SYED ABDUS
హిజ్రత్ ద్వారా ఓ నూతన రాజ్కీయ, సాాంఘిక, సామాజిక,
ఆధ్వా త్మాక, నైత్మక వ్యవ్స్థ ఉనికిలోకొచ్చాంద్ి. అాందుకే
హి.శ.తో ప్ారాంభమయ...
అలాహ్ భూమాయకాశాలను స్ృష్టాం
ా
చ్న నవటినుాండి నలల స్ాంఖ్య
ఆయన నిరేేశాంచ్న నియామకాం
ప్రకారాం ప్నిాండు మాతరమే. వాటి
లో నవల గు...
ముహర్రముల్ హరామ్
ఇసామీయ కాయలాండర్ ప్రకారాం
ా
మొదటి మాస్ాం. ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ
మాస్ాం వ్చ్చ- నప్పపడు ప్రవ్కత జీవి
తాంలోని...
నాలుగు గౌర్వపరదమైన
మాసాలతోపాటు ర్మజ్ాను
మాసెం శుభపరదమైనది

“పన్నెండు న్లలది ఒక

సెంవత్సర్ెం. అెందులో
నాలుగు న్లలు గౌర్వనీయ...
“రమజ్ాను మాస్ాంలోని విధ్ి ఉప్వాసాల
తరువాత ఉతత మమెైన ఉప్వాసాల
అలాహ్ మాస్ము ముహరరమ్ యొకా
ా
ఉప్వాసాల ”. (ముస్ా ాం 1163).

ఈ ప...
ఆషూరా రోజు ఉపవాసెం ఘనత్

“ఆషూరా రోజు ఉప్వాస్ాం గురిాంచ్

అడిగినప్పపడు -“అాందువ్లా గత ఒక
స్ాంవ్తసస్రప్ప ప్ాప్ాల మనిిాంచ
బడత...
హిజ్త్
ర
మరియు అలాహ్ మారగ ాంలో వ్లస్
ా
ప్ో య్యవాడు భూమిలో కావ్లస్
నాంత స్థ లానిి, సౌకరాయలను ప్ ాందు
తవడు. మరియు ఎవ్డు తన ఇ...
హిజ్రత్ అాంటే - అధరా ధ్వత్మరని
విడనవడి ధరా భూమి వైప్పనక
వ్లస్ వళ్ళడాం.
హిజ్రత్ అాంటే - అలాహ్ నిషరధ్ిాంచ్న్
ా
వాటికి ప్రిప్...
హిజ్రర శకెం ఎలా మొదలయిెంది?
దైవ అెంతిమ పరవకత ముహమమద్ (స) మక్ాా నుెంచి మదీనాకు వలస వ్ళ్ళడెం
(హిజ్త్ చేయడెం ) అనేది ఇసామీయ చ...
శరషఠమైన ఉపాధాి
ర

“ఎవ్రు అలాాహ్ మారగ ాంలో తమ

ఇాండా ను వ్దలి (వ్లస్) ప్ో య్, ఆ
తరువాత చాంప్బడతవరో లేద్వ
మరణిసత ారో, వారికి...
గొపు పరతిఫలెం

