Niche market powerpoint

4,953
-1

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
4,953
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
112
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Niche market powerpoint

 1. 1. Niche Market
 2. 2. ลักษณะทัวไปของกลุ่ม Niche Market ่• “ตลาดกลุ่มเฉพาะ” หรือ “Niche Marketing” ซึ่งถือเป็ นกระบวนการ ในการหาส่ วนต่างของตลาดที่สามารถทากาไรได้โดยการตอบสนอง สิ นค้าหรื อบริ การที่เป็ นความต้องการสิ นค้าหรื อบริ การนั้น ๆ ต้องมีท้ ง ั “ความแตกต่าง” และ “ความโดดเด่น” ที่เห็นได้ชดเจนเฉพาะตัวของ ั ลูกค้า หรื อผูบริ โภค ้• นิช มาร์ เก็ต(Niche Market) ที่มีการแข่งขันน้อยกว่าตลาดทัวไปที่มุ่ง ่ มวลชนจานวนมากหรื อ แมส มาร์ เก็ต (Mass Market) ซึ่งมี ผูประกอบการรายใหญ่ครองตลาดอยูแล้ว ทั้งนี้ แม้วาตลาดเฉพาะกลุ่ม ้ ่ ่ หรื อนิช มาร์ เก็ต จะเป็ นตลาดกลุ่มย่อยที่แยกออกมาจากตลาดใหญ่ แต่ ลูกค้าในกลุ่มนี้ก็มีกาลังซื้ อที่สูง
 3. 3. ปัจจัยทีส่งผลต่ อการเปลี่ยนแปลงและการเกิดขึนของ Niche Market ่ ้ปัจจัยภายนอก External Influences ปัจจัยภายในInternal Influences• วัฒนธรรม - การรับรู้• ลักษณะประชากรศาสตร์ - การเรี ยนรู้• ชนชั้นทางสังคม - แรงจูงใจ• กลุ่มอ้างอิง - บุคลิกภาพ - ทัศนคติ - วิถีชีวต ิ
 4. 4. ตัวอย่ างบริษท ทีทาการตลาดกับในกลุ่ม Niche Market ั ่
 5. 5. ประวัตร้านกาแฟสตาร์ บัคส์ ิ• ช่วงทศวรรษที่ 70 หรื อเริ่ มต้นปี พ.ศ. 2514ร้านกาแฟสตาร์ บคส์แห่งแรกได้ถือกาเนิดขึ้น โดยตั้งชื่อร้านจากตัวละครในเรื่ อง Moby Dick ั• ช่วงทศวรรษที่ 80 หรื อเริ่ มต้นปี พ.ศ. 2524มร. โฮวาร์ด ชูลท์ส ร่ วมงานกับสตาร์บคส์ในปี พ.ศ. 2525 หรื อค.ศ. 1982 ในระหว่างที่ ั เดินทางไปเจรจาธุรกิจที่ประเทศอิตาลี เขารู้สึกประทับใจกับร้านเอสเพรสโซ่ที่มีชื่อเสี ยง ในเมืองมิลานรู ปแบบและความเป็ นที่นิยมของร้ าน เป็ นแรงบันดาลใจให้ เขาอยากที่จะ สร้ างร้ านแบบนี ้ในเมืองซีแอตเติลช่วงทศวรรษที่ 90 หรื อเริ่ มต้นปี พ.ศ. 2534 สตาร์บคส์เริ่ มขยายธุรกิจจากเมืองซี แอตเติล ไปทัวประเทศสหรัฐอเมริ กาและทัวโลก ั ่ ่
 6. 6. ประวัติร้านกาแฟสตาร์ บัคส์• ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เป็ นต้นมา ั ั ่• ปรากฎการณ์ความนิยมสตาร์ บคส์ยงคงมีอยูอย่างต่อเนื่อง ปั จจุบน สตาร์ ั บัคส์มีร้านกาแฟกว่า 6,000 แห่งใน 30 ประเทศทัวโลก นอกจากกาแฟ ่ เอสเพรสโซ่• รสชาติเยียมแล้ว ลูกค้ายังสามารถเพลิดเพลินกับ ่• ชาทาโซ่ และแฟรบปูชิโน่เครื่ องดื่มปั่ นสู ตรพิเศษจากสตาร์ บคส์ ั
