hajj

177 views
138 views

Published on

in telugu

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
177
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

hajj

 1. 1. హజ్ ‫حج‬
 2. 2. అల్లా హ్ పేరుతో అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీల్ుడు
 3. 3. హజ్ పద్ధతుల్ు హజ్జె తమతుు హజ్జె ఖిరాన్ హజ్జె ఇఫ్ాా ద్ ఉమరహ్ + హజ్ కేవల్ం హజ్ ఉమరహ్ + హజ్
 4. 4. హజ్జె తమతుు అల ాంటి ప్రజల కొరకు ఎవరైతే • తగినాంత సమయాం కలిగి ఉన్నారో • ఉమరహ్ & హజ్ చేయ సాంకలిపాంచనరో • తగిన స్థో మత కలిగి ఉన్నారో • ఖురబానీ ప్శువు తమతో తీసుకువెళ్ళరో • మకబా నివబసులు కబరో
 5. 5. హజ్జె ఖిరాన్ అల ాంటి ప్రజల కొరకు ఎవరైతే • ఉమరహ్ & హజ్ చేయ సాంకలిపాంచనరో • తగిన స్థో మత కలిగి ఉన్నారో. • ఖురబానీ ప్శువు తమతో తీసుకువెళ్తనరో
 6. 6. హజ్జె ఇఫ్ాా ద్ అల ాంటి ప్రజల కొరకు ఎవరైతే • హజ్ మ తరమే చేయ సాంకలిపాంచనరో • తగినాంత సమయాం కలిగి లేరో • మకబాలో నివబసాం ఉాంటారో
 7. 7. కొన్ని సునితు ఆచరణల్ు • గోళ్ళళ కత్తిరిాంచుకొనుట • చాంకలోో ని వెాంటరర కలు తీయుట • మీస్బలు కత్తిరిాంచుట • గడ్డాం సరిచేసుకొనుట • న్నభి క్రాంది వెాంటరర కలు తీయుట
 8. 8. మీఖలత్ మీఖ త్ అాంటే ఏమిటి ? మీఖ త్ అాంటే కబలాం / పబర ాంతాం సరిహద్ుు . ఉమరహ్ కొరకు ఎప్ుపడైన్న ఇహ్రాం ధరిాంచ వచుు. కబనీ హజ్ కొరకు మ తరాం నిరణీత కబలాంలో, నిరణీత స్బో నాంలోన్ే ఇహ్రాం స్థోత్త లోనిక్ ప్రవేశాంచనలి. వేరవేరు మీఖ తు స్బో న్నలు ఏవి?
 9. 9. మీఖలత్ • ద్ుల్ హులైఫహ్ – మదీన్న – 400 క్.మీ. (అబ్ాార్ అలీ) • జుహుఫహ్ (రబబిగ్) - స్థరియ - 187 క్.మీ. • ధనత్ ఇర్్ – ఇరబఖ్ – 89 కి.మీ. • ఖర్ా అల్ మనజిల్ - నజ్ు - 85 కి.మీ. • యలాంలాం – యమన్ – 60 కి.మీ.
 10. 10. AREA OF HARAM మీఖలత్ యల్ంల్ం జుహుఫహ్ (రాబిగ్) ధాతు ఇర్ఖ్ ఖర్ఖి అల్ మనజిల్ (అల్ సైల్) ముస్ాంల్ కొరకు పావకు ముహమమద్ (స) న్నరణయంచిన మీఖలతుల్ు N W E S ద్ుల్ హుల్ైఫహ్ (అబ్యార్ఖ అలీ)
 11. 11. మీఖలత్ వద్ద ఏమి చేయలలి • వీలయితే గుసుల్ చేయ లి • వుద్ూ చేయ లి • నియాత్ చేయ లి* • ఇహ్రాం స్థోత్తలోనిక్ ప్రవేశాంచనలి హజె తమతుిఉదన. ఉమరహ్
 12. 12. మీఖలత్ వద్ద • నమలజు  ఫర్ు నమ జుల తరబేత నియాత్ చేయుట సునాతు.  ఒకవేళ్ అది ఫర్ు నమ జు సమయాం కబకపథయిన్న, మీరు నియాత్ చేయవచుు  ఒకవేళ్ మస్థెద్ లో ప్రవేశస్తి, 2 రకబతుల తహయాతుల్ మస్థెద్ నమ జు చేయ లి
 13. 13. ఇహ్రం • పురుషుల్ు - ఇజ్ార్ఖ మరియు రిదా - కుట్టబ్డన్న & ముద్ురు రంగుల్ల్ో ల్ేన్న రజండు మలమూల్ు (తెల్ాట్ి) వస్తాుా ల్ు • స్ుీల్ు – పాతేాక ఇహ్రం ద్ుసుు ల్ు ల్ేమీల్ేవు - ఇస్తాా మీయ షరిఅహ్ అనుమతంచిన ఏ స్తాధారణ ద్ుసుు ల్ైనా ధరించవచుు.
