ధర్మప్రచార్ కళ
ధర్మప్రచార్ కళ
o ఇస్ల ాం వైప్ు ఆహ్వానాంచడమనేది అత్యుత్తమమైన వృత్తత. అలా
పిలవడాంలో మీర్ు ఇస్ల ాం ధర్్మనకి ప్్ర త్తనధుాం వహి...
ధర్మప్రచార్ కళ
o దావహ్ లో ప్నకి వచేే స్మాజాంలోన నూత్న ప్దధత్యలు ఏవ ?
o ధర్మప్రచార్కులు స్ాంఘాంలోన శరేష్యు లు.
o ప్రత్తర్ోజ...
ధర్మప్రచార్ కళ
o దావహ్ లేకుాండా మనాం ఎనాటికీ ముసిలాంలుగ్ మార్ేవ్ళెాం క్దత.
o మార్గదర్శకత్ాాం ప్రత్తఒకకర్ికీ అవస్ర్ము.
o ప్...
ధర్మప్రచార్ కళ
o మీర్ు బయటికి వళ్ళెనప్ుుడలాల దావహ్ చేయాలనే స్ాంకలుాంతో
ఇకకడికి ర్ాండి. దావహ్ అనేది ఒక వలాస్ాం క్దత, అదొక బ...
ధర్మప్రచార్ కళ
o అత్ుాంత్ ముఖ్ుమైన వష్యాం ఏమిటాంటే – నా జీవత్ాంలో నేనలా
దావహ్ నత అమలు చేయాలనేది అత్ుాంత్ ముఖ్ుమైన వష్యాం.
...
ధర్మప్రచార్ కళ
o దావహ్ కస్ాం ఇాంటర్ాటనా వ్డాండి. మీ శత్యర వులు దీనన
ఎకుకవగ్ వ్డుకుాంటననాార్ు.
o ఇస్ల ాం గుర్ిాంచి మర్ిాంత్...
ధర్మప్రచార్ కళ
o నలుమూలలా ప్రత్త ఇాంటలల కి ఇస్ల ాం ప్రవేశిస్తత ాంది. (ఆశ్వ్దాం)
o మీర్ు జఞగేత్తగ్ ఉాండాలి మర్ియు ప్ర్ిసిిత...
ధర్మప్రచార్ కళ
1. దావహ్ కొర్కు చిత్తశుదిధ అవస్ర్ాం. కేవలాం అలాల హ్ కొర్కు మాత్రమే
దావహ్ చేయాలి. డాంబాలు కొటేడాం దాార్్ మీ ...
ధర్మప్రచార్ కళ
5. ముజఞహిద్ (అలాల హ్ మార్గాంలో శేమిాంచేవ్ర్ి) లక్ష్ణాలు కలిగి
ఉాండాండి మర్ియు వ్ర్ి దతస్తత ల వాంటి దతస్తత ల...
ధర్మప్రచార్ కళ
8. అలాల హ్ యొకక అనతగేహాం గుర్ిాంచి నర్్శప్డవదతు . కొాందర్ు ప్రజలు
ఎప్ుుడూ నగిటివ్ గ్ ఆలోచిస్ూత ఉాంటార్ు - “...
ధర్మప్రచార్ కళ
10. ప్రజలతో జీవాంచాండి మర్ియు వ్ర్ిన భర్ిాంచాండి.
11. దతఆ చేయాండి.
12. ధర్మప్రచార్ాంలో ‘భయాం&ఆశ’ల మధు స్మత్...
ధర్మప్రచార్ కళ
16. ప్లుకుల కాంటే హ్వవభావ్లు బిగగర్గ్ ప్లుకుతాయి.
17. స్మయాం మర్ియు స్ాందర్భాం చాలా ముఖ్ుాం.
18. ప్రతేుకిాం...
ధర్మప్రచార్ కళ
21. త్ర్చతగ్ మనాం అనే ప్దానా వ్డాండి.
