Your SlideShare is downloading. ×
0
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
TEORI BEHAVIORISME
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

TEORI BEHAVIORISME

41,232

Published on

Published in: Education, Technology
4 Comments
19 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
41,232
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1,800
Comments
4
Likes
19
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. MURID DAN ALAM BELAJAR (EDU 3103)
  TEORI BEHAVIORIS
  DISEDIAKAN OLEH
  FATIN BINTI ITHNIN
  NUR AMELIA SYIREEN BINTI JAMINKHIRI
  SITI SARAH BINTI WOZALI
  SITI ZULAIHA BINTI ABD RAHMAN
  PISMP PENDIDIKAN SENI VISUAL
  SEMESTER 2
  IPGM KAMPUS TENGKU AMPUAN AFZAN
 • 2. John Broadus Watson
  (1878 – 1958)
  Ivan Petrorich Pavlov
  (1849 – 1936)
  TOKOH PELOPOR
  Edward Lee
  Thorndike
  (1874 – 1949)
  Burrhus Frederic Skinner
  (1904 – 1990)
 • 3. PelazimanKlasik (Emosi)
  Tingkahlaku
  UnsurBerkaitan
  PelazimanOperan (Tabiat)
  Pengukuhan
  Cuba – ralat
 • 4. TeoriPembelajaranBehavioris
  Pembelajaransebagaisatuperubahandalambentukataufrekuensitingkahlaku
  Dalambentukpendekatan behavioral, tingkahlakupelajardinilaisebelummemulakanpengajaran
  Pembelajaranmemerlukanpenyusunan (stimuli) rangsangandalampersekitaransupayapelajardapatresponsdandiberipengukuhan
 • 5. Jadual: PelazimanKlasikPavlov
 • 6. Beberapakonseppentingdalamprosespengajarandanpembelajarandihasilkanmelaluiprinsippelazimanklasik yang dikemukakanoleh Pavlov. Konseptersebutialah:
  Diskriminasi
  KONSEP LAIN PAVLOV
  PembelajaranSemula
  Penghapusan
  Generalisasi
 • 7. GENERALISASI
  Generalisasibermaksudrangsangan yang samaakanmenghasilkantindakbalas yang sama.
  Contohnya, Ali menjadirisausetiap kali ujiankimiaakandiadakan. Ali jugamenjadirisausetiap kali ujianbiologiakandiadakan, keranakeduamatapelajarantersebutmempunyaiperkaitanantarasatusama lain.
  Jadikerisauandalamsatumatapelajaran (kimia) telahdigeneralisasikankepadasatumatapelajaran (biologi).
 • 8.
 • 9. Diskriminasi
  Dikriminasiberlakuapabilaindividubertindakbalasterhadapsesuaturangsangan yang tertentusahajadantidakpadarangsangan yang lain. Dalamkajianterhadapanjing, didapatianjingtersebuthanyabertindakbalasapabilamendengarbunyilocengsahaja, tetapitidakpadabunyiselaindaripadaloceng. Dalamkes Ali, Ali tidakakanmenjadirisaujikamengambilujianbahasaInggerisatauujiansejarah, keranakedua-duamatapelajarantersebutamatberbezadarimatapelajaransains.
 • 10. Penghapusan
  Penghapusanberlakuapabilarangsanganterlazim yang tidakdisertaidenganrangsangantidakterlazim. Dalamkajian Pavlov, bunyilocengtidakdisertakanrangsangantakterlazim (daging). Dalamhalini, lama-kelamaanbunyilocengtaditidakakanmerangsanganjingtersebutuntukmengeluarkan air liur. Tindakbalasakhirakanterhapusdanprinsipinidikenalisebagaipenghapusan.
 • 11. RUMUSAN DAPATAN KAJIAN PAVLOV
 • 12.
 • 13. Rajah: Perasaan Memupuk Pelaziman Klasik
  Guru memberi pujian
  (rangsangan tak terlazim)
  Murid gembira
  (Gerak balas tak terlazim)
  Pelaziman
  Kehadiran guru
  (rangsangan terlazim)
  Murid gembira
  (gerak balas terlazim)
 • 14. EDWARD LEE THORNDIKE
  Manusiabelajarmenggunakankaedahcubadanralat.
  Ganjarandandendaduafaktorpenting bantu pembelajaranmanusia.
  Pembelajaranmanusiaberlakumengikuthubunganantararangsangandangerakbalas.
  Motivasi, ganjarandandendaamatpentingdalamprosespembelajaran.
  BeliaumengemukakanteoriperikatandikenalisebagaiTeori R-G.(RangsangandanGerakbalas)
 • 15. EDWARD LEE THORNDIKE
  Teori R-G menjadiasastigahukum Thorndike iaitu:
  1) HukumKesediaan (HK),
  2) HukumLatihandan(HL)
  3) HukumKesan (HK)
 • 16. EksperimenKotakAjaib
 • 17. Kucingdiletakkandidalamsangkardanmakanandiletakkandiluarsangkar
  Kucingmelakukanbeberapapercubaanuntukkeluardarisangkar – Kaedahcubajaya
  Pelbagaireaksi : apabilaterpijakselakpintu, sangkarituterbuka
  Kucingtersebutakanmelakukankaedahcubajayasekiranyaiadikurungsemulakedalamsangkaritu.
 • 18. HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE
 • 19. HUKUM PEMBELAJARAN THORNDIKE
  HUKUM LATIHAN
  Latihan yang diulang-ulanguntuktingkatkankemahiran
  HUKUM KESEDIAAN
  Kesediaandarisegipsikomotor, efektif, kognitifsebelumbolehbelajar
  HUKUM KESAN
  Kesan yang menyeronokkanmeningkatkanpertalianantararansangandangerakbalas.
 • 20. JOHN BROADUS WATSON (1878-1958)
 • 21. Ahlipsikologipertamamenggunakanperkataan “behaviorisme”.Sangatdipengaruhi model pelazimanklasik Pavlov.Perbezaanantaramanusiaialahpengalaman.Pengalamanyang baikbolehdiubahmenjadipengalaman yang burukRangsanganyang didedahkandanjenisgerakbalasakanmempengaruhipengalamanpembelajaranmurid.
 • 22. Watson ‘Little Albert Experiment’  Menggambarkankuasapelaziman (conditioning) Albert - 11 bulan – tidakmenunjukkansebarang rasa takutpadaseekortikusputih. Semasapelaziman Albert hendakmengambiltikus, bunyipemukuldiketukpadabesi. KesannyaAlbert terkejutdanterjatuh.keadaanitudiulangberkali-kali. (tikusputihdanberbunyipemukul).Akhirnyaeksperimenmenunjukkan Albert memberireaksiemosionalterhadaptikuscontohnyatakutpadatikus, anjing, arnab. Selepasdiujilagiiamenunjukkanreaksiemosi yang sederhana.Kesimpulannya,Pelazimanbolehmelahirkanreaksiemosional.
 • 23. PROSES PELAZIMAN
  GerakbalasSemulajadi
  Bunyikuat (RansanganTidakTerlazim)
  ketakutan (GerakbalasTidakTerlazim)
 • 24. ProsesBerpasangan
  Tikus (Ransangan Neutral ) + Bunyikuat (RansanganTidakTerlazim
   
