Turnitin
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Turnitin

on

 • 1,749 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,749
Views on SlideShare
1,745
Embed Views
4

Actions

Likes
0
Downloads
15
Comments
0

1 Embed 4

http://suwanneephadit.wordpress.com 4

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Turnitin Turnitin Document Transcript

 • July 2010 คู ่ มือการใช้ งาน TURNITIN สําหรั บผู ้ สอน Plagiarism Prevention Module Only |
 • ContentsChapter 1: Getting StartedCreating a User Profile ................................................................... 4Resetting Your Password ................................................................8The Instructor Homepage ...............................................................9Join Account & Join Account (TA) ............................................. 12Creating class..................................................................................12Getting your student startCreating Assignment .....................................................................15Enrolling Students .........................................................................21Submitting Papers .........................................................................26Assignment Inbox .........................................................................32Viewing Originality Reports ........................................................35Managing Students ........................................................................38Chapter 2: Plagiarism PreventionOriginality Reports ........................................................................40Viewing Originality Reports ........................................................41Database Sources............................................................................46Chapter 9: Class SectionsAdding a Master Class .................................................................. 51Adding Sections ............................................................................53Administrating a Master Class .....................................................55Student Enrollment.........................................................................58Chapter 10: Quick SubmitAccessing Quick Submit ................................................................62Chapter 12: StatisticsStatistics Overview .......................................................................64 2|Page
 • บทนํา (Introduction) ยินดีต้อนรับสู่การใช้งาน Turnitin บริ การนี มีเพือรอบรับการทํ างานเพือป้ องกัน และ ตรวจสอบการละเมิดลิขสิ ทธิ สิ งพิมพ์ออนไลน์ เครื องมือสําหรับการจัดการ ายวิชา และการให้คะแนนรู ปแบบออนไลน์สําหรับ รสถาบั นการศึกษาทั วโลก สําหรับคู่มือเล่มนี จัดทํ าขึ นเพืออธิบายรู ปแบ และการทํ างานทีท่านจะพบในการเวบไซต์ Turnitin บสําหรับผู้ สอนผู้ สอน ซึ งการให้บริ การของ Turnitin นั นจะขึ นกับชนิดของสิ นค้าทีทางสถาบั นได้เลือกบอกรับเป็ นสมาชิก ได้ แก่  การตรวจสอบการละเมิ ดลิขสิ ทธิ สิ งพิมพ์ ออนไลน์ (Plagiarism Prevention) การให้บริ การนี ชิ นงานที ถูกส่ งเข้าสู่ระบบจะถูกเปรี ยบเทียบเพือตรวจสอบข้ อความซํ ากับแหล่งข้อมูลทีรองรับในระบบ ซึ งรายงาน ต้นฉบับจะแสดงผลการตรวจสอบทีง่ายต่อการแปลผล และนํ าไปใช้งาน  ระบบให้คะแนนออนไลน์ (GradeMark digital assessment) การให้บริ การนี ชิ นงานทีนักศึกษาส่งมา จะถูกให้คะแนน ออกเกรด และวิจารณ์โดยผู้สอนโดยไม่ต้ องใช้กระดาษพิมพ์ ออกมา และ กศึกษาเองก็ นั สามารถอ่านผลวิจารณ์ คะแนน และคํ าอธิ บายต่างๆ จากแฟ้ มข้อมูลบุคคลของ กศึกษาแต่ละท่านโดยการ นั ลงทะเบียนเข้าใช้งานในระบบ  ระบบประเมินอิสระ (Peer Review) การให้บริ การนี ชิ นงานของ ักศึกษาจะถูกกํ าหนดให้รอบรับคํ า น วิจารณ์จากผู้ ประเมิน (peers) ซึ งขึ นกับรู ปแบบหัวข้อ การตั งคํ าถามของผู้ สอน ซึ งการประเมินอิสระนี สามารถวิจารณ์โดยปกปิ ดชือ หรื อระบุชือผู้ วิจารณ์ก็ได้  ระบบให้เกรดออนไลน์ (GradeBook) การให้บริ การเครื องมือออนไลน์สําหรับการให้เกรด เพือติดตาม ความสามารถของนักศึกษาในรายวิชา และสามารถให้ข้อมูลดั งกล่าวนี แก่ กศึกษาได้ นั 3|Page
 • การสร้ างแฟมข้ อมูลบุคคล Creating a User Profile ้ผู้ ใช้งานทุกท่านในระบบ Turnitin จะต้องสร้างแฟ้ มข้อมูลบุคคล สําหรับท่านทีได้ ลงทะเบียนในระบบ Turnitinแล้ วเช่น ผู้ดูแลระบบ หรือได้รับอีเมลแจ้งว่าได้ลงทะเบียนเข้าในบัญชีสถาบั นแล้วขั นตอนนี สามารถข้ามไปได้ ซึ งให้ผู้ใช้ทีมีแฟ้ มข้อมูลบุคคลอยู่แล้วให้ข้ามไปยั งส่วนการลงทะเบียน Logging In ในบทนีถ้าหากผู้ ใช้เป็ นผู้ ใช้ใหม่ทียังไม่ได้ ลงทะเบียนเข้าในบัญชีสถาบั นโดยผู้ ดูแลระบบ ผู้ ใองทํ าการสร้างแฟ้ มข้อมูล ช้ต้บุคคลก่อน ในขั นตอนการสร้างแฟ้ มข้ อมูลบุคคลผู้ ใช้ต้ องสร้างเลขบัญชีสถาบั นID Number และรหัสผ่านAccount join password ข้อมูลนี จํ าเป็ นอย่างยิ งในการลงทะเบียนเป็ นผู ้ ใช้ของบั ญชี สถาบั นนีข้ อสั งเกต - เลขบัญชี สถาบัน ID Number และรหัสผ่าน Account join password จะถูกกระจายให้ กับผู ้ ใช้ โดยผู ้ ดูแลบัญชี สถาบันนันๆ เท่ านัน ผู ้ ใช้ ทีต้ องการเข้ าใช้ งานระบบ Turnitin ต้ องติดต่ อกับเจ้ าหน้ าทีผู ้ ให้ บริ การของสถาบัน ผู ้ ดูแลบัญชี สถาบันอาจจะมีหนังสื อแจ้ งไปยังผู ้ ใช้ หรื อว่าทํ าการสมัครลงทะเบียนให้ กับผู ้ สอนผ่ านีเมล อซึ งระบบจะส่ งจดหมายแจ้ งไปยังผู ้ สอนแต่ ละท่ านทางอีเมลให้ ทันที โดยเจ้ าหน้ าทีของ Turnitin จะไม่มีอํ านาจในการแจ้ งข้ อมูลดังกล่าวให้ ผู ้ ใช้ 4|Page
 • การลงทะเบียนเข้ าใช้ งาน Logging Inเพือเริ มการใช้งาน Turnitin ผู้ ใช้จะต้องลงทะเบียนก่อน ขณะทํ าการลงทะเบียน โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าเวบเบราเซอร์ ของผู้ ใช้สามารถเข้าใช้งานได้ และอนุญาตให้มีการติดตั งคุกกี จากเวบไซต์ www.turnitin.com หากต้องการข้ อมูลเพิ มเติมกรุ ณาติดต่อผู้ ให้บริ การด้านไอที หรื อผู้ ให้บริ การเวบเบราเซอร์ของท่านถ้าหากท่านผู้ สอนลงทะเบียนเข้าใช้งานโดยการใช้รหัสผ่านชั วคราว(temporary password) ทีได้รับทางอีเมลระบบจะร้องขอให้ยืนยั นข้ อมูลบุคคลของท่าน ผู้ ใช้ใหม่จะต้องสร้างรหัสผ่านส่วนบุคคล(personal password)และคํ าถามส่วนบุคคล (secret question/answer) ซึ งรหัสผ่านใหม่ทีถูกกํ าหนดโดยผู้ ใช้จะแทนทีรหัสผ่านเดิมและถูกเรี ยกใช้ในการลงทะเบียนเข้ าใช้ครั งต่อไป 5|Page
 • Note: เพือใช้ งานระดับการป้ องกันความปลอดภัยข้ อมูล SSL (Secure Socket Layer) ให้ คลิกปุ ่ มล๊ อก“Lock”รู ปแม่ กุญแจทางมุมบนด้านขวา ก่อนที จะเริ มการใช้ งานการเชื อมต่ อแบบ SSL กรุ ณาตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าเวบเบราเซอร์ ของท่ านสามารถใช้ งาน SSL Protocol ได้ หากต้ องการความช่ วยเหลือ กรุ ณาตรวจสอบข้ อมูลจากข้อมูลช่ วยเหลือในเวบเบราเซอร์ หรื อติดต่ อเจ้ าหน้ าทีช่ วยเหลือด้ านไอทีของท่ านการกําหนดรหัสผ่านใหม่ Resetting Your Passwordถ้าหากผูใช้ลืมรหัสผ่านเดิมของท่านหรื อว่าไม่ได้รับอีเมลแจ้งการเข้าใช้งานจากระบบ รหัสผ่านเดิมนั นสามารถ ้กํ าหนดใหม่โดยใช้ค ํ าถามส่วนบุคคล(Secret Question) หรื ออีเมล (email) ในการกํ าหนดรหัสผ่านใหม่โดยใช้อีเมล ผู้ ใช้ต ้ องระบุข้ อมูลอีเมลทีถูกต้ องและยั งใช้งานได้ในรายการข้อลผู้ ใช้ ระบบจะไม่สามารถส่งข้ อมูล มูรหัสผ่านใหม่นี ไปยังอีเมลอืนใดทีไม่ได้ ระบุไว้ได้ 6|Page
 • คําเตือน – ถ้ าหากว่าท่ านยังไม่ได้ รับอีเมลแจ้ งรหัสผ่านใหม่ พร้ อมลิงก์ กรุ ณาตรวจสอบการรั บบริ การอีเมลของท่ านว่ าได้ คัดกรองจดหมายจาก noreply@turnitin.com ไปยังกล่องจดหมาย spam หรื อกล่องจดหมายขยะหรื อไม่และให้ เพิมอีเมล noreply@turnitin.com เข้ าไปในบัญชีรายนามผู ้ ติดต่อ หรื อติดต่อผู ้ให้ บริ การอีเมลเพือขอข้ อมูลเพิมเติม เพือเป็ นการตรวจสอบให้ มนใจว่ากล่องจดหมายของท่ านพร้ อมรั บอี เมลแจ้ งรหัสผ่านใหม่ ัหน้าเฉพาะผู้สอน The Instructor Homepageเมือทํ าการ log in เข้าสู่ระบบในนามผู้ สอน (Instructor) จะปรากฎหน้าเฉพาะของผู้ สอน (The InstructorHomepage) ซึ งสามารถเข้ าถึงหน้าทีการทํ างานทีสําคัญใน Turnitin ในหน้านี จะแสดงรายการชือผู ้ ทีเข้ าอยู่ในรายวิชา และรายวิชา (class) ทีผู้ สอนได้สร้างไว้ และยังรวมถึงแสดง class section ทีผู้ สอนได้ มอบหมายไว้(assigned) ว่าให้เป็ นผู ้ ช่วยในการสอน(Teaching Assistant (TA))ถ้าไม่ปรากฎรายชือผู้ ลงเรี ยนในรายวิชา ให้ไปดูท“Joining An Account” ในส่ วนการทํ างานถัดไป ี 7|Page
 • รายวิชาทีเปิ ดสอน (My Classes)ปุ ่ มMy Classes จะนํ ากลับไปสู่หน้าเฉพาะของผู้ สอน(The Instructor Homepage) ซึ งจะปรากฎรายชือผู้ ลงเรี ยนและรายวิชาทั งหมดทีควบคุมดูแลโดยผู้ สอน(Instructor)ข้ อมูลผู้ใช้ (User Info)แฟ้ มข้อมูลผู้ใช้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนทีสําคัญ ได้ แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล(Personal Information) และการตั งค่าเฉพาะบุคคล (user preferences)ข้ อมูลส่ วนบุคคล (Personal Information)ในส่ วนนี เป็ นส่วนทีผู้ใช้ในการกรอกข้อมูลทีเกียวกั บตัวเอง ซึ งแบ่งได้เป็ น ข้อมูลจํ าเป็ นต้ องกรอกและ ทีข้อมูลทีผู้ ใช้สามารถเลือกทีจะไม่กรอกลงไปตามดุลยพินิจของตั วเองชนิดของข้ อมูลทีผู้ ใช้จ ํ าเป็ นต้องให้ข้ อมูล มีด ังนี  ชื อผู ้ ใช้ (User Name) ใน Turnitin จะให้ใช้ e-mail เป็ นชื อผู ้ ใช้  รหัสผ่าน (Password)  ยืนยั นการตั งรหัสผ่ านอี กครั (Confirm Password) ง  คํ าถามส่วนบุคคลทีใช้เมือลืมรหัสผ่ าน (Secret Question)  คํ าตอบสํ าหรับคํ าถามส่ วนบุคคล (Question Answer)  นามสกุล (Last Name)  ชื อ (First Name)ส่วนอืนๆของชนิดข้ อมูลนอกจากนี ผู้ ใช้สามารถเลือกทีให้หรื อไม่ให้ข้ อมูลก็ได้ตามแต่ดุลยพินิจของตัวเอง 8|Page
