Nieuwsflits1 svd febr2011

332 views

Published on

Eerste nieuwsflits van 2011

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
332
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsflits1 svd febr2011

  1. 1. Jaargang 17, februari 2011 1 • Lunchritten zijn zakelijk • Betaal tijdig uw lijfrentepremie voor aftrek in 2010 • Doe tijdig aangifte schenkbelasting • Advocaat- en advieskosten aftrekbaar voor zover toerekenbaar aan beëindiging firma • Maximaal 3 maanden heffingsrente ook na herhaaldelijke verzoeken om aanslag • Tijdelijke storting op spaarrekening van restantbedrag verkoop eigen woning belast in box 3 • Meer mogelijkheden voor bezwaar tegen de WOZ-beschikking • Toch nog uitstel van invoering BTW-verhoging voor podiumkunsten • Maak bezwaar tegen de aftrekbeperking wegens privégebruik auto van de zaak • Verhoging competentiegrens kantonrechter uitgesteld • Uitstel korting van maximaal 8% op de AOW-partnertoeslag • Grijp tijdig in als uw werknemer de kilometeradministratie niet (goed) bijhoudt • Ook als ondernemer kunt u door werken bij uitstel pensioendatumCorrespondentie-adres: Postbus 68 - 3750 GB BunschotenBezoekadres: Dieselweg 6 - Ind. terrein ‘De Kronkels’ - 3752 LB BunschotenTel. (033) 299 69 55 - Fax (033) 299 69 57 - E-mail: info@schaap-vandijk.nl
  2. 2. NIEUWSFLITSLunchritten zijn zakelijkAls uw werkgever aan u een auto van de waren en legde een naheffingsaanslag staartje, want de Belastingdienst geeft zichzaak ter beschikking heeft gesteld en u die loonbelasting op wegens overschrijding van nog niet gewonnen. De zaak is inmiddelsauto op kalenderjaarbasis voor niet meer de 500-kilometergrens. De belastingrechter voorgelegd aan onze hoogste belasting-dan 500 kilometer voor privédoeleinden is het echter met de DGA eens. In de rechter, de Hoge Raad.gebruikt, dan is de bijtelling wegens Wet op de loonbelasting wordt het begripprivégebruik niet van toepassing. Daarbij ‘woon-werkverkeer’ niet nader toegelicht.worden de ritten tussen uw woonplaats Er is ook geen beperking opgenomen vooren uw werkplaats (het woon-werkverkeer) het aantal keren dat de auto per dag voorals zakelijke kilometers beschouwd. Een het reizen tussen woon- en werkplaatsdirecteur-grootaandeelhouder (DGA) was mag worden gebruikt. De lunchritten teldenvan mening dat de ritten die hij regelmatig niet mee voor het aantal kilometers datmaakte met de auto van de zaak om hij de auto privé had gebruikt, waardoorthuis te lunchen, tot het woon-werkverkeer hij met de privékilometers toch onder debehoorden en dus niet meetelden voor het 500-kilometergrens bleef en de opgelegdevoldoen aan de 500-kilometergrens. naheffingsaanslag moest worden vernietigd.De inspecteur vond dat dit privéritten De zaak krijgt overigens nog wel eenBetaal tijdig uw lijfrentepremie vooraftrek in 2010U kunt lijfrentepremie in aftrek brengen als Als de lijfrentepremie is berekend, dan kuntu een aantoonbaar pensioentekort heeft. u die nog in 2010 in aftrek brengen in onderOm dat te kunnen berekenen heeft u naast meer de jaarruimte of de reserveringsruimte.uw inkomensgegevens over 2009 ook een Daarvoor moet u de premie wel vóór 1 aprilopgave nodig van uw pensioenaangroei 2011 hebben betaald. Ook moet u er bijover 2009. De pensioenaangroei is het een eerste betaling op een lijfrentecontractverschil tussen het pensioen dat u aan het altijd voor zorgen dat de verzekeraar danbegin van het kalenderjaar en aan het eind ook een ondertekende maatschappijoffertevan het jaar heeft opgebouwd als gevolgvan deelname aan een pensioenregeling. of een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier