Qua tang-vo-gia

630 views
576 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
630
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Qua tang-vo-gia

 1. 1. 1
 2. 2. BÌA 4 Quà t ng vô giá – Ultimate Gift k v m t cu c phiêu lưu tìm n nh ng giá trmuôn thu c a cu c s ng, có kh năng làm mê m trái tim c a m i c gi . Quy n sách ã ư c in trên ba tri u b n và là ngu n c m h ng cho b phim cùng tên do James Garnervà ng c viên c a gi i Oscar Abigail Breslin th di n.“Th t h nh phúc khi ư c c Quà t ng vô giá. Quy n sách ã làm rung ng trái tim vàtâm h n tôi m t cách m nh m , sâu s c và lâu dài.” - Mark Victor Hansen Tác gi b sách Chicken soup for the soul. “M t câu chuy n tuy t v i! Quy n sách ư c vi t b i m t trong nh ng ngư i phithư ng nh t c a th i i chúng ta này ch a ng nh ng giá tr c n thi t cho m i ngư i, b tk tu i tác.” - Steve Forbes Ch t ch, Giám c i u hành, T ng biên t p t p chí Forbes 2
 3. 3. L i gi i thi u Tôi và b n, hai chúng ta ang chu n b th c hi n m t chuy n hành trình qua nh ngtrang sách b n ang c m trên tay. Tôi tin r ng khi c n trang cu i cùng, b n s tr thànhm t ngư i hoàn toàn khác con ngư i c a b n vào th i i m này. Lúc ó, chuy n hành trìnhc a hai chúng ta s ch m d t, nhưng hành trình c a b n n v i s viên mãn c a cu cs ng thì ch m i b t u. Cũng gi ng như b t kỳ chuy n hành trình hay cu c phiêu lưu nào, i u làm chochuy n i tr nên ý nghĩa hơn tùy thu c r t nhi u vào b n ng hành. Tôi oan ch c là trongký c tuy t p c a b n v nh ng chuy n i, nh ng kỳ ngh , i u làm b n n tư ng nh tkhông ch là ích n, mà còn là nh ng ngư i r t c bi t, nh ng ngư i thân yêu ã i cùngv i b n. Khi b n ã nh n th c ư c t m quan tr ng c a cu c hành trình i vào cu c s ng, tôithi t tha mong b n cùng chia s nh ng i u tôi ã vi t ra ây v i gia ình, b n bè và v inh ng ngư i mà b n yêu thương - nh ng ngư i ã, ang và s làm cho chuy n hành trìnhcu c i b n tr thành m t ký c không th nào quên. C m ơn b n ã cho phép tôi du hành cùng b n trong chuy n i này. Trân tr ng, Jim Stovall 3
 4. 4. CHƯƠNG M T I M KH I U M t hành trình có th r t dài hay r t ng n, nhưng dù th nào thì nó cũng ph i b t u ngay khi ta tìm th y chính mình. Vào năm th năm mươi ba theo ngh lu t, và năm th tám mươi tôi hi n h u trên trái t này, tôi ư c d p can d vào m t chuy n phiêu lưu c bi t - chuy n phiêu lưu mãi mãilàm thay i cu c s ng c a m t con ngư i, và c a chính tôi. Lúc ó, tôi ang ng i trên chi c gh màu g quen thu c c a mình, trong văn phòngthu c t ng cao nh t c a tòa nhà s n m t i khu trung tâm thành ph Boston. Trên t mb ng b ng ng g n bên ngoài cánh c a ra vào là dòng ch Hamilton, Hamilton & Hamilton.T Hamilton u tiên chính là tôi, chính xác hơn là Theodore J. Hamilton. Hai t Hamiltonti p theo sau là con trai và cháu trai c a tôi. Tôi không dám cho r ng công ty c a chúng tôi là công ty lu t có uy tín nh t Boston.Tuy nhiên, n u m t ngư i nào khác kh ng nh i u này thì tôi cũng s ch ng c tìm cáchph n i h âu. V a khoan khoái ng m nghía căn phòng làm vi c mang hơi hư m c xưa nhưng h ts c nguy nga c a mình, tôi v a h i tư ng l i nh ng thành qu t ư c k t nh ng ngày còntay tr ng h c trư ng lu t. Tôi thích thú nhìn lên b c tư ng ghi d u các “chi n công” c amình, trong ó có nh ng t m nh tôi ch p chung v i năm v t ng th ng g n ây nh t c a HoaKỳ, và c nh ng nhân v t n i ti ng khác. Tôi hài lòng li c sang các k t quen thu c cao n tr n ch a y nh ng quy n sáchb c da, m t t m th m l n r t quý c a phương ông, các v t d ng b c da c i n bài trí kh pcăn phòng. M i th u g i trong tôi m t k ni m p g n bó v i m t s ki n nào ó. Ni m vui thích c a vi c thư ng ngo n môi trư ng làm vi c quen thu c y b ng ch cb c t ngang b i ti ng i n tho i réo vang. u dây bên kia là gi ng nói quen thu c và tinc y c a Margaret Hastings: - Thưa ông, tôi có th nói chuy n v i ông m t lát ư c không? B i ã làm vi c chung v i nhau trên b n mươi năm nên tôi bi t r ng gi ng i u y ch ư c dùng trong nh ng trư ng h p có chuy n ch ng lành, th m chí là nghiêm tr ng. - Bà c n i. - Tôi v i áp. G n như ngay l p t c tôi th y bà Hastings bư c vào phòng, không quên óng cánhc a l i, và ng i xu ng chi c gh i di n v i tôi. Bà y không mang theo s tay, cũng khôngcó x p ch ng t hay t p tài li u nào. Trong khi tôi c g ng l c l i trong trí nh c a mình xeml n cu i cùng Margaret g p riêng tôi mà không có nh ng th linh tinh y trên tay là khi nàothì bà y ã i th ng vào v n , không mào u, không do d : - Ông Hamilton, Red Stevens ã qua i r i. Khi ã bư c sang tu i bát tu n, chúng ta s d n quen v i vi c m t i ngư i thânhay b n bè, nhưng có nh ng n i m t mát tác ng n chúng ta m nh hơn b t kỳ n i m t mátnào. Và n i au này th t s th u t n tâm can tôi. Gi a nh ng c m xúc và hoài ni m ang xâmchi m c tâm h n mình, tôi ch t nh n tr ng trách c a mình là ph i th c hi n mong mu nc a Red. Tôi tr l i th c t i trong phong thái c a m t lu t sư và b o bà Hastings: - Chúng ta c n liên h v i t t c thành viên trong gia ình, ban giám c c a các côngty thành viên, k c nh ng ngư i hư ng l i, ng th i ki m soát n i dung thông tin ưa ngi i truy n thông. Bà Hastings ng d y: - Tôi s thu x p m i th ! 4
 5. 5. Bà y bư c v i v phía c a ra vào, b ng ng p ng ng ng l i. Trong cái không khíyên ng và ng t ng t ó, tôi nh n ra r ng c tôi và bà y u ang c không vư t qua ranhgi i gi a chuy n công và chuy n tư. Sau m t lúc, bà y nói th t kh : - Ông Hamilton, tôi xin chia bu n cùng ông v s m t mát này. Nói xong, bà y ra ngoài và óng c a l i, tôi m t mình v i ng n ngang nh ng suynghĩ. *** Hai tu n sau, tôi ng i vào v trí ch t a m t cu c h p có khá ông ngư i tham d . ólà nh ng ngư i h hàng thân thu c c a Red Stevens. C m giác phòng c a nh ng ngư itham d - s b xâm ph m n quy n l i cá nhân - khi n b u không khí như c quánh l i. Hi u ư c suy nghĩ c a Red i v i ph n ông nh ng h hàng c a mình nên tôi tinr ng ông b n già c a tôi s r t vui n u tôi kéo dài ni m ti c thương c a h càng lâu càng t t.Th là, tôi c nh n nhơ cho Margaret m i m i ngư i cà phê, trà, hay các th c u ng nhkhác cùng v i b t c món gì mà bà y có th nghĩ ra, trong khi v như ang ph i nghiên c ut p tài li u dày c p trư c m t và ng h ng không bi t bao nhiêu l n. Cu i cùng, nh n ramình ang vư t quá ngư ng c a vi c kéo dài th i gian, tôi ành ng lên và nhìn th ng vào ám ông s c s . - Thưa quý bà, quý ông, như quý v ã bi t, chúng ta n ây là c b n di chúccu i cùng c a ông Howard ‘Red’ Stevens. Tôi bi t gi ây t t c chúng ta u ang tư ngnh n ngài Red Stevens, và r ng s m t mát quá l n này vư t xa m i n i b n tâm c a quýv v các v n pháp lý hay tài chính. Tôi bi t r ng d u ang nơi nào, Red cũng s r t khoái trá trư c s m a mai này. - Tôi xin ư c phép b qua nh ng th t c ban u i ngay vào v n . Red Stevensth t s là m t ngư i thành công theo úng m i khía c nh c a t này. Nh ng gì ghi l i trongchúc thư c a ông cũng gi ng như con ngư i c a ông v y - r