รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok

8,939 views
8,658 views

Published on

Published in: Education
3 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
8,939
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
149
Comments
3
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

รายงานผลกิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่าย15 ok

 1. 1. คำนำ รายงานโครงการบัณฑิตน้อย เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 จัดทาขึ้นเพื่อประเมินผลการดาเนินงานโครงการบัณฑิตน้อย ที่ 12 โรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ โรงเรียนบ้านต้นส้าน โรงเรียนวัดเลียบโรงเรียนบ้านปลักคล้า โรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนวัดบางศาลา โรงเรียนบ้านเก่าร้าง โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนวัดโคกม่วงโรงเรียนวัดโคกเหรียง และโรงเรียนบ้านควนกบ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้น ในวันที่23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา เอกสารเล่มนี้ จึงเป็นสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจในการทางานของคณะทางานทุกคน ที่ทุ่มเทกาลังกายกาลังใจ สร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อเด็ก ๆและวงการศึกษา ขอขอบคุณ นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15อาเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ที่สนับสนุน ให้กาลังใจ ให้ข้อเสนอแนะ จนบรรลุความสาเร็จดังที่ทุกคนมุ่งหวัง และประสบการณ์ในวันนี้คงเป็นแรงบันดาลใจให้มพลังก้าวเดินต่อไปเพื่อความฝันของเด็กๆทุกคน ี เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง
 2. 2. สำรบัญบทนา.................................................................................... 1วัตถุประสงค์ ....................................................................... 1เป้าหมาย ………………………………………………………………….. 2ผลที่คาดว่าจะได้รับ …………………………………………………… 2ผู้เข้าร่วมโครงการ ……………………………………………………... 2วิธีดาเนินการ ...................................................................... 3วิธีดาเนินการประเมินผล ................................................... 6ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ................................................ 6เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล ........................................... 7วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล .................................................... 7สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ........................................... 7ผลการประเมินความพึงพอใจ ............................................ 8ข้อเสนอแนะ ..................................................................... 9สรุปจุดแข็งของโครงการ ..................................................... 9สรุปจุดอ่อนของโครงการ ................................................... 9แนวทางการพัฒนาในครั้งต่อไป......................................... 10ภาคผนวก ........................................................................ 11
 3. 3. บทนำ กิจกรรมบัณฑิตน้อย เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 จัดขึ้นเพือส่งเสริมให้เด็กได้กล้า ่คิด กล้าทา กล้าแสดงออก เด็กได้ทากิจกรรมร่วมกันสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีความสุข เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา สามารถเติบโตเป็นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณค่าในอนาคต เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้เห็นความสาคัญของการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการเรียนของบุตรหลาน จึงได้ประสานความร่วมมือกับโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ที่มีนักเรียนสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 2)ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ โรงเรียนบ้านต้นส้าน โรงเรียนวัดเลียบ โรงเรียนบ้านปลักคล้า โรงเรียนวัดปรางแก้ว โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนวัดบางศาลาโรงเรียนบ้านเก่าร้าง โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนวัดโคกม่วง โรงเรียนวัดโคกเหรียงและโรงเรียนบ้านควนกบ จัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจาปีการศึกษา 2554 ขึ้น ในวันที่23 เดือนมีนาคม พ.ศ.2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีนักเรียนระดับปฐมวัยที่สาเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตรจานวน 179 คนวัตถุประสงค์ 1. เพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง
 4. 4. 2 3 เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน 4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา 6 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคตเป้ำหมำย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล 2) ของโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 จานวน 179 คนผลที่คำดว่ำจะได้รับ นักเรียนและผู้ปกครองเกิดความภาคภูมิใจในการเรียน ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาต่อในอนาคต นักเรียนเกิดพัฒนาการด้านอารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนอีกด้วยผู้เข้ำร่วมโครงกำร รวมทั้งสิ้น 496 คน ประกอบด้วย 1.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ จานวน 54 คนผู้ปกครอง จานวน 54 คน ครู 7 คน รวม 115 คน 2.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านต้นส้าน จานวน 19 คนผู้ปกครอง จานวน 20 คน ครู 4 คน รวม 43 คน 3.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียน วัดเลียบ จานวน 16 คนผู้ปกครอง จานวน 19 คน ครู 5 คน รวม 40 คน 4.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านปลักคล้า จานวน 10 คนผู้ปกครอง จานวน 10 คน ครู 3 คน รวม 23 คน 5.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนวัดปรางแก้วจานวน 15 คนผู้ปกครอง จานวน 31 คน ครู 3 คน รวม 47 คน