“ మరియు ద్ౌరజనవయనిి

స్హిాంచ్న తరువాత, ఎవ్రైతయ
అలాహ్ కొరక వ్లస్ ప్ో తవరో;
ా
అలాాంటి వారికి మేము ప్రప్ాంచాంల...
పాప పరక్షాళ్నెం
నవకొరక , తమ ద్యశానిి విడిచ్ప్టిట వ్లస్
ప్ో య్నవారు, తమ గృహాలనుాండి తరిమి
వేయబడి (నిరాశరయుల ై), నవమారగ ాంలో...
హుస్్ైసన్ (ర్) షహాదత్
అద్ి స్తయాం క స్ాం, ధరాాం క స్ాం,
మానవ్తా ప్రిరక్షణ క స్ాం స్ాంభ
విాంచ్న అనివారయ ప్రిణవమాం. అాందు
కన...
అజ్ానకాలాంలో (ప్రవ్కత ముహమాద్
ా
శలా లాహు అల ైహి వ్స్లా ముా ప్ూరాాం)
ా
ప్రజ్ల చనిప్ో య్నవారి గురిాంచ్ బిగగ రగా
ఏడుస్ూ, బటట ...
హుస్్ైన్ (ర్) గారి హెచచరిక
తన మరణాం తరాాత దు:ఖాంచవ్దే ని
తన సో దరి స్య్యద్వ జ్ైనబ్ రద్ియ
ా
లాహు అనవ ను, తన ఆఖ్రి ఘడియల
ా
ల...
క్ొనిన అపనమమక్ాలు

ఈ మాసానికి స్ాంబాంధ్ిాంచ్ స్మాజ్ాంలో అ
నేక అప్నమాకాల బహుళ్ ప్రచవరాంలో
ఉనవియ్. ఈ మాస్ాం దుశక నవల
తో కూడి...
హిజ్త్ లాభాలు
ర

1) సహనెం - నమమకెం
2) అలాహ్ మరియు
ా
అలాహ్ పరవకత పటా ప్తరమ
ా
3) తాయగెం - అనురాగెం
4) ధ్ర్మ పరచార్ెం- దైవ
సహ...
సో దరులారా!

ఈ అనుగరహానిి చయజికిాాంచుక
వ్టానికి స్దధప్డాండి. తమ నూతన
స్ాంవ్తసరానిి అలాహుా
ా
విధ్యయత చూప్టాంలో,
ద్వనధరాాల చ...
SYED ABDUS
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

muharram

481 views

Published on

about muharram in telugu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
481
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

