muharram
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

muharram

on

 • 355 views

about muharram in telugu

about muharram in telugu

Statistics

Views

Total Views
355
Views on SlideShare
355
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  muharram muharram Presentation Transcript

  • SYED ABDUS
  • హిజ్రత్ ద్వారా ఓ నూతన రాజ్కీయ, సాాంఘిక, సామాజిక, ఆధ్వా త్మాక, నైత్మక వ్యవ్స్థ ఉనికిలోకొచ్చాంద్ి. అాందుకే హి.శ.తో ప్ారాంభమయ్యయ ఈ మాసానికి ఇాంతటి ప్రతయయకత. ర అాంతయ కాక ాండవ ఈ మా స్ాంలోనే యౌమె ఆఘారా కూడవ ఉాంద్ి. ముహరరాం మాస్ాం ప్దవ్ తయద్ీని యౌమె ఆఘారా అాంటారు. అద్ి కొనిి ప్రతయయ కతలను కలిగి ఉాంద్ి. SYED ABDUS
  • అలాహ్ భూమాయకాశాలను స్ృష్టాం ా చ్న నవటినుాండి నలల స్ాంఖ్య ఆయన నిరేేశాంచ్న నియామకాం ప్రకారాం ప్నిాండు మాతరమే. వాటి లో నవల గు ప్వితర మాసాల . ఇద్య స్రైన ప్దధ త్మ. కనుక ఈ నవల గు నలల మీరు ఆతావ్ాంచనక ప్ాలపడక ాండవ అాందరూ కలస్ బహుద్ైవారాధక లతో ప్ో రాడాండి. త ...... గురుాంచుక ాండి, భయభకత ల కలవారినే అలాహ్ ప్రరమిసాడు. ా త (తౌబా: 36) SYED ABDUS
  • ముహర్రముల్ హరామ్ ఇసామీయ కాయలాండర్ ప్రకారాం ా మొదటి మాస్ాం. ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ మాస్ాం వ్చ్చ- నప్పపడు ప్రవ్కత జీవి తాంలోని అత్మ ముఖ్యమెైన ఘటట ాం త గురుక వ్స్ుాంద్ి. అద్య ‘హిజ్రత్’ త (మకాా నుాండి మద్ీనవక వ్లస్). హిజ్రత్ తరువాతనే ఇసాాం ధరాాం బల ా ప్డిాంద్ి. ఇసాాం దరాానిి కాప్ాడుట ా కొనుటక స్ాద్యశానిి వీడి ప్ో య్య స్ాందరభాం వ్చ్చనవ నేను స్దధాం అని త విషయానిి గురు చయస్త ుాంద్ి ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ ముహరరాం మాస్ాం. SYED ABDUS
  • నాలుగు గౌర్వపరదమైన మాసాలతోపాటు ర్మజ్ాను మాసెం శుభపరదమైనది “పన్నెండు న్లలది ఒక సెంవత్సర్ెం. అెందులో నాలుగు న్లలు గౌర్వనీయ మైనవి. మూడు కరమెంగా ఉనానయి; జుల్ ఖాద, జుల్ హిజ్జ, ముహర్రమ్. నాలగ వది; జుమాది మరియు షఅబాన్ మధ్యలోని ర్జ్బ్”. (బుఖారి 3197). SYED ABDUS
