Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh

3,912 views
3,821 views

Published on

Published in: Education, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
3,912
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
529
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ky Nang Lap Ke Hoach Kinh Doanh

 1. 1. L p k ho ch kinh doanh Tâm Vi t Group 1
 2. 2. Vi t k ho ch kinh doanh là m t kh i ñi m cơ b n cho m i n l c kinh doanh 2
 3. 3. A good business plan transforms you into a respected professional 3
 4. 4. To START a business, you need an IDEA To STAY in business, you need a PLAN 4
 5. 5. Không l p k ho ch là l p k ho ch cho th t b i 5
 6. 6. N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 6
 7. 7. N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 7
 8. 8. Khái ni m chung KHKD là gì? T i sao ta c n KHKD? K t c u chung c a b n KHKD? Tiêu chu n c a m t KHKD t t? 8
 9. 9. K ho ch kinh doanh là m t tài li u mô t v công ty, công vi c kinh doanh, công vi c d ñ nh th c hi n và cách ñ t ñư c các m c ñích và m c tiêu kinh doanh. 9
 10. 10. T i sao c n KHKD? Công c k ho ch (hư ng t i tương lai): ð m b o các ch tiêu và m c tiêu th c t Tránh các l i và lãng phí L a ch n các gi i pháp t i ưu... 10
 11. 11. Th nào là ñ nh hư ng Ch ra m c tiêu và chi n lư c th c hi n Phân lo i m c tiêu theo th i h n Lo i m c tiêu Th i h n T m nhìn (Vision) Vô h n S m nh (Mission) 10 năm M c ñích (Goal) Vài năm M c tiêu (Objective) Năm Ch tiêu (Target) Tháng/ Quý Công tác (Task) Ngày/ Tu n 11
 12. 12. Xây d ng t m nhìn Tr l i 4 câu h i: S n ph m d ch v gì? Vi n c nh tươi sáng? Tri t lý và s c m nh c t lõi gì? M c tiêu gì? T i sao? (Súc tích, di n c m, d nh , say mê lòng ngư i) 12
 13. 13. T m quan tr ng c a t m nhìn “T m nhìn không ph i là kh u hi u trên gi y mà c n muôn vàn bi n pháp ñ bi n thành ni m tin son s t c a nhân viên m i th h , là kim ch nam cho ho t ñ ng c a t ch c” Là ng n c t p h p l c lư ng 13
 14. 14. Làm Tâm ng i Vi t sáng hơn Nâng T m ng i Vi t cao hơn 14
 15. 15. S m nh Tâm Vi t chuyên sâu ñào t o k năng lãnh ñ o b n thân, lãnh ñ o t ñ i, lãnh ñ o t ch c và xây d ng văn hoá doanh nghi p nh m phát huy t i ña ti m năng c a m i con ngư i và c ng ñ ng. 15
 16. 16. T m nhìn Tâm Vi t là t ch c hàng ñ u v giáo d c và ñào t o, nh m giúp m i ngư i phát huy t i ña ti m năng b n thân ñ s ng h nh phúc và thành ñ t, cùng nhau xây d ng th gi i hoà bình, th nh vư ng. 16
 17. 17. Giá tr c t lõi Nhân văn Nhi t tình Kiên ñ nh Gia tăng giá tr Cùng t o l p 17
 18. 18. Các ho t ñ ng c a Tâm Vi t ðào t o: Các k năng chưa ñư c h c trư ng Tư v n: Qu n tr doanh nghi p 18
 19. 19. FPT mong mu n tr thành m t t ch c ki u m i, giàu m nh b ng n l c sáng t o trong khoa h c, k thu t và công ngh , góp ph n làm hưng th nh qu c gia, ñem l i cho m i thành viên c a mình ñi u ki n phát tri n ñ y ñ nh t v tài năng và m t cu c s ng ñ y ñ v v t ch t, phong phú v tinh th n. 19