 • การตั งค่าส่ วนบุคคล (User Preference)ข้อมูลทีให้ไว้ ในUser Preference มีผลต่อการแสดงรายละเอียดข้อมูล  ระบุประเภทผู ้ ใช้ (default user type) o เลือกประเภทผู ้ ใช้  ระบุวิธีหรื อรู ปแบบการส่ งผลงาน (default submission type) o เลือกวิธีหรื อรู ปแบบในการส่ งผลงาน ได้ แก่ file upload, bulk upload, cut และ paste  ตั งค่าจํ านวนการแสดงผล(items per page) o เลือกจํ านวนผล (items) ทีต้ องการแสดงต่อหนึ งหน้า  แสดงหน้าประกาศ (show page info) o สามารถเลือกเปิ ด/ปิ ด หน้าข้ อความประกาศในด้ านบนสุ ดของแต่ละหน้ า  รับข่าวสารล่าสุ ดจาก Turnitin Send me e-mail updates o เลือก yes เพือรับข่าวสารล่าสุ ดเกียวกับ Turnitin  สร้าง (Use homepage link) o เลือก yes เพือสร้างการเชือมโยง (link) ไปยั ง homepage (หน้าจอเริ มแรก) เพือสร้างให้ มีการ เชือมโยง (link) ให้ใส่ชือทีมีการเชือมโยงถึง (Link name) และระบุ URL ด้านล่าง  ตั งค่าแสดงภาษา(default language) o เลือกภาษาทีใช้ในปุ ่ มคํ าสั งต่างๆ ใน Turnitin 9|Page
 • การเปลียนประเภทผู้ใช้ (Changing User Type) ประวั ติข้ อมูลผู้ ใช้รายบุคคล (A single user profile) สามารถเข้าถึงการทํ าหน้าทีในหลายอย่างในAccount ของ Turnitin รวมถึง หน้าทีการทํ างานต่างๆ ของผู ้ ใช้ประเภทผู ้ สอน (instructor), นักศึกษา(students) และ administrator ถ้าจะเข้าไปทีหน้า homepage ของนักศึกษา (students) หรื อผู้ ดูแลระบบ (administrator) จํ าเป็ นต้องเปลียนประเภทผู้ ใช้เสี ยก่อน (user type) ต้องการข้อมูลเพิ มเติมเกียวกับการจัด การระบบต่างๆ ตามความสามารถทีจะทํ าได้ของแต่ละประเภทผู้ ใช้ โปรดไปดูได้ทีคู่มือแนะนํ าข่ าวสารและประกาศ (Messages and Announcements) คลิกทีปุ ่ มmessage บนแถบเมนู เพือดูข่าวสารหรื อประกาศทีสําคัญใน Turnitin เครื องหมาย ! ทีปรากฎอยู่ทางขวาของปุ ่ มmessage จะแสดงถึงมีข่าวสารหรื อประกาศใหม่ หรื อข่าวสารหรื อประกาศทียั งไม่ได้เปิ ดอ่าน คํ าเตือน : ข้อความแจ้งเตือนโดยเร่ งด่วน อาจจะปรากฎทั งสองแห่งคือ หน้าข่าวสาร(message page) และทีหน้า homepage ของผู้ใช้ ซึ งรวมไปถึงคําประกาศตารางเวลาการปิ ดซ่อมบํ ารุงข้ อมูลเพิมเติม หรือคําแนะนําช่ วยเหลือ (Information and Assistance) ปุ ่ ม help เป็ นปุ ่ มทีผู้ ใช้สามารถเข้ าถึงข้อมูลความช่วยเหลือแบบออนไลน์ในการใช้ Turnitin โดยได้จัดเตรี ยมข้อมูลไว้สําหรับให้ความช่วยเหลือผู้ ใช้ได้ แก่ คู่มือการใช้งานโดยละเอียด (user manuals), วิดีโออบรมแนะนํ าการใช้ (training videos) และข้อมูลทีจํ าเป็ นพื นฐาน(knowledge bases) เกียวกับ Turnitin ไว้ให้กับผู้ ใช้ 10 | P a g e
 • พืนความเข้าใจใน Turnitin Knowledge Bases เป็ นส่วนทีถูกสร้างขึ นเพือผู้ ใช้ในการสืบค้ นคํ าแนะนํากับปัญหา หรื อข้อสงสัยจากการใช้Turnitin การปรับปรุงรายการคําถามทิ งไปทีพบจากการใช้Turnitin จะนํามาใส่ทันทีทีได้รับคําถามนั นมาคู ่ มือการใช้ Turnitin User Guide คู่มือการใช้งาน download ได้จากหน้า resource โดยมีให้เลือกทั งฉบับย่อ (Quick Start Guides)และคู่มือฉบั บสมบูรณ์ (User Manuals) โดยเอกสารคู่มือการใช้จะอยู่ในรู ปแบบ PDF ซึ งง่ายในการพิมพ์ และบันทึกจัดเก็บเป็ นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์วิดีโออบรมแนะนําวิธีการใช้ Turnitin (Training Videos) วิดีโอแนะนํ าวิธีการใช้ Turnitin โดยละเอียด มีไว้ให้บริ การกั บผู้ ใช้ ใหม่ให้รู้จ ั กหน้าทีการใช้งาน่างๆ ตใน Turnitin และยั งเป็ นการประหยั ดเวลาของผู้แนะนําหรื อผู้ สอนวิธีการใช้ TurnitinJoin Account & Join Account (TA) อนุญาตให้ผู้ สอนเข้าร่ วมหรื อสมัคร Account เพิ มเติมได้อีกโดยที Turnitin Accounts อาจแบ่งแยกย่อยเป็ นหลายระดับ เช่น Institutional Administrator แยกย่อยเป็ น Department หรื อ Campus ผู ้ สอน (Instructors) บางคน อาจจํ าเป็ นต้ องเข้ าร่ วมในหลายAccount ไปพร้อมกัน หรื ออาจจะเข้าไปเป็ นผู้ สอนในหลายสถาบัน Account ID และ Password ของแต่ละ account จํ าเป็ นต้ องใช้ในการเพิ มaccount การเพิ มส่วนประเภท class ใหม่เป็ น master class ผู้ ใช้ต้ องมีmaster class ID และ TA password 11 | P a g e
 • การสร้ างรายวิชาใน Turnitin (Creating classes on Turnitin) การสร้างรายวิชาบนระบบ Turnitin เป็ นขั นตอนแรกในการอนุญาตให้ผ ู้ สอน (instructor) หรื อนักศึกษานักศึกษา (students) เข้าถึงและใช้บริ การต่างๆ ทีสถาบันจัดไว้ ให้ กิจกรรมการเรี ยนการสอน ผู้สอน(instructors) และนักศึกษา นั กศึกษา (students) ส่ วนมาก Instructor จะใช้ class ให้การจัดการเหล่านักศึกษาและการส่ งงานของนั กศึกษา class หนึ งอาจใช้ในหลาย courses แต่ทั งนี ไม่แนะนําให้มclass ซํ ากันในหลาย courses เนืองจากจะเป็ นการเพิ มความยุ่งยากและ ีลํ าบากในการจัดการเกิดขึ นในสถาบั น ทั งรายวิชา (class) และงานทีมอบหมาย(assignment) ผู้ สอนจะเป็ นผู้สร้างหรื อกํ าหนดในทีเริ มเปิ ดรายวิชา และเลือกวั นปิ ดรายวิชา เมือรายวิชานั นปิ ดไปแล้ว ข่าวสารหรื องานมอบหมายในรายวิชานั น ยั งคงสามารถเปิ ดอ่านได้ อยู่ และไม่สามารถส่งงานทีมอบได้อีกหรื อสร้างงานมอบให้ในนักศึกษาได้อีก ทั งนี ผู้ สอนสามารถจะ ทีขยายวันปิ ดรายวิชาต่อไปได้อีก รายวิชาใหม่ (New Classes) ควรจะสร้างไว้ ในแต่ละภาคการศึกษา (semester) หรื อปี การศึกษา(school year) เมือมีกลุ่มนักศึกษาใหม่ทีลงเรี ยนในสาขาวิชา (courses)การสร้ างรายวิชา (to create a class) 1. คลิกที “add a class” บนหน้า instructor homepage 2. บนหน้าจอถัดไป ให้กรอกข้อมูลดั งต่อไปนี a. ชื อรายวิชา b. รหัสผ่านก็ ลงทะเบียนรายวิชา 12 | P a g e
 • 3. เลือกวั นปิ ดของรายวิชา เมือวั นปิ ดสุดท้ายของรายวิชานั นผ่านไปแล้ ว รายวิชานั นจะไม่สามารถเข้ามาเพือ ส่งงานมอบหมายในรายนั นได้อีก ยกเว้ นรายวิชานั นขยายวั นปิ ดออกไป 4. ถ้าผู้ สอนต้องการให้น ักศึกษาสามารถดูOriginality Reports บนงานทีตนเองส่งมาได้ เลือก Yes 5. คลิก “Submit” เพือเพิ มรายวิชาเข้าไปในระบบ Turnitin ข้อมูลเกียวกั บรายวิชาจะแสดงไว้ ในหน้าต่าง pop-up โดยจะมี ยืนยั นด้ วยID และ passwordรายวิชาพ้นสภาพ Expired Classes ทุกรายวิชา (class) ใน Turnitin จะมีว ั นสิ นสุด เมือถึงวั นสุดท้ายของรายวิชา รายวิชานั นก็จะปิ ดลงและจะจํ ากัดให้เฉพาะเข้าไ ปอ่านข้อมูลในรายวิชานั นได้อย่างเดียว ทั งนักศึกษาและตั วผู้ สอนเอง (instructors) เอง จะไม่สามารถทีจะส่งผลงาน วรรณกรรมหรื อ peer reviews, สร้างงานทีมอบหมาย(assignment) หรื อ ให้คะแนนหรื อแก้ (mark) ผลงานวรรณกรรม โดยใช้ Grademark ได้เลย ในรายชือ รายวิชาทีเปิ ดอยู่จะไม่ปรากฎชือรายวิชาทีสิ นสุดหรื อปิ ดไปแล้ ว แต่ถ้ าต้องการเรี ยกดูรายวิชที าสิ นสุดไปแล้ วให้คลิกที“expired” จากแถบเมนูในหน้า instructor homepageคืนสภาพรายวิชา Reactivating on Expired Class วั นสิ นสุดของรายวิชาสามารถขยายต่อไปได้โดยinstructor ปุ ่ มupdate จะใช้ในการขยายวั นสิ นสุดของรายวิชาต่อออกไป โดยระบุวันสิ นสุดใหม่ลงไป จากหน้าจอupdate ผู้ สอนสามารถเปลียนวั นสิ นสุดของรายวิชาได้ตามต้ องการ เมือระบุว ันสิ นสุดของรา วิชาแล้ ว ให้คลิกทีปุ ่ ม“Submit” เพือบันทึกวั นสิ นสุดใหม่ของ ยรายวิชานั นลงไป 13 | P a g e
 • การสร้ างงานทีมอบหมาย Creating Assignment งานมอบหมายในรายวิชาต่างๆ จะได้รับการสร้าง แสดงให้เห็นหรื อปรับปรุงจากหน้าจอ classhomepage instructor ต้ องคลิกทีชื อรายวิชา (class name) เมือต้องการเข้าถึงหน้า class homepageข้อสั งเกต (Note) : ผู้ สอน (instructor) ทีมี Grade mark หรื อ Grade Book จํ าเป็ นต้องตั งpost date ของงานทีมอบในรายวิชา post date และเวลาทีต้องกํ าหนดหลังวั นเริ มและในวั นสุดท้ ายของการส่งงานมอบในรายวิชาการสร้ างงานทีมอบหมาย(To create an assignment)1. คลิกที Create a new assignment บนหน้า class portfolio2. ในหน้าถัดไปให้กรอกข้อมูลดังต่อไปนี 1. ชือเรื องของงาน (assignment titles) 2. คะแนน (point value) (เป็ นทางเลือก สามารถละข้อมูลนี ได้) 3. งานหลักอืนๆ (special assignment) (เป็ นทางเลือก สามารถละข้อมูลนี ได้)3. เลือกระยะเวลาของงานทีมอบหมายโดยกํ าหนดวั นเริ มและวั นครบกํ าหนดส่งงานทีมอบหมายในรายวิชา ทั งนี ยังสามารถเลือกระบุเวลาในการส่ง นักศึกษาสามารถส่ งงานได้เพียงครั งเดียวเมือวั นและเวลาได้เริ มให้งได้ หลังจาก ส่เลยวั นและเวลาของวั นครบกํ าหนดส่งงาน นักศึกษาจะไม่สามารถส่งงานได้อีก... การเปิ ดอนุญาตให้มีการส่งงานหลังวั นครบกํ าหนดได้ ผู้ ได้ Grade mark และ Grade book ต้องเลือก post date จะดูคะแนนได้ จากวั นทีกํ าหนดไว้ในpostdate โดย post date จะมาหลั งจากวั นครบกํ าหนดส่ ง (due date)4. เลือก yes เมือต้องการดูรายงาน Original Report ของ Assignment5. คลิก Submit เมือเสร็จสิ นขั นตอนดังกล่าวข้างบน 14 | P a g e
 • 15 | P a g e
 • Advanced Assignment Options เมืองานทีมอบหมาย (assignment) ได้ถูกสร้างขึ นเรี ยบร้อยแล้ว ผู้ใช้อาจจะเลือกดูห อเปลียนแปลง รืทางเลือกอั นใดอั นหนึ ง โดยคลิกที advanced assignment จะอยู่ทีด้ านล่างของหน้า assignment creationหรื อ assignment update Advanced Assignment options มีรายการทางเลือกและคํ าอธิ บาย ดังนีรู ปแบบการสร้างรายงานต้ นฉบับสําหรับงานของนักศึกษาทีส่งเข้าระบบ - immediately (first report is final) หมายถึง รายงานต้ นฉบับจะได้รับสร้างขึ นมาทันทีสําหรับทุกชิ นงานทีนักศึกษาส่งเข้ามาในระบบของ Turnitin นักศึกษาไม่สามารถส่งงานซํ าใหม่ได้อีก กรณีทีจะส่ งงานซํ าใหม่ ผู้สอนจะต้องลบงานทีส่ งมาครั งก่อนออกไปเสี ยก่อน - immediately ( can overwrite report until due date) หมายถึง รายงานต้ นฉบับจะถูกสร้างขึ นเมือนักศึกษาแต่ละคนยืนส่งงานในครั งแรก นักศึกษาอาจจะส่งงานซํ าใหม่กีครั งก็ได้ จนถึงวันครบกํ าหนดส่รายงานงต้นฉบับสําหรับงานทีส่งใหม่ในครั งทีสองหรื อครั งต่อๆ ไป ใช้เวล 24 ชม. ก่อนเริ มการประมวลผล า ในการสร้าง รายงานต้นฉบับระบบของ Turnitin จะเก็บเฉพาะงานชิ นล่าสุดทีส่งมาเท่านั น ส่วนงานทีส่งชิ นก่อนหน้าจะถูกลบออกไปจากระบบ ดั งนั น ทั งผู้ สอนและนักศึกษาจะพบเฉพาะงานชิ นทีส่งล่าสุดเท่านั นนักศึกษาสามารภเปรี ยบเทียบงานทีส่งใหม่กับงานทีส่งครั งก่อนภายในช่วงเวลาก่อนวั นครบกํ าหนดส่ง ซึ งอาจจะมีผลในการเปลียนแปลงใน รายงานต้ นฉบับในวั นครบกํ าหนดส่ง ในทางเลือกนี จะเหมาะสําหรับนักศึกษาในการทีจะตรวจดูและแก้ไขชิ นงานของตนเองและยั งสามารถเปรี ยบเทียบดูจาก รายงานต้ นฉบับได้ อีกด้วย อย่างไรก็ตามนักศึกษาไม่สามารถส่งงานได้อีกเมือเลยวั นครบกํ าหนดส่งไปแล้ ว - On due date หมายถึง รายงานต้ นฉบับจะไม่ได้ รับการสร้างขึ นสํ าหรับ ไม่ว ่ างานใดก็ตามทีส่งมาจนกว่าจะถึงวั นและเวลาทีครบกําหนดส่ ง นักศึกษาอาจจะส่งงานได้หลายครั งเท่าทีจํ าเป็ นจนครบกํ าหนดส่ง โดยจะไม่ี ม 16 | P a g e
