Bazet e menaxhimit

20,265 views

Published on

Published in: Travel, Education
0 Comments
4 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
20,265
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
626
Comments
0
Likes
4
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bazet e menaxhimit

 1. 1. UNIVERSITETI SHTETËROR I TETOVËSFAKULTET: ADMINISTRATES PUBLIKE BAZAT E MENAXHIMIT Dispencë 1
 2. 2. Kumanovë2010 2
 3. 3. RENDESIA DHE DOMOSDOSHMERIA E MANAXHIMITManaxheret jane keshtu burimi kryesor,me i kushtueshmi dhe me i rendesishmi per cdoorganizate.Ndersa P.Drucker,per rendesine dhe pergjegjesine e manaxhmit,pohon se: “Pergjegjesia emanaxhimit ne shoqerine tone eshte vendimtare jo vetem per vete organizaten, por edhe perqendrimin publik ndaj manaxhimit ,per suksesin dhe statusin e tij, per te ardhmen e sistemittone ekonomike e social dhe per mbijetesen e organizates si nje institucion i pavarur”.(P.Drucker,1989)C.S.George ne lidhje me rolin dhe poziten e manaxhimit,ka theksuar. “Nga nje pozite pothuaj epanjohur ne vitin 1900,manaxhimi sot eshte bere nje aktivitet qendror i epokes dhe ekonomisesone , nje force e fuqishme dhe novatore ne te cilen mbeshtetet shoqeria jone ne fushenmaterial dhe mireqenie kombetare”. (C.S.George,1972)Te gjitha organizatat,te vogla apo te medha,private apo publike,te orientuara nga fitimi ose joe pavaresisht nga fusha ku e ushtrojne aktivitetin e tyre kane nje gje te perbashket: nevojenper tu manaxhuar. Secila prej tyre,per arritjen e qellimit final angazhon nje sere burimeshnjerezore,material dhe financiare.KUPTIMI I MENAXHIMITFjala menaxhmet rrjedh nga fjala angleze “to menage” qe nuk ka kuptim adekuat ne shumegjuhe,ne te shumeten e rateve perdoret termat”qeverisje”udheqje”drejtim”Termi “manaxhim” ka shume dimensione dhe perkufizime,te cilat varjojne me shume sesapershkrimi qe u behet funksioneve te tij. Menaxhmeti ne kuptimin e fjales ka ketosinonime:vendosje,rregullim,planifikim,kontrollim,organizim,derejtim,arritjeeqellimeve,realizim ,si dhe dominim etj.Ne qofte se i analizojeme te gjiths keto sinonime vijme ne perfundim se keto perfeshijne:rregulimin,planifikimin,kontrollin,organizimin,derejtimin apo realizimin.DEFINICIONET E MENAXHIMITSipas Brech e percakton manaxhimin si “Nje proces social qe ka pergjegjesi per planifikimindhe rregullimin efektiv dhe ekonomik te operacioneve te nje organizate me qellim qe te arrihetnje objektiv apo nje objektivapo nje detyre e dhene.Nje pergjegjesi e tille perfshine:a) Vleresimin e gjendjes dhe marrjen e vendimeve per percaktimin e planeve, per perdorimin e te dhenave per kontrollin e performances dhe te nivelit te progresit kundrejt planeve. 3
 4. 4. b) Udheheqjen ,integrimin,motivimin dhe mbikeqyrjen e personelit te organizates,i cili kryen operacionet e saj” (Brech. E. F. 1975)Sipas P.Drucker-it,manaxhimi ka tri detyra kryesore :a)Te realizoje qellimin dhe misionin specifik te organizates.b)Ta beje punen produktive dhe punetorin ta arrije ate.c)Te menaxhoje impaktet dhe pergjegjesite socialeSipas B.Ramosaj”Menaxhimenti paraqet procesin e oretimit te vetedijshem te aktivitetevenjerezoren kah realizimi i qellimit-qellimeve te caketuara,perkatesishte teresine e nderlidhurate pese funksioneve:planifikimi,organizimit,kuadrit(personelit),udheheqjes dhe kontrollit.Manaxhimi eshte procesi i arritjes se objektivave organizative duke punuar me dhe nepermjetnjerezve dhe burimeve te tjera organizative ” (Certo & Certo, 2006)Ky konceptim i sotem tregon se manaxhimi ka tre karakteristika kryesore : a) Eshte nje proces qe perfshin ne seri aktivitetesh te vazhdueshme dhe te nderlidhura, b) Perqendrohet ne arritjen e objektivave organizative, dhe c) Synon arritjen e ketyre objektivave duke punuar me dhe nepermjet njerzve e burimeve te tjeraa te organizatesMENAXHIMI DHE ADMINISTRIMITermi “manaxhim” ne majft raste ekuivalentohet me termin “administrim”. Fjaloret i trajtojneketo dy koncepte si te perkembyeshme.keto terma jane perdorur nga autore te ndryshem nevaresi te nevojave dhe qellimeve te tyre.Pergjithsisht, administrimi perdoret per organizatat e sektorit publik, por edhe ketu termi“manaxhim” po merr perdorim gjithnje e me gjer.Ndersa, ne kuptimin e tij me te ngusht,administrimi i refuzohet kontrollit te drejtimit te perditshem te ndermarrjes, Praadministrimi eshte pjese e procesit te menaxhimit qe ka te beje me projektimin e sistemevedhe procedurave me qellim qe te arrihen objektivat e vendosura. Me fjale te tjera, ne qoftesemanaxhimi eshte nje e tere, administrimi eshte vetem nje pjese perberse e tij.Ekzistion nje debat i vazhdueshem nese manaxhimi eshte art apo shkence. Pikpamja ma edrejte do te ishte, qe manaxhimi te trajtohet si shkence dhe si art. Ne manaxhim gjithnje dote jete i nevojshem gjykimi personal, prandaj si praktik ai eshte art. Nga ana tjeter, cdomanaxher per nxjerrjen e konkluzioneve te drejta duhet te mbeshtetet edhe ne parimetfondamentale te manaxhimit si shkenc e ne venien ne jete te teknikave e mjeshterivespecifike te tij 4
 5. 5. HIRARKIA E MENAXHIMITManaxhimi i një kompanie mund të ndahet ne tri kategori:Niveli i lartë i manaxhimit.Niveli i mesëm i manaxhimit.Niveli i ulët (mbikqyrës) i manaxhimitNiveli i lartë i manaxhimit.- është niveli më i lartë i hierarkisë manaxheriale. Manaxherët ekëtij niveli kanë përgjegjësi për hartimin e planeve te karakterit afatgjate, për marrjen evendimeve apo formulimin e politikave që ndikojnë mbi të gjitha aspektet e organizatës.Ato zakonisht kanë një pronar-manaxher dhe një ose dy ndihmës-manaxhë. Të gjtha vendimetpër operacionet e biznesit merren nga pronari-manaxher.dhe ne formulimin e3 politikave teorganizates.Niveli i mesëm i manaxhimit- në këtë nivel manaxhimi përfshin të gjitë managjerët, të cilëtqëndrojn nën nivelin e lartë ku përcaktohet politika e përgjithshme e kompanisë, por që janëpërgjegjës për hartimin e planeve të detajuara dhe të procedurave për realizimin e planeve tëpërgjithshme të projektuara nga manaxherët kryesorë. . Në një kompani prodhimi, një pozitëtë tillë e ka për shembull manaxheri i departamentit të prodhimit, në një spital shefi ikardiologjisë, në një universitet dekanët e fakulteteve etj.Niveli i ulët (mbikqyrës) i manaxhimit- manaxherët e këtij niveli, ose quhen ndryshemanaxherët e nivelit të parë, përbëjnë bazën e piramidës së manaxhimit, këta personamanaxhojnë punën e punëtorëve, të cilët kryejnë operacionet bazë të biznesit. Personelimbikqyrës është direkt përgjegjës për detajimin e punës tek punëtorët e veqanti dhe përkontrollin e rezultateve të punës së tyre. 5
