• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh
 

Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh

on

 • 6,059 views

 

Statistics

Views

Total Views
6,059
Views on SlideShare
6,059
Embed Views
0

Actions

Likes
2
Downloads
512
Comments
1

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh Document Transcript

  • L p k ho ch kinh doanh Tâm Vi t Group 1
  • Vi t k ho ch kinh doanh là m t kh i ñi m cơ b n cho m i n l c kinh doanh 2
  • A good business plan transforms you into a respected professional 3
  • To START a business, you need an IDEA To STAY in business, you need a PLAN 4
  • Không l p k ho ch là l p k ho ch cho th t b i 5
  • N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 6
  • N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 7
  • Khái ni m chung KHKD là gì? T i sao ta c n KHKD? K t c u chung c a b n KHKD? Tiêu chu n c a m t KHKD t t? 8
  • K ho ch kinh doanh là m t tài li u mô t v công ty, công vi c kinh doanh, công vi c d ñ nh th c hi n và cách ñ t ñư c các m c ñích và m c tiêu kinh doanh. 9
  • T i sao c n KHKD? Công c k ho ch (hư ng t i tương lai): ð m b o các ch tiêu và m c tiêu th c t Tránh các l i và lãng phí L a ch n các gi i pháp t i ưu... 10
  • Th nào là ñ nh hư ng Ch ra m c tiêu và chi n lư c th c hi n Phân lo i m c tiêu theo th i h n Lo i m c tiêu Th i h n T m nhìn (Vision) Vô h n S m nh (Mission) 10 năm M c ñích (Goal) Vài năm M c tiêu (Objective) Năm Ch tiêu (Target) Tháng/ Quý Công tác (Task) Ngày/ Tu n 11
  • Xây d ng t m nhìn Tr l i 4 câu h i: S n ph m d ch v gì? Vi n c nh tươi sáng? Tri t lý và s c m nh c t lõi gì? M c tiêu gì? T i sao? (Súc tích, di n c m, d nh , say mê lòng ngư i) 12
  • T m quan tr ng c a t m nhìn “T m nhìn không ph i là kh u hi u trên gi y mà c n muôn vàn bi n pháp ñ bi n thành ni m tin son s t c a nhân viên m i th h , là kim ch nam cho ho t ñ ng c a t ch c” Là ng n c t p h p l c lư ng 13
  • Làm Tâm ng i Vi t sáng hơn Nâng T m ng i Vi t cao hơn 14
  • S m nh Tâm Vi t chuyên sâu ñào t o k năng lãnh ñ o b n thân, lãnh ñ o t ñ i, lãnh ñ o t ch c và xây d ng văn hoá doanh nghi p nh m phát huy t i ña ti m năng c a m i con ngư i và c ng ñ ng. 15
  • T m nhìn Tâm Vi t là t ch c hàng ñ u v giáo d c và ñào t o, nh m giúp m i ngư i phát huy t i ña ti m năng b n thân ñ s ng h nh phúc và thành ñ t, cùng nhau xây d ng th gi i hoà bình, th nh vư ng. 16
  • Giá tr c t lõi Nhân văn Nhi t tình Kiên ñ nh Gia tăng giá tr Cùng t o l p 17
  • Các ho t ñ ng c a Tâm Vi t ðào t o: Các k năng chưa ñư c h c trư ng Tư v n: Qu n tr doanh nghi p 18
  • FPT mong mu n tr thành m t t ch c ki u m i, giàu m nh b ng n l c sáng t o trong khoa h c, k thu t và công ngh , góp ph n làm hưng th nh qu c gia, ñem l i cho m i thành viên c a mình ñi u ki n phát tri n ñ y ñ nh t v tài năng và m t cu c s ng ñ y ñ v v t ch t, phong phú v tinh th n. 19
