అద్భుతాల్లో కెల్లో అఅద్భుం  అ
దివ్య అఖభర అఆన అ అమహం య
ఖుర్‌ఆన్‌్‌అనే్‌ఈ్‌జ్ఞా న్‌సాగరాన్ని్‌వర్ణించడిం్‌
ఎవర్్‌తరమూ్‌కాదు. ఈ్‌గరింథ్‌రాజ్ిం్‌తెలియపరచే్‌
యదారాా ల్‌వరకు, అదుుత్‌...
అననయ అభౌతికానభగ్రహాల్నభ అమలనవాళికి అఅ ది చిన అఆ అపరమోననం అపరభువ్ు అసరవ అవిాాల్ అమలనవ్ం ై అద్య
ద్ల్చి అసన్ాారగ అచూై ే, వ...
”ఇది అఅల్లో హ అ
గ్ర థ అఇ ద్భల్ల అ
ర అమలం ర అ
స దచహ అల్ేద్భ.
అల్లో హ అ అభీతి అ
కల్వారికి అఈ అ
గ్ర థ అమలరగ
ద్రశక ”.
(ఖభర...
ఆయన్ే అ(సరావనిచన)
సృషిి ్ాు ! ఆయన్ే అ
మలనవ్ుణణణ అరకిముద్దతో అ
(జీవ్కణ తో) సృషిి ్ాు .
చద్భవ్ు! మరియు అనీ
పరభువ్ు అపరమదాం ....
”మిమమలిి్‌కారు్‌చీకటల ్‌నుించి్‌
వ్ెలిక్‌తీసి్‌కాింతి్‌వ్ెైపు్‌తీసుకు
ప్ో వడాన్నకి్‌తన్‌దాసున్నపై
తేటతెలలమైన్‌ఆయత లను
(వచన...
”ఓ్‌పావకాత ! మేము్‌
ఈ్‌గరింథాన్ని్‌నీపై్‌
అవతర్ింపజ్చ్‌శాము.
అిందులప్‌పాతీ్‌విషయిం
విశ్దదకర్ించబడింది.
విధేయత్‌చూపే వ్ార్క...
విజ్ఞా నిం్‌శ్ృతి్‌మిించి్‌వినాశ్నిం సృష్ిిసుత ని్‌
నేటి్‌తరుణింలప, మతిం్‌మతి్‌తపిప్‌మారణ్‌
హో మిం్‌రగలిసుత ని్‌నేటి్‌యుగి...
ఈ్‌కారణింగానే్‌మేము్‌ఇసాా యిీల్‌్‌
సింతతి్‌వ్ార్కి్‌ఇలా్‌ఉతతరుా్‌జ్ఞరీ్‌
చేశాము: ”ఎవరైనా్‌పాతీకార్‌హతయ్‌
(శిక్ష)గా్‌లేక్‌ధ...
”మానవులారా! మేము్‌మిమమలిి్‌
ఒకచ్‌పురుష డు, ఒకచ్‌స్తర్‌నుించి్‌
సృజించాము. తరాాత్‌మీరు్‌ఒకర్నొకరు్‌
పర్చయిం్‌చేసుకునేిం్‌దు...
ఈ గింథిం్‌గుర్ించి్‌అతయింత్‌సమగమైైన్‌పర్చయ్‌చేసూత ్‌మహనీయ్‌ముహమమద్్‌్‌(స) ఇలా్‌
అనాిరు: ”ఇది్‌దెైవ్‌గింథిం. ఇిందులప్‌గతిి...
ఈ్‌పృధిా్‌ఆయనది. ఈ్‌అప్ార్‌
విసతృత్‌ఆకాశ్ిం్‌ఆయనది. ఉభయ్‌
సాగరాలు్‌ఆయనవి. అయినా్‌
ఆయనుి్‌చిని్‌నీటి్‌చెలమలపత ్‌
కూడా్‌తెలు...
ఈ్‌క్షణిం్‌భూమి్‌మీద్‌ఓ్‌గొపప్‌అదుుతిం్‌జ్రుగుతూ్‌ఉింది.
మరి అఈ అమహమ అన్ేతార ల్దో, మెద్ు , మేధకి అసమబ ాి చినదో కాద్భ; ఇది ...
రిండు్‌కళళళ్‌– ఒకటే్‌చూపు
రమిుట? ం ననభ అఎవ్వుూ అచూుు అల్ేద్నిచ అఅం ు అభ విసభి న్ానడా?
రమిుట? మేము అఅం నిచకి అరె ు కళుు అ...
ఒక్‌‘అసర్‌’్‌ఉలేల ఖనింలప్‌హజ్ాత్్‌
దావూద్్‌్‌(అ) గార్్‌మాట్‌ఇలా్‌ఉింది:
’ఓ్‌అలాల హ్‌ాా! కృతజ్ాత్‌తెలుపుకోవ
డిం్‌అనేది్‌కూడ...
”పూర్త్‌రిండు్‌సింవతీరాల్‌
ప్ాల్‌గడువు్‌పూర్త చేయ
వలనన్న్‌కోర్నటల యితే,
తలుల లు్‌తమ్‌పిలలలకు్‌
ప్ాలివ్ాాలి”.