 6. 6. Ne figuren 1.1 eshte paraqitur skematikisht hierarkia manaxheriale.Duke qene se ne vendin tone mbizoteron biznesi i vogel,zakonisht firmat shqiptare jane testrukturuara me nje nivel manaxhimi,ku shpesh pronari i biznesit eshte edhe manaxheri i saj.Vendim – marrja ne firmat me nje hierarki te tille te kufizuar manaxhimi eshte relativisht eshpejte,shkalla e formalizimit eshte e vogel dhe komunikimi epror – vartes paraqitet i lehte epa pagesa.FUNKSIONET MENAXHERIALEPer aktivitetin manaxherial kane shkuar mjaft autore ishte H.Fayol, i cili qysh ne vitin 1916dha definicionin e meposhtem: “Te manaxhosh do te thote te parashikosh dhe te planifikosh,teorganizosh,te komandosh,te koordinosh dhe te kontrollosh i cili mbetet i vlefshem edhe sot.Pavaresisht nga tipi i firmes, per arritjen e objektivave te saj, te gjithe manaxheret kryejnekater funksione baze: planifikim, organizim, udheheqje dhe kontrollPlanifikimiEshte funksioni baze i manaxhimit,sepse te gjitha funksionet e tjera (organizimi,udheheqjadhe kontrolli) zbatojne vendimet e marra ne momentin e planifikimit.Gjate procesit te planifikimit percaktohen objektivat e pergjithshme e specifike si dheprogramet,politikat dhe strategjite qe duhen ndjekur per arritjen e tyre.OrganizimiMbasi jane planifikuar aktivitetet e domosdoshme per arritjen e objektivave,hapi i dyte eshtegjetja e menyres me efektive per realizimin e tyre. Pra ,nepermjet organizimit manaxheretbejne ndarjen e detyrave ndermjet grupeve te punonjesve,percaktimin e manaxheritpergjegjes per cdo grup,te autoritetit dhe te pergjegjesise per cdo pozite,percaktojnediapazonin e manaxhimit,numrin e niveleve te hierarkise dhe menyren me te pershtatshme te 6
 7. 7. departamentizimit etj. Ky funksion i rendesishem,zakonisht kryhet nga manaxheret e nivelit telarte.Udheheqje – motivimProcesi i influencimit tek njerezit per te ralizuar objektivat specifike si edhe njohja enevojave e motiveve te punonjesve jane dy nga momentet me te rendesishme te detyravemanaxheriale. Per te qene efektiv ne punen e tij manaxheri duhet te kuptoje sjelljen eindividit dhe te grupit, te njohe e te aplikoje me efikasitet teknikat e motivimit dhe stilet elidershipit. Lidershipi efektiv eshte thelbi i manaxhimit efektiv. Manaxheret e nivelit temesem dhe te nivelit mbikqyres perfshihen me shume ne procesin e udheheqjes/motivimitsesa manaxheret e nivelit te larte.KontrolliGjate funksionit te kontrolit manaxheret ne menyre sistematike bejne krahasimin eperformances se organizates me objektivat e planifikuara,dhe ne qofte se konstatohendevijime,ndermerren veprimet e duhura korrektuese, te cilat mund te kerkojne aranzhim teplaneve,riorganizime te tjera,kualifikim te stafit apo zevendesime te pjesshme tetij,permiresim te cilesise se lendes se pare te materialeve etj. Kontrolli eshte funksion i cdomanaxheri,qe nga presidenti e deri tek manaxheri me i fundit.Ne figuren 1.2 duket, qe pavaresisht se keto funksione mund te trajnohen vec e vec, ne fakt atojane te lidhura ngusht midis tyre dhe varet nga manaxheri menyra se si di ti koordinoje ato perarritjen e objektivave te organizates. 7
 8. 8. VECORIT E MENAXHIMIT NE SEKTORIN PUBLIKNdermjet menaxhimit ne sektorin publik dhe ne sektorin privat ekzistojen nje sere dallime:-Qellimi legjislative -Infleksibiliteti organizativ-Mungesa e konkurences -Siteme te dobeta stimulimi-Kerkesa per nje trajtimi uniform dhe pergjeqesia para opinionit publik.-Jane me te ekspozuara para organeve te medias per aktivitetet e tyre.-Shkolla pergjithesisht e laret e angazhimit dhe e pjesemarrjes se sindikatave ne nevendimarrje.ROLET DHE AFTESITE E MANAXHERITManaxheret kryejne dhjete role, te cilat ai i klasifikoi ne tri grupe te medha:Rolet nderpersonaleRolet informueseRolet vendimoreManaxheret kane pozita te ndryshme ne hierarkine manaxheriale, pozite nga e cila buron njeautotitet dhe status i caktuar, ku zene fill rolet e paraqitura ne figuren 1.4 8
 9. 9. Rolet nderpersonale- Tre jane rolet nderpersonale te manaxherit :Figure qendrore.- ne kete rol ai bashkevepron me te tjeret dhe kryen detyrat ceremoniale,siper shembull, pret vizitoret, merr pjese ne ngjarje te rendesishme si nenshkrimi i kontratave,inagurimi i nje uzine, dalja e nje punonjesi ne pension etj. Disa nga detyrat e ketij roli janekryesisht ceremoniale, disa te tjera jane me te rendesishme,por ne asnjeren prej tyre nukkemi marrje vendimesh te rendesishme.Lider -ky rol ka rendesi te vecante dhe shfaqet ne marredheniet midis manaxherit dhevartesve te tij. Manaxheri merr ne pune,kualifikon,motivon vartesit, i ngre ne pergjegjesi atadhe sipas rastit, pushon edhe nga puna individ te ndryshem.Nderlidhes. Ne kete rol te trete manaxheri vepron si nderlidhes midis njesise se tij dhenjesive te tjera brenda kompanise,si edhe ndermjet kompanise dhe te tjerve jashte saj si mefurnitoret,klientet etj.,lidhje keto qe i realizon nepermjet konferencave,evenimenteve socialeetjRolet informuese- ky grup rolesh eshte e lidhur me marrjen dhe transmetimin einformacionit:Monitorit (vrojtues). Manaxheri vrojton ne menyre te kujdesshme se cfare ndodh perrethorganizates se tij dhe mbledh informacionin qe eshte i rendesishem per organizaten e tij ngagazetat,revistat,publikimet dhe burimet e tjera te informacionit.Shperndaresit te informacionit. Eshte e kunderta e rolit te mesiperm. Ne kete rol,manaxherishperndan informacionin e mbledhur nga burime te ndryshme tek individet apo njesite eorganizates,per te cilet ky informacion eshte i vlefshem. 9
