De 1º a 2º de bac

779 views
702 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De 1º a 2º de bac

 1. 1. BACHARELATO 1º de BAC ORIENTACIÓN VOCACIONAL E PROFESIONAL. E.O.E. LUGO
 2. 2. MATERIAS COMÚNS DO BACHARELATO <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Educación Física </li></ul><ul><li>Filosofía e cidadanía </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Lit. I </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Lit. I </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira I </li></ul><ul><li>Ciencias para o mundo contemporáneo </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia de España </li></ul><ul><li>Historia da filosofía </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Lit. II </li></ul><ul><li>Lingua Castelá e Lit.II </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira II </li></ul>
 3. 3. BACHARELATO DE CIENCIAS e TECNOLOXÍA ( Materias propias da modalidade. Cursar 3 ) 1º C U R S O <ul><li>Matemáticas I ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Física e Química </li></ul><ul><li>Bioloxía e Xeoloxía </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico I </li></ul><ul><li>Tecnoloxía Industrial I </li></ul>2º C U R S O <ul><li>Matemáticas II( obrig cursa) </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul><ul><li>Electrotecnia </li></ul><ul><ul><li>Bioloxía </li></ul></ul><ul><ul><li>Tecnoloxía indus II </li></ul></ul><ul><ul><li>Ciencias da Terra e ambientais </li></ul></ul>
 4. 4. BAC. HUMANIDADES E CCSS (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia do M. Contemp. </li></ul><ul><li>Latín I </li></ul><ul><li>Grego I </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Mat. Aplicadas ás CC.SS. I </li></ul><ul><li>= obrigatorio cursar en 1º </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia da arte. </li></ul><ul><li>Economía da empresa </li></ul><ul><li>Matem. apl. ás CCSS II </li></ul><ul><li>Grego II </li></ul><ul><li>Latín II </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>= obrigatorio cursar en 2º </li></ul>
 5. 5. BACHARELATO DE ARTES Artes plásticas, deseño e imaxe (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Cult. Audiovisual ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Debuxo artístico I </li></ul><ul><li>Debuxo técnico I </li></ul><ul><li>Volume </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Téc de expre gráfico-plástica ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Deseño </li></ul><ul><li>Debuxo artístico II </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Debuxo Técnico II </li></ul>
 6. 6. BACHARELATO DE ARTES Artes escénicas, música e danza (Materias propias da modalidade. Cursar 3) <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Cult. Audiovisual ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Análise musical I </li></ul><ul><li>Anatomía aplicada </li></ul><ul><li>Linguaxe e práctica musical </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Historia da música e da danza ( obrig cursar) </li></ul><ul><li>Artes escénicas </li></ul><ul><li>Literatura universal </li></ul><ul><li>Análise musical II </li></ul>
 7. 7. OPTATIVAS POR CURSO <ul><li>1º CURSO: </li></ul><ul><li>Antroploxía </li></ul><ul><li>Música </li></ul><ul><li>Segunda lingua estranxeira </li></ul><ul><li>Tecnoloxías da información e comunicación </li></ul><ul><li>Literaturas hispánicas </li></ul><ul><li>2º CURSO: </li></ul><ul><li>Ética e Filosofía do Dereito </li></ul><ul><li>Filosofía da Ciencia e da Tec. </li></ul><ul><li>Met. Estatísticos e numéricos </li></ul><ul><li>Segunda lingua estranxeira </li></ul><ul><li>Xeografía e historia de Galicia </li></ul><ul><li>Literat. Galega do S. XX e da actualidade </li></ul><ul><li>Xeoloxía </li></ul>
 8. 8. Qué facer ao rematar o BACHARELATO I <ul><li>1.- Estudos UNIVERSITARIOS </li></ul><ul><li>2.- Ciclos formativos de GRAO SUPERIOR </li></ul>