 7. 7. สตาร์ บัคส์ คอฟฟี่ ประเทศไทย• สตาร์บคส์ ที่ในเมืองไทย เริ่ มแรกเกิดจากฐานลูกค้าไฮเอนด์ที่สามารถ ั จ่ายเงินซื้ อกาแฟแก้วละเกือบร้อยบาท สร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟนอกบ้าน เป็ น Third Place ของคนหลายๆ คน และขยายมายังกลุ่มรองลงมาได้มากขึ้น ในช่วง 5 ปี หลัง ร้านสตาร์บคส์ คอฟฟี่ ได้เปิ ดตัวครั้งแรกในประเทศไทย เมื่อเดือนกรกฎาคม ั 2541 ณ. ห้างเซ็นทรัล ชิดลม โดยบริ ษท คอฟฟี่ พาร์ทเนอร์ส จากัด อันเป็ น ั บริ ษทร่ วมทุนระหว่างบริ ษท สตาร์บคส์ คอฟฟี่ จากัด และ บริ ษทเซ็นทรัล ั ั ั ั พัฒนาเป็ นผูริเริ่ มแนะนาสตาร์บคส์ให้แก่ลกค้าชาวไทย ้ ั ู• ในเดือนกรกฎาคม 2543 บริ ษท สตาร์บคส์ คอฟฟี่ จากัด ได้เข้ามาถือ ั ั สิ ทธิ์ กิจการทั้งหมดของบริ ษทคอฟฟี่ พาร์ทเนอร์ส จากัด อันเป็ นผลทาให้ ั สตาร์บคส์ในประเทศไทยดาเนินงานโดยบริ ษท สตาร์ บคส์ คอฟฟี่ ประเทศ ั ั ั ไทย จากัด นับจากนั้นเป็ นต้นมา
 8. 8. ผลิตภัณฑ์ของสตาร์บคส์ ั• ประกอบด้วยประเภทกาแฟผสมและไม่ผสมมากกว่า 30 ชนิด ประเภท เครื่ องดื่มปรุ งสด กาแฟ ชา ทั้งร้อนและเย็น• ประเภทผลิตภัณฑ์เครื่ องต้มกาแฟ Starbucks Barista ถ้วยกาแฟ ช็อกโกแลต และอื่นๆ ประเภทขนมอบ แซนด์วิช และสลัด ประเภทสื่ อบันเทิง (รายละเอียด อ่านล้อมกรอบ Starbucks Entertainment)• ประเภทสิ นค้าระดับตลาดโลก ได้แก่ เครื่ องดื่ม "Starbucks Frappuccino" ใน ขวดแก้ว "Discoveries Coffee Drink" เฉพาะในญี่ปุ่นและไต้หวัน• ประเภทบัตรสตาร์บคส์ สามารถเติมเงินได้ ซึ่ งในประเทศไทยก็มีบริ การนี้ ั แล้ว
 9. 9. Market Analysis (Market Share, Market Size)• ตลาดนี้สตาร์ บคส์ในไทยมูลค่า 4,700 ล้านบาท หรื อคิดเป็ นสัดส่ วน 5 ั เปอร์เซ็นต์ ของตลาดรวมผลิตภัณฑ์กาแฟ 21,000 ล้านบาทก็• ตัวเลขสตาร์ บคส์ในไทย ั 1 ล้านแก้วต่อเดือน เป็ นยอดขายรวมสตาร์ บคส์ทุกสาขา ั 250 คน ยอดเฉลี่ยลูกค้าต่อสาขา 8%เป็ นยอดเติบโตทุกปี อันดับ 1 กาแฟเป็ นเครื่ องดื่มร้อนที่คนไทยนิยม 75%ดื่มกาแฟนอกบ้าน 7 แก้วต่อสัปดาห์ ที่คนไทยดื่มกาแฟนอกบ้าน
 10. 10. SWOT Analysis ร้านกาแฟสตาร์บคส์ ั• S = STRENGTH จุดแข็ง เป็ นแบรนด์ระดับโลกการผลิตและคัดสรรกาแฟที่ มีคุณภาพ รสชาติอร่ อย พนักงานที่สามารถสร้างจุดขายให้สตาร์ บคส์ได้ และมีการสร้างแรงจูงใจ ั ด้วยค่าตอบแทนที่สูงพร้อมยังให้หุนพนักงาน ซึ่ งทาให้พนักงานรู ้สึกมีความ ้ เป็ นเจ้าของแบรนด์• W= WEAKNESSES จุดอ่ อน สตาร์บคส์เป็ นแบรนด์ที่มีการสื่ อสารผ่านโฆษณา และประชาสัมพันธ์ที่ไม่ ั ่ มากนัก โดยส่ วนใหญ่จะอยูในหนังสื อพิมพ์ และนิตยสาร ซึ่ งอาจจะส่ งผลให้ แบรนด์สตาร์บคไม่คึกคักเมื่อเปรี ยบเทียบกับคู่แข่งขัน ั