 20. 20. T i sao c n KHKD? Thi t b ki m soát (ph n ánh quá kh ): Phát hi n và tìm hi u sai l ch so v i k ho ch Rút ra bài h c t các thành công và th t b i Công c tài chính (s d ng bên ngoài): Khai thác v n t nhà ñ u tư và ngân hàng 20
 21. 21. T m quan tr ng c a KHKD Bu c ta xem xét k t t c các khía c nh c a tri t lý kinh doanh, công vi c kinh doanh ñ thi t l p các ch tiêu Giúp doanh nghi p ñ t m c ñích kinh doanh m t cách hi u qu và tránh lãng phí các ngu n l c 21
 22. 22. T m quan tr ng c a KHKD Công c qu n lý Thư c ño m c ñ th c hi n Công c thông tin và thi ñua Công c tìm ki m ngu n tài chính 22
 23. 23. Khi nào c n KHKD? KHKD c n khi doanh nghi p: M r ng s n xu t kinh doanh C i ti n ch t lư ng / năng su t Nâng c p / hi n ñ i hoá Phát tri n SP /DV, th trư ng m i Kh i s doanh nghi p KHKD c n ñư c phát tri n, c p nh t ñ nh kỳ 23
 24. 24. Ai chu n b KHKD? Nh ng ngư i ch Cán b qu n lý ch ch t Các chuyên gia tư v n (v m c tiêu, thông tin, k năng...) 24
 25. 25. Ai s d ng KHKD? Nh ng ngư i ch Các nhà qu n lý Ch ñ u tư, ngân hàng, t ch c tài chính Các ñ i tác, cơ quan qu n lý,... 25
 26. 26. K t c u KHKD 1. Tóm t t t ng quan 5. KH s n xu t 2. Mô t công ty/ d án 6. KH qu n lý 3. Mô t s n ph m 7. KH tài chính 4. KH th trư ng 8. Phân tích r i ro 9. Ph l c 26
 27. 27. Phân công vi t KHKD Ngư i Ngày n p Ngày K tc u vi t b n th o hoàn thành Tóm t t t ng quan Mô t công ty/ d án Mô t s n ph m KH th trư ng KH s n xu t KH qu n lý KH tài chính Phân tích r i ro Ph l c 27
 28. 28. 10 tiêu chí c a KHKD hi u qu 1.Mô t rõ ràng s n ph m và d ch v 2.Ki n th c v th trư ng sâu 3.Có l i th lâu dài 4.Kinh nghi m, s tin c y c a các ch s h u 5.Ki n th c sâu v c nh tranh 28
 29. 29. 10 tiêu chí c a KHKD hi u qu 6. D báo tài chính t dư i lên 7. D báo chi phí và doanh thu tin c y ñư c 8. ðánh giá r i ro và phân tích ñ nh y c m 9. Các ñi m m c thành công 10.Yêu c u v v n và tr lãi 29
 30. 30. Tri t lý K ho ch Doanh kinh doanh kinh doanh nghi p tt tt Huy ñ ng Thành vn công 30
 31. 31. N i dung T ng quan v KHKD K ho ch kinh doanh 31
 32. 32. T ng quan quy trình l p KHKD •Ai? •Khi n o? •Nhu cÇu? •C¸i g×? •§ãng gãi •Nh− thÕ n o? •KÕt qu¶? • ®©u? Tæ chøc X¸c ®Þnh Ph©n tÝch KH L−îng ho¸ mét c¸ch v m« t¶ v lËp KH KD v tæng kÕt hÖ thèng 4.ChiÕn l−îc 10.Tãm t¾t 1.C«ng ty/ 7.Tæng hîp c¸c marketing/ KH tæng quan dù ¸n nguån lùc b¸n h ng cÇn thiÕt 11.Môc lôc 2.S¶n phÈm 5.S¶n xuÊt / vËn / dÞch vô 8.Dù kiÕn c¸c 12.Phô lôc/ h nh ho¹t ®éng minh ho¹ 3.ThÞ tr−êng 6.KH qu¶n lý 9.KH t i chÝnh 32
 33. 33. T ng quan KHKD Ta là ai? Công vi c kinh doanh hi n t i c a ta là gì? (s n ph m / d ch v , th trư ng) Ta d ñ nh làm gì? Ta s t ch c và qu n lý như th nào? K ho ch tài chính và d báo Phân tích r i ro T i sao thành công? 33
 34. 34. Tóm t t t ng quan M c tiêu: Giúp hi u nhanh Tăng và thu hút s chú ý ñâu? Khi nào và ðư c vi t sau khi vi t xong KHKD • Tránh mơ h và nông c n • Tránh vi c l p KHKD duy ý chí (theo nh ng gi ñ nh ban ñ u) ð nh ng trang ñ u c a KHKD 34
 35. 35. Cơ c u ho t ñ ng Nhân l c L ch s phát tri n S n ph m Hi n trang Công ty Các ngu n l c KH cho tương lai Các k t qu 35