t ơn gi n và th ng th n. Hơn m t năm trư c, vào ngày sinh nh t l n th b y mươi lăm c a ông Stevens, tôi ãgiúp ông th o chúc thư này. Trong nh ng l n nói chuy n sau ó c a hai chúng tôi, tôi bi tr ng tài li u này th t s là chúc thư cu i cùng c a Stevens. Tôi s c tr c ti p t chúc thư,và quý v s nh n ra r ng trong khi toàn b tài li u này là hoàn toàn có tính h p pháp và ràngbu c, v n có nh ng o n ư c vi t b ng chính ngôn t c a Red. “V i c u con trai c , Jack Stevens, tôi s l i Công ty Xăng d u Panhandle. Vàoth i i m tôi vi t chúc thư này, giá tr c a Panhandle kho ng âu ó ch ng 600 tri u ôla.” Nhi u ti ng kêu bi u l s kinh ng c vang lên kh p căn phòng, kèm theo nhi u ti ngth ra và m t vài l i chúc m ng hân hoan l li u. Tôi t t p tài li u xu ng bàn, li c quakho ng tr ng c a c p kính ang tr xu ng mũi nhìn quanh b ng cái nhìn nghiêm kh c màtôi thư ng ch dùng trong phòng x án. Sau m t lúc l ng yên áng k , tôi l i c m chúc thưlên và ti p t c: “M c dù Jack s là ch nhân duy nh t c a công ty, nhưng vi c i u hành và qu n lýho t ng s v n ư c trao cho H i ng qu n tr c a Panhandle - nh ng ngư i ã làm vi cr t xu t s c giúp tôi bao nhiêu năm qua. Jack, b i con ã không h quan tâm gì t iPanhandle khi ta còn s ng, nên ta nghĩ con cũng s ch ng m n mà gì v i nó khi ta ch t i.Và cho con n m quy n Panhandle s ch ng khác nào vi c giao kh u súng ã l p y ncho m t a tr ba tu i. Ta mu n con bi t r ng ta ã ngh ông Hamilton so n chúc thưnày theo cách n u con tranh u òi quy n ki m soát hay c n tr H i ng qu n tr c aPanhandle, hay th m chí phàn nàn v ph n di chúc này c a con, thì ngay l p t c Công tyXăng d u Panhandle s ư c trao cho qu t thi n.” Tôi ng ng lên nhìn th ng vào Jack Stevens. Nhi u c m xúc khác nhau v n còn hi n rõtrên khuôn m t ông ta. Jack Steven là m t tay chơi thư ng th ng năm mươi b y tu i, ngư ichưa bao gi làm ra m t ng ti n nào. H n con ngư i này ch ng h nh n ra c ân c angư i cha khi không trao quy n qu n lý Panhandle vào tay ông ta. Tôi bi t a tr to xác y 5
 6. 6. ơn gi n ch là th t v ng thêm m t l n n a vì bi t mình ã không áp ng ư c mong mu nc a ngư i cha r t ti ng tăm c a mình. Tôi th t s c m th y t i nghi p cho Jack khi gi i thích: - Ông Stevens, b n chúc thư có quy nh r ng nó s ư c c theo trình t , và m ibên liên quan u ph i r i kh i phòng sau khi ã nghe xong o n liên quan n mình. Ông ta nhìn tôi, v ngư ng ng o th y rõ: - Sao? Bà Hastings, ngư i luôn s n sàng v i tinh th n c nh giác cao , c m l y tay ông tavà nói: - Ông Stevens, tôi s ưa ông ra c a. Khi m i ngư i ã l i yên v trên gh , và s háo h c l n tò mò l i m t l n n a lên n nh i m, tôi l i b t u: “V i con gái duy nh t c a tôi, Ruth, tôi l i căn nhà c a gia ình và nông tr iAustin, Texas, cùng m i kho n sinh l i t àn gia súc.” Ruth ang ng i th t xa cu i bàn v i ngư i ch ng và các con, có v v n còn chưa tinvào nh ng gì mình v a nghe ư c. Dù kho ng cách như v y, ti ng hai tay v vào nhau c abà y, r i ti ng v n v o ôi bàn tay y c m xúc v n vang n ch tôi rõ m n m t. M t l nn a, bà Hastings l i nhanh nh n ưa gia ình h ra c a. Tôi ng h ng r i l i ti p t c: “Còn Bill - con trai út c a tôi, cũng là a con duy nh t còn l i, tôi l i toàn b sc phi u, trái phi u, và các danh m c u tư khác. Tuy nhiên, Bill à, danh m c u tư này s ư c qu n lý b i ông Hamilton và công ty c a ông y sinh l i cho con, và còn có cái gì ó trong b n di chúc c a con khi nó ư c c l i cho nh ng ngư i th a k c a con sau này”. Căn phòng c tr ng d n, tr ng d n khi l n lư t nh ng ngư i bà con, h hàng xa kháchoan h ón nh n ph n th a k b t ng c a mình. Cu i cùng ch còn l i duy nh t m t ngư ing i l i v i tôi và bà Hastings. Tôi nhìn th ng vào khuôn m t chàng trai tr Jason Stevens - a cháu trai hai mươib n tu i c a ngư i b n n i kh c a mình. C u trai nheo m t nhìn l i tôi v i ánh m t v a x cláo, v a pha l n s thách th c mà ch có nh ng ngư i ã chung s ng quá lâu v i s ích k và ã quá quen v i vi c ư c nuông chìu m i có th có ư c. C u ta p tay xu ng bàn và nói như quát: - Tôi bi t ông già s không l i cho tôi th gì mà. Ông ta luôn ghét tôi. - Nói xong,c u ng b t d y và gi n d i ra kh i phòng. - Không c n v i như v y âu, - tôi t t n. - Anh cũng ư c c p n trong b n dichúc này y! Jason ng i sà xu ng gh và tr ng m t nhìn tôi, khuôn m t l nh băng, c gi u b t kỳbi u hi n nào c a tia hy v ng v a lóe lên. Tôi nhìn th ng vào m t Jason, quy t tâm không nói gì cho n khi nào c u ta ch u c t i v x c láo c a mình. S kiên nh n i v i m t ngư i ã ăn m ng l sinh nh t l n th támmươi c a mình ch như m t trò chơi quá quen thu c. Cu i cùng, không th ch u ng ư clâu hơn, anh con trai c ng u ành ch u thua: - ư c r i, th ông già y l i cho tôi cái gì v y? Khi v i tay c m l y x p tài li u, tôi v n còn nghe Jason l m b m: - Tôi cá là ch ng có gì. Tôi ng i t a lưng vào gh và m m cư i: - C u trai tr à, th t s thì ch ng có gì ho c là có t t c - c hai th cùng m t lúc. 6
 7. 7. CHƯƠNG HAI TI NG NÓI T QUÁ KH n phút cu i c a cu c i, m t ngư i ch ư c nh n b i nh ng i u t t p mà ngư i ó ã làm cho ngư i khác. Jason Stevens và tôi yên l ng ng i ó trong khi bà Hastings r i kh i phòng và nhanhchóng tr l i cùng v i m t h p carton trên tay. Bà y t chi c h p bên c nh tôi r i ng ixu ng v trí quen thu c c a mình. Tôi quay sang Jason và nói: - Chàng trai tr , chi c h p này do chính tay ngư i bác h c a anh trao cho tôi vàongày ông y chu n b chúc thư c a mình. Ngay lúc ó, chi c h p ã ư c dán niêm phong vàgi an toàn trong két theo như yêu c u c a Red cho n t n ngày hôm nay. Như anh th y y,chi c h p v n còn nguyên v n. Tôi m niêm phong c a chi c h p, nhìn vào bên trong và l y ra m t cu n băng video.Tôi trao cu n băng cho bà Hastings. Bà y ưa băng vào máy chi u ư c t trên chi c t âmtư ng phía cu i phòng h p. Xong âu ó, bà ng i xu ng c nh tôi, trên tay là chi c i ukhi n. Jason Stevens th t lên: - Chuy n gì th này? M i ngư i u bư c ra kh i phòng v i hàng tri u ô-la trongtay, còn tôi ch ư c m t cu n phim gia ình thôi sao? Tôi kiên nh n l i thái quá khích, thi n c n c a c u trai tr và c tr l i m t cácht t n: - Tôi nghĩ m i th s rõ ngay thôi mà! Tôi g t u ra hi u cho bà Hastings. Bà y ch nh cho ánh sáng trong căn phòng m ivà b t u m băng. Sau m t lúc nhi u sóng, trên màn hình hi n rõ hình nh c a ông b n giàRed Stevens b y mươi lăm tu i c a tôi. Red Stevens là m t ngư i vĩ i - theo úng m i ngnghĩa c a t này. Ông ã r i b vùng m l y Louisiana n Texas khi trong tay không cógì ngoài ý chí, s c m nh và vài b ư c gói ghém thành m t túi bé xíu khoác trên lưng.Su t th i kỳ kh ng ho ng và nh ng năm chi n tranh, Red ã xây d ng cho mình m t chd u m và gia súc hùng m nh. Ông thu c d ng ngư i có th ch ng ư c m i khó khăn x y n v i mình. Th m chí n t n bây gi , ch v i hình nh hi n trên màn hình video t cu iphòng h p, tôi v n nh n th y Red ã làm cho b u không khí trong phòng tr nên có s c s ngl thư ng. Red Stevens ng h ng r i b t u nói: - Jason này, khi cháu xem cu n băng video này thì ta ã ch ng còn s ng trên cõi inày n a. Ta bi t ý mu n c a ta ã ư c th c thi, nên cháu m i có d p nhìn th y ta trên mànhình cùng ngư i b n thân thi t và cũng lâu năm nh t c a ta - ông Theodore Hamilton, vàngư i c ng s tin c n nh t c a ông y, bà Margaret Hastings. Cháu chưa có d p hi u h ,nhưng ta có th m b o v i cháu r ng h là nh ng ngư i mà ta tin c y nh t. Red ng ng l i m t lúc r i chuy n sang nói chuy n v i tôi và Margaret. Ông y dùngtên g i t t c a tôi - i u mà ch có Red Stevens m i ư c phép làm, d a trên tình b n thânthi t gi a hai chúng tôi trong su t bao nhiêu năm qua. - Ted, tôi mu n c m ơn anh và c Margaret n a. Hai ngư i ã vì tôi mà ph i i phóv i t t c nh ng ngư i h hàng, bà con xa g n g m m i thành ph n c a tôi trong ngàyhôm nay. Tôi bi t không ai trong s h ư c l ch lãm và quý phái như v ngoài mà h c t o 7