(ఖుర్‌ఆన్‌్‌2...
”మేము్‌మానవుణిణ్‌మటిి యొకా్‌సారింతో్‌సృష్ిిించాము. తరువ్ాత్‌అతన్నన్న్‌
ఒక్‌సురక్షతమైన్‌సాా నింలప్‌పడే్‌బిందువుగా్‌మారాేము....
సూరుయడు, చిందుా డు, గరహాలు, ఉపగరహాలు, నక్ష్‌ తాా లు-మొదలయిన్‌సమసత్‌రోదస్్‌వసుత ్‌
వులు్‌వ్ేరచారుగా్‌తమకు్‌న్నరచీశిించిన్‌క...
భౌగోళిక అాాసిర
ఈ్‌విదయ్‌వలల్‌భూమి్‌యొకా్‌వ్ాసతవ్‌రమప్ాన్ని, దాన్న్‌పూరా
పరాలిి్‌ గరహించవచుే. ఖుర్‌ఆన్‌లప్‌ఇలా్‌ఉింది: ”భూమ...
వృక్ష్‌సింపద్‌గురించి్‌ఖుర్‌్‌ఆన్‌లప్‌పలు్‌చోటల ్‌
ఎింతో్‌విపులింగా, వివరణాతమకింగా్‌పేరొానడిం్‌
జ్ర్ గ్ింది. ఉదాహరణకు్‌- ”...
”వీరు్‌తమ్‌మీద్‌రకాలు్‌జ్ఞపుతూ,
ముడుసూత , ఎగ్రచ్‌పక్షులిి్‌పర్కిించి
చూడటిం్‌లేదా? (అలా్‌(వ్ాటిన్న్‌ఏ్‌
ఆధారిం్‌లేకుిండా) ...
రసాయన అాాసిర
”ఈ్‌రింగింలప్‌మారగదరికిం్‌కాగలిగచ్‌సూతాా లు్‌అనేకిం్‌ఖుర్‌ఆలప్‌ఉనాియి. ఉదాహరణకు్‌–
”మీ్‌కోసిం్‌పశువులలప్‌కూడా...
సేద్య అగ్ురి చి అఎ తో అగొపట అసూచన అ–
”మెరక అప్ార ం ల్ల అఉనన అతోు. భ రీ అవ్రష అకురిసేి అఅది అ
రెుటి పు అప ునభ అఇసభి ది. ...
సామలజిక అఅ ాాల్ు
మూఢ అవిాావసాల్ అఖ ున అ
విాావసభల్ అ
గ్ుణగ్ణాల్ు
జీవ్నారణాల్ అపరమలరథ అ
అల్లో హ అపరిచయ అ్చం ుల్ు కాల్లక అ
ఆకుల్ు అపుి కునిచ అపరయోజ్న అల్ేద్భ అ
అల్లో హ అపరిచయ అ
అలాల హ్‌! ఆయన్‌తపప్‌మరొక్‌ఆరాధయ్‌
దేవుడు్‌లేడు. ఆయన్‌సజీవుడు,
విశ్ావయవసాకు్‌ఆధార్‌భూత డు.
ఆయనకు్‌కునుకు్...
ఖభర అఆన అ అజీవిం పు అపతిర అ
ర గ్ ల్లనూ అమలనవ్ం కు అ
ారయోో దాయకమెైన అవాుటనిచ అ
మలం మేే అసమాతిసభి ది.
అు వ్ ుట అదివ్య అఔష్
...
THANK FOR ALL
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
The Quran
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

The Quran

394 views

Published on

aout last book of Allah in telugu

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
394
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Quran

 1. 1. అద్భుతాల్లో కెల్లో అఅద్భుం అ దివ్య అఖభర అఆన అ అమహం య
 2. 2. ఖుర్‌ఆన్‌్‌అనే్‌ఈ్‌జ్ఞా న్‌సాగరాన్ని్‌వర్ణించడిం్‌ ఎవర్్‌తరమూ్‌కాదు. ఈ్‌గరింథ్‌రాజ్ిం్‌తెలియపరచే్‌ యదారాా ల్‌వరకు, అదుుత్‌విషయాల్‌వరకు్‌ చేరుకోవడాన్నకి్‌మనకి్‌ఎన్ని్‌యుగాలు అవసరమో్‌తెలియదు. ఈ్‌గరింథ్‌విశిషఠ త్‌గుర్ించి్‌ కలిం్‌కదిలిించి్‌వ్ాా యడిం్‌అింటే- కొన్ని్‌కోణాలను్‌ మన్నషకి్‌తెలిసిన్‌జ్ఞా నిం, అనుభవిం్‌కొదదీ్‌గరహించి చెపపడమే్‌అవుత ింది. ఈ్‌గరింథ్‌జ్ఞా నాన్ని్‌ఏ్‌ కలిం, మరచ్‌పుసతకిం్‌దాారా నూ్‌ఇనుమడింప జ్చయలేము. ‘ఇమామ్‌్‌ఫఖుు రార జీ్‌(ర)’్‌ఇలా్‌ అభిప్ాా యాపడాా రు: ”ఖుర్‌ఆన్‌్‌అనే ఈ్‌విజ్ఞా న్‌ భ ిండాగారమే్‌గనక్‌లేక్‌ప్ో యినటల యితే్‌పాపించిం్‌ మూడు్‌విందల్‌పాయో్‌జ్నకర్‌విదయలను కోలపపయి్‌ఉిండేది”. విజ్ఞా భ డాగ ఖభర అఆ