 36. 36. Công ty L ch s thành l p Ch s h u Nhân s ch ch t và nhân viên Cơ c u t ch c và qu n lý S n ph m / D ch v Quy trình công ngh và trang thi t b Th trư ng M c ñ thành công 36
 37. 37. D án T i sao c n d án này? S n ph m / D ch v ? Quy trình công ngh và trang thi t b ? 37
 38. 38. Ti p c n bán hàng M« t¶ C¸c lîi Ých (lý do mua) C¸c øng dông S¶n phÈm T×nh tr¹ng / dÞch vô ph¸t triÓn Dù b¸o t−¬ng lai 38
 39. 39. S n ph m và d ch v Mô t các s n ph m hay d ch v : ð c ñi m v t ch t: hình nh, b n v , bi u ñ ... Công d ng và s h p d n ñ c bi t Giai ño n phát tri n Ng n g n và trung th c Gi i thích các l i ích c a s n ph m /d ch v Không quá khô c ng k thu t 39
 40. 40. Phân tích th trư ng Ph©n tÝch ThÞ tr−êng kh¸ch h ng ThÞ tr−êng Ph©n tÝch thùc tÕ c¹nh tranh C¹nh tranh 40
 41. 41. KH th trư ng Mô t khách hàng Qui mô th trư ng Phân tích c nh tranh Chi n lư c marketing Phương pháp bán hàng T ch c bán hàng ð nh giá 41
 42. 42. Khách hàng ti m năng như ti n trong tài kho n c a công ty 42
 43. 43. Khách hàng ti m năng như dòng máu c a m t cơ th kho m nh 43
 44. 44. Mô t khách hàng Phân b ñ a lý ð a ñi m khách hàng ð a ñi m cơ s s n xu t / d ch v Các l i th khu v c Dân s 44
 45. 45. Mô t khách hàng Ho t ñ ng chung c a khách hàng S n xu t hay d ch v (s n xu t hay tiêu dùng) Cơ quan nhà nư c hay các t ch c khác Cá nhân 45
 46. 46. Mô t khách hàng V trí trách nhi m c a ngư i mua Ch doanh nghi p Ngư i qu n lý Nhân viên Cá nhân 46
 47. 47. Mô t khách hàng Các ñ c ñi m cá nhân c a ngư i mua Tu i Nh ng ñ c ñi m th ch t Gi i tính M c thu nh p S thích M i liên h chính tr … 47
 48. 48. Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m c a chính ph Niên giám th ng kê Báo cáo tình hình kinh t xã h i K t qu ñi u tra m c s ng, vi c làm (TC TKê) Báo cáo t ng k t năm c a các b , ngành ð án qui ho ch phát tri n ngành Danh m c d án ñã ñ u tư và kêu g i ñ u tư 48
 49. 49. Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m ñ a phương Niên giám th ng kê Chi n lư c, qui ho ch phát tri n KTXH K t qu ñi u tra c a C c th ng kê, ban ngành Báo cáo t ng k t c a các cơ quan ch c năng 49
 50. 50. Xác ñ nh th trư ng t ng th Các n ph m c a các hi p h i chuyên môn Niên giám kinh doanh c a VCCI… CSDL c a ñơn v thành viên c a VCCI… Các n ph m khác Các n ph m c a các t ch c qu c t Internet … 50
 51. 51. Mô t th c tr ng th trư ng Có bao nhiêu ngư i mua ti m năng Th trư ng r ng như th nào M c ñ thư ng xuyên mua s n ph m S lư ng mua Quy mô th trư ng tính b ng ti n 51
 52. 52. D ñoán di n bi n c a th trư ng M i n i, ñang phát tri n hay ñã chín mu i M c ñ s d ng có thay ñ i theo th i gian? M c ñ liên quan ñ n v n ñ ng c a n n KT nh hư ng c a các CS c a Chính ph 52
 53. 53. Phân tích th trư ng S n ph m/ d ch v có th không bán ñư c vì: Khách hàng không c n ñ n Khách hàng không ñ ti n ñ mua Khách hàng th y không ti n khi dùng Khách hàng c m th y r i ro khi mua hay dùng 53