  Ketakutan(GerakbalasTidakTerlazim)
  BerlakunyaPembelajaran
  Tikus (RansanganTerlazim )
  ketakutan(GerakbalasTerlazim)
 • 25.
 • 26. BURHUS FREDERICK SKINNER
 • 27. BURHUS FREDERICK SKINNER
  Menurut Skinner (1953) kajiannyamenunjukkanpelazimanoperanorganismabertindakbalasterhadappersekitarandalamprosespembelajaran
  Pelazimanoperanmeningkatkankebarangkalianpengulangansesuatugerakbalas.
  Peneguhanbiasanyadapatmenambahkankebarangkaliangerakbalas yang akanberlaku.
 • 28. SKINNER
  Perlakuanharusdiperhatikandalamjangkamasa yang panjangdanmembentukperlakuan yang kompleksdaripadaperlakuan yang mudah.
  Kajian : Skinner Box
 • 29. SKINNER BOX
  Tingkahlakubinatangdalamkotakbolehdikawaldangerakbalasnyabolehdiperhatikandandirekod.
  Kajianinimembawabeliaukepadapenggunaanteoripelazimanoperandalamaktiviti P&P dalambilikdarjah
  Teoripelazimanoperanbolehdiperkuatdandihapuskanjikadiberikanpeneguhansebaiksahajagerakbalasituditunjukkan
 • 30. PROSES DALAM TEORI PELAZIMAN OPERAN SKINNER
 • 31. PengukuhanPositif
  Pengukuhanpositifialahmemberikansesuatuganjaransetelahperlakuanituditunjukkan, yang menyebabkanperlakuanitudiulangiataudiperkuatkanlagi.
 • 32. PengukuhanPositif
 • 33. PengukuhanNegatif
  Pengukuhannegatifialahrangsangansertamerta yang tidakselesaataumenyakitkan yang diberikanselepassesuatutingkahlakuditunjukkan.
 • 34. PengukuhanNegatif
 • 35. Dendaan
  Dendaanadalahsatuprosesatautatacarauntukmelemahkanataumengurangkanberulangnyatingkahlaku yang tidakdiingini. Tegasnya, dendaanadalahkesannegatif yang membawakepadapengurangandalamkekerapanberlakunyatingkahlakutersebut.
 • 36. Dendaanbolehdibahagikankepadaduabentuk, iaitupertamadendaanpersembahan(jenis I) dankeduadendaanpenyingkiran(Jenis II).
 • 37.
 • 38.
 • 39. Pelaziman operan dalam bilik darjah
  • SEBELUM PELAZIMAN : Keadaan dalam bilik darjah
  Terdapat pelbagai gerakbalas yang ditunjukkan oleh pelaajr terhadap pengajaran guru
  PROSES PELAZIMAN
 • 40. SELEPAS PELAZIMAN
  Peneguhan mengakibatkan gerak balas berlaku dengan lebih kerap
  Rajah: Pelaziman operan dalam bilik darjah
 • 41. PERBANDINGAN TEORI BEHAVIORIS
 • 42. UJI MINDAUJI MINDA

×