 • การรายงานการได้รับงานทีส่ง (Receiving report) ยืนยั นกลั บมา การส่ งงานในครั งทีสองหรื อครั งต่อๆ ไปอาจจะไม่สามารถทํ าได้หลังจากเลยเวลาครบกํ าหนดส่งเลือกไม่ นับรวมการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (Excluding Quoted or Bibliographic Material) ถ้าหากว่าการอ้างอิงหรื อบรรณานุกรมถูกระบุว่ามีการเทียบซํ า ข้อมูลดั งกล่าวสามารถเลือกไม่นับรวมในรายงานต้นฉบั บได้ การเลือกไม่นับรวมแบบถาวรจะกระทํ าโดยโดยผู้ สอนเท่านั น นักศึกษาจะสามารถเลือกไม่นับรวมได้เฉพาะการเรี ยกดูขณะเข้าใช้งานเท่านั นซึ งจะสามารถเรี ยกดูรูปแบบดังกล่าวได้หรื อไม่นั นขึ นอยู่ ระดับ กับการอนุญาตของผู้ สอน โปรดระลึกว่าการเลือกพิจารณาไม่นับรวมข้ อมูลดังกล่าวเป็ นการประมาณ และการพิจารณาโดยใช้วิจารณญานของมนุษย์ถือเป็ นอํ านาจชี ขาดว่าจะเลือกพิจารณาข้อมูลการอ้างหรื อบรรณานุกรมหรื อไม่ อย่างไรก็ตามข้ อมูลการอ้างอิงนั นไม่สามารถเลือกออกได้จกฐานข้อมูลโดยอัตโนมัติ และการอ้ างอิงจะสามารถเลือกออก าจากฐานข้ อมูลได้ก็ต่อเมือถูกระบุไว้ โดยเครื องหมายอัญประกาศ ”) คร่ อมไว้ บนข้อความนั นๆ ไว้ อย่างถูกต้อง (“เลือกไม่ นับรวมข้อความทีตรงกันบางส่ วน(Excluding Small Matches)ผู้ สอนสามารถกํ าหนดให้ระบบแสดงผล แบบเลือกไม่นับรวมข้อความทีตรงกั นบางส่วนหรื อซํ าเพียงเล็กน้อยโดยพิจารณาจากจํานวนคํ าหรื อจากเปอร์ เซ็นต์ซํ า เพือดํ าเนินการดังกล่าวให้เลือก(คลิก)ทีลิงก์ “exclude smallmatches” บนแถบเครื องมือ 17 | P a g e
 • จะปรากฏหน้าต่างย่อยเพือให้กําหนดจํ านวนคํ าหรื อ เปอร์เซ็นต์ซ ํ าใส่ จํ านวนทีท่านต้องการให้ระบบทํ าการไม่นับรวมคํ าและเปอร์เซ็นต์ในจํ านวนดังกล่าวจากนั นเลือก(คลิก) submit เพือดํ าเนินการ หรื อ cancel เพือยกเลิกหรื อเปลียนแปลงLate Submission ผู้ สอนสามรถอนุญาตให้มีการส่งงานทีมอบให้ทํ าในรายวิชา หลั งจากเลยเวลาครบกํ าหนดส่งได้ โดย มีขั นตอนการเปิ ดใช้ ดังนี ไปทีเมนู Drop down แล้วเลือก yes ในส่ วน Allow submission after the due date? โดยปกติค่าทีระบบ Turnitin ตั งไว้ จะเป็ นno เมือเปิ ดใช้งานนี นักศึกษาจะสามารถส่งงานหลังจากเลยเวลาทีครบกํ าหนดส่งได้ นักศึกษาผู้ ทีส่งงานหลังจากพ้ นกํหนดส่ งจะมีเครื องหมายสีแดงใน assignment inbox ตรงส่วนของ าคอลัมน์การส่งงาน นักศึกษาจะไม่สามารถส่งงานซํ าใหม่ได้อีกหลังจากพ้นวั นและเวลาทีกําหนดส่ง แม้ ว่าการอนุญาตให้ส่งหลั งพ้นกํ าหนดส่ งได้ จะยั งเปิ ดใช้งานอยู่ก็ตามข้ อสั งเกต: นักศึกษาทีลงเรี ยนในรายวิชา อาจบังเอิ ญลงเรี ยนซําหลายครั งโดยไม่ทราบ นักศึกษาควรตรวจสอบว่าไม่พบชื อของตนเองซําอยู่ในรายชื อนักศึกษาทีลงเรี ยนในรายชวิชานันๆ หากผู ้ สอนพบว่ าในรายชื อนักศึกษาทีลงเรี ยนมีรายชื อซํากันอยู ่ ผู ้ สอนอาจระงับชื อของนักศึกษารายนันไว้ เพือป้ องกันการสับสน งานใดก็ตามทีสมาโดย ่งนักศึกษาทีถูกระงับชือไว้ ผู้ สอนจะไม่ สามารถเรี ยกดูได้ เลย โดยสามารถศึกษาข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการลบชื อนักศึกษาออกจากรายวิชา (class) ได้ ทีเมนูการจัดการนักศึกษา (Managing Students Section) 18 | P a g e
 • Repository Options ส่วน “Allow other papers to be checked against submission?” เป็ นส่วนทีจะกํ าหนดให้งานทีนักศึกษาส่งมาแล้วไปจัดเก็บเป็ นหลัก งข้อมูลผลงานของนักศึกษา (Student paper database) โดยระบบ แหล่Turnitin จะตั งค่าไว้ เป็ น “Yes” กล่าวคือ อนุญาตให้เปรี ยบเทียบระหว่ างผลงานชิ นอื นๆ ทีส่ งมา ซึ งจะช่วยป้ องกันและตรวจจับการนําผลงานเดิมกลับมาส่งใหม่ ถ้าผู้ สอนต้องการป้ องกั นงานทีส่งมาและจัดเก็บไว้ใน “Student paper database” ....นําไปใช้ต่อในภายหลั งในการเปรี ยบเทียบ รายงานต้นฉบับให้เลือก “No” งานทีมอบใดๆ (assignment) ซึ งไม่อนุญาตให้ชิ นงานของนักศึกษาทีส่งมาจัดเก็ บในแหล่งข้ อมูล ไม่สามารถทีจะมี the student papers databases เพือใช้ในการสืบค้นDatabase Sources for Similarity Reportsผู้ สอนสามารถเลือกแหล่งข้อมูลทีต้องการตรวจเทียบซํ ากับชิ นงานทีส่งมาในระบบ เพือระบุแหล่งข้อมูลทีต้องการและไม่ต้องการในการตรวจสอบ ซึงแหล่งข้ อมูลทีสามารถเลือกใช้ได้จะปรากฎให้เลือกทีปุ ่ มถัดจาก Comparesubmissions against these search target ซึ งสามารถเพิ มหรื อลดจํ านวนแหล่งข้ อมูลทีต้ องการตรวจสอบได้แหล่ งข้อมูล Search targets  Internet database แหล่งข้อมูลในอินเทอร์ เนตเป็ นเนื อหาและดัชนีจากข้ อมูลของเวบไซต์ ทังปั จจุบัน และคลังข้ อมูลเก่าของเวปไซต์ที Turnitin สํารองข้ อมูลดังกล่าวไว้ (Current & Archival Web content) มากกว่ า 9,000 ล้ านหน้ า  Periodicals วารสารและสิ งพิมพ์ วิชาการจากสํ านักพิมพ์ ชันนํ า กลุ ่มสมาคมทางวิชาการ มากกว่ า 10,000 ชื อ (Professional, academic and commercial journals and publications)  Student paper database ชิ นงานทีนักศึ กษา นักศึ กษา บุคลากรทางการศึกษาส่ งเข้ ามาในระบบ มากกว่ า 60 ล้ านชิ นงาน (Student Paper) 19 | P a g e
 • Changing Advanced Assignment Option Defaultsเลือกระบุค่ากํ าหนดนี ใ ้เป็ นการตั งค่ากํ าหนดแรก หRevision Assignment โดยปกติผ ู้ใช้ประเภทนักศึกษามีสิทธิ ทีจะส่งผลงานได้ครั งแรกต่อหนึ งงานทีได้รับมอบหมายจากผู้ สอน ถ้าผู้ สอนต้องการให้นักศึกษายืนส่งฉบับร่าง (drafts) โดยไม่ใช่เป็ นการแก้ ไขจากฉบั บเดิมก่อนหน้า ผู้สอนสามารถสร้าง assignment เพิ มขึ นมา โดยเลือกใช้ชนิดrevision assignment Create revision assignment 1. คลิกที “Create a new assignment” จากหน้า “Class homepage” 2. เลือก “revision assignment” จากแถบรายการคําสั งที Create a new 3. เลือกว่า assignment ทีแก้ไขปรับปรุ ง ควรจะใช้ตามเงือนไขใด 4. กรอกคะแนนสําหรับ revision assignment (เป็ นทางเลือก) 5. เลือกวันเริ ม (start date) , วั นครบกํ าหนด(due date) (ถ้ามี) , post date 6. พิมพ์ค ํ าแนะนําเพิ มเติม กลงไป (เป็ นทางเลือก สามารถละข้ อมูลส่ วนนี ได้) หลั 7. คลิกทีปุ ่ ม“Submit” เพือบันทึกตามเงือนไขทีตั งไว้ซึ งจะปรากฎเป็ นงานทีมอบหมายย่อย (1a, 2a, 3b) ในหน้ารายวิชาของผู้ สอน 20 | P a g e
 • 21 | P a g e
 • Getting your students started เมือรายวิช า (class) และงานทีมอบหมาย (assignment) สร้างเสร็จเป็ นทีเรี ยบร้อยแล้ว ผู้ สอน(instructor) หรื อนักศึกษา (students) ก็พร้อมจะเริ มส่ง paper และใช้ TurnitinEnrolling Students การขึนทะเบียนนักศึกษา นักศึกษาจําเป็ นต้องลงทะเบียนในรายวิชา (class) เพือสิ ทธิ ในการส่งงาน (submit papers), เข้าดูคะแนน(access grade) หรื อเข้าดู press review assignment นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเองได้โดยใช้Class ID และ Class enrollment password มาใช้ ในการสร้าง user profile ผู ้ สอน (instructor ) สามารถจะลงทะเบียนนักศึกษาใน class ทีละคน หรื อนํารายชือและอีเมลของนักศึกษามา upload เข้าระบบ Turnitin ถ้าผู้ สอน (instructor) เลือกทีจะเพิ มชือนักศึกษาลงไปใน class โดยตรง นักศึกษาแต่ละคนทีเพิ มเข้าไประบบจะสร้างข้ อมูล log in และ password ชั วคราว ส่งอีเมลไปถึง อีเมลของนักศึกษาโดยอัตโนมัติ แต่ถ้าอีเมลแอดเดรสของนักศึกษาไม่ถูกต้อง นักศึกษาก็จะไม่ได้รับ เมลทีแจ้ง ID และ password ดังนั น นักศึกษาที อีเมล อีแอดเดรสไม่ถูกต้ องหรื อมีปัญหา ต้องลงทะเบียนด้วยตนเองโยใช้Class ID และ enrollment passwordHaving Students Enroll นักศึกษาทีลงทะเบียนด้วยตนเองใน Turnitin class จะต้องมี หมายเลข ID และ class enrollmentpassword ผู ้ ใช้ ประเภทนั กศึกษาจะได้สิทธิ ในการเข้ า class ใน Turnitin เพือยืนยั น class ID และ enrollment password คลิกบนปุ ่ ม class stats บนหน้า instructorhomepage class ID และ enrollment password จะปรากฎเหมื อนเป็ นส่วนหนึ งของ class statistics ถ้ ามีความจํ าเป็ นที enrollment password ต้องได้ รับการเปลียนแปลงหรื อแก้ไข ผู้สอนสามารถแก้ไขหรื อลบเคาะวรรค หรื อเปลียนอักขระเป็ นตั วพิมพ์เล็ก ซึ งอาจจะส่งผลต่อการลงทะเบียนของนักศึกษา ผู้ สอนก็สามารถกระทํ าได้เช่นเดียวกั น การแก้ ไข enrollment password ให้คลิกทีปุ ่ มUpdate ในหน้าจอ Turnitin instructor homepageจากนั น แก้ไขปรับปรุง password และคลิก submit เพือบันทึกสิ งทีแก้ไขEnrolling students manually ผู้ ใช้อาจจะเพิ มนักศึกษาเข้าไปใน ชา (class) เป็ นรายบุคคล โดยข้ อมูลทีผู้ สอนต้องกรอก คือ ชือ(first รายวิname ) นามสกุล (last name) และ อี เมล (email address) ของนั กศึกษา นั กศึกษาจะได้ รับอี เมลการต้ อนรับเข้ าสู่ระบบ Turnitin พร้อมกับแจ้งว่า ชือนักศึกษาได้ลงทะเบียนในclass เรี ยบร้อยแล้ว 22 | P a g e
 • ถ้าอีเมลของนักศึกษามีอยู่แล้วในบัญชีชือผู้ ใช้ในTurnitin (user profile) จะได้รับแต่เพียง email ทีแจ้งว่าผู้ ใช้ได้รับการเพิ มชือและมีสถานะเป็ นนักศึ กษา ถ้าเป็ นอีเมลทีไม่เคยปรากฏอยู่ในบัญชีชือผู้ใช้ Turnitin มาก่อน นักศึกษาจะได้ รับอีเมลข้อความต้ อนรับจาก turnitin และ password ชั วคราวทีใช้ในการlog in เข้าสู่ระบบEnrolling student one by one 1. คลิกทีแถบ students เพือเปิ ดดูรายชือนักศึกษาใน class จากหน้า class homepage 2. คลิกที add student 3. กรอกข้ อมูลทีจํ าเป็ น ดังนี ชือนามสกุล และอีเมลแอดเดรส , 4. คลิก “Submit” เพือลงทะเบียนนักศึกษา ผู้ ใช้จะได้ เมลต้อนรับสู่ Turnitin อี 23 | P a g e
 • Enrolling students from a list ผู้ สอนอาจใช้วิธบรรจุขึ น (upload) รายชือนักศึกษาเข้าไปในรายวิชา (course) รายชือนักศึกษาต้ องไม่ ีเกิน 100 รายชือ ถ้ าขนาด class มีขนาดใหญ่กว่า 100 คน อาจจะแยกเป็ นหลายบัญชีรายชือ (Multiple lists) ซึ งแต่ละบัญชีรายชือสามารถ uploaded เป็ น...บัญชีรายชือ รู ปแบบไฟล์ทีใช้ต้องเป็ น Ms Word, Ms Excel, หรื อ plain text (text) ชือ (name) นามสกุล (lastname) และ email address เป็ นข้ อมูลทีจํ าเป็ นต้ องมี รู ปแบบไฟล์ จะมีรายละเอียดดั งต่อไปนี  Microsoft Word or Plain Text : John,Doe,John Doe@schoolname.edu  Microsoft Excel: เมือรายชือนักศึกษามีอยู่ อาจจะ upload รายชือเหล่านี วางหน้าstudent pageEnrolling a list of students 1. คลิกที student tab จากหน้า class homepage 2. คลิกที add student เพือ upload รายชือนักศึกษา 3. คลิกปุ ่ มBrowse เพือเรี ยกทีตังทีจัดเก็ยไฟล์รายชือนักศึกษา 4. คลิก Submit เพือ Upload ไฟล์รายชือนักศึกษา 5. รายชือนักศึกษาจะปรากฏขึ น ตรวจสอบข้อผิดพลาดจากรายชือทีปรากฏ คลิก “Yes, submit” เมือไฟล์ข้อมูลทั งหมดถูกต้องและนํารายชือเหล่านี เข้าระบบ หากพบว่าไฟล์รายชือไม่ถูกต้ องให้เลือก “No, goback” และเลื อกไฟล์รายชื อนักศึกษาใหม่ในขั นตอนที3 6. เมือเลือก “Yes” หน้าจอในขั นตอนสุดท้ายจะปรากฏขึ นพร้อมทั งแสดงรายชือนักศึกษาทีได้ลงทะเบียนเข้าไปใหม่ คลิก return เพือกลับไปยั งหน้าclass student 24 | P a g e