 10. 10. Zedhenesit. Manaxheri, ne kete rol, perfaqeson organizaten perpara grupeve te ndryshme tecilat mund te jene organet e shtypit, institucionet qeveritare, publiku i gjere, organizatatregtare etj. Ai jep informacion dhe iu pergjigjet pyetjeve te ndryshme ne emer te kompanise.Rolet vendimoreGrupin e trete te roleve manaxheri e perdor kur merr vendime per ceshtje apo situata tendryshme. Konkretisht,kemi te bejme me rolin e:Sipermarresit,-ne te cilin manaxheri analizon dhe percakton oportunitetet qe i ofrohenkompanise dhe e udheheq ne ate drejtim. Ne kete rol manaxheri ndermerr apo hedhvazhdimisht ide te reja..Trajtuesit i konflikteve-. Ne kuadrin e ketij roli manaxheri merret me zgjidhjen ekonflikteve te ndryshme brenda organizates sikurse mund te jene konfliktet midis individeve,grupeve, midis organizates dhe sindikates etj, Alokatorit i burimeve. Ne kete rol manaxheri merr vendimet per menyren e shperndarjes seburimeve midis departamenteve,sektoreve apo fushave te ndryshme te organizates.Negociatorit. Gjate permbushjes se ketij roli manaxheri merret me hartimin e kontratave apomarreveshjeve te kompanise duke mbrojtur interesat e saj. Te tilla kontrata mund te jenekontrata per blerje apo shitje produktesh,kontratat e punes me sindikatat etj.AFTESITE E MENAXHERITR.Katz ne studimet e tij shkencore aftesite manaxheriale i klasifikoi ne tri kategori:aftesi teknike,aftesi nderpersonale (apo humane) dheaftesi konceptuale.Aftesite teknike- keto lloj aftesish jane me te rendesishme per manaxheret e nivelit teulet,sepse manaxheret mbikqyres duhet te trajnojne vartesit e tyre per perdorimin efektiv temakinerive dhe pajisjeve. keto aftesi jane me pak te nevojshme per manaxheret e dy niveleveme te larta.Aftesite nderpersonale (ose humane) keto lloj aftesish jane me te rendesishme per nivelin eulet dhe te mesem te manaxhimit,sepse ata shpenzojne me shume kohe me vartesit. Rendesiae tyre eshte me e vogel ne nivelin e larte manaxherial.Aftesite konceptuale-keto lloj aftesish jane me te rendesishme ne planifikimin strategjik,pra jane me te rendesishme per manaxheret e nivelit te larte,dhe me pak te rendesishme pernivelin e mesem dhe te ulet. 10
 11. 11. Ne figuren 1.6 paraqiten skematikisht aftesite manaxheriale sipas nivelit te drejtimitAftesia diagnostikuese-jane ato lloj aftesish qe i nevojiten manaxherit per te indentifikuardhe kuptuar situatat, keto lloj aftesish, jane me te rendesishme per manaxheret e nivelit telarte. Me uljen e nivelit, bie edhe rendesia e tyre.Kendeveshtrimi bashkekohor mbi aftesite e manaxheritPergjithesisht sot aktivitetet kryesore qe realizon nje manaxher klasifikohen ne tre grupe temedha:1.Aktivitete te lidhurame detyren,-. Te tilla detyra perfshijne planifikimin afatshkurter,qartesimin e objektivave te puneve ne organizate si dhe monitorimin e operacioneve dhe teperformances.Aktivitete te lidhura me njerezit.Ne keto aktivitete hyjne mbeshtetja dhe nxitja e vartseve,vlersimi i perpjekve dhe arritjve te tyre, zhvillimi i aftesive dhe konfidences tek antaret eorganizates, kunsoltimi gjate procesit te vendim-marrjes dhe dhenja e kompetetencave perzgjithjen e problemve te ndryshme.Aktivitetet qe lidhen me ndryshim.- Keto aktivitete jan monitorim i mjedisit te jashtem teorganizates, propozimi i stratigjive dhe i vizionit te ri, stimulimi i mendimit novator si edhemarrja e riskut per realizimin e ndryshimit te nevojshem. 11
 12. 12. EFIQENCA , EFEKTIVITETI DHE PRODUKTIVITETIProdukteviteti –marredhenia midis sasise dhe cilesise se produkteve apo sherbimeve teprodhuara dhe madhesise se burimeve te perdorura per realizim e tyre.Produkteviteti-paraqet marrëdhënien në mes sasisë dhe cilësisë së produkteve oseshërbimeve të prodhuara dhe madhësisë së burimeve te përdorura për realizimin e tyre.EFIÇENCË- do te thote arritje e rezultateve cilesisht te larta, me perdorim minimal teburimeve e ne kohen me te vogel te mundshme. Efiqenca do të thotë arritje e rezultatevecilësisht të larta, me përdorim minimal të burimeve e ne kohën më të vogël të mundshme,Efiçenca pra, nënkupton që të veprosh në një mënyre të tillë, që te mos keqpërdorësh burimet.Efektiviteti- eshte aftesia per te zgjedhur objektivat e pershtatshme dhe mjetet e duhuraper arritjet e tyre. Efektivitet do te thote te besh gjerat qe duhen ne menyren e duhur nekohen e duhur.Sikurse tregohet ne figure ekzistojne 4 rezultate logjike qe marrin neconsiderate efektivietetin dhe efiqences dhe ekeftivitetit. Ne kuadrin 1 te dyja jane positive,kjo eshte nje e kuadratin 3 niveli I efiqences eshte I mire por niveli I efektivitetit eshte Ivarfer dhe e kunderta ne kuadrin 2. Interpretimi I ketyre mundesive logjike, varet ngarendesia relative qe I jepet efiqences dhe efektivitetit. 12
 13. 13. MANAXHERI SOTMe tej akoma, manaxheretndodhen nen trysnin e vazhdueshme ten je konkurrence te ashperdhe te qendrimit gjithnje e me kritik te opinionit public e te legjistacionit qeveritar, qka I benata qe te jene me teper pergjegjes nga pikpamja sociale.Prej tyre kerkohet cdo dite e me teper competence profesionale, aftesi me te larta per tekualifikuar e motivuar njererizt ne pune, te dine tu pershtaten me efektivitet ndryshimive, temenaxhojne dhe te perdorin sisteme te sofistikuara informacioni, e veqanerisht te jene mefleksibil e te adaptueshem ne nje mjedis ku klima sociale po behet gjithnje e me teper epranishme.T.Peters dhe R. Ëaterman (1982), studjuar 43 kompani te cilat ishin mjaft productive dhecompetitive ne tregun boteror ata konkluduan se keto kompani me performance tejashtzakonshme kishin te perbashket 8 karakteristika baze : 13