 54. 54. Phân tích th trư ng S n ph m/ d ch v có th không bán ñư c vì: Khách hàng mua t ñ i th c nh tranh Khách hàng không bi t doanh nghi p c a ta Ph i xác ñ nh và hi u th trư ng m c tiêu và khách hàng v i nhu c u và mong mu n c a h , và s c nh tranh trên th trư ng 54
 55. 55. Khách hàng không mua s n ph m/ d ch v mà mua gi i pháp cho v n ñ c a h 55
 56. 56. Khách hàng là Thư ng ñ 56
 57. 57. Tìm hi u th trư ng m c tiêu M c tiêu: Xác ñ nh th trư ng m c tiêu Xác nh n nhu c u v s n ph m và d ch v Các câu h i c n ph i tr l i: Th trư ng m c tiêu là gì? Làm th nào b n xác ñ nh (nh n ra) nó? ð l n? Xu hư ng? 57
 58. 58. Tìm hi u th trư ng m c tiêu Các câu h i c n ph i tr l i: Khách hàng th c s c n và thích? Có th xác nh n, ki m tra tr l i các câu h i? Lưu ý: doanh nghi p c n th ph n càng cao thì càng c n mô t chi ti t và c th 58
 59. 59. Tiêu chí ch n th trư ng m c tiêu 1. ð c ñi m nh n di n (có bi t, hi u KH ti m năng?) 2. ð l n th trư ng (có ñ l n ñ t n t i và tăng trư ng như d báo?) 3. Kh năng ti p c n (có th ti p c n KH ñ xúc ti n và bán hàng?) 4. Ti m năng tăng trư ng 5. S b o v ñ i v i c nh tranh 59
 60. 60. Tìm hi u ñ i th c nh tranh Ai là, và s là ñ i th c nh tranh c a ta? Nh ng nh hư ng h có th gây ra cho ta? ði m m nh và ñi m y u c a h là gì? ði m m nh ñ c bi t c a doanh nghi p ta (SP/DV) trong th trư ng m c tiêu? Làm sao ñ KH nh n ra ñi m m nh ñó? Làm gì ñ duy trì, tăng cư ng l i th ñó? 60
 61. 61. ð i th c a ta là ngư i giúp ñ ta 61
 62. 62. Chi n lư c marketing/ KH bán hàng Giao h ng X¸c ®Þnh triÓn väng Doanh sè KH PP KH trung b×nh b¸n h ng tiÕp cËn tiÕp cËn §Þnh gi¸/ Ph©n tÝch lîi nhuËn c¹nh tranh 62
 63. 63. Chi n lư c marketing Ví d v các chi n lư c marketing c nh tranh Giá th p Ch t lư ng cao D ch v hoàn h o ð c quy n trong m t th trư ng ngách nh M i chi n lư c trên ñ u ñư c h tr b i các bi n pháp và k ho ch qu n lý, t ch c và v n hành thích h p 63
 64. 64. Hai l i thư ng g p 1.Ta không nhìn s n ph m / d ch v theo phương di n khách hàng ti m năng 2.Không t p trung vào khác bi t hoá s n ph m / d ch v ñ ñáp ng t t nhu c u ñã ñư c xác ñ nh trong ño n th trư ng ñã ñư c xác ñ nh 64
 65. 65. Chìa khoá thành công Tính c th : ðáp ng các nhu c u ñ c bi t c a m t nhóm ngư i tiêu dùng h p và có th xác ñ nh ñư c Tính khác bi t: Cung c p hàng hoá / d ch v khác bi t m t cách tương ñ i ñ tho mãn các nhu c u ñó Tính hoàn h o: Cung c p d ch v m t cách hoàn h o 65
 66. 66. Marketing ch là m t hình th c văn minh c a chi n tranh, trong ñó h u h t các tr n ñánh ñ u giành th ng l i b ng l i nói, ý tư ng và cách tư duy ch t ch . 66
 67. 67. KH s n xu t Phát tri n s n ph m: Các kh năng, các ho t ñ ng ñã lên k ho ch Phát tri n s n ph m cu i cùng K ho ch s n xu t: Quá trình v n hành s n xu t hay cung c p DV Nhà máy, thi t b , nguyên li u, Lð c n thi t Kh năng c a doanh nghi p và nh ng c n tr 67
 68. 68. KH s n xu t B o dư ng Các d ch v h tr Các nh hư ng bên ngoài: Lu t môi trư ng Lu t lao ñ ng Phúc l i,... 68