 8. 8. ra. Tôi cũng mu n xin l i c hai b n v thái áng x u h mà tôi ch c Jason ã th hi n tnãy n gi . Red ng ng m t lúc n a, h ng gi ng và l i ti p t c: - Cháu có bi t không, ta ã s ng m t cu c i tung hoành ngang d c. Ta ã làm ư cnhi u th áng k , nhưng ng th i cũng ph m ph i nh ng sai l m l n lao. M t trong nh ngsai l m l n nh t mà ta ã m c ph i, ó là trao cho m i ngư i trong gia ình chúng ta nh ngth mà h nghĩ là h c n. Ph i m t nhi u năm ta m i nh n ra r ng m i i u chúng ta làm,m i th ta bi t hay s h u trong cu c s ng u b t ngu n t món quà mà Thư ng ã bancho ta. Ngài luôn có m t k ho ch c bi t cho m i chúng ta và Ngài trao m i th ta c nta có th t mình hoàn thành k ho ch y. Ph i m t khá lâu ta m i có th giành l y h nh phúccho b n bè và ngư i thân c a mình. Ch n khi ã là m t ông lão già nua, ta m i hi u rar ng h nh phúc ch n khi ta hoàn thành k ho ch mà Thư ng ã nh trư c b ng chínhmón quà mà Ngài ã trao cho chúng ta. Không may thay, ti n b c và c a c i ta mang n chom i ngư i ã không giúp h hi u ư c ý nghĩa c a món quà mà chúng ta ã ư c trao ban y. sau này nh ng ngư i thân c a ta có ư c m t cu c s ng y khi ta không còn s ngtrên cõi i này n a, ta ã l i cho h m i th v t ch t mà ta ã làm ra. Nhưng b ng vi clàm y, ta cũng ã l y i c a h nh ng th có th làm cu c s ng này tr nên tuy t v i hơn. May m n thay, ta cũng phát hi n ra r ng Thư ng r t nhân t . Ngài ã giúp ta nh nra sai l m c a mình. Trư c ây ta luôn nghĩ r ng nh ng ngư i thân c a ta s không bao githay i, dù ch là chút ít. i u này cũng gi ng như khi m t con ng a tr ch ng. Ta ch cóth b n ch t nó mà thôi. Th nhưng ngài lu t sư Halminton ã khuyên ta r ng hành ng tiêuc c ó th t không hay chút nào. Ông y cũng th t sáng su t khi nh c ta nh r ng Thư ngchưa bao gi n n lòng trong vi c thay i con ngư i. Vì v y, ta xin dâng c gia ình ta vàobàn tay nhân t c a Ngài. Như trong b n di chúc c a mình, ta ã trao cho h m t cu c s ng y m c dù trong cu c s ng y, có th h s ch ng bao gi có d p thư ng th c l y m tngày có ý nghĩa th t s . Riêng v i cháu, cháu chính là ni m hy v ng l n nh t c a ta và c a gia ình. Dù cu cs ng c a cháu cho n ngày hôm nay ch ng có gì h a h n cho i u ó, nhưng v n có m t i u gì ó sâu th m bên trong con ngư i cháu luôn cháy âm khi n cho ta hy v ng chúng tacó th châm nó thành m t ng n l a l n. Vì lý do ó, ta s không bi n cháu tr thành m ttri u phú ngay l p t c ư c. Jason p m nh tay xu ng bàn h p và há mi ng chu n b nói i u gì ó, nhưng ngayl p t c b ngăn l i b i l i nói c a Red Stevens phát ra t loa: - Trư c khi cháu k p nói ra nh ng i u khi n c ta l n cháu u c m th y h th ntrư c nh ng ngư i t t b ng này, cháu hãy nghe ta nói m t chút. Trong su t m t năm s p t i, c vào ngày u tiên c a m i tháng, cháu s n g p ôngHamilton và bà Hastings nh n m t nhân t hình thành nên cái mà ta g i là Giá Tr Cu cS ng, cũng là m t ph n c a món quà bí m t mà ta mu n l i cho cháu. N u cháu kiên trì th c hi n và n m b t ư c ý nghĩa c a nh ng giá tr cu c s ng,cháu s ư c nh n ph n th a k quan tr ng nh t mà ta ã l i trong chúc thư. Nhưng hãyghi nh r ng, ch c n cháu không th c hi n úng theo yêu c u ho c c tình gây khó khăn choông Hamilton và bà Hastings thì m i th s d ng ngay l p t c, và t t nhiên là cháu s khôngnh n ư c b t c th gì c a ta c . Tôi nghe th y ti ng th dài, r i ti ng l y hơi th t m nh t hư ng ng i c a JasonStevens. Red ti p t c: - ng quên nhé, con trai. N u hóa ra cháu l i r c r i hơn nh ng gì ta nghĩ v cháu,thì ngay l p t c ông Hamilton s u i c cháu mà ch ng ph i nói b t c l i nào. - Và l i cu i cùng dành cho Theodore J. Hamilton. - Red m m cư i r i ti p t c. - Tôicá là anh không nghĩ tôi còn nh y tên h c a anh, ph i không Ted? Tôi mu n c m ơn 8
 9. 9. vì anh ã vui lòng th c hi n mong mu n này c a tôi v i Jason. Và tôi cũng mu n c m ơn vìanh ã là ngư i b n t t nh t mà m t ngư i có th có ư c trong i. Nhìn l i cu c i mình,tôi ã có ư c r t nhi u th , nhưng tôi s không ng n ng i i chúng có ư c cơ h i ng i ây, ngay lúc này, và nói r ng Theodore J. Hamilton là b n tôi. Ngay lúc ó, cu n băng video ch m d t, c ba chúng tôi ng i im l ng bên nhau. Cu icùng, Jason quay sang tôi và nói b ng m t gi ng i u y v gây h n: - Th t iên r ! Tôi th dài: - C u trai tr à, ch c ch n là có m t ngư i iên, và tôi nghĩ k ho ch nh này s cho tacơ h i tìm ra k iên ó là ai. Tôi ng d y, d m bư c v phía c a và ưa tay ra nh b t tay chào t m bi t Jason.C u ta c tình l i và nói: - i tí nào. Cu i cùng ông mu n gì tôi? T i sao ông không nói cho tôi bi t chuy ngì ang x y ra và tôi s nh n ư c gì? - T t c s rõ ràng vào úng lúc c a nó. – Nói xong, tôi bư c th ng ra kh i phòng. - T i sao ông y không ti n l i cho tôi như v i bao nhiêu ngư i khác? - Ti ng c utrai tr gi n d vang lên sau lưng tôi. - Vì ông y yêu thương c u hơn h t th y! - Gi ng bà Hastings i m tĩnh tr l i. 9
 10. 10. CHƯƠNG BA GIÁ TR C A CÔNG VI C Khi yêu thích công vi c c a mình, ta s không th y ó là vi c ph i làm. Su t nhi u tu n l ti p theo, tôi c m th y hơi lo l ng và ch th c s th y nh lòng vàongày u tháng sau ó. Khi y, tôi ang ng i trong văn phòng c a mình, c gi cho u ócb n r n không ph i h i h p mong ch Jason Stevens n như ã h n. Cu i cùng, chi c i n tho i trên bàn tôi cũng reo vang. Bà Hastings thông báo r ngJason Stevens ang i trong phòng h p. Tôi thu th p nh ng t p h sơ c n thi t trong khi bàHastings i l y chi c h p mà Red Stevens ã g i l i cho chúng tôi. Khi chúng tôi vào nphòng h p, Jason ang ng i trong tư th r t tho i mái, ngư i ng v phía sau, chân gác trênbàn. Không t thái gì, tôi t chi c h p bà Hastings v a ưa cho tôi lên bàn, y trư t vphía trư c nh m gián ti p b o c u ta b chân xu ng t. - Chào bu i sáng, Jason. - Tôi nói. - Chúc m ng anh tìm ư c m t ch ng i tho i mái.Nhi u ngư i ch ng bao gi h c ư c cách s d ng c sao cho thích h p c . Jason áp l i l i khen c a tôi b ng m t cái ph y tay chán chư ng: - Chúng ta ti p t c ngay bây gi ư c ch ? Cháu còn nhi u