিক না িে, েরব উরেখ কররে িরব অনয অবস্থারন তথরকও দ্রুে এগুরোর িারথ মারনরে রনরে পাররন বা রশখরে পাররন রকনা। আবার রনরদকষ্ট তকান রবষরে রনরেও রনরজরক প্রস্তে কররে পাররন।  পূরবকর চাকরর আপরন তকন তেরড়রেরেন ? প্রথরমই প্রাক্তন প্ররেষ্ঠান িম্পরকক বারজ মন্তবয কররবন না। তেমন কথাে কথাে অরিেুত্ত করা িে বা তি প্রাক্তন প্ররেষ্ঠানরি আশাপ্রদ অবস্থাে রেে না। অপ্রীরেকর ঘিনা ঘরি থাকরেও প্রাক্তন প্ররেষ্ঠান িম্পরকক মন্তবয করা োরব না। আপরন কথা বেরে পাররন প্ররেষ্ঠারনর েরেশীেোর অিাব রনরে। বেরে পাররন, আপনার কারজর দারেে, িরবষযৎ কমকপররকল্পনার েক্ষয এর িারথ িামঞ্জিয রেে না। আপনার প্ররোজন আররা প্ররেশ্রুরেশীে চাকরর অথবা অনযরকেু ো বযরক্তেে নন্দ্বরবররাধী নে। েরদ তকান কাররন চাকরর চরে োে, েরব আপরন অবশযই উবকেন কেৃকপক্ষরক ো বেরবন। োই তিাক রমথযা বেরবন না। আপরন েরদ প্রাক্তন প্ররেষ্ঠান িম্পরকক ইরেবাচক রকেু বেরে নাও চান েরব রকেুই না বোই িারো। িাক্ষাৎকাররর িমে িবরচরে রবব্র্েকর ও অস্বরস্তদােক পরররস্থরে তেরর িে তবেন রনরে আরোচনার িমে। রবরশষ করর নেুন চাকররপ্রাথকীরদর। রকন্তু আরোচনার গুরুেপূণক রবষে িরো এই তবেন। কারণ এর ওপর রনিকর করর িাংরিষ্ট প্ররেষ্ঠারন আপরন চাকরর কররবন রক কররবন না। প্ররেষ্ঠান চাে কম তবেরন িারো মারনর কমকী। আর আপনার দরকার তবরশ তবেন। োই এই আরোচনাে আপনার িফেো রনিকর করর আপনার িমরঝাোর তোেযোর ওপরর। তজরন রনন রকেু তক শে কীিারব িাক্ষাৎকাররর িমে তবেন রনরে আরোচনা কররবন। তবেরনর কথা আরে নে িাক্ষাৎকাররর িমে স্বািারবক কথা চারেরে োন। রনরজ তথরক তবেরনর আরোচনা ওিারবন না। েরদ তদরখন তবেন রনরে আরোচনা িরছে না ো রনরে উশখুশ কররবন না। এ িমে োড়াহুরড়া না করর রনরজরক শান্ত রাখুন। অরপক্ষাে থাকু ন কখন তবেরনর আরোচনা আরি। মরন রাখরবন, আপনারক পেন্দ িরে অবশযই তবেন রনরে আরোচনা কররব। োই রনজ তথরক তবেরনর কথা বরে আপনার চাকররর িুরোে িারারবন তকন? রিরিরে তকারনা িমেই রনরদকষ্ট পররমাণ চারিদার কথা উরেখ কররবন না। তবেন পেন্দ িরে েরদ তদরখন আপনার চারিদা অনুোেী তবেরনর কথা প্ররেষ্ঠারনর পক্ষ তথরক বো িরছে , োিরে তবেরনর আরোচনা িদ্রোর িারথ অনয রবষরে রনরে োন। বেরে পাররন, ‘আিরে আরম তবেন রনরে িাবরেনা। িাবরে কীিারব আমার তোেযোর িরবকাচ্চ বযবিার করর প্ররেষ্ঠারনর উন্নেরন কাজ কররবা’। মূেে আপরন প্ররেষ্ঠারনর িারো চান এবাং আপনারক রনরে প্ররেষ্ঠান োিবান িরব এই ধারণা তেরর করুন। তদখরবন তবেন রকেুিা বারড়রে বেরে। রনরজর ওপর ধারণা ও িমরঝাোর প্র্তু রে িাক্ষাৎকাররর োওোর আরে আপনার তপার ওই প্ররেষ্ঠারনর তবেন কািারমা আর অনয প্ররেষ্ঠারন কে রদরছে ো তজরন রনন। োরপর রনরজর তোেযো, অরিজ্ঞো ও রশক্ষােে তোেযো ওপর িারো একিা ধারণা তররখ আপরন কে িাকা তবেন তপরে পাররন ো আরে তথরক রনধকারণ করুন। িারথ প্র্তু রে রনরে রাখুন িমরঝাোর জনয কীিারব রনরজরক উপস্থাপন কররবন। তক শরে বরে রদন একই তপার তদরশর অনয প্ররেষ্ঠান এই পররমাণ তবেন রদরছে । রনরদকষ্ট অাংক নে তবেরনর আরোচনা িমে রনরদকষ্ট অাংরক পররমাণ উরেখ কররবন না। একিা রনরদকষ্ট স্তররর মরধয তবেরনর পররমাণ উরেখ করুন। আপনার আকারক্সক্ষে তবেরনর তচরে অল্প রকেু বারড়রে বেরবন। এরে তনরোরিরেশরনর জনয তস্পি তেরর িরব।
 • 39. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আরের চাকরররে কে িাকা তবেন পান রজরজ্ঞি কররে রনরদকষ্ট পররমাণ বেরে এরড়রে োওোর তচষ্টা করুন। এরক্ষরি বেরে পাররন, এিা েুেনা করা খুব করিন একিা বযাপার। কারণ আরম আপনারদর পুররা অফারিা জারন না। পুররনা চাকররর দারেে ও কেকরবযর িারথ এই চাকররর রকেুিা রিন্নো থাকরে পারর। আরম মরন করর পুররা অফারিা জানরে আরোচনা চারেরে োওোিা িিজ িরব। িুরোে িুরবধা তবেরনর আরোচনার আরে িুরোে িুরবধা িম্পকরক তজরন রনন। তবেন কম িরেও অরনক িমে িুরোে িুরবধািি তবেরনর পররমাণ আপনার পেন্দ িরে পারর। তেমন তমরডরকে, োোোে ও আবািন িুরবধা। োই তবেরনর পররমাণ কম িরেও িুরোে-িুরবধাগুরো রনরিে করুন। চাকররিা দরকার তকানিারবই এিা প্রমাণ কররবন না তে, এই চাকররিা আপনার খুব প্ররোজন। এমন ধারণা রদরে তবেন রনরে আরোচনার তকারনা িুরোে থারক না। কারণ প্ররেষ্ঠান একিা রনরদকষ্ট পররমাণ বরে আপনারক চাকরররে তোেদান কররে বাধয কররব। এই ধারণা রদরে পাররন, চাকররিা না তপরেও আপনার চেরব। েরব আপনারক না রনরে প্ররেষ্ঠান িারো একজন কমকী িারারব। শান্ত থাকু ন তবেরনর আরোচনা রনরে োড়াহুড়া কররবন না। োরা েখন আরোচনা কররবন েখন আরোচনাে অাংশগ্রিণ করুন। তবেন তবরশ রকাংবা কম রনরে উরত্তরজে িরবন না। বরাং শান্তিারব রনরজর তোেযো উপস্থাপরনর মাধযরম তবেরনর আরোচনা চারেরে োন। প্রথরমই আপরন তবেরনর রফোর জানারবন না। িবরচরে িারো আপনার তপার র জনয প্ররেষ্ঠান এিাররজ কে িাকা রনধকারণ করররেন ো তজরন রনরে আপনার চারিদা উরেখ করা। বেকমান চাকররর বাজারর চাকরর পাওো তেন তিানার িররণ। চাকররর জনয েুিরে েুিরে আপরন িেরো িান্ত। জীবরন অরনক িাক্ষাৎকার রদরেরেন, অরনক িমে তিরবরেন এবার চাকররিা িরেই োরব। রকন্তু ডাক আরিরন। মরন ির করররে িোশা। রকন্তু আিরে িমিযািা কী? ১. বযরক্তে ও রচন্তাশীেোর প্রমাণ না তদো িাক্ষাৎকাররর িমে প্ররেযকরি প্ররের উত্তর িরে িরব েথােথ ও িমৃদ্ধ। িািা িািা জ্ঞান রদরে অনুমান রনিকর উত্তর না তদোই িারো। কারণ, চাকররদাোরা তরাবরির মরো উত্তর চান না। িুেরাাং উত্তর তদোর তক্ষরি আপনার বযরক্তে, িেো ও রচন্তাশীেোর প্রমাণ রদন। ২. ‘না-রবাধক’ উত্তর তদো আপরন রক কাজরি কররে পাররবন? আপরন রক চাকরররি চান? আপরন রক এ কারজর তোেয? প্রে রেনরি একজন চাকররদাোর কারে অেযন্ত গুরুেপূণক প্রে। োই এ প্রেগুরোর উত্তরর ‘না’ শব্দ বযবিাররর মরো িু ে করা তথরক রবরে থাকু ন। ৩. জব িম্পরকক িারো ধারণা না থাকা ইন্টাররিউ তবারডক োওোর আরে আপরন তে পরদর জনয িাক্ষাৎকার রদরছে ন তি পরদ আপনার িূ রমকা ও তকাম্পারন বা
 • 40. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com প্ররেষ্ঠান িম্পরকক িারোিারব তজরন রনন। প্ররেষ্ঠারনর ইরেিাি, অজকন, মূেযরবাধ, পণয বা তিবা, গ্রািক ইেযারদ িম্পরকক জানুন। এোড়া িাংরিষ্ট তিক্টররর িমিযা ও িম্ভাবনা িম্পরকক েরবষণা করুন। তিজনয প্রারেষ্ঠারনক ব্লে, প্রকাশনা, ওরেবিাইি ও তফিবুক-িু ইিাররর িািােয রনন। ৪. আপনার দক্ষো িম্পরকক না জানারনা িাইিা তবারডক রনরদকষ্ট তকারনা অরিজ্ঞোর কথা বোর তচরে কীিারব আপনার দক্ষোর বযবিার করররেন রকাংবা ফে অজকন করররেন ো তক শরে বরে তদোর তচষ্টা করুন। চাকররর িারথ িঙ্গরেপূণক রকেু উদািরণ আপনার জীবন তথরক বাোই করুন। এর আরেই উদািরণগুরো আপনার রিরিরে িাংরক্ষরপ উরেখ কররবন। িাক্ষাৎকারর ো বযাখযা করুন। েরব উদািরণগুরো তেন প্রািরঙ্গক িে তি বযাপারর িরচেন থাকু ন। তকননা অপ্রািরঙ্গক উদািরণ আপনার বযরক্তেরক খারিা কররব। আর িবার জনয রবররক্তর কারণ িরব। ৫. তকন চাকরররি চান ো না জানা প্রবে উৎিাি ও আগ্ররির অিারব আপরন িারররে তফেরে পাররন প্রেযারশে চাকরররি। আপনারক অবশযই বেরে িরব তকাম্পারনর চাওো ও আপনার িূ রমকা িম্পরকক। চাকররদাোরক আপনার বযাকগ্রাউন্ড িম্পরকক জানারে ‘আপনার িম্পরকক রকেু বেুন’-এই প্রেরিরক কারজ োোন। আপনার িরবষযৎ পররকল্পনা ও রচন্তার বযাপারর প্ররের জনয প্র্তু রে রনন। িুন্দর, তোোরো ও রচন্তাশীেোর িারথ প্রেরির উত্তর রদন। উচ্চারিোিী রিরিরব রনরজরক উপস্থাপন করুন। েরব অরেমািাে নে। ৬. তনরেবাচক শারীররক িাষা িাক্ষাৎকাররর িমে তনরেবাচক শারীররক িাষার কাররণও আপনার িারধর চাকরররি িাে োড়া িরে তেরে পারর। তিজনয আপনার ওিা, বিা, প্ররের উত্তর তদো িব তক্ষরি আত্মরবশ্বািী তিান। ৭. অরপশাদার মন্তবয কাররা বযাপারর অরিরোেকারী তকারনা িিকমকীর িারথ িাধারণে তকউ কাজ কররে চাে না। তিজনয আরের অরফরির বযবস্থাপক বা িিকমকী িম্পরকক তকারনা তনরেবাচক মন্তবয কররবন না। বরাং িবার িারথ রমরে রমরশ কাজ কররে পাররবন তিিাই প্রমাণ করার তচষ্টা করুন। ৮. ফরোআপ না করা িাক্ষাৎকাররর পর ধনযবাদ জ্ঞাপন করর চাকররদাোরক রচরি পািারনা রনরজরক উপস্থাপরনর কােককর পন্থা িরে পারর। প্রেযারশে িমরের মরধয েরদ প্ররেষ্ঠান তকারনা রিদ্ধান্ত না জানাে, েরব ফরোআপ রচরি আপনার দৃবো ও এরেরে থাকার িক্ষমো প্রমাণ কররব