 3. 3. అననయ అభౌతికానభగ్రహాల్నభ అమలనవాళికి అఅ ది చిన అఆ అపరమోననం అపరభువ్ు అసరవ అవిాాల్ అమలనవ్ం ై అద్య ద్ల్చి అసన్ాారగ అచూై ే, వారి అఆాాయతిాక అం ృష్ణ అతీరచే, వారి అఆం ాల్కు అశకిినిచ్చే అరరాటు అకడడా అ్చాాు . అపు రూప అఅనభగ్రహ అపరదాం అఅయిన అఅల్లో హ అాా అపరవ్కిల్న్ే అారరష్ఠ అగ్ణ అదావరా అసమసి అమలనవాళికి అమలరగద్రశక అ నిచయమలవ్ళినిచ అపరసాది ్ాు . దవ్పరవ్కిల్ ద్రికీ అఆయల అకాల్లల్నభ అబుటి, అవ్సరాల్నభ అబుటి అగ్ర థాల్నభ, పరవ్రిన్ా అనిచయమలవ్ళుల్నభ అప పుం ూ అవ్్ాేు . దవ్భీతి, పరల్లక అభ వ్నల్ అప్ార తిపదికగా అమలనవ్ుల్ ద్రినీ అ రకతార ుటై అతీసభకువ్చిే అవారిల్ల అన్తిక అవిపోవానిచన అనూరి అప్ో సేవారు. ాా తి సాధనకు అవారు అసమిధభల్యియయల్ల అ వారినిచ అసమలయం ి అపరచేవారు. ఈ అమలరగద్రశక అగ్ర థాల్ల్ల అచిుి అచివ్రి అగ్ర థ పవిం ర అఖభర అఆన అ. మలనవాళికి అవిశవ అపరభువ్ు అ ్చసిన అమేళుు అఅగ్ణయ . మనిచషికి అఆయన అపరసాది చిన అ వ్రానభగ్రహాల్ు అఅస ఖలయక . సృషిిరాసభల్ అపుో అఆయనకు అ గ్ల్ అై ేరమ అఅన ం . ఆయన మనిచషి అజీవికకు అఅనన అప్ానీ యలల్నభ అఅనభగ్రహ చుమే కాక, మన్ో అభ వాల్నన అపరకుట ్చ అ శకిియుకుి ల్నభ అకడడా అపరసా ది ్ాు . ఇ కా అమనిచషి స సకృతీ అన్ాగ్రికం ల్ అపురోభి వ్ృదిికి, కరమవికాసానిచకి అదోహద్ పడచ అసామగిరనిచ అఅవ్నిచల్ల పుష్క ల్ గా అప్ ద్భపరి్ాు .
 4. 4. ”ఇది అఅల్లో హ అ గ్ర థ అఇ ద్భల్ల అ ర అమలం ర అ స దచహ అల్ేద్భ. అల్లో హ అ అభీతి అ కల్వారికి అఈ అ గ్ర థ అమలరగ ద్రశక ”. (ఖభర అఆన:2:2) మారగకర్ిన్న్‌– కారుణయ్‌పాదాయిన్న
 5. 5. ఆయన్ే అ(సరావనిచన) సృషిి ్ాు ! ఆయన్ే అ మలనవ్ుణణణ అరకిముద్దతో అ (జీవ్కణ తో) సృషిి ్ాు . చద్భవ్ు! మరియు అనీ పరభువ్ు అపరమదాం . ఆయన అకల్ అదావరా అ న్ేరాటు .మలనవ్ుు ఎరుగ్నిచ అజ్ఞా న్ానిచన అఅం నిచకి అ బో ాి ్ాు . చద్భవ్ు! నీ అపరభువ్ు అై ేరుతో, ”పరజ్ల్ు అఖభర అఆన అ అ గ్ురి చి అఆల్లచి చరా? ఇది అఅల్లో హ అ అ వ్ద్ద అనభ డి అగాక అ మరెవ్రి అవ్ద్దనభ డో వ్చిే అఉ ుే అఇ ద్భ ల్ల అఎ తో అవరుధయ ఉ డచది”. (ఖుర్‌ఆన్‌్‌4:82)
 6. 6. ”మిమమలిి్‌కారు్‌చీకటల ్‌నుించి్‌ వ్ెలిక్‌తీసి్‌కాింతి్‌వ్ెైపు్‌తీసుకు ప్ో వడాన్నకి్‌తన్‌దాసున్నపై తేటతెలలమైన్‌ఆయత లను (వచనాలను) అవతర్ింపజ్చసిన వ్ాడు్‌అలాల హ్‌యిే. న్నశ్ేయింగా్‌ ఆయన్‌మీ్‌యిెడల్‌ మృదుసాభ వి, దయాశీలి.”్‌ (హదదద్: 9) కారు అచీకుోల్ల అకరదీై ిక