22. ఎదతటివ్ర్ిన వేలెత్తత చూప్వదతు .
23. మన చతటూే ఉనా అర్్చకతాానా చూసి...
ధర్మప్రచార్ కళ
26. ప్రజలతో మాటాల డేటప్ుడు వ్ర్ి త్ప్ుులనత, ప్్ప్్లనత పదువగ్
చేసి చూప్వదతు . ప్్ర ధానుత్ ఇవావలసిన వష్యాం గు...
ధర్మప్రచార్ కళ
31. కుఫ్రర (అవశ్ాస్ాం) కాంటే ఘోర్మైన ప్్ప్ాం మర్ేదీ లేదత.
32. మీర్ు ప్రజలనత గౌర్వాంచాలి మర్ియు వ్ర్ితో మాంచ...
ధర్మప్రచార్ కళ
36. ప్రజల కష్ేస్తఖ్ాలలో ప్్లుప్ాంచతకాండి.
37. ఒకేస్ర్ి అనేక వష్యాలు మాటాల డి ప్రజలపై భార్ాం వేయవదతు .
ప్రత్...
ధర్మప్రచార్ కళ
39. అలాల హ్ కు దగగర్క్వడాం కొర్కు , మీర్ు స్ధుమైనాంత్ ఎకుకవగ్
అలాల హ్ నత ఆర్్ధిాంచాండి.
40. మీర్ు అలాల హ్ క...
ఈ స్ాంక్షిప్త జఞా పికలో హ్వజర్యినాందతకు
అలాల హ్ మిమమలిా దీవాంచతగ్క
ధర్మప్రచార్ కళ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Te the art_of_dawa

107 views
69 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
107
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Te the art_of_dawa

 1. 1. ధర్మప్రచార్ కళ
 2. 2. ధర్మప్రచార్ కళ o ఇస్ల ాం వైప్ు ఆహ్వానాంచడమనేది అత్యుత్తమమైన వృత్తత. అలా పిలవడాంలో మీర్ు ఇస్ల ాం ధర్్మనకి ప్్ర త్తనధుాం వహిస్తత నాార్ు మర్ియు మొత్తాం ప్రవకతల అత్ుాంత్ గౌర్వప్రదమైన స్ాందేశ్నా అాందజేస్తత నాార్నా స్ాంగత్త తెలుస్తకాండి. o ప్ాండిత్యలు ప్రవకతల వ్ర్స్తలు. వ్ర్ు దావహ్ ప్నన త్మ బాధుత్గ్ మర్ియు ఒడాంబడిగ్ భావాంచి ప్ూర్ిత చేయవలసి ఉాంది. o మీ దావహ్ ప్నలో క్ాలిటీ ఉాండాలి. o ధర్మప్రచార్కులు దావహ్ ప్దధత్త గుర్ిాంచి చదతవుత్ూ ఉాండాలి మర్ియు త్మ జఞా నానా పాంచతకుాంటూ ఉాండాలి.