 • 41. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ইন্টাররিউরে অকৃ েকােক িরে পাবরেক পরীক্ষার মরো ো আবার তদোর িুরোে থারক না। আর িবরচরে স্মািক ও তোেয প্রাথকীরকও ইন্টাররিউরের জনয প্র্তু রে রনরে িে। ইন্টাররিউরের িমে রেনিা C মরন রাখরে িরব- cool, calm and confidence. এ রনবরন্ধ প্রকারশে ইন্টাররিউরের পরামশকগুরো তজরন রনরে চাকররপ্রাথকীরদর প্র্তু রে রনরে িুরবধা িরব। ১. রনরব তোোরোরের অনুশীেন করুন তিাজা িরে দাাঁড়ারনা, তচারখ তচাখ রাখা ও বরেষ্ঠ িযান্ডরিরকর মরো আপনার বযরক্তে প্রকাশকারর রবরিন্ন রবষে অনুশীেন করুন। এগুরোই িরব কথাবােকা শুরুর আরে আপনার ইন্টাররিউরের মাপকারি। এগুরোই আপনারক রনরে োরব দারুণ একিা ইন্টাররিউ বা োড়াোরড় তশষ িওো তকারনা ইন্টাররিউরের রদরক। ২. প্ররেষ্ঠারনর উপরোেী তপাশাক পরুন প্রচরেে িাধারণ তপাশাক আপনার ইন্টাররিউরের জনয উপেুক্ত নে। চাকররপ্রাথকীর জানা উরচে ইন্টাররিউরে তকান তপাশাকরি পরা উরচে। আপরন িুি পররবন রক না, ো রনিকর কররে তকাম্পারনরির রীরে ও আরবদনকাররর পদরির উপর। িবরচরে িারো িে ইন্টাররিউরের আরেই প্ররেষ্ঠারনর কমকীরা তকমন তপাশাক পররেন, তিিা েক্ষয করর তিই অনুোেী তপাশাক পররে। ৩. শুনুন ইন্টাররিউরের শুরু তথরকই োরা আপনারক রবরিন্ন েথয তদরবন। তিগুরো মনরোে রদরে না শুনরে আপরন অরনক িুরোে রমি কররবন। িারো তোোরোে দক্ষোে আপনার অবশযই অনয পরক্ষর কথা শুনরে িরব ও িমেমরো জানারে িরব তে, আপরন শুরনরেন। আপনার ইন্টাররিোররর রদরক মনরোে তদওো খুবই জরুরর। ৪. অরেররক্ত কথা বেরবন না, ো জানা আরে োই বেুন প্ররোজরনর অরেররক্ত কথা বো ইন্টাররিউরের একরি বড় িু ে। ইন্টাররিউরে তকারনা অজানা প্ররের উত্তরর িম্পূণক অিাংেগ্ন কথাবােকা বো এরকবাররই অনুরচে। এরে আপনার চাকররর িম্ভাবনা নষ্ট িে। ইন্টাররিউরের আরেই িাকু কোর তদরখ োরদর প্ররের ধরন িম্পরকক পড়ারশানা করর রনরে িরব। ৫. তবরশ বন্ধু বৎিে িরবন না ইন্টাররিউ একরি তপশাদার রবষে। এরে বযরক্তেে কথাবােকা, বন্ধু ে ইেযারদ এরড়রে চেরে িরব। এরে িবকশরক্তরে চাকরররিরে আপরন করোিা তোেয, ো বণকনা কররে িরব। এরে িবিমে মরন রাখরে িরব আপরন একজন চাকরর প্রাথকী, অনযরকউ নন। ৬. িরিক িাষা বযবিার করুন ইন্টাররিউরে আপনারক অবশযই তপশাদারর িাষা বযবিার কররে িরব। তখোে রাখরে িরব তকারনা অরুরচকর কথাবােকা রবষরে। এরে বেি, বণক, ধমক, রাজনীরে ও তে ন রবষরে অবমাননাকর রবষে িবিমে এরড়রে চেরে িরব। এগুরোর বযরেক্রম িরে শীঘ্রই আপনারক দরজার বাইরর চরে তেরে িরব। ৭. অরেররক্ত কনরফরডন্ট িরবন না আচরণ আপনার চাকররর অনযেম গুরুেপূণক রবষে। ইন্টাররিউরে আত্মপ্রেযে, তপশাদাররে ও রবনরের িমন্বে থাকরে িরব। এরক্ষরি আপরন রনরজর তোেযোরক প্রমাণ কররে রেরেও অরেররক্ত কনরফরডন্ট িরবন না। ৮. েরকর িরঙ্গ প্ররের উত্তর রদন প্ররেযক প্ররের উত্তর েরকর িরঙ্গ তদওোিা ইন্টাররিউরে খুবই গুরুেপূণক। ধরুন, আপনারক তকারনা একরি মারি বা বেরর কী করররেন, রজজ্ঞািা করা িে। এ িমে আপরন েরদ তকারনারকেু মরন কররে না পাররন, োিরে আপরন একরি
 • 42. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িুরোে িারারেন। আর েরদ এ িমরে আপনার করা পড়ারশানা, চাকরর ও রবরিন্ন অরিজ্ঞোর িরঙ্গ িম্পরককে রবষে বণকনা কররন, োিরে ো িরব চাকররর রদরক একধাপ অগ্রেরে। ৯. প্রে করুন ইন্টাররিউরে তবরশরিাে িমে রজজ্ঞািা করা িে আপনার তকারনা প্রে আরে রক? তি িমে অরধকাাংশই ‘না’ বরে তদন। না বোর তচরে প্ররেষ্ঠারনর তকারনা রবষরে প্রে করাই িারো। কী প্রে কররবন ো রনরিে আরে ইন্টাররিউরের মরধযই। ইন্টাররিউরের রিরত্তরেই তকারনা রবষরে প্রে করা িারো। এরে আপরন তে িম্পূণক ইন্টাররিউরি েরথষ্ট গুরুে রদরেরেন, ো তবাঝারে পাররবন। ১০. মররো িরবন না ইন্টাররিউরে েরদ আপনার কথাবােকাে মরন িে- ‘রপ্ল্জ, রপ্ল্জ, আমারক চাকরররি রদন’ োিরে আপনারক রনুঃিরন্দরি কম আত্মরবশ্বািী মরন িরব। এরে আপনার চাকররর িম্ভাবনাও বাড়রব না। আপরন েরদ চাকরররির জনয উপেুক্ত িন, োিরে রনরজর আচররণর মাধযরম ইন্টাররিউোররদর ো রবশ্বাি করারনার দারেে আপনার। রশক্ষােে জীবরন িারো ফোফে এবাং তমধা বা তোেযো থাকা িরত্ত্বও অরনরকই িাইিা তবারডক রনরজরক তোেয করর উপস্থাপন কররে না পারার কাররণ চাকরর িােোড়া িরে োে। িাইিা তবারডক োাঁরা থারকন, োাঁরা রকন্তু নানািারব োচাই-বাোইরের মাধযরমই আপনারক োাঁরদর প্ররেষ্ঠারন রনরোে তদরবন। একজন চাকররপ্রাথকীর রশক্ষােে তোেযোর পাশাপারশ োাঁর স্মািকরনি, উপস্থাপন তক শে, বাচনিরঙ্গ এিব রবষেও রকন্তু কম গুরুেপূণক নে। িাইিা তবারডক েু রকই অরনরক রনরজর অজারন্ত প্রথরমই রনরজরক অরোেয প্রমাণ কররন বরিন। রনরোেদাোরা তেমন তকারনা প্রে না কররই বা তি জনযোর খারেরর দু-একরি প্রে কররই রবদাে করর তদন। এ রকম পরররস্থরে এড়ারে ও রনরজরক তোেয করর উপস্থাপন করার জনয তজরন রনন রকেু তক শে। ১. চাই িারো জীবনবৃত্তান্ত ইন্টাররিউ তবারডক রনরজরক উপস্থাপনার আরেই জীবনবৃত্তান্ত বা বারোডািা উপস্থাপন করার প্ররোজন িরে পারর। এ জনয জীবনবৃত্তান্ত তেররর িমে আপনারক অবশযই তক শেী িরে িরব। চাকররপ্রাথকীর তেিা িারো অজকন, ো জীবনবৃত্তারন্ত আরে রেখরে িরব। আর এরে তেন প্ররোজনীে িব েথয থারক, তিরদরক তখোে রাখরে িরব। জীবনবৃত্তারন্তর িরঙ্গ একরি ফরওোরডকাং তেিারও রদরে রদরে িরব। তকারনা বানান বা বযাকরণেে িু ে োরে না িে তি রবষরেও িেকক থাকরে িরব। জীবনবৃত্তারন্ত অরনকই িু ে েথয উপস্থাপন কররন এবাং রনরজরক তোেয প্রমারণর জনয িেয নে এমন অরনক েথয িরন্নরবরশে কররন। এরি তমারিই উরচে নে। রনরোেকেকারা রনরোরের পররও েরদ আপনার িু ে েথয উপস্থাপরনর রবষেরি ধরর তফরেন, োিরে রকন্তু পরবেকীরে চাকরর চরে োওোরও আশঙ্কা থারক। ২. প্ররোজনীে কােজপি রনরে িু েরবন না িাইিা তবারডক আপনার রশক্ষােে তোেযোর ও অরিজ্ঞোর প্ররোজনীে িব কােজপি িরঙ্গ রনরে িরব। চাকররর আরবদরনর িমে এিব কােজপি রদরে িে, োই এিব কােজপি রনরোেদাোরদর কারে থাকরেও এিব িরঙ্গ করর
 • 43. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com রনরে িরব। িাইিা তবারডকর িদিযরা তেরকারনা িমে এিব তচরে বিরে পাররন। এ োড়া িরঙ্গ জীবনবৃত্তান্ত ও েরবও রাখুন। আর একরি কেমও িরঙ্গ রাখা দরকার। আর এিব রাখার জনয িারো মারনর একরি বযাে বা রব্র্ফরকি িরঙ্গ রাখরে পাররন। েরব একরি রবষে িরচেন থাকা জরুরর, িারের বযাে তিরবরের ওপর না তররখ পারশ তকাথাও রাখা উরচে। ৩. কারন্তিাব তঝরড় তফেুন িাক্ষাৎকার তদওোর িমে আপনার মরধয তেন তকারনা প্রকার কারন্তিাব না আরি তিরদরক েক্ষয রাখরে িরব। তকউ তকউ রনরদকষ্ট িমরের রিক আে মুিূরেক োড়াহুরড়া করর িাইিা তবারডক এরি উপরস্থে িওোর কাররণ শরীর ঘারম একাকার িরে োে। োই রনরদকষ্ট িমরের অন্তে আধাঘণ্টা আরে িাইিা তবারডক উপরস্থে িরে রনরজরক প্রাণবন্ত করর েুেুন। প্ররোজরন িাে-মুখ ধুরে রনরন পাররন। অরনরক িারা রাে তজরে বা েিীর রাে পেকন্ত পড়ারেখা করর িকারে িাইিা রদরে আরিন। এরে তচিারাে কারন্তর োপ স্পষ্ট িরে ওরি। রনরজরক িরেজ করর উপস্থাপরনর জনয িাইিার আরের রারের িারো ঘুম খুব জরুরর। োই তবরশ রাে না তজরে ঘুরমরে পরড় িকারে িারোিারব তোিে করর িাইিা তবারডকর উরেরশ রওনা তিান। ৪. পররছে ন্নিারব িরিক িমরে অরনরকই রনরদষ্ট িমরের পরর িাক্ষাৎকার তবারডক এরি িারজর িন। এই িমেমরো আিরে না পারািাই আপনার অরোেযো প্রমারণর জনয েরথষ্ট। িাইিা তবারডক তকারনাক্ররমই তদরর করর উপরস্থে িরবন না। তদরররে এরে রনরোেদাোরা িাইিা নাও রনরে পাররন বা িাইিার আরেই বাদ রদরে রদরে পাররন। রনরজরক পররপারিিারব উপস্থাপন করার গুরুেও রকন্তু অরনক। পররষ্কার-পররছে ন্ন, শােীন ও মারজকে তপাশাক পরর িাইিা তবারডক উপরস্থে িরে িরব। তপাশাকই রকন্তু আপনার বযরক্তরের পররচে তদরব। ৫. িাোম রদরে প্ররবশ করুন ইন্টাররিউ তবারডক প্ররবরশর িমে িাোম রদরে প্ররবশ করুন। প্ররবরশর পর অনুমরে না রনরেই বরি পড়রবন না। অরনরক কথা বোর িমে িাে-পা নারড়। িাইিা তবারডক কখরনাই এ রকম কররবন না। আর একরি রবষে রবরশষিারব তখোে রাখরে িরব, েখন তে বযরক্ত আপনারক প্রে কররবন, োাঁর রদরক োরকরে প্ররের উত্তর রদরে িরব। িাইিা তবারডক রেরন প্রধান রিরিরব থারকন, অরনরকই শুধু োাঁর রদরক োরকরে উত্তর রদরে থারকন। এিা তমারিই িরিক নে। ৬. আঞ্চরেকো পররিার করুন িাইিা তদওোর িমে কথা বোর তক্ষরি আঞ্চরেকো তেন প্রকাশ না পাে তিরদরক িজাে থাকরে িরব। কথা বোর িমে তখোে রাখরে িরব, তেন আঞ্চরেক িান না এরি োে। প্ররের উত্তর তদওোর িমে শুদ্ধ উচ্চাররণ কথা বোও জরুরর। এ জনয আরে তথরকই শুদ্ধ িাষাে কথা বোর অিযাি কররে িরব। ইাংরররজ বোর িমেও উচ্চাররণর রবষরে িেকক থাকরে িরব। ৭. প্ররেষ্ঠান িম্পরকক ধারণা রনন িাইিা তবারডক উপরস্থে িওোর আরে রনরোেদাো প্ররেষ্ঠান িম্পরকক েথািম্ভব তজরন রনরে িরব। েরদ িম্ভব িে, িাইিা তবারডক কারা কারা থাকরবন, তি িম্পরককও তজরন তনওো িারো। িাইিার আরে িন্তদন্তিারব িারজর না িরে িারে িমে তররখই েথাস্থারন উপরস্থে িরে িরব। িবরচরে িারো িে, আরের রদনই পরী ার তকিরি তদরখ আিা। এ তক্ষরি বাড়রে িুরবধা পাওো োে।