 14. 14. 1. Ishin te prirura ndaj veprimit 2. Njihnin sipermarrjen dhe automine e manaxhereve 3. Nxisnin sipermarrjen dhe autonomin e manaxhereve 4. Rritni produktivitetin duje I kushtuar vemendje te veqante nevojave te stafit te tyre. 5. Inkurajohesh (nxitesh) nga filizofia e udheheqesve te organizates se tyre. 6. Perqendroheshin ne ate biznes qe njihnin me mire 7. Kishin nje structure organizative me numer optimal njerezish e nivelesh. 8. Ishin te organizuara ne menyre te centralizuar apo te decentralizuar ne perputhje me ate qka ishte e pershtatshme per to.LINDJA E SHKOLLAVE TË MENAXHIMI Ne menyre skematike historia e zhvillimit te manaxhimit dhe shkollat respektive te tij,jepen ne figuren 2.1.MENAXHIMI SHKENCOR Ne manaxhimin shkencor, i cili ka si objekt te tij punen e individit dhe ne manaxhiminadministrativ, i cili perqendrohet ne organizaten si nje e tere.Synimi i manaxhimit shkencorishte te gjendej metoda me eficente per kryerjen e puneve, me qellim qe te maksimizohejprodhimi dhe pastaj te trajnoheshin punetoret sipas asaj metode. Perfaqesuesi kryesor i kesajrryme ishte F.Taylor. 14
 15. 15. F.Ë.Taylor (1856 – 1915). Konsiderohet si themeluesi i manaxhimit shkencor per shkak te kontributit te vecante qe aidha ne zhvillimin e kesaj rryme. Ne punen e tij si inxhinier ne Midvale Steel Company teFiladelfiasTaylor, ne dy veprat e tij kryesore, “Shop Management” (1903) dhe “Principles of ScientificMangement” (1911), dha keto parime baze : 1)Studimi ne menyre shkencore i cdo elementi te punes, gje qe duhej te zevendesontemetoden empirike.2)Perzgjedhja shkencore dhe pastaj trainimi, mesimi dhe zhvillimi i punetorit3)Kooperimi i ngushte me punetoret per tu siguruar se e gjithe puna kryhej ne perputhje meparimet shkencore.4)Puna shperndahej pothuajse ne menyre te barabarte midis manaxhereve dhe punetoreve. H.Gantt (1861 – 1919)Bashkekohes dhe bashkepunetore i Taylor-it. Kontributi i tij kryesor ka qene ne dy drejtimethemelore: 15
 16. 16. - Projektimi i nje sistemi page me cope dhe shperblim. Ne dallim nga Taylor-it ai per here te pare kete menyre shperblimi e aplikoi jo vetem tek punetoret por edhe tek mbikqyresit e tyre. - Projektimi i asaj qe njihet “Diagrama Gantt-it” per skedulimin e punes duke u bazuar ne kohen e kryerjes se saj. Kjo metode,qe perdoret akoma edhe sot perben themelin mbi te cilin ishte ngritur teknika PERT. F.Gilbreth (1868 – 1924 & L.Gilbreth (1878 – 1972), F.Gilbreth dhe bashkeshortja e tij L.Gilbreth te cilet kontribuan ne studimin e kohes dhelevizjeve te punes. Metoda qe ata perdoren beri qe te reduktoheshin levizjet e teperta dhete kryheshin ne menyre racionale levizjet e domosdoshme te punes. Merite tjeter e tyre eshtestudimi mbi lodhjen i dhe efektin e saj mbi produktivitetin, gje qe hodhi bazat e zhvillimit teshkences se ergonomiseMENAXHIMI ADMINISTRATIVPerfaqesuesit kryesore te kesaj rryme jane H.Fayol dhe M.Ëeber, eshte padyshimperfaqesuesi kryesor dhe me i shquar i kesaj rryme:H.Fayol e definon menaxhmetin siparashikim,planifikim,komandim, kordinim dhe kontroll ne procesin e arritjes se qellimeve tekompanise. Pervoja e gjate ne punen manaxheriale u misherua ne vepren e tij te njohur“Administration industrielle et generale” te botuar ne vitin 1916. Per kontributin e tij tevecante ai konsiderohet sot si themeluesi i teorise moderne te manaxhimit.Fayol-i i klasifikoi gjithe aktivitetet e organizitave te biznesit ne 6 grupe funksionalefunksionale: 1) Teknike (prodhimi,perpunimi) 2) Komerciale (blerja,shitja,shkembimi) 3) Financiare (gjetja dhe perdorimi sa me i mire i kapitalit) 4) Te sigurimit (mbrojtja e prones dhe e individit) 5) Kontabiliste (bilanci,inventarizimi,kosto,statistikat) 6) Manaxheriale.Kontributi me i madh i Fayol-it jane 14 parimet e manaxhimit te pergjithshem: 16
 17. 17. 1) Ndarja e punes – Specializimi, i cili rrit eficencen dhe produktivitetin nuk mund te realizohen pa bere ndarjen e punes.2) Autoriteti dhe pergjegjesia – Keto te drejta dhe detyra rrjedhin nga pozita qe ze manaxheri ne hierarkine e drejtimit dhe duhet te jene ne nje mase te barabarte midis tyre.3) Disiplina – Fayol e shikonte disiplinen si nje element te rendesishem qe nxit tek punonjesit e organizates,bindjen,zellin,energjite dhe respektimin e rregullave te vendosura4) Uniteti i komandes – Asnje vartes nuk duhet te marre udhezime dhe te raportoje te me shume se nje epror, sepse nje gje e tille shkakton konfuzion, dobeson disiplinen dhe cenon parimin e autoritetit.5) Uniteti i drejtimit – Sipas ketij pranimi te gjitha aktivitetet qe kane nje objektiv te perbashket duhet te kene nje manaxher dhe te perfshihen ne te njejtin plan.6) Vartesia e interesit individual ndaj interesit te pergjithshem – Interesi i pergjithshem i organizates eshte me i rendesishem se interesi i cdo punonjesi apo grupi punonjesish. Atje dhe atehere ku ka konflikte te tilla, manaxheri duhet te perpiqet te gjeje menyren e duhur per harmonizimin e tyre.7) Shperblimi – Ne percaktimin e shperblimit duhet te ndiqet parimi i drejtesise dhe paanshmerise..8) Centralizimi – Cdo manaxher, ne cdo nivel manaxhimi, duhet te percaktoje se cfare duhet te perqendroje ne duart e tij e cfare te delegoje tek vartesit..9) Zinxhiri skalar – ose ndryshe, zinxhiri i komandes,presupozon linjen e manaxhereve nga kreu deri ne fund te organizates,zinxhir gjate te cilit leviz gjithe fluksi i urdherave, kerkesave apo direktivave.10) Rregulli – nje vend per cdo gje dhe cdo gje ne vendin e vet.11) Barazia – Manaxheret duhet te trajtojne vartesit e tyre me dashamiresi dhe drejtesi.12) Stabiliteti i personelit – Manaxheret duhet te kujdesen vazhdimisht qe te kene nje personel sa me stabel ne organizate. Largimet apo zevendesimet e shpeshta jane me rrezik dhe kosto per arritjen e objektivave te vendosura.13) Iniciativa – Fayol-i e percaktonte niciativen si aftesi per te projektuar dhe zbatuar nje plan veprimesh. Eshte detyre e manaxhereve qe te nxitin stafin e tyre per te shfaqur niciativen,me qellim qe ata ta ndiejne veten pjese aktive e organizates.14) “Esprit de corps” – Uniteti dhe harmonia jane nje force e madhe per cdo organizate. 17