 11. 11. SWOT Analysis ร้านกาแฟสตาร์บคส์ ั• O= OPPORTUNITY โอกาส คนไทยยังดื่มกาแฟไม่มากนักเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ โดยเฉลี่ย คนไทยดื่มกาแฟสัปดาห์ละ 6 แก้ว 4 แก้วซื้ อดื่มนอกบ้าน ขณะที่มาเลเซี ย ดื่มคนละ 8 แก้ว สิ งคโปร์ 10 แก้ว และฟิ ลิปปิ นส์ดื่ม 13 แก้วเท่ากับ อเมริ กา และหากเทียบกับจานวนประชากรแล้ว ประเทศไทยมีถึง 66 ล้านคน สิ งคโปร์ มีเพียง 4 ล้านคน ปั จจุบนเทรนอายุลูกค้าที่เปลี่ยนไป เด็กวันรุ่ นเข้าร้านกาแฟมากขึ้น ั ทาให้มีโอกาสขยายฐานลูกค้า จากเดิมที่ลูกค้าส่ วนใหญ่อายุ 20 – 45 ปี เพิ่มเป็ นกลุ่มที่มีอายุนอยที่สุดเริ่ มตั้งแต่ 16 ปี ้
 12. 12. SWOT Analysis ร้านกาแฟสตาร์บคส์ ั• T= THREATอุปสรรค์ ธุ รกิจร้านกาแฟมีมลค้าการเติบโตสู งมากในแต่ละปี ซึ่ งมีผลให้การ ู ่ แข่งขันทางธุ รกิจกาแฟกันสู งไม่วาจะเป็ นร้านกาแฟระดับพรี เมียม ไป จนถึงร้านกาแฟระดับท้องถิ่นมีการเกิดขึ้นของคู่แข่งขันหน้าใหม่อยู่ ตลอดเวลา เทรนผูบริ โภคเปลี่ยนไปจากอดีตทาให้ปัจจุบนผูบริ โภคสนใจใน ้ ั ้ สภาพแวดล้อมลอบตัวมากขึ้น เช่น สิ่ งแวดล้อม การมีส่วนร่ วมทาง สังคม เป็ นสิ่ งที่ธุรกิจจะต้องให้ความสาคัญ
 13. 13. Competitors (วิเคราะห์ คู่แข่ งขัน)• ลักษณะกิจ การร้านกาแฟสด กาแฟโบราณ• ชื่ อธุรกิจ (ไทย) ทรู คอฟฟี่ ช็อป TrueCoffee ShopS = STRENGTH จุดแข็ง มีคอบเซปต์บริ หารครบทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์ สไตล์อย่างการ ดื่มกาแฟ และGadget ภายใต้ชื่อ ทรู ไลฟ์ ั การสร้างความสะดวกให้กบลูกค้าที่เข้ามาดื่มกาแฟที่สามารถทา ธุ รกรรมอื่นๆได้ เช่นการจ่ายบิลค่าน้ า ค้าไฟ และค้าโทรศัพท์
 14. 14. Competitors (วิเคราะห์ คู่แข่ งขัน)• W= WEAKNESS จุดอ่ อน ทรูคอฟฟี่ เป็ นร้ านกาแฟน้ องใหม่ซงมีอายุได้ เพียง 3 เมื่อเทียบกับ ึ่ คูแข่งถือเป็ นร้ านกาแฟน้ องใหม่ ที่ยงมีประสบการณ์และความ ่ ั เชี่ยวชาญด้ านกาแฟน้ อย การเติบโตและปริมาณการขยายแฟรนไซร์ ในเวลาอันรวดเร็ว ซึงทา ่ ให้ ทรูคอฟฟี่ มีชองทางขายมากขึ ้นก็จริง แต่สาหรับการควบคุม ่ มาตรฐาน การบริ หารในแต่ละสาขาให้ ประสบผลสาเร็จก็อาจจะทาได้ ยากขึ ้น
 15. 15. Competitors (วิเคราะห์ คู่แข่ งขัน)• ลักษณะกิจการ การร้านกาแฟสด กาแฟโบราณ• ชื่ อธุรกิจ (ไทย) คอฟฟี่ เวิลด์• S = STRENGTH จุดแข็ง แบรนด์ระดับ World Class โดยร้านคอฟฟี่ เวิลด เป็ นแบรน์ไทยที่ ์ เติบโตมาพร้อมๆกับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟของคนไทย การตกแต่งร้านที่หรู หรา และความใกล้ชิด การบริ การส่ งถึงโต๊ะ ลูกค้า ในขณะที่ร้านกาแฟทุกแห่งลูกค้าจะต้องคอยรับกาแฟท่หน้า เคาน์เตอร์
 16. 16. Competitors (วิเคราะห์ คู่แข่ งขัน)• W= WEAKNESS จุดอ่ อน คอฟฟี่ เวิลด์เป็ นแบรนด์ที่อยู่คกบคนไทยมาเป็ นเวลานาน กว่า 10 ู่ ั ปี แต่กลับมีสาขาเพียง 80 สาขา ซึงมีชองทางที่ผ้ บริ โภคสามารถเข้ าถึง ่ ่ ู ยาก และมีการสื่อสารด้ านการตลาดค่อนข้ างน้ อย
