Nieuwsflits schaap v_dijk_mei_2011

284 views

Published on

Nieuwsbrief mei 2011

Published in: Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
284
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nieuwsflits schaap v_dijk_mei_2011

  1. 1. Jaargang 17, mei 2011 2 • Belastingvrij sparen in box 3 met geleend geld van uw BV • De extra eigen bijdrage voor de duurdere auto van de zaak • Eerder aftrek borgstellingsverlies • Kinderalimentatieverplichting nog steeds schuld in box 3 • Brug is een aftrekbaar hulpmiddel • Maak nog gebruik van het lage BTW- tarief voor renovatie van uw woning • Uitbreiding diplomalijst gastouders kinderopvang • Betalingsonmacht ook mogelijk bij voldoende liquide middelen • Zorg dat u zakelijk handelt met uw BV • Uitzendjaren tellen mee bij ontslag naar anciënniteit • Wijziging risico-inventarisatie en evaluatie voor kleine werkgevers • Bezuinigingsmaatregelen in de AOW • Uw UPO is geen utopie • Ziekmelding blijft toch van invloed op einddatum WW-uitkeringCorrespondentie-adres: Postbus 68 - 3750 GB BunschotenBezoekadres: Dieselweg 6 - Ind. terrein ‘De Kronkels’ - 3752 LB BunschotenTel. (033) 299 69 55 - Fax (033) 299 69 57 - www.schaap-vandijk.nl
  2. 2. NIEUWSFLITSBelastingvrij sparen in box 3met geleend geld van uw BVStel u bent directeur-grootaandeelhouder een spaarrekening is daarvan geen sprake,(DGA) van een BV en u leent een bedrag van ook niet wanneer de uitgezette gelden zijnuw BV tegen een zakelijke rente en zet dit geleend van een vennootschap waarover ubedrag op een privéspaarrekening tegen een als DGA de zeggenschap heeft. De kennishogere rente. Onze hoogste belastingrechter, van de rentetarieven op spaarrekeningen isde Hoge Raad, heeft onlangs beslist dat uw ook niet als bijzondere kennis aan te merken,rentevoordeel dan niet belast is in box 1 waardoor sprake zou kunnen zijn vanals resultaat uit overige werkzaamheden. belastingheffing in box 1. Het spaarsaldo isBelastingheffing in box 1 kan pas aan de weliswaar belast in box 3 als inkomsten uitorde zijn als sprake is van werkzaamheden sparen en beleggen, maar valt weg tegen dedie het normaal, actief vermogensbeheer te lening van uw BV, waardoor ook in box 3boven gaan. Met het uitzetten van gelden op per saldo geen belasting wordt geheven.De extra eigen bijdrage voor de Eerder aftrekduurdere auto van de zaak borgstellingsverliesDe eigen bijdrage die uw werknemer uit werknemer heeft afgesproken dat zijn/haar Als u als DGA bij de bank borgstaat voor uwzijn nettoloon betaalt voor het privégebruik hogere eigen bijdrage volledig is bedoeld BV en de borgstelling wordt uitgewonnen,van de auto van de zaak, is aftrekbaar als een bijdrage voor het privégebruik, mag zodat u namens de BV de schuld moetvan de bijtelling. U moet over het restant u de hele bijdrage in mindering brengen. aflossen, verkrijgt u een regresvorderingloonheffing en de inkomensafhankelijke Maar als u en uw werknemer feitelijk iets op uw BV. Deze vordering valt onder debijdrage Zorgverzekeringswet berekenen. anders hebben afgesproken, mag dit niet. terbeschikkingstellingsregeling.Naar aanleiding van een uitspraak van de Bijvoorbeeld als de werknemer ook een Tot voor kort werd steeds gedacht datHoge Raad ontstond onduidelijkheid over bijdrage moet betalen, terwijl hij/zij geen die regresvordering pas in box 1 op dede mate waarin de extra eigen bijdrage privégebruik heeft. balans van de werkzaamheid kon wordenvoor een duurdere auto van de zaak nog U moet met werknemers die de auto niet opgevoerd op het tijdstip dat u als borgin mindering op de bijtelling kon worden privé gebruiken iets anders afspreken. daadwerkelijk aan de bank heeft betaald.gebracht. De Belastingdienst heeft hierover De hogere eigen bijdrage kan worden Vervolgens kon de vordering op uw BVinmiddels duidelijk gecreëerd. Een hogere verwerkt in een cafetariaregeling. U spreekt ten laste van uw inkomen in box 1 wordeneigen bijdrage voor een auto uit een dan met uw werknemer een (lager) loon af afgewaardeerd. Daarbij wordt overigensduurdere klasse komt alleen in mindering op en de werknemer krijgt een auto uit een goedgekeurd dat de vordering voor dede bijtelling als de werknemer deze bijdrage duurdere klasse ter beschikking gesteld. eerste