Your SlideShare is downloading. ×
Quan He Cong Chung (Pr)
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Quan He Cong Chung (Pr)

2,482
views

Published on

Published in: Education, Business

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
2,482
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
167
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Quan h công chúng (Public Relations) 1
 • 2. C m tình c a công chúng là t t c . Có ñ c c m tình này chúng ta không th nào th t b i; không có c m tình này chúng ta không th nào thành công. Abraham Lincoln 2
 • 3. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 3
 • 4. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 4
 • 5. Khái ni m PR Là m t ch c năng qu n lý nh m ñánh giá thái ñ c a công chúng, xác ñ nh các th t c và chính sách c a m t t ch c ñ i v i m i quan tâm c a công chúng, và th c thi m t chương trình hành ñ ng (và truy n bá) ñ giành ñư c s hi u bi t và ch p nh n c a công chúng. (Theo Public Relation News) 5
 • 6. Khái ni m PR PR là làm cho công chúng bi t ñ n nh ng gì b n làm nh ng gì b n nói nh ng gì b n nói v b n PR nh m m c ñích thu ñư c s th u hi u và ng h nh hư ng ñ n nh n th c và hành vi 6
 • 7. PR là m t n l c ñư c lên k ho ch và kéo dài liên t c ñ thi t l p và duy trì s tín nhi m và hi u bi t l n nhau gi a m t t ch c và công chúng Institute of Public Relations 7
 • 8. PR bao g m t t c các hình th c giao ti p ñư c lên k ho ch, c bên trong và ngoài t ch c, gi a m t t ch c và công chúng c a nó nh m ñ t ñư c nh ng m c tiêu c th kiên quan ñ n s hi u bi t l n nhau Frank Jefkins 8 Public Reations – Framework, Financial Times
 • 9. Nh ng giai ño n c a PR Xác ñ nh và ñánh giá thái ñ công chúng Xác ñ nh các chính sách và th t c c a t ch c ñ i v i quan tâm c a công chúng Phát tri n và th c thi m t chương trình truy n bá ñ công chúng hi u và ch p nh n 9
 • 10. Vai trò c a PR PR có th ñóng góp tr c ti p và thành công c a t ch c Nhi m v c a PR là b o v , qu n lý danh ti ng và các m i quan h Nó ph i có h qu có th ch ng minh ñư c ch không ch là nh ng k t qu y ut c m giác. Ví d như: d n ñ n tăng s h i viên 10
 • 11. Vai trò c a PR PR ch ñ ng Xây d ng danh ti ng tích c c C ng c hình nh v t ch c (identity) rõ ràng Tuyên truy n v t ch c mà b n mu n làm PR th ñ ng T o nên m t ph n c a qu n lý kh ng ho ng Ki m soát nh ng thông ñi p t t ch c 11
 • 12. Vai trò m i c a PR Yu Ví d : Ví d : Các ñ i lý d ch v B nh vi n, ñ i h c công c ng nh và cao ñ ng MARKETING Ví d : Ví d : Các công ty s n Các công ty l n và xu t nh phát tri n M nh Yu M nh PUBLIC RELATIONS 12
 • 13. PR b sung và thay th cho các n l c marketing và qu ng cáo truy n th ng 13
 • 14. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 14
 • 15. T i sao PR quan tr ng PR là ñ tăng cư ng danh ti ng c a t ch c PR ñóng vai trò quy t ñ nh trong vi c ñ m b o r ng danh ti ng và hình nh c a t ch c luôn luôn tích c c và ñư c nh n bi t r ng rãi T t các các t ch c không phân bi t to nh ñ u có ñư c l i ích t PR M i ngư i tin vào các tin t c trên các phương ti n truy n thông hơn là qu ng cáo 15
 • 16. Ni m tin PR 86% 850 lãnh ñ o Qu ng cáo M và Châu Âu 14% 16
 • 17. Ưu ñi m c a PR ðáng tin c y Công chúng không nh n th y vi c t ch c chi tr cho ho t ñ ng PR Chi phí Trong ñi u ki n tương ñ i cũng như tuy t ñ i, chi phí PR r t th p 17
 • 18. Ưu ñi m c a PR Tránh ñư c các l n x n Các thông ñi p PR ñư c nh n th c như m t tin t c ch không l n x n như qu ng cáo ð nh hư ng phát tri n Nh ng yêu c u c a các phát minh công ngh có th s ñem l i cho doanh nghi p v trí d n ñ u trong bán hàng 18
 • 19. Ưu ñi m c a PR ð n v i t ng nhóm công chúng c th PR có th vươn t i nh ng ño n th trư ng v i chi phí tương ñ i nh Xây d ng hình nh PR hi u qu có th giúp xây d ng hình nh t t ñ p v t ch c 19
 • 20. H n ch c a PR Nguy cơ không hoàn thành quá trình truy n thông Làm thương hi u y u ñi Làm gi m hình nh t ch c Các thông ñi p không th ng nh t 20