  • T i sao c n KHKD? Thi t b ki m soát (ph n ánh quá kh ): Phát hi n và tìm hi u sai l ch so v i k ho ch Rút ra bài h c t các thành công và th t b i Công c tài chính (s d ng bên ngoài): Khai thác v n t nhà ñ u tư và ngân hàng 20
  • T m quan tr ng c a KHKD Bu c ta xem xét k t t c các khía c nh c a tri t lý kinh doanh, công vi c kinh doanh ñ thi t l p các ch tiêu Giúp doanh nghi p ñ t m c ñích kinh doanh m t cách hi u qu và tránh lãng phí các ngu n l c 21
  • T m quan tr ng c a KHKD Công c qu n lý Thư c ño m c ñ th c hi n Công c thông tin và thi ñua Công c tìm ki m ngu n tài chính 22
  • Khi nào c n KHKD? KHKD c n khi doanh nghi p: M r ng s n xu t kinh doanh C i ti n ch t lư ng / năng su t Nâng c p / hi n ñ i hoá Phát tri n SP /DV, th trư ng m i Kh i s doanh nghi p KHKD c n ñư c phát tri n, c p nh t ñ nh kỳ 23
  • Ai chu n b KHKD? Nh ng ngư i ch Cán b qu n lý ch ch t Các chuyên gia tư v n (v m c tiêu, thông tin, k năng...) 24
  • Ai s d ng KHKD? Nh ng ngư i ch Các nhà qu n lý Ch ñ u tư, ngân hàng, t ch c tài chính Các ñ i tác, cơ quan qu n lý,... 25
  • K t c u KHKD 1. Tóm t t t ng quan 5. KH s n xu t 2. Mô t công ty/ d án 6. KH qu n lý 3. Mô t s n ph m 7. KH tài chính 4. KH th trư ng 8. Phân tích r i ro 9. Ph l c 26
  • Phân công vi t KHKD Ngư i Ngày n p Ngày K tc u vi t b n th o hoàn thành Tóm t t t ng quan Mô t công ty/ d án Mô t s n ph m KH th trư ng KH s n xu t KH qu n lý KH tài chính Phân tích r i ro Ph l c 27
  • 10 tiêu chí c a KHKD hi u qu 1.Mô t rõ ràng s n ph m và d ch v 2.Ki n th c v th trư ng sâu 3.Có l i th lâu dài 4.Kinh nghi m, s tin c y c a các ch s h u 5.Ki n th c sâu v c nh tranh 28
  • 10 tiêu chí c a KHKD hi u qu 6. D báo tài chính t dư i lên 7. D báo chi phí và doanh thu tin c y ñư c 8. ðánh giá r i ro và phân tích ñ nh y c m 9. Các ñi m m c thành công 10.Yêu c u v v n và tr lãi 29
  • Tri t lý K ho ch Doanh kinh doanh kinh doanh nghi p tt tt Huy ñ ng Thành vn công 30
  • N i dung T ng quan v KHKD K ho ch kinh doanh 31
  • T ng quan quy trình l p KHKD •Ai? •Khi n o? •Nhu cÇu? •C¸i g×? •§ãng gãi •Nh− thÕ n o? •KÕt qu¶? • ®©u? Tæ chøc X¸c ®Þnh Ph©n tÝch KH L−îng ho¸ mét c¸ch v m« t¶ v lËp KH KD v tæng kÕt hÖ thèng 4.ChiÕn l−îc 10.Tãm t¾t 1.C«ng ty/ 7.Tæng hîp c¸c marketing/ KH tæng quan dù ¸n nguån lùc b¸n h ng cÇn thiÕt 11.Môc lôc 2.S¶n phÈm 5.S¶n xuÊt / vËn / dÞch vô 8.Dù kiÕn c¸c 12.Phô lôc/ h nh ho¹t ®éng minh ho¹ 3.ThÞ tr−êng 6.KH qu¶n lý 9.KH t i chÝnh 32
  • T ng quan KHKD Ta là ai? Công vi c kinh doanh hi n t i c a ta là gì? (s n ph m / d ch v , th trư ng) Ta d ñ nh làm gì? Ta s t ch c và qu n lý như th nào? K ho ch tài chính và d báo Phân tích r i ro T i sao thành công? 33
  • Tóm t t t ng quan M c tiêu: Giúp hi u nhanh Tăng và thu hút s chú ý ñâu? Khi nào và ðư c vi t sau khi vi t xong KHKD • Tránh mơ h và nông c n • Tránh vi c l p KHKD duy ý chí (theo nh ng gi ñ nh ban ñ u) ð nh ng trang ñ u c a KHKD 34