 • Enrollment Email เมือนักศึกษาได้ลงทะเบียนแล้วใน class จะมีการส่งอีเมลยืนยั นไปยั ง อีเมลแอดเดรสของนักศึกษาทีให้ไว้โดยเร็ วทีสุด หากนักศึกษามีประวั ติของผู้ ใช้ Turnitin อยู่แล้ ว ข้อความในอีเมลจะแจ้งเพียงว่าการลงทะเบียนในclass ใหม่เรี บยร้อยแล้ ว แต่ถ ้ า email address นั นไม่พบอยู่ในประ ติผู ้ ใช้ Turnitin ในอี เมลทีส่งถึงนั กศึก ษา วัจะแจ้ง password ชั วคราวและวิธีการ login แฟ้ มข้อมูลนักศึกษาใหม่ (New student user profiles) ทีไม่เคย log in เข้าสู่ระบบ Turnitin จะได้ รับการแจ้งด้วยอักษรเน้นยํ าสีชมพูa pink highlight) เหนือวั นทีลงทะเบียนทางซ้ายของชือนักศึกษาบนหน้ารายชื อ (นักศึกษาRe-sending New User Enrollment Email อีเมลต้อนรับสู่ Turnitin ซึ งรวมถึง password ชั วคราวให้กับนักศึกษาทียั งไม่เคย login เข้าสู่ระบบTurnitin ผู ้ สอนสามารถส่ งใหม่อีกครั งได้ ผู ้ สอนยั งสามารถเปลี ยนแปลง แก้ ไข email address ข้ อมูลชื อทีไม่ถูกต้อง ในกรณีทีนักศึกษาไม่สามารถใช้ email address ทีใช้ลงทะเบียนไว้ ได้อีกต่อไป 25 | P a g e
 • นักศึกษาทีไม่ได้รับอีเมลแจ้งการลงทะเบียน ให้กลั บไปตรวจดูว่าอีเมลทีส่งไปนั นอยู่ทจดหมายขยะ (junk ีmail) หรื อตั วกรองอืนๆ ทีใช้ ในอี เมลนั นหรื อไม่ และตรวจสอบเพือให้แน่ใจว่ าอีเมลเหล่านั นยอมรับ เมลจาก อีnoreply@turnitin.com และ helpdesk@turnitin.com ก่อน ผู้ สอนจะส่งอีเมลต้ อนรับจาก turnitin กลับไปอีกครั ง นักศึกษาทีได้เคย log in เข้า turnitin แล้วไม่สามารถทีจะแก้ไขข้อมูลได้จากผู้สอนได้อีก นักศึกษาต้ องใช้ปุ ่ ม“Forgot your password” ในหน้า turnitin homepageHow to re-send welcome email 1. คลิกที class name และเลือกทีแถบสี เทา ทีคํ าว่า student อยู่เหนือรายชือหัวเรื อง Assignment หน้า student นักศึกษาผู้ ทีไม่เคย log in ทียั งกรอกข้ อมูลในประวั ติไม่สม รณ์ จะปรากฏอักษรแจ้ งเตือนสี ชมพู บู (pink highlight) อยู่เหนือวั นทีในคอลัมน์enrolled ทางซ้ายของคอลั มน์ student name 2. คลิกที อักษรแจ้งเตือนสีชมพู (pink highlight) เพือลงอีเมล เพือเปิ ดการแก้ไข Turnitin อีกครั ง 3. ตรวจสอบข้อมูลผู้ ใช้อีกครั ง และเปลีย ข้ อมูลให้ถูกต้องถ้าจํ าเป็ น ถ้าต้ องการส่อีเมลใหม่อีกครั ง คลิกที น ง ปุ ่ มSubmit สําเนาของ welcome email จะถูกส่งไปพิมพ์ข้ อสั งเกต: นักศึกษาทีไม่ พบ pink highlight ต้องใช้ Turnitin password เพือตังค่ าระบบใหม่อีกครั งในกรณี ทีนักศึกษาลืม หรื อทํ า password สูญหาย โดยเข้ าไปที www.turnitin.com และคลิกที forgot your password 26 | P a g e
 • การส่ งงาน Submitting Papersผู้ สอนทีสามารถเข้ าใช้งานบัญชีสถาบันในระบบTurnitin แล้ วสามารถส่งงานได้ จากสี รู ปแบบดังนี  File upload การส่งไฟล์งานชิ นเดียวเลือกโดยผู้ สอน  Bulk upload การส่งไฟล์มากกว่าหนึ งชิ น เหมือนกั นการแนบไฟล์กับอีเมล  Cut and paste การส่งข้อความทีตั ดและวางในกล่องข้ อความเพือส่งในกล่องรับงาน ซึ งอาจใช้ก ั บงานที ไม่สามารถส่งโดยการส่งไฟล์แบบแรก การส่งงานแบบนี ไม่สามารถส่งภาพหรื อสิ งทีไม่ใช่ตั วอักษร มีเพียง ตัวอักษรเท่านีทียอมให้ส่งได้  Zip file การส่งไฟล์งานมาตรฐานทีบรรจุไฟล์จํ านวนมากถึง100 MB หรื อ 1,000 ไฟล์File Types and Sizeประเภทของไฟล์และขนาดทีระบบ Turnitin สามารถรองรับการใช้งานได้ ได้ แก่  Microsoft Word® (including Word 2007)  Corel WordPerfect®  HTML  Adobe PostScript®  Plain text (TXT)  Rich Text Format (RTF)  Portable Document Format (PDF)ส่วนขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน 10.48576 MB ไฟล์ทีขนาดใหญ่กว่าทีกํ าหนดต้ องเอาส่วนทีไม่ใช่ข้ อความออกเพือลดขนาด ไฟล์ทีมีการป้ องกั นโดยรหัสผ่าน ไฟล์ทีมีการซ่อนงาน ไฟล์ระบบ และไฟล์เปิ ดอ่านอย่างเดียวจะไม่สามารถส่งได้ ในกรณี zip file ต้องมั นใจว่าทุกไฟล์ต้องเป็ นไฟล์ทีสามารถส่งได้ 27 | P a g e
 • 28 | P a g e
 • Cut and Paste Submissionsการส่งงานแบบนี จํ ากัดเฉพาะการส่งข้ อความอย่างเดียวเท่านั น 29 | P a g e
 • Zip File Uploadsผู้ สอนสามารถส่งงาน Zip file ได้ถึงขนาด 100 MB หรื อประมาณ 1,000 ไฟล์ ถ้ าหากว่าขนาด zipfile ใหญ่กว่าทีกํ าหนดระบบจะปฏิเสธการส่งงานดั งกล่าว 30 | P a g e
 • กล่องรับงาน Assignment Inboxสําหรับแต่ละชิ นงานทีมอบหมายในรายวิชา (งานทีมอบหมาย) จะมีกล่องรับงานเพือรับงานทีส่งจากนักศึกษาและผู้ สอน เพือเข้ าสูกล่องรับงานให้เลือกคลิกสัญรู ป inbox ในหน้าเฉพาะรายวิชา ่องค์ประกอบกล่ องรับงาน Elements of the Assignment Inboxกล่องรับงานจะสามารถจัดเรี ยงงานทีมอบหมายทีถูกส่งเข้ามาตามข้อมูลทีระบุไว้ ได้ เช่นการลํ าดับตามชือผู้ แต่งauthor จะลํ าดั บตามชื อสกุ ลจากA ถึง Z โดยเลื อกคลิก บนหัวคอลั มน์ ถ้ าเลือกอีกครั งจะสลั บลํ าดับจาก ถึง A Zหัวคอลั มน์ในกล่องรับงานได้แก่:  author – คอลั มน์นี จะแสดงรายชือของนักศึกษาทีได้ ลงทะเบียนแล้ ว และรายชื อทีจั ดไว้ เพือให้ผู ้ สอนทียั ง ไม่ได้ลงทะเบียนส่งงานในงานทีมอบหมายนี เลือกคลิกทีชือของผู้ แต่งเพือดูข้ อมูลผู้ แต่ง นักศึกษาทีได้ ลงทะเบียนแล้วจะขีดเส้นใต้ และเป็ นตั วอักษรสี น ํ าเงิน  title – แสดงหัวข้ องานทีมอบหมายทีถูกส่ งเข้ าระบบ ถ้ าหากว่ายั งไม่ได้ ส่งจะแสดงคํ าว่ า -- no submission -- เลือกคลิกทีชือหัวข้ อเพือเรี ยกดูงานทีมอบหมายชิ นนี แบบตัวอั กษรเท่านั น ไม่แสดงผล แบบรายงานต้นฉบับให้ผู้สอน  report – คอลั มน์รายงานผลจะแสดงผลของรายงานต้ นฉบั บปรากฎเป็ นแถบสี ตามระดั บของการเทียบซํ า 100% หมายความว่ า ‘fully similar’(ซํ าทั งหมด 0% หมายความว่า ‘no similarity’ (ไม่ซํ าเลย ), ) ส่วนแถบสี เทานั นหมายความว่ารายงานต้นฉบั บนี ยั งไม่เสร็จสิ นการดํ าเนินการเทียบซํ า สําหรับ ทีปรากฎ -- 31 | P a g e
 • ในรายงานต้นฉบับหมายความว่ารายงานนี ไม่ถูกสร้างขึ นเนืองจากข้อกําหนดทีผู้สอนได้ก ํ าหนดไว้ เมือ เลือกคลิกบนแถบสี เหล่านั น ระบบจะเรี ยกเปิ ดรายงานต้ นฉบับนั นออกมา  gm – คอลัมน์นี จะแสดงการภาพในระบบ GradeMark ชิ นงานสี ด ํ าและสี แดงแสดงว่าสามารถใช้ งาน GradeMark ได้ ส่ วนสี ขาวแปลว่าไม่สามารถใช้ได้ เช่ นเดียวกั น-- จะระบุว่ายั งไม่มีงาน GradeMark ส่ ง เข้ามา  file – คอลัมนี แสดงชนิ ดของงานทีส่ งเข้ ามาในระบบ และ -- แปลว่ ายั งไม่มีงานส่ งเข้ามา เลือกคลิกบนสัญ รู ปเพือดาว์นโหลดเพือเก็บบั นทึกชิ นงานในรูปแบบเดียวกับทีนักศึกษาส่งงานเข้ามา  Paper ID – คอลั มนี แสดงเลขทีของงานที ส่งเข้ ามาในระบบ และ -- แปลว่ ายั งไม่มีงานส่งเข้ามา ซึ งเป็ น เลขเดียวกันกับทีนักศึกษาได้ รับเมือส่งงาน  Date – คอลั มนี แสดงวั นทีส่งงาน ถ้ าหากวั ทีส่งเป็ นตัวอั กษรสีแดงแสดงว่าเป็ นการส่ งงานล่าช้ า (late นที submission) เกิ นกํ าหนดวั นส่งงาน (due date) แสดงเป็ นรู ปแบบ เดือน-วั นที-ปี ค.ศ. ถ้ าหากว่ายั งไม่มี งานส่งเข้ามาในระบบ และเลยกํ าหนดวั นส่งงานแล้ วจะปรากฎคํ าว่า (late) สี แดง แต่ถ ้ าหากว่ายั งไม่มีงาน แต่อยู่ในกํ าหนดส่งงานจะปรากฎ -- ในคอลัมน์show: drop down menu สําหรับรายการทีแสดงไว้ในเมนูแสดง (Show) นั น อนุญาตให้ผ ู้ สอนสามารถเลือกแฟ้ มงาน (folder) เพือเรี ยกดู ค่ากํ าหนดแรกนั นทุก มอบหมาย (all papers) จะอยู่ในแฟ้ มงานใหม่ (new งานทีfolder) สําหรับแฟ้ มงานทีสามารถเลือกใช้ได้ ได้แก่ new, viewed, และ marked ซึ งชิ นงานทั งหมดสามารถย้ ายไปยังแฟ้ มงานทีกําหนดได้เพียงแฟ้ มใดแฟ้ มหนึ ง และเมือเรี ยกดูแฟ้ มงานใดก็จะปรากฎเฉพาะงานทีอยู่ภายในแฟ ้มงานนั นเท่านั นshow: check box list สําหรับรายการนี จะแสดงชิ นงานทีปรากฎในรายงานผลการเทียบซํ าของรายงานต้นฉบับว่าอยู่ในระดับใด และผู้ สอนสามารถเลือกดูเฉพาะชิ นงานทีอยู่ในกลุ่มระดั บผลการเทียบซํ าทีตนเองสนใจอยู่ เมือ ได้ทํ าเครื องหมายในช่องแถบสีทีตัวเองสนใจ ระบบจะเรี ยกเฉพาะงานทีมอบหมายทีอยู่ในช่วงแถบสี นั นออกมาเท่านั นsubmit button เป็ นปุ ่ มสําหรับการป้ อนงานเข้ าสู่ ระบบ 32 | P a g e
 • delete, download และ move to เป็ นปุ ่ มสําหรับจัดการชิ นงานทั งหมด โดยเลือกทํ าเครืองหมายหน้าชือผู้ แต่งเพือทํ าลาย ดาว์นโหลด หรื อย้ ายข้อมูลจากนั นเลือกปุ ่ มทั งสามทางด้านบนเพือดํ าเนิ นการอย่างใดอย่างหนึ งpage เป็ นปุ ่ มแสดงเลขหน้า ถ้ าหากมีงานทีมอบหมายจํ านวนมากและเกินกว่าหนึ งหน้าจะสามารถเรี ยกดู งานทีมอบหมายทีอยู่ในหน้าอืนๆ ได้โดยเลือกคลิกบนเลขหน้าทีสนใจการเรียกดูชินงาน Viewing Papersทุกชิ นงานในระบบสามารถเรี ยกดูแบบออนไลน์ได้ ทันที โดยไม่ต้องเรี ยกบั นทึกลงในเครื องอมพิวเตอร์ ก่อน คผู้ สอนเพียงเลือกบนชื อของชิ นงานในรายการชือชิ นงานจากนั นระบบจะเปิ ดชิ นงานนั นพร้อมข้ อมูลการส่ งงานการดาว์ นโหลดชินงาน Downloading Papersผู้ สอนสามารถเรี ยกดูและดาว์นโหลดงานทีส่งเข้ามาได้ โดยเลือ อกคลิกาว์นโหลดแบบต่อชิ นงาน หรื อหลาย เลืชินงานใน zip file ก็ได้ ผู้สอนทีอยู่ในบัญชีสถาบั นทีสามารถใช้งานGradeMark และ Peer Review ได้นั นสามารถเลือเลือกคลิกาว์ นโหลดแบบ PDF ของงานทีส่งเข้ามาหรื อรู ปแบบดั งเดิมของงานก็ได้ 33 | P a g e
 • 34 | P a g e
 • การเรียกดูรายงานต้ นฉบับ Viewing Originality Reportรายงานต้นฉบั บจะแสดงดั ชนีการเทียบซํ าของงานทีส่งเข้ามา ซึ งจะบ่งชี ระดับเปอร์ เซ็นต์ความเหมือนกันระหว่างชินงานทีส่งกับแหล่งข้อมูลในระบบทีเลือกไว้ ซึ งทุกข้อความทีปรากฎว่าซํ าในระบบจะสามารถลิงก์ไปดูแหล่งข้อมูลเหล่านั นได้การเปิ ดดูร ายงานต้นฉบับ Opening the Originality Reportสามารถเรี ยกดูรายงานต้นฉบั บได้จากแถบสีทีปรากฎในคอลั มน์รายงาน (report) ซึ งจะมีตัวเลขระดั บเปอร์ เซ็นต์ของการเทียบซํ าแสดงไว้ ในแถบสี นั นๆ ด้วย ซึ งแต่ละแถบสี จะไล่ไปตั งแต่สีน ํ าเงินไปถึงสีแดง 35 | P a g e
 • การจัดการกล่องรับงาน Organizing the Assignment InboxTurnitin เสนอหลายหลายทางเลือกให้กับผู้ สอนในการจัดการกล่องรับงานเพือช่วยให้สามารถควบคุมจัดการรายวิชาขนาดใหญ่ หรื อง่ายต่อการจัดประเภทงานส่งและรายงานต้ นฉบับได้อย่างรวดเร็วรายการต่อไปนี เป็ นวิธีการทีช่วยให้ผู้สอนจัดการกล่องรับงานได้สะดวกยิ งขึ นsorting by column header (จั ดเรี ยงตามชื อคอลั มน์) – เลื อกคลิกทีชือคอลัมน์ใดทีลูกศรทางด้ านขวา ได้ แก่author, title, date, หรื อ report ถ้ าคลิกครั งทีสองจะเป็ นการจั ดเรี ยงใหม่ในทิศทางตรงข้ าม อย่างเช่น A-Zกลายเป็ น Z-Asorting by folder (จัดเรี ยงตามประเภทแฟ้ มงาน) – ผู้ สอนสามารถเลือกและย้ ายชิ นงานไปยังแฟ้ มงานทีเรี ยกดูแล้ ว (viewed) และแฟ้ มงานทีทํ าเครื องหมายไว้ (marked) โดยทํ าเครื องหมายในกล่องทางด้ านซ้ายติดกับชือผู้แต่ง และเลือกปุ ่ ม move to เพือเลือกแฟ้ มงานเป้ าหมายทีต้องการจากการคลีลงเพือดูรายการแฟ้ มงานทีต้ องการจากนั นเลือกคลิกปุ ่ มsubmitviewing by selected originality report indices (เรี ยกดูรายงานต้นฉบับตามระดับการเทียบซํ )า - รายงานต้นฉบับทุกเล่มจะปรากฎแถบสีแ สดงระดั บเปอร์เซ็นต์การเทียบซํ าอยู่ ผู้ สอนสามารถเลือกเพือเรี ยกดูรายงานต้นฉบับทีอยู่ในระดับเปอร์เซ็นต์การเทียบซํ าทีท่านสนใจ โดยเลือกแถบสีจากนั นเลือกคลิกทีลูกศรสีแดง 36 | P a g e
