III- Một số thang lương, bảng lương mẫu:
  BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP
    (Ban hµnh kÌm t...
- HÖ sè
Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x
møc l¬ng tèi thiÓu
2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B
- HÖ sè
Møc l¬ng
3...
2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B
- HÖ sè                 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7
Møc l¬ng
3. Chức danh nghề...
Thang Luong, Bang Luong Mau www.taichinhketoan.com.vn
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Thang Luong, Bang Luong Mau www.taichinhketoan.com.vn

6,175 views

Published on

Thang lương, bảng lương mẫu.
CTY CP Tư vấn đầu tư Thảo Nguyên Xanh
www.taichinhketoan.com.vn
ĐT: 0903034381
YM: ducmaivn@yahoo.com

Published in: Business, Technology, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,175
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Thang Luong, Bang Luong Mau www.taichinhketoan.com.vn

 1. 1. III- Một số thang lương, bảng lương mẫu: BẢNG LƯƠNG CỦA CÁC CHỨC VỤ QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång §¬n vÞ tÝnh: ......... ®ång CHỨC DANH HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V 1. Chñ tÞch HĐQT hoặc HĐTV - HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2. Thµnh viªn chuyªn tr¸ch H§QT, H§TV (trõ Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc) - HÖ sè Møc l¬ng 3. Tæng gi¸m ®èc, Gi¸m ®èc - HÖ sè Møc l¬ng 4. Phã tæng gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc - HÖ sè Møc l¬ng 5. KÕ to¸n trëng - HÖ sè Møc l¬ng 6. Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng - HÖ sè Møc l¬ng 7. Phã Trëng phßng vµ t¬ng ®¬ng - HÖ sè Møc l¬ng B¶ng l¬ng viªn chøc chuyªn m«n, nghiÖp vô (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång §¬n vÞ tÝnh: ......... ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC BËc/HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V VI VII 1. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A
 2. 2. - HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B - HÖ sè Møc l¬ng 3. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .... ... ... ... ... ... ... ... - HÖ sè Møc l¬ng ....... B¶ng l¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång §¬n vÞ tÝnh: ......... ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC BËc/HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V VI VII 1. Nh©n viªn v¨n th - HÖ sè Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu 2. Nh©n viªn phôc vô - HÖ sè Møc l¬ng … .. ... ... ... ... ... ... ... B¶NG l¬ng c«ng nh©n, nh©n viªn trùc tiÕp s¶n xuÊt, kinh doanh (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè.........ngµy....th¸ng.....n¨m ....cña.....) Møc l¬ng tèi thiÓu ¸p dông:..................®ång §¬n vÞ tÝnh: ......... ®ång CHỨC DANH NGHỀ HOẶC CÔNG VIỆC BËc/HÖ sè, møc l¬ng I II III IV V VI VII 1. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc A - HÖ sè A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 Møc l¬ng cña mçi bËc = hÖ sè cña bËc ®ã x møc l¬ng tèi thiÓu
 3. 3. 2. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc B - HÖ sè B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 Møc l¬ng 3. Chức danh nghề hoặc c«ng viÖc .... ... ... ... ... ... ... ... - HÖ sè Møc l¬ng .....

×