 5. 5. 3 6.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านคลองหอยโข่งจานวน 20 คนผู้ปกครอง จานวน 31 คน ครู 3 คน รวม 54 คน 7.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนวัดบางศาลาจานวน 7 คนผู้ปกครอง จานวน 11 คน ครู 4 คน รวม 22 คน 8.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง จานวน 7 คนผู้ปกครอง จานวน 11 คน ครู 4 คน รวม 22 คน 9.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านโคกพยอม จานวน 6 คนผู้ปกครอง จานวน 10 คน ครู 3 คน รวม 19 คน 10.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนวัดโคกม่วงจานวน 7 คนผู้ปกครอง จานวน 8 คน ครู 4 คน รวม 19 คน 11.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านควนกบ จานวน 8 คนผู้ปกครอง จานวน 13 คน ครู 5 คน รวม 26 คน 12.นักเรียนอนุบาล 2 โรงเรียนวัดโคกเหรียง จานวน 10 คนผู้ปกครอง จานวน 17 คนครู 6 คน รวม 33คน 13.นักแสดงอนุบาลโรงเรียนวัดโคกเหรียง และโรงเรียนบ้านควนกบ จานวน18 คน ผู้ปกครอง 15 คนรวม 33 คนวิธีดำเนินกำรขั้นวางแผน 1.ดาเนินการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อกาหนดวัน เวลาสถานที่จัดกิจกรรมรายละเอียดของกิจกรรมในภาพรวม
 6. 6. 4 2.ดาเนินการประชุมคณะทางาน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบกิจกรรมและครูอนุบาล โรงเรียนละ 1 คน เพื่อกาหนดรายละเอียดกิจกรรมและกาหนดผู้รับผิดชอบกิจกรรม ออกคาสั่งคณะทางานในระดับเครือข่าย 3.แจ้งคาสั่งของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ที่มอบหมายภาระหน้าที่ในการจัดกิจกรรมบัณฑิตให้โรงเรียนทุกโรงทราบ 4.ประชุมคณะกรรมการดาเนินการทุกฝ่าย ทุกคน เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินงาน ชี้แจงรายละเอียดการทางานของแต่ละฝ่าย ส่งเงินค่าดาเนินการให้ผู้รับผิดชอบ 5.นักเรียนมารับชุดครุยจากโรงเรียน และฝึกซ้อมพิธีการรับประกาศนียบัตร 6.จัดทาประกาศนียบัตรและเข้าปก 7.จัดเตรียมสถานที่ ตรวจความเรียบร้อยขั้นดาเนินการตามแผน 1.ลงทะเบียนนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรม รับคูปองอาหารว่างและที่นั่ง 2.นักเรียนถ่ายรูปตามซุ้มและจุดประดับ และรับประทานอาหารว่าง 3.ตรวจสอบจานวนนักเรียน เข้านั่งในห้องประชุม 4.ผู้ปกครองเข้านั่งเป็นเกียรติในห้องประชุม
 7. 7. 5 5.ฝึกซ้อม ชี้แจงขั้นตอนการรับประกาศนียบัตร 6.ประธานในพิธี (ผู้อานวยการสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสงขลา เขต 2 : นายสงวน ศรีสุข) เดินทางมาถึง 7.นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ปฏิบัติหน้าที่ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 กล่าวรายงาน 8.ประธานในพิธี มอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับปฐมวัย และกล่าวให้โอวาท 9.ตัวแทนนักเรียน 2 คน จากโรงเรียนวัดโคกเหรียง และโรงเรียนบ้านโคกพะยอมกล่าวแสดงความขอบคุณต่อประธาน 10.การแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านควนกบ และโรงเรียนวัดโคกเหรียง 11.ประธานในพิธี ถ่ายรูปร่วมกับนักเรียนและคณะทางานขั้นประเมินผล 1.สร้างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจ 2.คณะทางานฝ่ายประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียน 3.วิเคราะห์ข้อมูล และเขียนรายงาน
 8. 8. 6ขั้นปรับปรุงพัฒนา 1.นาเสนอผลประเมินต่อที่ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อทราบผลการดาเนินงานในภาพรวม และข้อเสนอแนะ 2.รายงานสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 เพื่อทราบ 3.ผู้รับผิดชอบโครงการนาข้อมูลมาวางแผนจัดทาโครงการในปีต่อไปควำมร่วมมือจำกบุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง จากคณะครู ผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนผู้ปกครองนักเรียนชั้นปฐมวัยวิธีดำเนินกำรประเมินผล การประเมินผลโครงการบัณฑิตน้อยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสารวจ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้ 1. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 2. สร้าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 3. กาหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 4. กาหนดสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คณะครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา กับผู้ปกครองนักเรียนระดับปฐมวัย 2. กลุ่มตัวอย่าง กาหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ ครูและบุคลากร จานวน 25 คนและ ผู้ปกครองนักเรียน จานวน 75 คน