heeft ontvangen. Doe tijdig aangifteDeze opgave moet uw verzekeraar ofpensioenfonds vóór 1 november 2010 Dit is overigens het laatste jaar waarin het terugwentelen van de lijfrentepremieaftrek schenkbelastingaan u hebben verstrekt. Voor zelfstandige naar het voorafgaande jaar nog mogelijk is. Heeft u in 2010 een schenking gedaan, danondernemers is de eventuele dotatie aan de Vanaf de aangifte inkomstenbelasting 2011 kan het zijn dat u daarvan aangifte moetoudedagsreserve in 2009 van invloed op de moet u de lijfrentepremie in het jaar van de doen bij de Belastingdienst. De aangifte kanaf te trekken lijfrentepremie in 2010. aftrek hebben betaald. achterwege blijven als de schenking minder bedraagt dan de algemene vrijstelling van € 2.000, ongeacht aan wie u de schenkingAdvocaat- en advieskosten aftrekbaar voor deed. Verder hoeft u ook geen aangifte te doen van een schenking aan een algemeenzover toerekenbaar aan beëindiging firma nut beogende instelling (anbi) of een sociaal belang beogende instelling (sbbi). Als u inAls u samen met uw huwelijkspartner beëindigd. Daarvoor worden advocaat- en 2010 een schenking aan uw kinderen heeftin firmaverband een onderneming drijft, advieskosten gemaakt. De belastingrechter gedaan, dan hoeft u geen aangifte in te dienendan kan een echtscheiding ook leiden tot vindt dat de man voldoende aannemelijk als de schenking niet meer bedroeg danbeëindiging van de firma. De gemaakte heeft gemaakt dat de afgetrokken advies- en € 5.000 per kind. In de andere gevallen moetadvocaat- en advieskosten liggen bij een advocaatkosten vooral betrekking hebben u wel schenkingsaangifte doen. U moet dusechtscheiding meestal in de privésfeer op het oplossen van de problemen over de bijvoorbeeld aangifte doen als u meer danen zijn daardoor niet aftrekbaar. Onder beëindiging van de firma en de vraag wie € 2.000 heeft geschonken aan een vriend ofomstandigheden kunnen deze kosten van hen de onderneming zou voortzetten. kennis of meer dan € 5.000 aan uw kind. Uechter toch aftrekbaar zijn, namelijk voor Verder stond vast dat de onderhandelingen moet ook schenkingsaangifte doen voor eenzover deze kosten betrekking hebben op over de ontbinding van de firma lang hogere schenking aan uw kind als u vanhet uit elkaar gaan als ondernemers. Dat hadden geduurd. de eenmalige vrijstelling (tot € 24.000) ofdaaraan een echtscheiding ten grondslag De ontbinding van het huwelijk daarentegen de extra verhoogde eenmalige vrijstellingligt, maakt dat niet anders. Dat heeft de had nauwelijks juridische problemen met (tot € 50.000) gebruik heeft gemaakt. Ubelastingrechter beslist in de zaak van zich gebracht, omdat er geen verweer werd moet de aangifte schenkbelasting uiterlijkeen man en een vrouw die sinds 1976 gevoerd en er geen huwelijksgemeenschap doen binnen 2 maanden na afloop van hetgetrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden hoefde te worden verdeeld. De kosten kalenderjaar waarin u de schenking heeftmet uitsluiting van iedere gemeenschap van konden daarom worden toegerekend aan de gedaan. Voor de schenkingen in 2010 moetgoederen. Zij drijven samen in firmaverband beëindiging van de firma en zijn daardoor u dus uiterlijk vóór 1 maart 2011 de aangifteeen manege annex paardrijschool. In 2001 aftrekbaar. bij de Belastingdienst hebben ingediend.wordt zowel het huwelijk als de firma 2