 • 44. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ৮. ধূমপান করর িাইিাে োরবন না িাইিা তবারডক প্ররবরশর আরে তকারনাক্ররমই ধূমপান কররবন না। িাইিার আরে ধূমপান পররিার করািাই িরব বুরদ্ধমত্তার পররচােক। আপরন েরদ ধূমপান করর আরিন আর ধূমপারনর কাররণ আপনার মুখ তথরক েরদ রিোরররির েন্ধ তবররারে থারক, েরব িাইিা তবারডক োাঁরা থাকরবন োাঁরা রবষেরি িিজিারব তনরবন না। এরিই আপনার অরোেযো প্রমারণর জনয েরথষ্ট। এ োড়া অরনরকর পান খাওোরও অিযাি ররেরে। এরক্ষরি এরিও পররিার কররে িরব। ৯. িাংরক্ষরপ ও িারিমুরখ উত্তর রদন িাইবা তবারডক তে রবষরে প্রে করা িরেরে, শুধু তি রবষরেই উত্তর রদরে িরব। তবরশ কথা বো বা অপ্রািরঙ্গক তকারনা রবষেরক তিরন আনা রিক িরব না। আবার তোমড়ামুরখ বরি থাকরেও রকন্তু ো অরোেযো রিরিরব রবরবরচে িরব। ইন্টাররিউ তবারডকর িদিযরা তবরশ কথা বো তেমন পেন্দ কররন না আবার তোমড়ামুরখর মানুষরকও পেন্দ কররবন না। আর ইন্টাররিউ তবারডক একরি রবষে তমরন চোর তচষ্টা করুন, ো িরো িব প্ররের উত্তর তদওোর িমে িারিমুরখ উত্তর রদন। েরব অকাররণও রকন্তু আবার িািা োরব না। আর একরি রবষে, িব প্ররেরই তে উত্তর জানা থাকরব ো রকন্তু নে। না পাররে রবনীেিারব বেরে িরব- িরর িযার, পাররে না। ১০. উরত্তরজে িওো োরব না িাইিা তবারডক প্রাথকীর মানরিক রস্থরেশীেো, িমিযা িমাধারনর তোেযো- এিব রবষে োচাইরের জনয অরনক িমে অপ্রািরঙ্গক প্রে করা িরে থারক। এ িমে তকারনাক্ররমই উরত্তরজে িওো োরব না। অরনক িমে প্রাথকীর মানরিক মো োচাইরের জনয একিরঙ্গ অরনরকই প্রে করর বরিন, এমনরক অরনক িমে রবব্র্েকর প্রেও করা িে। এ িমে তকারনাক্ররমই মাথা েরম না করর িবরকেু িিজিারব রনরে িরব এবাং শান্তিারব োাঁরদর িব প্ররের জবাব রদরে িরব। ১১. রবনীেিারব রনরজরক উপস্থাপন করুন িাইিা তবারডক িব প্ররের উত্তর রবনীেিারব রদরে িরব। ইন্টাররিউ তবারডক প্ররের উত্তর তদওোর িমে তিাজা িরে বিরে িরব। তচোরর তিোন রদরে বিািা রিক িরব না। এরে চাকররপ্রাথকী িম্পরকক রবরূপ মরনািাব িৃরষ্ট িরে পারর। িাইিা তশরষ িাে তমোরে পাররন, েরব তিিা পরররস্থরে অনুোেী। অরনরকই স্মািকরনি তদখারে রেরে নািকীে িরঙ্গরে প্ররের উত্তর তদওোর তচষ্টা কররন। রনরজরক অিারস্মািক িাবা রিক নে। িুন্দর, িাবেীে ও রবনীেিারব প্ররের উত্তর তদওোর মাধযরমই তোেযোর বরিুঃপ্রকাশ তদখারনা তেরে পারর। ১২. রমথযার আেে তনরবন না ইন্টাররিউ তবারডক কখরনাই রনরজর তোেযোর রবষরে তকারনা রমথযার আেে তনরবন না। তকারনা রমথযা েথয আপনার জনয িমূি রবপদ তডরক আনরে পারর। রমথযা েথয রদরে না িে চাকরর িরো, এ তক্ষরি পরর আপনার িমিযা িরব। তিরি প্রকাশ তপরে আপনার প্ররে রনরোেদাো প্ররেষ্ঠারনর আর তকারনা রবশ্বাি থাকরব না। এমনরক আপনার চাকররও চরে তেরে পারর। আর একরি রবষে আরে তথরকই তজরন রনরে িরব, চাকররর তক্ষরি আপনার দারেে কী কী িরব ও তবেরনর কািারমা তকমন িরব, তবেনিাো রনরে বারিেো না করাই িারো। েরব এিাও বো োরব না, আপনারা ‘ো রদরবন োই’। এ তক্ষরি এরি দুবকেোর প্রকাশ িরে পারর। আর িযাাঁ, িাইিা তবাডক তথরক তবররারনার িমে অবশযই িবাইরক রকন্তু ধনযবাদ রদরে তবররারে িরব।
 • 45. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তকারনা প্র্তু রে োড়া িাইিার িম্মুখীন িরে োরে বযথক িওো মানরিক অবিাদগ্রস্থ িওোর অনযেম কারণ। ো আপনার আত্মরবশ্বারির মািা অরনক রনরচ নারমরে রদরে পারর। আপনারক করর েুেরে পারর িোশাগ্রস্থ। এজনয একজন চাকরর প্রাথকীর িাইিা রদরে োওোর আরে করণীে গুরুেপূণক রকেু কাজ ররেরে। ো ইন্টাররিউরক িিজ ও প্রাণবন্ত করর তোরে এবাং পরবেকী ইন্টাররিউরে োওোর বযাপারর আগ্রিী করর তোরে। ১. কমপরক্ষ ১০ রমরনি আরে িাইিার স্থারন উপরস্থে িওো রনধকাররে িমরের কমপরক্ষ ১০ রমরনি আরে আপনারক রনরদকষ্ট স্থারন উপরস্থে িরে িরব। ো আপনারক মানরিক প্রশারন্ত রদরব। ওোশ রুরম রেরে তেশ িরে রনন। িবকরশষ তদরখ রনন আপনার তেিআপ রিক আরে রকনা? ২. রারেই িব প্র্তু রে তশষ করা িাইিার আরের রারের মরধযই োবেীে প্র্তু রে তশষ করুন। িকারে একিু আরেিারেই ঘুম তথরক উরি পড়ু ন। গুরুেপূণক রবষেগুরোরে তচাখ বুরেরে রনন। রবরশষ করর িাংরিষ্ট প্ররেষ্ঠান িম্পরকক একরি িাংরক্ষপ্ত ধারণা রনন। এিা আপনারক অরেররক্ত মানরিক চাপ এড়ারে িিরোরেো কররব। ৩. রনরজরক িারোিারব উপস্থাপন করা িাইিা গ্রিণকারীরক প্রাধানয রদরেই োর িামরন রনরজরক রবস্তাররেিারব উপস্থাপন কররে তচষ্টা করুন। এরে করর চাকররদাো আপনার তপেরনর অরিজ্ঞো িম্পরকক জানরে পাররবন। ো আপনার চাকরর তপরে ইরেবাচক কাজ কররব। ৪. চাকররর বযাপারর প্রবে আগ্রি তদখারনা এিা চাকররদাোরক তম রখক বা অঙ্গিরঙ্গরে তবাঝারে পাররন। আগ্রিী মরনািাব চাকররদাোর কারে আপনার মূেযােন বারড়রে রদরে পারর। ৫. রবস্তাররেিারব প্ররের উত্তর তদোর তচষ্টা করা চাকররদাোর প্ররের উত্তর তদোর তক্ষরি ‘িযাাঁ’ বা ‘না’ বো তথরক রবরে থাকু ন। িুরোে তপরেই রবস্তাররে উত্তর তদোর তচষ্টা করুন। ো আপনার রবচক্ষণো িম্পরকক ইন্টাররিউ গ্রিণকারীর কারে ইরেবাচক ধারণা রদরে িিরোেী িরব। ৬. জীবন-বৃত্তারন্তর অরেররক্ত একরি করপ িারথ রাখা রকেু িাধারণ প্ররের উত্তর প্র্তু ে রাখুন - আপনার িম্পরকক বেুন। - আপনার কারজর অরিজ্ঞো িম্পরকক রকেু বেুন। - আপনার ইরেবাচক ও তনরেবাচক রদকগুরো বেুন। - আপরন তকন আমারদর তকাম্পারনর িারথ কাজ কররে চান? এোড়াও তে িব প্ররের িম্মুখীন িরে পাররন - তকাম্পারনর কারে আপরন রক আশা কররন? - এই পরজশরন আপনার িবরচরে বড় চযারেঞ্জ কী? - আপরন রক এই পরজশরনর জনয আপনারক উপেুক্ত মরন কররন? আপরন েরদ চাকরররির জনয প্রকৃ েপরক্ষই আগ্রিী িন েরব তে তকারনািারব চাকু ররদাোরক এিা তবাঝারে তচষ্টা করুন। মরন রাখা উরচৎ, তকাম্পারনর তকারনা বযাপারর আগ্ররির ঘািরে থাকা মারনই চাকরররি প্রেযাখযান করা। িবরশরষ ইন্টাররিউোররদর ধনযবাদ জানারে ও আত্মরবশ্বারির িারথ করমদকন কররে িু রে োরবন না।
 • 46. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com চাকরর পাওোরকই অরনরক জীবরনর তশষ েক্ষয মরন করর থারক। েরব চাকরর পাওোিাই আিরে তশষ কথা নে। কযাররোরর িফেোর জনয প্ররোজন চাকরররে তোকার পররও রবরিন্ন রবষরে মরনারোে। এর অিারব িম্ভাবনামে একরি কযাররোরও নষ্ট িরে তেরে পারর। আর েথােথ স্থারন েথােথ মরনারোে রদরে পাররেই তকোফরে। পড়ারেখা তশষ িরে তেরে প্রথম রচন্তািাই থারক কী করর িারো একরি চাকরর পাওো োে। রকন্তু িারো একরি চাকরর তপরেই কী িব রচন্তা তশষ? প্রেিা শুরন অবাক িরে পাররন অরনরকই। রকন্তু অবাক িওোর রকেু তনই। চাকরর পাওো মারনই চাকরর জীবরন িফেো নে। এর জনয বাড়রে রচন্তার প্ররোজন আরে তবরক। তকননা রশক্ষাজীবরন তেমন রচন্তা রেে শুরু তথরক তশষ পেকন্ত িারো ফোফে কররে িরব, রশক্ষকরদর িারথ িারো িম্পকক েরড় েুেরে িরব, বন্ধু -বান্ধবরদর িারথ িুিম্পকক েড়রে িরব; তেমরন চাকরর জীবরনও এই প্ররোজনগুরো ররেরে িারোমরোই। তজরন রাখরবন, আপরন চাকরর পাওোর পর প্রথম তেরদন অরফরি োরবন তিরদরনর রকেু কাজ, কাজ করার প্ররক্রো, উরদযাে, অনযরদর িারথ আপনার কথাবােকা, এমনরক িাাঁিাচো, নড়াচড়া িবই পরীক্ষরকর তচারখ েক্ষ কররব িবাই। এগুরোই আপনার িম্পরকক আপনার বিরক িারো অথবা মন্দ ধারণা তদরব। আপনার িিকমকীরা তিরব তনরব আপরন মানুষরি তকমন। োই চাকরর পাওোর পররর এিব রবষরে মরনারোেী িরে িরব। িারো রকেু রদরেই শুরু করুন প্ররেরি অরফরিই তবশ রকেু িুরোে িুরবধা থারক। এগুরো িবাই তিাে কররে পারর না। োরাই তিাে কররে পরর, অরফরি োরা িারো কমকদক্ষো তদখারে পারর। োই প্রথম ২/৩ মারি অরফরি রনরজর ইরেবাচক প্রিাব তেরররে একিু তবরশই মরনারোে রদন। আপরন রনরজরক এমনিারব উপস্থাপন করুন, তেন অরফরির তকারনা করিন প্ররজরক্ট বা অরফরির তকারনা িুরোরের অফার আপনারকই তদওো িে। মন তথরক তঝরড় তফেুন তনরেবাচক রচন্তা-িাবনা। রনরজর মরধয আত্মরবশ্বাি িঞ্চার করুন। িমে এবাং িুরোরের িনযবিার করুন। করিন পররেম করুন। আপরন েরদ এই পরামশকগুরো আত্মরবশ্বারির িারথ তমরন চরেন, োিরে তদখরবন অরফি িমে আপনার খযারে েরড়রে পড়রব দ্রুেই। প্ররেষ্ঠারনর দীঘকরমোরদ তক শে ও স্বল্পরমোরদ পররকল্পনা িম্পরকক িরিক এবাং পররষ্কার ধারণা থাকা দরকার। আপনার প্ররেষ্ঠান আপনার কাে তথরক কেিু কু আশা করর, তি ধারণা থাকা দরকার আপনার। আর তিিা আপরন কেিা কৃ রেরের িারথ তদখারে পাররবন, তি িম্পরককও আপনার রনরজর িুস্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। আর োিরেই আপরন আপনার প্ররোজনীে কাজগুরো েথােথিারব কররে িক্ষম িরবন। আর না িরে তদখরবন পরদ পরদ আিরব বাধা। কণকধাররদর তমরন চেুন চাকরর কররবন অথচ বরির আরদশ রনরষধ তমরন চেরবন না, ো তো কল্পনাই করা োে না। চাকরররে জরেন করার প্রথম িপ্তারিই আপনার বরির িরঙ্গ প্ররোজনীে নানা বযাপারর তখাোরমো আরোচনা করুন। তিই িরঙ্গ তজরন রনন কী করর আপনার বিরক িন্তুষ্ট রাখরবন। কারণ বি ইজ অেওরেজ রাইি। িুেরাাং আপনার বি কীিারব েথয আদান-প্রদান কররন, রেরন কী ধররনর কমকধারা তমরন চরেন, আপনার িরঙ্গ কাজ করার িমে আপনার কাে তথরক কী ধররনর