keer wordt geactiveerd op het bedragbetaalt voor het privégebruik. Als u met uw van uw betaling aan de bank, zodat het volle afwaarderingsverlies in aanmerking kan worden genomen.Kinderalimentatieverplichting Onlangs heeft een belastingrechter beslist dat de regresvordering op uw BV al bij hetnog steeds schuld in box 3 aangaan van de borgtochtovereenkomst een terbeschikkingstelling van vermogen in box 1 is. Bij borgstelling ontstaatVerschillende belastingrechters hebben aanmerking worden genomen, ongeacht of namelijk civielrechtelijk onmiddellijk eeninmiddels bevestigd dat een hiervoor tevens aftrek in box 1 is geclaimd. regresvordering onder de opschortendealimentatieverplichting een schuld in Het is niet ondenkbaar dat de wetgever de voorwaarde dat de borg als zodanigbox 3 vormt. Dat geldt zowel voor de wet ook hierop zal aanpassen. heeft betaald. Zowel de (voorwaardelijke)alimentatieverplichting tegenover de ex vordering op de BV als de (voorwaardelijke)partner als tegenover de kinderen. De schuld aan de derde/crediteur (de bank)wetgever had dit oordeel al verwacht maar behoort tot het werkzaamheidsvermogenniet afgewacht en maakte per 30 december van de borgsteller. U mag ingeval2009 al een einde aan de mogelijkheid om van (dreigende) insolvabiliteit van deeen schuld op te nemen voor verplichtingen, hoofdschuldenaar (de BV) een negatief saldowaarvoor in box 1 al persoonsgebonden daarvan als passiefpost tot uitdrukkingaftrek is geclaimd. Maar voor wat betreft brengen. Gezien de financiële positie vanalimentatieverplichtingen geldt dit alleen de BV kon de DGA in het berechte geval hetvoor de alimentatieverplichting aan de afwaarderingsverlies eerder in aanmerkingex. Voor zover de alimentatieverplichting nemen, namelijk voordat hij aan de bankbetrekking heeft op de kinderen, kan had betaald en al in het jaar waarin de BVdeze nog steeds als schuld in box 3 in niet meer solvabel was. 2
  3. 3. NIEUWSFLITSBrug is een aftrekbaar hulpmiddel Maak nogZiektekosten die vallen onder de zogenoemde staat zou zijn geweest. gebruik van het‘specifieke zorgkosten’ zijn in beginselaftrekbaar voor de inkomstenbelasting, Een prettige bijkomstigheid van de kwalificatie als hulpmiddel is dat de lage BTW-tariefmits deze kosten niet door uw verzekeraarzijn vergoed. Tandartskosten kwalificeren aftrekbare kosten bovendien met een factor kunnen worden verhoogd. Als u voor renovatieals specifieke zorgkosten. Dat geldt zowelvoor de kosten van periodieke controles of uw partner op 1 januari jonger was dan 65 jaar, bedraagt die factor 40% (in van uw woningen behandelingskosten, als voor kosten 2010: 77%) en als u of uw partner op Tot 1 juli 2011 kunt u uw woning nogvan de gebruikte materialen. Die gebruikte dat moment ouder was dan 65 jaar, dan laten renoveren en herstellen, waarbij op dematerialen kunnen hulpmiddelen zijn. bedraagt de factor, net als in 2010, zelfs arbeidskosten (dus niet de materialen) hetDaarvoor is met name van belang dat het 113%. verlaagd BTW-tarief van 6% van toepassing is.een middel moet zijn dat een persoon in Dat kan u een leuke kostenbesparing opleveren.staat stelt tot normale lichaamsfuncties, Uw woning moet wel ouder zijn dan 2 jaarwaartoe hij/zij anders niet in staat zou vanaf het tijdstip van eerste ingebruikname. Erzijn. Een belastingrechter besliste onlangs heeft steeds veel onduidelijkheid bestaan overdat dit het geval was bij een brug. Een de praktische toepassing van deze tijdelijkebrug herstelt de kauw- en bijtfunctie van stimuleringsregeling, maar door de afspraakhet gebit. In het berechte geval is een van Bouwend Nederland met de Belastingdienstmevrouw haar hoek- en snijtanden van is daarin verandering gekomen. In de kern komthet ondergebit verloren. De brug stelt haar de afspraak erop neer dat sinds 2 februari jl. voorin staat deze elementaire lichaamsfunctie nader omschreven renovatiewerkzaamhedente vervullen, waartoe zij anders niet in een vaste verdeling tussen arbeid en materiaal geldt. Met deze forfaitaire benadering is voor zowel de bouwer als u als opdrachtgeverUitbreiding diplomalijst duidelijk welk deel van het factuurbedrag onder het verlaagd tarief valt.gastouders kinderopvang Overigens is er een kans dat de tijdelijke stimuleringsmaatregel