• Share
  • Email
  • Embed
  • Like
  • Save
  • Private Content
P.O Karlsson
 

P.O Karlsson

on

  • 604 views

 

Statistics

Views

Total Views
604
Views on SlideShare
604
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

    P.O Karlsson P.O Karlsson Presentation Transcript

    • Framgångsfaktorer iinfrastrukturprojekt –erfarenheter frånNorrortsledenPer-Olov KarlssonDistriktschefTrafikverket InvesteringDistrikt Öst/StockholmProjektforum 20102010-10-19
    • 2 10-10-25
    • Norrortsleden - en del av Yttre Tvärleden3 10-10-25
    • Norrortsleden En tvärförbindelse mellan E 4 vid Häggvik och E 18 vid Rosenkälla E18 15 km ny väg Rosenkälla Motorväg Häggvik-Täby kyrkby 2+1 väg Täby kyrkby-Rosenkälla 3 km tunnel Täby kyrkby E4 Häggvik Totalkostnad 2,7 miljarder kronor Byggtid 2002 – 20084 10-10-25
    • Norrortsledens entreprenader 230:110 021 023 024 022 025 013 Entreprenader 211:011 Ledningsomläggning vid Tunberget PEAB 211:012 TrafikplatsTunberget Oden 211:013 Törnskogstunneln Oden 011 012 211:021 Entreprenad inom Sörabs område NCC 211:022 Vägentreprenad Norrsättra – Täby Kyrkby VV Produktion 211:023 Trafikplats Täby Kyrkby Skanska 211:024 Saneringsentreprenad Hagby NCC 211:025 Järnvägsentreprenad Roslagsbanan Skanska 211:030 Installationsentreprenad EIAB 230:110 FE Täby Kyrkby-Rosenkälla NCC 230:111 Förberedande arbeten Löttinge Skanska5 10-10-25
    • Min utgångspunkt: En aktiv beställare med rätt attityd och rätt kompetens.6 10-10-25
    • Beställaren har som projektägare ansvar för att •  definiera spelreglerna i kontraktet •  ange kursen dvs. vilket arbetssätt som ska känneteckna projektgenomförandet •  kommunicera detta inom projektet Alla har ett gemensamt ansvar att utveckla det fortsatta arbetet!7 10-10-25
    • Aktiv beställarorganisation Tillfället gynnar den som är förberedd… Ensam är inte stark! •  Inse din begränsning •  Nyttja hela organisationen och dess kompetenser Det handlar mycket om engagemang och inställning, att våga och orka agera när det bär emot.8 10-10-25
    • Varför professionell projektledning? Professionell projektledning är den enskilt viktigaste faktorn i jakten på mer väg och järnväg för pengarna. Sant eller inte; projektledningens agerande - eller brist på agerande - har en avgörande betydelse för möjligheten att genomföra projekt inom budget, i rätt tid och med rätt kvalitet. Detta gäller oavsett projektens storlek eller komplexitet eller i vilket skede de befinner sig.9 10-10-25
    • Delen tpl Täby Kyrkby- Rosenkälla Delen tpl Hagbylund- 4 okt 2008 Täby Kyrkby 1 nov 2007 Delen Häggvik- tpl Hagbylund 24 juni 2008 Tidplan Norrortsleden ska öppnas för trafik hösten 2008.10 10-10-25
    • Ekonomi Godkänd budget (utfall tom 2007 och löpande prisnivå 2008) 2 798 MSEK Ökad omfattning 160 MSEK Borttappat index 65 MSEK Summa 3 023 MSEK Slutkostnad (utfall) 2 712 MSEK Differens 311 MSEK11 10-10-25
    • Framgångsfaktorer   Tydliga projektmål   Intern och extern samverkan   Kontroll på projektomfattningen   Riskhantering   En aktiv beställarorganisation12 10-10-25
    • Tydliga projektmål Mål definierar riktning och resultat. •  Effektmål och projektmål. •  Målen ska vara tydliga, tidssatta och mätbara. •  Etappmål tydliggör att projektet är på rätt väg. Fokusområden stödjer genomförandet. Målen ska vara kända för hela beställarorganisationen!13 10-10-25
    • Norrortsledens projektmål •  I tid •  Inom budget •  Rätt kvalitet •  Lärande organisation14 10-10-25
    • 10-10-25 Vägverket 15 Fyra fokusområden för framgång •  Samverkan •  Information •  Miljö •  Säkra arbetsplatser15 10-10-25
    • Samverkan mot gemensamma mål för kvalitet och lönsamhet16 10-10-25
    • Intern samverkan – att vårda den egna organisationen •  Information och kommunikation •  Tydliga roller och kompletterande rutiner •  Målarbete •  Uppföljning •  Gemensamma aktiviteter •  etc etc Ta projektspecifikationen på allvar! Målet är att skapa en kreativ, öppen och effektiv projektkultur.17 10-10-25
    • Projektmål lärande organisation En lärande organisation innebär: individuell kompetenshöjning utveckling av beställarorganisationen trivsel på arbetsplatsen Strategi:  delaktighet  ansvar  högt i tak och  samarbete Mätning av måluppfyllelsen sker med hjälp av årlig enkät som redovisas på projektdagen.18 10-10-25