 3. 3. ధర్మప్రచార్ కళ o దావహ్ లో ప్నకి వచేే స్మాజాంలోన నూత్న ప్దధత్యలు ఏవ ? o ధర్మప్రచార్కులు స్ాంఘాంలోన శరేష్యు లు. o ప్రత్తర్ోజు ధర్మప్రచార్కుడు త్ననత తానత స్ర్ిదిదతు కుాంటూ, ఇత్ర్ుల కళ్ళెప్ుుడూ త్న మీదనే ఉాండటాం వలన ఆదర్శవాంత్ాంగ్ ఉాండటానకి శ్యశకుత లా ప్రయత్తాాంచవలెనత. o దావహ్ చేయటాంలో దావహ్ కూడా ఇమిడి ఉాంది. o దావహ్ యొకక ప్్ర ధానుత్నత ప్ర్స్ుర్ాం గుర్ుత చేస్తకుాంటూ ఉాండాలి
 4. 4. ధర్మప్రచార్ కళ o దావహ్ లేకుాండా మనాం ఎనాటికీ ముసిలాంలుగ్ మార్ేవ్ళెాం క్దత. o మార్గదర్శకత్ాాం ప్రత్తఒకకర్ికీ అవస్ర్ము. o ప్రత్తర్ోజు మర్ిాంత్ ఎకుకవగ్ ధర్మప్రచార్ాం చేస్ూత అలాల హ్ కు కృత్జాత్లు తెలుప్ుకవలెనత. o మీ దావహ్ వలన అలాల హ్ అనతగేహాంతో ఎవర్ైనా ఇస్ల ాం సవాకర్ిాంచినప్ుడు, ఇస్ల ాం యొకక అస్లు ర్ుచి మీకు తెలుస్తత ాంది. o దావహ్ యొకక ప్్ర ధానుత్నత ప్ర్స్ుర్ాం గుర్ుత చేస్తకుాంటూ ఉాండాలి. మీర్ు దావహ్ ప్నతలు వదిలివేస్నప్ుడు, ఈ ర్ుచి క్షీణిస్తత ాంది. o దావహ్ ప్నతలు మీ కొర్కు అనా వేళలా ఒక త్లనొపిులా ఉాండాలి. దావహ్ చేయడాంలో త్ప్ుక స్ాంత్ృపిత లభాంచే ఒక బర్ువైన బాధుత్ది. దావహ్ గ్లితో శ్ాస్ లోప్లికి పవలేాండి మర్ియు బయటికి వదలాండి.
 5. 5. ధర్మప్రచార్ కళ o మీర్ు బయటికి వళ్ళెనప్ుుడలాల దావహ్ చేయాలనే స్ాంకలుాంతో ఇకకడికి ర్ాండి. దావహ్ అనేది ఒక వలాస్ాం క్దత, అదొక బాధుత్. o నేనకకడ ఎాందతకు ఉనాానత ? ఈ త్ర్గత్యల ఫలితాలేమిటి ? o దాప్రత్త ఒకకర్ూ ఒక వ్గ్ు నాంతో ముాందతకు ర్ాండి – దావహ్ ప్నలో ఇత్ర్ులకు స్హ్వయాం చేసే ముాందత స్ాయాంగ్ మనకు మనాం స్హ్వయాం చేస్తకవ్లి
 6. 6. ధర్మప్రచార్ కళ o అత్ుాంత్ ముఖ్ుమైన వష్యాం ఏమిటాంటే – నా జీవత్ాంలో నేనలా దావహ్ నత అమలు చేయాలనేది అత్ుాంత్ ముఖ్ుమైన వష్యాం. కేవలాం ఇకకడికి ర్్వడాం మర్ియు వనడమనేది స్ర్ిప్ోదత. ఈ క్ల స్తలు ఒక ధర్మప్రచార్కుడి కస్ాం ఇాంధనానా నాంపే సేేష్నల వాంటివ. o ర్ోజువ్ర్ీ మీకు మీర్ే బాధతులుగ్ నలదీస్తకాండి. ‘ఇకకడి నేనత ఏమి నేర్ుేకునాానత ?’ అన ఆత్మ ప్ర్ిశీలన చేస్తకాండి.
 7. 7. ధర్మప్రచార్ కళ o దావహ్ కస్ాం ఇాంటర్ాటనా వ్డాండి. మీ శత్యర వులు దీనన ఎకుకవగ్ వ్డుకుాంటననాార్ు. o ఇస్ల ాం గుర్ిాంచి మర్ిాంత్గ్ తెలుప్ుత్ూ, ప్రజలకు స్ుాందిాంచాండి. o “నేనకకడ ఇస్ల ాం గుర్ిాంచి మాటాల డటానకి వచాేనత” అన స్ుష్ేాంగ్ మర్ియు స్ూటీగ్ ప్లకాండి. o ఎకుకవగ్ దతఆ చేయాండి. o స్ర్ైన జఞా నానా కలిగి ఉాండాండి. o ఇస్ల ాం యొకక ర్ూప్్నా స్ర్ిదిదుాండి మర్ియు దాన స్ాచఛత్ గుర్ిాంచి అాందర్ికీ స్ుష్ేాంగ్ వవర్ిాంచాండి.