muharram

 1. 1. SYED ABDUS
 2. 2. హిజ్రత్ ద్వారా ఓ నూతన రాజ్కీయ, సాాంఘిక, సామాజిక, ఆధ్వా త్మాక, నైత్మక వ్యవ్స్థ ఉనికిలోకొచ్చాంద్ి. అాందుకే హి.శ.తో ప్ారాంభమయ్యయ ఈ మాసానికి ఇాంతటి ప్రతయయకత. ర అాంతయ కాక ాండవ ఈ మా స్ాంలోనే యౌమె ఆఘారా కూడవ ఉాంద్ి. ముహరరాం మాస్ాం ప్దవ్ తయద్ీని యౌమె ఆఘారా అాంటారు. అద్ి కొనిి ప్రతయయ కతలను కలిగి ఉాంద్ి. SYED ABDUS
 3. 3. అలాహ్ భూమాయకాశాలను స్ృష్టాం ా చ్న నవటినుాండి నలల స్ాంఖ్య ఆయన నిరేేశాంచ్న నియామకాం ప్రకారాం ప్నిాండు మాతరమే. వాటి లో నవల గు ప్వితర మాసాల . ఇద్య స్రైన ప్దధ త్మ. కనుక ఈ నవల గు నలల మీరు ఆతావ్ాంచనక ప్ాలపడక ాండవ అాందరూ కలస్ బహుద్ైవారాధక లతో ప్ో రాడాండి. త ...... గురుాంచుక ాండి, భయభకత ల కలవారినే అలాహ్ ప్రరమిసాడు. ా త (తౌబా: 36) SYED ABDUS
 4. 4. ముహర్రముల్ హరామ్ ఇసామీయ కాయలాండర్ ప్రకారాం ా మొదటి మాస్ాం. ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ మాస్ాం వ్చ్చ- నప్పపడు ప్రవ్కత జీవి తాంలోని అత్మ ముఖ్యమెైన ఘటట ాం త గురుక వ్స్ుాంద్ి. అద్య ‘హిజ్రత్’ త (మకాా నుాండి మద్ీనవక వ్లస్). హిజ్రత్ తరువాతనే ఇసాాం ధరాాం బల ా ప్డిాంద్ి. ఇసాాం దరాానిి కాప్ాడుట ా కొనుటక స్ాద్యశానిి వీడి ప్ో య్య స్ాందరభాం వ్చ్చనవ నేను స్దధాం అని త విషయానిి గురు చయస్త ుాంద్ి ప్రత్మ స్ాంవ్తసరాం ఈ ముహరరాం మాస్ాం. SYED ABDUS
 5. 5. నాలుగు గౌర్వపరదమైన మాసాలతోపాటు ర్మజ్ాను మాసెం శుభపరదమైనది “పన్నెండు న్లలది ఒక సెంవత్సర్ెం. అెందులో నాలుగు న్లలు గౌర్వనీయ మైనవి. మూడు కరమెంగా ఉనానయి; జుల్ ఖాద, జుల్ హిజ్జ, ముహర్రమ్. నాలగ వది; జుమాది మరియు షఅబాన్ మధ్యలోని ర్జ్బ్”. (బుఖారి 3197). SYED ABDUS
 6. 6. “రమజ్ాను మాస్ాంలోని విధ్ి ఉప్వాసాల తరువాత ఉతత మమెైన ఉప్వాసాల అలాహ్ మాస్ము ముహరరమ్ యొకా ా ఉప్వాసాల ”. (ముస్ా ాం 1163). ఈ పవిత్ర మాసము ఘనత్ ప్రవ్కత స్లా లాహు అల ైహి వ్స్లా ాం మద్ీన ా నగరానికి వ్లస్ వ్చ్చన తరువాత యూదుల కూడవ ఆషూరా రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాంచడవనిి చూస్, వారిని అడిగితయ వారు చప్ాపరుుః ‘ఈ రోజు స్ుద్ినాం. ఈ ద్ినమే అలాహ్ ఇసాయ్ీల్ స్ాంతత్మని ా ర వారి శతరవ్పల బారి నుాండి విముకిత ర కలిగిాంచవడు. అాందుక హజ్రత్ మూసా అల ైహిస్సలాాం ఈ రోజు ఉప్ వాస్ాం ప్ాటిాం చవరు’. అప్పడు ప్రవ్కత ఇలా ప్రవ్చ్ాంచవరుుః “మూసా అనుకరణ హక ా మాక మీ కాంటే ఎక ావ్ ఉాంద్ి”. ఆ తరు వాత ప్రవ్కత ఉప్వాస్ాం ప్ాటిాంచవరు, తమ స్హచరులక ద్ీని ఆద్యశ మిచవచరు. (బుఖ్ారి 2004). SYED ABDUS
