แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ        เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภ...
ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation)                                 ...
ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation)                                    ...
.............................................................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

1,097 views
1,044 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,097
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ56

 1. 1. แบบประเมินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีและยุวกาชาด สามัญ เครือข่ายสถานศึกษาคลองหอยโข่งก้าวหน้า อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 9-12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ณ สวนสยาม กทม.คาชี้แจง 1.แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือฯ ซึ่งจะได้นาผลไปใช้ในการปรับปรุงการดาเนินงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอให้ผู้ประเมินตอบแบบประเมินตามความเป็นจริงมากที่สุด2. โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความพึงพอใจตามความคิดเห็นของท่านว่าแต่ละรายการประเมินท่านมีความพึงพอใจระดับใดตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินผู้ตอบเป็น ( ) ผู้กากับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ( ) ลูกเสือ ( ) เนตรนารี ( ) ยุวกาชาดตอนที่ 2 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความเหมาะสมของพาหนะเดินทาง(รถไฟ) มีความสะดวก ปลอดภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความเหมาะสมของการเดินทาง ....... ....... ....... ....... ....... 3 การสนับสนุนของผูปกครองให้ลูกเสือฯมาร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ ้ ....... ....... ....... ....... ....... 4 การเตรียมการก่อนการเข้าค่ายในระดับโรงเรียน ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความคาดหวังของลูกเสือต่อการมาอยู่ค่ายพักแรม ....... ....... ....... ....... .......
 2. 2. ตอนที่ 3 การประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ผู้กากับลูกเสือ มีวุฒ/และความรู้ความสามารถตรงกับงานทีรับผิดชอบ ิ ่ ....... ....... ....... ....... ....... 2 สภาพแวดล้อมของค่ายเอื้อต่อการเรียนรู้ มีฐาน อาคารสถานที่เหมาะสม 3 ความเหมาะสมของงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินงาน 4 ความเหมาะสม เพียงพอของที่พก ห้องน้า ห้องส้วม ั 5 ความเหมาะสมของระยะเวลาอยู่ค่าย 6 ความเหมาะสมของสมุดกิจกรรมตอนที่ 4 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ฐานการเรียนรูมีความเหมาะสมและน่าสนใจ ้ ....... ....... ....... ...... ....... 2 ลูกเสือฯมีการปฏิบัติตามกฎและคาปฏิญาณ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ลูกเสือมีระเบียบวินัย เข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนใจ ....... ....... ....... ....... ....... 4 ลูกเสือมีจิตบริการ ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาสิ่งแวดล้อม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ลูกเสือได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวค่าย ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือได้ฝกฝนระเบียบวินัยและความสามัคคี ึ ....... ....... ....... ....... ....... 7 ลูกเสือได้รบการเอาใจใส่จากผูกากับประจาหมู่ ั ้ ....... ....... ....... ....... .......
 3. 3. ตอนที่ 5 การประเมินด้านผลผลิต (Product Evaluation) ระดับความพึงพอใจ ข้อ รายการประเมิน มาก ปาน น้อย มาก น้อย ที่สุด กลาง ที่สุด 1 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมฐานผจญภัย ....... ....... ....... ....... ....... 2 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมรอบกองไฟ ....... ....... ....... ....... ....... 3 ความพึงพอใจต่อกิจกรรมวิชาการ ...... ....... ....... ....... ....... 4 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 5 ความพึงพอใจต่อกิจกรรม ....... ....... ....... ....... ....... 6 ลูกเสือมีความสุขและสนุกสนานกับการเรียนรู้ ...... ....... ....... ....... ....... 7 ทักษะและประสบการณ์ทลูกเสือฯได้รับสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน ี่ ....... ....... ....... ....... ....... 8 ความพึงพอใจต่อการร่วมกิจกรรมในภาพรวม ....... ....... ....... ....... .......ตอนที่ 6 ปัญหาและข้อเสนอแนะปัญหา..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ข้อเสนอแนะ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 4. 4. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

×