  • “రమజ్ాను మాస్ాంలోని విధ్ి ఉప్వాసాల తరువాత ఉతత మమెైన ఉప్వాసాల అలాహ్ మాస్ము ముహరరమ్ యొకా ా ఉప్వాసాల ”. (ముస్ా ాం 1163). ఈ పవిత్ర మాసము ఘనత్ ప్రవ్కత స్లా లాహు అల ైహి వ్స్లా ాం మద్ీన ా నగరానికి వ్లస్ వ్చ్చన తరువాత యూదుల కూడవ ఆషూరా రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాంచడవనిి చూస్, వారిని అడిగితయ వారు చప్ాపరుుః ‘ఈ రోజు స్ుద్ినాం. ఈ ద్ినమే అలాహ్ ఇసాయ్ీల్ స్ాంతత్మని ా ర వారి శతరవ్పల బారి నుాండి విముకిత ర కలిగిాంచవడు. అాందుక హజ్రత్ మూసా అల ైహిస్సలాాం ఈ రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాం చవరు’. అప్పడు ప్రవ్కత ఇలా ప్రవ్చ్ాంచవరుుః “మూసా అనుకరణ హక ా మాక మీ కాంటే ఎక ావ్ ఉాంద్ి”. ఆ తరు వాత ప్రవ్కత ఉప్వాస్ాం ప్ాటిాంచవరు, తమ స్హచరులక ద్ీని ఆద్యశ మిచవచరు. (బుఖ్ారి 2004). SYED ABDUS
  • ఆషూరా రోజు ఉపవాసెం ఘనత్ “ఆషూరా రోజు ఉప్వాస్ాం గురిాంచ్ అడిగినప్పపడు -“అాందువ్లా గత ఒక స్ాంవ్తసస్రప్ప ప్ాప్ాల మనిిాంచ బడతవయ్” అని చప్ాపరుుః. (ముస్ా ాం 1162). SYED ABDUS
  • హిజ్త్ ర మరియు అలాహ్ మారగ ాంలో వ్లస్ ా ప్ో య్యవాడు భూమిలో కావ్లస్ నాంత స్థ లానిి, సౌకరాయలను ప్ ాందు తవడు. మరియు ఎవ్డు తన ఇాంటి ని వ్దలి, అలాహ్ మరియు ఆయన ా ప్రవ్కత కొరక , వ్లస్ప్ో వ్ టానికి బయల ద్యరిన తరువాత, అతనికి చవవ్పవ్సరత ! నిశచయాంగా, అతని ప్రత్మఫలాం అలాహ్ వ్దే స్థరాంగా ా ఉాంట ాంద్ి. ఎాందుకాంటే, అలాహ్ ా క్షమాశీల డు, అప్ార కరుణవప్రద్వత. (nisa: 100)
  • హిజ్రత్ అాంటే - అధరా ధ్వత్మరని విడనవడి ధరా భూమి వైప్పనక వ్లస్ వళ్ళడాం. హిజ్రత్ అాంటే - అలాహ్ నిషరధ్ిాంచ్న్ ా వాటికి ప్రిప్ూరితగా విడనవడటాం. హిజ్త్ రెండు విధాాలు ర 1) ఓకే ప్ాాంతాం నుాండి మరో ర ప్ాాంతవనికి చయసర వ్లస్ ర 2) ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ఉతాృషటమెైన హిజ్రత్ గా ప్రరకాన బడిాంద్ి. ఎాందుకాంటే అాందులో అలాహ్ ప్రస్నిత ద్వగి ా ఉాంద్ి. అలాగే తమస్ుస త్మకాను స్రిచయస, షైతవనుి బలహీన ప్రిచయ ర ల క ాాంద్ి. SYED ABDUS
  • హిజ్రర శకెం ఎలా మొదలయిెంది? దైవ అెంతిమ పరవకత ముహమమద్ (స) మక్ాా నుెంచి మదీనాకు వలస వ్ళ్ళడెం (హిజ్త్ చేయడెం ) అనేది ఇసామీయ చరిత్లో ఓ మహత్త ర్ సెంఘటన. ఆయన ర ా ర (స) దుల్ హిజ్జ ా మాసెం చివరో, ముహర్రెం మాసెం పార్ెంభెంలో మక్ాా నుెంచి ా ర మదీనాకు వలస వ్ళ్ళళర్ు. ఆ సెంఘటనే త్రాాత్ హిజ్రర శకెం 17 వ సెంవత్సర్ెం లో ఇసామీయ క్ాయల ెండర్ు పార్ెంభెంగా హజ్రత్ ఉమర్ (ర్) ా ర గార్ు ఖరార్ు చేశార్ు. ఆ పరక్ార్ెం ఇసామీయ క్ాయల ెండర్ న్లలు ఇవి: ముహర్రెం. 2) ా సఫర్. 3) ర్బీ ఉల్ అవాల్. 