  • Cơ c u ho t ñ ng Nhân l c L ch s phát tri n S n ph m Hi n trang Công ty Các ngu n l c KH cho tương lai Các k t qu 35
  • Công ty L ch s thành l p Ch s h u Nhân s ch ch t và nhân viên Cơ c u t ch c và qu n lý S n ph m / D ch v Quy trình công ngh và trang thi t b Th trư ng M c ñ thành công 36
  • D án T i sao c n d án này? S n ph m / D ch v ? Quy trình công ngh và trang thi t b ? 37
  • Ti p c n bán hàng M« t¶ C¸c lîi Ých (lý do mua) C¸c øng dông S¶n phÈm T×nh tr¹ng / dÞch vô ph¸t triÓn Dù b¸o t−¬ng lai 38
  • S n ph m và d ch v Mô t các s n ph m hay d ch v : ð c ñi m v t ch t: hình nh, b n v , bi u ñ ... Công d ng và s h p d n ñ c bi t Giai ño n phát tri n Ng n g n và trung th c Gi i thích các l i ích c a s n ph m /d ch v Không quá khô c ng k thu t 39
  • Phân tích th trư ng Ph©n tÝch ThÞ tr−êng kh¸ch h ng ThÞ tr−êng Ph©n tÝch thùc tÕ c¹nh tranh C¹nh tranh 40
  • KH th trư ng Mô t khách hàng Qui mô th trư ng Phân tích c nh tranh Chi n lư c marketing Phương pháp bán hàng T ch c bán hàng ð nh giá 41
  • Khách hàng ti m năng như ti n trong tài kho n c a công ty 42
  • Khách hàng ti m năng như dòng máu c a m t cơ th kho m nh 43
  • Mô t khách hàng Phân b ñ a lý ð a ñi m khách hàng ð a ñi m cơ s s n xu t / d ch v Các l i th khu v c Dân s 44
  • Mô t khách hàng Ho t ñ ng chung c a khách hàng S n xu t hay d ch v (s n xu t hay tiêu dùng) Cơ quan nhà nư c hay các t ch c khác Cá nhân 45
  • Mô t khách hàng V trí trách nhi m c a ngư i mua Ch doanh nghi p Ngư i qu n lý Nhân viên Cá nhân 46
  • Mô t khách hàng Các ñ c ñi m cá nhân c a ngư i mua Tu i Nh ng ñ c ñi m th ch t Gi i tính M c thu nh p S thích M i liên h chính tr … 47
  • Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m c a chính ph Niên giám th ng kê Báo cáo tình hình kinh t xã h i K t qu ñi u tra m c s ng, vi c làm (TC TKê) Báo cáo t ng k t năm c a các b , ngành ð án qui ho ch phát tri n ngành Danh m c d án ñã ñ u tư và kêu g i ñ u tư 48
  • Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m ñ a phương Niên giám th ng kê Chi n lư c, qui ho ch phát tri n KTXH K t qu ñi u tra c a C c th ng kê, ban ngành Báo cáo t ng k t c a các cơ quan ch c năng 49
  • Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m c a các hi p h i chuyên môn Niên giám kinh doanh c a VCCI… CSDL c a ñơn v thành viên c a VCCI… Các n ph m khác Các n ph m c a các t ch c qu c t Internet … 50
  • Mô t th c tr ng th trư ng Có bao nhiêu ngư i mua ti m năng Th trư ng r ng như th nào M c ñ thư ng xuyên mua s n ph m S lư ng mua Quy mô th trư ng tính b ng ti n 51
  • D ñoán di n bi n c a th trư ng M i n i, ñang phát tri n hay ñã chín mu i M c ñ s d ng có thay ñ i theo th i gian? M c ñ liên quan ñ n v n ñ ng c a n n KT nh hư ng c a các CS c a Chính ph 52
  • Phân tích th trư ng S n ph m/ d ch v có th không bán ñư c vì: Khách hàng không c n ñ n Khách hàng không ñ ti n ñ mua Khách hàng th y không ti n khi dùng Khách hàng c m th y r i ro khi mua hay dùng 53