 18. 18. M.Ëeber (1864 – 1920), Ëeber-i, ndryshe nga Fayol-i dhe Taylor-i nukishte as inxhinier dhe as manaxher praktike,por nje sociolog, i cili zhvilloi nje teori tere,teorine e burokracise.“Teorina e burokracise Max Ëeberi e mbeshtetej- kjo forme organizimi ka si karakteristikenje hierarki te percaktuar mire te autoritetit, ndarjen e punes qe bazohet ne specializiminfunksional dhe ne nje sistem rregullash dhe procedurash te formuluara qart. Ndersaperzgjedhja dhe promocioni i punonjesve behet sipas aftesive te tyre teknike.SHKOLLA E SJELLJESLindja dhe zhvillimi i shkolles klasike te manaxhimit u shoqerua me nje sere ndryshimeshpolitike, ekonomike dhe sociale.Studimet e Haëthorn-it- E.Mayou-s (1880 – 1949),i cili udhehoqi ekipin e studjuesve me njesere eksperimentesh shkencore. Qellimi i tyre ishte te vezhgonin lidhjen qe ekzistonte midiskushteve te punes dhe faktoreve te tjere dhe produktivitetit.Ne teresine e eksperimenteve te kryera,dy prej tyre ishin me rendesi te vecante:a) Ne eksperimentin e pare u vecuan nje grup prej 6 punetoresh dhe u ndryshua ndricimi nevendin e punes, dhe rezultatet e punes se tyre u krahasuan me ato te punetoreve te tjere tecilet vazhdonin punen ne kushte normale.b)Ne eksperimentimin e dyte, objekt i studimit eshte nje grup prej 9 punetoresh ndaj tecileve u aplikua sistemi i pages me cope me pretendimin, qe ata me qellim qe te rrisin teardhurat do te nxiteshin te prodhonin sa me shume.Studjuesit arriten ne konkluzionin se ekzistonin te tjere faktore, te karakterit social, te ciletishin te panjohur nga manaxheret por qe kane rendesi te vecante. Faktore te tille ishinmorali,marredheniet midis anetareve te grupit si dhe manaxhimi efektiv,ai manaxhim qe ekupton sjelljen njerezore, sidomos ate te nje grupi njerezish dhe punon ne menyre te tille qeti motivoje, udheheqe e komunikoje ne menyre te tille me ta qe te arrije rezultatet edeshiruara.Marredheniet njerezore- 18
 19. 19. Autoret me te njohur te marredhenieve njerezore, apo sic quhen sot shkencetaret esjelljes,jane A.Masloë me teorine e tij te hierarkise se nevojave njerezore,D.McGregory meteorine X dhe Y mbi natyren e punonjesve,R.Likert me teorine e tij te lidershipit,F.Hertzbergme teorine e tij te motivimit etj. Pikepamjet e parashtruara nga shkencetaret e pare temarredhenieve njerezore,me gjithe rendesine e tyre,ishin disi te thjeshtezuara dhe naive.SHKOLLA SASIOREPerdorimi i metodave sasiore, per zgjidhjen e problemeve te ndryshme, ka ekzistuar shumekohe perpara zhvillimit te shkolles se manaxhimit shkencor, por ishte F.Taylor-i i cili i perdoriato nisur nga nje kendeveshtrim shkencor i manaxhimit, vendet perendimore si SHBA dheBritania e Madhe u ballafaquan me shume probleme komplekse ne fushen ushtarake, te cilatnuk mund te zgjidheshin me metodat e meparshme.Keto nevoja nxiten daljen e shume teknikave sasiore dhe lindjen e shkolles kuantitative. Nderteknikat me te rendesishme sasiore mund te permendim programin linear,teorine erradhes,simulimi,analizen e rrjetave etj.Kjo shkolle ndahet ne tre degezime kryesore: a) Shkenca e manaxhimit; b) Manaxhimi i operacioneve; c) Sistemet e informacionit te manaxhimit(MIS).TEORITË MODERENE TË MENAXHIMITKohet e fundit studimi i manaxhimit po dominohet nga dy perspektiva te reja: teoria esistemeve dhe ajo e situacioneve:Teoria e sistemeveCh.Barnard sistemi kooperues eshte nje kompleks elementeshfizike,biologjike,personale dhe sociale,te cilet kane nje marredhenie specifike sistematike meanen e kooperimit te dy a me shume personash per nje apo disa qellime te caktuara”.Sistemet klasifikohen ne te hapura dhe te mbyllura.Sistemet e mbyllura jane ato sisteme qe nuk veprojne me mjedisin e jashtem por janeveterregullues. Sisteme te hapura jane ato sisteme qe bashkeveprojne me mjedisin,tek i cili mbeshteten perte marre inputet dhe per shperndarjen e outputeve. 19
 20. 20. Nje organizate e trajtuar nga kendeveshtrimi sistemor,ne nje forme te thjeshtezuar,te mundte paraqitet si ne figuren 2.2.Inputet e nje organizate jane: burimet njerezore,fizike,financiare dhe informative,ndersaOutputet pergjithesisht jane produktet dhe sherbimet e ndryshme.Feedback-u ka te beje me kalimin e informacionit nga nje pike e sistemit ne nje pike tjeter temeparshme me qellim qe te modifikohet sjellja e ardhshme e tij.Ne varesi te shkalles se parashikimit te sjelljes se tyre,sistemet,mund te kategorizohen ne:Sisteme deterministe,ku sjellja e tyre mund te percaktohet plotesisht ne cdo moment tedhene kohe.Sisteme stokastike ose probabiliste,ku sjellja e tyre mund te percaktohet vetem ne menyreprobabilitare.Teoria situacionaleManaxhimi, qe perpiqet te largohet nga konceptet universale te manaxhimit drejt nje trajtimisituacional jo se “trajtimet universale te manaxhimit ishin te gabuara,por thjesht se ato nukishin adekuate”. Ndersa teorite e tjera te manaxhimit kerkonin pergjigjje universale perproblemet e tij,kjo teori thekson se nuk ka nje “best ëay” manaxhimi qe ti pershtatet cdosituate.Teoria situacionale nuk u kundervihet trajtimeve te meparshme, por perpiqet qe idete e dhenanga shkollat e ndryshme te manaxhimit te aplikoje ne praktiken konkrete te veprimtarise seorganizatave 20
 21. 21. KOMUNIKIMI DHE KORDINIMINATYRA DHE RËNDËSIA E KOMUNIKIMITFjalakomunikimi rrjedh prej fjales latine “communis” qe do te thote “e perbashket” nderaesate paret qe e studijuan procesin e komunikimit ne menyre sistematike ishine gereket e lashet.Perkufizimin i komunikimit: menyrea me anen e se ciles njerzit shkembejen informacione midistyre ne lidhje me operacionet qe realizohen ne organizate.Ai eshte shkembimi i ideve,fakteve dhe mendimeve ndermjet dy a me shume individeve meanen e perdorimit te germave ,fjaleve dhe simboleve.Ch.Bernard,e trajton komunikimin si nje mjet me anen e te cilit lidhen njerezit ne organizateper arritjen e nje qellimi te perbashket.Rendesia e komunikimit ne organizate :1.Per percaktimin e synimeve dhe per transmetimin e tyre nepermjet ndryshimeve neorganizate.2.Per hartimin e planeve per arritjen e synimeve .3.Per organizimin e burimeve njerezore dhe te gjitha burimet ne menyre me eficente dhe meefektive.4.Per udheqejen dhe motivimin e njerezve dhe krijimin e nje klime te pershtateshme .5.Per te ndimuar qe njerezit ta kuptojene me mire procesin e marrjeve te vendimeve6.Per kontrollin e performances.Elementet kryesore të procesit të komunikimit janë:1.DËRGUESI - është inicuesi i mesazhit. Ideja apo mendimi. i cili i lind dërguesit është produkti vepruesve apo ngacmuesve të tillë si një mbledhje, një intervistë, një raport, një pyetje etj.Ky stimulim i jashtëm bën që dërguesit ti lindi një dëshirë apo nevojë për të komunikuar ose përtë arritur një arsyetim (kuptim) të përbashkët me një individ apo grup tjetër. Dërguesit nëorganizatë mund të jenë manaxherët e tjerë, punonjësit e tjerë, departamentet apo vetëorganizata.2.KODIMI - Përpara se mesazhi të dërgohet, duhet që dërguesi i tij të bejë kodimin, praproçesin e "përkthimit" të idesë në një tërësi simbolesh, fjalësh e gërmash. Forma kryesore ekojdimit është gjuha. Për shembull, informacioni kontabël, raporti i shitjeve apo të dhëna tëtjera përkthehen në gjuhën e kompjuterit.3.Si rezultat i proçesit te kodimit, mesazhi konsiston në simbolet verbale (me gojë apo meshkrim) ose jo verbale të zgjedhura per të transmetuar idenë, mendimin tek marrësi. 21