 8. 8. ధర్మప్రచార్ కళ o నలుమూలలా ప్రత్త ఇాంటలల కి ఇస్ల ాం ప్రవేశిస్తత ాంది. (ఆశ్వ్దాం) o మీర్ు జఞగేత్తగ్ ఉాండాలి మర్ియు ప్ర్ిసిిత్తన నశిత్ాంగ్ ప్ర్ిశీలిాంచాలి o మీర్ు ఎవర్ితో మాటాల డుత్యనాార్ో మీకు తెలిసి ఉాండాలి. o శుభార్ాంభాం కస్ాం ఎదతటివ్నతో అత్న గుర్ిాంచి అడగ్లి.
 9. 9. ధర్మప్రచార్ కళ 1. దావహ్ కొర్కు చిత్తశుదిధ అవస్ర్ాం. కేవలాం అలాల హ్ కొర్కు మాత్రమే దావహ్ చేయాలి. డాంబాలు కొటేడాం దాార్్ మీ స్ాంకలాునా నాశనాం చేస్తకవదతు . స్ాయాంగ్ ఆత్మస్తత త్త చేస్తకవదతు . అలాల హ్ వదు నతాండి మీకు ప్ుణాులు లభస్త యి. 2. దావహ్ లో మీ లక్షయునా ఇలా నర్ణయిాంచతకాండి – ఇస్ల ాం ధర్్మనా స్ి పిాంచడాం మర్ియు ఇస్ల ాం వలువలకు అనతగుణాంగ్ ప్రజలలో మార్ుు తీస్తకుర్్వడాం. త్దాార్్ భూమిపై అర్్చక్నా త్గిగాంచడాం. 3. మన లక్ష్ుాం అలాల హ్ నత మాత్రమే ఆర్్ధిాంచడాం & మన వజన్ స్ార్్గ నా ప్ాందడాం. 4. స్ఫలుాం అలాల హ్ నతాండి మాత్రమే లభస్తత ాంది. అలాల హ్ పై ప్ూర్ిత వశ్ాస్ాం ఉాంచాండి.
 10. 10. ధర్మప్రచార్ కళ 5. ముజఞహిద్ (అలాల హ్ మార్గాంలో శేమిాంచేవ్ర్ి) లక్ష్ణాలు కలిగి ఉాండాండి మర్ియు వ్ర్ి దతస్తత ల వాంటి దతస్తత లు ధర్ిాంచాండి. ఎాందతకాంటే దావహ్ అనేది షైతాన్, షిర్కక మర్ియు కుఫ్రర లపై చేసే యుదధాం. 6. అాంత్ర్క దృషిేతో మర్ియు వవేకాంతో, ఎాంతో కష్ేప్డితే గ్న లభాంచన స్ర్ైన జఞా నానా స్ాంప్్దిాంచాండి. 7. ఆదర్శవాంత్మైన జీవతానా ఊహిాంచవదతు . ప్రత్త ఒకకర్ి వదు ఏదో ఒక లోప్ాం ఉాంటనాంది. అాందర్ూ ప్ర్ిప్ూర్ణాంగ్ ఉాండాలన భావాంచవదతు . ఊహలలో జీవాంచవదతు . స్ముచిత్మైన వధాంగ్ మాత్రమే ఊహిాంచాండి.