  3. 3. NIEUWSFLITSMaximaal 3 maanden heffingsrente ook naherhaaldelijke verzoeken om aanslagHet is vast beleid van de Belastingdienst dat Zij moest over de verkoopwinst veel bracht de periode waarover heffingsrentebinnen 3 maanden na indiening van een inkomstenbelasting betalen en verzocht mocht worden berekend, van 3 maanden aangifte een aanslag moet worden opgelegd daarom de Belastingdienst meerdere malen tot 6 weken terug. De Hoge Raad vindt deom zodoende de heffingrente te beperken. om zo spoedig mogelijk een voorlopige termijn van 3 maanden echter wel redelijk en Als dat niet is gebeurd, dan blijft de aanslag inkomstenbelasting 2007 op te heeft de beslissing weer teruggedraaid. Datperiode waarover aan u heffingsrente in leggen om zo de heffingsrente te beperken. de mevrouw veel belasting moest betalenrekening kan worden gebracht, beperkt De aanslag werd desondanks pas eind 2007 en dat zij herhaaldelijk had verzocht om optot maximaal 3 maanden, tenzij het niet opgelegd. Daarbij werd de heffingsrente korte termijn een aanslag op te leggen, deedaan de Belastingdienst te wijten is dat de eerst berekend over de periode 1 juli tot eind daaraan niet af.aanslag te laat is opgelegd. Dat geldt ook december 2007, maar na bezwaar heeft de In tegenstelling tot de situatie waarin eenals u niet uitdrukkelijk om een aanslag inspecteur de heffingsrente verminderd en aangifte is ingediend, bestaat er noch eenheeft verzocht. Onlangs heeft de Hoge Raad berekend over een periode van 3 maanden wettelijke verplichting noch een beleidsregelbeslist dat die 3-maandstermijn ook geldt na het verzoek. die de inspecteur verplicht om een aanslagals u wel uitdrukkelijk om een aanslag De mevrouw vond de vermindering niet naar aanleiding van een verzoek binnenheeft verzocht. Een mevrouw had op genoeg en stapte naar de belastingrechter. een bepaalde termijn op te leggen, zodat1 juni 2007 een kantoorpand verkocht. Die gaf haar in eerste instantie gelijk en daarmee de heffingrente wordt beperkt.Tijdelijke storting opspaarrekening van Meer mogelijkhedenrestantbedrag voor bezwaar tegen deverkoop eigen woningbelast in box 3 WOZ-beschikkingAls u in 2010 uw woning heeft verkocht en Binnenkort ontvangt u weer de WOZ- tussen 2 en 5%) de waardevaststelling inpas in de loop van dit jaar (of later) een nieuwe beschikking van uw gemeente. De de WOZ-beschikking juist werd geacht enwoning koopt, dan kan dat gevolgen hebben waardepeildatum voor de WOZ ligt één dus niet werd aangepast. Nu deze margevoor uw inkomen uit sparen en beleggen jaar voor het begin van het kalenderjaar niet meer mag worden toegepast, heeft uin box 3. Als u namelijk na de aflossing waarvoor de waarde wordt vastgesteld. De meer mogelijkheden om tegen de WOZ-van uw hypotheekschuld een deel van de WOZ-beschikking die binnenkort bij u op beschikking bezwaar te (laten) maken.verkoopopbrengst overhoudt en tijdelijk op een de deurmat valt, betreft de WOZ-waardespaarrekening stort, dan behoort het spaarsaldo per 1 januari 2010. U doet er verstandig Let opzowel op 31 december 2010 als op 1 januari aan de nieuwe WOZ-beschikking te (laten) Een vermindering van de WOZ-waarde is2011 tot uw bezittingen in box 3. Dat u controleren, want uw gemeente heeft niet alleen gunstig voor de onroerendede spaarrekening slechts tijdelijk aanhoudt, wellicht bij de waardebepaling onvoldoende zaakbelastingen, maar ingeval van een eigentotdat u het spaarsaldo weer opneemt voor de rekening gehouden met de invloed van de woning ook voor het eigenwoningforfaitfinanciering van uw nieuwe eigen woning, is economische crisis. Als u het niet met de in box 1 van de inkomstenbelasting ofgeen reden om de box 3-heffing achterwege vastgestelde waarde eens bent, kunt u tot 6 als het een tweede woning betreft ofte laten. weken nadat de beschikking is afgegeven, een andere