Upis u srednje skole 2013 14.

622 views

Published on

Upis u srednje skole

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
622
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Upis u srednje skole 2013 14.

 1. 1. ОШ ’’Свети Сава’’ОШ ’’Свети Сава’’ЧИТЛУКЧИТЛУКУПИС УЧЕНИКА УУПИС УЧЕНИКА УСРЕДЊЕ ШКОЛЕСРЕДЊЕ ШКОЛЕшколска 2013/14. годинашколска 2013/14. годинаКуда послеКуда послеосмогосмог??e-mail:e-mail:ossvsava@ptt.rsossvsava@ptt.rs
 2. 2. ОПШТИОПШТИУСЛОВИУСЛОВИсви ученици који су завршилисви ученици који су завршили 8.8. разредразред(стекли основно образовање и васпитање и(стекли основно образовање и васпитање иобавили завршни испит)обавили завршни испит)рођени послерођени после 31.08.1996.31.08.1996. годинегодине
 3. 3. ПОСЕБНИПОСЕБНИУСЛОВИУСЛОВИ здравствени услови,здравствени услови, посебне способностипосебне способности(школешколе:: Филолошко одељење Гимназије иФилолошко одељење Гимназије иМузичка школа ’’Стеван Христић’’, КрушевацМузичка школа ’’Стеван Христић’’, Крушевац))
 4. 4. МЕРИЛА И НАЧИНМЕРИЛА И НАЧИНИЗБОРА УЧЕНИКАИЗБОРА УЧЕНИКА Редослед кандидатаРедослед кандидата((гимназија и средње стручне школгимназија и средње стручне школe)e) Вредновање општег успехаВредновање општег успеха- збир средњих оцена (6., 7.и 8. разред) помножен са 4-- максимум 6060 поенапоена Вредновање успеха на такмичењимаВредновање успеха на такмичењима- у 8.8. разредуразреду (републичка и међународна такмичења)(републичка и међународна такмичења) Вредновање завршног испитаВредновање завршног испита- по 20 поена на тесту из српског језика и математике-- максимум 4040 поенапоена
 5. 5. КАЛЕНДАРКАЛЕНДАРУПИСАУПИСА
 6. 6. Најважнији датумиНајважнији датуми --организовање и спровођење завршног испитаорганизовање и спровођење завршног испита-- Пријава ванредних ученика (старијих од 17. година):Пријава ванредних ученика (старијих од 17. година):од 3. до 12. јуна, 2013.године (ШУ, КрушевацШУ, Крушевац))-- Полагање испита:Полагање испита:** српски језиксрпски језик 117.7. јун, 20јун, 201133..год.год. одод 10:00-12:0010:00-12:00 часовачасова** математикематематике 118.8. јун, 20јун, 20113.3.год.год. одод 10:00-12:0010:00-12:00 часовачасова** ((обавезно понети ђачку књижицуобавезно понети ђачку књижицуса овереном фотографијом иуписаним идентификационим бројем)-- Резултати:Резултати:* прелиминарни - до 2до 211.. јунјунaa,, 2020113.год3.год.. од 8:00 часова* подношење жалби комисији oсновне школе истог дана од8:00 до 16:00 часова; окружнoj уписнoj комисији22. jуна, 2013.год. – исто време* коначни - 2525.. јун,јун, 2020113.год.3.год. до 8:00 часова
 7. 7. * листа жеља се попуњава после полагања испита иобјављивања коначних резултата са завршног испита2626. и. и 27.27. јуна,јуна, 2020113.год.3.год. у матичној школиод 8:00 до 15:00 часова (највише 20 образовних профила/смерова)* провера листе жеља 01. јул, 2013.год.* 007. јул,7. јул, 2020113.год3.год.. распоред ученика посредњим школама до 9:00 часова* 08. и 09. јул,08. и 09. јул, 2020113.год3.год.. упис ученика у средње школе –први уписни круг од 8:00 до 15:00 часова* 09. јул,09. јул, 2020113.год3.год.. попуњавање листе жељаза други уписни круг* 112. јул,2. јул, 2020113.год.3.год. упис ученика у средње школе –други уписни круг од 8:00 до 15:00 часоваНајважнији датумиНајважнији датуми --распоређивање и упус ученикараспоређивање и упус ученика