 • deleting unwanted papers (ลบชิ นงานทีไม่ต้ องการ) – ผู้ สอนสามารถเลือกชิ นงานทีต้องการลบทิ ง โดยเลือกทํ าเครื องหมายด้ านหน้าช่องทีติดกั บชือผู้แต่งจากนั นเลือกคลิกปุ ่ ม delete งานชินก็ จะถูกลบออกจากกล่องรับงานแต่ย ังคงมีข้อมูลอยู่ในแหล่งข้อมูลงานส่ง(submission database)เรียกดูงานส่ งช้ า Viewing Late Submissions รายชือนักศึกษาทีลงทะเบียนแล้ วจะปรากฎรายชือในกล่องรับงาน ถ้ านักศึกษายั งไม่ได้ส่งงานมา --nosubmission --จะแสดงไว้ แทนชื อชิ นงาน เพีอเรี ยกดูรายชือนักศึกษาทียั งไม่ได้ส่งให้เลือกคลิกบนหัวคอลั มน์title เพือลํ าดั บตามรายชื อชิ นงาน โปรดทราบว่า ระบบอาจมีความผิดพลาดจากการสมัครเข้าใช้งานในระบบมากกว่า1 ครั งของนักศึกษา ซึ งทํ าให้ปรากฎทั งการส่ งงาน และยังไม่ได้ส่งงาน--no submission-- เพือตรวจสอบให้แน่ใจว่านักศึกษาท่านนั นได้ส่งงานเข้ามาในระบบหรือยั งให้เลือกคลิกทีหัวคอลัมน์ author เพือจัดเรี ยงตามรายชือผู้ แต่ง เพือดูรายชือซํ าทีอาจเป็ นไปได้ ถ้าหากว่างานทีส่งเข้ามาช้ากว่าวั นกํ าหนดส่งจะปรากฎวันทีส่งเป็ นตัวอักษรสีแดง แต่ถ้ายั งไม่ได้ส่งงานเข ้ามาจนกระทั งเลยกําหนดส่งแล้ วจะปรากฎคํ าว่า ด้วยตัวอักษรสีแดงในคอลัมน์date late 37 | P a g e
 • การจัดการนักศึกษา Managing Studentsผู้ สอนสามารถเข้าใช้งานแฟ้ มข้อมูล ชา (class portfolio) จากนั นเลือกหน้ารายนามนักศึกษาเพือเลือกติดต่อ รายวิเป็ นรายบุคคล เลือกพั กการเรี ยน เพิ มรายชือนักศึกษา ไม่อนุญาตให้เข้าส่งงาน หรื อติดต่อผ่านทางอีเมลเลือกแถบ students ทางด้านบนของหน้าเฉพาะรายวิชา (Class) เพือเรี ยกดูรายชื อนักศึกษาทั งหมดองค์ประกอบของหน้ าเฉพาะนักศึกษา Student Page Featuresview student class portfolio – เลือกรายชื อของนักศึกษาเพือเรี ยกดูแฟ้ มข้ อมูลรายวิชาของนักศึกษาe-mail student – เลื อกคลิกอีเมลทีต้ องการเพือส่ งอีเมลไปหานักศึกษาโดยใช้อีเมลของผู ้ สอนทีกํ าหนดไว้e-mail all students – เลือกคลิกปุ ่ มe-mail all students เพือเปิ ดหน้าแต่งจดหมายและอีเมลไปยั งนักศึกษาทุกคนภายในรายวิชานีlock/unlock a student –สามารถเลือกล็อกหรื อปลดล็อกนักศึกษาจากรายวิชานี ได้ เมือต้องการล๊อกนักศึกษาในระบบให้เลือกคลิกจากปลดล็อก (สัญรู ปแม่กุญแจสี เขียว) เป็ นล๊อก (สัญรู ปแม่กุญแจสีแดง) ถ้านักศึกษาอยู่ในสภาพถูกล๊อกแล้ว จะไม่สามารถเข้ารายวิชาได้อีกต่อไป 38 | P a g e
 • remove a student – เลือกคลิกทีปุ ่ มx ตรงปุ ่ มdrop ทางด้านขวาของอีเมลนักศึกษา เพือถอนนักศึกษาท่านนีออกจากรายวิชานี นักศึกษาทีถูกพั กการเรียนโดยไม่ได้ต ั งใจสามารถเลือกเพิ มนักศึกษาท่านนั นเข้ามาใหม่ได้ อีกครั ง แต่ว่าต้ องใช้ชืออีเมลเดิมเพือให้สามารถเข้าใช้งานในรายวิชานี และเรี ยกดูงานเก่าได้ดังเดิมคําเตือน – การพักการเรี ยนจากแต่ ละรายวิชาควรเป็ นไปโดยวิจารณญานของผู ้ สอนเมือเห็นว่าแฟ้ มข้อมูลรายวิชาและงานทีส่ งเข้ามาของนักศึกษาท่ านนันไม่จ ําเป็ นอีกต่ อไป นักศึกษาทีถูกพักการเรี ยนจะไม่ สามารถเข้ าส่ งงานในรายวิชานันได้ อีกต่ อไปแม้ว่าจะมีเลขประจํารายวิชาและรหัสผ่าน (Class ID and Enrollment password) 39 | P a g e
 • คําแนะนํา Introduction การส่งงานทั วไปผ่านระบบ Turnitin จะถูกสร้างเป็ นรายงานต้ นฉบับ ซึ งรายงานต้นฉบั บนี เป็ นการรายงานผลจากการเปรี ยบเทียบข้อความของชิ นงานทีส่งเข้ามากั บแหล่งข้ อมูลทีเลือกไว้ ซึ งแหล่งข้อมูลทีรอบรับกา รเปรี ยบเทียบได้ แก่ ข้ อมูลจากอินเทอร์เนตทั งทีเป็ นปัจจุบันและทีสํารองไว้ ในคลังอมูล, คลังงานเก่าของชิ นงานที ข้ถูกส่ งเข้ามา และสิ งพิมพ์ ทางวิชาการได้แก่ วารสาร สิ งพิมพ์ต่อเนือง และหนังสือต่างๆ ถ้าหากข้อความส่วนใด ,ส่วนหนึ งปรากฎว่ามีการเทียบซํ ากับแหล่งข้อมูลระบบจะรายงานผลการเทียบซํ าดังกล่าวเป็ นระดับเปอร์เซ็นน ใ ต์กล่องรับงาน แม้ ว่ารายงงานต้นฉบับนีจะสร้างขึ นมาเพือเป็ นเครื องมือในการในการช่วยระบุ หรื อตอบข้อสงสัยในตัวชิ นงานว่าได้มีการละเมิดลิขสิ ทธิ หรื อคั ดลอกบทความอืนหรื อไม่ ความเป็ นจริ งประการหนึ งทีสําคัญคือระบบตรวจสอบเพือป้ องกั นการละเมิดลิขสิทธิ ผลงานวิชาการนี ยั งช่วยเป็ นเครื องยัย ั งทัศนคติด้านลบ ให้นักศึกษาหรื อ บผู้ ผลิตผลงานทางวิชาการได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลงาน และความรอคอบในการผลิตผลงานวิชาการเหล่านั น รวมทั งให้ความ ิถีพิถันเพือดําเนินตามมาตรฐานการอ้างอิงและการทําบรรณานุกรม พรายงานต้ นฉบับ Originality Reports รายงานต้นฉบั บจะแสดงผลการเทียบซํ าทั งหมดตามลํ าดับจากสู งสุด เมือรายงานต้นฉบับสามารถเรี ยกดูได้แล้ วจะแสดงสัญรู ปตามระดั บสีทีคอลัมน์รายงาน (report) พร้อมกับตั วเลขเปอร์เซ็นต์ทีพบการเทียบซํ าถ้าหากว่ารายงานต้นฉบั บนั นยั งไม่เสร็จเรี ยบร้อยจะเป็ นแถบสี เทา รายงานทีไม่สามารถสร้างเ นรายงานต้ นฉบับได้จะไม่ ป็ปรากฎสัญรู ปในช่องรายงาน 40 | P a g e
 • ข้อสั งเกต - การแก้ ไขทับงานเดิม หรื อการส่ งงานใหม่ ไม่ สามารถดํ าเนินการได้ ภายใน 24 ชัวโมงแรกนับจากการส่ งงานครั งล่าสุด ซึ งระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นไปโดยอัตโนมัติ และการส่ งชิ นงานใหม่นี จะถูกรายงานโดยไม่มีการเทียบซํากับงานชิ นก่อนหน้ า สี ต่างๆของสัญรูปจะแสดงถึงระดับความเหมือน/เทียบซํ าทั งหมดของชิ นงาน ซึ งคํ านวณจากปริ มาณข้อความซํ าทีตรวจสอบได้ ระดับเปอร์เซ็นตั งแต่ ถึง 100% รายการดั ชนีได้ แก่ 0% นํ าเงิน ไม่พบข้ อความซํ า เขียว พบข้อความซํ าตั งแต่ คํ าถึง 24 % 1 เหลือง พบข้อความซํ าตั งแต่ – 49% 25 ส้ม พบข้อความซํ าตั งแต่ – 74% 50 แดง พบข้อความซํ าตั งแต่ – 100% 75ข้อสั งเกต – ซึ งดัชนีทีแสดงนี มิได้ เจตนาสะท้ อนว่ างานทีมอบหมายในระบบ turnitin นี เป็ นทังชิ นงานที ลอก หรื อมิได้ คัดลอกจากบทความอืนใด รายงานต้นฉบับเป็ นเพียงเครื องมือช่ วยให้ ผู ้ สอนได้ ทราบถึงแหล่ งข้อมูลทีปรากฎว่ ามีข้อความเหมือนกับข้อความในชิ นงานของนักศึกษา การพิจารณาว่าชิ นงานใดเป็ นการละเมิดลิขสิทธิ หรื อเจตนาคัดลอกโดยไม่ ระบุแหล่ งทีมานันจะต้ องเป็ นไปโดยวิจารณญาณของผู ้ สอน และการกํ าหนดมาตรฐานของสถาบันการเรียกดูรายงานต้ นฉบับ Viewing Originality Reports การเรี ยกดูรายงานต้นฉบับนั นสามารถเลือกรู ปแบบใดก็ตามในสี รูปแบบ ซึ งแต่ ละแบบของการเลือกดูรายงานนั นก็เป็ นไปตามรู ปแบบความต้ องการของท่านผู้ สอน ได้แก่ o รู ปแบบ Cumulative View (แสดงรายงานตามลํ าดับการเทียบซํ สูงสุด) รู ปแบบนี จะแสดง า รายการข้อมูลทีมีการเทียบซํ าทั งหมดทีพบจากหล่งข้อมูลในระบบ Turnitin ซึ งแจกแจงเป็ น แ ลํ าดับสี จากระดับเปอร์ เซ็นซํ าสูงสุดถึงตํ าสุด เฉพาะข้อมูลทีถูกต้องทีสุดเท่านั นทีจะแสดงผล ออกมา และทุกข้อความซํ าทีขีดเส้นใต้ จะสามารถเรี ยกดูแบบsingle source ได้ o รู ปแบบ Single source (แสดงรายงานแม้ซ ํ าเพียงคํ าเดียว รู ปแบบนี ผู้ใช้สามารถเรี ยกดูข ้ อความ ) ฉบับเต็มทั งหมด หรื อบางส่วนเพือดูบริ บท ในการเปรี ยบเทียบข้อความซํ าระหว่างชิ นงานบ กั แหล่งข้อมูลในระบบ Turnitin รู ปแบบนีจะแสดงเนื อความทีถูกเทียบซํ า ั งหมดอย่างครบถ้วน ซึ ง ท 41 | P a g e
 • รวมทั งข้ อความซํ าทีอาจถูกซ่อนไว้จากรู ปแบบ cumulative view โดยเป็ นข้อความทีซํ ากับ ข้อความอืนทีการเทียบซํ าสมบูรณ์กว่า o รู ปแบบ Quick view (รายงานทั วไป) รู ปแบบนี แสดงให้ผู้ สอนเข้าใจได้ง่ายลําดั บตามสี ทีระบุการ เทียบซํ าจากมากไปน้อย และเป็ นรู ปแบบสําหรับการพิมพ์ o รู ปแบบ Direct source comparison (เปรี ยบเทียบแบบด้านต่อด้ าน) รู ปแบบนี แสดงให้เห็นการ เปรี ยบเทียบซํ าระหว่างชิ นงานและแหล่งข้อมูลของ Turnitin อย่างครบถ้ วนและแสดงแบบด้ านต่อ ด้าน ทํ าให้ผู้สอนเปรี ยบเทียบได้ ง่ายข้อสั งเกต – ถ้ าหากว่ าแหล่งข้ อมูลทีถูกตรวจซําเป็ นงานของนักศึกษา (Student paper) ทีเป็ นคนในรายวิชาเดียวกันกับชิ นงานทีส่ งและดูแลโดยผู ้ ใช้ ซึงเป็ นผู ้ สอนเอง ชิ นงานนี จะสามารถแสดงให้ เห็นในรู ปแบบการเปรี ยบเทียบด้ านต่ อด้านได้ และแสดงให้ เห็นแถบสีของข้ อความซํา แต่นักศึกษาไม่ สามารถเรี ยกดูจากรายงานต้ นฉบับได้ แต่ถ้าหากว่าชิ นงานดังกล่าวถูกดูแลด้ วยผู้ สอนท่านอืน ระบบจะไม่สามารถแสดงให้เห็นการเปรี ยบเทียบโดยตรงได้ ถ้าหากต้องการเรี ยกดูชิ นงานนี ผู้สอนต้องร้องขอเพือเรี ยกดูข้ อมูลต้นฉบัจากผู้ สอนท่านนั นโดยผ่าน บระบบการร้องขอซีงระบบได้เตรี ยมไว้ จากปุ ่ มเรี ยกขอข้อมูลนี ระบบ Turnitin จะสร้างอีเมลแจ้ งอัตโนมัติไปยังผู้ สอนทีดูแลชิ นงานนั น ผู้ สอนสามารถตอบกลับผ่านทางอีเมลได้ถ ้ าหากว่าสอนอนุญาตให้ดูชิ นงานต้นฉบับได้ ผู้จะไม่มีชิ นงานของนักศึกษาใดก็ตามทีสามารถเรี ยกดูโดยผู้ ใช้ท่านอืนได้ภายใต้ระบบของTurnitin เพือเปิ ดรายงานต้นฉบับ ให้คลิกบนสัญรู ปในคอลั มน์รายงาน รายงานต้นฉบับจะเปิ ดในหน้าต่างใหม่ ถ้าหากว่าหน้าต่างใหม่ไม่ถูกเปิ ดมา ผู้ ใช้ต้องตั งค่าบนเบราเซอร์ของท่านให้อนุญาตเปิ ดอ่าน หน้าต่าpop-up จากเวบ งไซต์นี ได้สารบัญรายงานต้ นฉบับ (Originality Report Content) รายงานต้นฉบั บจะแสดงเป็ นสามส่ วนหลักด้วยกั นในรูปแบบแรก ได้แก่  ข้อมูลชิ นงาน (Paper information) จะแสดงไว้ ทีด้านบนของรายงานซึ งแสดงรายละเอียดของการส่งงาน ได้แก่ หัวข้ อ รายละเอียดผู้ ส่ง จํานวนคํา และวันเวลาทีงานชิ นนี ถูกสร้างเป็ นรายงานต้ นฉบับ 42 | P a g e
 •  เนื อหา (Paper text) งานทีส่งเข้ามาในระบบจะแสดงให้เห็นเฉพาะตัวอั กษรเท่านั น ข้อความทีปรากฎว่า ซํ าจะถูกแสดงไว้ ด้วยแถบสี ต่างๆ ตามลํ าดับการเทียบซํ ากับแหล่งข้ อมูลทางด้านขวาของรายงานต้นฉบั บ  แหล่งข้อมูลซํ า(Matching source) รายการแหล่งข้อมูลซํ าของแถบสี ของข้อความนั นๆ จะปร ทางากฎไว้ ด้านซ้ายของรายงานต้นฉบั บรู ปแบบแสดงผล (Mode Menu) สําหรับรู ปแบบการแสดงผลสามารถคลีเพือปรับเปลียนรูปแบบการแสดงให้ตรงกับความต้องการของผู้ ใช้โดยรู ปแบบแรกทีกํ าหนดไว้ เป็ นแบบ Cumulative view ซึ งจะแสดงให้เห็นรายการทีปรากฎการเทียบซํ าจากลํ าดับสูงสุ ด เพือเปลียนรู ปแบบการเรี ยกดูการแสดงผลของรายงานต้นฉบับ คลิกเรี ยกดูโดยคลีเพือเรี ยกหารู ปแบบรายงานทีต้องการ หน้าต่างเบราเซอร์ จะเปลียนรูปแบบการแสดงผลให้เป็ นไปตามรู ปแบบทีเลือกอย่างอั ตโนมัติการเปลียนรู ปแบบการเรียดู (Changing Viewing Mode) รู ปแบบแรกของรายงานต้นฉบับจะแสดงแบบลํ าดับ ยบซํ าสูงสุด ในบางกรณีข้อความทีซํ าน้อยๆ อาจ การเทีถูกบดบั งจากข้ อความซํ าทีมากกว่าซึ งจะไม่แสดงให้เห็นได้จากรายงานรู ปแบบนี เพือหาแหล่งข้อมูลทีสนใจให้เลือกมุมมองเป็ นแบบการแสดงรายงานแม้ซํ าเพียงคํ าเดียวเพือให้แสดงแหล่งข้อมูลทั งหมด เพือเปลียนรู ปแบบ ให้เลือกคลิกทีปุ ่ มรู ปแบบ(Mode) คลีลงจากนั นเลือกรายการเป็ นshows match oneat a time รายงานต้ นฉบั บจะถูกเรี ยกใหม่ให้ แสดงผลตามรู ปแบบทีเลือกไว้ 43 | P a g e