4) ర్బీ ఉసాసని. 5) జ్మాదిఉల్ అవాల్. 6) మాదిఉసాసని. 7) ర్జ్బ్. 8) షాబాన్.9) ర్మదాన్. 10) షవాాల్. 11 ) దుల్ ఖఅద. 12)దుల్ హిజ్జ. ఇపపుడు మనెం క్ొనిన న్లలకు సెంబెంధాిెంచిన సమా చార్ెం తలుసు కుెందాెం . ముహరరాం: వాటిలో మొదటి మాసెం ముహర్రెం. చరిత్ను పరిశీలిస్తత ముహర్రెం ర మాసెం 10 వ తేదిక్ి ఎెంతో పాముఖయత్ ఉననటు తలుసుెంది. క్ాబటిి ఈ రోజు ఉప ర ా త వాసెం పాటిెంచవలస్ెందిగా దైవ పరవకత (స)త్న సముదాయానిన పర ర త్సహిెంచార్ు. SYED ABDUS
  • శరషఠమైన ఉపాధాి ర “ఎవ్రు అలాాహ్ మారగ ాంలో తమ ఇాండా ను వ్దలి (వ్లస్) ప్ో య్, ఆ తరువాత చాంప్బడతవరో లేద్వ మరణిసత ారో, వారికి అలాహ్ ా (ప్రలోకాంలో) శరషఠమెైన ఉప్ాధ్ిని ర ప్రసాద్ిసత ాడు. నిశచయాంగా, అలాహ్ ా మాతరమే ఉతత మ ఉప్ాధ్ిప్రద్వత. (hajj: 58) SYED ABDUS
  • గొపు పరతిఫలెం “ మరియు ద్ౌరజనవయనిి స్హిాంచ్న తరువాత, ఎవ్రైతయ అలాహ్ కొరక వ్లస్ ప్ో తవరో; ా అలాాంటి వారికి మేము ప్రప్ాంచాంలో తప్పక ాండవ మాంచ్ సానవనిి థ నొస్ాంగుతవము. మరియు వారి ప్రలోక ప్రత్మఫలాం ద్వనికాంటే గకప్పగా ఉాంట ాంద్ి. ఇద్ి వారు తల స్ుకొని ఉాంటే ఎాంత బాగుాండయద్! (nahal: 41) ి
  • పాప పరక్షాళ్నెం నవకొరక , తమ ద్యశానిి విడిచ్ప్టిట వ్లస్ ప్ో య్నవారు, తమ గృహాలనుాండి తరిమి వేయబడి (నిరాశరయుల ై), నవమారగ ాంలో ప్ల కష్ాల ప్డినవారు మరియు నవ ట కొరక ప్ో రాడినవారు మరియు చాంప్ బడినవారు; నిశచయాంగా, ఇలాాంటి వారాందరి చడులను వారినుాండి తరడిచ్ వేసత ాను. మరియు నిశచయాంగా, వారిని కిాంద కాల వ్ల ప్రవ్హిాంచయ స్ారగ వ్నవలలో ర ప్రవేశాంప్ జ్ేసత ాను; ఇద్ి అలాహ్ వ్దే ా వారికి లభాంచయ ప్రత్మఫలాం. మరియు అలాహ్! ఆయన వ్దే నే ఉతత మ ప్రత్మఫలాం ా ఉాంద్ి.'' (al imran: 195)
  • హుస్్ైసన్ (ర్) షహాదత్ అద్ి స్తయాం క స్ాం, ధరాాం క స్ాం, మానవ్తా ప్రిరక్షణ క స్ాం స్ాంభ విాంచ్న అనివారయ ప్రిణవమాం. అాందు కని, ఇమాాం హుసైన్ ఏ విల వ్ల క స్ాం తన ప్ాణవలను ప్ణాంగా ప్ టారో, ర ట ఆ విల వ్ల ప్రిరక్షణ క స్ాం ప్రయత్మిాం చడాం ప్రత్మ ఒకారి నైత్మక బాధయ త. విల వ్ల మాంటగలిస్ ప్ో తరాంటే, ప్ౌరుల హక ాల కాలరాయ బడుతరాంటే, చూస్ూ కూరోచవ్డాం త నవయయ ప్రరమిక ల, మానవ్తవ ప్్రయుల లక్షణాం ఎాంతమాతరాం కాదు.