 69. 69. Quá trình s n xu t/ v n hành C¸c ph−¬ng ph¸p KH s¶n xuÊt / Nguyªn liÖu v vËn h nh nguån lùc C¸c Ph©n tÝch ph−¬ng tiÖn c¹nh tranh 69
 70. 70. KH qu n lý Ban qu n lý và các nguyên t c qu n lý (năng l c c a nh ng ngư i gi vai trò ch ch t trong doanh nghi p) Nh ng ngư i sáng l p Nh ng nhà ñ u tư Nh ng nhân viên ch ch t Nh ng nhà tư v n và ñ i tác chính,... 70
 71. 71. K ho ch qu n lý C¸c chøc C¸c kü Nh©n lùc chñ n¨ng ®iÒu n¨ng cÇn yÕu/ C¸c nguån h nh thiÕt kü n¨ng KÕ ho¹ch qu¶n lý VÊn ®Ò quyÒn së h÷u 71
 72. 72. KH qu n lý Sơ ñ t ch c: M i quan h và s phân chia trách nhi m Chi n lư c, chính sách t ch c, tuy n d ng: Hư ng d n l a ch n, ñào t o và ñãi ng NV 72
 73. 73. Năng l c chính L i th c nh tranh chính c a DN là gì? K năng, kinh nghi m Liên k t, cam k t và trung thành Công ngh Th u hi u th trư ng Sáng t o Cách duy trì l i th ñ c nh tranh 73
 74. 74. Nh ng m c chính M c tiêu: ñ t toàn b d án (các ho t ñ ng và m c ñích) lên m t khung th i gian d ki n L i ích cho các ch doanh nghi p L ch trình các ho t ñ ng Các m c ñích ñ ki m tra quá trình th c hi n L i ích cho nh ng ngư i ñ c bên ngoài: ðánh giá ñúng s h p d n c a doanh nghi p 74
 75. 75. KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 75
 76. 76. KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 76
 77. 77. M c tiêu c a KH TC Trình bày ñ y ñ và tin c y các d báo v ho t ñ ng tài chính c a DN. D li u, phương pháp d báo ñư c s d ng Các PA ph i ñư c xét ñ h n ch r i ro Ph i ñư c t ng k t, ñi u ch nh ñ nh kỳ Ph i nh t quán v i các ph n khác c a KHKD 77
 78. 78. K ho ch tài chính là ngôn ng c a DN và các ñ i tác có liên quan 78
 79. 79. Khái quát v l p KHTC T ng h p và Xð D ki n ngu n l c thu nh p và chi phí B ng cân ñ i KT Báo cáo thu nh p d ki n d ki n Báo cáo dòng ti n d ki n Tính toán các ch tiêu phân tích 79
 80. 80. KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 80
 81. 81. T ng h p các ngu n l c M c ñích Các chi phí ñ u tư c ñ nh và ban ñ u Nhu c u v v n, l a ch n ngu n v n 81
 82. 82. T ng h p các ngu n l c M c ñích T p h p, tính toán và x p x p các chi phí thành l p và ho t ñ ng Xác ñ nh nhu c u v n và ngu n 82
 83. 83. T ng h p các ngu n l c c n thi t T ng Chi phí ban ñ u L ch bi u ñ u tư hp Các Chi phí ðT TSCð các ngu n l c V n lưu ñ ng Ngu n nhu c n thi t ñ u tư Hàng t n kho ñ u kỳ cu 83
 84. 84. T ng h p các ngu n l c Chi phí ban ñ u: Chi phí thành l p: Chi phí v pháp lý Gi y phép... Chi phí nghiên c u,ñi u tra, kh o sát,thi t k , ñ n bù gi i to , tư v n Chi phí SX th , xúc ti n thương m i... 84
 85. 85. T ng h p các ngu n l c Chi phí ñ u tư TSCð: Nhà xư ng: Văn phòng, Kho, Xư ng... Máy móc trang thi t b , phương ti n v n t i... Chi phí l p ñ t ch y th TSCð vô hình khác:B n quy n công ngh ... 85
 86. 86. T ng h p các ngu n l c T ng h p các ngu n l c ñã Xð ph n KH khác Xð nhu c u c n thi t khác; D phòng; Cân ñ i năng l c Quy t ñ nh mua s m (KH) ho c thuê mua( T.thuê) Xác ñ nh các ngu n cung c p Xð chi phí th c t , s p x p lôgíc theo nhóm ð nh bi u th i gian cho các ngu n l c 86