 22. 22. 4.BARTËSI I MESAZHIT - Forma konkrete e mesazhit të dalë dërgohet varet në një masëtë madhe nga lloji i bartësit që do të përdoret për transrfietimin e tij. Organizatat u japininformacion anëtarëve të tyre në një sërë mënyrash, si per shembull me komunikim gojor me osepa pranin e telefonit, me anën e taksimeve në grup, me anën e memorandumeve, raporteve, etj5.DEKODIMI - Që proçesi i komunikimit të kompletohet, mesazhi duhet të dekodohet ngamarrësi i tij, pra të kryhet proçesi i përkthimit të përmbajtjes së mesazhit. Dekodimi ështënjë term teknik për proçesin e të menduarit te marrësi, pra ai përfshin edhe interpretimin.Kur një sistem komunikimi është efektiv, dërguesi dhe marrësi arrijnë një kuptim tëpërbashkët të mesazhit.6.MARRËSI -Per realizimin e proçesit të komunikimit, krahas dërguesit është edomosdoshme ekzistenca edhe e marrësit të mesazhit, pra e personit apo e grupit tëpersonave me të cilët shkëmbehet mesazhi.7."ZHURMA" - është çdo faktor, i cili nëqoftëse është i pranishëm shtrembëron përmbajtjen einformacionit që përmban mesazhi. Zhurma, duke vepruar mbi secilën nga pjesët e proçesitkomunikues (dërguesin, transmetimin dhe marrësin), mund të paraqitet në forma të ndryshme, siper shembull: a)Zhurma nga mjedisi rrethues pengon për formulimin e qartë të mendimit ose të idesë. b)Kodimi mund të jetë i vështirë për shkak të përdorimit të simboleve të paqarta. c)Transmetimi mund të ndërpritet pa shkak, si per shembull, linja telefonike është me difekt. d)Dekodimi mund të bëhet i pasaktë per shkak të interpretimit të gabuar të simboleve të veçanta.8) FEEDBACK-u - është përgjigja e marrësit per mesazhin që i është dërguar atij. Feedback-u ka rëndësi të veçantë, sepse nëpërmjet tij dërguesi merr informacion mbi shkallën e suksesit të proçesit komunikues. Pa feedback është e vështirë që të gjykohet mbi efektivitetin e proçesit të komunikimit.KOMUNIKIMI NË ORGANIZATËKomunikimi paraqet procesin ne te cilin informatat dhe kuptimet barten nga nje person nepersonin tjeter.Ne organizate kemi keto lloje te komunikimit:1.Komunikimi nga laret-pashte.2.Komunikimi nga poshte-laret.3.Komunikimi horzontal4.Komunikimi diagonal5.Komunikim informal1.Komunikimi nga laret-pashte-nga niveli i laret tek i ulet te organizatat afariste komunikimime “larte” behet kryesisht ne keto fusha: raportet mbi afarizmin, ceshtjet rreth kuadrit(rekomandimet per nderrime, gradime apo perparime, problemet rreth planeve dhe buxhetit,ceshtje te tjera financiare e te ngjashme). Komunikimi ne nivel te organizates, qofte si komunikim me “poshte” apo me “larte”, eshte nenjefare menyre udhe dy drejtimeshe per organizaten kjoben te mundshem funksionimin 22
 23. 23. informativ apo komunikues midis “majes” se piramides (nievele te larta hierarkike) dhe bazesse piramides (niveleve me te uleta organizativo – hierarkike).2.Komunikimi nga poshte-laret-nga niveli i ulet tek ai i larte-Nga nivelet e ulet gjer te ato telarte apo nga punetore e gjer te keshilli drejtues , porosite shkojne te laret,ku - secili duhet t’ijap raport dikujt (komunikimi me nivele me te larta) dhe secili duhet te jete mbi dikend(komunikimi me nivele te uleta)Thene shkurt, komunikimi me nivel me te ulet duhet t’u pergjigjet vijave te autoritetit nenivel te organizates dhe mu kjo mundeson kanalin per dergimin e udhezimeve, direktivave apoinformatave anetareve te organizates.3.Komunikimi horzontal-- si fluks i informacionit ndërrnjet njerëzve të cilat ndodhen në tënjëjtin nivel hierarkik në organizatë, është mjaft i rëndësishëm jo vetëm për manaxherët poredhe përpunonjësit e tjerë.Pervec kanaleve te komunkimit me “larte” dhe komunkimit me “poshte”, per te realizuarprocesin e teresishem te komunikimit ne organizate eshte i domosdodhem edhe komunikimihorizontal.Kanali horizontal mundeson rrjedhen laterale te porosive, u mundeson njesiveorganizative bashkepunim midis vete pa ndonje kushtezim formal – mekanik te komunikimit menivele te larta apo te uleta.Per te sqaruar komunikimin horizontal do te sherbehemi me shembullin e Henri Fajoli (HenryFaxol) (shih fig. 5.4).Komunikimi diagonal- është koncepti më pak i përdorshëm në organizatë, ai është i rëndësishëme përdoret në ato situata kur nuk mund të përdoren me efektivitet kanalet e tjera tëkomunikimit.Komunikimi informalK. Davis, i cili analizoi llojet e komunikimit informal arriti në këto konkluzione: 23
 24. 24. 1).sëpari, komunikimi informal (pjergulla) e shpërndan shpejt informacionin,2).së dyti është selektiv në atë çka transmeton, së treti plotëson boshlleqet e lëna nga kanaletzyrtare të komunikimit dhe3).së fundi është i përqëndruar (kufizuar) në vendin e punës. Në përgjithësi saktësia einformacionit të transmetuar në këtë mënyrë arrin 50-90%Transmetimi informal i informacionit bëhet sipas 4 modeleve:A)zinxhiri i vetëm- informacioni kalon në mënyrë të njëpasnjëshme nga personi A tek B ekështu me rradhë.B)zinxhiri i thashthemeve -Me zinxhirin e thashethemeve, personi A përpiqet që tëkomunikojë me personat e tjerë zakonisht per probleme personale.C)zinxhiri probabliteteve- personi A përpiqet të transmetojë informacion duke e zgjedhurpersonat F dhe D rastësisht.D)zinxhiri në formën e viles së rrushit- personi A seleksionon tre individë C, D, F për tëpërcjellë informacion,eshte forma predominuese e komunikimit informal.KOMUNIKIMI BRENDA GRUPITMenyra e komunikimit te anetareve te grupit te dhenave jane identifikuara gjate studimit teinpaktit te rrjetit te komunikimit mbi performacen dhe kenaqesite e punes.Komunikimi breda grupit realizohet ne 5 forma:Komunikimi në formë ZinxhiriKomunikimi në formë e kryqëzuar rrjeti i centralizuarKomunikimi në formë Y---------------------------------------------------------------------Komunikimi në formë cirkuiti rrjeti i decentralizuarKomunikimi në formë ylliPENGASAT NE KOMUNIKIMBarrierat kryesore ne komunikim jane:MUNGESA E PLANIFIKIMIT - Ndodh shpesh që njerëzit bisedojnë apo i shkruajnë njëritjetrit pa menduar, planifikuar apo specifikuar qëllimin e mesazhit. Por në praktikë rrallë ndodh 24
