Bab 1 pengenalan kepada kurikulum kemahiran hidup sekolah rendah

4,910 views

Published on

1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 1 pengenalan kepada kurikulum kemahiran hidup sekolah rendah

 1. 1. PENGENALAN KEPADA KURIKULUM KEMAHIRAN HIDUP SEKOLAH RENDAH<br /><ul><li>Definisikurikulum
 2. 2. Konsepdanjeniskurikulum
 3. 3. Kurikulumdanpendidikan
 4. 4. Latarbelakangfalsafahdanliputankurikulum</li></ul>TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 5. 5. DEFINISI KURIKULUM<br />Istilah Kurikulum<br />Berasal dari bahasa “Latin” kata akar “currere” yang bermaksud “Laluan” atau “jejak” dan membawa maksudnya ‘jurusan’ seperti dalam rangkaian kata ‘jurusan peperangan’ <br />Perkataan ‘Kurikulum’ dalam bahasa Inggeris pula mengandungi pengertian ‘jelmaan’ atau ‘metamorfosis’<br />Menurut ( kliebard, 1982 )kurikulum bermaksud<br />Paduan makna kedua-dua bahasa ini menghasilkan makan perkataan “kurikulum” ialah laluan dari satu peringkat ke satu peringkat <br />Perluasan makna ini memberikan pengertian ‘kurikulum’ dalam perbendaharaan kata pendidikan bahasa inggeris sebagai jurusan pengajian yang diikuti di sekolah.<br /> ( Kliebard, 1982 )<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 6. 6. “Kurikulum” dalam bahasa melayu dipengaruhi oleh maksud perkataan tersebut melalui Bahasa Inggeris <br />Ramai penulis Inggeris yang mengemukakan definisi ‘kurikulum’ sebagai istilah pendidikan. Di antaranya ialah :<br /> - Kurikulum sebagai pengalaman semua pengalaman yang rancang dan dikemukakan di oleh pihak sekolah<br /> - Kurikulum sebagai usaha usaha yang dirancang oleh pihak sekolah untuk membimbing murid memperolehi hasil pembelajaran<br /> - Kurikulum sebagai rancangan rancangan yang menyediakan kesempatan pembelajaran bagi memperolehi pelbagai tujuan yang berkaitan<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 7. 7. Kurikulum sebagai objektif - Kurikulum tidak berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh murid dalam situasi pembelajaran. <br /> - Ia menitikberatkan perkara yang akan dipelajari / dapat dilakukan (lebih menitikberatkan kepada keputusan perlakuan tetapi bukan perkara yang dilakukan. (Johnson, 1967 )<br />Kurikulum sebagai isi mata pelajaran ( Beauchamp,1968 ) - Dokumen bertulis yang melakarkan isi mata pelajaran yang akan diajarkan - Pada hakikatnya apa-apa sahaja yang di ajar di sekolah merupakan kandungan matapelajaran yang diajarkan menerusi berbagai matapelajaran, berbagai pilihan disiplin ilmu pengetahuan<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 8. 8. Kurikulum sebagai unsur kebudayaan <br /> - Pilihan daripada berbagai unsur budaya yang terdiri daripada ciri segajat, nilai am dan aspek khusus sesuatu budaya (Burtonwood, 1961 ) <br /> Kurikulum sebagai pembinaan insan <br /> - Pengetahuan dan pengalaman yang dibina semula oleh pelajar dibentuk dengan bersistem di bawah naungan sekolah untuk mempertingkatkan kemajuan pelajar mengawal pengetahuan dan pengalaman sendiri. <br /> - Realitinya kurikulum mengaitkan proses pembinaan pengetahuan dan pengalaman pelajar dengan kebolehannya memperbaiki kawalan terhadap pengetahuan dan pengalaman sendiri ( Tanner & Tanner 1980 )<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 9. 9. Menurut Posner (1995 ) kurikulum bermaksud<br />- Satu dokumentasi mengenai hasil pembelajaran <br /> - Silibus <br /> - Kerangka kursus<br /> - Buku teks<br /> - Keseluruhan kursus atau program <br /> - Pengalaman terancang<br />Definisi / Konsep Kurikulum<br /> Gagne (1974) <br /> Sebagai satu siri unit atau isi kandungan yang disusun sedemikian rupa supaya pembelajaran setiap satu unit dapat dicapai satu perakuan, sekiranya kebolehan ditentukan dalam unit sebelumnya telah dikuasai. <br /> Hirst ( 1975 )<br /> Sebagai satu program yang mengandungi aktiviti pembelajaran yang disusun oleh guru membolehkan murid mencapai objektif yang dirancangkan.<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 10. 10. Egan ( 1978 )<br />Kurikulumsebagaikandunganuntukdipelajaridandiperluaskanuntukmemasukikaedahataumetodologipengajaran<br />Kliebard ( 1982 )<br />Sebagailaluandarisatuperingkatkesatuperingkatataujurusanpengajian yang diikutidisekolah<br />Abdullah Mohd. Nor dan Ahmad Jaffni Hassan <br /> ( 1992 )<br />Semuapengalamanpembelajaran yang diorganisasikanuntukpelajar-pelajarpadasetiapperingkatdalaminstitusipendidikan<br />Saylor danAlexender ( 1974 )<br /> - Merupakanrancangan yang menyediakankesempatanpembelajaranbagimemperolehipelbagaitujuanmenyeluruhdanobjektifspesifik yang berkaitandengannya. <br /> - Rancanganinidibinaolehpusatpersekolahanuntuksesuatupopulasimuridsekolah.