 17. 17. Consumer Behavior (6 W 1H)• ผู้บริโภคซื้ออะไร (What does the consumer buy?) Productเหตุผล 3 ข้อแรกที่ลูกค้าเข้าร้าน -รสชาติกาแฟอร่ อย คุณภาพเยียม ่ -พนักงานมีความเป็ นกันเอง -บรรยากาศ Third Place Wi-Fi Internet• ใครอยู่ในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) ้ ลูกค้าส่วนใหญ่อายุ 20-45 ปี กลุ่มลูกค้าของสตาร์ บคส์ ส่วนใหญ่เป็ นคนชั้นกลางในเมืองที่ ั ค่อนข้างมีการศึกษา หรื อพยายามอ้างอิงตัวเองกับการเป็ นคนมีการศึกษา การใช้ภาษาอังกฤษใน ั ั การโฆษณาประชาสัมพันธ์ร้าน หรื อการสร้างมาตรฐานแบบอเมริ กนให้กบสินค้าและบริ การ จึง เข้ากันได้ดีกบรสนิยมของคนกลุ่มนี้ ัเด็กวัยรุ่ นอายุนอยสุดเริ่ มตั้งแต่ 16 ปี ้• ผู้บริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) “ร้ านกาแฟสตาร์ บัคส์ ”ในประเทศไทยอยู่ 137 สาขา เฟอร์นิเจอร์ : เกือบทั้งหมดจาก ต่างประเทศ ตั้งแต่โต๊ะ เก้าอี้ จนถึงกระดาษทิสชู
 18. 18. Consumer Behavior (6 W 1H)• ผู้บริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) สตาร์ บคส์ส่วนใหญ่จะอยูในพื้นที่การค้าชั้นนาจึงมีผบริ โภคแวะเวียน ั ่ ู้ เข้ามาตลอดทั้งวัน ซึ่ งอาจจะเป็ นช่วงพักหลังการทางาน และมากในช่วง วันสุ ดสัปดาห์ที่ผบริ โภคจะนิ ยมมาพบปะในกลุ่มเพื่อนและ ครอบครัว ู้• ทาไมผู้บริโภคจึงซื้อ (Why does the consumer buy?) “สตาร์ บคส์ ” วางตัวเอง Third Place บ้านหลังที่สามให้ลูกค้า ั ั เข้ามาหาประสบการณ์กบการดื่มดารสชาติกาแฟ และเสพบรรยากาศ ซึ่ ง ลูกค้าสามารถนังนานเท่าไหร่ ก็ได้ สามารถเติมครี ม น้ าตาลได้ตามใจ ่ ชอบ
 19. 19. Consumer Behavior (6 W 1H)• ใครมีส่วนร่ วมในการตัดสิ นใจซื้อWho else (Whom participates in the buying?) การตัดสิ นใจของผูบริ โภคเกิดจากความพึงพอใจของผูบริ โภคเองหรื อ ้ ้ กลุ่มเพื่อนที่อยูในสังคมเดียวกัน ่• ผู้บริโภคซื้ออย่ างไร (How does the consumer buy?) ผูบริ โภคนิยมเข้าไปใช้บริ การที่ร้านสตาร์ บคส์ โดยการสั่งเครื่ องดื่ม ้ ั เบเกอร์ รี่ นังพักผ่อนสบายๆ เล่น WiFi และสมารถศึกษาข้อมูลผ่าน ่ เว็บไซต์ของสตาร์ บคส์ ั
 20. 20. การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)มีการแบ่ งเกณฑ์ ออกเป็ น 4 เกณฑ์ ดังนี้• เกณฑ์ ด้านภูมศาสตร์ โดยสตาร์บคส์เลือกเปิ ดสาขาในเขตพื้นที่ศูนย์การค้าชั้น ิ ั นา อย่างสยามพารากอน เซ็ลทรัลเวิลด์ ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดส่ วนใหญ่จะ เป็ นเมืองใหญ่และเมืองท่องเทียวเช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต• เกณฑ์ ด้านประชากรศาสตร์ อายุ : ลูกค้าส่ วนใหญ่อายุ 20-45 ปี กลุ่มลูกค้าของสตาร์บคส์ และลูกค้า ั ที่อายุต่าสุ ดคือ กลุ่มวัยรุ่ นอายุ 16 ปี การศึกษา : ส่ วนใหญ่เป็ นคนชั้นกลางในเมืองที่ค่อนข้างมีการศึกษาสูง รายได้สูง