 14. 14. ఇహ్రం ల్ో అనుమతంచబ్డినవి  గొడుగు వాడుట్  ఇహ్రం బ్ట్టల్ు మలరుుకొనుట్  సబ్ుు వాడకుండా గుసుల్ చేయుట్  ఇహ్రం బ్ట్టల్ు కడిగి, తరిగి వాట్ినే వాడుట్  ముఖం కడుకొొనుట్  వుద్ూ చేయుట్ ....
 15. 15. ఇహ్రంల్ో అనుమతంచబ్డినవి  అవసరమైతే నీడల్ో న్నల్ుచొనుట్  చేపల్ు పట్టట ట్  బ్ెల్ుట , పరుు .. వాడుట్  చెపుుల్ు వాడుట్ ...
 16. 16.  ఇంజ్జక్షను మంద్ుల్ు  ఆపరేషను  పనుి ప్కించుకొనుట్  మిస్తాాక్ వాడకం  అద్దంల్ో చూసుకొనుట్ ..... ఇహ్రంల్ో అనుమతంచబ్డినవి
 17. 17.  ద్ుపుట్ి కపుుకొనుట్ (తల్ను వదిలి)  విషజ్ంతువుల్ు, పురుగుల్ను చంపుట్ మగవారు వండి ఉంగరం ధరించుట్  గాయలల్ైనా దోషమేమీ ల్ేద్ు ఇహ్రంల్ో అనుమతంచబ్డినవి
 18. 18. ఇహ్రం ల్ో న్నషేధమైనవి  భయరాాభరుల్ శారీరక కల్యక  అశీాల్ సంభయషణల్ు  చెడు పావరున  పో రాట్యల్ు & వాదోపవాదాల్ు  అల్లా హ్ కు & పావకుకు అవిధేయత  వంట్టా కల్ు కతురించుట్  గోళ్ళు కతురించుట్
 19. 19.  పురుషుల్కు కుట్టబ్డిన ద్ుసుు ల్ు  ట్ోప్, తల్పాగా మొద్ల్ైనవి  పురుషుల్ కొరకు మేజ్ోళ్ళు  కాలిచీల్మండల్లన్ని కపేు బ్ూట్టా  అతురు ల్ేదా అతురు పూస్న ద్ుసుు ల్ు  పళ్ళు సంపాదింపుల్ు  నేల్పై ఉండే జ్ంతువుల్ను వేట్యడట్ం ఇహ్రంల్ో న్నషేధించబ్డినవి
 20. 20. ఇహ్రంల్ో న్నషేధించబ్డినవి  తల్ ద్ువుాకొనుట్ – వంట్టా కల్ు రాల్కుండా జ్ాగరతు పడుట్  వుద్ూ చేసేట్పుడు జుట్టట రాల్ుట్  తల్నూన పూసుకొనుట్  ముద్ురు రంగు ఇహ్రం ద్ుసుు ల్ు  ముఖం & తల్ కపుుకొనుట్
 21. 21. తలిుయల ల్బ్ెైుక అల్లా హుమమ ల్బ్ెైుక్, ల్బ్ెైుక ల్లషరీక ల్క ల్బ్ెైుక్, ఇనిల్ హమ్ ద్, వనాిమత, ల్కవల్ ముల్ొ, ల్లషరీక ల్క్ – హ్జ్రయలాను పాభూ హ్జ్రయలాను. హ్జ్రయలాను. నీకజవారూ భయగస్తాాముల్ు ల్ేరు. న్నశ్ుయంగా సకల్ పాశ్ంసల్ు, సరాానుగరహ్ల్ు, సరాాధికారాల్ు నీవే. నీకజవారూ భయగస్తాాముల్ు ల్ేరు.