 7. 7. ఆషూరా రోజు ఉపవాసెం ఘనత్ “ఆషూరా రోజు ఉప్వాస్ాం గురిాంచ్ అడిగినప్పపడు -“అాందువ్లా గత ఒక స్ాంవ్తసస్రప్ప ప్ాప్ాల మనిిాంచ బడతవయ్” అని చప్ాపరుుః. (ముస్ా ాం 1162). SYED ABDUS
 8. 8. హిజ్త్ ర మరియు అలాహ్ మారగ ాంలో వ్లస్ ా ప్ో య్యవాడు భూమిలో కావ్లస్ నాంత స్థ లానిి, సౌకరాయలను ప్ ాందు తవడు. మరియు ఎవ్డు తన ఇాంటి ని వ్దలి, అలాహ్ మరియు ఆయన ా ప్రవ్కత కొరక , వ్లస్ప్ో వ్ టానికి బయల ద్యరిన తరువాత, అతనికి చవవ్పవ్సరత ! నిశచయాంగా, అతని ప్రత్మఫలాం అలాహ్ వ్దే స్థరాంగా ా ఉాంట ాంద్ి. ఎాందుకాంటే, అలాహ్ ా క్షమాశీల డు, అప్ార కరుణవప్రద్వత. (nisa: 100)
 9. 9. హిజ్రత్ అాంటే - అధరా ధ్వత్మరని విడనవడి ధరా భూమి వైప్పనక వ్లస్ వళ్ళడాం. హిజ్రత్ అాంటే - అలాహ్ నిషరధ్ిాంచ్న్ ా వాటికి ప్రిప్ూరితగా విడనవడటాం. హిజ్త్ రెండు విధాాలు ర 1) ఓకే ప్ాాంతాం నుాండి మరో ర ప్ాాంతవనికి చయసర వ్లస్ ర 2) ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ప్ాప్ాం నుాండి ప్పణయాం వైప్ప చయసర వ్లస్ ఉతాృషటమెైన హిజ్రత్ గా ప్రరకాన బడిాంద్ి. ఎాందుకాంటే అాందులో అలాహ్ ప్రస్నిత ద్వగి ా ఉాంద్ి. అలాగే తమస్ుస త్మకాను స్రిచయస, షైతవనుి బలహీన ప్రిచయ ర ల క ాాంద్ి. SYED ABDUS
 10. 10. హిజ్రర శకెం ఎలా మొదలయిెంది? దైవ అెంతిమ పరవకత ముహమమద్ (స) మక్ాా నుెంచి మదీనాకు వలస వ్ళ్ళడెం (హిజ్త్ చేయడెం ) అనేది ఇసామీయ చరిత్లో ఓ మహత్త ర్ సెంఘటన. ఆయన ర ా ర (స) దుల్ హిజ్జ ా మాసెం చివరో, ముహర్రెం మాసెం పార్ెంభెంలో మక్ాా నుెంచి ా ర మదీనాకు వలస వ్ళ్ళళర్ు. ఆ సెంఘటనే త్రాాత్ హిజ్రర శకెం 17 వ సెంవత్సర్ెం లో ఇసామీయ క్ాయల ెండర్ు పార్ెంభెంగా హజ్రత్ ఉమర్ (ర్) ా ర గార్ు ఖరార్ు చేశార్ు. ఆ పరక్ార్ెం ఇసామీయ క్ాయల ెండర్ న్లలు ఇవి: ముహర్రెం. 2) ా సఫర్. 3) ర్బీ ఉల్ అవాల్. 4) ర్బీ ఉసాసని. 5) జ్మాదిఉల్ అవాల్. 6) మాదిఉసాసని. 7) ర్జ్బ్. 8) షాబాన్.9) ర్మదాన్. 10) షవాాల్. 11 ) దుల్ ఖఅద. 12)దుల్ హిజ్జ. ఇపపుడు మనెం క్ొనిన న్లలకు సెంబెంధాిెంచిన సమా చార్ెం తలుసు కుెందాెం . ముహరరాం: వాటిలో మొదటి మాసెం ముహర్రెం. చరిత్ను పరిశీలిస్తత ముహర్రెం ర మాసెం 10 వ తేదిక్ి ఎెంతో పాముఖయత్ ఉననటు తలుసుెంది. క్ాబటిి ఈ రోజు ఉప ర ా త వాసెం పాటిెంచవలస్ెందిగా దైవ పరవకత (స)త్న సముదాయానిన పర ర త్సహిెంచార్ు. SYED ABDUS
