• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china
 

Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china

on

 • 1,503 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,503
Views on SlideShare
1,503
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
12
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china Sistem kepercayaan masyarakat lembah indus dan china Presentation Transcript

  • SISTEM KEPERCAYAAN MASYARAKAT LEMBAH INDUS
  • Bukti –bukti yang menunjukanbahawamasyarakatdiLembah Sungai Indus percayaTuhanadalahbersifatibubapakpdsegalamakhluk.
   Tuhandianggapbersifatibukeranakasihibudianggap paling sucidantidakakanmengecewakananaknya.
   AmalanpenyembahankpdTuhanIbudipercayaitelahdiwarisidrpdkebudayaanlampau.
   Konsepbapa pula dikenalipastimelaluimohorygdinamakanmohor proto Shira.
   Mohorinimenunjukkanseorangygdudukbersiladanmempunyaitigatanduk pd kepalanya.
  • TigatanduknyaituditafsirkansbgmenandakantigafungsiTuhaniaitupenciptaan,pemeliharaandanpemusnahan.
   TidatandukmelambangkanDewaBrahma,Vishnudan Siva.
   Mohorinimenunjukankonseppasu-pati.
   Pasumenandakanjiwa,danpatimenandakanTuhan.
   Kedatangan org Aryasekitarthn 1500 S.M.,menyebabkanmasyarakatLembah Indus menerimakepercayaanbaru.
  • Antaradewa-dewiygdisembahtermasuklahDewiLangit(Dyaus),DewaMatahari(Surya),DewaAngin(Vayu) dansbgnya.
   Agama Hindu dianggap agama tertuaygmunculdiIndia kira-kira 3000 thndahulu.
   Hindu dikatakanberasaldrpdSindhutempatpermulaanTamadun Indus iaitudiLembahSg Indus.
   Agama inimunculhasildaripertembungankebudayaan org tempatandiLembah Indus iaitu org Dravidiadgngolonganpendatangdari Asia Tengah iaitu org Aryan.
  • Terdpt 2 mazhabpentingdlm agama Hindu iaituSaivanismeygmenyembahDewa Siva danmazhabVaishnavismeygmenyembahDewa Vishnu.
   Agama Buddha turutberkembangsejakabad ke-6 S.M.
   Agama inimenekankankonsepkelahiransemula (reincarnation) dan nirvana.
   Buddha jugamengajartentangamalan ahimsa iaitumenolakpenyiksaansertapembunuhankeatasapa-apasajamakhluk.
  • SistemKepercayaanMasyarakat China
  • Masyarakat China mempunyaipegangankepercayaan yang kukuhsejakawallagi.
   Percayabahawabencanaalamsprtkemarau, banjir, wabakpenyakitdanseranganbelalangmerupakanketentuanTuhan.
   Menyembahobjek-objekalamsprtmatahari,bulan, bumidansebagainya.
   TuhanutamamasyarakatdiLembah Hwang Ho ialah Shang-Ti ygdianggapmempunyaikuasakeatasseluruhalam.
  • Masyarakat Shang jugamengamalkanpenyembahannenekmoyangdanTuhanSyurga.
   Raja Shang menjalankanupacarapengorbananutksemangatnenekmoyang.
   Antaraygdikorbankanialahbinatang, sprtkambing, biri-biri, babi,anjing, lembu, kuda, manusiasertamusuhygditawan.
   Dinasti Chou mengamalkankonsepanaksyurgautkmengesahkanpemerintahanDinasti Chou dgnmenonjolkanunsursucidansaktisupayadptmenariksokonganpenduduktempatan.
  • Salahsatudewa org Shang ialah “ Dewabiji-bijian” danDewainiakanmenyelamatkantanamanmereka.
   Olehsebabitu, binatangdanmanusiadikorbankanutkdewa-dewadgntujuanmendapatpertolongandrpddewa-dewatersebut.
   AmalanpemujaanterhadapnenekmoyangdiamalkankeranaOrangCinapercayabhwrohnenekmoyangmasihmempunyaipengaruhkeataskehidupanseharianmereka.
  • Padatahun 1974, makam Shih Huang Ti ditemuiberhampiran Xian.
   Terdapat 6000 org tenteraelitditanambersama-samanyadlmmakamdiraja.
   Para Menterinyatelahmenggantikansetiaptenteraelitdgnpatungberbentukmanusiaygdiukirdgnmenggunakantanahliat yang dibakar.
  • Senjataygbersamadgnpatungtelahdicuriolehpanglima-panglimaygmemberontakdanmemusnahkanmakamtersebut.
   Agama Buddha dianutiolehkebanyakanmasyarakatCina.
   Fahamankeduabesardi China ialahajaran Confucius yghiduppadaDinasti Chou.
   Beliaucubamengembalikantatasusilaygtinggidgnmengajarrukunkemasyarakatan.
  • Sebelummembuatsesuatuperkara, orangcinaakanmemintapertolongandrpdnenekmoyangutkmendapatramalan.
   Perkarainidibuatolehpendetacinadenganmenggunakantulangnujum.
   Tulangnujumygditulisdgnsoalan, dihempaskandandrpdgarisanygpecahitu, pendetaakndapatmembuatramalan.
   Menurut Confucius, jikaseseorang yang berkuasayaknipemerintahanmenitikberatkansoal moral, mrkakandiiktirafkanolehrakyat, makaundang-undangkerastidakdiperlukanlagi.
  • Semuatindakanadalahditentukanoleh Tao. Manusiatidakbolehbertindakataupun “wu-wei”. Jikaingkar, duniaakanrosak.
   Ajaraninimenekankanbhwkeamanandankeharmonianakantercapaijikamanusiatidakmengikuthawanafsuutkmengejarmaterialistik.
   Beliaumuladipujasbjtokohygungguldanajaranfalsafahmulaberansur-ansurberubahmenjadiajaran agama msyrt China.
   Taoismejugaberkembangdi China.
   Ajaraniniberasaskanajaran Lao Tzedan Chuang Tzu. Tao ialahsuatu“caraataujalan” utkmencapaikeharmoniandgnalamsemesta.
  • Lao Tzetelahmenghasilkanbuku “Tao Te Ching”.
   Ajaran Tao jugadikenalisebagaiFengHsui.
   Ajaraninimewujudkankeharmoniandgnmenggabungkankehidupanmanusiadiduniadgnperaturanalamsemesta.
   Lao Tzeberpendapatbhwmanusiaperlumenarikdiriataumengasingkandiridrpdkegiatandanperaturanduniawi.
   BagipengikutTaoisme, perkarayg ideal bagimrkialahmerekaperlubebasdaripadaperaturanciptaanmanusiadanhidupsecarasederhana.