 9. 9. 7เครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินผล ในการประเมินโครงการนี้ ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่แบบสอบถามความพึงพอใจ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง มีคาถาม 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบสอบถาม ได้แก่ ลักษณะของตาแหน่ง ส่วนที่ 2เป็นความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมบัณฑิตน้อย จานวน 10 ข้อ ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะการดาเนินงานในครั้งต่อไปวิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูล ให้คณะทางานฝ่ายประเมินผลเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทุกโรงเรียนโดยส่งแบบสอบถามไป 100 ฉบับ ได้รับแบบสอบถามกลับคืน 74 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 74สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สาเร็จรูป SPSS for Windows เพื่อหาค่าสถิติ ดังนี้ 1. ข้อมูลทั่วไป จานวน และตาแหน่งของกลุ่มตัวอย่าง จากแบบสอบถามส่วนที่1 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหา ค่าร้อยละ 2. ข้อมูลระดับความพึงพอใจ จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ยและ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามขั้นตอนดังนี้ 2.1ให้คะแนนสาหรับการประมาณค่าตามแบบ Likert Scale แก่คาตอบมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด เป็น 5 4 3 2 และ 1 ตามลาดับ 2.2 คานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. ) ของคาตอบแต่ละข้อ แล้วแปรผลตามเกณฑ์ของเบสท์และคาห์น (Best & Kahn, 1993 ) ซึ่งมีค่าคะแนนดังนี้ คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับปานกลาง คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับน้อย คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด
 10. 10. 8 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ ผลจากการประเมินโครงการในครั้งนี้ได้แยกวิเคราะห์และนาเสนอเป็น 2 ส่วนดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 1.จานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 74 คน จาแนกเป็น ครูและบุคลากร 17 คน คิด เป็นร้อยละ 23.00 ผู้ปกครองนักเรียน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 77 ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม (N = 74)ที่ รายการประเมิน ̅ S.D ระดับความพึง พอใจ1. การต้อนรับและการลงทะเบียน 4.05 0.81 มาก2. การมอบประกาศนียบัตรและการดาเนินการของฝ่ายพิธี 4.12 0.64 มาก การ3. ความเหมาะสมของสถานที่ แสง สีเสียง ซุ้มประดับ 4.01 0.85 มาก4. การบริการอาหารว่าง 3.72 0.95 มาก5. ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย 3.77 0.85 มาก6. เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 4.26 0.76 มาก โรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน7. เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันกับ 4.28 0.71 มาก สถานศึกษา8. ประโยชน์และความคุ้มค่าจากกิจกรรมทีเ่ ด็กได้รับ 4.09 0.87 มาก9. ความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม 4.14 0.79 มาก10. ความต้องการให้มีการจัดงานบัณฑิตน้อยในปีต่อไป 4.22 0.88 มาก เฉลี่ย 4.07 0.81 มาก
 11. 11. 9จากตารางพบว่า ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยของครู บุคลากรและผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา มากที่สุด( ̅ =4.28) รองลงมาได้แก่ เป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน ( ̅ =4.26) ความต้องการให้มีการจัดงานบัณฑิตน้อยในปีต่อไป ( ̅ =4.22) ความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม ( ̅ =4.14) การมอบประกาศนียบัตรและการดาเนินการของฝ่ายพิธีการ ( ̅ =4.12) ประโยชน์และความคุ้มค่าจากกิจกรรมที่เด็กได้รับ ( ̅ =4.09) การต้อนรับและการลงทะเบียน ( ̅ =4.05)ความเหมาะสมของสถานที่ แสง สีเสียง ซุ้มประดับ ( ̅ =4.01) ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย ( ̅ =3.77) และการบริการอาหารว่าง ( ̅ =3.72) ตามลาดับข้อเสนอเสนอแนะ ควรปรับปรุงจุดต้อนรับและลงทะเบียน ให้มีเจ้าหน้าที่แต่ละโรงเรียนคอยต้อนรับผูปกครองตั้งแต่ตอนเช้า และให้คาแนะนาถึงขั้นตอนและการดาเนินกิจกรรมแก่ผู้ปกครอง ้สรุปจุดแข็งของโครงกำร 1.การประชุมวางแผนของคณะทางาน ที่ออกแบบกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีการประชุมวางแผนกันหลายครั้ง ทาให้ลดปัญหาและความยุ่งยากในการประสานงานกับโรงเรียน 2.ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนทุกโรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรง 3.โรงเรียนมีระบบการสื่อสารกับผู้ปกครองที่ดี สามารถทาความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เกิดความร่วมมือที่ดีสรุปจุดอ่อนของโครงกำร การดาเนินงานบางจุดที่ขาดการซักซ้อม เตรียมบทบาทหน้าที่ทาให้วันที่จัดกิจกรรมขาดผู้ประสานงาน
 12. 12. 10แนวทำงกำรพัฒนำในครั้งต่อไป จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย นอกสถานที่ เนื่องจากผู้ปกครองมีความต้องการให้มีการจัดงานบัณฑิตน้อยในปีต่อไป ซึ่งต้องมีเวลาในการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพอสมควร มีการประชุมผู้ปกครองเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครอง และควรเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วม
 13. 13. ภำคผนวก
 14. 14. 12 โครงกำรบัณฑิตน้อย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2554 เครือข่ำยสถำนศึกษำที่ 15 อำเภอคลองหอยโข่ง สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2 **************************************************************1. หลักกำรและเหตุผล หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัย มุ่งพัฒนาให้เด็กเกิดพัฒนาการในด้านร่างกายจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กเพื่อก้าวสู่การศึกษาในระดับประถมศึกษาต่อไป ดังนั้นเพื่อให้เด็กที่เรียนสาเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย(อนุบาล 2)ของโรงเรียนประถมศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ได้ตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ส่งเสริมให้ผู้ปกครองให้เห็นความสาคัญของการศึกษา มีความภาคภูมิใจในการเรียนของบุตรหลาน เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 