 • สําหรับรู ปแบบนี จะแสดงทุกรายการทีซํ ากั บกับชิ นงานนี แม้ว่าอาจถูกบดบังจากแหล่งข้อมูลซํให้ระดับ าทีเปอร์เซนต์สูงกว่าจากรู ปแบบแรก เลือกแหล่งข้อมูลทีต้องการโดยคลิก แสดงเครื องหมายบนปุ ่ มวงกลมติดกับแหล่งข้อมูลนั น เมือสั งพิมพ์ งาน งานชิ นนี จะเลือกให้พิมพ์เฉพาะแหล่งข้อมูลทีเลือกไว้เท่านั น ผู้ สอนสามารถเรี ยกดูรายงานต้ นฉบับโดยแสดงเฉพาะข้อความซํและแหล่งข้อมูลโดยไม่ต้ องแสดงผล าแหล่งข้อมูล เรี ยกว่าการเรี ยกดูแบบรายงานทั วไป(quick view or classic report mode) เพือเรี ยกดูรูปแบบนี ให้เลือกคลิกทีปุ ่ มรู ปแบบ (Mode) คลีลงจากนั นเลือกรายการเป็ น quickview(classic) report รายงานต้นฉบั บจะถูกเรี ยกใหม่ให้แสดงผลตามรู ปแบบทีเลือกไว้ หน้าต่างเบราเซอร์ จะเปลียนรู ปแบบการแสดงผลให้เป็ นไปตามรู ปแบบทีเลือกอย่างอัตโนมัติ รู ปแบบรายงานทั วไปจะเป็ นมุมมองเดียวกับรายงานตามคํ าสั งพิมพ์ รู ปแบบนี ทํ าให้ผู้ ใช้เห็นรายการ และเรี ยกดูรูปแบบต้นฉบับของแหล่งข้อมูลทีถูกเทียบซํ าจาก ินเตอร์เนต หรื อจากแหล่งข้ อมูลของ Turnitin ถ้าหากว่า อเป็ นวารสารหรื อสิ งพิมพ์ต่อเนืองในระบบ โดยการคลิกบนรายนามของแหล่งข้อมูลทีปรากฎด้านบนของรายงานต้นฉบับ แต่ไม่ใช่ทุกแหล่งข้ อมูลทีสามารถเรี ยกดูรูปแบบต้นฉบับได้ซึ งเป็ นไปตามคํ าสงวนสิ ทธิ ในการปกป้ อง การเรี ยกดูขอความซํ าจากต้นฉบั บ ้ 44 | P a g e
 • รู ปแบบ Direct source comparison (เปรียบเทียบแบบด้ านต่ อด้ าน) รู ปแบบสุดท้ ายนี อนุญาตให้ผ ู้ใช้สามารถเปรี ยบเทียบข้อความทีถูกเทียบซํ ากับแหล่งข้ อมูลในระบบTurnitin ได้อย่างรวดเร็ ว แต่ว่าไม่สามารถแสดงการเทียบซํ ากั บชิ นงานของกศึกษาทีอยูนอกรายวิชาเดียวกั นกั น นั ่การเรี ยกดูการเปรี ยบเทียบแบบด้ านต่อด้ านสามารถเรี ยกดูได้ จากรู ปแบบ single source mode หรื อรูปแบบcumulative mode ของรายงานต้ นฉบั บ 1.เปิ ดรายงานต้ นฉบั บ 2.คลิกบนข้ อความทีปรากฎแถบสีทางด้ านซ้ ายของรายงานต้ นฉบั บ 45 | P a g e
 • 3.เมือแหล่งข้ อมูลถูกเรียกจะปรากฎข้ อความทางด้ านขวา ผู้ ใช้สามารถเรี ยกดูข้อความซํ าได้ โดยใช้ปุ ่ ม ลูกศรด้านข้ างคํ าว่าnext match 4.(ทางเลือก) ปุ ่ มลิงก์เพือเรี ยกแสดงบนหน้ าเวบ(web page link) จะแสดงให้เห็นข้ อความทีซํ าบนอิน เทอร์เนตเพือให้ผู้ ใช้สามารถเปรี ยบเทียบกั บรายงานได้ดียิ งขึ น 5.เมือเสร็ จสิ นการเรี ยกดูแบบเปรี ยบเทียบด้ านต่อด้ าน ให้คลิ กปิ ดทางด้ านมุมบนขวามเพือกลั บสู่ รูปแบบที เรี ยกดูก่อนหน้าข้อสั งเกต – ในกรณี ทีข้ อความซําปรากฎว่ าซํากับชิ นงานของนักศึกษาท่ านอืนในระบบ Turnitin จะถูกแสดงรายการเป็ น “ชิ นงานนักศึกษา” (Student paper) ทํ าให้ การเรี ยกดูแบบเปรี ยบเทียบด้านต่ อด้านไม่ สามารถทําได้ผู ้ สอนสามารถส่ งคําร้ องขอผ่านทางระบบของ Turnitin เพือเรี ยกดูรายงานต้ นฉบับดังกล่ าวไปยังผู ้ สอนที เป็ นผู ้ ดูแลชิ นงานนัน ถ้ าหากว่ าผู ้ สอนท่ านใดที ดูแลทังสองชิ นงานทีถูกเทียบซํากันและกัน ผู ้ สอนท่ านนันจะสามารถเรี ยกดูชินงานของนักศึกษานันแบบเปรี ยบเที ยบด้านต่ อด้ านได้ ทันทีแหล่งข้อมูล (Database Sources) ระบบ Turnitin รวบรวมแหล่งข้อมูลต่างๆ เพือใช้ในการตรวจสอบรายงานต้นฉบับ ซึ งในขณะนีประกอบด้วยสามแหล่งข้อมูลใหญ่ด้วยกัน ได้ แก่  Internet database แหล่งข้ อมูลในอินเทอร์ เนตเป็ นเนื อหาและดั ชนี จากข้ อมูลของเวบไซต์ท ั งปั จจุบ ั น และ คลังข้ อมูลเก่าของเวปไซต์ที Turnitin สํารองข้อมูลดังกล่าวไว้(Current & Archival Web content) มากกว่า 9,000 ล้านหน้า  Periodicals วารสารและสิ งพิมพ์ วิชาการจากสํานั กพิมพ์ ชั นนํ า กลุ่มสมาคทางวิชาการ มากกว่า 10,000 ม ชือ (Professional, academic and commercial journals and publications)  Student paper database ชิ นงานทีนั กศึกษา นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษาส่ งเข้ามาในระบบ มากกว่า 60 ล้ านชิ นงาน(Student Paper) 46 | P a g e
 • เลือกไม่ นับรวมการอ้างอิงหรือบรรณานุกรม (Excluding Quoted or Bibliographic Material) ถ้าหากว่าการอ้างอิงหรื อบรรณานุกรมถูกระบุว่ามีการเทียบซํ า ข้อมูลดั งกล่าวสามารถอกไม่นับรวมใน เลืรายงานต้นฉบั บได้ การเลือกไม่นับรวมแบบถาวรจะกระทํ าโดยโดยผู้ สอนเท่านั นนักศึกษาจะสามารถเลือกไม่นับรวมได้เฉพาะการเรี ยกดูขณะเข้าใช้งานเท่านั นซึ งจะสามารถเรี ยกดูรูปแบบดังกล่าวได้หรื อม่นั นขึ นอยู่กับระดับ ไการอนุญาตของผู้ สอน โปรดระลึกว่าการเลือกพิจารณาไม่นับรวมข้ อมูลดังกล่าวเป็ นการประมาณ และการพิจารณาโดยใช้วิจารณญานของมนุษย์ถือเป็ นอํ านาจชี ขาดว่าจะเลือกพิจารณาข้อมูลการอ้ อบรรณานุกรมหรื อไม่ อย่างไรก็ างหรืตามข้ อมูลการอ้างอิงนั นไม่สามารถเลือกออกได้จากระบบโดยอัตโนมัติ และการอ้างอิงจะสามารถเลือกออกจากระบบได้ ก็ต่อเมือถูกระบุไว้ โดยเครื องหมายอัญประกาศ(“ ”) คร่ อมไว้ บนข้อความนั นๆ ไว้ อย่างถูกต้องเลือกไม่ นับรวมข้อความทีตรงกันบางส่ วน(Excluding Small Matches)ผู้ สอนสามารถกํ าหนดให้ระบบแสดงผลแบบเลือกไม่นับรวมข้อความทีตรงกั นบางส่วนหรื อซํ าเพียงเล็กน้อยโดยพิจารณาจากจํานวนคํ าหรื อจากเปอร์ เซ็นต์ซํ า เพือดํ าเนินการดังกล่าวให้เลือก(คลิก)ทีลิงก์ “exclude smallmatches” บนแถบเครื องมือ 47 | P a g e
 • จะปรากฏหน้าต่างย่อยเพือให้กําหนดจํ านวนคํ าหรื อ เปอร์เซ็นต์ซ ํ าใส่ จํ านวนทีท่านต้องการให้ระบบทํ าการไม่นับรวมคํ าและเปอร์เซ็นต์ในจํ านวนดังกล่าวจากนั นเลือก(คลิก) submit เพือดํ าเนินการ หรื อ cancel เพือยกเลิกหรื อเปลียนแปลงเลือกไม่ นับรวมบางแหล่งข้อมูล (Excluding a Match) แหล่งข้อมูลใดๆ หรื อแหล่งข้อมูลทีระบุว่ามีการเทียบซํ าใดๆก็ตามทีปรากฎในรายงานต้ นฉบับสามารถเลือกไม่นับรวมในการพิจารณาครั งนั น ได้ ทั งจากการเรี ยกดูรูปแบบลํ าดับการเทียบซํ าสูงสุดและรู ปแบบรายงาน ๆทั วไป ซึ งรูปแบบนี อนุญาตให้ผู้ สอนสามารถเรี ยกดูหล่งข้อมูลทีพิจารณา และถ้าปรากฎว่าข้อมูลดังกล่าวไม่จ ํ าเป็ น แสําหรับการพิจารณาก็สามารถเลือกไม่นับรวมในการพิจารณาครั งนี ได้ ทํารายงานดั ชนีเทียบซํ า (Overallsimilarity Index) จะนํ ามาคํ านวณใหม่เพือเปลียนเป็ นระดั บเปอร์ เซ็นต์ เป็ นไปตามข้ อมูลปั จจุบ ั นที เลือกไม่นั บ ให้รวมบางแหล่งข้อมูลแล้ว เพือเลือกไม่นับรวมบางแหล่งข้ อมูล ให้เปิ ดรายงานต้นฉบับเพือเรี ยกดูไม่ว่ารู ปแบบรู ปแบบลํ าดับการเทียบซํ าสูงสุด(Show highest matches together) และรู ปแบบรายงานทั วไป (quickview (classic)) ทางด้ านมุมบนขวาของแต่ละแหล่งข้อมูลจะปรากฎสัญรู ป x เป็ นสี เทา ให้เลือกคลิกบนสัญรู ปดังกล่าวระบบจะถามซํ าเพือยืนยั นการกระทํ าดังกล่าว เลือกคลิก OK เพือดํ าเนินการต่อไป แหล่งข้ อมูลทีเลือกออกไปแล้ วจะถูกแทนทีด้วยแหล่งข้อมูลอืนถ้ าหากยั งปรากฎการเทียบซํ าใหม่ข้อสั งเกต – แหล่ งข้อมูลทีถูกเลือกออกไปแล้วจะยังปรากฎอยู ่ ในรูปแบบการเรี ยกดูแบบ show matches one ata time (แสดงแม้ ซํ าเพี ยงครั งเดียว) ของรายงานต้ นฉบับนัน และสามารถเรี ยกข้ อมูลเดิมกลับจากการเรี ยกดูรูปแบบนี แล้วเลือกคลิกทีสั ญรู ป + ทางด้ านมุมบนขวาของแหล่งข้อมูลนัน แหล่ งข้ อมูลดังกล่ าวก็จะถูกนํามาคํานวณและปรากฎในการเรี ยกดูแบบรู ปแบบลําดับการเทียบซําสูงสุด (cumulative view mode) 48 | P a g e
 • เรียกทํารายงานใหม่ (Refreshing Reports) เนืองจากว่าระบบ Turnitin มีการเพิ มรายการเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนืองทั งข้อมูลในอินเทอร์เนต สิ งพิมพ์วิชาการ และงานทีนักศึกษาส่งเข้าสู่ระบบ Turnitin ซึ งบางครั งน่าจะเป็ นโอกาสทีดีสําหรับงานของ ักศึกษาทีส่ง นมาก่อนทีข้อมูลเหล่านั นจะถูกบั นทึกในระบบของTurnitin ซึ งการตรวจซํ าเพือเรี ยกทํ ารายงานใหม่นั นอาจปรากฎการเทียบซํ ากั บแหล่งข้ อมูลใหม่เพิ มขึ น หรื อเพือตรวจซํ าให้แน่ชัดว่ามีการเทียบซํ ากับการชิ นงานขอศึกษาคน งนักอืนจากรายวิชาอืนหรื อไม่ การเรี ยกทํารายงานใหม่สามารถทํ าได้ ทันทีทีเรี ยกดูรายงานต้นฉบั บ เมือดํ าเนินการเรี ยกทํ ารายงานใหม่รายงานฉบับจะถูกทํ าลายและแทนทีด้วยรายงานฉบั บใหม่ โปรดระลึกว่าจะไม่มีการรายงานผลกระทั งการทํ ารายงานใหม่แล้ วเสร็จ ถ้ าหากผู้ ใช้ต้อการบั นทึกรายงานฉบับเดิมไว้ ก่อน ก็สามารถทํ าได้ โดยเลือก print หรื อ งsave รายงานฉบั บนั นก่ อนทีจะเลือกrefresh เพือสั งให้ระบบเรี ยกทํ ารายงานใหม่การสั งพิมพ์ หรือบันทึกรายงาน (Printing or Saving Reports) รายงานต้นฉบั บสามารถสั งพิมพ์หรื อบั นทึกข้อมูลในคอมพิเว ของผู้ ใช้เพือเก็บไว้ เป็ นบันทึกอ้ างอิงได้ ตอร์ เพือสั งพิมพ์ รายงาน ให้เลือกคลิกบน print ทีทางด้ านบนของรายงานต้นฉบั บ ซึ งผู้ ใช้สามารถเลือกรูปแบบงานพิมพ์ ได้เองให้เป็ นแบบสําหรับการอ่าน (readable) หรื อสั งพิมพ์แบบประหยัด(print friendly) ทั งรูปแบบสี หรื อขาว-ดํ า ตามความต้องการของผู้ ใช้ ซึ งรู ปแบบการพิมพ์ จะขึ นกับรู ปแบบทีเรี ยกดู ณ ขณะนั น อย่างเช่น เลือกคํ าสั งพิมพ์ขณะกํ าลังเรี ยกดูรูปแบบทีกํ าหนดไว้ เดินเป็ นแบบแสดงลํ าดับการเทียบซํ าสูงสุhighest matches จะ ดสั งพิมพ์เฉพาะข้อมูลทีมีการเทียบซํ าสูงสุ ด ซึ งมุมมองทีเห็นจะเหมือนกับรูปแบบรายงานทั วไป quickview(classic)เพือบันทึกข้อมูลรายงานต้นฉบับสามารถบันทึกไว้ในรู ปแบบHTML บนคอมพิวเตอร์หรื อแหล่งบันทึกทีเชือมต่ออยู่ ซึ งข้อมูลทีบันทึกนี จะไม่สามารถเรี ยกดูเพือเปรี ยบเทียบแบบด้ านต่อด้าน และปุ ่ มเพือเรี ยกดูรูปแบบ งๆ บน ต่ารายงาน HTML นี จะไม่สามารถทํ างานได้ 49 | P a g e
 • เพือเรี ยเลือกคลิกาว์นโหลด(download) และเรี ยกดู(view) หรื อบั นทึกข้อมูลรายงานต้นฉบับให้เลือกคลิกบนปุ ่ มsave ทางด้านบนของรายงานต้นฉบับการตั งค่าส่ วนบุคคล (User Report Preferences) การตั งค่าส่วนบุคคลจะเป็ นการกํ าหนดค่าการแสดงผลของหน้ารายงานต้นฉบับตามความพึงพอใจของผู้ ใช้ซึ งสามารถปรับเปลียนรายการต่อไปนี  เลือกตั งค่าการเทียบซํ าป็ นรหัสสี (color code matches) ซึ งค่ากํ าหนดเดิมจะเป็ นแบบสี (color code) เ ซึ งผู้ใช้สามารถเลือกปิ ด หรื อเปิ ดโดยการเลือกคลีไปยังราย ต้องการ การที  เลือกตั งค่ารู ปแบบรายงานต้ นฉบั บ (default mode) เมือรายงานถูกเรี ยกเปิ ด รู ปแบบทีกํ าหนดไว้ เดิมจํ า เริ มทํ างานและแสดงรู ปแบบนั น แต่ถ้าหากว่าต้ องการเปลียนรู ปแบบมุมมองให้เลือกคลีรายการลงมาจาก ปุ ่ มรู ปแบบแล้วเลือกรูปแบบทีต้องการ  เลือกตั งค่าการค้ นหาอั ตโน ติ (Auto-navigation) – เมื อพบข้อความซํ า และคลิกบนข้ อความนั นตั ว มั ข้อความจะค่อยๆเลือนไปหาข้อควาททีปรากฎว่าซํ ากับแหล่งข้ อมูลนั น ถ้าเลือsmooth scrolling แต่ถ้า ก เลือก jump to next match จะเป็ นการกระโดดข้ ามไปยั งข้อความซํ าถัดไปจากนั นเลือก save และปิ ดหน้าการตั งค่าส่วนบุคคลตรงมุมบนของรายงานต้นฉบับ ซึ งครั งต่อไปทีเรี ยกเปิ ดรายงานต้นฉบั บจะเปิ ดอ่านตามลักษณะทีผู้ ใช้ได้ก ํ าหนดค่าไว้ก่อนหน้าหากต้องการเปลียนค่ากํ าหนดการตั งค่าบุคคลให้เลือกคลิกprefs เพือตั งค่าใหม่ และเลือกคลิกปุ ่ มsave เพือบันทึกการตั งค่าใหม่นี ทุกครั ง 50 | P a g e