 22. 22. తలిుయల  న్నల్కడగా, స్ిరంగా, పాశాంతంగా  పురుషుల్ు బిగగరగా  స్ుీల్ు తకుొవ సారంల్ో  ఇబ్యా హం అల్ైహిసుల్లం దాారా ఇచిున అల్లా హ్ ప్ల్ుపుకు బ్ద్ుల్ుగా సృష్టల్ోన్న పాతదీ తలిుయల పల్ుకుతుంది
 23. 23. తలిుయల  (మనసుుల్ో పల్ుకవద్ుద )  అంతరాయం ల్ేకుండా పల్కాలి  పదాల్ు తగిగంచవద్ుద  మూడు మూడు స్తారుా పల్కాలి  ద్రూద్ చద్వాలి పాత నమలజు తరాాత పల్కాలి
 24. 24. తలిుయల మస్ెద్ అల్ హరమ్ ల్ోన్నకి పావేశంచే వరకు తలిుయల పల్ుకుతూనే ఉండాలి.
 25. 25. మస్దద్ అల్ హరమ్ ల్ో పావేశంచేట్పుడు పలికే ద్ుఆ అల్లా హుమమ ఇఫ్ుహ్ లీ అబ్యాబ్ రహమతక ఓ అల్లా హ్ ! నీ కరుణా దాారాల్ను నా కొరకు తెరుచు
 26. 26. హజ్జా అసాద్ రుకునుల్ యమలనీ రుకునుల్ ఇరాఖ్ రుకున్ అష్ాా మ్
 27. 27. హజ్జా అసాద్
 28. 28. ముల్ుజ్మ్
 29. 29. మఖలమ ఇబ్యా హం
 30. 30. హతీాం మతాఫ్
 31. 31. రజండు రకాతుల్ సునిత్
 32. 32. మరాా సఫ్ా మఖలమ ఇబ్యా హం తవాఫ్ హజ్జా అసాద్ ఆకపచు ట్యాబ్ుల్ైట్ట హతీాం కాబ్య రుకునుల్ యమనీ మస్ెద్ అల్ హరమ్ సల్లం దాారం
 33. 33. ఉ మర హ్
 34. 34. కాబ్యపై మొద్ట్ి చూపు పడినపుడు చేసే ద్ుఆ స్ాకరించబ్డే అవకాశ్ం ఉంది )అది ద్ుఆ స్ాకరించబ్డే సమయం(
 35. 35. మకాొల్ో ఉమరహ్ • ఉమరహ్ ఇల్ల పూరిు చేయలలి  వుద్ూ ల్ో ఉండాలి  తవాఫ్ తవాఫ్ కొరకు న్నయాత్* చేయలలి
 36. 36. ఆకుపచు ట్యాబ్ుల్ైట్ట హజ్జా అసాద్
 37. 37. తవబఫ్ - ప్రద్క్షిణ ప్ురుషులు ఇహ్రాం పైవస్బిా నిా కుడిభుజాంపై నుాండి తొలిగిాంచి, చాంక క్రాంద్ుగబ చుటరు కోవబలి. హజర అసేద్ మూల నుాండి పబర రాంభిాంచనలి. హజర అసేద్ ను ముదను డనలి లేదన కుడి చేతోి ద్ూరాం నుాంచి స్ైగ చేయ లి. బిస్థిలో హి అలో హు అకార్ అని ప్లకబలి
 38. 38. కాబ్య తవబఫ్ - ప్రద్క్షిణ  కబబ్ా మీ ఎడ్మవెైప్ు ఉాండేటరో ప్రద్క్షిణ చేసూి మరల హజర అసేద్ మూలకు చేరుకోవబలి హజ్జా అసాద్ రుకున్ ఇరాఖీ రుకున్ ష్ామీ రుకున్ యమలనీ హ్తమ్
 39. 39. తవబఫ్ - ప్రద్క్షిణ  మొద్టి మూడ్ు ప్రద్క్షిణలలో ఇహ్రాం వస్బిా నిా కుడి భుజాం క్రాంద్ చుటరు కోవబలి (ఇదిిబ్ా), వడివడిగబ నడ్వబలి (రమల్).  హ్త్తమ్ బ్యట నుాండి తవబఫ్ చేయ లి.