จึงได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กที่จบการศึกษาระดับปฐมวัย เมื่อนักเรียนเรียนจบการศึกษา ระดับปฐมวัยนักเรียนจึงควรที่จะได้รับประกาศนียบัตร และคาอวยพรหรือคาสั่งสอนจากครูผู้สอน เป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่นักเรียนจะไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น เพื่อเป็นแนวทางนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและความสาเร็จต่อไปในอนาคต2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย 2.2 เพือส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง ่ 2.3 เพื่อให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน 2.4 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 2.5 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา 2.6 เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต3. เป้ำหมำย 3.1 เป้ำหมำยเชิงปริมำณ
 15. 15. 13 จัดงานมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย จานวน 1 ครั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับปฐมวัย ผู้ปกครองนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษาและครู โรงเรียนประถมศึกษา ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 จานวน 200 คน 3.2 เป้ำหมำยเชิงคุณภำพ 3.2.1 นักเรียนภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง 3.2.2 นักเรียนเกิดความรักและผูกพันกับสถานศึกษา 3.2.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครอง4. วิธีดำเนินงำน 4.1 ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนการดาเนินกิจกรรม 4.2 กาหนด วัน เวลา สถานที่ 4.3 กาหนดกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย การแสดง ของนักเรียน 4.4 เสนอรายละเอียดการจัดงาน และวิธีการดาเนินงาน 4.5 ประเมินผลและรายงานผล5. ระยะเวลำดำเนินงำน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2555 เวลา 08.00 -12.00 น.6. สถำนที่ดำเนินกำร ห้องประชุม โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา7. งบประมำณดำเนินกำร ขอรับการสนับสนุนจากโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ทุกโรง โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังนี้ - ค่าลงทะเบียน และอาหารว่าง 100 บาท : คน - ค่าเกียรติบัตร 80 บาท : คน - ค่าภาพถ่ายพร้อมกรอบ 230 บาท : คนหมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้
 16. 16. 14 - ผู้ปกครองสนับสนุนค่าเช่าชุดครุย8. ผู้รับผิดชอบโครงกำร 1.นางพวงเพ็ญ วงษ์สถิตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกม่วง 2.นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง 3.นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเลียบ 4. นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม9. กำรประเมินผล 9.1 สังเกตจาก การเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียนและผู้ปกครอง 9.2 ประเมินความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมของผู้ปกครองนักเรียนและครู10. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 10.1 นักเรียนมีความยินดีและภาคภูมิใจทีสาเร็จการศึกษาปฐมวัย ่ 10.2 นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา 10.3 เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน 10.4 นักเรียนตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษา 10.5 นักเรียนเกิดแรงกระตุ้นให้อยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต (ลงชื่อ) พวงเพ็ญ วงศ์สถิตย์ ผูเสนอโครงการ ้ ( นางพวงเพ็ญ วงษ์สถิตย์) ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกม่วง (ลงชื่อ) พยูร แก้วอาภรณ์ ผู้เห็นชอบโครงการ (นายพยูร แก้วอาภรณ์) ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ รองประธานเครือข่ายการศึกษาที่ 15 (ลงชื่อ) ธีรทัศน์ โชติรัตน์ ผู้อนุมัติโครงการ (นายธีรทัศน์ โชติรัตน์) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2 ประธานเครือข่ายการศึกษาที่ 15
 17. 17. 15 แบบประเมินความพึงพอใจ โครงการบัณฑิตน้อย เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลตามสภาพจริง ข้อมูลของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการปรับปรุง พัฒนา แนวทางการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป 1.ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม  ครูและบุคลากร  ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียน.............................................................. 2.อาชีพของผู้ปกครอง  ค้าขาย  ทาสวน  รับจ้าง  อื่น ๆ ระบุ..................................... ให้ท่านทาเครื่องหมาย  ตามระดับความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อย 3.ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม ระดับความพึงพอใจ 5 4 3 2 1 รายการ มากที่สุด มาก ปาน น้อย น้อย กลาง ที่สุด1.การต้อนรับและการลงทะเบียน2.การมอบประกาศนียบัตรและการดาเนินการของฝ่ายพิธีการ3.ความเหมาะสมของสถานที่ แสง สีเสียง ซุ้มประดับ4.การบริการอาหารว่าง5.ความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย6.เป็นกิจกรรมทีเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ่นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน7.เป็นกิจกรรมทีส่งเสริมให้นักเรียนรักและผูกพันกับสถานศึกษา ่8.ประโยชน์และความคุ้มค่าจากกิจกรรมที่เด็กได้รับ9.ความพึงพอใจต่อการจัดงานในภาพรวม10.ความต้องการให้มีการจัดงานบัณฑิตน้อยในปีต่อไป ข้อเสนอแนะ ...............................................................................................................................................................