 21. 21. การแบ่ งส่ วนตลาด (Segmentation)• เกณฑ์ ด้านพฤติกรรม : ผูบริ โภคของสตาร์บคส์จะมีความชื่นชอบ และ ้ ั จงรักภัคดีต่อแบรนด์สตาร์ บคส์ มีการกับมาใช้บริ การอยูเ่ รื่ อยๆ หรื อเป็ น ั ประจา• เกณฑ์ ด้านจิตวิทยา : สตาร์บคส์มีการสื่ อสารถึงไลฟ์ สไตล์ผบริ โภคที่มี ั ู้ ความหลงใหลการดื่มกาแฟ การเข้าร้านกาแฟเพื่อนังเพลินๆ ดื่มด่ากับ ่ กลิ่นกรุ่ นจากเมล็ดกาแฟคัวบดที่ผสมน้ าร้อนที่ได้องศาพอดี กลายเป็ น ่ เสน่ห์ยวนใจดึงคนออกจากบ้าน จากโต๊ะทางานไปนังดื่มกาแฟมากขึ ้น ่
 22. 22. การกาหนดเป้ าหมาย (Target Market) คนใส่ สูทผูกไท หนุ่มออฟฟิ ศ และ สาวเปรี้ ยวดูไฮโซ กระเป๋ าค่อนข้างหนัก ลูกค้าส่ วนใหญ่อายุ 20-45 ปี กลุ่มลูกค้า ของสตาร์บคส์ ส่ วนใหญ่เป็ นคนชั้น ั กลางในเมืองที่ค่อนข้างมีการศึกษา หรื อ พยายามอ้างอิงตัวเองกับการเป็ นคนมี การศึกษา
 23. 23. การวางตาแหน่ งผลิตภัณฑ์ (Positioning) ปัจจุบน “สตาร์บคส์ ” วางตัวเอง Third Place บ้านหลังที่สาม ั ั สื่ อถึงความรัก ความอบอุ่น ที่ครอบครัว และกลุ่มเพื่อนสามารถ พบปะสังสรรค์ในช่วงเวลาพักผ่อน ให้ลูกค้าเข้ามาหาประสบการณ์ กับการดื่มดารสชาติกาแฟ และเสพบรรยากาศต้องการสร้าง ประสบการณ์ให้ลูกค้า สร้าง Human Touch
 24. 24. Positioning Mapping แบรนด์ ระดับโลก บรรยากาศดี/ รสชาติอร่ อย การบริการมี คุณภาพ/พนักงาน ราคาประหยัด
 25. 25. Marketing Strategy (4 Ps)• Product• -รสชาติกาแฟ• -เบเกอร์ รี่ -พนักงาน -บรรยากาศ Third Place Wi-Fi Internet• Place จานวนสาขาในประเทศไทยปั จจุบน : 137 สาขา ั เฟอร์ นิเจอร์ : เกือบทังหมดจากต่างประเทศ ตังแต่โต๊ ะ เก้ าอี ้ จนถึงกระดาษ ้ ้ ทิสชู
 26. 26. Marketing Strategy (4 Ps)• Price ตัวอย่างเมนูถูกสุ ด : Coffee of the day (Now Brewing) 65 บาท ตัวอย่างเมนูแพงสุ ด : Chocolate Cream Chip Frappe-180 บาท ราคาอินเทอร์เน็ต : Wi-Fi ชัวโมงละ 150 บาท ่• Promotion Starbucks Coffee New Year Celebration Buy 1 Get 1 สาหรับลูกค้าที่ซ้ือเครื่ องดื่มสตาร์ บคส์ประเภทและขนาดใด ั ก็ได้ 1 แก้ว จะได้รับเครื่ องดื่มสตาร์ บคส์ประเภทใดก็ได้ ใน ั ขนาดและราคาที่เท่ากับหรื อน้อยกว่าแก้วแรกที่ซ้ือ (จากัดคน ละ 2 แก้ว) ในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ตั้งแต่วนที่ 19 ั มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่ 13.00 – 16.00 น. ที่ร้านสตาร์ บัคส์ ทุกสาขาทัวประเทศ ่
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×