Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani

on

 • 4,484 views

 

Statistics

Views

Total Views
4,484
Views on SlideShare
4,484
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani Sistem pemerintahan dan pentadbiran yunani Presentation Transcript

 • PEMBENTUKAN NEGARA KOTA YUNANI
  TamadunYunanibermuladrpdkampung-kampungkecil yang terletakberselerakdiseluruhtanahbesarYunanidanpulau-pulaudiselatan.
  OrangYunani yang membinatamadunituberbangsaAgeandanmerekadikatakanorangYunaniterawalmemasukitanahbesar.
 • SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN YUNANI
  • PEMBENTUKAN NEGARA KOTA YUNANI
  • EMPAYAR YUNANI
  • PEMERINTAHAN DI YUNANI
  • PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN YUNANI
 • BagipendudukYunani, setiapnegarakotaatau polis mempunyailatarbelakangsejarah, undang-undangdantuhanmerekamerupakansesuatu yang unikdanmenganggapmerekasebagaisebahagiandrpdinstitusitersebut.
  Negara kotaYunanibiasanyatidakbesardenganpuratapenduduksetiap polis adalahantara 5000 - 10000 orang. Athens padasuatumasamempunyaipendudukberjumlah 40000 orang.
  OrangYunanimencurahkanperasaankasihsayangdankemesraanterhadap polis makasanggupmempertahankannegarakotasepanjanghidupmerekadariwaktulahirhinggakeakhirhayat.
 • Bagi Aristotle, negarakota Greek terbentukdaripada 3 institusiiaitukeluarga, kampungataubandardannegarakota.
  Fungsinegarakotaialahmemeliharaketertibandanpenyusunanmasyarakatdenganmenjagaakhlaksertamelindungirakyatnyadrpdkekasarandariluardandalamkotaitu.
  Tengah-tengahnegarakotadiYunaniterdapatsebuah acropolis yang menjadipusatpentadbirandantumpuanaktivitinegarakota.
  Aristotle
 • EMPAYAR YUNANI
  Raja Philip II meletakkanasaskekuatanketenteraanMacedonia danbeliauberjayamenaklukwilayah-wilayahdi Mediterranean, selatanEropahdanbeberapakawasandiTimur Tengah.
  Beliaupernahmenjaditawananperangtentera Thebes yang telahmengalahkantenteraYunani, danbeliaupernahmenyaksikantentera Thebes melakukanpembentukan phalanx.
  Beliaumenggunakanmasalebih 20 tahununtukmenjadipemerintahsemuanegarakotaYunani.
 • BeliaumerancangmenyerangParsitetapirancangannyatidaktercapaikeranabeliaumatidibunuhketikasibukmengendalikanmajlisperkahwinananakperempuannya.
  IskandarZulkarnian yang menggantikanbapanyasebagaipemerintahYunani, telahmengembangkanpengaruhYunanidibenua Asia.
  Beliauberjayamenawan Asia Minor, sebuahwilayahjajahanParsidankemudiannyaberjayamenawanParsi.
  IskanderZulkarnain
 • Beliaubercita-citamenyatukanEropahdengan Asia berdasarkankebudayaanYunanitetapitelahmeninggalduniaketikaberusia 33 tahundancita-citanyamembentukempayarduniadariEropahke Asia lenyap.
  Walaubagaimanapun, kewujudankebudayaanbaruiaitukebudayaanHellenistik yang menggabungkanbudayaYunanidanParsi.
  Bandar IskandariahdiMesirmunculsebagaipusatilmupengetuhuan yang pentingdiduniapadamasaitusehinggaberjayamengambilalihperanan Athens danYunani.
 • PEMERINTAHAN DI YUNANI
  Setiappersidanganmempunyaisebanyaklebihkurang 40000 warganegaradibenarkanhadir.
  GolongantidakbertanahdanhambatidakdibenarkanmenghadiriDewanPerhimpunankecualisewaktupemerintahan Solon, apabilabeliaumemindaperlembagaan.
  Majlisdibentukuntukmelaksanakankeputusan-keputusanDewanPerhimpunan.