 • 47. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com অাংশগ্রিণ রেরন আশা কররন ইেযারদ মাথাে তররখ োর িরঙ্গ কাজ করুন। এমন তকারনা কাজ কররবন না, তে জনয রেরন রবরক্ত িরে পাররন। বি িাংক্রান্ত আররা রকেু প্ররেরদন কাজ-কমক, কথাবােকা এবাং আচার-আচরণ রদরে বিরক তো িন্তুষ্ট রাখরবনই, িম্ভব িরে রেন মাি পর পর আপনার বরির কাে তথরক আপনার কারজর মূেযােন তজরন তনরবন। আর বি োড়াও অরফরির নীরেরনধকারণী বযরক্তরদর িারথ িুিম্পকক েরড় েুেুন। এরাই রিদ্ধান্ত রনরে এবাং নেুন তক শে বা উরদযাে রনরে প্ররেষ্ঠানরক িািােয করর থারকন। প্ররেষ্ঠারনর এ িকে কেকাবযরক্তরদর আচরণ, তবরশষ্টয, স্বিাব, অিযাি, তপশােে তবরশষ্টয, প্ররেরদরনর কমকবযস্তো ইেযারদ িম্পরকক তখাাঁজ-খবর রাখুন। েরব তখাাঁজ-খবর এমনিারব রাখরবন, তেন োরা ো তির না পান। িম্ভব িরে োরদর িরঙ্গ িখযো েরড় েুেুন। এর ফরে আপরন বুঝরে পাররবন কী কররে আপরন রনরজরক একই অবস্থারন তদখরে পাররবন। নেুন নেুন আইরডো আপনার তমধা কেিু কু , ো আপরনই িারো জারনন। আপনার েরদ নেুন রকেু প্রবেকরনর তমধা থারক, েরব ো কারজ োোরনার আরে তজরন রনন আপনার তকাম্পারন নেুন রকেু গ্রিরণর তক্ষরি কী িূ রমকা তনে। বিরদর মন-মানরিকো এবাং পেন্দ-অপেরন্দর উপর রনিকর করর অরনক রকেুই। আপনার নেুন আইরডো োরা কীিারব তনরবন, ো বুরঝ-শুরন তশোর করুন। আর অরফরি রনরজর একজন রিোকািী েরড় েুেুন, রেরন অরফরি আপনারক িব ধররনর কারজ িিােো কররবন এবাং আপনার োইড রিরিরবও কাজ কররবন। রেরন আপনারক তকাম্পারনর রনেম-কানুন, আচার আচরণ ইেযারদ রশক্ষা তদওোর পাশাপারশ অরফরির িারো-মন্দ আপনার িারথ তশোর কররবন। িরবন িামরন এরেরে োবার িিােক। রেরন আপনার বিও িরে পাররন বা তকাম্পারনর রিরনের তকউ িরে পাররন। এ রবষেগুরো গুরুরের িারথ তমরন চেরে পাররে চাকরররে আপনার উন্নরে িরবই িরব। রকেু রিপি নেুন চাকরর তপরেরেন মাি ক’রদন িরো। এরই মরধয আত্মীে-স্বজরনর বািাে রমর পািারনা আর বন্ধু রদর রনরে ফা ফু রডর তদাকারন েু াঁ মারার কমকরি তশষ করর তফরেরেন। রকন্তু অরফরি রেরে কী কররবন না কররবন, তিিা তো অজানাই তথরক তেরে। এখারন নেুন চাকররজীবীরদর জনয রকেু রিপি তদওো িরো।  প্রথরমই িবার মরন আপনার িম্পরকক একরি িারো ধারণা েরড় েুেরে িরব। এজনয িবাইরক োর প্রাপয িম্মানিু কু রদরে িরব। মরন রাখরে িরব আপনার িারথ োরা কাজ কররেন োরাও রকন্তু স্ব স্ব তক্ষরি োরদর তোেযোর প্রমাণ রদরেই কারজ তোে রদরেরেন এবাং োরদরও উচ্চের রডরগ্র বা দীঘকরদন কারজর অরিজ্ঞো থাকরে পারর। আপনার কাজ এবাং উপরস্থরে রনেন্ত্ররণর জনয েরদ পেকরবক্ষক রিরিরব তকউ নাও থারক েবুও এ রবষরে িরচেন তিান।  অরফরি তদরর করর আিা, োরঞ্চ রেরে তবরশ িমে কািারনা বা অরফি িমে তশষ িবার আরেই চরে োওোর মরো অিযািগুরো েরদ প্রথম তথরকই আপনার মরধয চরে আরি োিরে আরখরর রকন্তু আপনার োরির চাইরে ক্ষরের িম্ভাবনাই তবরশ। মরন রাখরবন আপরন রনরজরক েেই স্বাধীন িাবুন না তকন, আপনার আচররণর রদরক রকন্তু িবাই েক্ষ রাখরে।  িারো কাজ করার একরি বড় শেক িরছে িারো কাজ তশখা। এ কাররণ আপনার তশখার দরজা কখনই বন্ধ করর তদরবন না। অরফরির ‘নমক অযান্ড কােচার’গুরোও রশখরে তচষ্টা করুন। মরন রাখরবন, তেরকারনা অরফিই রকন্তু োরদর মানরিকোর িারথ মানানিই তোকরক খুাঁরজ তবড়াে। োই আপনার অরফরির কারজর ধারারিই আেত্ত্ব করার তচষ্টা করুন। আর েরদ োরে পররবেকন আনরে চান, োিরে তিই অনুোেী রনরজর অবস্থানরি আরে েড়রে িরব।  নেুন চাকররর শুরুরে কথাবােকারেও আপনারক রকেুিা তকউরকিা িরে িরব। অথকাত্ খুব তবরশ কথা না বেরেও িরিক কথারি কীিারব িরিক জােোে বো োে তি রবষেরি আপনারক রশরখ রনরে িরব। আর বাইররর তকারনা পরররবরশ েখন আপরন আপনার অরফরির প্ররেরনরধ রিরিরব োরবন েখন এিা মরন রাখরবন তে আপনার কথা বোর ধরণরি শুধু আপনার বযরক্তরের রবজ্ঞাপনই নে, একইিারথ এরি আপনার অরফিরকও রররপ্ররজন্ট করর।
 • 48. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com  বড় বড় রবষরের প্ররে তখোে রাখরে রেরে অরনক েুছে রবষে তচাখ এরড়রে তেরে পারর। আপনার তক্ষরি তেন এমনরি না ঘরি, তিরদরক তখোে রাখুন। তেরকারনা অরফরিোে ডকু যরমন্ট বা ই-রমইরের তক্ষরি বানান এবাং অনযানয তোরিাখারিা েথযেে িু েগুরো িারো করর পরীক্ষা করর োরপর ো উপস্থাপন করুন।  অনাবশযক প্রে পররিার করুন। তেিব প্রে আপনার োৎক্ষরণক কারজর জনয জরুরর নে, তিিব প্রে তকারনা একরি স্থারন িু রক রাখুন। পরর িুরবধাজনক িমরে এগুরোর উত্তর তজরন রনন।  অনযরদর কারজর রদরক নজর তদওোর চাইরে প্রথরম রনরজর কারজর প্ররেই তবরশ মরনারোেী তিান। রনরজর কারজ শেিাে দক্ষ িরে উিার তচষ্টা করুন।  অরফি িবিমেই রিমওোরককর জােো। োই রিরমর িারথ কাজ করার জনয রনরজরক েরড় েুেুন। এর জনয প্ররোজনীে তবরশষ্টযগুরো আত্মস্থ করুন।  অরফরির পরররবরশর িারথ আপাে িম্পককিীন মরন িরেও আপনার বযরক্তেে জীবনরিরকও তোোরনা রাখার তচষ্টা করুন। কারণ বযরক্তেে তকারনা কাররণ েরদ আপরন মানরিকিারব অরস্থর িরে থারকন, োর প্রিাব আপনার অরফরির কারজও পড়রে বাধয। িফে ও িরন্তাষজনক তপশা িব মানুরষরই কাময। েরব অরনক তপশাজীবী কমকজীবরনর উন্নরে িাধরনর েরেধারা রনরে অিরন্তারষ তিারেন। কমকরক্ষরি উন্নরেরে রকেু প্ররেবন্ধকো রনরচ উরেখ করা িরো- ১. প্ররোজনীে এবাং িমরোপরোেী প্ররশক্ষরণর অিাব। ২. কমকরক্ষরি নেুন দক্ষো অজকরন অক্ষমো। ৩. কমকরক্ষরি অগ্রেরের িুরোরের অিাব। ৪. উচ্চাকািার অিাব। ৫. চাকরররে প্ররমাশন ও তবেন-িাো বৃরদ্ধর েথােথ বযবস্থা না থাকা। ৬. বি বা উবকেন কমকোরদর কাে তথরক প্ররোজনীে রদক রনরদকশনা বা তপ্ররণা আদাে করর রনরে না পারা। রবরশষজ্ঞরদর মরে, কমকজীবরনর উন্নরে রনরে িোশ বযরক্তর এখনই ঘুরর দাড়ারনা উরচৎ। প্রথমে: োরক তে কাজরি কররে িরব োিরো, দক্ষো বৃরদ্ধ ও রেরন তকান কারজ তবরশ দক্ষ ো খুাঁরজ তবর করা। রনেীেে: আপনার কমকরক্ষরি এরেরে োওোর প্রধান প্ররেবন্ধকোগুরো রনণকে করুন এবাং দ্রুে ো িমাধারনর তচষ্টা করুন। েৃেীেে: আপনার উবকেন কমককেকা বা িুপারিাইজররর স্মরনাপন্ন তিান। োরদর িারথ আপনার িমিযাগুরো রনরে আরোচনা করুন। আপনার চাকররর িারথ আপরডি থাকরে তকারনা রস্কে তডরিেপরমন্ট তকারিক িরেক িরে পাররন। চেুথকে: অল্পরেই ঘাবরড় না রেরে তে তকারনা পরররস্থরে তমাকারবো কররে রশখুন। করণীেগুরো তমরন চেরে আপনার কমকস্থে িরে উিরব আনরন্দ পররপূণক।
 • 49. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com চাকরর অথবা বযবিা তেিাই শুরু করুন না তকন, আপনারক কমকরক্ষরির তম রেক রকেু রনেম-কানুন তমরন চেরে িরব। তকাম্পারন বা প্ররেষ্ঠানরিরদ অরফরির রনেম-নীরে রকেুিা রিন্ন িরে পারর । েরব মূে রবষেগুরো অরনকিা একই ধররনর। কমকরক্ষরি আপনারক এরেরে রাখরে ও রনরজর অবস্থান িৃরষ্ট কররে তমরন চেুন রনম্নরেরখে রবষেগুরো। মারজকে তপাশাক বযবিার করুন মারজকে তপাশাক মানুরষর গ্রিণরোেযো বৃরদ্ধ করর। োই কমকরক্ষরি তপাশারকর বযাপারর িরচেন তিান। আপনার অরফি ইউরনফমক তেমনই তিাক, তিিা পররষ্কার-পররছে ন্ন রাখুন। রুরচশীে মানানিই তেি পররধান করুন। মরন রাখরবন, কমকরক্ষরি তক্ষরি িাধারণ চাে-চেনরক িারো গুণ রবরবচনা করা িে। আপনার তপাশাকই বরে তদরব কারজর প্ররে আপরন কেিু কু দারেেশীে। িিমরমকো ও আন্তররকো কারজ োোন অরনযর িারথ কাজ করার তক্ষরি আপনার আন্তররকো ও িিমরমকো কারজ োোন। মরন রাখরবন, িবার প্ররে িবার একিা প্রেযাশা থারক। তিরক্ষরি রনরজরক িিানুিূ রেশীে রিরিরব েুরে ধরুন। কমকীরদর মরধয রনরজরক কখরনা দারেেশীে ও েদারককারর িাবরবন না। করথাপকথরন নম্র ও মারজকে িাষা বযবিার করুন। রবরশষে তিরেরফারন কথা বোর তক্ষরি। কারজর তক্ষরি দারেেশীে তিান তকারনা চাকরররে আপনারক রনরোে করার অথক িরো রনরদকষ্ট রকেু কাজ ও দাে-দারেে আপনার ওপর অপকণ করা। েরদ আপনার অবরিো অথবা দারেেিীনোর কাররণ তকারনা দুঘকিনা ঘরি, তিরক্ষরি দােিার আপনার কাাঁরধ রনন। রনজ দারেরে িমাধারনর উপাে খুাঁরজ তবর করুন। িরবষযরে োরে এমন না িে ো রনরিে করুন। মরন রাখরে িরব, রনরজর িু ে অরনযর ওপর চাপারনা োরব না। অনযরক দাবার গুরি রিরিরব বযবিার করা োরব না। অরনযর তোপনীে রবষরের প্ররে েদ্ধাশীে তিান ফু েিাইম চাকররজীবীরা িরকারর প্ররেষ্ঠারন িপ্তারি ৪০ ঘণ্টা একরি কাজ কররন। আর তবিরকারী প্ররেষ্ঠারন অন্তে ৪৮ ঘণ্টা। এরক্ষরি বযরক্তেে অরনক রবষে আরোচনা িে। অরনযর অনুপরস্থরেরে োাঁর িারো রবষে আরোচনা করা োে। েরব তোপনীে রবষরের বযাপারর দারেেশীে তিান। অরফরির আরোচনার পাশ্বক-প্ররেরক্রো অরনক তবরশ িে। োই িেককোই িরব আপনার একমাি অবেম্বন। মরন রাখরবন, আপনার অরধকার বরিিূ কে তকারনা আরোচনা কারন আিরে স্থান েযাে কররবন এবাং েেিু কু শুরনরেন ো তোপন রাখরবন। কমনরুরম স্থান রনধকারণ ও পররষ্কার রাখুন অরনক অরফি ও বযবিা প্ররেষ্ঠারন িবার জনয তে থ োউঞ্জ, করম্পউিার েযাব বা কমন রকরচন ইেযারদ রুম থারক। তিখারন আপনার স্থান রনধকারণ করুন ও পররষ্কার-পররছে ন্ন রাখুন। রকেুক্ষণ পর পর পররষ্কার কররে জােোরি িবার জনয আনন্দদােক িরব। মরন রাখরবন, রবরিন্ন জন রবরিন্ন উরেরশয তিই জােো বযবিার করর। তকউ চযাি করা রকাংবা কথা বোর জনয আিরে পারর। েখন আপরন রকেু িমরের জনয তবরররে োন এবাং তি জনযো প্রদশকন করুন।