onroerende zaak voor uw bij uw gemeente bezwaar (laten) maken. vermogensrendementsgrondslag in box Daartoe heeft u door een beslissing van 3. U mag immers sinds 1 januari 2010 de Hoge Raad, meer mogelijkheden dan in ook een pand in box 3 op de WOZ- het verleden. De Hoge Raad heeft namelijk waarde waarderen. Bovendien heeft een beslist dat de zogenoemde Fierensmarge niet vermindering gevolgen voor de afschrijving meer mag worden toegepast. Deze marge op gebouwen in de inkomstenbelasting en was om doelmatigheidsredenen ingevoerd vennootschapsbelasting en sinds 1 januari en hield in dat als het waardeverschil 2010 ook voor de waardering van woningen binnen een bepaalde grens bleef (in beginsel voor de schenk- en erfbelasting.Toch nog uitstel van invoeringBTW-verhoging voor podiumkunstenOnder druk van de Eerste Kamer is eind vorig uitvoerende kunstenaars tot 1 juli 2011 uit of worden verkocht voor voorstellingen diejaar toch nog besloten om de invoering van de te stellen. Kaartjes voor voorstellingen die in vóór 1 juli 2011 plaatsvinden. Kaartjes dieBTW-verhoging op het verlenen van toegang 2011 plaatsvinden, maar al vóór 1 januari na 1 januari 2011 zijn of worden verkochttot muziek- en toneeluitvoeringen (bijvoorbeeld 2011 waren verkocht, vallen nog onder het voor voorstellingen die op of na 1 juli 2011opera’s, operettes, dansvoorstellingen of verlaagd BTW-tarief van 6%. Dat geldt ook plaatsvinden, vallen daarentegen onder hetmusicals) en lezingen en optredens door voor de kaartjes die na 1 januari 2011 zijn normale BTW-tarief van 19%. 3
  4. 4. NIEUWSFLITSMaak bezwaar tegen de aftrekbeperking Verhogingwegens privégebruik auto van de zaak competentiegrensAls uw werknemer voor privédoeleinden als bijtelling in de inkomstenbelasting moet kantonrechtergebruikmaakt van goederen van uwonderneming, dan is de aftrek van de aan u worden aangegeven. Bent u ondernemer in een eenmanszaak of personenvennootschap, uitgesteldin rekening gebrachte BTW (voorbelasting) dan kunt u in afwachting van de antwoorden Vanaf 1 januari 2011 zou de competentie-uitgesloten, tenzij de kosten per werknemer op de vragen, bezwaar (laten) maken tegen grens van de kantonrechter voor geld-onder het bedrag van € 227 per jaar zijn de correctie wegens privégebruik van de auto vorderingen worden verhoogd van € 5.000gebleven. De correctie van de BTW-aftrek van de zaak over 2010. Met het bezwaar naar € 25.000. Daardoor wordt de drempelverwerkt u in de laatste aangifte van het stelt u uw rechten veilig bij een positieve tot de rechter voor burgers en ondernemersjaar. Dit is geregeld in het Besluit uitsluiting beslissing van de Europese rechter. Doet verlaagd. De uitbreiding van de bevoegdheidaftrek omzetbelasting (BUA). Naast het BUA u niets, dan kunt u in dat geval aan de van de kantonrechter is echter uitgesteld totbestaat er ook een regeling voor de correctie uitspraak geen rechten ontlenen. 1 juli 2011. Tot die tijd blijft de huidigevan de voorbelasting wegens privégebruik regeling bestaan. Uiteraard is en blijft devan ondernemingsgoederen door de kantonrechter ook bevoegd om kennis teondernemer zelf. Deze correctie, die u ook nemen van onder meer arbeidsrechtzakenmoet verwerken in de laatste aangifte van en huurkwesties, waaraan geen maximumhet jaar, is inmiddels onder druk komen te bedragen zijn verbonden.staan vanwege mogelijke strijdigheid met deEuropese BTW-regels. De Hoge Raad heeftnamelijk aan de Europese rechter gevraagdof daarvan sprake is bij de aftrekbeperking Grijp tijdig in alswegens het privégebruik van de auto van dezaak door de ondernemer. Deze aftrek