 8. 8. НОВИНЕНОВИНЕна завршни испит излазе сви ученици 8. разредасви ученици 8. разреда ученици су дужни да уз школу дођу уу 9:159:15 часовачасова оба данаодржавања испита ученицима нијеније дозвољено да напуштају просторијудозвољено да напуштају просторију уукојој полажу испит препре 10:4510:45 часовачасова и у периодуодод 11:4511:45 додо 12:0012:00 часовачасова ученици могу бити удаљени са испитамогу бити удаљени са испита у случајунепоштовања правила и упутстава дежурних наставика у случају непредвиђене спреченостислучају непредвиђене спречености ученика полагањуученика полагањузавршног испитазавршног испита,, родитељ је у обавези да то пријавиродитељ је у обавези да то пријавиодељењском старешини до 9:00 часова на дан полагањаодељењском старешини до 9:00 часова на дан полагања
 9. 9. И још:И још: задаци дати у 3 нивоа:основни, средњи и напредниосновни, средњи и напредни од тога:7575 %% непознатих питања/задатаканепознатих питања/задатака25 %25 % делимично познатих питања/задатакаделимично познатих питања/задатака одржана два пробна завршна испита од странеМПНТР:: децембар, 2012.децембар, 2012. ии мајмај, 201, 20133..годгод.. одржана четири пробна завршна испита на нивоушколе: новембар, фебруар, април и јунновембар, фебруар, април и јун, 2012, 2012/13/13..годгод..
 10. 10.  УПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУУПИС УЧЕНИКА КОЈИ ПОЛАЖУПРИЈЕМНИ ИСПИТПРИЈЕМНИ ИСПИТ Упис у школу за ученике са посебнимспособностима- упис у филолошку гимназију- упис у уметничке школе1. Пријављивање ученика (25-28. мај, 2013.год.)2. Пријемни испит (6-9. јун, 2013.год.)3. Коначни резултати и упис ученика(до 14. јун/25. јуна, 2013.год.)♫♪
 11. 11. ЗДРАВСТВЕНИЗДРАВСТВЕНИУСЛОВИУСЛОВИ* Цена лекарског уверења је 360,00 динара* 29. мај, 2013.год.од 10:30 часова - Глободерод 11:30 часова - Читлук
 12. 12. • Пријава за упис – попуњава се тек када ученик сазнагде је распоређен,• Уверење о положеном завршном испиту,• Оригинална сведочанства о завршеној основној школи• Оригинална сведочанства о завршеном основномобразовању и васпитању• Извод из матичне књиге рођених (може бити старији одшест месеци),• Лекарско уверење о испуњавању здравственихуслова,• Дипломе о освојеним местима на такмичењима Потребна документација заПотребна документација заупис у средње школеупис у средње школе
 13. 13.  СПИСАКСПИСАКСРЕДЊИХ ШКОЛАСРЕДЊИХ ШКОЛАРАСИНСКОГ ОКРУГАРАСИНСКОГ ОКРУГАза школску 2013/14. годинуза школску 2013/14. годинуса бројем бодоваса бројем бодова
 14. 14. ГИМНАЗИЈАГИМНАЗИЈА2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.1.1. ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕРПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ СМЕР90 (4) 77.2 (100) 66.7 (100)2.2. ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕРДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКИ СМЕР120 (4) 82.62 (104.5) 78.8(102)3.3. ИНФОРМАТИЧКИ СМЕР - ОГЛЕДИНФОРМАТИЧКИ СМЕР - ОГЛЕД30 (4) 83.4 (99) 85 (101)Обдарени ученици у Филолошкој гимназијиОбдарени ученици у Филолошкој гимназији–– енглески језикенглески језик24 (4)
 15. 15. ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКАЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКАШКОЛАШКОЛА2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ1.1. ТРГОВАЦТРГОВАЦ30 (3) 38.68 (70.38) 34.9 (66.3)ЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈАЕКОНОМИЈА, ПРАВО И АДМИНИСТРАЦИЈА1. E1. EКОНОМСКИ ТЕХНИЧАРКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР60 (4) 84.52 (99) 77.8 (99)2.2. ПРАВНИ ТЕХНИЧАРПРАВНИ ТЕХНИЧАР60 (4) 80.96 (98) 75.8 (94.7)3.3. ФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАРФИНАНСИЈСКИ ТЕХНИЧАР30 (4) 83.68 (98.5) 77.6 (96.5)4.4. ПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОРПОСЛОВНИ АДМИНИСТРАТОР30 (4) 88.48 (98.5) 82.8 (95.5)5.5. ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОРФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР
 16. 16. МЕДИЦИНСКА ШКОЛАМЕДИЦИНСКА ШКОЛА2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТАЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА1.1. ФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАРФАРМАЦЕУТСКИ ТЕХНИЧАР30 (4) 97.5 (100) 95 (101)2.2. ФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАРФИЗИОТЕРАПЕУТСКИ ТЕХНИЧАР30 (4) 92.4 (99) 90.7 (98)3.3. МЕДИЦИНСКА СЕСТРАМЕДИЦИНСКА СЕСТРА--ТЕХНИЧАРТЕХНИЧАР90 (4) 90.24 (100) 89.3 (98.5)4.4. ЗУБНИ ТЕХНИЧАРЗУБНИ ТЕХНИЧАР******30 (4) 93.03 (100) нема
 17. 17. ТЕХНИЧКА ШКОЛАТЕХНИЧКА ШКОЛА2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.ШУМАРСТВО ИШУМАРСТВО И ОБРАДА ДРВЕТАОБРАДА ДРВЕТА1.1. ТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТАТЕХНИЧАР ЗА ФИНАЛНУ ОБРАДУ ДРВЕТА30 (4) 39.56 (95) 49.7(68.3)2.2. ПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОДПРОИЗВОЂАЧ ФИНАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОДДРВЕТАДРВЕТА15 (3) 34.6 (42.12) 33.8 (55.3)3.3. ТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕРТАПЕТАР-ДЕКОРАТЕР15 (3) 50.04 (53.02) немаТЕКСТИЛСТВОТЕКСТИЛСТВО1.1. ТЕХНИЧАР-МОДЕЛАР ОДЕЋЕТЕХНИЧАР-МОДЕЛАР ОДЕЋЕ60 (4) 51.2 (89.78) 50 (78.4)
 18. 18. ГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВОГЕОДЕЗИЈА И ГРАЂЕВИНАРСТВО1.1. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА ВИСОКОГРАДЊУ60 (4) 69.3 (100) 67.7(99.5)2.2. ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА НИСКОГРАДЊУ30 (4) 62.9 (83.1) 63.7 (93)3.3. ДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНАДЕКОРАТЕР ЗИДНИХ ПОВРШИНА******15 (3) нема нема4.4. КЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАРКЕРАМИЧАР-ТЕРАЦЕР-ПЕЋАР15 (3) 33.76 (53.96) 33.3(49.9)5.5. МОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕМОНТЕР СУВЕ ГРАДЊЕ - ОГЛЕД- ОГЛЕД20 (3) 41 (45.14) 38.9(52.9)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 19. 19. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛАХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА,ПОЉОПРИВРЕДА,ПОЉОПРИВРЕДА ПРОИЗВОДЊА ИПРОИЗВОДЊА ИПРЕРАДА ХРАНЕПРЕРАДА ХРАНЕ1.1. ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАРПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР60 (4) 36.08 (68.84) 35(77.2)2.2. ТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУТЕХНИЧАР ЗА БИОТЕХНОЛОГИЈУ30 (4) 56.78 (76.24) 52(84.9)3.3. ПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДАПРОИЗВОЂАЧ ПРЕХРАМБЕНИХ ПРОИЗВОДА10 (3) 36.08 (51.28) 34.4(42.6)4.4. ПЕКАРПЕКАР10 (3) 31.98 (48.16) 33.5(50.9)5. МЕСАР5. МЕСАР2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 20. 20. ХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВОХЕМИЈА, НЕМЕТАЛИ И ГРАФИЧАРСТВО1. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ1. ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ30 (4) 74.02 (93.14) 71.3(97.5)2.2. ТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУТЕХНИЧАР ЗА ИНДУСТРИЈСКУ ФАРМАЦЕУТСКУТЕХНОЛОГИЈУТЕХНОЛОГИЈУ30 (4) 68.12 (91.66) 68 (85.8)3.3. ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАРХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКИ ТЕХНИЧАР30 (4) 39.84 (76.28) 36.7(68.8)4. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ4. ХЕМИЈСКИ ЛАБОРАНТ30 (4) 40.08 (80.66) нема5. ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ5. ТЕХНИЧАР ШТАМПЕ30 (4) 45.18 (77.4) 43.7(71.3)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 21. 21. ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ1.1. КОНОБАРКОНОБАР30 (3) 31.38 (63.44) 33.1 (47.8)2. КУВАР2. КУВАР30 (3) 52.26 (75.64) 46.5 (68.7)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 22. 22. МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКАМАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКАШКОЛАШКОЛАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛАМАШИНСТВО И ОБРАДА МЕТАЛА1.1. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛАМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР МОТОРНИХ ВОЗИЛА30 (4) 52.48 (79.16) 56.5(87)2.2. МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМЈУТЕРСКОМАШИНСКИ ТЕХНИЧАР ЗА КОМЈУТЕРСКОКОНСТРУИСАЊЕКОНСТРУИСАЊЕ30 (4) 56.52 (77.12) 55.9 (91)3. ТЕХНИЧАР ЗА КОМЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ3. ТЕХНИЧАР ЗА КОМЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ30 (4) 57.06 (83.74) 57.2(76.2)4.4. МЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕМЕХАНИЧАР МЕДИЦИНСКЕ И ЛАБОРАТОРИЈСКЕОПРЕМЕОПРЕМЕ10 (3) 35.18 (55.68) 40.9(57.2)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 23. 23. 5.5. АУТОМЕХАНИЧАРАУТОМЕХАНИЧАР10 (3) 39.86 (73.36) 38.6 (60)66. МЕХАНИЧАР ГРЕХНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ. МЕХАНИЧАР ГРЕХНЕ И РАСХЛАДНЕ ТЕХНИКЕ10 (3) 36.36 (57.02) 44.7(47.6)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 24. 24. ЕЛЕКТРОТЕХНИКАЕЛЕКТРОТЕХНИКА1. ЕЛКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ1. ЕЛКТРОТЕХНИЧАР ЕНЕРГЕТИКЕ30 (4) 51.7 (96.74) 61.4 (92.3)2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА2. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ПРОЦЕСНОГ УПРАВЉАЊА30 (4) 43.5 (90.46) 42.4 (73.2)3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА3. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР РАЧУНАРА30 (4) 67.1 (96.38) 66.9 (92.5)4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕ4. ЕЛЕКТРОТЕХНИЧАР ЗА ТЕРМИЧКЕ И РАСХЛАДНЕУРЕЂАЈЕУРЕЂАЈЕ10 (3) 43.04 (63.28) 34.4 (55.5)5. АУТОЕЛЕКТРИЧАР5. АУТОЕЛЕКТРИЧАР10 (3) 36.6 (54.5) 37.1 (59.2)6. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР6. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАТЕР10 (3) 36.84 (47.82) 49.7 (52.5)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 25. 25. САОБРАЋАЈСАОБРАЋАЈ1.1. ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈАТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА30 (4) 79.62 (97.5) 77.9 (95)2.2. ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛАВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА30 (3) 48.86 (73.56) 51 (69)2011/12.2011/12. 2012/13.2012/13.
 26. 26. - Одличан успех:6. разред – 5,00 7. разред – 4,75 8. разред – 5,00општи успех: 14,75x4=59- Врло добар успех:6. разред – 4,00 7. разред – 3,67 8. разред – 4.27општи успех: 11,94x4=47,76- Добар успех:6. разред – 3,33 7. разред – 3,00 8. разред – 2,78општи успех: 9,11x4=36,44ПримериПримери за вредновањеОпштег успеха
 27. 27. - Довољан успех:6. разред – 2,45 7. разред – 1,96 8. разред – 2,00општи успехопшти успех:: 6,41x4=25,64
 28. 28. ***С Р Е Ћ Н ОС Р Е Ћ Н О !!***
 29. 29. www.mpnwww.mpn..gov.rsgov.rsупис у средње школеупис у средње школешколске 20школске 201313/1/144. године. године

×