 • 50. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com কমকবযস্ত পৃরথবীরে িবারই প্ররচষ্টা িমরের িারথ োে রমরেরে এরেরে োওো। চাকরর নামক তিানার িররণ পাওোর পরই িবাই চাে রনরজরক অরনক তবরশ করমকাপরোেী করর েরড় েুেরে। রকন্তু ো রক িম্ভব? অরনরকর িেে জানা তনই পররবেকনশীে রবরশ্ব িবাইরক োক োরেরে কমকরক্ষরি এরেরে োওো োে। এর জনয প্ররোজন তক শরের িারথ তচষ্টার িমন্বের আপনারক প্রথরমই বুঝরে িরব ওপরর উিা িিজ নে। এর জনয ঘাবড়াবারও রকেু তনই, ধারপ ধারপ অগ্রির িরে িরব। কযাররোররর শুরুরেই রনরজর তমধা ও বুরদ্ধরক িরবকাত্তমিারব কারজ োোরে িরব। তকারনা কাজ িেে িারো নাও োেরে পারর, তিজনয কাজিারক তফরে রাখা োরব না। তকননা, কাজিা আপনার রনজস্ব ইছে ার নে। তিরক্ষরি ো অবশযকরণীে মরন করর অরপকে দারেে রবধাে িাংরকাচিীনিারব িারথ িারথ করর তফেরবন। এরে দারেে িরচেনো, কেকবযরনষ্ঠা, শৃঙ্খোরবাধ ও িুনাম বৃরদ্ধ পারব। ো আপনার দ্রুে পরদান্নরের তক্ষরি িিােক িরব। এ তক্ষরি রনরজর পেন্দ- অপেরন্দর বযবিারিাও তক শরে কারজ োোরে িরব। মরন করুন, তকারনা একরি রবরশষ কাজ তকউ কররে রারজ িরছে না। আপরন তিিারক চযারেঞ্জ রিরিরব রনরে কাজরি করর পুররা প্ররেষ্ঠানরক চমক োরেরে রদন। মরন রাখরবন, িব প্ররেষ্ঠানই একরি েরেশীে িাংেিন। রদরন রদরন আপনার প্ররেষ্ঠারনর রবকাশমানো বা েরেশীেোে রনরজরক অাংশগ্রিণ করর োরে োে রমরেরে চেুন। এ তক্ষরি পুররনা ধযান-ধারণা তঝরড় তফেুন। তিই িারথ রনরচর রবষেগুরোর রদরক তখোে রাখুন— ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 1) আপনার তপশা োই তিাক না তকন োর জনয রকেুিা প্র্তু রে পূবক তথরকই রাখা উরচে। িব িমে আপনার তপশার িারথ িঙ্গরেপূণক বইপি, রবজরনি মযাোরজন, তেড জানকাে, পি-পরিকা রনেরমে পড়ু ন। এরে রনেয নেুন ও চমৎকার চমৎকার আইরডো পারবন, ো কমকরক্ষরি িিােক িরব। 2) আপনার তকারনা িিকমকীই োর আরে আপনার উন্নরে চাইরব না। তি তক্ষরি োরক পাশ তকরি চোই চমৎকাররে, েরব ো িরে িরব তক শরের মাধযরম। তি তে আপনার উন্নরে চাে না বযাপাররিরক বুঝরে না রদরে োর িারথ আন্তররকিারব রমশুনর এরে কারজ অিিরোরেো বা িারন্ত কারিরে উিা িম্ভব। 3) আপরন কেিু কু দক্ষ, জ্ঞানী বা আপনার তমধা ও আনুষরঙ্গক রবষেগুরো িেে প্ররেষ্ঠারনর কেকা বযরক্তরি জারনন না। এরক্ষরি িবার িারথ িুিম্পকক বজাে রাখার পাশাপারশ আপনার কারজর স্পষ্ট ও উজ্জ্বে ধারণা কেকা বযরক্তরিরক তদওোর প্ররোজন ররেরে, ো কররে িরব করমকর মাধযরমই এবাং তক শরে। 4) রনরজর িম্মান, বযরক্তে, মেকাদারবাধ অিু ি তররখ িবার িারথ এমন বযবিার করুন োরে আপনার িম্পরকক তকউ খারাপ তকারনা ধারণা তপাষণ করার িুরোে না পাে। মরন রাখরবন, িকে প্রকার িীনম্মনযো িব িমে রপে পা িারন। 5) আপরন েরদ নারী িন েরব পুরুষ িিকমকীরদর িারথ কাজ কররে চাইরে রনরজরক তক শেী ও িরচেনোে কাজ কররে িরব। তিরক্ষরি পুরুষ িিকমকীরি িেে আপনার কারে অরনক িমে অনযাে আবদার কররে পারর। তিরক্ষরি োরদর িারথ এমন বযবিার করুন তে, োরে োরা অরিিূ ে িরে আপনারক তস্নরির বা েদ্ধার দৃরষ্টরে তদরখ। 6) আপরন েরদ বযবিােী িন েরব আপনার েক্ষয িরব িামরন এরেরে োওো ও তি তক্ষরি িফেকাম িওো। এ তক্ষরি রনেযনেু ন আইরডো উদ্ভাবন ও প্ররোরের মাধযরম ো িম্ভব িরে পারর। 7) তে তকারনা ঝু াঁরক গ্রিরণর আরে িেককো অবেম্বন করুন। রবরিন্ন পরররস্থরেরক তমরন রনরে ো িামরে রনন। রনরজরক উদযমী, িািিী ও উদারমনা রিরিরব েরড় েুেুন। অনযরক িািােয করা ও িািােয গ্রিণ করার পরররবশ তেরর করুন।
 • 51. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com 8) আপনারক িমরের িারথ োে রমরেরে রনেয নেুন তক শে গ্রিণ, িমাজ ও তদরশর িারবকক পরররস্থরে িম্পরকক িজাে জ্ঞান রনরে িরব। 9) একরি রবষে মরন রাখরবন, রনরজরক িব িমে িবজান্তা ও পরন্ডে িাবরবন না। এ তক্ষরি পারশর িিরোেীর িিরোরেো তনরবন। োরে আন্তররকো বাড়রব। 10) িকরের পরামশক গ্রিণ কররবন রকন্তু রিদ্ধান্ত তনরবন আপরন। কাররা মোমেরকই তিে দৃরষ্টরে তদখরবন না। এরে োি তো িরবই না বরাং শত্রুো বৃরদ্ধ পারব। তমািকথা কমকরক্ষরি উত্তররাত্তর িাফেয োি করার বািনার িারথ, আপনার কারজর িারথ োর রমে প্ররেস্থাপন করর আপরনও তপৌঁরে োন িাফরেযর নারপ্রারন্ত। িেরো এমন একরদন আিরব তেরদন শুধু আপরন একজন িফে কমকীই নন, কমকদক্ষো ও িফেোে পৃরথবীরে আপনার আিনরি িরব বড়ই িম্মারনর। িুেরাাং িাফরেযর োিাপথ বন্ধু র িরেও অন্তিীন প্ররচষ্টাে িব তপরররে আপরন িরে পাররন আদশক উদািরণ। তদখরবন আজ োরা আপনার উন্নরের পরথ অন্তরাে িরে তদখা রদরেরে, আোমীরে োরাই আপনার িাফরেয ঈষকারন্বে িরব। িুেরাাং প্ররোজন নযথকিীন আন্তররকোে প্রেরের পরথ এরেরে চো। অরনক চাকররজীবী অরফরির বরির বযাপারর রবরক্ত। বরির করিার বযবিারর অরেষ্ট থারকন অরনরকই। িম্ভবে আপরন রনরজও এই মুিূরেক এমন পরররস্থরের মরধয আরেন। খুাঁেখুাঁরে তমজারজর বরির অধীরন চাকরর আপনারক প্রচে মানরিক চারপর মরধয তফরে রদরে পারর। িরে পারর আপনার পররেরমর অজকনিা বি রনরজর নারম চারেরে রদরছে ন। আপনার িারথ খুব খারাপ বযবিার কররে। বুঝরে পাররেন না আপনার রক করা উরচৎ। অথবা, এ মুিূরেক চাকররিা তেরড় তদোর কথা িাবরেন। মরন রাখরবন বিরদর অেযাচারর অরেষ্ট অরনরকর মরধয আপরন একজন। বিরদর খারাপ বযবিাররর অনযেম একরি কারণ িরছে - োরা বুঝরেই পাররন না তে, োরা খারাপ বযাবিার কররেন। কমকচারীরা অরধকাাংশ িমে চাকরর িারারনার িরে বিরদর রবরুরদ্ধ মুখ ফু রি রকেু বেরে পাররন না। করিার বরির িরিক অথক কমকরক্ষি তিরদ রিন্ন িরে পারর। রকেুরকেু বি কমকচারীরদর কারজর েথােথ মূেযােন কররে বযথক। োর কাররণ কমকচারীরা োরক িারোিারব গ্রিণ কররে পাররন না। অরনক িমে কমককেকারা কমকচারীরদর কাজ তশখারে করিার িরে পাররন ো মূেে কমকচারীরদর জনযই মঙ্গেজনক। রকন্তু কমকচারীরা বযাপাররিরক িিজিারব না রনরে োরদর িারথ খারাপ বযবিার রিরিরব ধরর তনে। এিা মূেে িু ে বুঝাবুরঝ। এরক্ষরি আপনারক বুঝরে িরব তে আপনার বি কখরনা িু রের উরবক নন। রেরন িেরোবা এিারব না বেরেও পাররেন। মানুষ রিরিরব োর িু ে িরেই পারর। এমনরিও িরে পারর তে, ওই কমককেকার তনেৃে তদোর মরো পেকাপ্ত প্ররশক্ষরণর অিাব ররেরে। অথবা োরদর উবকেনরদর খারাপ আচরণ তথরকও এিা িরে পারর। তে কাররণ কমককেকা রনরজই মানরিক চারপ থারকন এবাং কমকচারীরদর িারথ িারো বযবিার কররে পাররননা। করিার তমজারজর বিরদর রনরে িবরচরে বড় ঝারমো িরো োরদর িারথ রকেু তশোর করা োে না। আপরন আপনার কমকরক্ষরি তে ধররনর পরররবশ কামনা কররেন আপনার বি িেরোবা তিরি চারছে ন না। বি ও কমকচারীরদর মারঝ আররকরি বড় িমিযা আদরশকক নন্দ্ব। তকাম্পারনরে আপনার অবশযই একরি িূ রমকা ররেরে রকন্তু বরির কাজ আপনারক পররচােনা করা। িুেরাাং বরির রিদ্ধান্তই চুড়ান্ত রিদ্ধান্ত। আপরন েরদ মরন কররন বি পাোরনা দরকার োিরে আপরন অনয তকারনা চাকরর খুাঁজুন বা শুরু করুন তকারনা বযবিা।
 • 52. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com বরির িারথ িারো িম্পকক তেরর করার িবরচরে কােককরর উপাে োরদর িারথ তখাোখুরে আোপ আরোচনা করা। আপরন কী চারছে ন ো রবস্তাররেিারব বুরঝরে বেুন। োরা আপনার মোমরের খুব তবরশ মুেযােন না কররেও আপনার রকেু চারিদা পূরণ কররে পাররন। একজন বরির প্রধান কাজ িরছে কমকরক্ষরি িারো একরি পরররবশ তেরর করা। তি েরদ এিা কররে বযথক িে েরব ো তকাম্পারনর জনয দীঘক তমোদী কু ফে বরে আনরব। বিরক োর বযথকোর জনয রধক্কার জানারে পরররবশ আররা তঘাোরি িরে পারর। এরক্ষরি িবরচরে িারো বুরদ্ধ িরো বরির িারথ পরররবশ পরররস্থরের উন্নেরনর বযাপারর পরামশক তদো। এ বযাপারর বি কথা বেরে রারজ না িরে আপরন আরও উবকেন কমককেকার িারথ আরোচনা কররে পাররন। কমকচারীরদর বড় একরি অাংশ বরির বযাপারর োরদর কারে অরিরোে কররে ওপর মিে তথরক অবশযই বযাপাররি েদাররক কররবন। এরেও কাজ না িরে আপরন কারজর পরররধ পররবেকন করর তদখরে পাররন। ো আপনার আরের িমিযার িমাধান কররে পারর। আর তিখারন েরদ অনয তকারনা রডপািকরমন্ট না থারক োিরে চাকরর পররবেকন করাই িবরচরে রনরাপদ। ইাংরররজরে একরি প্রবাদ আরে- “Boss is always right”। িুেরাাং বিরক কখরনা বো োরবনা আপরন িু ে বেরেন বা িু ে কররেন। বেরে িরব িযার কাজরি এিারবও িরে পারে। বা অনযিারব কররে কাজরিরে আমরা িফে িোম। তোি খারিা তকারনা ঝারমোরক বড় করর না তদরখ বা বড় করার িমে না রদরে শুরুরেই িমাধারনর তচষ্টা করুন। বি েে করিারই তিাক না তকন রেরন মানুষ। িুেরাাং োরক িে নে বরাং আপরন আপনার দারেে পুররাপুরর পােন কররে থাকু ন। তকারনা না তকারনা িমে রেরন োর িু ে বুঝরে পাররবন। ১. আপনার িাফেয, তোি তিাক বা বড় তিাক, তিিা বিরক জানারে তচষ্টা কররে িরব। োিরে বি আপনার কাজ িম্পরকক রনেরমেিারব জানরে পাররবন। ২. বি িমিযাে পড়রবন, আপরন তিিা িমাধারনর তচষ্টা কররবন, রনরজরক এিারব কল্পনা করুন। ৩. প্রািরঙ্গক তকারনা রবষরে আপনার মোমে বিরক জানারে তচষ্টা করুন। িারথ আপনার মোমরের উপর েুরক্ত প্রদশকন করুন। ৪. বি িবকমে ক্ষমোর অরধকারী এিা তমরন রনন। কারণ তকাম্পারনর মারেক তেরিেু রেরন িরে তপরররেন, োই তকাম্পারনর বি িওোিা তকারনা আিরেকর ঘিনা নে, বরাং এিাই স্বািারবক। তকাম্পারন িম্পরকক তশষ রিদ্ধান্ত আপনার বি রনরবন। এিাও আপনারক তমরন রনরে িরব একই কাররণ। ৫. তকারনা িারো কাজ কররে তিিার মেকাদা দারব করুন এবাং তকারনা িু ে িরে তিিার দারেে স্বীকার করর রনন। ৬. বরির িমারোচনা তমরন রনরে িরব। আপরন নেুন, োই আপনার িু ে িওোিা অস্বািারবক রকেু নে। োই বি আপনার িমারোচনা কররেই পাররন। তিিা তমরন রনন এবাং একজন িরেযকাররর বি চাইরবন আপরন িারোমরো কাজ রশখুন। ৭. বরির িারথ খুব ঘরনষ্ঠ না িরেও চেরব। এক িারথ কাজ করার মানরিকো আপনার থাকরেই িরব। এই কাজগুরো কররে িরব কমকজীবরনর প্রথম পুররািা িমরেই। তকারনা তকাম্পারনরে একজন বিরক িাধারণে রােী মানুষ রিরিরব তদখা িে। রকন্তু োর িারোবািা তপরে িরে োর অরজকে জ্ঞান এবাং অরিজ্ঞো তথরক আপনারক রশখরে িরব। োিরে তদখরবন বি কখরনাই একজন রােী মানুষ িরে পারর না।