vi c ph i làm và nhi ungư i ph i g p n a. Tôi ng i xu ng ch c a mình, cư i l n: - Chàng trai tr , tôi bi t trư c là anh s r t b n r n nhưng m i chuy n không h ngi ng như anh nghĩ âu. Tôi l y m t cu n băng khác v i cu n băng l n trư c ra kh i chi c h p và trao nó choMargaret. Bà y b vào máy, và ch vài phút sau, Red Stevens l i xu t hi n trên màn hìnhl n. - Chào bu i sáng, Ted, và chào bu i sáng, bà Hastings. M t l n n a, tôi c m ơn ôngbà ã vì tôi mà ti n hành nh ng công vi c bu n chán này. Jason à, ta mu n nh c cháu v cácquy nh m t chút. Trong vòng mư i hai tháng t i, b t c lúc nào cháu không th c hi n úngnhư yêu c u c a ta, ho c ông Hamilton không tán thành thái hay hành ng c a cháu, thìông y s ng ng ngay m i công vi c này l i và cháu s b tư c m t quy n nh n ư c mónquà c a ta. - Ta mu n chia s v i cháu vài i u v ông Hamilton. Ông y ư c xem là m t ngư ikiên nh n và có kh năng ch u ng, nhưng ng c d n ông y vào chân tư ng. N u không,chính cháu s là ngư i h i h n. Jason nhìn tôi, v lúng túng hi n rõ trên gương m t c a c u. Tôi ch i m nhiên nhìnl i c u ta. Red d ng m t lúc, r i dư ng như ch t nh ra mình ã m t khá nhi u th i gian vình ng chuy n ngoài l , ông b t u: - Khi ta còn tr hơn cháu lúc này, ta ã hi u r ng c m giác hài lòng th t s ch ntcông vi c. M t trong nh ng i u mà s giàu có c a ta ã cư p i c a cháu và c a m i ngư icòn l i trong gia ình ta, chính là quy n ư c hư ng ni m vui và có ư c c m giác hài lòngqua vi c t tay mình làm l y nh ng công vi c hàng ngày. Tôi th y Jason m to m t và th dài. - Có th cháu s r t th t v ng n n i ch ng mu n nghe i u gì n a, nhưng ta v nmu n nói cho cháu bi t r ng công vi c ã mang l i cho ta t t c m i th ta có và cháu có. Tah i ti c vì ã cư p m t c a cháu ni m vui khi nh n ra r ng nh ng i u cháu th t s có chínhlà nh ng gì cháu t ki m ư c. Ký c u tiên c a ta v vùng m l y Louisana n t công vi c. Công vi c yr tv t v , khi n m t chàng trai tr tu i như ta tr nên căm ghét t t c m i th . Khi ta còn nh ,cha m ta ph i nuôi c m t i gia ình nên trong nhà không lúc nào có cái ăn. Vì v y 10
 11. 11. ngay t lúc ó, ta ã bi t r ng n u mu n ăn, ta ph i làm vi c. Khi m t mình n Texas, tanh n ra ta ã quen v i nh ng công vi c n ng và n nh ng giây phút cu i cùng c a cu c i,ta v n t hào nói r ng ni m vui c a ta là ư c làm vi c. Cháu may m n ư c t n hư ng nhi u i u tuy t di u mà bi t bao ngư i ao ư c có ư c. Cháu ã i nhi u nơi, th y nhi u th , và cũng ã th làm m i vi c. Ch duy nh t m t i u cháu chưa hi u, ó là ni m vui sư ng mà nh ng i u này mang l i cho cháu s càng l nth nào khi cháu có ư c b ng chính công s c c a mình. Khi ó cháu m i hi u ư c giá trc a gi phút ngh ngơi sau nh ng gi làm vi c tích c c và c n m n – ch không ph i ó làlúc ta tr n vi c. Sáng mai, cháu s i cùng ông Hamilton và bà Hastings n g p m t ngư i b n cũc a ta t i nông tr i c a ông y ngo i ô Alpine, Texas. Khi ta còn tr và ph i xoay x m icách s ng sót qua cu c kh ng ho ng, ta ã g p Gus Caldwell. Ông y và ta ã h c ư cbài h c v s c m nh c a vi c n l c trong công vi c, nên bây gi s không ai có th d y cháubài h c y t t hơn Gus âu. Ta có vi t m t lá thư nói v vi c này và cũng ã nh ông Hamilton chuy n nó nAlpine r i. H n là bây gi Gus ang ch cháu y. Nhưng hãy nh r ng, b t kỳ lúc nào cháu không hoàn thành nhi m v c a mình, hayông Hamilton không hài lòng v i thái c a cháu, m i th s ch m d t ngay l p t c và cháucũng nên quên i món quà c a ta. Màn hình t t ph t t i ó. - Th t n c cư i. - Jason cư i kh y m t cách b c b i. Tôi m m cư i: - úng v y. Qu th t ph i r t kiên nh n m i có th làm vi c v i anh ư c, nhưng ólà i u tôi ph i làm vì Red Stevens, ông b n thân thi t c a tôi. Tôi s g p anh phi trư ngvào lúc 6 gi 45 sáng. Jason nhìn tôi b ng ánh m t như th tôi là m t k ngu d i: - Không có chuy n bay nào tr hơn sao? M i chuy n dư ng như ã vư t quá kh năng ch u ng c a tôi nhưng tôi v n cg ng tr l i: - Có, nhưng ông Caldwell - ngư i mà anh s bi t là ai - không ph i là ngư i mu nlãng phí th i gian. H n g p anh sáng mai! Jason r i kh i văn phòng c a tôi và bà Hastings b t u chu n b m i vi c c n thi tcho chuy n i. Sáng hôm sau, mãi n khi cô ti p viên hàng không chu n b óng c a, Jason Stevensm i xu t hi n trong phòng i v i v ngái ng . Bà Hastings ưa cho cô ti p viên vé c a c bachúng tôi, và chúng tôi lên máy bay. Hai chúng tôi nhanh chóng tìm th y gh c a mình, hai chi c gh u tiên bên ph imáy bay, khu v c khoang h ng nh t. Jason b i r i ng quanh ch c a chúng tôi b i trongkhoang không còn chi c gh nào tr ng c . - Cháu s ng i ch nào? - C u ta h i tôi. Bà Hastings tr l i b ng m t gi ng t t n và th ơ nh t, nhưng tôi bi t bà y ang t như ng c m giác c chí trong t ng l i nói y: - , c u ng i gh s 23F. Bà y ưa cho Jason cùi vé và c u ta ành h m h c bư c xu ng khoang hành kháchti p theo. Khi chúng tôi h cánh xu ng phi trư ng Midland - Odessa, Gus Caldwell ã i s n y. Tôi bi t Gus t nhi u năm trư c, v i tư cách là b n và cũng là c ng s c a Red Stevens.Chúng tôi cùng có m t i m chung, ó là luôn h t lòng quý m n ngư i b n ã quá c c amình. Gus n ng nhi t b t tay tôi b ng cái n m tay r n r i c a m t ngư i ba mươi lăm tu i 11
 12. 12. thay vì cái tu i mà tôi bi t là tu i th t c a ông y: b y mươi lăm. Gus chào bà Hastings m tcách l ch thi p, nhưng có v c c c n v i Jason. Ông nói v i c u ta: - Red Stevens là m t trong nh ng ngư i vĩ i nh t mà ta t ng bi t. Ta ch ng th y c ucó gì áng sánh v i ông y. Jason nh m mi ng ph n i cách ti p ón l nh nh t y, nhưng Gus ã k p th i ch nl i: - Con trai, sao c u không xu ng dư i t ng h m và thu nh n hành lý? Hãy làm chomình tr thành ngư i có ích i nào! Vài phút sau, chúng tôi cũng i xu ng s nh r i kh i sân bay. Jason ã nh n xonghành lý. Gus d n chúng tôi n bãi u xe, nơi có chi c xe t i nh không mui h ng sang c aông y – m t chi c xe ít khi ư c nhìn th y Boston. Gus m c a cho bà Hastings và tôi, r inói v i Jason: - Này, ng có ng ng n ra y ch . Mang nh ng túi xách này vào thùng xe i nào. Jason kh n khiêng hành lý ra sau xe, r i b n l n h i: - Cháu s ng i âu? - C u có th ng i thùng xe ho c i b . - Gus không ng i ng n. - V i ta thì ng nàocũng như nhau c thôi. Không m t thêm th i gian, Gus ng i vào trong xe và r máy phóng i trong khiJason ch v a k p leo lên phía sau xe. Tôi li c nhìn l i và th y c u trai tr t i nghi p ngã sóngsoài gi a ám hành lý l n ng n xung quanh. Jason c l c lư trong tư th không l y gì làm dch u y trong khi Gus phóng i như tên b n, b t k các t m bi n h n ch t c . Su t quãng ư ng i n trang tr i th ng cánh cò bay c a Gus, không còn b qu y r yb i s hi n di n c a Jason bên c nh, chúng tôi cùng ôn l i nh ng k ni m v Red và cùngth o lu n v cách s giúp Red u n n n Jason Stevens. Chúng tôi th ng nh t v i nhau r ngtrong b n tu n ti p theo, Gus s d y cho Jason hi u v giá tr c a công vi c trong khi tôi vàbà Hastings s lên ư ng i Austin g p m t