 40. 40. తవబఫ్ - ప్రద్క్షిణ  మూడ్వ ప్రద్క్షిణ తరబేత ఇహ్రాం వస్బిా నిా కుడి భుజాంపై మరల కప్ుపకోవబలి  మూడ్వ ప్రద్క్షిణ తరబేత మ మూలుగబ నడ్సూి , మిగిలిన ప్రద్క్షిణలు ప్ూరిిచేయ లి
 41. 41. తవాఫ్ - పాద్క్షిణ  తప్పక వుద్ూ స్థోత్తలో ఉాండనలి  పబర రాంభిాంచే స్బో న్ననిా నిరోక్ష్ాాం చేయవద్ుు  తవబఫ్ లో అలో హ్ ను సుి త్తాంచనలి  ఖుర్ఆన్ నుాండి ప్ఠిాంచవచుు  ఏ ద్ుఆ అయిన్న చేయవచుు  అలో హ్ యొకా ఏ ధనాన్నన్ెైాన్న సిరిాంచవచుు
 42. 42. తవబఫ్ - ప్రద్క్షిణ యమనీ మూల్ & హజ్జాఅసాద్ ల్ మధా  ఏడ్ు ప్రద్క్షిణలలోనూ ఇల ప్ఠిాంచనలి ఓ మల పాభూ, ఇహల్ోకంల్ో మలకు మంచిన్న పాస్తాదించు మరియు పరల్ోకంల్ోనూ మలకు మంచిన్న పాస్తాదించు. ఇంకా మముమలిి నరకాగిి శక్ష నుండి కాపాడు.
 43. 43. ప్రతేాక సూచనలు - తవబఫ్  7వ ప్రద్క్షిణ ప్ూరియిన తరబేత, అకాడి నుాండి సయిీ కొరకు సఫబ వెైప్ు వెళ్ళక ముాంద్ు, హజర అసేద్ వెైప్ు త్తరిగి కుడి చేతోి స్ైగ చేసూి బిస్థిలో హి అలో హు అకార్ అని ప్లికబలి.
 44. 44. ప్రతేాక సూచనలు - తవబఫ్  మధాలో ఆప్కుాండన తవబఫ్ ప్రద్క్షిణలు ప్ూరిి చేయుట సునాత్.  తవబఫ్ చేస్తటప్ుపడ్ు ఎవరికీ ఇబ్ాాంది కలిగిాంచవద్ుు .  తవబఫ్ లో మీకు ఎవరైన్న ఇబ్ాాంది కలిగిస్తి వబరిపై కోప్గిాంచుకోవద్ుు .
 45. 45. ప్రతేాక సూచనలు - తవబఫ్  మీ స్బమ నులు భద్రప్రచుకోాండి  క్రాంది ప్డ్ునా వసుి వులను తీసుకోవద్ుు .  హజర అసేద్ వద్ు తోర సుకోవద్ుు . ద్ూరాం నుాండే మీ కుడి అరచేత్తతో స్ైగ చేస్థ, దననిని ముదను డితే చనలు.
 46. 46. ప్రతేాక సూచనలు - తవబఫ్  ప్నిక్మ లిన మ టల నుాండి ద్ూరాంగబ ఉాండ్ాండి  ఒకవేళ్ టాయిలట్ వెళ్ళవలస్థన అవసరాం ఏరపడితే, మూడ్వ ప్రద్క్షిణ తరబేత తవబఫ్ ఆపథ, మీ అవసరబనిా ప్ూరిిచేసుకోవచుు.  ఫర్ు నమ జు ఆరాంభమైనప్ుడ్ు తవబఫ్ ఆపబలి. ఎకాడైతే తవబఫ్ ఆపబరో, నమ జు తరబేత అకాడి నుాండే మరల కొనస్బగిాంచనలి
 47. 47. ప్రతేాక సూచనలు – తవబఫ్  మీ స్ౌలభ్ాానిా బ్టిు తవబఫ్ ను వేరవేరు అాంతసుి లలో ప్ూరిిచేయవచుు.  ఒకవేళ్ తవబఫ్ ప్రద్క్షిణల సాంఖా మరిు పథతే, మీకు గురుి నా తకుావ సాంఖాన్ే లకాలోనిక్ తీసుకుని, మిగిలిన తవబఫ్ ప్రద్క్షిణలు ప్ూరిిచేయ లి
 48. 48. మకాొల్ో ఉమరహ్ • ఉమరహ్ ల్ో చేయవల్స్న ఆచరణల్ు  7 తవాఫ్ పాద్క్షిణల్ు  మఖ మ ఇబ్ార హాం వద్ు రాండ్ు రకబతుల సునాతు నమ జు. (మొద్టి రకబతులో సూరతుల్ కబఫథరూన్ & 2వ రకబతులో సూరతుల్ ఇఖ్ో స్ ప్ఠిాంచనలి)