 • 53. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তকাম্পারনর বি বা মারেক িরছে ন িবরচরে গুরুেপূণক বযরক্ত। োই বরির িারথ িুিম্পকক েড়ার উপর আপনার িাফেয রনিকর কররে। আপনার কাজ েরদ বরির পেন্দ িে, আপনার কাজরক েরদ বি মূেযবান মরন কররন, োিরে মরন কররবন আপরন প্রথরমই িাফরেযর রিাঁরড়রে পা রদরেরেন। আর আপনারক েরদ বি পেন্দ না কররন, োিরে আপরন েেই িারো কাজ করুন, িিকমকীরদর িারথ েেই িারো িম্পকক থাকু ক, আপনার কযাররোর তবরশ দূর তেরে পাররব না। বরির িারথ িুিম্পকক তেরর করা এক করিন কাজ। রকন্তু বযাপারিা িম্ভব। এ বযাপারর আপনারক তবশ রিররোি িরে িরব। িমরের প্ররে তখোে রাখরে িরব। বি ো পেন্দ কররন, তি অনুোেী কাজ কররে িরব। বরির িারথ িুিম্পকক বজাে রাখরে িরে রনরচর কাজগুরো কররে পাররন: ১. আপনার িাফেয, তোি তিাক বা বড় তিাক, তিিা বিরক জানারে তচষ্টা কররে িরব। োিরে বি আপনার কাজ িম্পরকক রনেরমেিারব জানরে পাররবন। ২. বি িমিযাে পড়রবন, আপরন তিিা িমাধারনর তচষ্টা কররবন, রনরজরক এিারব কল্পনা করুন। ৩. প্রািরঙ্গক তকারনা রবষরে আপনার মোমে বিরক জানারে তচষ্টা করুন। িারথ আপনার মোমরের উপর েুরক্ত প্রদশকন করুন। ৪. বি িবকমে ক্ষমোর অরধকারী এিা তমরন রনন। কারণ তকাম্পারনর মারেক তেরিেু রেরন িরে তপরররেন, োই তকাম্পারনর বি িওোিা তকারনা আিরেকর ঘিনা নে, বরাং এিাই স্বািারবক। তকাম্পারন িম্পরকক তশষ রিদ্ধান্ত আপনার বি রনরবন। এিাও আপনারক তমরন রনরে িরব একই কাররণ। ৫. তকারনা িারো কাজ কররে তিিার মেকাদা দারব করুন এবাং তকারনা িু ে িরে তিিার দারেে স্বীকার করর রনন। ৬. বরির িমারোচনা তমরন রনরে িরব। আপরন নেুন, োই আপনার িু ে িওোিা অস্বািারবক রকেু নে। োই বি আপনার িমারোচনা কররেই পাররন। তিিা তমরন রনন এবাং একজন িরেযকাররর বি চাইরবন আপরন িারোমরো কাজ রশখুন। ৭. বরির িারথ খুব ঘরনষ্ঠ না িরেও চেরব। এক িারথ কাজ করার মানরিকো আপনার থাকরেই িরব। এই কাজগুরো কররে িরব কমকজীবরনর প্রথম পুররািা িমরেই। তকারনা তকাম্পারনরে একজন বিরক িাধারণে রােী মানুষ রিরিরব তদখা িে। রকন্তু োর িারোবািা তপরে িরে োর অরজকে জ্ঞান এবাং অরিজ্ঞো তথরক আপনারক রশখরে িরব। োিরে তদখরবন বি কখরনাই একজন রােী মানুষ িরে পারর না।
 • 54. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com অরনক তচষ্টার পর আপরন একিা চাকরর তপরেরেন। আপনার িামরন এখন এক নেুন জেৎ। এ িমরে নানারকম অনুিূ রে আপনার তিের কাজ কররব। রনরজরক রনরে েবকরবাধ কররবন। অরস্থর মন শান্ত িরব। িবরচরে বড় কথা িরছে তে, চাকরর পাওোর তে দুরিন্তা রেে, তিিা এখন আর তনই। শুধু আরে অজানা িে। অরনক অপরররচে মানুরষর িারথ আপনার তদখা িরব। োরদর িারথ আপনার িম্পকক তকমন িরব, তিিা আপরন জারনন না। আপনার বি তকমন িরব, এিা রনরে তবশ দুরিন্তা িরছে । িমেমরো কারজ তেরে পাররবন রকনা, এিাও কম রচন্তার রবষে নে। োই রনরম্ন প্রদান করা িরো প্ররোজনীে রকেু োইডোইন ো আপনারক কমকরক্ষরি িাফরেযর িারথ রিরক থাকরে িািােয কররব। 1) প্রথরমই আপনার িিকমকীরদর িারথ পরররচে িওোর তচষ্টা করুন। রকন্তু কাররা িারথই প্রথরমই তবরশ ঘরনষ্ঠ িওোর তচষ্টা কররবন না। প্রাে িব িিকমকীর িারথ তখাোরমো আচরণ করুন। োরদর বযরক্তে িম্পরকক িরচেন িওোর তচষ্টা করুন। োরপর িমরের পররক্রমাে কাররা িারথ েরদ বন্ধু রের িম্পকক েরড় ওরি, েখন োর কাে তথরক তকাম্পারন িম্পরকক ো জানার তজরন রনন। 2) প্রথম ইরম্প্রশন মানুষ িারাজীবন মরন রারখ। কমকজীবরনও বযাপারিা িরেয। এই িমরে আপনার িবরচরে িারো গুণগুরো রবরনরোে করুন। অমারেকো, আত্মরবশ্বাি, অপররক িািােয করার মানরিকো, অপররর মোমেরক মূেযােন করা ইেযারদ িারো গুণগুরো আপনারক কমকজীবরনর প্রথম একশ রদন িাফরেযর িারথ পারড় রদরে িািােয কররব। 3) আপনার তকাম্পারন রকাংবা ফামক োই তিাক না তকন, আপনার দারেে িরব তকাম্পারন িম্পরকক রবশদিারব জানা। তকাম্পারন রকিারব কাজ করর, তকাম্পারনরে কারা গুরুেপূণক তোক, এখারন রকরির মূেয িবরচরে তবরশ তদো িে ইেযারদ িম্পরকক জানরে তচষ্টা করুন। 4) আপরন একজনরক বাোই করুন তে আপনারক প্ররোজনীে োইডোইন রদরে িািােয কররে পারর। এিা কররে রেরে কাউরক তেন তক্ষরপরে না তোরেন। প্রথম একশ রদরন আপনার কাজ িরব িিকমকীরদর িারথ িুিম্পকক তেরর করা এবাং তিিা বজাে রাখা। অরনযর কারজ নাক েোরবন না, তি েরদ িািােয চাে, েখনই তকবে আপনার িাধযমরো োরক িািােয করুন। 5) িিকমকীরদর আচরণ রবরশষিারব তখোে করুন। োরা রকিারব তপাশাক পরড়রে, োরা রকিারব কথা বরে, এরক অপররর িারথ োরা রকিারব িম্পকক বজাে রাখরে, এিব খুব মরনারোরের িারথ পেকরবক্ষণ করুন। কারণ িরবষযরে আপরন তকাম্পারনর একজন স্থােী িদিয িরে োরছে ন। 6) কমকজীবরনর তকারনা অবস্থাে কাররা িারথ অরিেুক জরিেো িৃরষ্ট কররবন না। এিা কররে প্রথরমই আপরন একজন শত্রু িৃরষ্ট কররেন তে আপনারক নানািারব ক্ষরে করার তচষ্টা কররব। 7) আপরন একজন পরন্ডে তোক, এ রকম িান করার তকারনা প্ররোজন তনই। এিা কররে আপরন িবার কাে তথরক দূরর িরর োরবন। িবাইরক কারে িানার তচষ্টা করুন। আপনার দারেে িম্পরকক িরচেন থাকু ন। প্ররোজরন িমরের তচরে তবরশ কাজ করুন। 8) িম্পূণক নেু ন পরররবরশ িবাই কমরবরশ রনধানরনন তিারেন। আপনার তবোেও তিিা প্ররোজয। কারজই অরিেুক িে পাওোর রকেু তনই। 9)তকাম্পারনর ইরমজ বা গুডউইে িরো তকাম্পারনর িবরচরে বড় িম্পদ। তকাম্পারনর একজন কমকচারী িরে তিিা আপনারক তে তকারনা মূরেয রক্ষা কররে িরব। োিরে তকাম্পারন কেৃকপক্ষ আপনারক িুনজরর তদখরব। তকাম্পারনর বি বা মারেকরক খুশী কররবন তেিারব
 • 55. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com তকাম্পারনর বি বা মারেক িরছে ন িবরচরে গুরুেপূণক বযরক্ত। োই বরির িারথ িুিম্পকক েড়ার উপর আপনার িাফেয রনিকর কররে। আপনার কাজ েরদ বরির পেন্দ িে, আপনার কাজরক েরদ বি মূেযবান মরন কররন, োিরে মরন কররবন আপরন প্রথরমই িাফরেযর রিাঁরড়রে পা রদরেরেন। আর আপনারক েরদ বি পেন্দ না কররন, োিরে আপরন েেই িারো কাজ করুন, িিকমকীরদর িারথ েেই িারো িম্পকক থাকু ক, আপনার কযাররোর তবরশ দূর তেরে পাররব না। বরির িারথ িুিম্পকক তেরর করা এক করিন কাজ। রকন্তু বযাপারিা িম্ভব। এ বযাপারর আপনারক তবশ রিররোি িরে িরব। িমরের প্ররে তখোে রাখরে িরব। বি ো পেন্দ কররন, তি অনুোেী কাজ কররে িরব। িদয পাি করর োরা এখন চাকররর বাজারর প্ররবশ কররেন োরা মূেে বাস্তব জেরে পা রাখরে োরছে ন। এরি মূেে রনজস্ব কযাররোর েিরনর িমে। এরি একরি রপরছে ে রাস্তা। অিাবধানোর কাররণ তে তকউ পা রপেরে পরড় তেরে পারর আর োরে কযাররোরর নামরে পারর বড় ধররনর ধি। তে তকারনা প্ররেষ্ঠারন তমধাবী ও চযারেরঞ্জাং প্ররফশনােরদর চারিদা বযাপক। এখন প্রে িরে পারর রকিারব রনরজরক চারিদািম্পন্ন কমকী রিরিরব েরড় েুেরবন। এর উত্তর একিাই- তিিা িরো তক শে। এই তক শেই রবরশ্বর িফে বযরক্তরদর বড় বড় িাফরেযর কারণ। োই োরা চাকররর বাজারর প্ররবশ করররেন োরদর রনরম্নাক্ত তক শেগুরোর রদরক েক্ষয রাখরে িরব— তক শে-১ : রশক্ষা জীবন তশষ িওোর আরেই প্ররেযরকর তোেযো অনুোেী োরদর েক্ষয রনধকারণ কররে িরব। প্ররেযরকই েখন োর কযাররোর রনধকারণ কররে চাইরব েখন োর রনজস্ব তোেযো, দুবকেো, পেন্দ-অপেন্দ ইেযারদ রনরে িাবরে িরব। োর তে রবষরে রবরশষ পেন্দ আরে তি রবষে িম্পরকক আরেই তখাাঁজ-খবর রনরে রিদ্ধান্ত গ্রিণ কররে িরব এবাং তি অনুোেী রনরজরক েরড় েু েরে িরব। রনজ রনজ পেন্দ এবাং তোেযো রবরিন্ন তক্ষরি প্রকাশ কররে িরব। তক শে-২ : দ্রুে চাকরর োরাই পান োরা োরদর তমধা, জ্ঞান ও অরিজ্ঞোরক িরিকরক্ষরি িরিকমািাে প্ররোে বা উপস্থাপন কররে পাররন। এই প্ররোে করার পররকল্পনা প্রণেন ও বাস্তবােরন েে তবরশ উরদযাে গ্রিণ কররবন আপনার তমধা বযবিাররর ক্ষমো ও তক শে েরো তবরশ বৃরদ্ধ পারব। তক শে-৩ : তেখারনই চাকররর দরখাস্ত করুন না তকন অবশযই িাংরিষ্ট তপশা বা চাকরর িম্পরকক প্ররোজনীে তখাাঁজ খবর রাখরবন। িবরচরে রবরবচয রবষে িরো তিিা আপনার জনয কেিা উপরোেী ো োচাই কররবন। িম্ভাবযো োচাইরের পর প্রাথকী বাোইরের প্ররেযকরি তক্ষরি আপনার দক্ষোর িরবকাচ্চ প্ররোে ঘিারে িরব। তক শে-৪ : চাকরর তখাাঁজার তক্ষরি গুরুেপূণক আর একরি রবষে িরো তনিওোরককাং। রনজস্ব তকারনা িুপ্ত তমধা থাকরে োর রবকাশ ঘরিরে, বন্ধু -বান্ধরবর মরধয োরা আরে চাকরর তপরেরে োরদর িারথ তোোরোে করর, রনজ রবশ্বরবদযােরের রশক্ষকরদর