khách hàng khác c n tư v n v lu t. Sau khi i h t con ư ng r i s i dư ng như là vô t n, chúng tôi r sang con ư ngnh cũng dài ngút ngàn có t m b ng b ng g giăng ngang c ng: “Trang tr i Gus Caldwell. ón chào b ng h u, b n b k xâm l n”. Sau mư i phút ti p t c i xe, cu i cùng chúng tôi cũng n m t trang tr i r ng mênhmông. C i gia ình Gus, c ng thêm toàn b nhân công và khá nhi u chó ã x p hàng chs n chào ón. Sau th t c thăm h i, Gus d n tôi và bà Hastings vào ngôi nhà m cúng c aông r i la to v i Jason: - ng có n m ư n trong xe như th . Mau mang hành lý vào nhà i! Gus ã thông báo trư c v i bà Hastings và tôi r ng ngày ti p theo s b t u t r ts m. Ông mu n Jason ph i i m t ngay l p t c v i vi c h c ch c ch n s r t v t v c a c uta. Sáng hôm sau, bà Hastings và tôi cùng m i thành viên khác c a gia ình Caldwelldùng m t b a sáng th nh so n t trư c 6 gi sáng. Khi ang thư ng th c n tách cà phê thhai, Gus ng d y: - Tôi i ánh th c “công chúa ng trong r ng ây”. Hôm nay s là m t ngày r t thú vb i tôi s giáo d c c u ta th c s y! Chúng tôi nghe ti ng chân Gus bư c lên c u thang r i ti ng p thình thình khôngthương ti c lên cánh c a phòng c a Jason: - C u trai, c u còn s ng y ch ? C u ã ng c ngày tr i. Thay r i xu ng l ungay. Sau ó, Gus quay tr l i bàn, ti p t c câu chuy n phi m bên tách cà phê cùng v ichúng tôi. Vài phút sau, Jason xu t hi n trong hình d ng u tóc r i b i, hai m t ngái ng .C u ta ng i xu ng m t chi c gh nhưng chưa k p yên v thì Gus ã ng b t d y: 12
 13. 13. - B a sáng th t tuy t. Gi thì ta vào vi c nào! Jason nhìn ông ta ng ngàng: - Nhưng cháu s ư c dùng b a sáng ch ? - T t nhiên r i. - Ông m m cư i. - Nhưng s vào sáng ngày mai. Không ai ra kh i nhàc a Gus Caldwell trong khi b ng ói c , nhưng tôi ch ng th làm ư c gì hơn v i nh ngngư i ng d y tr . Jason nhìn ra ngoài c a s : - M t tr i v n chưa lên mà! - Quan sát t t y! - Gus không nao núng. - V y mà ta ã nghĩ r ng ta ph i d y c ucách nhìn m t tr i n a y! Gi thì ra ngoài nhà kho xem có b nào v a v i c u không.Chúng ta ã phí quá nhi u th i gian r i y. Ta s kh i hành trong năm phút n a! Gus ng ý s ưa tôi và bà Hastings n nơi Jason làm vi c trư c khi chúng tôi kh ihành n Austin. Khi Jason bư c ra kh i nhà kho, chúng tôi ã ng i i s n trên chi c xe t inh . Không c n h i thêm, c u bi t thân bi t ph n leo vào phía sau xe và c nh giác bám ch cvào thành trư c khi Gus phóng i như tên b n. Ông băng ngang kho ng sân r ng, vư t quachi c c ng g và ch y bon bon trên m t cánh ng r ng mênh mông. Khi m t tr i v a nhô lên, Gus d ng l i m t i m nào ó không th xác nh trongm nh t r ng ngút ngàn c a nông tr i, nơi có m t hàng rào ch y ngang qua. Gus nhanh nh nnh y xu ng xe, r n r ng: - C u trai, ã n lúc ra kh i chi c thùng tho i mái ó r i y. Ta chưa th y có ai l ib âu n m y như c u. Bà Hastings và tôi bư c theo Gus và Jason t i m t u c a hàng rào. Không b phíth i gian, ông ch cho Jason cách ào l , t c t và cách giăng dây sao cho th t th ng. Dù ang vào tu i b y mươi lăm, Gus Caldwell trông v n kh e m nh và cư ng tráng. - Gi t i lư t c u. - Gus quay sang nói v i Jason, và cũng không i xem c u ta ph n ng th nào, ông quay bư c ưa bà Hastings và tôi tr l i chi c xe t i. Chúng tôi li c nhìn th y Jason loay hoay v i công vi c m i, lóng ngóng n m c t inghi p. Gus nói l n: - Ta tin r ng c u s làm ư c. n trưa s có ngư i n ón c u v dùng b a trưa. Jason t v c nh giác: - Hàng c t này s kéo dài n âu? V a giúp bà Hastings và tôi bư c vào xe, Gus v a cư i l n: - C u c ào i. ng lo, s có ngư i hư ng d n c u. Ta ch ư c gì ta ư c tr 1 ô-lacho m i cây c t mà Red Stevens và ta ã ào d c Texas này. Chúng tôi i, b l i Jason v i công vi c c a c u. *** B n tu n sau, bà Hastings và tôi quay l i trang t i c a Gus sau chuy n i thành công n Austin - th ph c a bang Texas. M t l n n a, Gus l i ra ón chúng tôi t i sân bay. Trên ư ng tr v trang tr i, tôi nôn nóng h i Gus: - Chàng trai tr Jason th nào r i? Gus t c lư i: - Tôi không ch c c u ta h c ư c gì. C u ta ư c d p th qua t t c , cháy n ng, ph ngd p các ngón tay, hai chân chai s n… t t c m i th . Nhưng tôi nghĩ dù sao quý v cũng sng c nhiên ôi chút! Khi n trang tr i, Gus ưa chúng tôi ra th ng cánh ng nơi Jason ang làm vi c. Tôi ý th y c t hàng rào ã dài hơn r t nhi u. Gus ti p t c lái thêm m t o n n a, bây gi tôim i nhìn th y Jason th p thoáng tít àng xa. 13
 14. 14. Jason ư c m t tr i hun nóng khi n cho làn da c a c u b t u ng sang màu nâu ng. C u ta m i mê ào l n n i không nh n ra chúng tôi ang n g n. n khi ngheti ng g i, Jason ng ng lên, ưa tay v y chào và ti n v phía chúng tôi. - M t mình c u ã tr ng b ng y cây c t sao? – Tôi không nén ư c s ng c nhiên. ôi m t c a Jason có v như sáng lên khi c u tr l i: - Vâng, thưa bác. Cháu ã tr ng t t c . Chúng cũng th ng y ch ! Gus quàng tay qua vai Jason: - Con trai à, ta tư ng con không th làm ư c, nhưng gi thì con ã ch ng t mình cóth . T sáu mươi năm trư c, bác Red c a con và ta ã khám phá ra r ng n u ta có th làm t tcông vi c này b ng lòng kiêu hãnh và s chú tâm thì ta có th làm t t m i vi c khác trên i.Ta nghĩ con ã h c ư c bài h c c n thi t. Gi thì con ư c phép tr v Boston r i. Tôi vô cùng ng c nhiên khi nghe Jason áp l i: - Ch còn vài cây c t n a thôi là cháu s hoàn thành công vi c c a mình r i. T i saochúng ta không kh i hành vào ngày mai thay vì hôm nay? *** Sáng hôm sau, Gus tình nguy n ưa chúng tôi ra sân bay. Không c n i nh c nh ,Jason t giác mang t t c hành lý ra s n ngoài mái hiên. Nhưng thay vì i b ng chi c xe t inh như l n trư c, Gus lái chi c Cadillac tr t i. Jason cư i l n: - Chi c xe t i nh c a bác âu r i? Gus m m cư i: - Ta không th c u nh có bàn tay khéo léo th kia ph i lăn lóc trên sàn xe t i cùngv i ám hành lý ư c. Gi thì chúng ta ra phi trư ng nào! *** Dù máy bay ã c t cánh cao 9.000 mét, tôi v n còn suy nghĩ v Red Stevens vàbài h c mà ông ã d y Jason. Tôi hy v ng Jason cũng c m nh n ư c ý nghĩa c a bài h c ónhư tôi. 14