  • Phân tích th trư ng S n ph m/ d ch v có th không bán ñư c vì: Khách hàng mua t ñ i th c nh tranh Khách hàng không bi t doanh nghi p c a ta Ph i xác ñ nh và hi u th trư ng m c tiêu và khách hàng v i nhu c u và mong mu n c a h , và s c nh tranh trên th trư ng 54
  • Khách hàng không mua s n ph m/ d ch v mà mua gi i pháp cho v n ñ c a h 55
  • Khách hàng là Thư ng ñ 56
  • Tìm hi u th trư ng m c tiêu M c tiêu: Xác ñ nh th trư ng m c tiêu Xác nh n nhu c u v s n ph m và d ch v Các câu h i c n ph i tr l i: Th trư ng m c tiêu là gì? Làm th nào b n xác ñ nh (nh n ra) nó? ð l n? Xu hư ng? 57
  • Tìm hi u th trư ng m c tiêu Các câu h i c n ph i tr l i: Khách hàng th c s c n và thích? Có th xác nh n, ki m tra tr l i các câu h i? Lưu ý: doanh nghi p c n th ph n càng cao thì càng c n mô t chi ti t và c th 58
  • Tiêu chí ch n th trư ng m c tiêu 1. ð c ñi m nh n di n (có bi t, hi u KH ti m năng?) 2. ð l n th trư ng (có ñ l n ñ t n t i và tăng trư ng như d báo?) 3. Kh năng ti p c n (có th ti p c n KH ñ xúc ti n và bán hàng?) 4. Ti m năng tăng trư ng 5. S b o v ñ i v i c nh tranh 59
  • Tìm hi u ñ i th c nh tranh Ai là, và s là ñ i th c nh tranh c a ta? Nh ng nh hư ng h có th gây ra cho ta? ði m m nh và ñi m y u c a h là gì? ði m m nh ñ c bi t c a doanh nghi p ta (SP/DV) trong th trư ng m c tiêu? Làm sao ñ KH nh n ra ñi m m nh ñó? Làm gì ñ duy trì, tăng cư ng l i th ñó? 60
  • ð i th c a ta là ngư i giúp ñ ta 61
  • Chi n lư c marketing/ KH bán hàng Giao h ng X¸c ®Þnh triÓn väng Doanh sè KH PP KH trung b×nh b¸n h ng tiÕp cËn tiÕp cËn §Þnh gi¸/ Ph©n tÝch lîi nhuËn c¹nh tranh 62
  • Chi n lư c marketing Ví d v các chi n lư c marketing c nh tranh Giá th p Ch t lư ng cao D ch v hoàn h o ð c quy n trong m t th trư ng ngách nh M i chi n lư c trên ñ u ñư c h tr b i các bi n pháp và k ho ch qu n lý, t ch c và v n hành thích h p 63
  • Hai l i thư ng g p 1.Ta không nhìn s n ph m / d ch v theo phương di n khách hàng ti m năng 2.Không t p trung vào khác bi t hoá s n ph m / d ch v ñ ñáp ng t t nhu c u ñã ñư c xác ñ nh trong ño n th trư ng ñã ñư c xác ñ nh 64
  • Chìa khoá thành công Tính c th : ðáp ng các nhu c u ñ c bi t c a m t nhóm ngư i tiêu dùng h p và có th xác ñ nh ñư c Tính khác bi t: Cung c p hàng hoá / d ch v khác bi t m t cách tương ñ i ñ tho mãn các nhu c u ñó Tính hoàn h o: Cung c p d ch v m t cách hoàn h o 65
  • Marketing ch là m t hình th c văn minh c a chi n tranh, trong ñó h u h t các tr n ñánh ñ u giành th ng l i b ng l i nói, ý tư ng và cách tư duy ch t ch . 66
  • KH s n xu t Phát tri n s n ph m: Các kh năng, các ho t ñ ng ñã lên k ho ch Phát tri n s n ph m cu i cùng K ho ch s n xu t: Quá trình v n hành s n xu t hay cung c p DV Nhà máy, thi t b , nguyên li u, Lð c n thi t Kh năng c a doanh nghi p và nh ng c n tr 67
  • KH s n xu t B o dư ng Các d ch v h tr Các nh hư ng bên ngoài: Lu t môi trư ng Lu t lao ñ ng Phúc l i,... 68