 9. 9. Qué facer ao rematar o BACHARELATO II <ul><li>3.- Ensinanzas ARTÍSTICAS </li></ul><ul><li>3.1 Ensinanzas de música </li></ul><ul><li>3.2 Ensinanzas de danza </li></ul><ul><li>3.3 Ensinanzas de arte dramática </li></ul><ul><li>3.4 Ensinanzas profesionais de artes plásticas e deseño </li></ul><ul><li>3.5 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de deseño </li></ul><ul><li>3.6 Ensinanzas artísticas superiores: estudos superiores de conservación e restauración de bens culturais </li></ul>
 10. 10. Qué facer ao rematar o BACHARELATO III <ul><li>4.- Ensinanzas de IDIOMAS </li></ul><ul><li>5.- Ensinanzas TÉCNICO-DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>6.-Outras ensinanzas: Forzas Armadas, piloto civil, azafata... </li></ul><ul><li>7.- Mundo LABORAL: Oposicións, cursos de formación ... </li></ul>
 11. 11. Estudos UNIVERSITARIOS (R.D. 1393/2007, de 29 de outubro. BOE 30-10-2007) <ul><li>Estrutura DAS ENSINANZAS . Estrutúranse en 3 ciclos, denominados: </li></ul><ul><li>GRAO. </li></ul><ul><li>MÁSTER. </li></ul><ul><li>DOUTORADO. </li></ul><ul><li>O título de GRADUADO/A estará adscrito a algunha das seguintes ramas de coñecemento : </li></ul><ul><li>Artes é Humanidades </li></ul><ul><li>Ciencias </li></ul><ul><li>Ciencias da Saúde </li></ul><ul><li>Ciencias Sociais e Xurídicas </li></ul><ul><li>Enxeñería e Arquitectura </li></ul>
 12. 12. ESTRUTURA DA PROBA DE ACCES A ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE GRAO <ul><li>FASE XERAL (FX). </li></ul><ul><li>FASE ESPECÍFICA (FE). Carácter voluntario </li></ul><ul><li>Versarán sobre as materias de 2º curso. </li></ul><ul><li>Anualmente realizaranse 2 convocatorias da proba: ordinaria e extraordinaria. </li></ul><ul><li>FASE XERAL Posibilidade de presentarse, as mesmas materias, en sucesivas convocatorias para mellorar a nota. </li></ul><ul><li>A validez de superación da FX é indefinida. </li></ul>
 13. 13. ESTRUTURA DA PROBA DE ACCESO A ESTUDOS UNIVERSITARIOS DE GRAO <ul><li>Fase específica .- Posibilidade de presentarse en sucesivas convocatorias para mellorar as cualificacións de calquera das materias, tendo en conta o período de validez de superación de ditas materias. </li></ul><ul><li>A cualificación das materias da FE terá validez durante os dous cursos seguintes á superación das mesmas. </li></ul>
 14. 14. FASE XERAL - Exercicios <ul><li>Lingua Castelá e Literatura. </li></ul><ul><li>Lingua Galega e Literatura. </li></ul><ul><li>Historia de España ou Historia da Filosofía. </li></ul><ul><li>Lingua Estranxeira (Alemán, Francés, Inglés, Italiano ou Portugués). </li></ul><ul><li>Materia de modalidade do 2º curso do BAC </li></ul>
 15. 15. FASE XERAL - Cualificacións <ul><li>Cada exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, con dous decimais. </li></ul><ul><li>A cualificación será a media aritmética das 5 cualificacións: en forma numérica de 0 a 10 puntos, redondeada á milésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. </li></ul><ul><li>Cualificación mínima da Fase Xeral: é necesario acadar un mínimo de 4 puntos. </li></ul>
 16. 16. CUALIFICACIÓN DE ACCESO (FASE XERAL + NOTA MEDIA DO BAC) <ul><li>Cualificación de acceso: 60% Nota media do BAC + 40% cualificación da Fase Xeral. </li></ul><ul><li>É necesario acadar os 5 puntos (60% NMB + 40% CFX) </li></ul><ul><li>Nota media do BAC( agás relixión): Con dous decimais, redondeada á centésima máis próxima e en caso de equidistancia á superior. </li></ul>
 17. 17. FASE ESPECÍFICA - Exercicios <ul><li>De carácter voluntario. </li></ul><ul><li>Máximo 4 materias de modalidade do 2º curso do BAC (distintas da materia de modalidade elixida para a fase xeral. </li></ul><ul><li>O estudante indicará na solicitude de matrícula para a proba, as materias das que se examinará. </li></ul>