<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 11. 11. Johnson ( 1967 )<br /> Kurikulum tidak berkaitan dengan apa - apa yang dilakukan oleh murid dalam situasi pembelajaran <br /> Ia menitikberatkan keputusan perlakuan, bukan perkara yang dilakukan.<br /> Perkaitan antara kurikulum dengan proses pembelajaran berlaku secara hubungan ramalan, bukan hubungan akibat <br /> Ia menjelaskan ramalan atau hasrat yang hendak dicapai menerusi proses pembelajaran dengan lebih spesifik <br /> Ia menghuraikan keputusan proses pembelajaran yang dijangka akan tercapai melalui pembelajaran<br />Jawatan Kuasa Kabinet Mengkaji Dasar Pelajaran <br /> ( 1979 ) <br /> Kurikulum merupakan segala rancangan pendidikan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau institusi pendidikan untuk mencapai matlamat pendidikan<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 12. 12. Definisi Kurikulum Kebangsaan<br />….. Suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seorang murid dengan sepenuhnya dari segi rohani, jasmani, mental dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.<br /> Akta Pendidikan 1996 [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997 ]<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 13. 13. JENIS KURIKULUM<br />Kurikulum Rasmi<br /> Kurikulum yang terdapat dalam dokumen rasmi.<br />Kurikulum Operasi<br /> Kurikulum yang digunakan dalam bilik darjah.<br />Kurikulum Tersembunyi<br /> Perkara – perkara yang diajar dalam bilik darjah tetapi tidak terdapat dalam kurikulm rasmi.<br />Kurikulum Nol<br /> Subjek yang tidak diajar.<br />Ko-kurikulum Pengalaman terancang di luar bilik darjah. <br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 14. 14. Peranan Kurikulum<br /> - Perkembangan individu secara menyeluruh ( intelek, rohani, emosi dan jasmani )<br /> - Penerapan dan perkembangan nilai-nilai murni<br /> - Penyebaran ilmu pengetahuan<br /> - Pembentukkan masyarakat Malaysia yang bersatu padu<br /> - Melahirkan tenaga kerja mahir<br />( Laporan Jawatankuasa Kabinet, 1979 )<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 15. 15. LATAR BELAKANG FALSAFAH DAN LIPUTAN KURIKULUM<br />Berasal daripada perkataan Yunani, Phileosopic<br />Hikmah – mempunyai unsur – unsur nilai, pengetahun, kematangan dan pandangan jauh. <br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 16. 16. 3 bidang falsafah<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 17. 17. LIMA ALIRAN FALSAFAH DAR SEGI KEPERCAYAAN TENTANG ILMU DAN NILAI<br /><ul><li>FalsafahPendidikanPerenialisme</li></ul> - Mempercayaibahawailmudannilaiadalahbersifatkekal<br /> - Ilmu– keupayaanmemikirkansemula idea-idea yang sediaadadanmantap - Nilai – dianggapsebagaimutlak, tidakberubahdansejagat<br /><ul><li>FalsafahPendidikanProgresivisme - Mempercayaibahawailmudannilaiadalahsentiasaberubah. </li></ul> -Tujuanpendidikanialahuntukmenyediakanpelajarsupayadapatmenyesuaikandiridenganpersekitaran yang sentiasaberubah. <br /> - Ilmu – merupakanhasildaripadapengelamanpelajar yang diperolehmelaluikaedahsaintifik. - Nilai – adalahrelatifdanbolehberubahmengikutmasadansituasi<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 18. 18. <ul><li>FalsafahPendidikanRekonstruksionisme</li></ul>- Mempercayaibahawailmudannilaisentiasaberubah,tetapiiaperludipilihuntukmenhindarbahayadanmenjaminkeamananmasyarakat. <br />- Tujuanpendidikaniniadalahuntukmembentuksemulamasyarakatsupayamenjadicemerlangdalampersekitaran yang sentiasaberubah. <br />- Ilmu – hasildaripadapengalamanpelajar yang terkawaldenganbantuankaedahsaintifik. <br />- Nilai – adalahrelatifdanberubahmengikutmasadansituasi.<br /><ul><li>FalsafahPendidikanEsensialisme</li></ul>- Mempercayaibahawailmusentiasaberubah,tetapiiaperludipilihuntukmemenuhikeperluanorangramai. <br />- Tujuanpendidikaniniialahuntukmemupukwarganegarasupayabertanggungjawabsertamenguasaikemahiranbelajardanpekerjaan. <br />-Ilmu – hasildaripadacerapandanpenakulansertakonsep yang diabstrakkanpelajar. <br /> - Nilai – adalahmutlakdansentiasawujudyangdiperolehdaripadaperaturansemulajadi<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />
 19. 19. <ul><li>FalsafahPendidikanEksistensialisme</li></ul>- Mempercayaibahawailmudannilaiberubah, tetapiiaperludipilihuntukmembantukewujudan ( memenuhikeperluan ) individu. <br /> - Tujuanpendidikaniniialahuntukmemberiilmudannilaikepadaindividumengikutpotensimasing-masinguntukmenjadimanusia yang unik. <br /> -Ilmu – apa yang difikirkansesuaiuntukpembangunandiriseseorangindividu. <br /> - Nilai – adalahpilihanbebasseseorangindividumengikutpersepsimasing-masing.<br />TAJUL ASHIKIN BIN HASHIM<br />

×