 • 21. H n ch c a PR Th i gian Khó ki m soát th i gian công chúng bi t ñ n Tính chính xác Thông tin có lúc th t l c trong khi truy n ñi Thông tin có khi không ñư c ñưa như ý ta 21
 • 22. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 22
 • 23. PR là m t quá trình liên t c ñòi h i các chính sách và th t c chính th c ñ ñ i m t v i các v n ñ và ñón nh n cơ h i. 23
 • 24. Cu c chơi PR! T ch c có m t tuyên b Nhóm ñ i tư ng m c tiêu ñư c xác ñ nh Câu chuy n ñư c t o nên ñ truy n ñ t m u tin Các phương ti n thông tin ñ i chúng ñư c liên h Câu chuy n ñư c truy n t i ñ n các ñ u m i c a các cơ quan truy n thông Câu chuy n ñư c xu t hi n trên phương ti n truy n thông ð i tư ng m c tiêu ti p nh n câu chuy n Danh ti ng c a t ch c tăng lên 24
 • 25. K ho ch PR 1.Phân tích tình hình 2.Xác ñ nh nhóm công chúng m c tiêu 3.Các m c tiêu hành ñ ng 4.Các m c tiêu truy n thông 5.Chi n lư c 6.Chi n thu t 25
 • 26. Phân tích tình hình 1. Cung c p ñ u vào cho vi c l p KH 2. Giúp ñưa ra nh ng c nh báo s m 3. ð m b o các ngu n l c n i b 4. Tăng hi u qu truy n thông 26
 • 27. Xác ñ nh nhóm công chúng Nhóm công chúng bên trong: Nhân viên C ñông và các nhà ñ u tư Các thành viên c ng ñ ng Các nhà cung c p và khách hàng 27
 • 28. Xác ñ nh nhóm công chúng Nhóm công chúng bên ngoài: Các phương ti n truy n thông Các nhà giáo d c T ch c kinh doanh / hành chính Chính ph Các t p ñoàn tài chính 28
 • 29. Các m c tiêu hành ñ ng Mua th nghi m Mua l i Ho t ñ ng liên quan ñ n mua hàng Tiêu dùng 29
 • 30. Các m c tiêu truy n thông Nhu c u v t ng ch ng lo i Nh n th c v thương hi u Thái ñ v thương hi u Ý ñ nh mua hàng S t o ñi u ki n thu n l i khi mua 30
 • 31. Chi n lư c ð t p trung c a thông ñi p Các ho t ñ ng PR ñư c thi t k nh m h tr các m c tiêu marketing Nguy cơ: PR là “nô l ” c a marketing Vi c sáng t o/ xây d ng các thông ñi p 31
 • 32. Chi n lư c PR ñư c dùng h u hi u trong nh ng cách sau: T o s h p d n trư c khi qu ng cáo trên phương ti n truy n thông ðưa ra các thông tin qu ng cáo không có thông tin v s n ph m Gi i thi u m t s n ph m mà không có ho c ít qu ng cáo 32
 • 33. Chi n lư c nh hư ng và có th tác ñ ng: Cung c p thông tin D n d t dư lu n B o v s n ph m trư c r i ro Thông ñi p b o ñ m ch c ch n Xúc ti n s n ph m m t cách tích c c 33
 • 34. Tiêu chí ñánh giá hi u qu S các n tư ng . . . Qua th i gian V i công chúng m c tiêu V i công chúng m c tiêu c th Ph n trăm c a . . . Các bài báo tích c c trong m t th i gian Các bài báo tiêu c c trong m t th i gian 34
 • 35. Tiêu chí ñánh giá hi u qu T l s các bài báo tích c c trên s tiêu c c Ph n trăm các bài báo tích c c và tiêu c c b i…. Ch ñ Xu t b n Nhà báo Công chúng m c tiêu 35
 • 36. Chi n thu t Chi n thu t c a PR ph thu c: Lo i phương ti n truy n thông Công c tuyên truy n ñư c s d ng 36
 • 37. N i dung Khái ni m và vai trò c a PR S c m nh và h n ch c a PR Xây d ng k ho ch PR Phương ti n thông tin trong PR 37
 • 38. L a ch n phương ti n Thông cáo báo chí Thông tin ph i xác th c, chân th c và thú v h p d n v i các phương ti n truy n thông và công chúng Các cu c th o lu n qua ñi n tho i Các tour du l ch trong trư ng quay Các bài báo 38
 • 39. L a ch n phương ti n H i ngh công chúng (khách hàng) Ch ñ ph i là quan tâm chính c a m t nhóm công chúng m c tiêu Các bài báo chuyên ñ Kêu g i ñư c m t phương ti n truy n thông ñ c bi t ñ c p ñúng ñ n v n ñ n u hãng truy n thông ñ t ñư c m t s lư ng ñáng k khách hàng m c tiêu 39
 • 40. L a ch n phương ti n Các cu c ph ng v n Tham gia vào c ng ñ ng Thành viên các t ch c ñ a phương ðóng góp ho c tham gia vào các s ki n ñ a phương 40
 • 41. Ưu ñi m c a vi c l a ch n Các thông tin truy n thông có ñ tin c y cao Khách hàng nh n th c thông tin m t cách khách quan ðư c tán thành Các thông tin ñư c nh n th c như có s ñ m b o c a phương ti n thông tin ñ i chúng Ti m năng v t n su t xu t hi n S thư ng xuyên xu t hi n 41
 • 42. H n ch c a vi c l a ch n Th i gian Th i gian công chúng bi t ñ n thông qua các phương ti n truy n thông không luôn n m trong s ki m soát Tính chính xác Các thông tin ñưa ra trư c ñám ñ ng có th m t mát trong quá trình chuy n 42

×