 • คําแนะนํา Introduction ถ้ารายวิชาย่อยของรายวิชาถูกสอนโดยผู้ สอนท่านอืน หรื อผู้ ช่วยสอน (TA) ระบบอนุญาตให้สร้างรายวิชาย่อยได้ โดยรายวิชาหลักระดับสูงสุดจะถูกสร้างขึ นมาอยู่เหนือรายวิชาย่อยต่างๆ ผู้ สอนผู้สอนทีดูแลรายวิชาหลั กนีสามารถสร้างรายวิชาย่อยให้กับผู้ สอนท่านอืนๆ ในรู ปแบบของผู้ ช่วยสอน (TA) ได้ ผู้ สอนของรายวิชาหลักสามารถสร้างรายวิชาย่อยให้กับ TA แต่ละคน หรื อกําหนดให้แต่ละท่านสามารถสร้างเองได้โดยใช้ Master Class ID และ TA Join Password ผู้ สอนผู้ สอนของรายวิชาหลักสามารถกํ าหนดการตั งค่ารายวิ ชาและมอบหมายงาน ‘push’ เข้าไปในรายวิชาย่อย กํ าหนดงานใหม่ให้กับ TA ท่านใหม่หรื อการเข้าใช้งานในรายวิชาหลั ก TA แต่ละท่านจะสามารถเข้าไปในรายวิชาย่ อยของตนเพียง 1 ห้องเท่านั น แต่ถ ้ า าก TA ท่านเดียวกั น หจํ าเป็ นต้ องดูแลรายวิชาย่อยอืนๆ ก็สามารถทํ าได้การเพิมรายวิชาหลัก Adding a Master Class ผู้ สอนผู้ สอนสามารถสร้างรายวิชาหลักได้ 2 วิธี คือ สร้างรายวิชาหลั กจากการสร้างรายวิชาใหม่ หรื อปรับเปลียนจากรายวิชามาตรฐานเป็ นรายวิชาหลักการสร้ างรายวิชาหลักใหม่ Creating a New Master Class การสร้างรายวิชาหลักใหม่จากการสร้างรายวิชาใหม่ เลือกคลิ กทีลิงค์ Add a class จากหน้าเฉพาะผู้ สอน 51 | P a g e
 • จากหน้าของ Add a Class เลือก Create a new จากเมนู และเลือกรายวิชาหลัก master class ใส่ ชือรายวิชาหลั กและ TA Join Password โดย TA Join Password จะเสนอให้เฉพาะในกรณีที TAเป็ นผู้ สร้างรายวิชาย่อย ในรายวิชาหลั กนั นเอง TA Join Password จะเป็ นการรวมระหว่างหมายเลข MasterClass ID และจะส่ งให้เฉพาะกรณี ที TA เข้ าใช้งานระบบ Manual** คําเตือน : ห้ ามเผยแพร่ TA Join Password หรื อ Master Class ID ให้ กับผู ้ เรี ยน เนืองจากรายวิชาย่อยแต่ละอันจะมี Section Class ID และ Section Enrollment Password เป็ นการเฉพาะ ซึงจะใช้ สําหรั บให้ ผู ้ เรี ยนเข้ ามาใช้ รายวิชาในระบบ Manual รายวิชาหลั กทีสร้างขึ นใหม่นี จะต้องไม่ปรากฏรายวิชาย่อยใดๆ เลย การสร้างรายวิชาย่อย สามารถดูเพิ มเติมได้ที Adding Sections ในบทนีการปรับเปลียนรายวิช ามาตรฐานเป็ นรายวิชาหลัก Converting a Standard Class to a Master Class รายวิชามาตรฐานทีมีอยู่แล้ว สามารถเปลียนเป็ นรายวิชาหลักได้ ชิ นงานและเอกสารต่างๆ รวมทั งผู้ เรี ยนและข้ อมูลเกรด ในรายวิชามาตรฐานจะถูกสร้างในรายวิชาหลักโดยอัตโนมัติ การเปลียนรายวิชาธรรมดาเป็ นรายวิชาหลัก โดยการคลิ กปุ ่ มUpdate เครื องหมาย + สี เขียว ในหน้าของผู้ สอนผู้ สอน เพือความแน่ใจว่ารายวิชาทีจะปรับเปลียนมีความถูกต้องจะมีการตรวจสอบชื องของเรี ยน เพือความรวดเร็ วสามารถเลือกคลิกปุ ่ มConvert to Master Class 52 | P a g e
 • ข้อมูลผู้ เรียน เอกสาร เกรด และชิ นงานทีมีอยู่แล้วจากรายวิชามาตรฐาน จะถูกย้ ายไปเป็ นรายวิชาย่อยล่าสุดภายใต้รายวิชาใหม่นั น โดยสามารถเข้าใช้งานโดยคลิ กทีชื อของรายวิชาย่อยนั น ผู้ สอนผู้ สอนของรายวิชาหลัก จะถูกมอบหมายให้เป็ นเสมือน TA คนหนึ งของรายวิชาทีปรับเปลียนนันโดย TA หรื อข้อมูลอืนๆ ของชั นเรี ยน สามารถเปลียนได้โดยคลิ กทีปุ ่ Update สี เขียว มการเพิมรายวิชาย่ อย Adding Section รายวิชาย่อยสามารถสร้างรายวิชาหลักได้ 2 วิธี คือ การสร้างโดยระบบ Manual ของผู้ สอนผู้สอนของชั นเรี ยนหลักนั นเอง หรื อส่งMaster Class ID และ TA Join Password ไปยัง TA แต่ละท่านให้สร้างรายวิชาย่อยได้ด้วยตนเองการสร้ างรายวิชาย่ อยโดยระบบ Manual (Manually Creating New Sections) รายวิชาย่อยสามารถสร้างโดยระบบ Manual โดยผู้สอนผู้ ดูแลรายวิชาหลัก โดย TA สามารถจะมีรายวิชาย่อยได้หนึ งหรื อมากกว่าห งรายวิชาย่อยในระบบ Turnitin แต่ในรายวิชาย่อยนั นสามารถมี TA ได้เพียงท่าน นึเดียว เฉพาะผู้ สอนรายวิชาหลักเท่านั น ทีจะสามารถดูการส่งงานในรายวิชาย่อยการสร้างรายวิชาย่อยโดยระบบ Manual 1. คลิ กทีไอคอนรายวิชาย่ อย อยู่ด ้ านซ้ ายมือของชื อ ู ้ สอนรายวิชาพิเศษ ผ 2. ทีหน้าจอการเพิ มรายวิชาย่อย โดยกรอกข้ อมูลดั งต่อไปนี - นามสกุลของ TA - ชื อของ TA - อีเมลล์ของ TA(สําหรับยืนยั น หรื อ อีเมลล์ของผู ้ ใช้งานใหม่ ) 3. คลิ กตกลงเพือดํ าเนิ นการต่อไป 4. ในหน้ าถั ดไปกรอกข้ อมูลรายวิชาย่อยทีสําคั ญ ดั งนี - Section Enrollment Password - ชื อของรายวิชาย่ อย 53 | P a g e
 • 5. คลิกตกลงเพือเพิ มรายวิชาย่อยเข้าไปในรายวิชาพิเศษนี และส่งหนังสื อต้อนรับไปให้ ทีได้รับ TA มอบหมาย หรื อเป็ นอีเมลล์สําหรับผู้ ใช้ใหม่TA จะได้รับอีเมลล์รหัสผ่าน ในกรณีทียั งไม่เคยมีข้ อมูลผู้ ใช้มา ก่อนภายใต้ อีเมลล์ทีส่ งให้Turnitin รายวิชาย่อยแต่ละอันจะปรากฏอยู่ในหน้าของผู้ สอนผู้สอนรายวิชาหลัก จะแสดงในรู ปแบบตั วอั กษรตัวพิมพ์เล็กภายในรายวิชาหลัก เมือรายวิชาย่อยถูกเพิ มเข้าไปและส่งอีเมลล์เกียวกั บรายวิชาย่อยไปยั ง ถ้า TA TAไม่เคยมีข้ อมูลผู้ ใช้ในTurnitin มาก่อน ระบบจะสร้างข้อมูลผู้ ใช้ใหม่ให้กับTA รวมทั งรหัสผ่านของผู้ ใช้ใหม่ในอีเมลล์ทีจะจัดส่งไปให้ TA 54 | P a g e
 • การอนุญาตให้ TA สร้ างรายวิชาย่ อย Allowing TA’s to Create Sections การอนุญาตให้ TA สร้างรายวิชาย่อยในรายวิชาหลั กนั น TA จะต้องได้รับ Master Class ID และ TAJoin Password สําหรับรายวิชาหลั กนั นๆ สําหรับ TA ใหม่ทียังไม่มีข ้อมูลผู้ใช้ใน Turnitin มาก่อนTA จะต้องผ่านขั นตอนการสมัครเป็ น ้ สอนผูมาตรฐาน เมือมีบัญชีผู้ ใช้ หรื อ Class ID และ Join หรื อ Enrollment Password พร้อมแล้ว และต้องได้รับMaster Class ID และ TA Join Password สําหรับผู้ ใช้ทีมีข้อมูลผู้ สอนอยู่แล้วใน Turnitin และต้ องการเข้ าร่ วมในรายวิชาหลั กในสถานะ TA การเข้าร่ วมในฐานะ TA สําหรับผู้ ใช้ Turnitin ทีมีข้อมูลอยู่แล้ว ผู้ สอนผู้สอนจะต้องลงทะเบียนและเลือกคลิ กทีลิงค์ Join Class (TA) ในหน้าเฉพาะผู้ สอน จากนั น Master Class ID และ TA Join Password ของ ใส่รายวิชานั นๆผู้ สอนจึงจะสามารถกํ าหนดรายวิชาย่อยสําหรับผู้สอนในรายวิชหลักได้ าการจัดการรายวิชาหลัก Administrating a Master Class ผู้ สอนประจํารายวิชาหลักสามารถนํ าเสนอทางเลือกหลายๆทาง ในการควบคุมการจัดการชิ นงานของรายวิชาย่อย และในรายวิชาหลักเองได้ดังนี  สร้างชิ นงานทีเป็ น Template ซึ งเป็ นส่ วนหนึ งของClass assignment library โดย TA ของรายวิชา ย่อยในรายวิชาหลักนั นสามารถสร้างชิ นงานของตั วเอง หรื อเลือกชิ นงานTemplate จาก Class assignment library  สร้างชิ นงานทีสมบูรณ์ และเพิ มเข้ าไปเป็ นส่วนหนึ งหรื ออยู่ในทุกรายวิชาย่ อยของรายวิชาหลัก  สร้าง Partial assignment (เช่น ชิ นงานทีเลือก Preference แต่ไม่ได้ระบุว ั นกําหนดส่ง และเพิ มเข้าไป ) เป็ นส่วนหนึ งหรื อทั งหมดของรายวิชาย่อยพร้อมกับตารางเวลาของายวิชาย่อย ร  สร้างชิ นงานทีถูกล๊อกไว้ซึ งไม่สามารถเปลียนโดย TA ของรายวิชาย่อยได้ และเพิ มชิ นงานนั นเข้าไว้ใน รายวิชาย่อยของรายวิชาหลักการมอบหมายงานในรายวิชาหลัก Creating Assignments in a Master Class งานทีมอบหมายจะนํ าไปใช้ในหลายหรื อทุกรายวิชาย่อยของชั นเรี ยนจะต้ องถูกสร้างขึ นโดย้ สอนรายวิชา ผูหลักของรายวิชาหลักนั นๆ โดยภาพรวมของการสร้างชิ นงาน สามารถดูการสร้างชิ นงานได้ ทีบทที1 การเข้าใช้งานทีหน้าชิ นงานของรายวิชา ลัก คลิ กทีชือของรายวิชาหลั กในหน้าหลักของผู้ สอน ห 55 | P a g e
 • การมอบหมายงานเข้าไปในรายวิชาย่อย Adding Assignments to Sections หน้าแสดงการสร้างงานในรายวิชาหลั ก เป็ นช่องทางการเพิมชิ นงานเข้าไปในรายวิชาหลักได้หลาย หรื อทุกๆรายวิชาย่อย การมอบหมายชิ นงานหนึ ง หรื อมากกว่ารายวิชาย่อย จากเมนูคลีลง “คุณต้องการใส่ชิ นงานเข้าไปในรายวิชาย่อย” “Do you want to push this assignment to your sections” และกํ าหนดค่าเริ มต้นคํ าตอบเป็ นใช่ yes เมือทุกชิ นงานพร้อมสําหรับการสร้าง เลือกคลิก submit เพือยืนยั นดํ าเนินการใส่ชิ นงานเข้าไป ชาย่อย รายวินั น ทีหน้าหลักการมอบหมายงานจะแสดงรายการรายวิชาย่อยทั งหมดของรายวิชา ลักไว้ และยอมให้ผู้ สอน หรายวิชาหลั กเป็ นผู้ดํ าเนินการ ว่ารายวิชาย่อยใดควรรับการสร้างชิ นงานทีกํ าหนดใหม่โดยค่ากําหนดแรก จะกําหนดให้ทุกรายวิชาย่อยได้รับงานทีมอบหมายให้ โดยจะปรากฎเครื องหมายในช่องpush?ถ้าหากว่าต้องการเลือกรายวิชาย่อยออกจากรายการ ให้คลิกไม่เลือก (ไม่ทํ าเครื องหมาย) ในคอลัมน์ push? คลิ ก submit เพือยืนยั นบันทึกการมอบหมายงาน และมอบหมายงานในรายวิชาย่อยทีเลือกไว้แล้ว 56 | P a g e
 • การเพิมชินงานโดยไม่ ระบุวัน Adding Assignments Without Dates ชิ นงานทีสร้างขึ นในรายวิชา ลักสามารถใส่ เข้าไปในรายวิชาย่อยโดยไม่ระบุวั น ชิ นงานที าเข้าโดยไม่ ห นํระบุว ั นจะต้ องได้ บการกํ าหนดวั นส่ งงานจาก TA ก่อนทีชิ นงานนั นจะเริ มใช้งาน และพร้อมสําหรับผู้ เรี ยน ซึ ง รัผู้ เรี ยนจะไม่สามารถส่งงาน หรื อใช้ชิ นงานได้ จนกว่างานทีมอบหมายจะได้รับการระบุวั นกําหนดส่งเสี ยก่อน ซึ งจะมี Highlight สี แดงระบุว่าเป็ นงานทียั งไม่ได้ก ํ าหนดวันส่ง เพือมอบหมายงานโดยไม่ระบุว ันกําหนดส่ ง ต้องแน่ใจว่าไม่เลือก(ไม่ทําเครื องหมาย)ในกล่อง Push withDates? ดั งนั น นงานที ใส่เข้ าไปเมือกล่องนี จึง ปรากฏวั นในรายวิชาย่ อย ชิ ไม่หน้าแรกของรายวิชาหลัก The Master Class Homepage หน้าแรกของรายวิชาหลักแสดงถึงงานทีมอบหมายทีสร้างขึ นทั งหมดในรายวิชาหลั ก คอลัมน์The pushto section? (ใส่ งานทีมอบหมายในรายวิชาย่อยหรื อไม่) จะแสดงรายการงานทีมอบหมายทีบรรจุในรายวิชาย่อยหรื อการบรรจุงานทีมอบหมายในทุกครั ง หรื อรายวิชาย่อยทีถูกเลือกเท่านั น  Not pushed ( ยั งไม่ถูกบรรจุ) แสดงว่ างานที มอบหมายยั งไม่มีการบรรจุในรายวิชาย่อยใด  Partial (บางส่วน) แสดงว่างานทีมอบหมายมีการบรรจุอย่างน้อย 1 รายวิชาย่อย แต่ไม่ใช่ทุกรายวิชาย่อย ของรายวิชาหลั ก  Full (เต็ม) แสดงว่า งานทีมอบหมายถูกบรรจุไว้ ทุกรายวิชาย่ อย ของรายวิชาหลั ก จากหน้าหลักการมอบหมายงานสามารถย้ อนกลับโดย อกคลิกทีปุ ่ ม push to sections (ใส่ งานทีมอบหมาย เลืในรายวิชาย่อย) เมือไหร่ ก็ตามทีต้องการบรรจุงานทีมอบหมาย 57 | P a g e