  • Quá trình s n xu t/ v n hành C¸c ph−¬ng ph¸p KH s¶n xuÊt / Nguyªn liÖu v vËn h nh nguån lùc C¸c Ph©n tÝch ph−¬ng tiÖn c¹nh tranh 69
  • KH qu n lý Ban qu n lý và các nguyên t c qu n lý (năng l c c a nh ng ngư i gi vai trò ch ch t trong doanh nghi p) Nh ng ngư i sáng l p Nh ng nhà ñ u tư Nh ng nhân viên ch ch t Nh ng nhà tư v n và ñ i tác chính,... 70
  • K ho ch qu n lý C¸c chøc C¸c kü Nh©n lùc chñ n¨ng ®iÒu n¨ng cÇn yÕu/ C¸c nguån h nh thiÕt kü n¨ng KÕ ho¹ch qu¶n lý VÊn ®Ò quyÒn së h÷u 71
  • KH qu n lý Sơ ñ t ch c: M i quan h và s phân chia trách nhi m Chi n lư c, chính sách t ch c, tuy n d ng: Hư ng d n l a ch n, ñào t o và ñãi ng NV 72
  • Năng l c chính L i th c nh tranh chính c a DN là gì? K năng, kinh nghi m Liên k t, cam k t và trung thành Công ngh Th u hi u th trư ng Sáng t o Cách duy trì l i th ñ c nh tranh 73
  • Nh ng m c chính M c tiêu: ñ t toàn b d án (các ho t ñ ng và m c ñích) lên m t khung th i gian d ki n L i ích cho các ch doanh nghi p L ch trình các ho t ñ ng Các m c ñích ñ ki m tra quá trình th c hi n L i ích cho nh ng ngư i ñ c bên ngoài: ðánh giá ñúng s h p d n c a doanh nghi p 74
  • KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 75
  • KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 76
  • M c tiêu c a KH TC Trình bày ñ y ñ và tin c y các d báo v ho t ñ ng tài chính c a DN. D li u, phương pháp d báo ñư c s d ng Các PA ph i ñư c xét ñ h n ch r i ro Ph i ñư c t ng k t, ñi u ch nh ñ nh kỳ Ph i nh t quán v i các ph n khác c a KHKD 77
  • K ho ch tài chính là ngôn ng c a DN và các ñ i tác có liên quan 78
  • Khái quát v l p KHTC T ng h p và Xð D ki n ngu n l c thu nh p và chi phí B ng cân ñ i KT Báo cáo thu nh p d ki n d ki n Báo cáo dòng ti n d ki n Tính toán các ch tiêu phân tích 79
  • KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 80
  • T ng h p các ngu n l c M c ñích Các chi phí ñ u tư c ñ nh và ban ñ u Nhu c u v v n, l a ch n ngu n v n 81
  • T ng h p các ngu n l c M c ñích T p h p, tính toán và x p x p các chi phí thành l p và ho t ñ ng Xác ñ nh nhu c u v n và ngu n 82
  • T ng h p các ngu n l c c n thi t T ng Chi phí ban ñ u L ch bi u ñ u tư hp Các Chi phí ðT TSCð các ngu n l c V n lưu ñ ng Ngu n nhu c n thi t ñ u tư Hàng t n kho ñ u kỳ cu 83
  • T ng h p các ngu n l c Chi phí ban ñ u: Chi phí thành l p: Chi phí v pháp lý Gi y phép... Chi phí nghiên c u,ñi u tra, kh o sát,thi t k , ñ n bù gi i to , tư v n Chi phí SX th , xúc ti n thương m i... 84
  • T ng h p các ngu n l c Chi phí ñ u tư TSCð: Nhà xư ng: Văn phòng, Kho, Xư ng... Máy móc trang thi t b , phương ti n v n t i... Chi phí l p ñ t ch y th TSCð vô hình khác:B n quy n công ngh ... 85
  • T ng h p các ngu n l c T ng h p các ngu n l c ñã Xð ph n KH khác Xð nhu c u c n thi t khác; D phòng; Cân ñ i năng l c Quy t ñ nh mua s m (KH) ho c thuê mua( T.thuê) Xác ñ nh các ngu n cung c p Xð chi phí th c t , s p x p lôgíc theo nhóm ð nh bi u th i gian cho các ngu n l c 86