 11. 11. ధర్మప్రచార్ కళ 8. అలాల హ్ యొకక అనతగేహాం గుర్ిాంచి నర్్శప్డవదతు . కొాందర్ు ప్రజలు ఎప్ుుడూ నగిటివ్ గ్ ఆలోచిస్ూత ఉాంటార్ు - “ఈ మనషిపై ఆశలు పటనే కలేము, ఈ వుకిత కొర్కు వచిేాంచే స్మయాం మర్ియు శేమ వృథా అయిప్ోత్యాంది.” మనాం ఎప్ుుడూ ప్్జిటివ్ గ్ ఆలోచిాంచాలి. ఎవర్ి గుర్ిాంచెైనా తీర్్మనాంచతకవటాం చిటేచివర్ి ప్న. 9. ప్్జిటివ్ ఆలోచనా వధానానేా ఎలలవేళలా వృదిధ చేస్తక ాండి. మీకు మీర్ు త్కుకవగ్ అాంచనా వేస్తకవదతు . ప్రవకతలనత మర్ియు ప్రజల పై వ్ర్ి ప్రభావ్నా గుర్ుత ాంచతకాండి. మీకు స్ధుమైనాంత్ ఉత్తమాంగ్ కృషి చేయాండి. మార్గదర్శకత్ాాం అలాల హ్ నతాండే లభస్తత ాంది మర్ియు ఫలితాలు కూడా అలాల హ్ చేత్యలలోనే ఉాంటాయి.
 12. 12. ధర్మప్రచార్ కళ 10. ప్రజలతో జీవాంచాండి మర్ియు వ్ర్ిన భర్ిాంచాండి. 11. దతఆ చేయాండి. 12. ధర్మప్రచార్ాంలో ‘భయాం&ఆశ’ల మధు స్మత్యలాునా ప్్టిాంచాండి. 13. కేమబదధాంగ్ ధర్మప్రచార్ాం చేయాండి. 14. ధర్మప్రచార్ాంలో స్హనాం మర్ియు ఓర్ుు చూప్ాండి. 15. మీ ప్లుకల వష్యాంలో జఞగేత్త వహిాంచాండి.
 13. 13. ధర్మప్రచార్ కళ 16. ప్లుకుల కాంటే హ్వవభావ్లు బిగగర్గ్ ప్లుకుతాయి. 17. స్మయాం మర్ియు స్ాందర్భాం చాలా ముఖ్ుాం. 18. ప్రతేుకిాంచి కొాందర్ు ప్రజలపై దాడి చేయవదతు . జనర్లెైజ్ చేయవదతు . ఒక ముసిలాం దతష్యే డు క్డు మర్ియు అత్న వదు దూషిాంచే నోర్ు ఉాండదత. “ఓ ప్రజలార్్, మీర్ాందతకు త్ప్ుు చేస్తత నాార్ు?” మీర్కకడ ఇస్ల ాం గుర్ిాంచి తెలప్డానకి ఉనాార్ు, అాంతేగ్న దాడి చేయడాం కొర్కు క్దత. 19. తీర్ుుదినాం కస్ాం ఈ అవక్శ్లనత మర్ియు ఈ ఖ్జఞనాలనత చేజికికాంచతకాండి. 20. దీన గుర్ిాంచి బడాయి చెప్ుుకవదతు . మీ స్ాంకలాునా ప్్డు చేస్తకవదతు . మిమమలిా మీర్ు ప్ గుడుకవదతు .
 14. 14. ధర్మప్రచార్ కళ 21. త్ర్చతగ్ మనాం అనే ప్దానా వ్డాండి. 22. ఎదతటివ్ర్ిన వేలెత్తత చూప్వదతు . 23. మన చతటూే ఉనా అర్్చకతాానా చూసి నర్్శ చెాందవదతు . “నా దాస్తలలో నతాండి కొాందర్ు వధేయులనత మీర్ు గుర్ితస్త ర్ు.” 24. ధర్మప్రచార్కుడు ప్రజలతో ప్్టన అస్లు జీవతానా గడప్్లి. వ్ర్ికి దగగర్గ్ ఉాండాలి. వ్ర్ి కష్ేనష్్ే లనత వ్ర్ితో ప్్టన భర్ిాంచాలి. 25. అప్ుడప్ుడు వ్ర్ి నతాండి దూర్మై మీ ఆత్మప్ర్ిశీలన కస్ాం ఏక్ాంత్ాం ప్్టిాంచాలి.