 18. 18. FASE ESPECÍFICA – Cualificacións. <ul><li>Cada exercicio cualificarase de 0 a 10 puntos, con dous decimais. </li></ul><ul><li>Considerarase superada a materia cando se obteña unha cualificación igual ou superior a 5 puntos. </li></ul><ul><li>Non se terá en conta a cualificación da materia no caso de acadar unha cualificación inferior a 5 puntos nesta. </li></ul>
 19. 19. Nota de admisión ás ensinanzas oficiais de grao con límite de praza I. <ul><li>Nota de admisión = 0,6NMB + 0,4 CFX + aM1 + bM2. Expresada con tres cifras decimais arredondada á milésima máis próxima. </li></ul><ul><li>M1, M2= as dúas mellores notas das materias superadas da Proba Específica. </li></ul><ul><li>a,b = parámetros de ponderación da FE que serán de (0,1) ou (0,2), deben facerse públicos ao inicio do curso (ver anexo I orde 16-12-2009). </li></ul><ul><li>A nota de admisión incorporará as cualificacións das materias da FE só no caso de que ditas materias estean adscritas á Rama de coñecemento do título ao que se quere ser admitido. </li></ul>
 20. 20. Nota de admisión ás ensinanzas oficiais de grao con límite de praza II. <ul><li>Para a adxudicación de prazas, no caso de empate na nota de admisión, terá preferencia quen na fase xeral elixira unha materia de modalidade vinculada á rama de coñecemento. </li></ul>
 21. 21. ENSINANZAS DE GRAO <ul><li>Finalidade: Proporcionar unha formación xeral orientada á preparación para o exercicio de actividades de carácter profesional. </li></ul><ul><li>Acceso: Bacharelato e proba de acceso (PAU) </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán 240 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias básicos da rama de coñecemento a que estea adscrita cada grao, materias obrigatorias , optativas , prácticas externas (se se enclúen) e traballo de fin de grao </li></ul><ul><li>Titulación: Graduado/a en…. </li></ul>
 22. 22. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ARTES E HUMANIDADES </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Arte </li></ul><ul><li>Ética </li></ul><ul><li>Expresión Artística </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Idioma moderno </li></ul><ul><li>Lingua </li></ul><ul><li>Lingua Clásica </li></ul><ul><li>Lingüística </li></ul><ul><li>Literatura </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Xeoloxía </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 23. 23. Exemplos ensinanzas de grao da rama artes e humanidades
 24. 24. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>CIENCIAS DA SAÚDE </li></ul><ul><li>Anatomía Animal </li></ul><ul><li>Anatomía Humana </li></ul><ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Bioquímica </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Fisioloxía </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS </li></ul><ul><li>Antropoloxía </li></ul><ul><li>Ciencia Política </li></ul><ul><li>Comunicación </li></ul><ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Educación </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Estatística </li></ul><ul><li>Xeografía </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul>
 25. 25. Exemplos ensinanzas de grao da rama ciencias Sociais e Xurídicas
 26. 26. Exemplos ensinanzas de grao da rama ciencias e ciencias da saúde
 27. 27. Materias Básicas dos Plans de Estudos DE GRAO por Rama de Coñecemento <ul><li>ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA </li></ul><ul><li>Empresa </li></ul><ul><li>Expresión Gráfica </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Informática </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul>
 28. 28. Exemplos ensinanzas de grao da rama de ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA
 29. 29. ENSINANZAS DE MÁSTER <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada, de carácter especializado ou multiprofesional, orientada á especialización académica ou profesional, ou a promover a iniciación en tarefas investigadoras. </li></ul><ul><li>Acceso: é necesario estar en posesión dun título universitario oficial. </li></ul><ul><li>Os plans de estudos: </li></ul><ul><li>terán entre 60 e 120 créditos. </li></ul><ul><li>Conterán: materias obrigatorias , optativas , seminarios , prácticas externas , traballos dirixidos , traballo de fin de máster (defensa pública do mesmo), actividades de avaliación e outras segundo as características propias de cada título. </li></ul><ul><li>Titulación: Máster Universitario </li></ul>
 30. 30. ENSINANZAS DE DOUTORADO <ul><li>Finalidade: </li></ul><ul><li>Proporcionar unha formación avanzada nas técnicas de investigación e incluirá a elaboración e presentación da correspondente teses doutoral, consistente nun traballo orixinal de investigación. </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Doutor/a e incluirá información que especifíque a disciplina na que se elaborou a Teses Doutoral. </li></ul>
 31. 31. ENSINANZAS UNIVERSITARIAS OFICIAIS DE GRAO DO SUG. Curso 2010/2011
 32. 32. ARTES E HUMANIDADES <ul><li>Belas Artes </li></ul><ul><li>Filosofía </li></ul><ul><li>Humanidades </li></ul><ul><li>Traducc. e interpretación </li></ul><ul><li>Informac. e Documentación </li></ul><ul><li>Historia </li></ul><ul><li>Historia da Arte </li></ul><ul><li>Xeografía e Historia </li></ul><ul><li>Lingua e Literatura Españolas </li></ul><ul><li>Estudos de Galego e Español </li></ul><ul><li>Lingua e literatura inglesas </li></ul><ul><li>Español: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Filoloxía Clásica </li></ul><ul><li>Galego-Portugués: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Inglés: Estudos Lingüísticos e Literarios. </li></ul><ul><li>Lingua e Literaturas Galegas </li></ul><ul><li>Linguas Estranxeiras </li></ul><ul><li>Lingua e literaturas modernas </li></ul><ul><li>Ciencias da cultura e difusión cultural </li></ul>
 33. 33. CIENCIAS <ul><li>Bioloxía </li></ul><ul><li>Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos </li></ul><ul><li>Ciencias do Mar </li></ul><ul><li>Física </li></ul><ul><li>Matemáticas </li></ul><ul><li>Química </li></ul><ul><li>Ciencias Ambientais </li></ul>
 34. 34. CIENCIAS DA SAÚDE <ul><li>Podoloxía </li></ul><ul><li>Enfermaría </li></ul><ul><li>Fisioterapia </li></ul><ul><li>Psicoloxía </li></ul><ul><li>Nutrición Humana e Dietética </li></ul><ul><li>Farmacia </li></ul><ul><li>Mediciña </li></ul><ul><li>Odontoloxía </li></ul><ul><li>Óptica e Optometría </li></ul><ul><li>Veterinaria </li></ul>
 35. 35. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento de produtos </li></ul><ul><li>Enxeñaría Informática </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Edificación </li></ul><ul><li>Arquitectura </li></ul><ul><li>Arquitectura Naval </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agraria </li></ul><ul><li>Enxeñaría Agrícola </li></ul><ul><li>Enxeñaría Civil </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Propulsión e Servizos do Buque </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal </li></ul><ul><li>Enxeñaría Industrial de Procesos </li></ul><ul><li>Enxeñaría das industrias agroalimentarias </li></ul><ul><li>Enxeñaría das Tecnoloxías Industriais </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Enerxía </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Obras Públicas </li></ul><ul><li>Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación </li></ul>
 36. 36. ENXEÑARÍA E ARQUITECTURA <ul><li>Enxeñaría Eléctrica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Organización industrial </li></ul><ul><li>Enxeñaría en Química industrial </li></ul><ul><li>E. Dos Recursos Mineiros e Obras Subterráneas </li></ul><ul><li>Enxeñaría Forestal e do Medio Natural </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mariña </li></ul><ul><li>Enxeñaría Mecánica </li></ul><ul><li>Enxeñaría Química </li></ul><ul><li>Enxeñaría Náutica e de Transporte Marítimo </li></ul><ul><li>Enxeñaría Xeomática e Topografía </li></ul><ul><li>Tecnoloxía de Enerxía Civil </li></ul>