  • T ng h p các ngu n l c Xác ñ nh nhu c u v n, l a ch n ngu n v n T ng h p NC v n ñ u tư ban ñ u và v n c ñ nh Xác ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng: • Phương pháp tr c ti p • Phương pháp gián ti p • Phương pháp tính t l so v i doanh thu 87
  • T ng h p các ngu n l c L a ch n các ngu n v n: • Căn c ngu n hình thành: – V n ch : V n t có, ð i tác, Nhà ñ u tư – V n vay: Vay ngân hàng, H hàng b n bè, Tín d ng thương m i, Thuê tài s n... • Căn c ph m vi huy ñ ng v n: – Ngu n v n bên trong: KHTSCð, LN tái ñ u tư... – Ngu n v n bên ngoài: Vay ngư i thân; Vay NH; Thuê TS; Phát hành ch ng khoán; LD liên k t... 88
  • T ng h p các ngu n l c L a ch n các ngu n v n: Nh ng lưu ý khi huy ñ ng v n t bên ngoàI: • Chi phí s d ng v n • Cơ c u ngu n v n • Ưu như c ñi m c a t ng hình th c huy ñ ng 89
  • Con ñư ng làm giàu nhanh nh t là dùng ti n ngư i khác ñ ñ u tư 90
  • Quan ñi m c a ngân hàng ð c ñi m: Năng l c th c t , trung th c, tín nhi m... KQ ho t ñ ng quá kh và l ch s tín d ng Dòng ti n: ðáp ng d ch v cho vay và tr n ð ti n m t ñ ñ i phó v i b t ñ nh th trư ng 91
  • Quan ñi m c a ngân hàng Th ch p Cam k t tr n : Th i gian và ti n v n c a DN Th trư ng 92
  • Ta ch cho ngư i vay vì s giàu có c a c a chính ta 93
  • Ngân hàng và nhà ñ u tư Ngân hàng: Tránh r i ro Kh năng tr n T l lãi su t L ch trình hoàn tr n Nhà ñ u tư: Tránh r i ro Kh năng thu h i v n Ki m soát qu n lý Kh năng sinh l i 94
  • KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 95
  • K t qu ho t ñ ng d ki n D ki n thu nh p KH bán hàng D ki n Báo cáo Chi phí BH thu nh p thu nh p và Chi phí SX KH s n xu t và tr c ti p Báo cáo Chi phí TC khác Chi phí KH qu n lý QLDN 96
  • K ho ch kinh doanh là b c chân dung tương lai c a DN 97
  • K t qu ho t ñ ng d ki n M c ñích Các gi thi t D báo thu nh p và chi phí Báo cáo dòng ti n B ng cân ñ i k toán Các ch tiêu ñánh giá 98
  • M c ñích T ng h p toàn b KH ñã phác th o, ch ra hi u qu , c th hoá cho các năm. Tính toán nhu c u ti n, phân tích năng l c tài chính, giá tr tương lai có th ñ t. 99
  • Các gi thi t thông d ng Nguyên t c k toán d n tích Th i gian giao hàng, th i gian nh n ti n Lư ng t n kho, tín d ng c a nhà cung c p Ti n m t t n ñ u kỳ Ti n lương, BHXH... T l kh u hao Thu su t VAT, TNDN Huy ñ ng v n và các ñi u ki n huy ñ ng 100
  • Các gi thi t thông d ng Ti n ñ và giá tr ñ u tư máy móc thi t b , nhà xư ng Chi phí nghiên c u phát tri n s n ph m m i: s lư ng, giá tr và th i gian Chi phí qu n lý Chi phí bán hàng Khác: D tính chia l i t c c ph n... 101
  • D báo thu nh p và chi phí D báo bán hàng: Theo kỳ (tháng, quí, năm) Theo s n ph m / d ch v Theo nhóm khách hàng khi c n Có nhi u phương án và phân tích “n u... thì” Lưu ý s nh hư ng c a bán hàng tr ch m 102
  • D báo thu nh p và chi phí Chi phí v n hành: Chi phí s n xu t tr c ti p: ti n lương, NVL... Chi phí qu n lý chung Chi phí bán hàng Chi phí khác: B o dư ng, d ch v , thu , lãi vay, b o hi m... 103