 11. 11. శరషఠమైన ఉపాధాి ర “ఎవ్రు అలాాహ్ మారగ ాంలో తమ ఇాండా ను వ్దలి (వ్లస్) ప్ో య్, ఆ తరువాత చాంప్బడతవరో లేద్వ మరణిసత ారో, వారికి అలాహ్ ా (ప్రలోకాంలో) శరషఠమెైన ఉప్ాధ్ిని ర ప్రసాద్ిసత ాడు. నిశచయాంగా, అలాహ్ ా మాతరమే ఉతత మ ఉప్ాధ్ిప్రద్వత. (hajj: 58) SYED ABDUS
 12. 12. గొపు పరతిఫలెం “ మరియు ద్ౌరజనవయనిి స్హిాంచ్న తరువాత, ఎవ్రైతయ అలాహ్ కొరక వ్లస్ ప్ో తవరో; ా అలాాంటి వారికి మేము ప్రప్ాంచాంలో తప్పక ాండవ మాంచ్ సానవనిి థ నొస్ాంగుతవము. మరియు వారి ప్రలోక ప్రత్మఫలాం ద్వనికాంటే గకప్పగా ఉాంట ాంద్ి. ఇద్ి వారు తల స్ుకొని ఉాంటే ఎాంత బాగుాండయద్! (nahal: 41) ి
 13. 13. పాప పరక్షాళ్నెం నవకొరక , తమ ద్యశానిి విడిచ్ప్టిట వ్లస్ ప్ో య్నవారు, తమ గృహాలనుాండి తరిమి వేయబడి (నిరాశరయుల ై), నవమారగ ాంలో ప్ల కష్ాల ప్డినవారు మరియు నవ ట కొరక ప్ో రాడినవారు మరియు చాంప్ బడినవారు; నిశచయాంగా, ఇలాాంటి వారాందరి చడులను వారినుాండి తరడిచ్ వేసత ాను. మరియు నిశచయాంగా, వారిని కిాంద కాల వ్ల ప్రవ్హిాంచయ స్ారగ వ్నవలలో ర ప్రవేశాంప్ జ్ేసత ాను; ఇద్ి అలాహ్ వ్దే ా వారికి లభాంచయ ప్రత్మఫలాం. మరియు అలాహ్! ఆయన వ్దే నే ఉతత మ ప్రత్మఫలాం ా ఉాంద్ి.'' (al imran: 195)
 14. 14. హుస్్ైసన్ (ర్) షహాదత్ అద్ి స్తయాం క స్ాం, ధరాాం క స్ాం, మానవ్తా ప్రిరక్షణ క స్ాం స్ాంభ విాంచ్న అనివారయ ప్రిణవమాం. అాందు కని, ఇమాాం హుసైన్ ఏ విల వ్ల క స్ాం తన ప్ాణవలను ప్ణాంగా ప్ టారో, ర ట ఆ విల వ్ల ప్రిరక్షణ క స్ాం ప్రయత్మిాం చడాం ప్రత్మ ఒకారి నైత్మక బాధయ త. విల వ్ల మాంటగలిస్ ప్ో తరాంటే, ప్ౌరుల హక ాల కాలరాయ బడుతరాంటే, చూస్ూ కూరోచవ్డాం త నవయయ ప్రరమిక ల, మానవ్తవ ప్్రయుల లక్షణాం ఎాంతమాతరాం కాదు.