misschien nog met een half jaar wordt verlengd. Daartoe gaan in ieder geval steeds meer stemmen op. Na deSinds 1 januari 2011 moeten gastouders in Nieuwe gastouders kunnen zich vanaf 1 januari bouwsector en de installatiebranche hebben nude kinderopvang aan deskundigheidseisen 2012 niet meer laten registreren met alleen ook de brancheorganisaties van de afbouw-,voldoen. De gastouders die daaraan een regulier ervaringscertificaat. Zij moeten glas- en vastgoedonderhoudsbedrijven aan-voldoen, staan in het Landelijk Register dan een diploma hebben. Nieuwe gastouders gegeven voorstander te zijn van verlengingKinderopvang (LRKO) geregistreerd. Ouders die al een ervaringscertificaat hebben, kunnen van de maatregel met een half jaar. Zodra erdie van gastouderopvang gebruikmaken, die wel laten omzetten in een diploma. meer bekend is, laten wij het u weten.hebben sindsdien alleen recht op dekinderopvangtoeslag als de gastouder in ditregister is ingeschreven. Betalingsonmacht ookMinister Kamp van Sociale Zaken en mogelijk bij voldoendeWerkgelegenheid heeft in een brief aan deTweede Kamer aangegeven dat de diplomalijst liquide middelenvoor gastouders in de kinderopvang wordt U kunt als bestuurder van een rechtspersoonuitgebreid. Ook kunnen mensen met een (bijvoorbeeld een BV of een stichting) voor dediploma dat niet op de lijst staat, maar onbetaald gebleven belasting- en premieschuldenvolgens hen wel vergelijkbaar is, hun diploma aansprakelijk worden gesteld. Als u echter tijdigsinds begin april laten beoordelen door de de betalingsonmacht meldt, kunt u alleenDienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Die stelt aansprakelijk worden gesteld, als u ‘kennelijkdan vast of het diploma voldoet aan de onbehoorlijk bestuur’ kan worden verweten. Dedeskundigheidseisen. betalingsonmacht is tijdig gemeld als de melding is gedaan binnen 2 weken na de datum dat de rechtspersoon had moeten betalen. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat van betalingsonmachtZorg dat u zakelijk handelt met uw BV niet alleen sprake is bij een blijvende toestand van niet tot betaling in staat zijn, maar ook bij tijdelijke betalingsmoeilijkheden, waarbij eenIn het bericht bovenaan pagina 2 had de DGA Het voordeel van bijvoorbeeld een te lage rechtspersoon nog een redelijke verwachtingtegen een zakelijke rente geleend van zijn BV. prijs die u aan u BV heeft betaald, wordt dan kan hebben aan haar verplichtingen teDie zakelijkheid moet u ook betrachten als u als winstuitdeling bij u als DGA tegen 25% kunnen voldoen. Er kan zelfs sprake zijn vankoopt of verkoopt aan of van uw BV. Daarbij belast. Als uw kind via uw BV bewust wordt betalingsonmacht als een rechtspersoon overmoet u steeds zakelijke prijzen hanteren, bevoordeeld, dan komt daarbij ook nog een voldoende liquide middelen beschikt om deofwel prijzen die ook derden zouden moeten schenking van u aan uw kind. Uw kind onbetaald gebleven premie- en belastingschuldenbetalen. Als u bij uw transacties met uw BV moet dan over die schenking 10 en/of 20% te betalen, maar deze middelen daarvoorgeen zakelijke prijzen hanteert, dan wordt u schenkbelasting betalen. feitelijk niet gebruikt in verband met anderebewust door uw BV bevoordeeld. verplichtingen. 3
  4. 4. NIEUWSFLITSUitzendjaren tellen mee bij Wijzigingontslag naar anciënniteit risico-De jaren dat een werknemer als uitzendkrachtvoorafgaand aan zijn dienstverband bij een de werknemer op grond van het aantal dienstjaren voor ontslag in aanmerking. inventarisatiewerkgever (of zijn rechtsvoorganger) heeftgewerkt, tellen mee voor een ontslag naar Daarbij telde hij echter de jaren dat de werknemer als uitzendkracht bij hem (of en evaluatie voor kleineanciënniteit. Dat heeft een kantonrechter zijn rechtsvoorganger) had gewerkt, nietbeslist toen een werkgever een werknemer mee. Dat was in strijd met de beleidsregelswilde ontslaan bij het doorvoeren van van het UWV. Ook de uitzendjaren teldeneen reorganisatie. Als gevolg van eenautomatisering in de productie was een mee, waardoor de werknemer wel voldoende dienstjaren had om niet voor ontslag in werkgeversinkrimping van het personeelsbestand aanmerking te komen.noodzakelijk. Volgens de werkgever kwam U bent als werkgever