  • అజ్ానకాలాంలో (ప్రవ్కత ముహమాద్ ా శలా లాహు అల ైహి వ్స్లా ముా ప్ూరాాం) ా ప్రజ్ల చనిప్ో య్నవారి గురిాంచ్ బిగగ రగా ఏడుస్ూ, బటట ల చ్ాంప్పక ాంటూ, చాంప్ల త ప్, రకముాప్ై గటిట గా బాదుక ాంటూ స్ాంతవ ై ప్ాం ప్రక టిాంచయవారు. ఇట వ్ాంటి దురల వాటా , దురాచవరాల చయయవ్దే ని ప్రవ్కత (శలా లాహు అల ైహి వ్స్లా మ్) ముస్ా ాం ా లను వారిాంచవరు. మరియు స్హనాం తో, ఓరుపతో “ఇనిలిలాహి వ్ ఇని ఇల ైహి ా రాజివ్ూన్” అని ప్లకమని బో ధ్ిాంచవరు. దు:ఖ్స్మయాలలో ఓరుపతో ఇట వ్ాంటి ఉతత మమెైన జీవిత విధ్వనవనేి అనుస్రిాం చవలని అనేక హద్ీథ్ా ు తల ప్పతర నవియ్. “ఎవ్రైతయ తన చాంప్లప్ై కొటట క ాం టాడో , తన బటట ల చ్ాంప్పక ాంటాడో మరియు అజ్ానకాలప్ప ప్రజ్ల వ్లే రోద్ిసత ాడో , ా అతడు మా బృాందాంలోని వాడు కాజ్ా లడు.” (స్హీహ్ బుఖ్ారీ హద్ీథ్ గరాంథాం) శోకాం - స్ాంతవప్ాం
  • హుస్్ైన్ (ర్) గారి హెచచరిక తన మరణాం తరాాత దు:ఖాంచవ్దే ని తన సో దరి స్య్యద్వ జ్ైనబ్ రద్ియ ా లాహు అనవ ను, తన ఆఖ్రి ఘడియల ా లో స్యయద్ినవ హుసైసన్ రద్ియలాహు ా ా అను స్ాయాంగా వారిాంచవరు. వారి మాటలలో “నవ ప్్రయతమ సో దరీ! ఒకవేళ్ నేను మరణిసరత, నీవ్ప నీ బటట లను చ్ాంప్పక నని, నీ ముఖ్ానిి గీక క నని, ఎవ్రి ప్ైననూ నవ గురిాంచ్ థ శాప్నవరాల ప్టట వ్ని మరియు చవవ్ప క స్ాం నీవ్ప వేడుక వ్ని నీ తరుప్పన నేను ే వాగానాం చయస్త ునవిను” (అల్ కామిల్, ఇబని కథీర్ vol. 4 pg. 24) SYED ABDUS
  • క్ొనిన అపనమమక్ాలు ఈ మాసానికి స్ాంబాంధ్ిాంచ్ స్మాజ్ాంలో అ నేక అప్నమాకాల బహుళ్ ప్రచవరాంలో ఉనవియ్. ఈ మాస్ాం దుశక నవల తో కూడినద్ి.ఈ మాస్ాంలో వివాహాల మొదలగు శుభ కారాయల జ్రుప్పక రాద ని మూఢ నమాకాలను ప్రజ్ల కలిపాంచు క నవిరు. నిజ్ానికి ఇసాాం ఏ ద్ినవనిి, ా మరే రోజును, ఘద్ియనూ చడుగా భా విాంచవడు. ఈ కారణాంగానే ప్రవ్కత (స్) ” అప్శక నాంగా భావిాంచ్ ముస్ా ాం తన ప్ నులను మానేయరాదు” అని నొకిా వ్ కాాణిాంచవరు. ( అబూద్వవ్ూద్) SYED ABDUS
  • హిజ్త్ లాభాలు ర 1) సహనెం - నమమకెం 2) అలాహ్ మరియు ా అలాహ్ పరవకత పటా ప్తరమ ా 3) తాయగెం - అనురాగెం 4) ధ్ర్మ పరచార్ెం- దైవ సహాయెం SYED ABDUS
  • సో దరులారా! ఈ అనుగరహానిి చయజికిాాంచుక వ్టానికి స్దధప్డాండి. తమ నూతన స్ాంవ్తసరానిి అలాహుా ా విధ్యయత చూప్టాంలో, ద్వనధరాాల చయయటాంలో మరియు ప్పణవయల స్ాంప్ాద్ిాంచటాంలో ప్ో టీప్డుతూ ప్ారాంభాంచాండి. ర ప్పణవయల , మాంచ్ప్నుల తప్పక ాండవ ప్ాప్ాలను, చడుప్నులను చయరిప్్వేసత ాయ్. SYED ABDUS
  • SYED ABDUS