 15. 15. CHƯƠNG B N GIÁ TR C A NG TI N Ti n th t ra ch là m t công c , không hơn không kém. Nó có th ph c v cho cái thi n và cũng có th ph c v cho cái ác, ho c ơn gi n là nó ch ng giúp ư c gì c . Trong cu c i, có nh ng lúc chúng ta c theo u i m t m c tiêu nào ó song v nchưa bi t là mình có thành công hay không. Th r i t nhiên, th t di u kỳ làm sao, ta nh n ư c m t d u hi u - m t d u hi u r t nh thôi - r ng ta ã i úng hư ng. i u này ã x y n vào ngày Jason Stevens n cu c h n g p l n th hai hàng tháng. V n phòng h p y, v n hai v trí ng i quen thu c y, hai chúng tôi say sưa h i tư ngl i nh ng i u c u ã h c ư c Alpine, Texas. Cũng như l n trư c, bà Hastings bư c vàophòng, tay c m chi c h p c a Red Stevens. Không m y may do d , Jason ng d y ón l ychi c h p t tay bà và mang n cu i bàn. V i nh ng ngư i khác, có th i u này ch ng áng b n tâm chút nào, ho c cùng l m ây cũng ch là m t c ch l ch s r t nh nh t. Nhưng v i Jason, tôi bi t c u ta ã ư c nuôid y trong m t môi trư ng như th nào, và trư c ó m i hành ng c a c u u luôn nh mvào m t m c ích nào ó. Th nên hành ng này c a Jason, dù r t ơn gi n, cũng là m t d uhi u tích c c báo hi u s thay i l n lao trong tâm h n c a chàng trai mà Red và tôi ã hyv ng s c i bi n thành m t ngư i tuy t v i trong vòng m t năm t i. Red Stevens nhìn v phía chúng tôi và n m t n cư i tinh quái - n cư i mà tôi nghĩr ng xu t phát t nh ng tư ng tư ng c a ông v nh ng công vi c Jason ã ph i làm nơi trangtr i c a Gus Caldwell. Gi ng ông vang lên: - Chà, chào m ng cháu tr v t vư n a àng - nơi ư c bi t n nhi u hơn v i cáitên Texas. Vì lúc này ta ang nói chuy n v i cháu, nên ta ch c là cháu ã s ng sót sau m ttháng s ng cùng v i Gus Caldwell. Ta bi t ch c r ng ôi bàn tay y v t chai s n kia s r tcó ích cho cháu. Tôi thoáng nghe Jason cư i kh . Red ti p t c: - Hôm nay, chúng ta s bàn v m t th mà công d ng c a nó thư ng b hi u sai nh t. ó chính là ti n. Trong nh ng th c n n ti n thì ta tin ch c r ng không gì có th thay th ư c công d ng c a nó, nhưng v i m i th còn l i trên th gi i này, ti n tr nên hoàn toàn vôd ng. Ví d như t t c ti n b c trên th gian này cũng không th giúp ta mua ư c thêm m tngày còn s ng trên i. ó là lý do t i sao cháu l i ng i ây và xem cu n băng video c a tavào lúc này. Và m t i u quan tr ng khác, ó là ti n không th làm cho cháu h nh phúc. T tnhiên nghèo ói cũng không làm cháu h nh phúc ư c. Ta ã t ng r t nghèo, và ta cũng t ngr t giàu - nhưng qu th t giàu có d ch u hơn nhi u. Nghe n ây, c ba chúng tôi cùng b t cư i. Red ti p t c b ng m t v m t nghiêm túc hơn: - Tuy nhiên, ta bi t hi n cháu không h có khái ni m hay suy nghĩ gì v giá tr c ati n b c. ó không ph i là l i c a cháu, mà là l i c a ta. Nhưng ta hy v ng trong ba mươingày s p t i, cháu s hi u ư c ng ti n có ý nghĩa như th nào i v i cu c s ng c a m ts ngư i trong th gi i th c này. H u h t nh ng v n b o l c, nh ng n i âu lo, các cu c lyhôn hay m i s h nghi trên th gian này u xu t phát t vi c hi u sai giá tr c a ng ti n.V i cháu, nh ng khái ni m này còn khá xa l và mơ h b i ti n b c i v i cháu cũng tnhiên như không khí th . Th t s còn r t nhi u i u sâu xa hơn th n a. 15
 16. 16. Ta bi t cháu lúc nào cũng r ng r nh ti n b c và tiêu chúng không thương ti c. Ta nh ntrách nhi m ph i làm i u này i v i cháu b i chính ta ã tư c i c a cháu quy n ư c hi uv s công b ng gi a vi c ánh i công s c mình làm ra nh n ư c ng ti n tươngx ng. Tháng v a r i, cháu ã ư c n m tr i lòng kiêu hãnh và c m giác hài lòng khi làm t tcông vi c - d u là m t công vi c nh nh t nh t. N u Gus Caldwell tr công cho công vi ccháu ã làm, thì cháu s nh n ư c kho ng 1.500 ô-la. Ta bi t con s này g n như ch ng làgì c i v i cháu, nhưng ta ch c ch n nó ã mang l i nhi u i u khác, l n lao hơn cho cháu. Ngày hôm nay, khi cháu r i kh i ây, ông Hamilton s ưa cho cháu m t phong bì ã ư c s n trong chi c h p này. Trong phong bì có ch a 1.500 ô-la. Trong vòng m t thángt i, ta mu n cháu tìm năm ngư i khác nhau - nh ng ngư i ang trong hoàn c nh mà m tph n c a 1.500 ô-la ó có th làm nên i u khác bi t cho cu c s ng c a h . Ta mu n cháulưu tâm t i n i lo l ng thi u th n ti n b c s nh hư ng t i cu c s ng c a h như th nào. Vàkhi trao s ti n mà h ang r t c n, cháu hãy c m nh n suy nghĩ c a h v nh ng i u quantr ng nh t i v i h . Ta bi t r ng không dư i m t l n cháu nư ng trên 1.500 ô-la ch trong vài gi chơib i v i nh ng ngư i mà cháu g i là b n. Gi ã n lúc cháu c n ph i hi u 1.500 ô-la cóth làm ư c nh ng gì khi ư c t vào úng ch c a nó. n cu i tháng, cháu s ph i tư ng thu t th t chi ti t c năm trư ng h p này cho ôngHamilton, miêu t th t c th hoàn c nh c a t ng ngư i và cháu ã giúp h ra sao. N u ôngHamilton c m th y cháu ã h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n, thì ta s l i nói chuy nv i cháu vào tháng t i. Hình nh c a Red m d n trên màn hình. Jason quay sang tôi: - Cháu v n chưa hi u rõ mình c n ph i làm gì. Cháu s tìm nh ng ngư i ó âu vàph i ưa cho h bao nhiêu … - Này, chàng trai, - tôi ngăn c u ta l i. – C tôi và anh u cùng ng i nghe như nhauthôi. Tôi không có quy n cung c p thêm b t kỳ thông tin hay s tr giúp nào. Bài h c này,cũng như t t c nh ng bài h c khác mà bác c a anh ang mu n d y cho anh, òi h i anh ph it mình h c l y. Tôi tin r ng Red Stevens là m t ngư i chu áo và thông minh. Ông y ãcho anh m i th anh có th thành công. Tôi v i tay l y chi c h p và rút ra m t chi c phong bì nh . Tôi trao nó cho Jason vànói: - Chúng tôi mong s ư c nghe nh ng câu chuy n c a anh vào cu i tháng. Jason t t ng d y v i v hoang mang trên khuôn m t. C u ta c m l y phong bì r ich m ch p bư c ra c a. Bà Hastings và tôi v n còn nán l i thêm vài phút n a trong phòngh p. Cu i cùng, bà y phá tan không khí im l ng: - Tôi nghĩ anh ta không có chút khái ni m nào v vi c ph i làm gì v i phong bì ti n y. Tôi suy nghĩ m t lúc r i th n tr ng tr l i: - R t nhi u ngư i ph i m t m t th i gian khá dài m i h c ư c bài h c v giá tr c a ng ti n. Jason ã v ng m t trong l p h c ó, nên gi c u ta ph i n l c r t nhi u m i có thb t k p m i ngư i. *** Khi ch còn m t ngày n a là h t tháng thì chúng tôi nh n ư c tin c a Jason. Ph ith a nh n r ng trư c ó tôi cũng r t lo l ng. Jason g i i n tho i s p x p m t cu c g pm t vào bu i sáng ngày mai. Vào gi ã h n, bà Hastings ưa c u ta vào phòng làm vi c, r ihai ngư i ng i vào hai chi c gh da trư c bàn làm vi c c a tôi. Jason trông có v h i h p và ng p ng ng. Tôi im l ng m t lúc lâu, suy nghĩ xem mìnhs làm gì n u ư c yêu c u ph i tìm cho b ng ư c năm ngư i s ng trong nh ng hoàn c nhmà hành ng c a tôi s l i m t d u n trong cu c i c a h nh vào s tr giúp c a ti n 16
 17. 17. b c – và t t c nh ng công vi c ó ph i hoàn t t trong vòng m t tháng. Th nhưng tôi ph inhanh chóng tr v vai trò c a m t lu t sư i di n và ngư i thi hành di chúc c a RedStevens. Tôi bi t r ng n u Jason không làm theo úng th a thu n, tôi s ph i ng ng cu chành trình này ngay l p t c. Qu th c ó là m t vi n c nh mà tôi không mong mu n chútnào. Cu i cùng, tôi quay sang Jason và h i: - Chàng trai tr , anh ã chu n b s n sàng nh ng câu chuy n c a mình r i ch ? Jason kh g t u và l y ra vài m nh gi y nhàu nát t trong túi áo c a mình. C u tah ng gi ng r i ch m rãi k l i: - Th c ra thì cháu không bi t mình làm có úng như yêu c u không, nhưng câuchuy n c a cháu ch có th này thôi. Trư ng h p u tiên x y ra vào m t bu i chi u n , khicháu ang lái xe ngang qua m t bãi xe, ó có m t s c u bé r a xe quyên góp ti n.Lúc ó ã g n t i, nên cháu bi t h cũng chu n b k t thúc bu i làm vi c c a mình. Cháu h ic u bé ph trách nhóm v m c ích quyên góp c a h và k t qu c a bu i làm vi c hôm nay.C u ta tr l i r ng h là nhóm hư ng o sinh ang quyên ti n có th trang tr i chi phí nd i h i hư ng o s di n ra vào tu n t i. Nhưng r t ti c là chi u hôm ó h