 87. 87. T ng h p các ngu n l c Xác ñ nh nhu c u v n, l a ch n ngu n v n T ng h p NC v n ñ u tư ban ñ u và v n c ñ nh Xác ñ nh nhu c u v n lưu ñ ng: • Phương pháp tr c ti p • Phương pháp gián ti p • Phương pháp tính t l so v i doanh thu 87
 88. 88. T ng h p các ngu n l c L a ch n các ngu n v n: • Căn c ngu n hình thành: – V n ch : V n t có, ð i tác, Nhà ñ u tư – V n vay: Vay ngân hàng, H hàng b n bè, Tín d ng thương m i, Thuê tài s n... • Căn c ph m vi huy ñ ng v n: – Ngu n v n bên trong: KHTSCð, LN tái ñ u tư... – Ngu n v n bên ngoài: Vay ngư i thân; Vay NH; Thuê TS; Phát hành ch ng khoán; LD liên k t... 88
 89. 89. T ng h p các ngu n l c L a ch n các ngu n v n: Nh ng lưu ý khi huy ñ ng v n t bên ngoàI: • Chi phí s d ng v n • Cơ c u ngu n v n • Ưu như c ñi m c a t ng hình th c huy ñ ng 89
 90. 90. Con ñư ng làm giàu nhanh nh t là dùng ti n ngư i khác ñ ñ u tư 90
 91. 91. Quan ñi m c a ngân hàng ð c ñi m: Năng l c th c t , trung th c, tín nhi m... KQ ho t ñ ng quá kh và l ch s tín d ng Dòng ti n: ðáp ng d ch v cho vay và tr n ð ti n m t ñ ñ i phó v i b t ñ nh th trư ng 91
 92. 92. Quan ñi m c a ngân hàng Th ch p Cam k t tr n : Th i gian và ti n v n c a DN Th trư ng 92
 93. 93. Ta ch cho ngư i vay vì s giàu có c a c a chính ta 93
 94. 94. Ngân hàng và nhà ñ u tư Ngân hàng: Tránh r i ro Kh năng tr n T l lãi su t L ch trình hoàn tr n Nhà ñ u tư: Tránh r i ro Kh năng thu h i v n Ki m soát qu n lý Kh năng sinh l i 94
 95. 95. KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 95
 96. 96. K t qu ho t ñ ng d ki n D ki n thu nh p KH bán hàng D ki n Báo cáo Chi phí BH thu nh p thu nh p và Chi phí SX KH s n xu t và tr c ti p Báo cáo Chi phí TC khác Chi phí KH qu n lý QLDN 96
 97. 97. K ho ch kinh doanh là b c chân dung tương lai c a DN 97
 98. 98. K t qu ho t ñ ng d ki n M c ñích Các gi thi t D báo thu nh p và chi phí Báo cáo dòng ti n B ng cân ñ i k toán Các ch tiêu ñánh giá 98
 99. 99. M c ñích T ng h p toàn b KH ñã phác th o, ch ra hi u qu , c th hoá cho các năm. Tính toán nhu c u ti n, phân tích năng l c tài chính, giá tr tương lai có th ñ t. 99
 100. 100. Các gi thi t thông d ng Nguyên t c k toán d n tích Th i gian giao hàng, th i gian nh n ti n Lư ng t n kho, tín d ng c a nhà cung c p Ti n m t t n ñ u kỳ Ti n lương, BHXH... T l kh u hao Thu su t VAT, TNDN Huy ñ ng v n và các ñi u ki n huy ñ ng 100
 101. 101. Các gi thi t thông d ng Ti n ñ và giá tr ñ u tư máy móc thi t b , nhà xư ng Chi phí nghiên c u phát tri n s n ph m m i: s lư ng, giá tr và th i gian Chi phí qu n lý Chi phí bán hàng Khác: D tính chia l i t c c ph n... 101
 102. 102. D báo thu nh p và chi phí D báo bán hàng: Theo kỳ (tháng, quí, năm) Theo s n ph m / d ch v Theo nhóm khách hàng khi c n Có nhi u phương án và phân tích “n u... thì” Lưu ý s nh hư ng c a bán hàng tr ch m 102
 103. 103. D báo thu nh p và chi phí Chi phí v n hành: Chi phí s n xu t tr c ti p: ti n lương, NVL... Chi phí qu n lý chung Chi phí bán hàng Chi phí khác: B o dư ng, d ch v , thu , lãi vay, b o hi m... 103