 • 56. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িািচেক এবাং প্ররেরবশী, োরা চাকররজীবী োরদর িািচরেক তেরে িরব। েরদ রনজস্ব ওরেবিাইি থারক োরদর ো জানারে িরব। আর ো না থাকরে োরদর কারে জীবনবৃত্তান্ত জমা রদরে রাখরে িরব। তক শে-৫ : েেদূর িম্ভব িুন্দর এবাং েুেরপারোেী তপাশাক পররধান কররে িরব। তপাশাক পররছে রদ মানুরষর বযরক্তে তেমন ফু রি ওরি তেমরন স্মািকরনিও বৃরদ্ধ পাে। জীবনবৃত্তারন্ত প্রদত্ত রিকানা, তফান নম্বর ইেযারদ িরিক িওো বাঞ্ছনীে। চাকরর প্রারপ্তরে প্রাথীরক অবশযই তপশােেিারব দক্ষ িরে িরব। তকননা চাকরর প্রদানকারী কেৃপক্ষ পুররাপুরর তেি প্রাথকীরদর তচরে অরিজ্ঞ প্রাথকীরদর অগ্রারধকার রদরে থারক। তক শে-৬ : িোশ িওো োরব না তকারনা অবস্থারেই। কারণ বাস্তব জেৎ তেমন করিন তেমরন প্ররেনরন্দ্বোপূণক। দু একবার বযথক িরে িোশ িরে চাকরর কপারে জুিরব না। েরব চাওো এবাং পাওোর মরধয বযবধানিা অবশযই অনুধাবন কররে িরব। এরক্ষরি প্রথরমই বাস্তব-িম্মে প্রেযাশা থাকা উরচে। আকাশ কু িুম কল্পনা তেমন িম্ভব নে তেমরন ো করাও উরচে নে। প্রথরমই ফু ে িাইম চাকরর না তপরে পািক িাইম চাকরর তপরেও কররে িরব। এরক্ষরি তে িুরবধা তিিা িরো িোশা রকেুিা কািরব। েরব োর তচরেও বড় কথা অরিজ্ঞো অরজকে িরব, ো একজন প্রাথকীর চাকররর জনয রবরশষ প্ররোজন। েরব েক্ষয রাখরে িরব প্রেযাশা পূরণ িওোর তক্ষরি িাংরিষ্ট অরিজ্ঞো কেিু কু কারজ রদরব। েরদ ো রিন্ন ধররনর িে োিরে েিীর রচন্তা করর রিদ্ধান্ত তনো উরচে। তক শে-৭ : িুরোে রচরন তনওোর ক্ষমোও (ability to recognize opportunity) চাকরর পাওোর তক্ষরি একরি বড় রবচক্ষণো। োরা এরক্ষরি দ্রুে এবাং িরিক রিদ্ধান্ত রনরে পারর োরাই িারো িারো অফারগুরো গ্রিণ করর। বোবাহুেয রিদ্ধান্তিীনোে অরনক িুরোে নষ্ট িে। রিদ্ধান্ত গ্রিরণর এই অক্ষমো (inability of decison making) কাররা কাররা ক্ররমই অিযারি পররণে িে। তক শে-৮ : িুরোে রচরন রনরে িরে চযারেরঞ্জাং-এর মানরিকো থাকরে িে। িাংরিষ্ট চাকরর বা তপশার রবরিন্ন রদক রবচার-রবরবচনা করর ঝু াঁরক রনরে িে। চাকরররে রবরিন্ন প্রািরঙ্গক তক্ষরি ঝু াঁরক তনোর জনয আপনারক প্র্তু ে থাকরে িরব। কারণ অরনকিমে মানরিক দৃবো ও িািি বড় বড় িাফেয এরন তদে। িরবকাপরর বো োে, িমিামরেক রবশ্ব পরররস্থরে ও পাররপারশ্বককোর িারথ োে রমরেরে চাকররর বাজাররও আপনারক রনরে িরব নেুন নেু ন তক শরের আেে। প্ররেরনেে িনােরন রচন্তাধারার রবেুরপ্ত ঘিরে। আিরে নেুন রচন্তা, নেুন তচেনা। আপনার রনরজর তোেযো, চাকররর বাজাররর িামরগ্রক পরররস্থরে, চাকররদাোরদর চারিদা ও মরনািাব ইেযারদ রবষেগুরো িরিক িমন্বে িাধরনর রবষেরি রবরশষিারব রবরবচনাে রাখরে িরব। চাকরর দাোরদর কারে আপনার িরিক উপস্থাপনিা েরো তক শরের িারথ েথা িারোিারব কররে পাররবন আপনার চাকররও েে দ্রুে িওোর পথ িুেম িরব।
 • 57. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com মানুরষর জীবরনর িবরচরে মূেযবান রবষে িরে োর বযরক্তে।বযরক্তেবান মানুষ িকরের কারে েদ্ধার পািও বরি।িাধারণ মানুষ এ ধররনর তোকরদররক তে তকারনা তক্ষরি তনেৃে তদোর দারেে অপকন করর। েরব, িুন্দর বযরক্তে েিন অেিা িিজ নে। জ্ঞান-বুরদ্ধ রবরবক ও তক শে খারিরে চোর মাধযরম এরি অজকন কররে িে। িরিক তপাশাক রনবকাচন করুন েরদও বো িে- তপাশারক নে, বযবিাররই বাংরশর পররচে। েরব- বযরক্তরের তক্ষরি তপাশাকও কম িু রমকা রারখ না। তবমানান তপাশাক পররে একরদরক তেমন ো দৃরষ্টকিু , তেমরন ো আপনার বযরক্তেও ক্ষু ণ্ন কররে পারর। োই েেিা িম্ভব তদরির েড়ন ও বেরির িারথ মানানিই তপাশাক পররধান করুন। এরক্ষরি অরফি তথরক রবরেবারড় পেকন্ত তকান জােোে তকান ধররনর তপাশাক পরা উরচে ো অবশযই আপনারক মাথাে রাখরে িরব। আর মানানিই শােীন তপাশারক আপনার রুরচ-রবারধর পাশাপারশ বযরক্তে ফু রি উিরব অরনক তবরশ। আকরবশ্বািী বাড়ান আত্মরবশ্বািই িফেোর চারবকারি। আর এরি একজন মানুষরক খুব িিরজই বযরক্তেবান বারনরে তোরে।আপরন আত্মরবশ্বািী িরে আপনার কথাবােকা ও বযরক্তরেও তিিা ফু রি উিরব।কম আত্মরবশ্বািী িরে একজন মানুষ কখরনাই বযরক্তেবান িরে উিরে পারর না। োই বযরক্তেবান িরে চাইরে আত্মরবশ্বািী তিান। িামারজকো রক্ষা করুন মানুষরক িমারজর অরনক রীরেনীরে ও দারেে পােন কররে িে। আর কাররা িারথ পরররচে িওো ও কু শোরদ রজরজ্ঞি করার মাধযরমও এই িামারজকোর প্রকাশ ঘরি। িামারজকো পােন না করর রনরজরক গুরিরে রাখরে কখনই কাররা বযরক্তে প্রকাশ পাে না। এরে করর অপরররচে মানুষরক জানার িুরোেও িারররে োে। কারজই বযরক্তেবান িরে চাইরে িামারজকো রক্ষা করর চেুন। িবার িারথ িারিমুরখ কথা বেুন। িুন্দরিারব কথা বেুন মানুরষর িারথ িুন্দরিারব কথা বেুন। শুদ্ধ িাষাে, স্পষ্ট উচ্চাররণ গুরেরে কথা বেুন। আঞ্চরেকো পররিার করুন। িুন্দর বাচনিরঙ্গর রদরক তখোে রাখুন। কাররা িারথ কথা বোর িমে োর তচারখর রদরক োরকরে কথা বেুন। এরে আপনার বযরক্তে িুন্দরিারব ফু াঁরি উিরব। কথা ও কারজর রমে কথা ও কারজর রমে রাখরে না পাররে ো আপনার বযরক্তেরক শূরণয নারমরে রনরে আিরব। তে কথা আপনার পরক্ষ রাখা িম্ভব নে, তেমন কথা কাউরক রদরবন না। কথা রদরে েরদ তকারনািারবই রাখা িম্ভব না িে, েরব িমে থাকরেই ো িাংরিষ্টরক জারনরে রদন। এরে আপনার বযরক্তে কমরব না, বরাং বাড়রব।
 • 58. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com ইরেবাচক রচন্তা িাবনা ইরেবাচক রচন্তািাবনা তকারনা করিন কাজরকও মানুরষর জনয িিজ করর তোরে। োই িফেোর জনয এরি অরনক তবরশ দরকার। ইরেবাচক রচন্তা একজন মানুষরক অরনযর কারে িমাদৃে করর। িবাই োরক পেন্দ করর। োর িািচেক প্রেযাশা করর। ফরে রেরন িরে ওরিন জনরপ্রে বযরক্তে। অনযরদরক তনরেবাচক রচন্তার মানুষ িারাক্ষণই িোশা, দুুঃখ ও রবষণ্নোে তিারে। ফরে তি িবার িারথ রমশরে পারর না। তকউ োর কারে আিরে িোশ িরে রফরর োন। ফরে তনরেবাচক রচন্তার তোকরি আররা তবরশ িোশ িরে পরড়। অরনযর উন্নরে তদখা ঈষকাকাের িে। ো োর বযরক্তেরক আররা তবরশ মািাে ক্ষু ণ্ন করর। োই বযরক্তেবান িরে চাইরে িকে পরররস্থরেরেই ইরেবাচক রচন্তা করুন। আকষকণীে বযরক্তরের কাররণ আমারদর জীবন চোর পথ অরনকিাই িিজ িরে োে। রকন্তু তি বযরক্তে অরনরকরই থারক না। আরমররকান তেখক তনরপারেোন রিে ( তেখক, The Law of Success) আকষকণীে বযরক্তে েিরন িােরি গুরুেপূণক পরামশক রদরেরেন। কযাররোর ইরন্টরেরজন্স-এর পািকরদর জনয তিগুরো েুরে ধরা িরো। ১. অনয মানুষ িম্পরকক রনরজর আগ্রি তেরর করুন। োরদর িম্পরকক িারোিারব জানার তচষ্টা করুন এবাং োরদর ইরেবাচক রবষেগুরোর প্রশাংিা করুন। ২. তদনরন্দন ও প্রােযরিক জীবরন আত্মরবশ্বাি ও দৃবোর িারথ কথা বেুন। ৩. আপনার বযরক্তে ও শারীররক েিন অনুোেী মানানিই তপাশাক পররধান করুন। কারণ, তপাশাক মানুরষর রুরচ ও বযরক্তরের প্ররেফেন ঘিাে। ৪. উন্নে চররি েিন করুন। ৫. কমকস্পৃিা ও উষ্ণো প্রকাশ কররে আত্মরবশ্বািী িরে করমদকন করুন। ৬. প্রথরম অরনযর প্ররে মনরোেী িরে রনরজরক োরদর কারে আকষকণীে করর েুেুন। ৭. মরন রাখরবন আপরন রনরজরক তেখারন িীমাবদ্ধ িাবরেন তিিাই আপনার একমাি িীমাবদ্ধো। িােরি রবষরের মরধয তশরষর চাররি গুরুরের িারথ রবরবচনার পরামশক রদরেরেন তেখক। বেকমান রবরশ্বর চাকরর প্রাথকীরদর জনয ো অনুিরণ করা অপররিােক।
 • 59. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com আমারদর িবার জীবরনই অনুিরনীে বা অনুকরণীে এমন তকউ না তকউ আরেন োর কথাবােকা, আচারণ ও বযরক্তে আমারদর মরন েিীরিারব োপ তফরে োে। রকন্তু আপরন করখারনা রক তিরব তদরখরেন রকিারব োরা িবার রপ্রে িরে উিরেন? একিু তিরব তদখুন, োরা আিরে রনরজর িুন্দর তচিারার কাররণ আপনার রনিক রপ্রে নন, বরাং রপ্রে িওোর তপেরন আরও একিা গুরুেপূণক কারণ ররেরে। োরা িকরের রনকি রপ্রে িওোর কারণ িরছে োরদর উজ্জ্বে বযরক্তে। রনরজরক িুন্দরিারব উপস্থাপরনর মাধযরম আপরনও োরদর মে িকরের আকারঙ্খে িরে উিরে পাররন। রকন্ত মরন রাখরে িরব িকরের রনকি আকারঙ্খে িরে চাইরে আপরনক একজন িারো মানুষ িরে িরব। এরপর আিরব অনযিব রদক। আিুন রকিারব রনরজর বযরক্তেরক রবকাশ কররে পারর তজরন তনওো োক। পরামশক-১:রনরজর িুন্দর ও পৃথক একরি বযরক্তে িকরের রনকি েুরে ধরার তচষ্টা করুন। কাররা তদখারদরখ নে, বরাং িবাই তেন আপনার অনুিরণ কররে চাে রনরজরক তিিারবই েরড় েুেরে তচষ্টা করুন। এজনয তেমন আরেন তেমনই থাকার তচষ্টা করুন। তজার পূবকক তকান রকেু রনরজর উপর চারপরে রদরে োরবন না। পরামশক-২: মরনারোে রদরে কাজ করুন। েখন তে কাজরি কররেন েখন অনয তকান রদক মন না রদরে শুধু তিই কাজরিরেই মরনারোে রদন। অথকাৎ কমকরক্ষরি েখন তেখারন থাকরবন েখন শুধু তিখারনই তমানরোে রাখুন, আবার পররবার বা বুন্ধু মিরে থাকা অবস্থাে েখন শুধু োরদর িারথই িমে কািান। এিারবই রনরজরক বযবিার কররে