 18. 18. 16 ประกาศเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานกิจกรรมบัณฑิตน้อย ประจาปีการศึกษา 2554 ------------------------------------------------ ด้วยเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 กาหนดจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยขึ้นในวันที่ 23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความภาคภูมิในการเรียนให้แก่นักเรียน และให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสาคัญของการศึกษาต่อในอนาคต จึงได้กาหนดจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนผู้จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ประจาปีการศึกษา 2554 ให้แก่นักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2จานวน 12 โรงเรียน ดังนันเพื่อให้การดาเนินงานสาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย ้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ประกอบด้วย 1.คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ 1.นายสงวน ศรีสุข ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ประธานที่ปรึกษา 2.นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อานวยการสานักงานเขตพืนที่การศึกษาประถมศึกษา ้สงขลาเขต 2 รองประธานที่ปรึกษา 3.นางสาวศศิกาญจน์ รัตนศรี ศึกษานิเทศก์ สพป.สข.2 กรรมการที่ปรึกษา 4.นายประยุทธ จิตปาโล ศึกษานิเทศก์ สพป.สข.2 กรรมการที่ปรึกษา 2. คณะกรรมกำรอำนวยกำร ภารกิจ 1) วางแผนและสนับสนุนการดาเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 2) แนะนาให้คาปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินงาน อานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ 3) ติดตามผลการดาเนินงาน ก่อน/ระหว่าง/หลังการดาเนินงาน
 19. 19. 17 4) ให้การสนับสนุนทรัพยากร/บุคลากร/ประสานงานความร่วมมือระหว่างองค์กร/ หน่วยงานต่างๆ ประกอบด้วย 1.นายพยูร แก้วอาภรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ ประธานกรรมการ 2.นางพวงเพ็ญ วงษ์สถิตย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกม่วง รองประธานกรรมการ 3.นายปรีชา บุญฤทธิ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านปลักคล้า กรรมการ 4.นายดารงค์ วงษ์ชนะ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านควนกบ กรรมการ 5.นายธัชชนันท์ จันทโกศล ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง กรรมการ 6.นายจารูญ บุญสะอาด ผู้อานวยการโรงเรียนวัดบางศาลา กรรมการ 7.นายสาโรจน์ อัมพรพงศ์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดโคกเหรียง กรรมการ 8.นายวรวิช ศรีระสันต์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดปรางแก้ว กรรมการ 9.นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์ ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเลียบ กรรมการ 10.นางณัชชา บุญสิริธนา ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคกพยอม กรรมการ 11.นายอุทัย ปลอดภัย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านต้นส้าน กรรมการ 12. นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเก่าร้าง กรรมการและ เลขานุการ3.คณะกรรมกำรดำเนินงำน ภารกิจ 1) วางแผนและดาเนินงานตามที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 2) ดาเนินการประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งดูแล ให้ความช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ 3) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่จาเป็นใช้ในงานที่รับมอบหมายรวมทั้งประสานกับฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย ประกอบด้วย 3.1 คณะกรรมกำรฝ่ำยพิธีกำร
 20. 20. 18ภารกิจ 1)จัดทากาหนดการและดาเนินการบนเวทีตลอดงาน 2)เชิญแขกผู้มีเกียรติและบุคคลสาคัญร่วมพิธีเปิด-พิธีปิด พร้อมจัดทาคากล่าวรายงานและคากล่าวเปิดงาน 3) จัดเตรียมผู้อ่าน รายชื่อนักเรียนเข้ารับประกาศนียบัตรตามลาดับจานวน 12 โรงเรียน 4) จัดเตรียมอุปกรณ์ เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย1. นางพวงเพ็ญ วงษ์สถิตย์ ประธานกรรมการ2. นายดารงค์ วงษ์ชนะ รองประธานกรรมการ3. นางกาหลง ไชยศร กรรมการ4. นางสุนี พูลเทพ กรรมการ5. นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ กรรมการ6. นางสมนึก อินประดับ กรรมการ7. นางเกศรา สว่างวรรณ กรรมการ8. นางทัศนีย์ สว่างวรรณ กรรมการ9. นางทัศนี บุญยง กรรมการ10. นางสาวไพจิตร หยดย้อย กรรมการ11. นางฉลวย สุวรรณรัตน์ กรรมการ12. นางจันทร์เพ็ญ ศรีอรุณพรรณรา กรรมการ13. นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการ14. นางอัมมรรัตน์ สุวรรณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ3.2 คณะกรรมกำรฝ่ำยรับลงทะเบียน และควบคุมดูแลนักเรียนภารกิจ 1) จัดทาเอกสารการรับลงทะเบียน 2) รับลงทะเบียนนักเรียน