 49. 49. మఖ మ ఇబ్ార హాం  రదీుగబ ఉాంటే, మఖ మ ఇబ్ార హాం వద్ు చేయవలస్థన రాండ్ు రకబతుల నమ జును, అల్ మస్థెద్ అల్ హరమ్ లో ఎకాడైన్న చేసుకోవచుు. అల కబకుాండన మఖ మ ఇబ్ార హాం వద్ున్ే నమ జు చేయ లని ఇతర హ్జీలను బ్లవాంతాం చేయవద్ుు
 50. 50. మరాా సఫ్ా
 51. 51. సయిీ  ఏడ్ు తవబఫ్ ప్రద్క్షిణలు ప్ూరిి చేస్థన తరబేతన్ే సయిీ చేయ లి.  సఫబ గుటు నుాండి పబర రాంభిాంచనలి  కబబ్ా వెైప్ు త్తరిగి,  బిస్థిలో హి అలో హు అకార్ అని ప్లకబలి
 52. 52. సయిీ  సఫబ గుటుపై ఇల ప్ఠిాంచనలి. ఇనిసుఫ్ా వల్ మరాత మిన్ షఆఇరిల్లా హ్. ఫమన్ హజ్ెల్ బ్ెైత అవితమర ఫల్ల జునాహ అల్ైహి ఐ యతవాఫ బిహిమల వ మన్ తతవాఅ ఖజైరా. ఫఇనిల్లా హ ష్ాకిరున్ అలీమ్. న్నశ్ుయంగా! అసుఫ్ా మరియు మరాాల్ు అల్లా హ్ యొకొ చిహ్ిల్ల్ోన్నవి. కాబ్ట్ిట వాట్ి మధా నడవట్ం వల్న హజ్ ల్ేక ఉమరహ్ చేసే వారిపై ఎల్లంట్ి పాపం ల్ేద్ు. మరియు ఎవరజైతే సాచఛంద్ంగా మంచి చేస్తాు రో, న్నశ్ుయంగా అల్లా హ్ అల్లంట్ి వారిన్న తపుక గురిుస్తాు డు, ఆయననీి ఎరిగినవాడు.
 53. 53. సయిీ  సఫబ నుాండి మరబే వెైప్ు వెళ్ీళలి  ఆకుప్చు లైటో మధా ప్రుగు ప్రుగున నడ్వబలి. అవి దనటిన తరబేత మరల మ మూలుగబ నడ్ుసూి మరబే చేరుకోవబలి.
 54. 54. న్నశ్ుయంగా! అసుఫ్ా మరియు మరాాల్ు అల్లా హ్ యొకొ చిహ్ిల్ల్ోన్నవి. కాబ్ట్ిట వాట్ి మధా నడవట్ం వల్న హజ్ ల్ేదా ఉమరహ్ చేసే వారిపై ఎల్లంట్ి పాపమూ ల్ేద్ు. మరియు ఎవరజైతే సాచఛంద్ంగా మంచి చేస్తాు రో, న్నశ్ుయంగా అల్లా హ్ అల్లంట్ి వారిన్న తపుక గురిుస్తాు డు, ఆయననీి ఎరిగినవాడు. (2:158) మరాా మూల్ సఫ్ా మూల్ కాబ్య
 55. 55. సయిీ సఫ్ా గుట్ట మరాా గుట్ట 1 6 5 4 7 3 2
 56. 56. హల్ఖ్ మీ ఉమరహ్ ప్ూరియిాంది ఇక ఇహ్రాం స్థోత్త నుాండి బ్యటప్డనలి
 57. 57. హజ్ ‫حج‬
 58. 58. ద్ుల్ హిజెహ్ 7వ తేదీ యౌముజీెన్న అల్ంకరణ దినం • వంట్టా కల్ు సరిచేసుకోవాలి • మీస్తాల్ు కతురించుకోవాలి • గజడడం సరిచేసుకోవాలి • గోళ్ళు కతురించుకోవాలి
 59. 59. మకాొ మీనా ముజ్దలిఫహ్అరఫహ్
 60. 60. ద్ుల్ హిజెహ్ 8వ తేదీ • గుసుల్ చేయ లి • ఇహ్రాం ధరిాంచనలి & ఫజ్ర నమ జు చేయ లి • మీన్నకు చేరుకోవబలి • వబటి వబటి వేళ్లోో ఖస్ర చేస్థ దొహర్, అస్ర, మగిరబ్ & ఇషబ నమ జులు ప్ూరిి చేయ లి యౌముల్ యౌముతిరిేయ •హజ్ నియాత్ చేసుకోవబలి*
 61. 61. మీనాల్ో అగిి భయంల్ేన్న, చల్ాట్ి గాలితో న్నండిన పాశాంతమైన గుడారాల్ు.