 7. 7. ”ఓ్‌పావకాత ! మేము్‌ ఈ్‌గరింథాన్ని్‌నీపై్‌ అవతర్ింపజ్చ్‌శాము. అిందులప్‌పాతీ్‌విషయిం విశ్దదకర్ించబడింది. విధేయత్‌చూపే వ్ార్కి ఇది్‌ మారగదరికిం, కారుణయిం, శుభవ్ారత”.(నహల :89) అిందులప్‌పాతీ్‌విషయిం్‌ విశ్దదకర్ించబడింది
 8. 8. విజ్ఞా నిం్‌శ్ృతి్‌మిించి్‌వినాశ్నిం సృష్ిిసుత ని్‌ నేటి్‌తరుణింలప, మతిం్‌మతి్‌తపిప్‌మారణ్‌ హో మిం్‌రగలిసుత ని్‌నేటి్‌యుగింలప, అసపృశ్యత, అింటరాన్నతనిం, న్నమోినితా్‌ భ విం్‌అపశ్ృత లు్‌పలికిసుత ని్‌నేటి్‌ఆధున్న్‌ కింలప, ఉనామదిం, ఉగరవ్ాదిం్‌వ్ెర్ర్‌తలలు్‌ వ్ేసుత ని్‌నేటి్‌కలికాలింలప, మారణాసతర్‌న్నరమమ లనమే్‌సమసత్‌మానవ్‌వికాసమనీ, అఖిల్‌ మానవ్ాభుయదయమే్‌విశాాస్‌దళ్‌ధేయయమన్న్‌ వకాాణిసుత ింది్‌ఖుర్‌ఆన్‌. అఖిల్ అ మలనవాభుయ ద్యమే అ విాావస అద్ళ అ ాచయయ
 9. 9. ఈ్‌కారణింగానే్‌మేము్‌ఇసాా యిీల్‌్‌ సింతతి్‌వ్ార్కి్‌ఇలా్‌ఉతతరుా్‌జ్ఞరీ్‌ చేశాము: ”ఎవరైనా్‌పాతీకార్‌హతయ్‌ (శిక్ష)గా్‌లేక్‌ధరణిపై్‌కలపల లిం్‌ రచకతితించినిందుకు్‌శిక్షగా్‌తపప్‌ఏ్‌ మన్నష్ి్‌నెైనా్‌చింపితే్‌అతను యావతత ్‌మానవ్ాళినీ్‌చింపినటేల . అలాగచ్‌ఎవరైనా్‌ఒక్‌మన్నష్ి్‌ప్ాా ణిం్‌ కాప్ాడతే్‌అతను్‌యావతత మానవ్ాళి్‌న్న్‌కాప్ాడనటేల ”. (మాయిదా:32) మనిచషి అప్ార ణానిచకి అకురాన అఇ్చే అవిల్ువ్
 10. 10. ”మానవులారా! మేము్‌మిమమలిి్‌ ఒకచ్‌పురుష డు, ఒకచ్‌స్తర్‌నుించి్‌ సృజించాము. తరాాత్‌మీరు్‌ఒకర్నొకరు్‌ పర్చయిం్‌చేసుకునేిం్‌దుకు్‌మిమమలిి్‌ జ్ఞత లుగా, తెగలుగా్‌చేశాము. వ్ాసతవ్ాన్నకి్‌మీలప్‌అిందర్కింటే్‌ఎకుావ్‌ భయభకుత లు్‌కలవ్ాడే్‌అలాల హ్‌్‌దృష్ిిలప్‌ ఎకుావ్‌గౌరవ్ాన్నకి్‌అరుు డు. న్నశ్ేయింగా్‌ అలాల హ్‌్‌సరా్‌జ్ఞా నిం్‌కలవ్ాడు. సకల్‌ విషయాలు తెలిసినవ్ాడు”. (అల్‌హుజురాత్: 13) అ ద్రూ అదవ్ అదాసభల్ే
 11. 11. ఈ గింథిం్‌గుర్ించి్‌అతయింత్‌సమగమైైన్‌పర్చయ్‌చేసూత ్‌మహనీయ్‌ముహమమద్్‌్‌(స) ఇలా్‌ అనాిరు: ”ఇది్‌దెైవ్‌గింథిం. ఇిందులప్‌గతిించిన్‌వ్ార్్‌న్నజ్్‌గాథలునాియి. భవిషయతత కు్‌సింబిం ధిించిన్‌వ్ాణులునాియి. మీ్‌జీవితాలకు్‌సింబింధిించిన్‌ఆదేశాలునాియి. ఇదొక్‌తిరుగులేన్న్‌ వ్ాకుా. ఇిందులప్‌వ్ేళీకోళపు్‌విషయాలు్‌లేవు. అహింకారింతో్‌దదన్ని్‌విడనాడన్‌వ్ాన్నన్న్‌దేవుడు్‌ తొకచాసాత డు. ఈ్‌గింథాన్ని్‌వదలి్‌పటిి్‌వ్ేరొక్‌చోటి్‌నుించి్‌సనామరగిం్‌ప్ిందగోర్నవ్ాన్నన్న్‌దేవుడు్‌ మారగవిహీనుణిణ్‌చేసాత