 25. 25. që të ekzistojë një komunikim i mirë pa patur në konsideratë çështjet e mësipërme e duke jalënë çdo gjë në dorë rastësisë.PROBLEMET SEMANTIKE - Komunikimi është transmetimi i informacionit nëpërmjetpërdorimit të simboleve. Në përgjithësi simbolet më të përdorshme për transmetimin emesazhit janë fjalët. Problemet që shkaktohen kur njerëzit, për të cilët adresohet mesazhi nuke kuptojnë përmbajtjen e fjalëve apo të programeve, quhen probleme semantike.NDRYSHIMI NË PËRCEPTIM - diferenca në interpretim shkaktohet nga ajo që quhetperceptimi selektiv, sipas të cilit çdo person përzgjedh atë informacion që i duket më irëndësishëm. Njerëzit, ne përgjithësi. kur marrin një mesazh zgjedhin prej tij atë pjesë që atabesojnë ose mendojnë që eshtë më me interes apo me i përshtatshëm.FILTRIMI I INFORMACIONIT - Filtrimi nënkupton "manipulimin" e informacionit me qëllimqë të eliminojnë atë pjesë të tij që është diskredituese apo që nuk është në favor tëdërguesit të informacionit.SHKALLA E TË DËGJUARIT - Sipas studimeve të kryera një manaxher duhet të harxhojërreth 50% të kohës duke dëgjuar.MUNGESA E KREDIBILITETIT - Një mesazh ka një shkallë të lartë besueshmërie kurmarrësi i mesazhit e vlerëson dërguesin e tij si një ekspert për çështjet që i informon apo kurai është një person me kredibilitet. Shkalla e kredibilitetit varet shumë edhe nga eksperiencae kaluar.INFORMACIONI I TEPËRT - shpesh manaxherët superngarkohen me një informacionrelativisht të madh. Duke mos qenë në gjendje ta përdorin të gjithë atë informacion,manaxherët e seleksionojnë atë, gjë që do të thotë që një pjesë e mirë e mesazheve nukdekodohen asnjëherë.PËRMIRËSIMI I KOMUNIKIMIT NË ORGANIZATËEkzistojnë një sërë aspektesh të cilat kanë një influence të ndjeshme për përmirësimin ekomunikimit në organizatë:1.Auditimi i komunikimit - është një mënyrë efikase për të kontrolluar politikat e komunikimit,proçedurat. rrjetin dhe tërë aktivitetet e tij. Me anën e auditimit përcaktohet se në çmasëkomunikimi ka ndikuar në shkallën e arritjes së objektivave organizative.2.Përdorimi i një gjuhe të thjeshtë - gjuha e ndërlikuar renditet si një ndër problemet mëserioze të komunikimit efektiv.3.Sidoqoftë, theksojmë se manaxherët duhet të kenë parasysh gjithmonë se kurtransmetohen mesazhe, të cilat nuk kuptohen nga marrësit, atëherë nuk ka komunikim.4.Zgjidhja e bartësit të mesazhit - nëse mesazhi do të jepet ballë për ballë, me gojë (nëtelefon, radio, sisteme interkomunikimi ) apo me shkrim (letra, libra, manuale, periodike,gazeta, reklama, paraqitjeve grafike etj). Pra, moment mjaft i rëndësishëm, është edhemënyra se si bëhet ky transmetim mesazhi. 25
 26. 26. 5.Përdorimi i feedback-ut - Feedbacku është një element i rëndësishëm për arritjen ekomunikimit efektiv. Kemi pohuar se gjatë komunikimit ballor manaxherët mund ta sigurojnëfeedbackun në mënyrë të drejtpërdrejtë.6.Kodimi dhe dekodimi - Kodimi dhe dekodimi duhet të bëhet me simbole të cilat janë tënjohura si nga dërguesi ashtu edhe marrësi i mesazhit. Pra, manaxheri e sidomos stafi ispecialistëve duhet të evitojnë përdorimin e fjalorit të ngushtë e të karakterit teknikKORDINIMI NE ORGANIZATËKoordinimi është një process, me anën e të cilit sinkronizohen përpjekjet e një grupi, me qëllimqë të arrihet objektivi i dëshiruar.Arsyet e problemeve ne kordinim:Shkaqet e konflikteve të interesave, të cilat shkaktojnë probleme në koordinim janë: 1.Interesat e organizatës përkundër interesave sektoriale 2.Konfliktet midis departamenteve 3.Konkurenca për shërbimet-burimet e rralla 4.Vështirësitë në komunikim.Disa rruge per reduktimin e problemeve ne kordinim ku sipas M.P.Follet sugjeroi 3 faketore pernje kordinim efektiv:1.Kontakti direkt midis personave derejteperderejt te interesuar.2.Kordinimi duehet merret ne konsiderate qysh ne etapen fillestare te planifikimit dhe teharetimit te politikave.3.Duhet te jete nje procese i vazhdueshem.Për të reduktuar apo eliminuar problemet që dalin në komunikim, puna e manaxherëve duhet tëpërqendrohet në drejtimet e mëposhtme :1.Zinxhiri i komandës - Kjo është metoda kryesore që përdoret për të koordinuar aktivitetete individëve apo grupeve. Çdo manaxher që ka vartës, të cilët janë të angazhuar në aktivitetetë ndërlidhura duhet të përpiqet dhe të sigurojë që puna është koordinuar.2.Grupimi i mirë i aktiviteteve - Mënyra, në të cilën aktivitetet janë grupuar ndikon nëreduktimin ose shtimin e problemeve të koordinimit. Grupimi i mirë i tyre bën më të lehtëarritjen e koordinimit efektiv. Për fat të keq, ka edhe kritere të grupimit të aktiviteteve, tëcilët mund të konsiderohen më të rëndësishëm, sesa ato që lehtësojnë koordinimin. lehtësuarato.3.Komitetet - megjithëse janë të dobishme dhe nganjëherë mjet i pazëvendësueshëm ikoordinimit, me to mund të abuzohet lehtë. Ato mund të ngrihen pa qenë të nevojshëm apo mundtë vazhdojnë të bëjnë mbledhje edhe pasi nuk është më e domosdoshme.4.Diskutimet informale - Një pjesë e konsiderueshme e koordinimit realizohet gjatëdiskutimeve informale, shpesh midis manaxherëve të të njëjtit nivel, por në departamente tëndryshme. 26