 62. 62. ద్ుల్ హిజెహ్ 9 వ తేదీ • మీన్నలో ఫజ్ర నమ జు • సగౌరవాంగబ అరఫహ్ చేరుకొనుట • అరఫహ్ లో దొహర్ & అస్ర నమ జులు ఖస్ర చేస్థ ప్ూరిిచేయుట • అరఫహ్ లో ఉఖూఫ్ చేయుట అాంటే అలో హ్ ను వేడ్ుకుాంటూ నిలబ్డ్ుట యౌముల్ అరఫహ్
 63. 63. Masjid Nimr మస్ెదె నమిరబ
 64. 64. ద్ుల్ హిజెహ్ 9 వ తేదీ యౌముల్ అరఫహ్ • సూరబాసిమయాం అవగబన్ే ముజులిఫహ్ కు వెళ్ీళలి. అరఫహ్ లో మగిరబ్ నమ జు చేయకూడ్ద్ు.
 65. 65. ద్ుల్ హిజెహ్ 9వ తేదీ • మగిరబ్ & ఇషబ నమ జులు ముజులిఫహ్ లో ఖస్ర చేస్థ ప్ూరిి చేయ లి • ముజులిఫహ్ లో రబత్తర గడ్పబలి • 7 కాంకర రబళ్ళళ ఏరుకోవబలి
 66. 66. ముజ్దలిఫహ్ ల్ో రాతా గడపట్ం
 67. 67. ముజ్దలిఫహ్ ల్ో కంకరరాళ్ళు ఏరుకొనుట్
 68. 68. ద్ుల్ హజ్ 10వ తేదీ • ముజులిఫహ్ లో ఫజర్ నమ జు చేయుట • మీన్నకు వెళ్ీళలి • జమరబతుల్ అఖబ్హ్ పై 7 కాంకర రబళ్ళళ విసరబలి. ఒకోా కాంకర రబయిని ఒకోాస్బరి విసరుతూ, ఏడిాంటినీ విసరబలి – అాంతేగబని ఏడిాంటిని ఒకవస్బరి విసరరబద్ు యౌమునాహర్ • బిస్థిలో హి అలో హు అకార్ అని ప్లకబలి
 69. 69. 1 2 3 జ్మరాతుల్ అఖబ్హ్ పై మలతామే ఏడు కంకర రాళ్ళు విసరాలి ద్ుల్ హజ్ెహ్ 10వ తేదీ
 70. 70. ఖురాునీ
 71. 71. ద్ుల్ హిజ్ెహ్ 10వ తేదీ • ఖురాునీప్శువును ఖురబానీ చేయ లి • తల వెాంటరర కలు గొరిగిాంచుకోవబలి • ఇహ్రాం ద్ుసుి లు విడిచి పటాు లి యౌమునాహర్ • తవబఫ ఇఫబద్హ్/జియ రహ్ చేయ లి • సయిీ నడ్క ప్ూరిి చేయ లి • మ మూలు ద్ుసుి లోో మీన్నలో గడ్పబలి • మీన్నలో రబతుర ళ్ళళ గడ్పబలి
 72. 72. ద్ుల్ హిజెహ్ 11వ తేదీ • క్రాంది మూడ్ు జమరబతులపై ప్రత్త దననిపై ఏడ్ు ఏడ్ు చొప్ుపన కాంకరరబళ్ళళ విసరబలి  జమరబతుసుుగబర  జమరబతుల్ వుస్బి  జమరబతుల్ అఖబ్హ్  దొహర్ నుాండి మగిరబ్ నమ జు వరకు యౌముతిష్రరఖ్
 73. 73. 1 2 3 ద్ుల్ హిజ్ెహ్ 11వ తేదీ , దొహర్ఖ నమలజు తరాాత: ముంద్ుగా (మొద్ట్ి) జ్మరాతుసుు గార పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి 2వ జ్మరాతు వైపు కొంచెం ముంద్ుకు పో య, కాబ్య దికుొకు తరిగి ద్ుఆ చేయలలి. తరాాత (రజండవ) జ్మరాతుల్ వుస్తాు పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి 3వ జ్మరాతు వైపు కొంచెం ముంద్ుకు పో య, కాబ్య దికుొకు తరిగి ద్ుఆ చేయలలి తరాాత (మూడవ) జ్మరాతుల్ అఖబ్హ్ పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి ఇపుుడు ద్ుఆ చేయకూడద్ు. మీనాకు మరలి వచిు, అకొడే రాతా గడపాలి