    • Lärande organisation - Uppföljning av mål och arbetssätt19 10-10-25
    • Extern samverkan – att investera i förtroende •  Leverantörer –  Gemensam etablering –  Startmöte och uppföljningsmöten –  Konfliktlösnings- och vinstdelningsmodell –  Gemensamma administrativa rutiner och riskanalyser –  Gemensamma aktiviteter för att stärka relationerna •  Andra intressenter –  Kommunikationsaktiviteter –  Att ställa upp när det behövs… –  Att utbilda ambassadörer20 10-10-25
    • Genomförande •  Avsiktsförklaring i FU – inbjudan till samverkan •  Gemensamma mål i samverkansavtal •  Handlingsplan •  Projektbearbetning och vinstdelning •  Gemensamma aktiviteter •  Uppföljning och förbättringar21 10-10-25
    • Vinstdelning Törnskogstunneln •  Gemensam projektbearbetning (byggherre, entreprenör och projektör) Kvalitet/funktion: minst enligt kontrakt Ansvar: enligt kontrakt Beslut: vid byggmöte Ekonomi: full transparens, vinstdelning 50/50 Tid: regleras ej Upphovsrätt: finns ej •  Besparingar på 4% av kontraktssumman (ca 20 MSEK) och klart före tidplan. •  Förbättrad kvalitet och inga konflikter •  God trivsel på arbetsplatsen22 10-10-25
    • Att ha kontroll över projektomfattningen •  Att initialt definiera vad som ingår i projektet på ett tydligt sätt. Omfattningsbeskrivningen ska vara en del av projektspecifikationen. •  Aktiva och formaliserade beslut vid ökning/minskning av projektomfattningen. Det handlar inte om att säga nej! Det handlar om att bevaka omfattningen, förtydliga konsekvenserna av en omfattningsförändring samt att formalisera hanteringen.23 10-10-25
    • Omfattningsförändringar… Projektuppföljning (månadsrapporter) •  Redovisa projektreserv och förändringar ärligt och tydligt. •  Prissätt risker och möjligheter. •  Ta fram beslutsunderlag för respektive omfattningsförändring. Beslut i linjen.24 10-10-25
    • Riskhantering •  Hantering av osäkerheter - risker och möjligheter •  Kontinuerlig del av projektledningsprocessen25 10-10-25
    • Ledarskap   26 10-10-25
    • Risker Internt: Ambitionsglidningar Externt: Tillägg27 10-10-25
    • Ledarskap Helhetssyn Skapa projektkultur Viktigt att sätta mål och bryta ned i delmål - kommunicera och stämma av dessa Kommunicera och informera Öppenhet och högt i tak Rätt bemanning28 10-10-25
    • Människorna Kompetens – den som har kompetens kan och vågar ifrågasätta regelverk Vilja till att bli bättre – rätt attityd Kostnadsmedvetenhet Våga prova nytt Agera Ställ krav om beställaren är otydlig Förtroende29 10-10-25
    • Projektkultur – vad är det? ”Vi byggde ett lag med engagerade, professionella deltagare där alla arbetade mot gemensamma mål. Lagandan som vi skapade fann vi ett bra uttryck för: projektkultur.”30 10-10-25
    • ”Maskiner och material, hjälpmedel och 2009-02-04 rutiner – allt är viktigt. Men i slutänden Vägverket 31 är det människan det handlar om.”31 10-10-25
    • Riksrevisionens granskning – kostnadskontroll i stora väginvesteringar •  Besparingar och besparingsåtgärder – fortlöpande effektiviseringar och att ständigt se över utformning och tekniska lösningar för att minimera kostnaden oavsett om man förutser en fördyring eller inte i projektet – ett arbetsätt som var tydligt i projekt Norrortsleden. •  Funktionsentreprenad – drivkrafter till effektivisering och innovation, beställaren upphandlar en funktion, detta förfarande ger både beställare och entreprenör drivkrafter till att ta fram nya innovativa lösningar till förmån för anläggningens livscykelkostnad. Vidare kan man uppnå en jämnare fördelning av projektets risk mellan beställare och entreprenör. Norrortsledens sista etapp, Täby kyrkby – Rosenkälla, lyfts av Vägverket ofta fram som ett lyckat exempel på en funktionsentreprenad-32 10-10-25
    • Riksrevisionens granskning – kostnadskontroll i stora väginvesteringar forts •  Förbättringsarbetet inom Trafikverket - En iakttagelse i granskningen av de 8 större vägprojekt i denna rapport, var att projektet Norrortsleden varit framgångsrikt både avseende på projektdokumentation, kalkylarbete och upphandling. Projektet visar att det finns förmåga och potential inom organisationen för bättre styrning av och kostnadskontroll i stora väginvesteringsprojekt33 10-10-25
    • Tack  för  uppmärksamheten!  34 10-10-25