 • ถ้างานทีมอบหมายเคยได้บรรจุในรายวิชาย่อยมาก่อน งานทีมอบหมายนั นสามารถถูกบรรจุในรายวิชาย่อยเป็ นครั งที 2 ได้พร้อมกับการแก้ไขเพิ มเติมลงในงานชิ นนั น ทั งนี การอนุญาตให้ปรับปรุ อแก้ไขใดๆในงานชิ น งหรืนั นได้เมืองานชิ นนั นต้ อไม่ได้ถูกแก้ไขโดยผู้ ช่วยสอน (TA) หรื อยั งไม่มนักศึกษาส่งงานทีมอบหมายนั นมาแล้ ว ง ี ถ้าผู้ ช่วยสอน (TA) มีการแก้ไขงานทีมอบหมายหรื อนักศึกษาส่งงานทีมอบหมายนั นแล้ ว งานชิ นนั น จะถูกล๊อค โดยมีข ้อความปรากฎด้ านข้างแต่ละชิ นงานเพือแจ้งให้ผู้สอนทราบถ้าหากว่างานทีมอบหมายนั นไม่สามารถแก้ไขหรื อถูกล๊อคข้อสั งเกต - การเปลียนแปลงหรื อแก้ไขงานที มอบหมายทีถูกล๊ อค เพือแก้ไขงานต้ องเข้าสู ่ งานชิ นนันผ่ านทางรายวิชาย่อยหรื อหลายรายวิชาย่อยทีบรรจุงานชิ นนันเพือแก้ ไขข้อมูลทีจํ าเป็ นผ่ านทางรายวิชาย่อยโดยตรง การเปลียนแปลงไม่ สามารถทําจากรายวิชาหลักได้การสมัครเป็ นนักศึกษา Student Enrollment รายวิชาหลั กไม่สามารถเปิ ดรับสมัครนักศึกษาได้ การสมั ครเป็ นนักศึกษาต้องดํ าเนินการในแต่ละรายวิชาย่อยโดยเฉพาะ นักศึกษาสามารถสมัครในหลายรายวิชาย่อยของรายวิชาหลักเดียวกันและสามารถมองเห็นแต่ละรายวิชาย่อยเป็ นรายวิชาทีแยกกั น การสมัครเป็ นนักศึกษาในแต่ละรายวิชาย่อยสามารถปฏิบัติในลักษณะเดียวกับการสมัครเป็ นนักศึกษาในรายวิชามาตรฐาน โดยได้รับเลขประจํ ารายวิชาย่อย Section ID และรหัสผ่าน Section enrollment passwordหรื อสามารถสมัครได้โดยผู้ สอนดํ าเนินการสมัครให้ การสมัครด้ วยตัวเองโดยใช้ รหัสประจํ าตัวรายวิชาย่อยและรหัสผ่าน วยประหยัดเวลาสําหรับผู้สอนได้ จะช่มาก ซึ งนักศึกษาทีต้ องการสมัครในรายวิชาย่อย สามารถดํ าเนินการตามขั นตอนมาตรฐานสําหรับการเข้าร่วมรายวิชาซึ งสามารถอ่านได้ในคู่มือผู้ ใช้ของนักศึกษา หรื อคู่มือการเริ มใช้งานสูตรเร่ งรัดของนักศึกษา การเพิ มรายชือนักศึกษาสามารถทํ าได้โดยผู้ ช่วยสอนหรื อผู้ สอนในรายวิชาหลักทั งการเพิ มทีละชือ อเป็ น หรืรายการ ขั นตอนการเพิ มรายชือ กศึกษาเป็ นรายคนหรื อเป็ นรายการสําหรับใส่ในรายวิชาสามารถดูได้ ในบทที 1: นัการเริ มต้นการใช้งานในคู่มือการใช้ในบทการสมัครเป็ น กศึกษา นัผู้ สอนในรายวิชาหลัก อาจเพิ ม กศึกษาตามรายวิชาย่อยทีหน้าเฉพาะรายวิชาหลัก ผู้ สอนในรายวิชาหลักสามารถ นับรรจุรายชือนักศึกษาเป็ นรายคนหรื อเป็ นรายการเพือเพิ มในรายวิชาย่อยทีเลือกไว้ก็ได้การเพิมนักศึกษาจากรายวิชาหลัก To add students from a master class 1. เลือกคลิกของรายวิชาหลักเพือเพิ มนักศึกษาในรายวิชา 58 | P a g e
 • 2. เลือกคลิกบนแถบ student (นักศึกษา) บนหน้าแรกของรายวิชาหลัก 3. เลือกคลิกบนแถบ add student (เพิ มนักศึกษา) หรื อ update student list (บรรจุรายชือนักศึกษา) เป็ น การอนุญาตสําหรับขั นตอนของการเพิ ม กศึกษาทีผู้ สอนต้องการในเวลานี นั 4. เลือกรายวิชาย่อยสําหรับนักศึกษาหรื อรายชือนักศึกษาทีสมัครไว้ จาก add student to (เพิ มนักศึกษา สําหรับ): ดึงรายการลง 5. ต่อเนืองด้ วยขั นตอนพื นฐานของการเพิ ม ักศึกษาตามบทที 1 ในส่วนของการสมัครเป็ นนักศึกษาในคู่มือนี น นักศึกษาหรื อรายชือนักศึกษาจะถูกเพิ มในรายวิชาหลักและรายวิชาย่อยพิเศษ นักศึกษาใหม่จะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบการเป็ นผู้ ใช้ใหม่ สําหรับ กศึกษาทีมีข้ อมูลอยู่แล้ ว ะได้รับอีเมลแจ้งให้ทราบเมือมีการเพิ มรายวิชาใหม่ที นั จหน้าแรกของนักศึกษาท่านนั นGradeBook: ระบบการให้ เกรดออนไลน์ หากบัญชีสถาบันนั นรับบริ การ การให้เกรดออนไลน์ของ Turnitin แถบของระบบการให้เกรดออนไลน์บนแถบเมนูค ํ าสั งจึงสามารถทํ างานได้ เลือกคลิกบนแถบระบบการให้เกรดออนไลน์ และดูสามารถดูเกรดในรายวิชาย่อยของรายวิชาหลักได้ 59 | P a g e
 • การดูข้ อมูลเกรดอย่างละเอียดสําหรับนักศึกษาหรื อรายวิชาย่อย ให้เลือกคลิกนักศึกษาหรื อรายวิชาย่อยเพือข้ามไปยังหน้าระบบการให้เกรดออนไลน์ของรายวิชาย่อยCalendar: ปฏิทิน ปฏิทินรายวิชาหลักมีหน้าทีคล้ ายกั บปฏิทิน ชา สําหรับข้ อมูลเพิ มเติมสามารถดูได้ รายวิ ในบทของปฏิทินรายวิชาในคู่มือนี การประกาศ, บันทึก หรื อวั นหยุดทีถูกเพิ มในปฏิทินพิเศษจะปรากฏในปฏิทินของทุกรายวิชาย่อยของรายวิชาหลั ก หากต้ องการดูหน้าปฏิทินรายวิชาหลัก ให้เลือกคลิกบนแถบปฏิทินในแถบเมนูค ํ าสั งPreference: การตั งค่าส่ วนบุคคล หน้าการตั งค่าส่วนบุคคลรายวิชาหลักอนุญาตให้ผู้สอนเป็ นผู้ ก ํ าหนดขอบเขตเพือสามารถมอบหมายงานทีมอบหมายของผู้ ช่วยสอนสําหรับทุกรายวิชายย่อยของรายวิชาหลัก การเข้าสู่หน้าการตั งค่าส่วนบุคคลรายวิชาหลัก โดยลือกคลิกบนแถบ preference (การตั งค่าส่วนบุคคล) เบนหน้าแรกของรายวิชาหลัก 60 | P a g e
 • ในการเพิ มทางเลือกการตั งค่าส่วนบุคคลายวิชามาตรฐาน ผู้ สอนในรายวิชาหลั กสามารถเลือกทีจะ ร  ล๊อคข้ อมูลงานทีมอบหมายบนรายวิชาย่อย  ล๊อควั นกํ าหนดส่งงานทีมอบหมายบนรายวิชาย่ อย  อนุญาตหรื อไม่อนุญาตให้ผู ้ ช่วยสอนในรายวิชาย่ อยสามารถสร้างหรื อทํ าลายงานทีมอบหมาย  ล๊อคการตั งค่าสํ าหรับรายวิชาย่อยการตั งค่าอนุญาตให้ผู้สอนรายวิชาหลักมีอํ านาจหรื อตัดสิ ทธิ ความสามารถของผู้ ช่วยสอนในรายวิชาย่อยของรายวิชาหลั กได้ นีสามารถถูกใช้เพือปกป้ องการเปลียนแปลงทีเกิดจากการตั งค่าตามความต้ องการบนงานทีมอบหมายได้ 61 | P a g e
 • การส่ งงานด่ วน Quick Submit การส่งงานด่วนคือการอนุญาตให้ผู้สอนสามารถส่งงานของตนเองเพือตรวจสอบรายงานต้นฉบับได้โดยไม่ต้องมีการสร้างรายวิชา หรื อชิ นงานมอบหมายใดๆ ซึ งเหมาะกั บผู้สอนทีต้องตรวจสอบชิ นงานเป็ นรายจุด และต้องการให้มีชิ นงานในรู ปแบบอิเลคทรอนิกส์ ซึ งการส่งงานด่วนนี ไม่ควรใช้ในั ตถุประสงค์เพือให้นักศึกษาส่ง วงานของตัวเอง หรือมีแผนทีจะใช้งานชิ นนี ในรู ปแบบPeer Review, Grade Mark หรื อ Grade Bookการเข้าใช้ การส่ งงานด่วน Accessing Quick Submit การส่งงานด่วนจะสามารถใช้ได้ก็ต่อเมือผู้ สอนได้ท ํ าการเปิ ดใช้งาน(activated) แล้วซึ งสามารถเปิ ดตั งค่าการเปิ ดใช้งานได้ จากแถบ Preference ทีหน้าหลักเฉพาะผู้ สอนเลือกเปิ ดการใช้งานโดยเลือก User Info จากหน้าหลักเฉพาะผู้ สอน ทีหน้าการตั งค่าส่วนบุคคล Preference Page ผู้ สอนต้องเลือกตอบคําถามตรงช่อง activate quicksubmit ด้ วยการคลีลงเพือเลือกรายการ yes จากนั นเลือกคลิกsubmit เพือทํ าการบั นทึกการเปลียนแปลง เมือกลับไปทีหน้าหลักเฉพาะผู้ สอนจะพบว่ามีแถบQuick submit ปรากฎอยู่ เพือไปยังกล่องรับงานของการส่งงานด่วนให้เลือกกดบนแถบดังกล่าว 62 | P a g e
 • การส่ งงาน Submitting Papers ผู้ สอนสามารถบรรจุขึ น (upload) ชิ นงานทีต้องการส่งจากปุ ่ มsubmit ในหน้ากล่องรับงานนี เพือเริ มขึ นการส่งงานให้เลือกคลิก submit ทางด้านมุมบนขวาเพือไปยั งหน้าการส่ง ซึ งระบบจะร้องขอให้เลือกแหล่งข้อมูลทีต้องการเลือกเพือตรวจสอบกับชิ นงานทีส่ง ได้แก่  แหล่งข้ อมูลอินเทอร์ เนตทั งปัจจุบ ั นและคลั ง ข้ อมูลเก่า  แหล่งข้ อมูลคลั งงานเก่ าที ส่ งเข้ ามาแล้ วในระบบ  แหล่งข้ อมูลสิ งพิมพ์ ทางวิชาการ วารสาร ตํ าราทีมีชือเสี ยง เลือกแหล่งข้ อมูลทีต้องการสําหรับการตรวจสอบและแสดงผลในรายงานต้นฉบั บโดยการทํ าเครื องหมายในช่องหน้าแหล่งข้อมูลนั นๆ ดํ าเนินการต่อโดยเลือกคลิกปุ ่ มsubmit กระบวนการนอกเหนือจากนี สามารถเรี ยนรู้ได้ จากกระบวนการส่ งมาตรฐานในบทก่อนหน้านี ข้อยกเว้ นทีสําคัญประการหนึ งคือผู้ สอนไม่สามารถส่งงานให้นักศึกษาทีไม่ได้ท ํ าการลงทะเบียนได้ เนืองจากกล่องส่งงานวน ด่นี ไม่สามารถให้บริ การแก่ผู้ใช้งานในฐานะนักศึ กษาได้ ทุกชิ นงานจะถูกส่งเสมือนว่าไม่ได้มีการลงทะเบียน 63 | P a g e
 • การเรียกดูรายงานต้ นฉบับ Accessing Originality Report เมือการส่งงานสมบูรณ์และการสร้างรายงานต้ นฉบั บเรี ยบร้อย จะปรากฎแถบสีแสดงดั ชนีการเทียบซํ าผู้ สอนต้องเรี ยกหน้าใหม่ refresh เพือเรี ยกดูสัญรู ปรายงานของรายงานต้นฉบับ ถ้ าหากว่าผู้ สอนส่ งงานขณะทีเปิ ดหน้ากล่องรับงานหน้านี อยู่แต่แรก หน้ากล่องรับงานของการส่ งงานด่วนนั นจะมีล ั กษณะเหมือนกั บกล่องรับงานทั วไป เพือต้องการข้อมูลในการจัดการกล่องรับงานให้ศึกษาในส่ วน assignment inbox information ในบทที 1คําแนะนํา Introduction แต่ละรายวิชา (Class) ทีถูกสร้างโดยผู้ สอนจะมีสถิติเป็ นเฉพาะรายวิชานั นๆ จากหน้าสถิติ ผู้ สอนสามารถเรี ยกดูรายละเอียดของการใช้งานทั งหมดของรายวิชานั นได้ทั นที เพือไปยังหน้ารายการสถิติ ให้เลือกคลิกทีสัญรู ป ? สี น ํ าเงินทางด้ านขวาของชือรายวิ ชาในหน้าหลักเฉพาะผู้ สอน สัญรู ปนี จะอยู่ใต้หัวคอลัมน์สถิตstats ิรายการสถิติ Statistics Overview หน้ารายการสถิติจะแสดงรายการข้อมูลทั งหมดในตารางแบบคอลั มน์ มุมมองทีกํ าหนดไว้ แรกจะแจกแจงสถิติทั งหมดตั งแต่เริ มสร้างรายวิชานั นๆ 64 | P a g e
 • หน้ารายการสถิติสามารถเลือกแสดงข้ อมูลทุกรายการมากทีสุด หรื อระยะเวลาทั งหมดของรายวิชา และรายวิชาย่อย หรื อเฉพาะข้อมูลทีสนใจเท่านั น เพือเปลียนมุมมองทีเรี ยกดูสําหรับของเขตเวลา ให้เลือกที ่ ม show ปุจากนั นคลีลงเพือเลือกรายการตามช่วงเวลาทีสนใจดูสถิติ จากนั นเลือกช่วงเวลา และเลือกค ิก submit จากนั น ลรายการสถิติจะปรากฎเฉพาะช่วงเวลาทีสนใจ คอลัมน์ ประกอบด้ วย name - ชื อรายวิชา, รายวิชาย่อย. หรื อชืองานทีมอบหมาย join/enrollment password – แสดงรหัสผ่านของผู ้ ช่วยสอน หรื อนักศึกษา ID – เลขประจํ ารายวิชา, รายวิชาย่อย, หรื อชิ นงานทีมอบหมาย students – จํ านวนนักศึกษาทั งหมดทีลงทะเบียนในรายวิชานั นๆ submissions – แสดงจํ านวนชิ นงาน/ไฟล์ท ั งหมดที ส่ งมาในรายวิช านั นๆ โดยรวมทุกชิ นงานทีมอบหมาย Originality Reports – จํ านวนรายงานต้ นฉบั บทั งหมดทีถูกสร้างจากงานทีส่ ง percentage ranges (75-100%, 50%-74%, 25-49%, 0-24%, or no matches) – จํ านวนรายงานต้นฉบับทั งหมดทีปรากฎดั ชนี เทียบซํ าในช่วงต่างๆตามระดับเปอร์เซ็นต์ peer reviews – จํ านวนชิ นงานเปรี ยบเทียบอิสระทั งหมด grademarks – จํ านวนชิ นงานทีถูกให้ คะแนนโดย GradeMark ทั งหมด graded papers – จํ านวนชิ นงานทีถูกให้คะแนนแล้ วทั งหมด discussion replies – จํ านวนโพสต์ท ั งหมดทีปรากฎในกระดานความคิดเห็น 65 | P a g e
 • งานทีลบทิงและนักศึกษาทีถูกพักการเรียนDeleted Assignments and Dropped Students โดยค่ากําหนดแรก รายการสถิติจะไม่แสดงงานทีลงทิ ง หรื อรายชือนักศึกษาทีถูกพัก ยน ตัวอย่างเช่น การเรีถ้าหากว่านักศึกษาถูกพั กการเรี ยนจากรายวิชานั น งานทีถูกส่งโดยนักศึกษาก็จะไม่ปรากฎในรายการสถิติ ผู้ สน อสามารถเรี ยกดูสถิติโดยการเลือกให้นับรวมอีกครั ง เพือดํ าเนินการดั งกล่าว ให้เลือกใช้ปุ ่ มคลีลงเพือเลือกรายการshow dropped and deleted ทางด้านขวามือติดกั บชือรายวิชาเพือเลือกให้แสดงรายการดั งกล่าวในรายการสถิติด้วยนําส่ งข้ อมูลสถิติ Exporting Statistics ข้อมูลจากหน้ารายการสถิตินั นสามารถนํ าส่งสู่รูปแบบอืนๆได้ เช่นMicrosoft ® Excel ในรู ปแบบตาราง เพือต้องการดาว์นโหลดให้เลือกคลิกแถบ export to Excel บนหน้าสถิติ 66 | P a g e