ch ng quyêngóp ư c ít nào và ít nh t m t ho c hai ngư i trong nhóm s không th tham gia i h i ư c. Cháu tò mò h i xem h c n thêm bao nhiêu ti n n a m i cho k ho ch c a nhóm.Trong ánh m t tuy t v ng, c u bé tr l i r ng h còn thi u g n 200 ô-la n a. Th là cháuquy t nh xe l i và nh h r a giúp. Khi xong vi c, cháu ưa cho c u trư ng nhóm 200 ô-la r i lái xe i. Jason nhìn v phía tôi, ch i s ng h . Tôi g t u, ra hi u cho c u ta ti p t c. Dùcòn hơi run, Jason v n làm theo l i tôi: - Trong m t l n n trung tâm mua s m, khi ang loay hoay tìm ch u xe cháu ýth y m t ngư i ph n tr m m t a bé trên tay, ang ng trư c chi c xe hơi ã cũ.Ngư i ph n y trông r t b i r i khi b m t ngư i àn ông ang lái chi c xe c u ch n l i, r ito ti ng v m t v n gì ó. C hai ang r t to ti ng v i nhau. Cháu d ng l i và h i chuy ngì ang x y ra. Ngư i àn ông k v i tôi r ng ông y ang làm vi c cho hãng xe hơi ã quas d ng, và ngư i ph n kia chính là ngư i n ti n tr góp c a công ty. Hai tháng qua cô takhông thanh toán s ti n tr góp như ã h n, s ti n y tương ương v i 200 ô-la. Ngư ithi u ph b t u khóc t m t c, nói r ng con c a cô y b b nh, và n u b l y l i xe, cô skhông th i làm ư c, và như v y thì cô không bi t m i chuy n s như th nào. Cháu h ingư i àn ông kho n n còn l i c a cô, và ông y b o cô còn ph i tr b n l n n a, m i l n là100 ô-la. Cháu ưa cho ông 400 ô-la và l y hóa ơn ã thanh toán h t ưa cho ngư i mtr t i nghi p. ây là b n sao c a hóa ơn ó. Jason t m nh gi y lên bàn tôi, r i l i ti p t c. - Khi ã vào trung tâm mua s m, cháu g p m t c p v ch ng tr i cùng hai a connh m t qu y chơi. Hai a tr c n ng n c òi cha m c a chúng mua chơi nhưngc hai ngư i u ngư ng ngùng gi i thích r ng năm nay ông già Noel có th s không nthăm gia ình h vì ngư i cha v a b m t vi c. i n khi hai a tr sang dãy bên c nhng m nghía các món chơi, cháu ưa cho ngư i m 300 ô-la và nói v i bà y r ng hãym i ông già Noel n thăm nhà h và t ng quà cho b n tr . Khi v a thanh toán ti n xong t i qu y thu ngân, cháu trông th y m t bà lão ng i trênbăng chi c gh dài. Bà l p c p ánh rơi chi c ví và lo ng cho ng tìm m t cách khó nh c. Khinh t chi c ví lên và ưa nó l i cho bà, cháu th y bà s t s t khóc. Cháu ng i xu ng và h i xemnguyên nhân vì sao l i như th . Bà lão k r ng ch ng bà - ông Harold – m c ph i căn b nhtim r t n ng. Su t năm mươi b y năm s ng chung, chưa bao gi bà c m th y b t c như lúc y. Nhà thu c không ch u nh n th cơm tháng c a bà i l y 60 ô-la ti n thu c cho ông.Th là cháu mua cho ông Harold ba tháng thu c, còn dư l i 20 ô-la cháu cũng ưa n t chobà bà d n ông i ăn m t b a trưa th t ngon. 17
 18. 18. Jason nhìn tôi ch i, nhưng tôi ch cư i nh : - Nghe th t hay y, nhưng anh ph i n năm câu chuy n cơ mà! Jason càng t ra b i r i hơn khi ti p t c câu chuy n th năm: - M t b a khác, khi ang i trên ư ng, cháu nhìn th y m t chi c xe hơi b h ng máy u bên l . Cháu d ng l i và làm quen v i m t chàng trai tr tên là Brian. C u y cũng b ngtu i cháu. Sau m t lúc trò chuy n, cháu phát hi n th y gi a hai chúng cháu có khá nhi u i m chung, tuy r ng c u y là m t sinh viên r t nghèo. Cháu g i xe c u h n kéo xec a c u y vào gara. Ngư i th máy b o r ng máy xe ã h ng và c n ph i thay m i. Brian r tlo l ng vì chi c xe r t quan tr ng i v i c u y. N u không có xe, c u không th i làmtrang tr i ti n h c và t lo cho cu c s ng c a mình. C u không bi t l y âu ra 700 ô-lathay ph n máy xe b h ng ó. Cháu im l ng dúi vào tay c u s ti n ó và b o r ng c u nglo l ng gì c . Bà Hastings là ngư i luôn t ra c ng r n trong khi gi i quy t công vi c, v y mà l nnày bà không th gi u ư c c m xúc c a mình khi nói b ng m t gi ng run run xúc ng: - T ng c ng c u ã dùng h t 1.800 ôla. Tôi nh là trong bì thư c a ông Stevens chcó 1.500 ô-la thôi mà. Jason có v gi t mình, nghiêng ngư i v trư c nói: - Cháu ã b thêm 300 ô-la c a mình. Như v y có ph m lu t không ? Bà Hastings m m cư i: - T t nhiên là không r i. Ông Hamilton luôn là m t ngư i hi u chuy n. Nhìn sang tôi, bà y nói: - Ph i v y không, ông Hamilton? Tôi b t cư i hài lòng. V y là Jason ã h c ư c bài h c quan tr ng v giá tr c a ngti n. Tôi hy v ng c u y s không bao gi quên bài h c này, m t bài h c mà tôi ch c r ngnh ng ai ã tr i qua s luôn nh mãi. 18
 19. 19. CHƯƠNG NĂM GIÁ TR C A TÌNH B N S giàu có không th o b ng t ng s c a c i mà m t ngư i ã tích góp ư c, mà ư c th hi n qua s ngư i b n ngư i ó có ư c trong i. Sáng hôm sau, bà Hastings g i i n cho tôi thông báo r ng Jason Stevens ã nvà ang i trong phòng h p. Sau chuy n hành trình thành công n a h t c a công vi c vàti n b c, tôi hy v ng thái áng bu n ngày u tiên c a c u ta ã ư c c i thi n nhi u.Nhưng ngay khi bư c vào phòng h p, tôi nhanh chóng nh n ra mình ã kỳ v ng quá nhi u.Trư c khi tôi k p ng i xu ng, Jason nhìn th ng vào m t tôi: - T i sao cháu ph i làm nh ng vi c như th này ch ? Th t là n c cư i. Bác có b n saoc a di chúc cơ mà. Ch c ch n bác bi t r t rõ r ng cháu s ư c th a k cái gì ch . T i saochúng ta không b qua nh ng vi c nh m nhí này i n ích cu i cùng ó? Tôi m m cư i: - Chào bu i sáng, Jason. Tôi r t vui khi g p l i anh. Tôi hy v ng sau bài h c v giá tr ng ti n c a bác anh, anh ã hi u rõ hơn v m c ích c a cu c hành trình c a chúng ta r ich . Nói xong, tôi ch m ch p ng d y theo cách c a nh ng ngư i ã tu i tám mươi. Vàtôi tr ng m t nhìn c u ta - ánh nhìn mà tôi thư ng s d ng trong bao nhiêu năm làm quantòa. - Chàng trai tr , anh có hai, ch hai l a ch n mà thôi. Anh ph i l n lư t i qua t ngch ng c a cu c hành trình này dư i s hư ng d n mà Red Stevens ã l i, ho c anh s tb m i th ngay t i i m d ng này. Nhưng tôi nói cho anh bi t m t i u, r ng thái c aanh ã t anh r t g n v i s chia tay món quà quý giá nh t mà bác anh ã chu n b s n choanh. Jason ng ngư i ra sau gh th dài: - Thôi ư c, ta ti p t c v y. Bà Hastings l i mang chi c h p vào và t xu ng c nh tôi. Tôi l y cu n băng có ánhs 4 và ưa cho bà Hastings bư c n t vào máy. M t l n n a, Red Stevens l i xu t hi ntrên màn hình. - Jason, như ta ã nói v i cháu trong l n gi i thi u u tiên, ông Hamilton là ngư ib n thân thi t nh t c a ta. B n là m t t thư ng ư c dùng m t cách d dãi b i nh ng ngư ikhông hi u ư c ý nghĩa th c s c a nó. Ngày nay, ngư i ta hay g i nh ng ngư i mà hquen bi t là b n. Nhưng con trai à, con s r t may m n n u s ng lâu như ta và có th mnh ng ngư i b n th c s c a mình trên c mư i u ngón tay. Ta s k cho cháu nghe m t câu chuy n, câu chuy n mà ta ã h a s không bao ginói ra m t khi ta còn s ng trên i. Vì cháu ch có th xem cu n băng này sau khi ta ã ch t,trư c s hi n di n c a ngư i mà ta ã h a, nên ta th c s c m th y vô cùng tho i mái khichia s i u này v i cháu. Như cháu bi t y, ta ã ư c ăn m ng sinh nh t l n th b y mươilăm c a mình và t n hư ng cái mà m i ngư i thư ng cho là m t cu c s ng th và m nhkh e. Nhưng không ph i lúc nào m i th cũng suôn s như v y âu. Ta còn nh khi ta v a bư c qua tu i ba mươi tám, ta b s t r t cao và ph i n m vi nm t th i gian. Các bác sĩ không th ch n oán ư c nguyên nhân khi n ta b s t như v y nênh m i t t c các chuyên gia gi i nh t n ki m tra s c kh e cho ta. Cu i cùng, h phát hi nta b m t căn b nh th n hi m g p mà th i ó chưa th ch a ư c. Hy v ng duy nh t là ph ighép th n – m t gi i pháp hoàn toàn m i m v i ngành y vào th i b y gi . Ch c cháu cũng bi t khi ó ghép th n còn là m t thu t ng chuyên môn chưa ư cnhi u ngư i bi t t i, nên ngư i hi n th n không h d tìm như ngày hôm nay. Ta ã g i i n 19