 15. 15. ధర్మప్రచార్ కళ 26. ప్రజలతో మాటాల డేటప్ుడు వ్ర్ి త్ప్ుులనత, ప్్ప్్లనత పదువగ్ చేసి చూప్వదతు . ప్్ర ధానుత్ ఇవావలసిన వష్యాం గుర్ిాంచి జఞగేత్త వహిాంచాండి. 27. స్ర్ైన స్మాచార్్నా పేర్కకనాండి మర్ియు స్ర్ైన నదర్శనానా వ్డాండి. 28. ప్రజల హృదయాలు తెర్వటానకి నేర్ుుగ్, స్తనాత్ాంగ్, శ్ాంత్ాంగ్ మర్ియు సౌముాంగ్ ప్రయత్తాాంచాలి. 29. వ్ర్ిన ప్ర్్మర్ిశస్తత నాప్ుడు స్ాచఛమైన అనతభూత్త చూప్ాండి మర్ియు వ్ర్ి మాటలు వాంటననాప్ుడు శేదధతో వనాండి. 30. మీ ముాందతనా వుకితన బటిే స్ర్ైన శైలి ఉప్యోగిాంచాండి.
 16. 16. ధర్మప్రచార్ కళ 31. కుఫ్రర (అవశ్ాస్ాం) కాంటే ఘోర్మైన ప్్ప్ాం మర్ేదీ లేదత. 32. మీర్ు ప్రజలనత గౌర్వాంచాలి మర్ియు వ్ర్ితో మాంచిగ్ ప్రవర్ితాంచాలి. వ్ర్ి సేేటస్ కు త్గిన వధాంగ్ గౌర్వాం చూప్ాండి. 33. మీ ప్ర్ిస్ర్్లలో జర్ుగుత్యనా వ్టి గుర్ిాంచి మీకు అవగ్హన ఉాండాలి. 34. ఎదతటివ్ర్ి స్ాాంత్బుదిధ మర్ియు స్ి యిన బటిే వ్ర్ితో మాటాల డాండి 35. త్మ సేేటస్ నత హెచతేగ్ చూప్ుకవడానకి, కొాందర్ు ప్రజలు ఎప్ుుడూ ఇత్ర్ులనత కిాంచప్ర్ుస్ూత మాటాల డుత్ూ ఉాంటార్ు. ఇత్ర్ులనత త్కుకవ చూప్ుత్ూ, మిమమలిా మీర్ు ఎకుకవ చేసి చెప్ుుకవదతు .
 17. 17. ధర్మప్రచార్ కళ 36. ప్రజల కష్ేస్తఖ్ాలలో ప్్లుప్ాంచతకాండి. 37. ఒకేస్ర్ి అనేక వష్యాలు మాటాల డి ప్రజలపై భార్ాం వేయవదతు . ప్రత్తస్ర్ీ ఒకక వష్యాం పైనే దృషిేకేాందీరకర్ిాంచాండి. 38. వ్ర్ితో మాటాల డేటప్ుడు మీకు మీర్ు బాధుత్ వహిాంచాండి.
 18. 18. ధర్మప్రచార్ కళ 39. అలాల హ్ కు దగగర్క్వడాం కొర్కు , మీర్ు స్ధుమైనాంత్ ఎకుకవగ్ అలాల హ్ నత ఆర్్ధిాంచాండి. 40. మీర్ు అలాల హ్ కు ఎాంత్ దగగర్యితే, మీ దతఆలు అాంత్ ఎకుకవగ్ సవాకర్ిాంచబడతాయి మర్ియు మీ కృషి సవాకర్ిాంచబడుత్యాంది. 41. మాంచిగ్ కనబడాండి.
 19. 19. ఈ స్ాంక్షిప్త జఞా పికలో హ్వజర్యినాందతకు అలాల హ్ మిమమలిా దీవాంచతగ్క ధర్మప్రచార్ కళ

×