డు. ఇది్‌దేవున్న్‌పటిషిమైన్‌తాడుా . ఇది్‌ఉపదేశ్ింతో, వివ్ేకింతో్‌న్నిండన్‌ వ్ాకుా. ఇింకా్‌ఇదే్‌రుజుమారగిం. ఈ్‌గింథాన్ని్‌ఆశ్యిరించిన్‌వ్ార్్‌కోరాలు్‌పడతోవా్‌పటివు. దదన్న్‌ మూలముగా్‌భ షలు్‌మోస పుచేలేవు. దదన్ని్‌ఆశ్యిరించిన్‌జ్ఞా నుల, మేధావుల్‌జ్ఞా న్‌పిప్ాస్‌ ఎనిటికీ్‌తీరదు. మాటిమాటికీ్‌ప్ారాయణిం్‌చేసినపపటికీ్‌ఈ్‌వ్ాకుా్‌ప్ాతది్‌అన్నపిించదు. ఇిందలి్‌విలక్షణ్‌విషయాలు్‌ఎనిటికీ్‌తర్గ్ప్ో వు, కర్గ్ప్ో వు. ఈ్‌వ్ాకుాయిందలి్‌విశిషఠ త్‌ ఏమిటింటే్‌జనుిల్‌వరగిం్‌ఒకసార్్‌దాన్నన్న్‌వినిపుపడు్‌‘సనామరగిం వ్ెైపునకు్‌దరికతాిం్‌వహించే్‌ ఒక్‌అదుుతమైన్‌వ్ాణిన్న్‌మేము్‌వినాిము. కనుక్‌మేము్‌దాన్నన్న్‌విశ్ాసిసుత నాిము’్‌ అన్న పకరటిించకుిండా్‌ఉిండలేకప్ో యిింది. ఖుర్‌ఆన్‌ పకార రిం్‌మాటల డేవ్ాడు్‌సతయ్‌వింత డు. దదన్న్‌ పకార రిం్‌ఆచర్ించేవ్ాడు్‌ఉతతమ్‌పతిాఫలిం్‌ప్ిందుతాడు. దదన్న్‌పకార రిం్‌తీరుప్‌ఇచేేవ్ాడు్‌ నాయయబదధమైన్‌తీరపర్్‌అవుతాడు. దదన్న్‌వ్ెైపునకు్‌పిలిచినవ్ాడు సనామరగిం్‌వ్ెైపునకు్‌పిలిచిన్‌ వ్ాడవుతాడు”. (తిర్మజీ) ఇదొక్‌తిరుగులేన్న్‌వ్ాకుా
 12. 12. ఈ్‌పృధిా్‌ఆయనది. ఈ్‌అప్ార్‌ విసతృత్‌ఆకాశ్ిం్‌ఆయనది. ఉభయ్‌ సాగరాలు్‌ఆయనవి. అయినా్‌ ఆయనుి్‌చిని్‌నీటి్‌చెలమలపత ్‌ కూడా్‌తెలుసుకోవచుే. ఆయన్‌ ఇలా్‌పబరా ధిించాడు: ”నమేమవ్ార్కి్‌ భూమిలప్‌అనేక్‌న్నదరినాలు నాియి. సాయింగా్‌మీ్‌అసితతాింలప కూడా్‌ఉనాియి. మర్్‌మీరు పర్శీలనగా్‌చూడటిం్‌లేదా”? (జ్ఞర్యాత్్‌: 21) అన్న. పరిశీల్న అవపు అమలనవాళినిచ అఆహావనిచ చిన అతోల్న అగ్ర థ
 13. 13. ఈ్‌క్షణిం్‌భూమి్‌మీద్‌ఓ్‌గొపప్‌అదుుతిం్‌జ్రుగుతూ్‌ఉింది. మరి అఈ అమహమ అన్ేతార ల్దో, మెద్ు , మేధకి అసమబ ాి చినదో కాద్భ; ఇది అ సరవల్లక అసృషిికరి, ప్ాల్కుు , పరిప్ో ష్కుు అఅయిన అఅల్లో హ అాాది. ఆయన్ే అ మనల్నన అశూనయ అనభ డి అసృషిి అచి ది. ఖభర అఆన అల్ల అఇల్ల ఉ ది: ”అలాల హ మిమమలిి్‌మీ్‌మాతృ్‌గరాుల్‌నుిండ్‌బయటకి తీశాడు్‌ (పుటిిించాడు). అపుపడు్‌మీకచమీ్‌తెలియదు. మర్యు్‌మీకు్‌విన్నకిడన్న, కళళనీ్‌ ఇింకా్‌హృదయాలను్‌పాసాదిించాడు. బహుశా్‌మీరు్‌కృతజుా లై్‌ఉింట రన్న”. (16: 78)
 14. 14. రిండు్‌కళళళ్‌– ఒకటే్‌చూపు రమిుట? ం ననభ అఎవ్వుూ అచూుు అల్ేద్నిచ అఅం ు అభ విసభి న్ానడా? రమిుట? మేము అఅం నిచకి అరె ు కళుు అఇవ్వ అల్ేదా? మరియు అన్ాల్ుకనభ అమరియు అరె ు అై ద్వ్ుల్నభ. (al-balad) ”ముఖాన్ని్‌గుర్తించడిం్‌ఎింత్‌ముఖయమో, దాన్నన్న ప్ో గొటటి కునే్‌వరకూ్‌ నేను్‌ఎనిడూ్‌అరాిం్‌చేసుకోలేకప్ో యాను.”
