áeÉ«≤dG ∫GƒgCG ❖ É¡LÓYh ÜÉÑ°ûdG äÓµ°ûe ❖ (IôNB’G ôµa) IOƒ©dG IôcòJ ❖
πWÉÑdG ≥gRh ....(≥◊G ±ôYG) ó«MƒàdG ‘ Ió«°ûf ❖ (∂jÉf ô...
PAGE 1-20.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

8:39:08 PM
PAGE 10-11.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

8:57:29 PM
PAGE 12-13.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

9:18:18 PM
PAGE 14-15.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

9:20:01 PM
PAGE 16-17.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

9:21:25 PM
PAGE 18-19.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

9:22:29 PM
PAGE 2-3.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/13/08

5:36:43 PM
PAGE 4-5.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

9:45:46 PM
PAGE 6-7.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

8:53:33 PM
PAGE 8-9.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

3/12/08

8:56:02 PM
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
nelavanka march 2008
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

nelavanka march 2008

130

Published on

telugu islamic magazine from kuwait

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
130
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

nelavanka march 2008

 1. 1. áeÉ«≤dG ∫GƒgCG ❖ É¡LÓYh ÜÉÑ°ûdG äÓµ°ûe ❖ (IôNB’G ôµa) IOƒ©dG IôcòJ ❖ πWÉÑdG ≥gRh ....(≥◊G ±ôYG) ó«MƒàdG ‘ Ió«°ûf ❖ (∂jÉf ôcGP .O) öUÉ©ŸGõé©ŸG á«YGódG ❖ áæé∏dG ᣰûfCG ❖ É¡àHÉLEGh ájóà¡e á∏Ä°SCG ❖ ¿ÉÁE’G øe AÉ«◊G ❖ ( ΩƒàîŸG ≥«MôdG ¢ü«î∏J) IhóædGQGO ❖ É¡æY ¬∏dG ≈°VQ »M âæH á«Ø°U I ó«°ùdG ❖ (á«eÓ°SEG Ihóf) .... ºµæ«H Éææ«H AGƒ°S áª∏c ¤EG GƒdÉ©J ❖ q 샰üf áHƒJ ❖ ΩÓ°SE’G ‘ ¿É°ùfE’G ¥ƒ≤M ❖ áªMõdÉH ¢ù«d ... áªMôdG øjO ΩÓ°SE’G ❖
 2. 2. PAGE 1-20.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:39:08 PM
 3. 3. PAGE 10-11.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:57:29 PM
 4. 4. PAGE 12-13.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:18:18 PM
 5. 5. PAGE 14-15.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:20:01 PM
 6. 6. PAGE 16-17.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:21:25 PM
 7. 7. PAGE 18-19.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:22:29 PM
 8. 8. PAGE 2-3.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/13/08 5:36:43 PM
 9. 9. PAGE 4-5.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 9:45:46 PM
 10. 10. PAGE 6-7.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:53:33 PM
 11. 11. PAGE 8-9.pdf C M Y CM MY CY CMY K 3/12/08 8:56:02 PM

×