 104. 104. D báo thu nh p và chi phí Căn c s li u trong các KH trư c (KH bán hàng, KH s n xu t, KH qu n lý) L a ch n: Ngu n NVL,ñ/m tiêu hao; Tuy n d ng hay thuê nhân công ... Dùng quan ñi m c ng d n ñ tính CP và LN Xð và ch ng minh các gi thi t quan tr ng 104
 105. 105. Báo cáo thu nh p Mô t k t qu kinh doanh qua các ch tiêu doanh thu, chi phí, lãi Giúp ñánh giá m c ñ sinh l i 105
 106. 106. Báo cáo thu nh p Doanh thu Giá v n hàng bán L i nhu n g p Chi phí ho t ñ ng: Chi phí bán hàng, Chi phí qu n lý, KHTSCð L i nhu n ho t ñ ng Chi phí lãi vay L i nhu n trư c thu Thu thu nh p DN L i nhu n sau thu 106
 107. 107. Báo cáo dòng ti n Ph n ánh các lu ng ti n c a DN trong m t kho ng th i gian Th hi n kh năng t o ra ti n, kh năng chi tr Th hi n m c ñ ph thu c vào tài tr bên ngoài v ti n m t 107
 108. 108. Báo cáo dòng ti n Ti n thu (vào) trong kỳ Ti n chi (ra) trong kỳ Chênh l ch Ti n t n ñ u kỳ Ti n t n cu i kỳ 108
 109. 109. Báo cáo dòng ti n Chuy n các d trù TN, chi phí sang ti n m t Mô t s k t h p các ngu n ti n và ngu n b sung c n thi t Xð và ch ng minh các gi thi t quan tr ng 109
 110. 110. B ng cân ñ i k toán Ph n ánh v tài s n và các ngu n v n t o nên nó t i 1 th i ñi m Cho th y khái quát tình hình, ti m l c tài chính c a DN 110
 111. 111. B ng cân ñ i k toán Tài s n Ngu n v n TS lưu ñ ng Công n TS c ñ nh V n ch s h u 111
 112. 112. B ng cân ñ i k toán Tài s n Kỳ… Ngu n v n Kỳ… Tài s n lưu ñ ng N ng n h n Ti n Ph i tr Ph i thu Vay ng n h n TSLð khác N khác Tài s n c ñ nh N dài h n MM thi t b Vay dài h n Nhà xư ng N khác TSCð vô hình V n ch s h u T ng c ng T ng c ng 112
 113. 113. B ng cân ñ i k toán K t h p gi a TN, CP và các d trù dòng ti n Cách trình bày tuỳ thu c ñ nh hư ng 113
 114. 114. Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV) và T l thu h i n i b ( IRR) Giá tr th i gian c a ti n: • 1ñ hôm nay có giá tr nhi u hơn 1ñ ngày mai. • Ph thu c th i gian và t l lãi su t. • Quy v m t m c chu n th i gian. 114
 115. 115. Các ch tiêu ñánh giá Giá tr tương lai c a ti n: Là giá tr c a ñ ng ti n ñư c tăng lên theo 1 t l lãi su t và trong 1 kho ng th i gian nh t ñ nh • T l lãi su t càng cao, giá tr tương lai c a kho n ti n càng l n • Th i gian càng dài, giá tr tương lai c a kho n ti n càng cao 115
 116. 116. Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i c a ti n: Là giá tr c a ñ ng ti n trong tương lai ñư c qui v th i ñi m hi n t i, theo 1 lãi su t và 1 th i gian nh t ñ nh. • T l lãi su t (CK) càng cao, giá tr hi n t i c a kho n ti n càng nh ; • Th i gian càng dài, giá tr hi n t i c a kho n ti n càng th p. 116
 117. 117. Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV): ðưa các kho n thu, chi c a d án v giá tr hi n t i theo 1 lãi su t nh t ñ nh; So sánh v i nhau, chênh l ch chính là NPV Tiêu chu n: • NPV 0 D án ñư c ch p thu n • NPV 0 Lo i b d án • NPV = 0 Tuỳ thu c s c n thi t 117