 21. 21. 19 3) จัดนักเรียนนั่งตามลาดับเลขที่ในการรับประกาศนียบัตร 4) ควบคุมระเบียบการเดินแถวในการรับประกาศนียบัตรของนักเรียน 5) ดูแลความเรียบร้อยขณะนักเรียนร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย 1.นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์ ประธานกรรมการ 2.นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ รองประธานกรรมการ 3.นางสวัลยา ชูเชิด กรรมการ 4.นางทัศนีย์ พัฒนพงศ์ กรรมการ 5.นางทัศนี บุญยง กรรมการ 6.นางปัทมา สังขไพฑูรย์ กรรมการ 7. นางสาวไพจิตร หยดย้อย กรรมการ 8. นางอาภร เสียงอ่อน กรรมการ 9. นางสาวเกศรา สว่างวรรณ กรรมการ 10.นางนันทนา เอี่ยวเจริญ กรรมการ 11. นางทัศนีย์ สว่างวรรณ กรรมการ 12. นางนิจกานต์ นวลแก้ว กรรมการ 13.นางจันทร์เพ็ญ ศรีอรุณพรรณา กรรมการ 14.นางจิราภรณ์ เฮ่งประดิษฐ์ กรรมการ 15.นางกาหลง ไชยศร กรรมการ 16.นางนวรัตน์ นวลศรี กรรมการ 17. นางสมนึก อินประดับ กรรมการและเลขานุการ3.3 คณะกรรมกำรฝ่ำยสถำนที่/อุปกรณ์/แสงเสียง ภารกิจ 1) ออกแบบและวางแผนการปฏิบัติงาน 2) กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจของการจัดกิจกรรม
 22. 22. 20 3) อานวยความสะดวกและให้คาปรึกษาตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น ในการดาเนินงานแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4) ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 1.นางณัชชา บุญสิริธนา ประธานกรรมการ 2.นายนเรศ หิ้นนุกูล รองประธานกรรมการ 3.นางสุนี พูลเทพ กรรมการ 4.นางปัทมา สังขไพฑูรย์ กรรมการ 5.นางฉลวย สุวรรณรัตน์ กรรมการ 6.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ3.4 คณะกรรมกำรฝ่ำยจัดทำประกำศนียบัตร ภารกิจ 1) ประสานงานกับโรงเรียนต่างๆ เพื่อทราบข้อมูลจานวน รายชื่อนักเรียนที่เข้ารับ ประกาศนียบัตร 2) จัดพิมพ์รายชื่อนักเรียนลงในประกาศนียบัตร 3) จัดทารายชื่อ จัดเรียงประกาศนียบัตรตามลาดับ พร้อมเตรียมผู้รับผิดชอบในการส่ง มอบประกาศนียบัตร 4) ประสานกับฝ่ายพิธีการเกี่ยวกับขั้นตอนในการประกาศนียบัตร ประกอบด้วย 1.นางสาวศุจิรัตน์ ไชยบูรณ์ ประธานกรรมการ 2.นางสาวปัทมา อัจนากิตติ รองประธานกรรมการ 3.ว่าที่ร้อยตรีธนกิจ แก้วอุไทย กรรมการ 4.ว่าที่ร้อยตรีวริศรา ไชยแก้ว กรรมการ 5.นางสาวเบญญาภา ไชยสุข กรรมการ 6.นางสาวมุขดา สุขทาน กรรมการ 7.นางสาววารี ช่วยรัตนะ กรรมการและเลขานุการ
 23. 23. 21 8.นางมยุรี สว่างวรรณ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ3.5 คณะกรรมกำรฝ่ำยต้อนรับ/ปฏิคม ภารกิจ1) ต้อนรับประธาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง พร้อมทั้งจัดหาที่นั่งตลอดถึง อานวยความสะดวกตลอดงาน2) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการให้บริการน้าดื่มและ อาหารว่าง3) บริการน้าดื่ม/อาหารว่างให้แก่ประธาน แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครอง ประกอบด้วย 1.นางณัชชา บุญสิริธนา ประธานกรรมการ 2.นายอุทัย ปลอดภัย รองประธานกรรมการ 3.นายธัชชนันท์ จันทโกศล รองประธานกรรมการ 4.นางฉลวย สุวรรณรัตน์ กรรมการ 5.นางจาเนียร ธรรมวาโร กรรมการ 6.นางสุนี พูลเทพ กรรมการ 7.นางปรานอม แก้วอาภรณ์ กรรมการ 8.นางสุนิษา ศรประสิทธิ์ กรรมการ 9.นางรวงทิพย์ รองสวัสดิ์ กรรมการ 10.นางพนิดา แสงแก้ว กรรมการ 11.นางมาลี แก้วโสตร์ กรรมการ 12. นางอาภร เสียงอ่อน กรรมการ 13.นางนันทนา เอี่ยวเจริญ กรรมการ 14.นางผ่องศรี เกื้อกูล กรรมการและเลขานุการ 3.6 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรเงิน ภารกิจ1)อานวยความสะดวกในการดาเนินงานของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง2)วางแผนการบริหารงบประมาณตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 24. 24. 