 74. 74. ద్ుల్ హిజెహ్ 11వ తేదీ • దొహర్ నుాండి మగిరబ్ ల మధా మూడ్ు జమరబతులపై కాంకర రబళ్ళళ విసరబలి • నమ జులు ఖస్ర చేస్థ, వబటి నిరణీత వేళ్లోో ప్ూరిి చేయ లి • మీన్నలో రబత్తర గడ్పబలి • ప్రత్త కాంకర రబయి విస్థరవటప్ుడ్ు ఇల ప్లకబలి
 75. 75. ద్ుల్ హిజెహ్ 12వ తేదీ • దొహర్ నాండి మగిరబ్ ల మధా మూడ్ు జమరబతులపై కాంకర రబళ్ళళ విసరబలి • నమ జులు ఖస్ర చేస్థ, వబటి నిరణీత వేళ్లోో ప్ూరిి చేయ లి • సూరబాసిమయ నిక్ ముాందే మీన్న వదిలిపటాు లి*
 76. 76. 1 2 3 ద్ుల్ హిజ్ెహ్ 11వ తేదీ , దొహర్ఖ నమలజు తరాాత: ముంద్ుగా (మొద్ట్ి) జ్మరాతుసుు గార పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి 2వ జ్మరాతు వైపు కొంచెం ముంద్ుకు పో య, కాబ్య దికుొకు తరిగి ద్ుఆ చేయలలి. తరాాత (రజండవ) జ్మరాతుల్ వుస్తాు పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి 3వ జ్మరాతు వైపు కొంచెం ముంద్ుకు పో య, కాబ్య దికుొకు తరిగి ద్ుఆ చేయలలి తరాాత (మూడవ) జ్మరాతుల్ అఖబ్హ్ పై 7 కంకర రాళ్ళు విసరాలి ఇపుుడు ద్ుఆ చేయకూడద్ు. మీనాకు మరలి వచిు, అకొడే రాతా గడపాలి
 77. 77. ద్ుల్ హిజెహ్ 13వ తేదీ • దొహర్ నాండి మగిరబ్ ల మధా మూడ్ు జమరబతులపై కాంకర రబళ్ళళ విసరబలి • నమ జులు ఖస్ర చేస్థ, వబటి నిరణీత వేళ్లోో ప్ూరిి చేయ లి • మగిరబ్ లోప్లే మీన్న వదిలి పటాు లి
 78. 78. జ్మరాత్ – పాతేాక సూచనల్ు • కాంకర రబళ్ళళ స్నగ గిాంజలాంత చినావిగబ ఉాండనలి ఏరుకోవబలి • జమరబతుల ద్గగరకు వెళ్ళళ,రబళ్ళళ విసరబలి • రబళ్ళళ విస్థరవటప్ుడ్ు ఇతరులకు హ్ని కలగకుాండన జాగరతి ప్డనలి • చప్ుపలు, స్రస్బలు, గొడ్ుగులు విసరవద్ుు • జనసమూహాంలో క్రాందిక్ వాంగవద్ుు • జమరబతు కటుడ్ాం పైన్ే విసరబలి
 79. 79. జ్మరాత్ – పాతేాక సూచనల్ు • అవసరమైతే మీరు ఇతరుల తరుఫున కూడన రబళ్ళళ విసరవచుు • భయాం వలన సేయాంగబ వెళ్ళకుాండన మీ కాంకర రబళ్ళను ఇతరులకు ఇవేడ్ాం తగద్ు. • ఇతరులు రబళ్ళళ కూడన విసరవలస్థ వస్తి, ముాంద్ుగబ మీ కాంకర రబళ్ళళ విస్థరి, ఆ తరబేత ఇతరుల కాంకర రబళ్ళళ విసరబలి
 80. 80. తవాఫ్ అల్ విదా • తవబఫ్ అల్ విదన తప్పక ప్ూరిి చేయ లి  సయిీ నడ్క లేద్ు  ఇది ప్ూరిి చేస్థన వెాంటన్ే తమ తమ ఇళ్ళకు త్తరుగు ప్రయ ణాం మొద్లటాు లి.