 37. 37. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Administración e Dirección de Empresas </li></ul><ul><li>Economía </li></ul><ul><li>Ciencias Empresariais </li></ul><ul><li>Ciencias Políticas e da Administración </li></ul><ul><li>CC da Actividade Física e do Deporte </li></ul><ul><li>Comunicación audiovisual </li></ul><ul><li>Educación Social </li></ul><ul><li>Pedagoxía </li></ul><ul><li>Xornalismo </li></ul><ul><li>Publicidade e Relacións Públicas </li></ul><ul><li>Relacións Laborais e Recursos Humanos </li></ul><ul><li>Socioloxía </li></ul><ul><li>Turismo </li></ul>
 38. 38. CIENCIAS SOCIAIS E XURÍDICAS <ul><li>Dereito </li></ul><ul><li>Xestión Pública </li></ul><ul><li>Educación infantil </li></ul><ul><li>Educación Primaria </li></ul><ul><li>Comercialización e Loxística </li></ul><ul><li>Traballo social </li></ul><ul><li>Logopedia </li></ul><ul><li>Xeografía e Ordenación do Territorio </li></ul><ul><li>Comercio </li></ul><ul><li>Consultoría e Xestión da Informática </li></ul><ul><li>Terapia ocupacional </li></ul>
 39. 39. CICLOS FORMATIVOS DE GRAO SUPERIOR <ul><li>Son ensinanzas que teñen por finalidade a preparación e capacitación para o exercicio profesional </li></ul><ul><li>ACCESO: </li></ul><ul><li>- Título de Bacharelato, C.O.U. ou equivalente </li></ul><ul><li> - Título de Técnico Especialista (FP 2) </li></ul><ul><li>- Mediante proba (19 anos ou 18 superado CFGM) </li></ul><ul><li>ORGANIZACIÓN: en MÓDULOS de contido profesionalizador </li></ul><ul><li>FASES: </li></ul><ul><li>- Formación teórico-práctica no centro educativo </li></ul><ul><li>- Formación práctica no centro de traballo </li></ul><ul><li>DURACIÓN: 2 cursos académicos en xeral </li></ul><ul><li>TITULACIÓN: Técnico Superior na correspondente profesión (nivel 3 de Cualificación) </li></ul>
 40. 40. Formación profesional específica. oferta formativa <ul><li>22 familias profesionais. </li></ul><ul><li>Próximas a publicar 3 novas familias : </li></ul><ul><ul><li>Industrias extrativas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguridade e medioambiente </li></ul></ul><ul><ul><li>Artes e artesanías. </li></ul></ul>
 41. 41. Distribución das prazas dispoñibles <ul><li>10% discapacitados. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas de alto nivel galegos. </li></ul><ul><li>3% adicional deportistas alto nivel nacionais. </li></ul>80% Acceso directo 20% Acceso mediante proba
 42. 42. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>AGRARIA </li></ul><ul><li>- Xestión e organización de empresas agropecuarias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión e organización dos recursos naturais e Paisaxísticos (2000 horas) </li></ul>
 43. 43. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ACTIVIDADES FÍSICAS E DEPORTIVAS </li></ul><ul><li>Animación de actividades físicas e deportivas ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>ADMINISTRACIÓN e XESTIÓN </li></ul><ul><li>- Administración e Finanzas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Secretariado (1300 horas) </li></ul>
 44. 44. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>MARÍTIMO-PESQUEIRAS </li></ul><ul><li>- Navegación, pesca e transporte marítimo (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción Acuícola (2000 horas) </li></ul><ul><li>Supervisión e control de máquinas e instalacións do buque (2000 horas) </li></ul>