 118. 118. Các ch tiêu ñánh giá Giá tr hi n t i ròng (NPV): Dùng ñ ñánh giá d án Thư ng ñư c ch ñ u tư quan tâm T l thu h i n i b (IRR): Là m c lãi su t làm cho giá tr hi n t i c a các kho n thu tương lai, b ng giá tr hi n t i cu v n ñ u tư. Là m c lãi su t, t i ñó NPV = 0 118
 119. 119. Các ch tiêu ñánh giá T l thu h i n i b (IRR): ðư c coi như doanh l i v n ñ u tư h a h n ñ t ñư c, trong TG ho t ñ ng c a d án. ðư c dùng ñ ñánh giá d án Thư ng ñư c ngư i cho vay quan tâm Tiêu chu n: D án ñư c ch p nh n, n u IRR t l thu h i yêu c u, và ngư c l i. 119
 120. 120. Các ch tiêu ñánh giá Ch s kh năng thanh toán. Ch s hi u qu / kh năng sinh l i. Ch s cơ c u v n. Ch s khác. 120
 121. 121. ði m hoà v n Là ñi m mà t i ñó T ng DT = T ng CP T i ñi m ñó DN không lãi, không l Không ph i là m c tiêu, mà là gi i h n th p nh t cho DN l a ch n qui mô KD 121
 122. 122. ði m hoà v n ði m hoà v n: Căn c thu nh p và chi phí Chi phí ñ c chia thành ñ nh phí và bi n phí 122
 123. 123. ði m hoà v n $ TR TC VC FC Qo Q 123
 124. 124. ði m hoà v n FC Qo = p - VC FC Qo x p = ( p - VC) / p 124
 125. 125. Phân tích các ch tiêu S d ng các d trù ñã th c hi n K t h p so sánh tiêu chu n ngành / các tiêu chu n c a lĩnh v c tài chính 125
 126. 126. Câu h i chính v KHTC Ho t ñ ng kinh doanh c a DN như th nào? B ng cân ñ i k toán, Báo cáo thu nh p, Báo cáo dòng ti n, các ch s tài chính Nh ng r i ro có th ? Làm th nào ñ ñương ñ u v i nó? Phân tích r i ro, ñ nh y Làm th nào ñ thu hút tài chính, cách hoàn tr ? K ho ch v n, lãi su t, th i h n tr 126
 127. 127. Cách ngân hàng nhìn KHTC Tính kinh t , tính kh thi ? Các d báo bán hàng và l i nhu n? (phân tích th trư ng) Các chi phí và ư c lư ng? Nh n bi t và ñ i phó r i ro? Lưu chuy n ti n t ? 127
 128. 128. Qui trình l p KH tài chính KH chi phí bán hàng và CP QL KH bán hàng Báo cáo dòng ti n Báo cáo thu nh p KH s n xu t KHCP s n xu t KH CP ñ u tư B ng CðKT d ki n 128
 129. 129. Không ai l p KH ñ th t b i, h ch th t b i khi không l p và trong khi l p KH 129
 130. 130. KH tài chính M c tiêu c a KH tài chính KHTC - Các ngu n l c c n thi t KHTC - K t qu ho t ñ ng d ki n 130
 131. 131. Phân tích r i ro R i ro: nh ng s ki n b t thư ng có th x y ra nh hư ng tiêu c c ñ n doanh nghi p Tăng giá nguyên v t li u b t thư ng Khách hàng l n và trung thành b phá s n Thay ñ i b t thư ng trong nhân s ... L i ích c a vi c phân tích r i ro Tránh các r i ro không c n thi t Gi m thi u các nh hư ng tiêu c c Thuy t ph c các nhà ñ u tư 131
 132. 132. Phân tích r i ro Nh n bi t và phân lo i r i ro Phân tích r i ro: ðo kh năng và quy mô c a r i ro Phân tích m c ñ nh y c m, các trư ng h p Qu n lý r i ro Ngăn ng a Chuy n giao và phân b l i r i ro Gi m thi u r i ro 132
 133. 133. Ph l c B n sao các văn b n pháp lu t, các phân tích khác mà ngư i xem c n thi t Gi y phép ñăng ký kinh doanh B ng ch ng v tài s n, các b ng ch ng khác Tóm t t lý l ch các nhà qu n lý Phân tích tài chính chi ti t và d báo 133
 134. 134. N i dung Khái ni m chung K ho ch kinh doanh 134
 135. 135. Thương trư ng là chi n trư ng Thao trư ng ñ m hôi Chi n trư ng ít ñ máu 135

×