223)ดาเนินการเบิกจ่าย ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ4)จัดทาบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปรายงานเมื่อสิ้นสุดการจัดงาน5)ดาเนินการควบคุม กากับ ติดตาม ตรวจสอบ รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณทั้งหมดในการจัดงานต่อผู้เกี่ยวข้อง6)แนะนา ให้คาปรึกษา ตลอดจนแก้ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการดาเนินงานเบิกจ่ายงบประมาณ7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 1.นายสาโรจน์ อัมพรพงศ์ ประธานกรรมการ 2.นายวรวิช ศรีระสันต์ รองประธานกรรมการ 3.นางจันทร์เพ็ญ ศรีอรุณพรรณรา กรรมการ 4.นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ กรรมการ 5.นางสมนึก อินประดับ กรรมการ 6.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการ 7.นายนเรศ หิ้นนุกูล กรรมการและเลขานุการ3.7 คณะกรรมกำรฝ่ำยจำหน่ำยของที่ระลึก ภารกิจ 1) จัดซื้อ/จัดหาของที่ระลึกมาจาหน่ายในงาน 2) จัดเตรียมสถานที่สาหรับจาหน่ายของที่ระลึก 3) จาหน่ายของที่ระลึกให้ผู้ปกครองและแขกที่มาร่วมงาน ประกอบด้วย 1.นางสาววิชญารัตน์ พรหมจรรย์ ประธานกรรมการ 2.นายจารูญ บุญสะอาด รองประธานกรรมการ 3.นางจรวยพร รักประยูร กรรมการ 4.นางปราณี เฉลิมบุญ กรรมการ 5.นางกมลวรรณ สุวรรณคีรี กรรมการ
 25. 25. 23 6. นางผ่องศรี เกื้อกูล กรรมการ 7.นางสาลิกา สว่างจันทร์ กรรมการ 8.นางสาวเกศรา สว่างวรรณ กรรมการ 9.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการและเลขานุการ3.8 คณะกรรมกำรฝ่ำยกำรแสดง ภารกิจ 1) ควบคุม กากับดูแล ฝึกซ้อมการแสดงของนักเรียนจานวน 2 ชุด 2) จัดเตรียมเครื่องแต่งกายสาหรับการแสดงของนักเรียน 3) ประสานงานกับฝ่ายพิธีการในการลาดับขั้นตอนการแสดง ประกอบด้วย 1.นายดารงค์ วงษ์ชนะ ประธานกรรมการ 2.นายสาโรจน์ อัมพรพงศ์ รองประธานกรรมการ 3.นางสาวปัทมพร สุวรรณจารูญ กรรมการ 4.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการ 5. นางนันทา ภู่เพชร กรรมการ 6.นางสาวไพจิตร หยดย้อย กรรมการและเลขานุการ3.9 คณะกรรมกำรฝ่ำยประเมินผล/บันทึกภำพ ภารกิจ 1) จัดทาเอกสารการประเมินผล 2) ดาเนินการประเมินผล รวบรวม ประมวลผล และบันทึกภาพกิจกรรม 3) สรุปผลและรายงานผลการประเมินเป็นรูปเล่ม ประกอบด้วย
 26. 26. 24 1.นายธัชชนันท์ จันทโกศล ประธานกรรมการ 2.นายปรีชา บุญฤทธิ์ รองประธานกรรมการ 3.นางกาหลง ไชยศร กรรมการ 4.นางทัศนีย์ สว่างวรรณ กรรมการ 5.นางสุนี พูลเทพ กรรมการ 6.นางอัมมรรัตน์ สุวรรณรัตน์ กรรมการ 7.นางสมนึก อินประดับ กรรมการ 8.นางทัศนี บุญยง กรรมการ 9.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ กรรมการ 10.นางจันทร์เพ็ญ ศรีอรุณพรรณนา กรรมการ 11. นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ กรรมการ 12.นางอาภร เสียงอ่อน กรรมการ 13.นางฉลวย สุวรรณรัตน์ กรรมการและเลขานุการ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 สั่ง ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2555 (นายธีรทัศน์ โชติรัตน์) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15
 27. 27. 25 คำกล่ำวรำยงำนพิธีมอบประกำศนียบัตรบัณฑิตน้อย เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ ของ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง ----------------------------เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ท่าน สงวน ศรีสุข ที่เคารพ กระผม นายธีรทัศน์ โชติรัตน์ รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง ในนามคณะกรรมการดาเนินงาน คณะครู นักเรียนปฐมวัยและผู้ปกครองนักเรียนขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติสละเวลามาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง ในวันนี้และใคร่ขออนุญาตรายงานความเป็นมาของกิจกรรมเพื่อโปรดทราบ โดยสังเขปดังนี้ การมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เป็นความร่วมมือที่เกิดขึ้นของโรงเรียนประถมศึกษาทุกโรงเรียนในเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ซึ่งมีนักเรียนสาเร็จการศึกษาหลักสูตรปฐมวัย (อนุบาลปีที่ 2) จานวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ โรงเรียนบ้านต้นส้าน โรงเรียนวัดเลียบ โรงเรียนบ้านปลักคล้า โรงเรียนวัดปรางแก้วโรงเรียนบ้านคลองหอยโข่ง โรงเรียนวัดบางศาลา โรงเรียนบ้านเก่าร้าง โรงเรียนบ้านโคกพยอม โรงเรียนวัดโคกม่วง โรงเรียนวัดโคกเหรียง และโรงเรียนบ้านควนกบ จัดกิจกรรมนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความยินดีในความสาเร็จของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัย ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสาเร็จของตนเอง สร้างความรักและผูกพันกับสถานศึกษา เป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติของนักเรียน เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน และกระตุนให้ ้