 81. 81. స్ుీల్ కొరకు పాతేాక సూచనల్ు • స్రిీల వెాంట మహిరమ్ తప్పక ఉాండనలి • ఇద్ుహ్ నిరణక్ష్ణ కబలాంలో స్రిీలు హజ్ కొరకు వెళ్ళరబద్ు • ఒకవేళ్ ఎవరైన్న స్రిీ రకిస్బర వాం వలన అప్రిశుద్ధ స్థోత్తలో ఉాంటే, ఆమ గుసుల్ చేస్థ, ఇహ్రాం నియాత్ చేసుకోవబలి. • స్రిీల కొరకు ప్రతేాకమైన ఇహ్రాం ద్ుసుి లు లేమీ లేవు.
 82. 82. స్ుీల్ కొరకు పాతేాక సూచనల్ు • మేజోళ్ళళ తొడ్ుకోావచుు, కబనీ చేత్త గౌో సులు తొడ్ుకోారబద్ు. • అప్రిశుద్ధ స్థోత్తలో తవబఫ్ & నమ జులు తప్ప ఆమ హజ్ ఆచరణలనీా చేయ లి. • ఆమ ప్రబు లోన్ే ఉాండనలి • తవబఫ్ లో స్రిీల కొరకు రమల్ లేద్ు. • స్రిీలు సయిీలో ఆకుప్చు లైటో మధా వేగాంగబ నడ్వ వలస్థన అవసరాం లేద్ు.
 83. 83. స్ుీల్ కొరకు పాతేాక సూచనల్ు • ఉమరహ్ / హజ్ తరబేత తల వెాంటరర కలను అాంగుళ్ాంలో మూడ్వ వాంతు వరకు కత్తిరిాంచుకోవబలి.
 84. 84. స్ుీల్ కొరకు పాతేాక సూచనల్ు • 8వ తేదీ వరకు ఒకవేళ్ ఆమ తవబఫ్ అల్ ఉమరహ్ చేయలేని స్థోత్తలో ఉాంటే, ఆమ హజ్ నియాత్ చేస్థ, మీన్నకు వెళ్ీళలి. తవబఫ్ అల్ ఇఫబద్హ్ మరియు సయిీ తప్ప ఆమ ఇతర హజ్ ఆచరణలనీా ప్ూరిి చేయ లి. ప్రిశుద్ధమైన తరబేత ఆమ తవబఫ్ అల్ ఇఫబద్హ్ & సయిీ ప్ూరిి చేయ లి. అది ఆమ ఉమరహ్ మరియు హజ్ – రాండిాంటి కొరకు సరిపథతుాంది.
 85. 85. స్ుీల్ కొరకు పాతేాక సూచనల్ు • బ్హిషుు / ప్ురుటి రకిస్బర వాం ఉనా స్రిీలకు తవబఫ్ అల్ విదన నుాండి మినహ్యిాంప్ు ఉాంది.
 86. 86. హజ్ ల్ో జ్రిగే తపుుల్ు • సూరబాసిమయాం కబక ముాందే అరఫహ్ మైదనన్ననిా వద్లి వేయుట • సూరోాద్యాం అయిన తరబేత ముజులిఫహ్ వద్ులుట • తహలుో ఖ్ లేదన హలఖ్ చేయక పథవుట • జమరబతులపై కాంకర రబళ్ళళ విసరక పథవుట • ద్ుల్ హిజెహ్ 10, 11 & 12 వ తేదీ రబతుర లను మీన్నలో గడ్ప్కపథవుట * • ప్ురుషులు తవబఫ్ అల్ విదన చేయకపథవుట
 87. 87. “ఓ అల్లా హ్, ముహమమద్ పై దీవనల్ు మరియు శాంత పంపు. ఓఅల్లా హ్, నేను నీ అనుగరహ్ల్ను వేడు కుంట్టనాిను.”

×