 20. 20. tho i cho ông Hamilton - ngư i lu t sư i di n c a mình, và nói v i ông y r ng ta và ông yc n b t u m t cu c truy tìm kh p c nư c tìm m t qu th n thích h p v i ta. Lúc ó ta ã r t s , vì các chuyên gia nói n u không ư c ghép th n, ta ch còn có th s ng thêm t i alà m t tháng n a mà thôi. Ch c cháu có th hi u ta ã vui m ng n th nào khi ba tu n sau ó, ông Hamilton g i i n tho i n cho ta và nói r ng ông y ã tìm ư c m t ngư i hi nth n vùng bi n ông. Cu c ph u thu t di n ra r t thành công và mang n cho ta g p ôi th i gian s ng trên i. Nhưng i u cháu không th oán ra, và cho n bây gi cũng chưa ai ư c bi t, r ng quth n mà ông Hamilton tìm th y chính là qu th n c a ông y. Red d ng l i nh p m t ng m nư c, còn chàng trai tr Jason Stevens nhìn tôi ykinh ng c. Trên màn hình l n, Red l i ti p t c: - Ch có m t i u duy nh t có th lý gi i cho hành ng này, ó chính là tình b n. Tabi t hi n t i cháu ang nghĩ r ng mình có r t nhi u b n, nhưng th c t là, xung quanh cháu cór t nhi u ngư i mu n có ư c ti n c a cháu hay nh ng th ti n có th mua ư c. Ngo i trkho ng th i gian cháu chung v i Gus Caldwell, cháu chưa t ng làm vi c l y m t ngày haylàm b t c vi c gì có ích c . Thay vào ó, cháu ch quan tâm n nh ng bu i ti c tùng, ănchơi v i r t nhi u ngư i mà cháu v n g i là b n. Trong ba mươi ngày t i, ta mu n cháu dùng t t c th i gian mình có ư c suy nghĩvà quan sát. Ta mu n cháu nh hình nh ng i u mà cháu cho là nguyên t c c a m t tình b nth t s , và cháu s thu t l i v i ông Hamilton nh ng ví d c a tình b n th t s minh ch ngcho nguyên t c ó. Ta cam oan r ng cu c s ng c a cháu s có ý nghĩa hơn r t nhi u n ucháu bi t th u hi u và trân tr ng tình b n. Cu n băng ch m d t. Jason có v như ang chìm vào nh ng suy nghĩ miên man. Ch tc u ta th t lên: - Cháu không hi u. Ý cháu là … - Ta bi t anh không hi u. - Tôi c t ngang. - V n là ch ó. Ta ch hy v ng anhghi nh nh ng l i mà bác anh ã l i cho anh. Và vì chính l i ích c a b n thân anh, vàocu i tháng này, anh nên b t u th u hi u. Ta mong s g p l i anh. Tôi r i kh i phòng h p, l i Jason v i nhi m v có v r t khó khăn ó. *** Vào ngày cu i cùng c a tháng, bà Hastings thông báo r ng Jason ã s p x p m t cu ch n g p và s n trong vòng m t gi ng h n a. Tôi ng i ng ngư i ra gh và nghĩ v RedStevens, ngư i b n lâu năm c a mình. Tôi v n chưa tin r ng có m t cách th c nào ó s giúpngư i khác hi u ư c chi u sâu c a m t tình b n chân chính, c bi t là v i m t ngư i chưat ng ư c n m tr i i u ó trong i. Tôi th a nh n r ng tôi c m th y nghi ng k t qu màJason s mang l i sau m t tháng tìm ki m. Khi g p Jason, c hai chúng tôi cùng quan sát hành ng và thái c a c u ta. Dư ngnhư c u có r t nhi u i u mu n nói. C u chào chúng tôi m t cách r t h i h t r i lúng búng: - Cháu hy v ng r ng… Ý cháu là… - Tôi nghĩ r ng cu c h n hôm nay có liên quan nh ng n i dung mà c u s thu t l i v iông Hamilton minh ch ng s th u hi u c a c u v tình b n. - Bà Hastings nh c nh . Jason e dè nhìn tôi. Tôi kh g t u và m m cư i ng viên tinh th n c a c u. C u ta b t u: - Th i gian qua, cháu ã suy nghĩ nhi u v tình b n và cháu c nh nghĩa tình b n làgì. Cháu ch có th nói r ng m t tình b n th c s luôn hàm ch a lòng trung thành, s t n tâmvà m t quá trình chia s cùng nhau m i i u. V n còn nhi u i u sâu s c hơn th , nhưng th tkhó di n t t t c thành l i. 20
 21. 21. Câu chuy n mà ông Gus Caldwell ã k cho cháu nghe là m t minh ch ng r t xácth c cho nh nghĩa v a r i. Ch c bác nh ông y ã k là ngày xưa, ông y và bác Red cùngb t u công vi c chăn nuôi gia súc. Trong b n tu n s ng trang tr i c a ông Gus, cháu ư c nghe ông y k thêm v cu c s ng c a h trong th i gian ó. Trang tr i c a hai ngư icách xa nhau m t quãng ư ng. Th i ó, t t c nh ng ngư i chăn nuôi gia súc cùng th giasúc trên m t cánh ng. Khi mùa xuân n, m i ch tr i s t ch c m t cu c quy t p gia súc,bao g m c vi c thu nh n nh ng con bê m i trong mùa v a qua. Như ông bi t y, lũ bê con thư ng i theo m c a mình nên vi c quy t p chúngch ng m y khó khăn. Ngư i ch tr i ch c n óng d u bê con theo d u c a m chúng mà thôi.Nhưng vào năm ó, ông Caldwell r t lo l ng vì àn gia súc c a b n mình - t c bác Red c acháu - không tăng trư ng t t. Th là, ông ã óng d u ba mươi con bê c a mình b ng con d utrang tr i c a bác Red. Sau bu i quy t p, ông Gus phát hi n ra r ng thay vì t ng s gia súc c a ông s thi u iba mươi con bê mà ông ã bí m t t ng bác Red, ông l i dư ra n hai mươi con. S vi c nhưth liên t c di n ra su t nhi u năm li n khi n ông vô cùng b i r i. Cho n m t hôm tronglúc ang câu cá, bác Red ã nói v i ông r ng năm ó, bác y cũng r t lo v tình hình àn giasúc c a b n mình. N u năm ó àn gia súc c a ông Gus không như d ki n, ông y cónguy cơ b m t c trang tr i. Không mu n ngư i b n thân thi t c a mình g p khó khăn, bácRed ã óng d u nh ng con bê c a mình b ng con d u c a trang tr i Gus Caldwell. Jason d ng l i, nhìn c tôi và bà Hastings, ch i. R i c u ti p t c: - Qua câu chuy n, cháu hi u r ng ph i m t r t nhi u năm m i xây d ng ư c m t tìnhb n như th , nhưng cháu nghĩ kho ng th i gian ó cũng ch ng phí hoài. - Như ông và bà ã bi t, tháng v a r i cháu có quen m t ngư i tên là Brian khi c u yb h ng xe bên ư ng. Chúng cháu cũng thư ng xuyên g p nhau. Cháu hy v ng r ng m tngày nào ó, chúng cháu có th tr thành nh ng ngư i b n gi ng như ông Gus Caldwell vàbác Red. Jason nhìn th ng vào m t tôi và nói ti p: - Và cháu r t mong mình s là m t ngư i b n t t, như ông ã i v i bác Red v y. Tôi m m cư i v i c u ta và tr l i: - Theo ta, anh ã b t u hi u giá tr c a tình b n r i y. i u duy nh t ta có th nóiv i anh lúc này là, ch c ch n ngày sau anh s nh n ư c nh ng i u anh ã cho i hôm nay. Tôi c m ơn câu chuy n c a Jason v Red Stevens và Gus Caldwell. Tôi ã bi t trònn a th k nay, c hai là nh ng con ngư i h t s c vĩ i, nh ng ngư i b n th t vĩ i. Bà Hastings ưa Jason ra kh i phòng, l i tôi ng i m t mình v i nh ng ký c ng tngào v nh ng ngư i b n. Nh n Red, tôi nh n c m giác u tiên khi hai chúng tôi g p nhau. Ch ng aitrong chúng tôi b n tâm n chuy n tình b n ó s phát tri n n âu. Jason ã hi u ư c giátr c a m t ngư i b n th c s và tôi hy v ng tình b n m i c a c u y s âm ch i n y l c. óchính là món quà quý giá nh t mà cu c s ng này mang n cho m i ngư i, m t món quà màc tôi và Red u ã nh n ư c và r t trân tr ng. 21

×