wordt uw werknemer dein beginsel beperkt tot 12% van het bedrag dat kilometeradministratie niet (goed) bijhoudtUitstel korting van maximaal Een werknemer kan met een sluitende kilometeradministratie ontkomen aan de8% op de AOW-partnertoeslag bijtelling wegens privégebruik van de auto van de zaak. Als hij/zij het niet zo nauw neemt met het bijhouden van deU ontvangt vanaf de leeftijd van 65 jaar maximaal 8% op deze partnertoeslag worden kilometeradministratie, dan heeft dat nieteen AOW-uitkering ter grootte van 50% ingevoerd en zou ook de berekeningswijze alleen voor de werknemer gevolgen maarvan het netto minimumloon. Als u een veranderen. De inwerkingtreding van deze mogelijk ook voor u als werkgever, als upartner heeft die jonger is dan 65 jaar maatregelen is echter tot nader bericht niet tijdig ingrijpt. Dat blijkt uit de zaakmet geen of weinig inkomen, dan kan uitgesteld. Het wachten is nu op een brief van een werknemer van een partycentrumuw uitkering worden aangevuld met een van minister Kamp van Sociale Zaken en die het bestelbusje van zijn werkgever ooktoeslag ter grootte van 50% van het netto Werkgelegenheid waarin wordt aangegeven voor privédoeleinden gebruikt. De werk-minimumloon. Deze toeslag is afhankelijk welke invulling aan deze maatregel wordt gever heeft hem aan het begin van zijnvan het inkomen van de jongere partner. gegeven. Ten tijde van het schrijven van aanstelling gezegd dat dit is toegestaan,Vanaf 1 januari 2011 zou een korting van deze bijdrage was die brief er nog niet. mits hij een kilometeradministratie bijhoudt. De werknemer houdt desondanks geen kilometeradministratie bij. De werkgever weet dit, maar laat het bij een waarschuwing.Ook als ondernemer kunt u door- Aan het eind van het dienstverband wordt echter ‘ter compensatie’ ruim € 800 aan loonwerken bij uitstel pensioendatum ingehouden en de resterende vakantiedagen worden niet uitbetaald. De kantonrechter vindt dat de werkgever de werknemer beterAls u de pensioendatum van uw huidige de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te had moeten voorlichten over de hoogte vanpensioenregeling of van uw premievrije werken aan het uitstel en de daaraan de bijtelling en de bestelbus had moetenpensioenrechten wilt uitstellen, dan gekoppelde voorwaarden. Verder moet terugnemen of de salarisadministrateurgold tot voor kort de eis dat dit alleen het aantal werkzame uren als ondernemer tussentijds een bijtelling moeten laten doen.mogelijk was indien en voor zover u in tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat De gevolgen achteraf rechttrekken is in strijdeen dienstbetrekking doorwerkte. Daarin is u werkzaam was in loondienst. Bij minder met goed werkgeverschap. De werkgeverinmiddels verandering gekomen, want onder werkzame uren moet het pensioen direct moet het ingehouden loon terugbetalenhet begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband ingaan naar de mate van de vermindering en de resterende vakantiedagen alsnognu ook het doorwerken als ondernemer na van de omvang. Voor voormalige DGA’s die uitbetalen. Als u als werkgever weet datbeëindiging van de dienstbetrekking. Er op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn een werknemer zijn kilometeradministratiezijn wel voorwaarden aan verbonden. Zo geworden, kan dit een welkome verruiming niet of niet goed bijhoudt, dan moet u directmoet onder meer uw pensioenregeling de zijn in de uitstelmogelijkheden van hun ingrijpen. Als u dat pas bij het afscheid vanmogelijkheid van uitstel bieden en moet eerder opgebouwde pensioen. de werknemer doet, bent u te laat. 4

×