 45. 45. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ARTES GRÁFICAS </li></ul><ul><li>- Deseño e produción editorial (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción en industrias de artes gráficas (2 000h.) </li></ul><ul><li>COMERCIO E MARKETING </li></ul><ul><li>Xestión comercial e marketing (1400 horas) </li></ul><ul><li>Comercio internacional (2000 horas) </li></ul><ul><li>Xestión do transporte (2000 horas) </li></ul>
 46. 46. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE E SON </li></ul><ul><li>Producción de audiovisuais, radio e espectáculos </li></ul><ul><li>(2000 horas)  </li></ul><ul><li>Realización de audiovisuais e espectáculos (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Son (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Imaxe (200horas) </li></ul>
 47. 47. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>EDIFICACIÓN E OBRA CIVIL </li></ul><ul><li>Desenvolvemento e aplicación de proxectos de construción (2000 horas) </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de proxectos urbanísticos e operacións topográficas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Realización e plans de obra (1700 horas) </li></ul>
 48. 48. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ELECTRICIDADE E ELCTRÓNICA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos electrónicos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Instalacións electrotécnicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de regulación e control automáticos </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Sistemas de telecomunicación e informáticos </li></ul><ul><li>(2000 horas) </li></ul>
 49. 49. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>FABRICACIÓN MECÁNICA </li></ul><ul><li>- Construcións metálicas (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Deseño en fabricación mecánica </li></ul><ul><li>( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Programación da produción en fabricación mecánica (2000 horas) </li></ul>
 50. 50. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>HOSTELERIA E TURISMO </li></ul><ul><li>Axencias de viaxes e xestión de eventos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Guía, información e asistencia turística (2000 horas) </li></ul><ul><li>Restauración ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación turística (1400 horas) </li></ul><ul><li>Xestión de aloxamentos turísticos ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>INDUSTRIAS ALIMENTARIAS </li></ul><ul><li>Industria alimentaria ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>Vitivinicultura (2000 horas) </li></ul>
 51. 51. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>IMAXE PERSOAL </li></ul><ul><li>Asesoría de imaxe persoal (1700 horas) </li></ul><ul><li>Estética (2000 horas) </li></ul><ul><li>TÉXTIL CONFECCIÓN E PEL </li></ul><ul><li>- Patronaxe e moda (2000 horas) </li></ul>
 52. 52. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INFORMÁTICA e COMUNICACIÓNS </li></ul><ul><li>- Administración de sistemas informáticos en rede ( 2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de aplicacións informáticas (2000 horas) </li></ul><ul><li>TRANSPORTE e MANTEMENTO DE VEHÍCULOS </li></ul><ul><li>- Automoción (2000 horas) </li></ul>
 53. 53. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>INSTALACIÓN e MANTEMENTO </li></ul><ul><li>- Mantemento de equipo industrial (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Prevención de riscos profesionais (2000 horas) </li></ul><ul><li>- Desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Mantemento de instalacións térmicas e de fluídos (2000 horas) </li></ul>
 54. 54. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SERVIZOS SOCIOCULTURAIS E Á COMUNIDADE </li></ul><ul><li>Interpretación da linguaxe de signos (2000 horas) </li></ul><ul><li>Educación infantil (2000 horas) </li></ul><ul><li>Animación sociocultural (1700 horas) </li></ul><ul><li>Integración social (1700 horas) </li></ul>