 15. 15. ఒక్‌‘అసర్‌’్‌ఉలేల ఖనింలప్‌హజ్ాత్్‌ దావూద్్‌్‌(అ) గార్్‌మాట్‌ఇలా్‌ఉింది: ’ఓ్‌అలాల హ్‌ాా! కృతజ్ాత్‌తెలుపుకోవ డిం్‌అనేది్‌కూడా్‌నీ్‌తరఫున్‌పాసా దిించబడన్‌ఒక్‌వరమే్‌అయి నపుపడు, ఏ్‌రీతిన్‌నేను్‌నీకు కృతజ్ాతలు్‌తెలుపుకోను్‌సాామీ!?’్‌ అనాిరు. దాన్నకి్‌సమాధానింగా్‌ అలాల హ్‌్‌ఇలా్‌సలచాేడు: ”దావూద్్‌! ఇపుపడు్‌ నువుా్‌కృతజ్ాతలు్‌చెలిలిం్‌ చావు. ఎిందుకింటే్‌నాకు్‌కృతజ్ాతలు్‌ చెలిలించ్‌గలిగచ్‌శ్కిత్‌లేదన్న్‌నువుా్‌ అింగీకర్ించావు. అదే్‌నీలపన్న కృతజ్ాతా భ వ్ాన్నకి్‌పాతీక”. (తఫ్్ీర్‌్‌ఇబని్‌కస్ర్‌) అ తా అఅల్లో హ అచల్ువే
 16. 16. ”పూర్త్‌రిండు్‌సింవతీరాల్‌ ప్ాల్‌గడువు్‌పూర్త చేయ వలనన్న్‌కోర్నటల యితే, తలుల లు్‌తమ్‌పిలలలకు్‌ ప్ాలివ్ాాలి”. (ఖుర్‌ఆన్‌్‌2:233) అమా అప్ాల్ు అమృం
 17. 17. ”మేము్‌మానవుణిణ్‌మటిి యొకా్‌సారింతో్‌సృష్ిిించాము. తరువ్ాత్‌అతన్నన్న్‌ ఒక్‌సురక్షతమైన్‌సాా నింలప్‌పడే్‌బిందువుగా్‌మారాేము. ఆ్‌ తరువ్ాత్‌ ఈ్‌ బిందువుకు్‌ముదీ ఆకారాన్ని్‌ఇచాేము. ఆపైన్‌ముదీను్‌ కిండగా్‌చేశాము. తరువ్ాత్‌మాింసపు్‌కిండను్‌ఎముకలుగా్‌చేశాము. ఆ్‌తరు్‌ వ్ాత్‌ఎముకలకు్‌మాింసాన్ని్‌తొడగాము. ఆ్‌పైన్‌దాన్నన్న్‌భినిమైన్‌సృష్ిిగా్‌ చేసి్‌న్నల్‌బనటి ము. కనుక్‌అలాల హ్‌్‌ఎింతో్‌శుభపాదుడు, సృజ్న కారులిందర్లప్‌ కలాల ్‌ఉతతమ్‌సృజ్నకారుడు” (ఖుర్‌ఆన్‌్‌23:12-14)
 18. 18. సూరుయడు, చిందుా డు, గరహాలు, ఉపగరహాలు, నక్ష్‌ తాా లు-మొదలయిన్‌సమసత్‌రోదస్్‌వసుత ్‌ వులు్‌వ్ేరచారుగా్‌తమకు్‌న్నరచీశిించిన్‌కక్షయలపల ్‌తిరుగుత నాియని్‌యదారాా న్ని్‌నేటికి్‌1432 సింవతీరాల్‌కిరతమే్‌ఖుర్‌ఆన్‌్‌తెలియజ్చసిింది. ”సూరుయడు్‌తన్‌న్నరీణత్‌కక్షయలప్‌సించర్సుత ్‌ నాిడు. ఇది్‌మహా్‌శ్కితమింత డు, అసా్‌ధారణ్‌వివ్ేకవింత డయిన్‌అలాల హ రమప్ిందిించిన్‌ (అదుుత, అదిాతీయ) పథకిం. చిందుా న్న్‌కోసిం్‌మేము్‌మజలీ్‌లను్‌(చింద్‌కళలలు) న్నరణయిిం చాము. అది్‌వ్ాటిన్న్‌దాటటకుింటూ్‌చివర్కి్‌ ఎిండ్‌ ప్ో యిన్‌ఖరపు్‌మటిలా్‌మార్ప్ో త ింది. చిందుా న్ని్‌చేరుకునే్‌శ్కిత్‌సూరుయన్న్‌లప్‌లేదు. అలాగచ్‌రాతిా్‌పగటిన్న్‌దాటిప్ో లేదు. సమసతిం్‌ ఒకొాకా్‌కక్షయలపల ్‌(వ్ాటికి్‌న్నరచీ్‌శిించబడన్‌కక్షయలపల ) సించర్సుత నాియి”. (దివయ్‌ఖుర్‌ఆన్‌– 36: 38-48) ఖగోళ ాాసిర