 28. 28. 26นักเรียนอยากเรียนต่อในระดับสูงขึ้นต่อไปในอนาคต โดยมีนักเรียนระดับปฐมวัยที่สาเร็จการศึกษาเข้ารับประกาศนียบัตร ทั้งสิ้น จานวน 179 คน สาหรับงบประมาณในการดาเนินงาน ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองนักเรียนและโรงเรียนในเครือข่ายทุกโรงเรียน นับเป็นครั้งแรกที่เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง ได้จัดกิจกรรมนี้นอกสถานที่ ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ปกครองนักเรียน และผู้อานวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรและเป็นมงคลฤกษ์แล้ว กระผมใคร่ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานทาพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนระดับปฐมวัยที่สาเร็จการศึกษา และกล่าวให้โอวาทเป็นลาดับต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ
 29. 29. 27 คำกล่ำวให้โอวำทพิธีมอบประกำศนียบัตรบัณฑิตน้อย เครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่ง สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่ ของ ผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ----------------------------ท่าน รองผู้อานวยการสานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ผู้อานวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองที่รักทุกท่าน ผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย ของเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อาเภอคลองหอยโข่งสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ในวันนี้ และขอชื่นชมต่อท่านทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่าและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ ซึ่งเป็นลูกหลานของเราในวันนี้ กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อย เป็นกุศโลบายที่จะสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนของเราได้ภาคภูมิใจในความสาเร็จของการเรียน มีความใฝ่ฝันที่จะศึกษาในระดับที่สูงขึ้นต่อไป กิจกรรมของวันนี้จะสร้างความประทับใจและเป็นแรงผลักดันให้เด็ก ๆให้มีความก้าวหน้าในชีวิต เพราะการศึกษาคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยรวม ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปฏิเสธได้ วันนี้ จึงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน ที่สาเร็จการศึกษาในระดับปฐมวัย และหวังให้บัณฑิตน้อยทุกคน ได้เห็นความสาคัญของการเรียนที่จะละทิ้งเสียไม่ได้จึงอยากฝากให้พ่อแม่ ผู้ปกครองได้สนับสนุนการศึกษาของลูกหลานอย่างเต็มที่ อย่างดี
 30. 30. 28ที่สุด เพราะนอกจากเราจะได้ลูกหลานที่มีความรู้ มีคุณภาพแล้ว ประเทศชาติก็จะได้พลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นผู้นา และสร้างสังคมให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ขอขอบคุณคณะทางาน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้จัดกิจกรรมสาคัญและให้การสนับสนุนการดาเนินงานจนกระทั่งกิจกรรมนี้ประสบความสาเร็จอย่างน่ายินดี นับเป็นแบบอย่างของการทางานที่สร้างคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ขออานวยพรให้บัณฑิตน้อยทุกคน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงและมีความเจริญก้าวหน้าและประสบความสาเร็จในชีวิตตลอดไป สวัสดี 29
 31. 31. ภำพกิจกรรม
 32. 32. 30
 33. 33. 31
 34. 34. 32
 35. 35. 33
 36. 36. 34
 37. 37. 35
 38. 38. คณะทำงำนฝ่ำยประเมินผล 1.นายธัชชนันท์ จันทโกศล 2.นายปรีชา บุญฤทธิ์ 3.นางกาหลง ไชยศร 4.นางทัศนีย์ สว่างวรรณ 5.นางสุนี พูลเทพ 6.นางอัมมรรัตน์ สุวรรณรัตน์ 7.นางสมนึก อินประดับ 8.นางทัศนี บุญยง 9.นางวิลาวัลย์ แก่นจันทร์ 10.นางจันทร์เพ็ญ ศรีอรุณพรรณนา 11. นางนพภาพร บุญญะสุวรรณ 12.นางอาภร เสียงอ่อน 13.นางฉลวย สุวรรณรัตน์
 39. 39. ผอ. ธัชชนันท์ จันทโกศล ออกแบบปก/รูปเล่ม/ เขียนรำยงำน

×