 27. 27. 5.Projektet - Krijimi i grupeve të veçanta është një metodë që po përdoret për të koordinuarpunën për një projekt të ri dhe stafi i përfshirë është nga departamente të ndryshme.6.Koordinatori i veçantë - Disa kompani të mëdha nganjëherë e mendojnë si të domosdoshëmkrijimin e posteve të reja me përgjegjësi koordinimin e aspekteve të ndryshme të biznesit7.Konferencat - Janë një formë tjetër e vendimeve të marra në grup. Këto ndihmojnëdiskutimin e lire dhe një komunikim i tillë është një faktor i mirë për një koordinim efektiv.RENDESIA DHE NATYRA E PLANIFIKIMIPlanifikimi-eshte funksioni baze i manaxhimit,sepse te gjitha funksionet e tjera(organizimi,udheheqja dhe kontrolli) zbatojne vendimet e marra ne momentin e planifikimit.Planifikimi është funksion i menaxhmentit, në të cilin zgjidhet drejtimi efikas i aksioneve, meqëllim të sigurimit, shfrytëzimit, vendosjes apo zëvendësimit të resurseve të organizatës.Te gjithe menaxheret perfeshihen ne planifikim(niveli i laret,niveli i mesem dhe i ulet)Gjate procesit te haretimit te planeve,menaxheret duhet te kene ne qender te vemendjeseficencen e tyre dhe konceptimin e saj.Planifikimi eshte nje proces i veshtire ,shkalla e se ciles eshte ne varesi te nje ser faktoresh:1) Koha, 2)Mjedisi 3)Madhesia1)Koha-sa me e madhe koha per te cilen planifikojem,aq me i madhe eshte numri i gabimeve e ipasaketesive ne planifikim.2)Mjedisi-ku operon firma luan shpeshhere rol vendimtar ne saketesine e planeve qeharetojem.Firmat qe ushtrojen aktivitet ne nje mjedis qe ndryshon me ngadale e kane me telehetparashikimin e ecurise se ardheme te mgjarejeve,kurse firmat qe operojen ne mjedisekomplekse e me intensitet te laret te ndrishimit te tyre e kane me kompleks e me te veshtireplanifikimin.3)Madhesia-sa me e madhe te jete firma,aq me e madhe eshte fusha ku planifikojme e aq mekompleks eshte plani .keshtu,plani i nje firme biznesi me nje personel prej 10-15 vetesh eshteshume me i thjeshte se plani i nje firme me 200punjonjes e disa departamente.Parimet kryesore ne hartimin e planeve ,menaxheret duhet te udhehiqen nga :1)Percaketimi i qarte i objektivave dhe sigurimi i nje informacioni te sakte e te mjafetushemjane premisa per nji planifikim efektiv e real.2)Analiza e kujdesshme e mjedisit per percaktimin e derejte te faktoreve qe favirizojen dhepengojen arritjen e objektivave ti percaketuar.3)Planet duhet temarrin ne konsiderat mundesite potenciale te firmes ,nivelin e organizimit siedhe mundesite qe ekzistojen per te bere nje kontroll efektiv te performances. 27
 28. 28. 4)Plani duhet te jene sa me te qaret me qellim qe tu japin orientimet e nevojeshme njerezve,por jo me te detajuar se c’duhet planet duhet te paraqiten ne nje menyre te thjeshte, njeplan i thjesht synon te arrije objektivat e tij me sa me pak komponeta,forca ,efekte dhenderveperime.5)Planet duhet te ofrojne nje shkalle te caktuar fliksibiliteti me qellim qe ne qofet se kushtetdhe faketoret ndryshojne aterhere te kemi mundesi te bejme adoptimi dhe ndryshime ne topa e humbur efektivitetin e tyre.sa me i veshtire te jete parashikimi i se aredhemes,aq mefleksibil duhet te jete plani.HIRARKIA E PLANEVEPlani eshte cdo teresi veprimesh te ardhshme.ku mund te perfshiet nje speketer i veprimevete hirarkizuar ne kete menyre:QELLIMI DHE MISIONIOBJEKTIVATSTRATEGJITEPRAKTIKATPROCEDURATRREGULLATPROGRAMET DHE BUXHETETQELLIMI DHE MISIONI-keto kategori kane ndryshuar esencialet midis tyre.Ne cdo sistem shoqeror firmat kane nje qellim i cili u eshte caketuar atyre nga shoqeriakeshtu ne nje vend me ekonomi tregu qellimi i organizatave te bizenesit eshte fitiminepermjet prodhimit dhe shperndarejes se produkteve dhe sherbimeve.Eshte qaret qe misioni eshte i njejte per te gjithe organizatet e bizenesit.Ajo cka i dallon firmat e ndryshme nga njera tjetren eshte misioni i cili si forme e ngushte eshprehje se qellimit,eshte i vecante per secilen prej tyre,ndersa shoqeria u ka caktuar njemision te perbashket, organizatet e biznesit e permbushin kete mision nepermjet prodhimitapo shperdarejes se produkeve e sherbimeve te caktuar.OBJEKTIVAT-percaktohet si ato perfundime qe duhet arritur me qellim qete realizohetmisioni i firemes,funksioni i planifikimit fillon pikerishte me indentifikimin e objektivave tearedheshme.Objektivat mund te klasifikohen –sipas nivelit ku ato percaketohen meqe cdo organizatebizenezi ne pergjithesi ka tre nivele menaxhimi,edhe objektivat do te renditen sipase kesajehirarkije duke formuare keshtu edhe ato hirarkine e : 28
 29. 29. a)objektivave strategjikeb)objektivave taktikec)objektivat operacionale.Objektivat strategjike-jane te karakterit te pergjitheshem kunderejt ceshtjeve qe jane terendesishme per organizaten si nje e tere dhe formulohen nga menaxheret e nivelit telaret,nje objektive strategjik i nje firme biznesi ne fushen e produktivitetit mund te ishteprodhim i madherave me cilesi te larete dhe shperndareja ne kohe e tyre tek konsumatoret.Objektivat taktike-percaktohet nga menaxheret e nivelit te mesem e pasojne ne menyrelogjike objektivat e niveleve strategjike,zakonisht percaktohen per departamentet dhendarejet e tyre me te vogla.Keshtu ,firma e marre si shembull me laret ,mund te kete siobjektiv taktike te zere nje pozite favorizuese ,nje status te vecante ne nje grup terendesishem firmash konsumatoreObjektivat operacionale-jane objektiva qe percaktohen nga niveli me i ulet menaxherial nehirarkine e derejtimit,objektivat operacionale lidhen me objekte specifike dhe tematshme,keshtu ne fuksionin te objektivit strategjik per per prodhimin operacional qeperodhimi skarco cilesise se pare te jete 3% dhe i celesise se dyte jo me shume se 5% ndersashperdarja ne kohe perodukteve nga 92%vitin e kaluar,ne funde te vitit planifikus te arrije ne95%.Objektivat mund te klasifikohen-sipas fushes se veprimtarive te tyre,objektivi mund tevendoset ne cdo fushe funksionale te organizates,si ne fushen eperodhimit,finaces,marketingut,burimeve njerezore etj.Percaktimi i ketyre objektivave behetduke pasure parasysh si fushate ashtu edhe nivelet e menaxhimit pergjegjes te nendaejesorganizative.Keshtu,ne fushen e marketingut ,objektivat mund te vendosen 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31

×