 19. 19. భౌగోళిక అాాసిర ఈ్‌విదయ్‌వలల్‌భూమి్‌యొకా్‌వ్ాసతవ్‌రమప్ాన్ని, దాన్న్‌పూరా పరాలిి్‌ గరహించవచుే. ఖుర్‌ఆన్‌లప్‌ఇలా్‌ఉింది: ”భూమాయకాశాలు్‌ కలిసి్‌ఉిండగా, మేము్‌వ్ాటిన్న్‌విడదదసిన్‌వ్ెైనాన్ని (దెైవిం్‌అనే్‌ అసితతాిం్‌లేదన్న్‌వ్ాదిించే్‌నాసితకులు) తిరసాారులు్‌చూడటిం్‌లేదా? అలాగచ్‌పాతి్‌ప్ాా ణినీ్‌మేము్‌నీటితో్‌సృజించిన్‌విషయాన్ని్‌వీరు్‌ గమన్నించడిం్‌లేదా? అయినపపటికీ్‌వ్ారు్‌విశ్ాసిించరచమి?”. (అల్‌్‌అింబయా: 30)
 20. 20. వృక్ష్‌సింపద్‌గురించి్‌ఖుర్‌్‌ఆన్‌లప్‌పలు్‌చోటల ్‌ ఎింతో్‌విపులింగా, వివరణాతమకింగా్‌పేరొానడిం్‌ జ్ర్ గ్ింది. ఉదాహరణకు్‌- ”ఆయనే్‌పిందిళళపై్‌ ప్ాా కచ, పిందిళళపై్‌ఎకిాించబడన్న్‌తోటలతో్‌సహా్‌ రకరకాల్‌తోటలు, తోపులనుసృష్ిిించాడు. ఖరమూ ర్‌ చెటల ను, రకరకాల్‌ఆహార్‌పదా్‌రాా లు ఉతపతిత్‌చేసే్‌ ప్ లాలను్‌సృజిం్‌చినవ్ాడు్‌కూడా్‌ఆయనే. ఆలివ్‌, దాన్నమమ్‌వృక్షాలను్‌సృజసుత నివ్ాడూ్‌ ఆయనే. వ్ాటి్‌పళళళ్‌కొన్ని్‌పరసపరిం్‌ప్ో లి్‌ ఉింట యి, మర్కొన్ని్‌ప్ో లి్‌ఉిండవు. (ప్ో లిక్‌ఒకటే్‌ అయినా్‌రుచి్‌మాతాిం్‌వ్ేరచారుగా్‌ఉింటటింది). అవి్‌ పింటకు్‌వచిేనపుపడు్‌వ్ాటి్‌పిండల ను్‌హాయిగా్‌ తినిండ. దాింతోప్ాటట్‌పింట్‌కోతకు్‌వచిేనపుపడు్‌ తపపన్నసర్గా్‌చెలిలించవలసిన్‌దాన్న్‌హకుాను్‌చెలిలిం చిండ. దుబ రా్‌ఖరుే్‌చేయ కిండ. దుబ రా్‌ చేసేవ్ార్న్న్‌అలాల హ పేామిిం్‌చడు”. ( అల్‌్‌అన్‌ఆమ్‌: 143) వ్ృ క్ష ాా సిర
 21. 21. ”వీరు్‌తమ్‌మీద్‌రకాలు్‌జ్ఞపుతూ, ముడుసూత , ఎగ్రచ్‌పక్షులిి్‌పర్కిించి చూడటిం్‌లేదా? (అలా్‌(వ్ాటిన్న్‌ఏ్‌ ఆధారిం్‌లేకుిండా) పటిి్‌ఉించిన్‌ వ్ాడు్‌కరుణామయుడు్‌తపప మరవరు్‌లేరు”. (అల్‌్‌ములా: 19) ”భూమిలప్‌సించర్ించే్‌ఎన్ని్‌రకాల్‌ జ్ింత వులైనా, తమ్‌రిండు రకాల్‌ సహాయింతో్‌ఎగ్రచ్‌పక్షులైనా్‌– అనీి్‌ మీ్‌వింటి్‌సముదాయాలే”. (అల్‌్‌ అన్‌ఆమ్‌: 37) జ్ ం ు అాాసిర