পাররন। পরামশক-৩:অনযরদর রনকি তথরক আপরন তে িম্মানিা আশা কররন, রিক তেমরনিারবই অনযরদররকও িম্মান কররে রশখুন। তোিরদর তস্নি রদন এবাং বড়রদর েদ্ধা করুন। পরামশক-৪:অরফরি আপনার তচরে রনরচর পরদর িকরের িারথ আদরবর িরিে কথা বেুন। একজন ররক্সা চাোে বরেই তে োরক েুই বরে িম্বধন কররে িরব, বা বািার কারজর তোরকরি আপনার বেরি বড় িওো িরত্ত্বও কারজর তোক বরে োরক অপমান করর কথা বোর অরধকার আপনার তনই। তে বযরক্ত রনরজর তচরে তোি পরদর বযরক্তরদর িারথ িারো আচরণ কররন না, রেরন করখারনাই একজন িারোমানুষ রিিারব েণয িরে পাররন না। পরামশক-৫: অনয কাররা বযরক্তেে বযাপারর িস্তরক্ষপ কররবন না। মরন রাখরে িরব, আপনার রনরজও একরি বযরক্তেে জীবন আরে তেখারন অনয কাররা িস্তরক্ষপ আপনার করখারনাই পেন্দ িরব না। োই েরদ িে েরব তকন অরনযর বযাপারর নাক েোরে োরবন? পরামশক-৬:ফরমাে বা খুব দামী তপাশাক পররধান করর িবিমে তিরজগুরজ থাকরেই স্মািকরনি আিরব ো রকন্তু নে, েরব এরকবারর অপররষ্কার থাকা োরব না। িবিমে রনরজরক পররষ্কার-পররছে ন্ন ও পররপারি রাখার তচষ্টা কররবন। আপনার শরীররর দুেকরন্ধ তেন অনয কাররা িমিযা না িে তিরদরক েক্ষয রাখুন, আপনার শরীররর দুেকরন্ধর কাররন অরনযর িমিযা িরে তো আর আপনারক স্মািক রিিারব েুরে ধররে পাররব না। শরীররর তপাশাক তেমনই তিাক, তিরি তেন পররষ্কার পররছে ন্ন আর পররপারি িে তিরদরক েক্ষয রাখরে িরব।
 • 60. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com পরামশক-৭: প্ররোজরনর অরেররক্ত কথা বো তথরক রনরজরক রবরে রাখুন এবাং অনযরদরও এবযাপারর উৎিাি রদরবন না। তবরশ কথা বোিাই রকন্তু স্মািকরনরির েক্ষণ নে, বরাং পরররস্থরে অনুোেী প্ররোজনীে তজাড়দার কথা বেুন। অপ্রািরঙ্গক কথাবােকা বা মন্তবয জীবরনর িকে তক্ষরিই আপনার বযরক্তেরক খারিা করর েুেরে পারর। একিু েক্ষয করর তদখুন িামারজক তোোরোরের মাধযম তফিবুরকর একরি করমন্ট আপনারক অরনযর তচারখ করোিা তখরো করর তফরে। পরামশক-৮: পরামশক মে িবই কররেন রকন্তু আপনার মারঝ েরদ রদরনর তশরষ প্রে ররে োে, েরব রনরজরক আর রকিারব স্মািক রিিারব তেরী কররবন। এজনয আপনারক অবশযই রনরজর উপর আস্থা রাখুন, রবশ্বাি আনুন। েরদ আপরন রনরজই আত্মরবশ্বািী না িন েরব অরনযরা তো করখারনাই আপনার উপর আস্থা আনরে পাররব পাররব না, োই নে রক? আত্মরবশ্বািী বযরক্তর আোদাই একরি তবরশষ্টয থারক। পরামশক-৯: রনরজরক বযরক্তেবান রিিারব তদখারে রেরে আবার অরেররক্ত মুড বা িাব তদখারে োরবন না রকন্তু। অরেররক্ত মুড বা িাব তদখারেই তকউ স্মািক িওো োে না, বরাং আপনার আেো এই িাব আররা রনরজর স্মািকরনি করমরে তদে। পরামশক-১০: আেে করুন শৃজনশীেিারব কথা বোর অিযাি। আপরন েরদ িুন্দরিারব গুরেরে িাবেীেিারব কথা বেরে পাররন োিরে িকরে অবশযই আপনার কথার মূেয রদরে বাধয থাকরবন। তি িারথ ঘররর বাইররও এরড়রে চেুন আঞ্চরেকোরক। কথা বোর িমে ঘুরররে তপরচরে কথা বো তথরক রনরজরক রবরে রাখুন। এমনিারব কথা বুেন তেন িকরেই আপনার কথা বুরঝ। বাাঁকা বা জরিে কথা বরে করখারনাই রনরজর স্মািক প্রমাণ কররে চাইরে আপরন তবাকা বরন োবার িম্ভাবনাই তবরশ। এজনয অবশযই িকেরক িম্মান রদরে কথা বেরে তচষ্টা করুন। পরামশক-১১: আপরন কথা বোর িমে আই কন্টাক্ট করার তচষ্টা কররবন এবাং িারি মুরখ কথা বেরে তচষ্টা কররবন। এরে আপনার কথার প্ররে আপনার রনরজর আস্থা প্রকাশ পারব। আপনার আরশ-পারশর মানুষগুরোও আপনার আস্থা খুাঁরজ পারব। পরামশক-১২: কথা বোর িমে িুন্দর িুন্দর শব্দ চেন কররে তচষ্টা করুন, রনরজর মােৃিাষারক িারোিারব আেেকরর শব্দিান্ডাররক িমৃদ্ধ করার তচষ্টা করুন। অনয তকান িাষাে কথা বোর পূরবক রনরজর িাষা িম্পরকক িারোিারব জ্ঞাে িউন। তে তোক রনরজর িাষা ও িাংস্কৃ রে িম্পরকক িারোিারব জারনন না, তি করখারনাই একজন বযরক্তেবান মানুষ িরে পাররন না। পরামশক-১৩: অরনযর কৃ েকরমকর জনয প্রশাংিা কররে রশখুন। োরদর অজকনরক করখারনাই রিাংিা কররবন না। একজন বযরক্তেবান মানুষই পারর অরনযর কৃ রেেরক স্বীকৃ রে রদরে। উপররর উরেরখে িবই শুধুমাি পরামশক, েরব পােন করার দারেেরি রকন্তু আপনারই। একিু তচষ্টা কররে আপরন অবশযই িফে িরে পাররবন। পাররবনা একথারিও বরেও না আর, তকন পাররব না োিা িাব একবার, একবার না পারররে তদখ শেবার। োই একিু তচষ্টা করর তদখুন, খুন করিন রকেু না। এিব বযাপারগুরোই রকন্তু আপনারক করর েুেরব আরও আকষকনীে ও বযরক্তেবান মানুষ।
 • 61. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com : আমারদর জীবরন আমরা অরনক রজরনিরকই িারোবারি, তিাক তিিা বযরক্ত রকাংবা ব্তু । রকন্তু একিু তিরব তদখুন তো আপরন তকান রজরনিরিরক িবরচরে তবরশ িারোবারিন? িেরো বেরবন, বন্ধু -বান্ধবী, রপোমাো, স্বামী/স্ত্রী ইেযারদ ইেযারদ। আমার এ প্ররের জবারব প্ররেযরক রনজ রনজ অবস্থান তথরক রিন্ন রিন্ন উত্তর রদরে োর কারণও বযাখযা কররে পাররবন। েরব বযরক্তেে উন্নেরনর দৃরষ্টিরঙ্গরে আরম বেরবা- আমরা পৃরথবীরে িবরচরে তবরশ িারোবারি রনরজরক। তকারনা এক মরনষী বরেরেরেন- ‘েরদ আমরা রনরজরদররক িারো না বারি েরব অনয তকউ আমারদর িারোবািরব না’। েরব বাস্তবো িরছে , আমরা অরনক কাররণই রনরজরা রনরজরদররক িারোবািরে িক্ষম িই না। ফরে অরনক িম্ভাবনা থাকা িরত্ত্বও জীবরন উন্নরে োি কররে আমরা বযথক িই। োই তিাক, এবার োিরে আিুন তজরন তনই রনরজরক িারোবািার করেকরি তোপনিূি। রনরজরক িারোবািার ৫রি পদ্ধরে ১. রনরজরক অরিনন্দন জানান এবাং পুরস্কৃ ে করুন আমরা অরনক িমে রবরিন্ন তক্ষরি িফেো অজকন করর। তিিা িরে পারর তোি রকাংবা বড়। এ িমে আমারদর উরচে রনরজরদররক অরিনন্দন জারনরে পুরস্কৃ ে করা। এবাং এ পুরস্কাররি িওো উরচে উচ্চ মারনর। ধরুন, আপরন তকারনা তক্ষরি িফেোর কাররণ রিেিার রকাংবা তব্র্াঞ্জ তমরডে তপরেন। এরক্ষরি আপরন রনরজরক তব্র্াঞ্জ বা রিেিার তমরডে না রদরে তিানার তমরডে প্রদান করুন। এিারব রনরজর িফেোে আপরন রনরজর কাে তথরক িরবকাচ্চ িম্মানরিই গ্রিণ করুন। ২. রনরজর ো আরে ো রনরেই িন্তুষ্ট থাকু ন পৃরথবীরে অরনক তোক আরেন োরা িারা রদন রনরজর তেিা তনই রকাংবা স্বীে দুবকেো অথবা ো রেরন কররে পাররন না তিিা রনরেই তবরশ রচন্তা করর অরধকাাংশ িমে নষ্ট করর তফরেন। ফরে রনরজর ো আরে োরও িরিক বযবিার কররে পাররন না। অপররদরক এমন তোকও আরেন োরা রনরজর তেিব উপাে উপকরণ রকাংবা গুণাবেী আরে োর েথােথ বযবিাররর মাধযরম জীবরন িফেো অজকন কররন। িুেরাাং আপরন প্রথম দরের অন্তিু কক্ত না িরে তশরষাক্ত দরের অন্তিু কক্ত িন। ৩. অপ্ররোজনীেিারব রনরজরক অরনযর িারথ েুেনা কররবন না একরি রবষে িব িমে মরন রাখরবন তে, আপরন স্বীে তক্ষরি অননয। অরনক তোক আরেন োর োর তচরে অরনক উচ্চ পেকারের তোরকর িারথ রনরজরক েুেনা কররন। আর িারবন- ওই তোক কে িুন্দরিারব কাজ কররে পাররন রকাংবা অরনক তবরশ জারনন; আরম োর মরো তকারনা রদনই পারব না ইেযারদ ইেযারদ। আপরন কখরনা এিব তোকরদর মরো
 • 62. Want more Updates  http://tanbircox.blogspot.com িরবন না। তকননা এিারব িাবরে আপরন আপনার রনজস্ব দক্ষোরকই তোি কররবন। িুেরাাং বাস্তববাদী তিান এবাং এধররনর অপ্ররোজনীে েুেনা তথরক রনরজরক দূরর রাখুন। ৪. রনরজর েক রনন জীবরনর রবরিন্ন তক্ষরি আমরা বযথকোিি নানা িমিযার মুরখামুরখ িই। এ রকম পরররস্থরেরে আমারদর উরচে রনরজরদর প্ররে আররা তবরশ েকবান িওো এবাং রনরজরক তবরশ তবরশ িারোবািা। এমনরক পৃরথবীর ৭শ’ তকারি তোক আপনারক ঘৃণা কররেও আপনার উরচে রনরজরক িারোবািা। একরি কথা মরন রাখরবন, রনরজরক েে তবরশ িারোবািরবন, আপরন েে তবরশ িুখী ও িফে বযরক্তরে পররণে িরবন। তেমরনিারব রনরজরক মানরিক ও শারীররকিারব িুন্দর অবস্থাে রাখুন। নেুবা রাে, তক্রাধ ও দুরিন্তার মে তনরেবাচক আরবেগুরো আগুরনর নযাে েরড়রে পরড় অল্প িমরের মরধযই আপনার জীবনরক বাংি করর তদরব। ৫. রনরজরক িুন্দরিারব উপস্থাপন করুন আররকরি রবষে িবারই মরন রাখা উরচে তে- আপনার কমককাে, জীবনপদ্ধরে, মোমে ইেযারদ আপনার মরনর েিীরর োরেে রচন্তা ও রবশ্বারির প্ররেফেন ঘিাে। িুেরাাং রনরজর মরন ইরেবাচক রচন্তা োেন করুন এবাং রনরজরক িুন্দরিারব উপস্থাপন করুন। আপরন েরদ জীবনরক ইরেবাচকিারব তদরখন েরব িবরকেুই িরিকিারব িরব নেু বা িব রকেুই তদখরে পারবন আপনার রচন্তা ও মরের রবপরীে। িবাইরো িুখী িরে চাে………….। তিই রবখযাে োন। রকন্তু ক’জনইবা িুখী িে? আিরেই, িবাই চাে িুখী িরে। রকন্তু জীবরনর নানা িানারপারড়রনর মরধয িুখ রজরনিরি অরনরকর অধরাই তথরক োে। িুখ থারক িুরখর জােোে। আর জীবন এরেরে োে োর রনজস্ব েরেরে। িুখ একরি মানরিক অবস্থার নাম, ো ইরেবাচক রচন্তার মাধযরম অজকন করা োে। আর মানরিক অবস্থা রনিকর করর পাররপারশ্বকক অবস্থার ওপর। তেমন ধরুন, আপনার অরফি। তিখানকার কমককেকা কমকচারীরদর িরঙ্গ েরদ আপনার িম্পকক ইরেবাচক না িে োিরে পুররা অরফিিারকই মরন িরব কারাোররর মরো। োই তিাক, িবাই িুরখর তপেরন েুিরে, আমরাও েুিরে। িুখ আমারদর অজকন কররেই িরব। আিুন, তজরন তনই জীবনরক িুখমে করর তোোর করেকরি রিপ্স। ১. িরিক কযাররোর বাোই করু&#x