 • OlehkeranaMajlisdiwakiliolehorang yang berlainan, makasukaruntukmelahirkansemangatkerjasamadikalanganahli. NamunitulahtujuansebenarMajlisditubuhkan, iaitusupayakuasanyatidakmelebihiDewanPerhimpunan.
  Kebanyakanjabatankerajaandikendalikanolehahli-ahliMajlisdansetiaptahunahli-ahlinyadigantikandenganmuka-mukabaru.
  Majistretterdiridaripadakakitanganperkhidmatanawam yang melaksanakandasar-dasarkerajaan yang diputuskanolehMajlis. Peranansamadengankakitanganperkhidmatanawamdinegarakita.
 • Adadikalanganmerekaini yang menjadipendidik, pemungutcukai, tenteradanpembanci.
  Dari segipengadilan, kuasanyaterletakditanganwarganegara. Jurimenjadipemutusbagisesuatukesdanpihak yang tertuduhtidakberpeluanguntukmerayu.
  Jumlahjuriadalahberbezamengikutseriusnyasesuatukestersebut. Jumlahjuriialahantara 101 hingga1001 orang.
 • PROSES PERKEMBANGAN TAMADUN YUNANI
  BentukpemerintahandalamtamadunYunanitelahmengalamipelbagaiperubahandaripada:
  Monarki
  Oligarki
  Aristokrasi
  Diktator (Tirani)
  Demokrasi
 • SebelumSistemDemokrasidiperkenalkan, Athens mengamalkanSistemBeraja.
  Dalamsistemini, raja dibantuolehsebuahbadan yang dinamakankonsul.
  Raja berperanansebagaiketua hakim, ketuatentera, danketua agama.
  Apabilakuasakonsulmenjadikuat, lahirnyasistem raja yang dipilihtetapikuasanyaamatterhad.
  Hal inikeranapemerintahan yang dikuasaiolehkonsul yang terdiridaripadagolongankaya.
 • Sistempemerintahanolehbeberapaorangkonsuldinamakanoligarki.
  Golonganaristokrat yang kuatdilahirkandaripadakalangankonsultersebut.
  Golonganaristokratmemilikikuasa yang besardanpemerintahaninidinamakanaristokrasi.
  Akibat rasa tidakpuashatirakyatterhadappemerintahanberbentukaristokrasi, muncul pula golongan yang menuntuthakdankeadaaninitelahmenyebabkanberlakunyarampasankuasa.
 • Keadaaninitelahmembawakepadapemerintahanberbentuktiraniolehdiktator.
  Diktatorbiasanyaterdiridaripadagolongankayaatautentera.
  Walaupunrakyatbiasamenyokongrampasankuasatersebut, tindakantersebutditentangolehgolonganaristokrat.
  Denganini, sistemdemokrasidilahirkan.
 • SistemDemokrasi
  TerdapatDewanPerhimpunandanMajlis.
  Semuawarganegaralelakidewasa Athens diberipeluangmenjadianggotaDewanPerhimpunanantara 6 bulanhinggasetahun.
  DewanPerhimpunanbersidangsebanyak 3 kali dalamsebulan.
  SetiapahliDewaninibolehmengemukakancadangantentangdasarkerajaan.
  SegalakeputusanDewandikendalikanolehMajlis.
 • AhliMajlis, MajistretdanJuridilantikolehDewan.
  Dewanmempunyaikuasapenuhterhadapketiga-tiganya.
  Walaupunsistemdemokrasidiamalkandi Athens, tetapisisteminitidakberlakudinegarakota yang mengamalkansistemberaja yang berkuasamutlak.
  Jikademokrasidiamalkandi Athens, di Sparta pula, sistempemerintahantenteratelahdiamalkan.
  Denganini, sistempertahanandiberikanperhatian yang penting.
 • Anaklelakidilatihdariawaluntukmenjadiaskar yang baikdansistemlatihaninitelahmenyebabkan Sparta berjayamelahirkantentera yang bersemangatpatriotik yang tinggisertaberanilagihandal.
  Sistemdemokrasi yang diperkenalkandi Athens lebihkurang 3000 tahundahulutelahdiwarisiolehhampirseluruhnegaradiduniapadahariinitetapisisteminiberbezaantaranegara-negaradiduniaini.