verplicht om een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) op te stellen. Dat staat in deBezuinigingsmaatregelen Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). U beschrijft daarin de risico’s die het werken in uw bedrijf met zich kunnen brengen.in de AOW In het bijbehorende plan van aanpak geeft u de maatregelen aan die u heeft getroffen om die risico’s te beperken enAls u een AOW-uitkering ontvangt en van de AOW- uw werknemers te beschermen. U en uwu heeft een partner die jonger is dan 65 uitkering van werknemers zijn samen verantwoordelijkjaar met geen of weinig inkomen, dan 70% tot 50% van voor goede arbeidsomstandigheden.kan uw AOW-uitkering worden aangevuld het minimumloon Bent u een kleine werkgever metmet een toeslag ter grootte van 50% van van een AOW- maximaal 25 werknemers, dan is voorhet netto minimumloon. De hoogte van gerechtigde die u sinds 1 april jl. de toetsing door eende toeslag is afhankelijk van het inkomen samenwoont met arbodeskundige van het RI&E-instrumentvan uw jongere partner. De toeslag zou een meerderjarig versoepeld. U kunt onder voorwaardenvanaf 1 januari 2011 met maximaal 8% kind. De tweede afzien van de verplichte bijstand doorworden gekort en de berekeningswijze maatregel die is een arbodeskundige bij het opstellenzou veranderen. De inwerkingtreding werd voorgesteld, bepaalt dat de ingangsdatum en evalueren van uw RI&E, mits uechter tot nader bericht uitgesteld. Inmiddels van de AOW-uitkering niet meer is de gebruikmaakt van een RI&E-instrumentis er duidelijkheid. De berekeningswijze eerste dag van de maand waarin de dat is aangemeld bij de Stichting vanis opnieuw aangepast. De hoogte van pensioenleeftijd wordt bereikt, maar de Arbeid. Als u bij het opstellen vande korting wordt afhankelijk van het pas de dag waarop iemand die leeftijd een RI&E géén gebruikmaakt van eengezinsinkomen boven e 30.000. Dat was in daadwerkelijk bereikt. Deze maatregel moet aangemeld RI&E-instrument, blijftde oude maatregel nog ongeveer e 20.000. op 1 januari 2012 in werking treden. de noodzaak van bijstand door eenHet kortingspercentage wordt wel verhoogd De kans dat eerstgenoemde maatregel ook arbodeskundige onverkort van kracht.van 8 naar 10%. De maatregelen treden op daadwerkelijk wordt ingevoerd, is wellicht1 juli 2011 in werking. niet groot, want er was veel verzet tegen deEr zijn overigens nog twee andere maatregel tijdens het eerste debat hieroverbezuinigingsmaatregelen in de AOW in in de Tweede Kamer. We houden u op dede maak. De eerste betreft de verlaging hoogte. Ziekmelding blijft toch van invloed op einddatum WW-uitkeringUw UPO is geen utopie Onder de huidige regelgeving kan het financieel aantrekkelijk zijn om ingevalU moet als pensioendeelnemer kunnen in de (nabestaanden)pensioenoverzichten van (aanstaande) werkloosheid zichvertrouwen op de juistheid van de informatie die hem in een bepaalde periode jaarlijks ziek te melden. De einddatum van dedie op uw Uniform Pensioenoverzicht waren verstrekt, ook al stond daar vanaf WW-uitkering schuift dan namelijk op met(UPO) staat. Disclaimers waarin wordt een bepaald moment op dat aan het de periode die de (aanstaande) werklozeaangegeven dat de pensioendeelnemer geen pensioenoverzicht geen rechten konden ziek is. Er ligt bij de Tweede Kamer eenrechten aan zijn/haar UPO kan ontlenen, worden ontleend. De pensioenuitvoerder wetsvoorstel dat daarin verandering zouzijn niet toegestaan. Dit is het standpunt moest aan de deelnemer alsnog een recht op brengen. De ziekteperiode voor werklozenvan de Autoriteit Financiële Markten, nabestaandenpensioen toekennen conform met een WW-uitkering en werknemersbeter bekend als de AFM. In lijn met dit deze overzichten. Uit deze uitspraak leidt wier baan eindigt tijdens ziekte, zoustandpunt ligt ook een uitspraak van de de AFM af dat een deelnemer - ondanks dan geen invloed meer hebben op dekantonrechter in Rotterdam. De rechter het gebruik van een disclaimer door de einddatum van de WW-uitkering. Ditbesliste dat de pensioengerechtigde mocht pensioenuitvoerder - rechten kan ontlenen wetsvoorstel is onlangs gewijzigd. Ditafgaan op de juistheid van de informatie aan het UPO. heeft er onder meer toe geleid dat deze maatregel is ingetrokken. 4

×