 15. 15. అజ్ానకాలాంలో (ప్రవ్కత ముహమాద్ ా శలా లాహు అల ైహి వ్స్లా ముా ప్ూరాాం) ా ప్రజ్ల చనిప్ో య్నవారి గురిాంచ్ బిగగ రగా ఏడుస్ూ, బటట ల చ్ాంప్పక ాంటూ, చాంప్ల త ప్, రకముాప్ై గటిట గా బాదుక ాంటూ స్ాంతవ ై ప్ాం ప్రక టిాంచయవారు. ఇట వ్ాంటి దురల వాటా , దురాచవరాల చయయవ్దే ని ప్రవ్కత (శలా లాహు అల ైహి వ్స్లా మ్) ముస్ా ాం ా లను వారిాంచవరు. మరియు స్హనాం తో, ఓరుపతో “ఇనిలిలాహి వ్ ఇని ఇల ైహి ా రాజివ్ూన్” అని ప్లకమని బో ధ్ిాంచవరు. దు:ఖ్స్మయాలలో ఓరుపతో ఇట వ్ాంటి ఉతత మమెైన జీవిత విధ్వనవనేి అనుస్రిాం చవలని అనేక హద్ీథ్ా ు తల ప్పతర నవియ్. “ఎవ్రైతయ తన చాంప్లప్ై కొటట క ాం టాడో , తన బటట ల చ్ాంప్పక ాంటాడో మరియు అజ్ానకాలప్ప ప్రజ్ల వ్లే రోద్ిసత ాడో , ా అతడు మా బృాందాంలోని వాడు కాజ్ా లడు.” (స్హీహ్ బుఖ్ారీ హద్ీథ్ గరాంథాం) శోకాం - స్ాంతవప్ాం
 16. 16. హుస్్ైన్ (ర్) గారి హెచచరిక తన మరణాం తరాాత దు:ఖాంచవ్దే ని తన సో దరి స్య్యద్వ జ్ైనబ్ రద్ియ ా లాహు అనవ ను, తన ఆఖ్రి ఘడియల ా లో స్యయద్ినవ హుసైసన్ రద్ియలాహు ా ా అను స్ాయాంగా వారిాంచవరు. వారి మాటలలో “నవ ప్్రయతమ సో దరీ! ఒకవేళ్ నేను మరణిసరత, నీవ్ప నీ బటట లను చ్ాంప్పక నని, నీ ముఖ్ానిి గీక క నని, ఎవ్రి ప్ైననూ నవ గురిాంచ్ థ శాప్నవరాల ప్టట వ్ని మరియు చవవ్ప క స్ాం నీవ్ప వేడుక వ్ని నీ తరుప్పన నేను ే వాగానాం చయస్త ునవిను” (అల్ కామిల్, ఇబని కథీర్ vol. 4 pg. 24) SYED ABDUS
 17. 17. క్ొనిన అపనమమక్ాలు ఈ మాసానికి స్ాంబాంధ్ిాంచ్ స్మాజ్ాంలో అ నేక అప్నమాకాల బహుళ్ ప్రచవరాంలో ఉనవియ్. ఈ మాస్ాం దుశక నవల తో కూడినద్ి.ఈ మాస్ాంలో వివాహాల మొదలగు శుభ కారాయల జ్రుప్పక రాద ని మూఢ నమాకాలను ప్రజ్ల కలిపాంచు క నవిరు. నిజ్ానికి ఇసాాం ఏ ద్ినవనిి, ా మరే రోజును, ఘద్ియనూ చడుగా భా విాంచవడు. ఈ కారణాంగానే ప్రవ్కత (స్) ” అప్శక నాంగా భావిాంచ్ ముస్ా ాం తన ప్ నులను మానేయరాదు” అని నొకిా వ్ కాాణిాంచవరు. ( అబూద్వవ్ూద్) SYED ABDUS
 18. 18. హిజ్త్ లాభాలు ర 1) సహనెం - నమమకెం 2) అలాహ్ మరియు ా అలాహ్ పరవకత పటా ప్తరమ ా 3) తాయగెం - అనురాగెం 4) ధ్ర్మ పరచార్ెం- దైవ సహాయెం SYED ABDUS
 19. 19. సో దరులారా! ఈ అనుగరహానిి చయజికిాాంచుక వ్టానికి స్దధప్డాండి. తమ నూతన స్ాంవ్తసరానిి అలాహుా ా విధ్యయత చూప్టాంలో, ద్వనధరాాల చయయటాంలో మరియు ప్పణవయల స్ాంప్ాద్ిాంచటాంలో ప్ో టీప్డుతూ ప్ారాంభాంచాండి. ర ప్పణవయల , మాంచ్ప్నుల తప్పక ాండవ ప్ాప్ాలను, చడుప్నులను చయరిప్్వేసత ాయ్. SYED ABDUS
 20. 20. SYED ABDUS

×