 55. 55. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>SANIDADE </li></ul><ul><li>Anatomía patolóxica e citoloxía (2000 horas) </li></ul><ul><li>Saúde ambiental (2000 horas) </li></ul><ul><li>Dietética (2000 horas) </li></ul><ul><li>Documentación sanitaria (1400 horas) </li></ul><ul><li>Hixiene bucodental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Imáxe para o diagnóstico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de diagnóstico clínico (2000 horas) </li></ul><ul><li>Próteses dentais (2000 horas) </li></ul><ul><li>Radioterapia (1700 horas) </li></ul><ul><li>Audioloxía protésica (2000 horas) </li></ul>
 56. 56. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>QUÍMICA </li></ul><ul><li>Química ambiental (1400 horas) </li></ul><ul><li>Química industrias (2000 horas) </li></ul><ul><li>Laboratorio de análise e de control de calidade (2000 horas) </li></ul><ul><li>MADEIRA, MOBLE e CORTIZA </li></ul><ul><li>Desenvolvemento de produtos de carpintería e moble (2000 horas) </li></ul><ul><li>Produción de madeira e moble (2000 horas) </li></ul>
 57. 57. Oferta formativa ciclos de grao superior <ul><li>ENERXÍA e AUGA </li></ul><ul><li>Eficiencia enerxética e enerxía solar térmica (2 000 horas) </li></ul>
 58. 58. Outras ensinanzas: campo militar e seguridade <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>1.- Tropa e marinería profesional: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba </li></ul><ul><li>- Idade entre 18-27 anos </li></ul><ul><li>- Sen titulación </li></ul><ul><li>- Con certificado de escolaridade </li></ul><ul><li>- Con Graduado Escolar ou 2º de E.S.O </li></ul><ul><li>2.- Suboficiales: </li></ul><ul><li>- Só promoción interna con máis de 3 anos de servizo. </li></ul>
 59. 59. Outras ensinanzas: campo militar e seguridade <ul><li>Escalas: </li></ul><ul><li>3.- Oficiais: </li></ul><ul><li>- Ingreso mediante proba. </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>Con BAC ou COU </li></ul><ul><li>4.-Superior de oficiais: </li></ul><ul><li>- Idade máximo 21 anos </li></ul><ul><li>- Con BAC ou COU e selectividade </li></ul>
 60. 60. Novos xacementos de emprego. Novas ocupacións <ul><li>Profesións da formación, a información e a comunicación. </li></ul><ul><li>Profesións da cultura, espectáculos, arte e publicidade. </li></ul><ul><li>Profesións do turismo e o tempo libre. </li></ul><ul><li>Profesións da saúde e dos servizos sociais. </li></ul><ul><li>Profesións do medio ambiente. </li></ul><ul><li>Profesións da agricultura biolóxica, a zootécnia e a pesca. </li></ul><ul><li>Profesións das fianzas e o comercio. </li></ul><ul><li>Profesións da información e a telemática. </li></ul><ul><li>Profesionnais liberais e expertos </li></ul>
 61. 61. DECIDE O TEU FUTURO despois de... <ul><li>REFLEXIONAR sobre as túas posibilidades , intereses , situación persoal ou familiar... </li></ul><ul><li>INFORMARTE sobre os estudios ou formación que pode haber ó teu alcance </li></ul><ul><li>ANALIZAR e coñecer de cerca o TRABALLO para o que pensas formarte ( posibilidades que tes de conseguilo, calidade dese traballo , a túa realización persoal ou como te podes sentir nel...) </li></ul>
 62. 62. O MEU PROXECTO PROFESIONAL <ul><li>Debo establecer unha orde de PRIORIDADE entre os estudios,traballos ou EMPREGOS (profesións, campos profesionais, ocupacións...) que me poden interesar. </li></ul><ul><li>Determino o PERFIL profesional que mellor se axusta ás miñas CONDICIÓNS PERSOAIS. </li></ul><ul><li>Trato de COÑECER en profundidade as condicións e CALIDADE desa ocupación ou profesión á que aspiro. </li></ul><ul><li>PLANIFICO pasos e ESTRATEXIAS para alcanzala, vendo as miñas LIMITACIÓNS e como superalas. </li></ul><ul><li>Establezo PRAZOS adecuados para levalo a cabo. </li></ul><ul><li>ACTUALIZO continuamente o proxecto (posta ó dia). </li></ul>

×