 22. 22. రసాయన అాాసిర ”ఈ్‌రింగింలప్‌మారగదరికిం్‌కాగలిగచ్‌సూతాా లు్‌అనేకిం్‌ఖుర్‌ఆలప్‌ఉనాియి. ఉదాహరణకు్‌– ”మీ్‌కోసిం్‌పశువులలప్‌కూడా్‌గొపప్‌గుణ్‌ప్ాఠిం్‌ఉింది. వ్ాటి్‌కడుపులప్‌ఉని్‌పేడకు్‌– రకాత న్నకి్‌ మధయలప్‌నుించి్‌సాచఛమైన్‌ప్ాలు్‌మీకు్‌తాపిసుత నాిము. తాా గచవ్ార్కి్‌అది్‌కమమగా్‌ ఉింటటింది.” (అన్‌్‌నహల : 66) ‘నీ్‌పాభువు్‌తేనెటీగకు్‌ఈ్‌సింకచతమిచాేడు: ”కొిండలపల , చెటల లపల , పాజ్లు్‌కటటి కుని్‌ఎతెతతన్‌ పిందిళళలప్‌నీ్‌ఇిండల ను్‌(తేనె్‌తెటిలను) న్నర్మించుకో. అనీి్‌రకాల పిండుల ్‌తిను. నీ్‌పాభువు్‌ సులభతరిం్‌చేసిన్‌మారాగ లలప్‌విహర్సూత ్‌ఉిండు.”్‌వ్ాటి్‌కడుపులలప్‌నుించి్‌ప్ానకిం్‌ఒకటి్‌ వ్ెలువడుత ింది. దాన్న్‌రింగులు్‌వ్ేరచారుగా్‌ఉింట యి. అిందులప్‌పాజ్లకు్‌సాసాత్‌ఉింది. ఆలపచిించేవ్ార్్‌కోసిం్‌ఇిందులప్‌గొపప్‌సూచన్‌ఉింది’. (అన్‌్‌నహల : 68, 69)
 23. 23. సేద్య అగ్ురి చి అఎ తో అగొపట అసూచన అ– ”మెరక అప్ార ం ల్ల అఉనన అతోు. భ రీ అవ్రష అకురిసేి అఅది అ రెుటి పు అప ునభ అఇసభి ది. దానిచై అై ద్దగా అవాన అ కురియకప్ో యిన్ా, సననుట అజ్ల్ుో అపడిన్ా అసరిప్ో ం ు ది”. (బఖరా: 265) సేద్య
 24. 24. సామలజిక అఅ ాాల్ు
 25. 25. మూఢ అవిాావసాల్ అఖ ున అ
 26. 26. విాావసభల్ అ గ్ుణగ్ణాల్ు
 27. 27. జీవ్నారణాల్ అపరమలరథ అ
 28. 28. అల్లో హ అపరిచయ అ్చం ుల్ు కాల్లక అ ఆకుల్ు అపుి కునిచ అపరయోజ్న అల్ేద్భ అ
 29. 29. అల్లో హ అపరిచయ అ అలాల హ్‌! ఆయన్‌తపప్‌మరొక్‌ఆరాధయ్‌ దేవుడు్‌లేడు. ఆయన్‌సజీవుడు, విశ్ావయవసాకు్‌ఆధార్‌భూత డు. ఆయనకు్‌కునుకు్‌రాదు్‌మర్యు న్నదుర్‌రాదు. భూమాయకాశాలలప్‌ఉని్‌ సమసతమూ్‌ఆయనకు్‌చెిందినదే. ఆయన్‌సముమఖింలప్‌– ఆయన్‌అనుజ్ా్‌ లేకుిండా్‌– సిఫారసు్‌చేయగల్‌ వ్ాడెవడు? వ్ార్్‌ముిందునిదద్‌మర్యు్‌ వ్ార్్‌వ్ెనుక్‌నునిదద్‌అనీి్‌ఆయనకు్‌ బ గా్‌తెలుసు. మర్యు్‌ఆయన్‌కోర్తే్‌ తపప, ఆయన్‌జ్ఞా న్‌విశేషాలలప ఏ్‌ విషయమునూ్‌వ్ారు్‌గరహించజ్ఞలరు. ఆయన్‌కురీీ్‌ఆకాశాలనూ్‌మర్యు భూమినీ్‌పర్వ్ేష్ిిించి్‌ఉనిది. వ్ాటి్‌ సింరక్షణ్‌ఆయనకు్‌ఏ్‌మాతాిం్‌అలసట్‌ కలిగ్ించదు. మర్యు్‌ఆయన్‌ మహో నిత డు, సరోాతతముడు.
 30. 30. ఖభర అఆన అ అజీవిం పు అపతిర అ ర గ్ ల్లనూ అమలనవ్ం కు అ ారయోో దాయకమెైన అవాుటనిచ అ మలం మేే అసమాతిసభి ది. అు వ్ ుట అదివ్య అఔష్ ాానిచన అమన అమన అవ్రకచ అ ఉ చభకు ుే అసరిప్ో ం ు దా? దానిచన అమన అ పరిసరాల్లో నిచ అవారికి అ అ ద్జ్చయలల్నిన అబ ధయం అ మనై అల్ేదా? ఆల్లచి చ డి!
 31. 31. THANK FOR ALL

×