  • D báo thu nh p và chi phí Căn c s li u trong các KH trư c (KH bán hàng, KH s n xu t, KH qu n lý) L a ch n: Ngu n NVL,ñ/m tiêu hao; Tuy n d ng hay thuê nhân công ... Dùng quan ñi m c ng d n ñ tính CP và LN Xð và ch ng minh các gi thi t quan tr ng 104
  • Báo cáo thu nh p Mô t k t qu kinh doanh qua các ch tiêu doanh thu, chi phí, lãi Giúp ñánh giá m c ñ sinh l i 105
  • Báo cáo thu nh p Doanh thu Giá v n hàng bán L i nhu n g p Chi phí ho t ñ ng: Chi phí bán hàng, Chi phí qu n lý, KHTSCð L i nhu n ho t ñ ng Chi phí lãi vay L i nhu n trư c thu Thu thu nh p DN L i nhu n sau thu 106
  • Báo cáo dòng ti n Ph n ánh các lu ng ti n c a DN trong m t kho ng th i gian Th hi n kh năng t o ra ti n, kh năng chi tr Th hi n m c ñ ph thu c vào tài tr bên ngoài v ti n m t 107
  • Báo cáo dòng ti n Ti n thu (vào) trong kỳ Ti n chi (ra) trong kỳ Chênh l ch Ti n t n ñ u kỳ Ti n t n cu i kỳ 108
  • Báo cáo dòng ti n Chuy n các d trù TN, chi phí sang ti n m t Mô t s k t h p các ngu n ti n và ngu n b sung c n thi t Xð và ch ng minh các gi thi t quan tr ng 109
  • B ng cân ñ i k toán Ph n ánh v tài s n và các ngu n v n t o nên nó t i 1 th i ñi m Cho th y khái quát tình hình, ti m l c tài chính c a DN 110
  • B ng cân ñ i k toán Tài s n Ngu n v n TS lưu ñ ng Công n TS c ñ nh V n ch s h u 111
  • B ng cân ñ i k toán Tài s n Kỳ… Ngu n v n Kỳ… Tài s n lưu ñ ng N ng n h n Ti n Ph i tr Ph i thu Vay ng n h n TSLð khác N khác Tài s n c ñ nh N dài h n MM thi t b Vay dài h n Nhà xư ng N khác TSCð vô hình V n ch s h u T ng c ng T ng c ng 112
  • B ng cân ñ i k toán K t h p gi a TN, CP và các d trù dòng ti n Cách trình bày tuỳ thu c ñ nh hư ng 113
  • Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV) và T l thu h i n i b ( IRR) Giá tr th i gian c a ti n: • 1ñ hôm nay có giá tr nhi u hơn 1ñ ngày mai. • Ph thu c th i gian và t l lãi su t. • Quy v m t m c chu n th i gian. 114
  • Các ch tiêu ñánh giá Giá tr tương lai c a ti n: Là giá tr c a ñ ng ti n ñư c tăng lên theo 1 t l lãi su t và trong 1 kho ng th i gian nh t ñ nh • T l lãi su t càng cao, giá tr tương lai c a kho n ti n càng l n • Th i gian càng dài, giá tr tương lai c a kho n ti n càng cao 115
  • Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i c a ti n: Là giá tr c a ñ ng ti n trong tương lai ñư c qui v th i ñi m hi n t i, theo 1 lãi su t và 1 th i gian nh t ñ nh. • T l lãi su t (CK) càng cao, giá tr hi n t i c a kho n ti n càng nh ; • Th i gian càng dài, giá tr hi n t i c a kho n ti n càng th p. 116
  • Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV): ðưa các kho n thu, chi c a d án v giá tr hi n t i theo 1 lãi su t nh t ñ nh; So sánh v i nhau, chênh l ch chính là NPV Tiêu chu n: • NPV > 0 D án ñư c ch p thu n • NPV < 0 Lo i b d án • NPV = 0 Tuỳ thu c s c n thi t 117
  • Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV): Dùng ñ ñánh giá d án Thư ng ñư c ch ñ u tư quan tâm T l thu h i n i b (IRR): Là m c lãi su t làm cho giá tr hi n t i c a các kho n thu tương lai, b ng giá tr hi n t i cu v n ñ u tư. Là m c lãi su t, t i ñó NPV = 0 118
  • Các ch tiêu ñánh giá T l thu h i n i b (IRR): ðư c coi như doanh l i v n ñ u tư h a h n ñ t ñư c, trong TG ho t ñ ng c a d án. ðư c dùng ñ ñánh giá d án Thư ng ñư c ngư i cho vay quan tâm Tiêu chu n: D án ñư c ch p nh n, n u IRR > t l thu h i yêu c u, và ngư c l i. 119
  • Các ch tiêu ñánh giá Ch s kh năng thanh toán. Ch s hi u qu / kh năng sinh l i. Ch s cơ c u v n. Ch s khác. 120
  • ði m hoà v n Là ñi m mà t i ñó T ng DT = T ng CP T i ñi m ñó DN không lãi, không l Không ph i là m c tiêu, mà là gi i h n th p nh t cho DN l a ch n qui mô KD 121
  • ði m hoà v n ði m hoà v n: Căn c thu nh p và chi phí Chi phí ñ c chia thành ñ nh phí và bi n phí 122
  • ði m hoà v n $ TR TC VC FC Qo Q 123
  • ði m hoà v n FC Qo = p - VC FC Qo x p = ( p - VC) / p 124
  • Phân tích các ch tiêu S d ng các d trù ñã th c hi n K t h p so sánh tiêu chu n ngành / các tiêu chu n c a lĩnh v c tài chính 125
  • Câu h i chính v KHTC Ho t ñ ng kinh doanh c a DN như th nào? B ng cân ñ i k toán, Báo cáo thu nh p, Báo cáo dòng ti n, các ch s tài chính Nh ng r i ro có th ? Làm th nào ñ ñương ñ u v i nó? Phân tích r i ro, ñ nh y Làm th nào ñ thu hút tài chính, cách hoàn tr ? K ho ch v n, lãi su t, th i h n tr 126
  • Cách ngân hàng nhìn KHTC Tính kinh t , tính kh thi ? Các d báo bán hàng và l i nhu n? (phân tích th trư ng) Các chi phí và ư c lư ng? Nh n bi t và ñ i phó r i ro? Lưu chuy n ti n t ? 127
  • Qui trình l p KH tài chính KH chi phí bán hàng và CP QL KH bán hàng Báo cáo dòng ti n Báo cáo thu nh p KH s n xu t KHCP s n xu t KH CP ñ u tư B ng CðKT d ki n 128
  • Không ai l p KH ñ th t b i, h ch th t b i khi không l p và trong khi l p KH 129
  • KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 130
  • Phân tích r i ro R i ro: nh ng s ki n b t thư ng có th x y ra nh hư ng tiêu c c ñ n doanh nghi p Tăng giá nguyên v t li u b t thư ng Khách hàng l n và trung thành b phá s n Thay ñ i b t thư ng trong nhân s ... L i ích c a vi c phân tích r i ro Tránh các r i ro không c n thi t Gi m thi u các nh hư ng tiêu c c Thuy t ph c các nhà ñ u tư 131
  • Phân tích r i ro Nh n bi t và phân lo i r i ro Phân tích r i ro: ðo kh năng và quy mô c a r i ro Phân tích m c ñ nh y c m, các trư ng h p Qu n lý r i ro Ngăn ng a Chuy n giao và phân b l i r i ro Gi m thi u r i ro 132
  • Ph l c B n sao các văn b n pháp lu t, các phân tích khác mà ngư i xem c n thi t Gi y phép ñăng ký kinh doanh B ng ch ng v tài s n, các b ng ch ng khác Tóm t t lý l ch các nhà qu n lý Phân tích tài chính chi ti t và d báo 133
  • N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 134
  • Thương trư ng là chi n trư ng Thao trư ng ñ m hôi Chi n trư ng ít ñ máu 135