การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

16,383 views
16,086 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
16,383
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3,234
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การประยุกต์จำนวนเต็มและเลขยกกำลัง

 1. 1. By Jaruwan Nualpromการประยุกต์จานวนเต็ม และเลขยกกาลัง คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 2. 2. By Jaruwan Nualprom การคิดคานวณการคิดคานวณ โดยการบวกหรือลบจานวนเต็มหลายๆจานวน ในชีวตประจาวันโดยไม่ใช้เครืองคิดเลข ใช้หลักการดังนี้ ิ ่1. สมบัตการสลับที่ การจัดกลุมการบวก หรือการแจกแจงของ ิ ่จานวนเต็ม สาหรับการใช้วงเล็บเพือการจัดกลุ่มจานวน ทาได้ดงนี้ ่ ั 1.1 ถ้าต้องการใส่วงเล็บคลุมกลุมจานวนใด และมี ่เครื่องหมายบวกอยูหน้าวงเล็บ เมือใส่วงเล็บแล้ว จานวนในวงเล็บ ่ ่คงเครืองหมายเดิม เช่น ่200 + 35 + 15 + 17 – 7 = 200 + (35 + 15) + (17 – 7)
 3. 3. By Jaruwan Nualprom 1.2 ถ้าต้องการใส่วงเล็บคลุมกลุมจานวนใด และมี ่เครื่องหมายลบอยูหน้าวงเล็บ เมือใส่วงเล็บแล้ว เครื่องหมายใน ่ ่วงเล็บเปลียนเป็นตรงข้าม เช่น ่200 - 35 + 15 - 17 – 7 = 200 - (35 - 15) - (17 + 7) สาหรับกรณีไม่มวงเล็บระบุ ให้ดาเนินการจากซ้ายไปขวา ีเช่น 75 + 20 -13 + 8 – 5 = (75 + 20) – 13 + 8 – 5 = (95 – 13) + 8 – 5 = (82 + 8) – 5 = 90 – 5 = 85
 4. 4. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง จงหาผลลัพธ์ 42 + 25 + 8 – 7 – 15 - 3วิธที่ 1 การจัดกลุมและการสลับทีให้ได้จานวนเต็มสิบ ี ่ ่ 42 + 25 + 8 – 7 – 15 - 3 = (42 + 8) + (25 – 15) – (7 + 3) = 50 + 10 - 10 = 50วิธที่ 2 ใช้สมบัตการแจกแจงเพือให้เกิดจานวนเต็มสิบและจานวนไม่ ี ิ ่เกินสิบ 42 + 25 + 8 – 7 – 15 - 3 = (40+2) + (20+5) + 8 – 7 - (10+5) - 3 = (40+20-10) + (2+5+8-5) – (7+3) = 50 + 10 – 10 = 50
 5. 5. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง หาผลบวกของ 17 + 14 + 32 + 29 + 11 17 + 14 + 32 + 29 + 11 = (10+7)+(10+4)+(30+2)+(20+9)+(10+1) = (10+10+30+20+10)+(7+4+2+9+1) = 80 + 23 = 103ตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ 198 + 105 - 99 198 + 105 – 99 = (200 – 2) + (100 + 5) – (100 – 1) = 200 – 2 + 100 + 5 – 100 + 1 = (200+100–100)+(-2+5+1) = 200 + 4 = 204
 6. 6. By Jaruwan Nualprom หลักการของเกาส์นิยมใช้การบวกจานวนเต็มบวกที่เรียงต่อกันหลายจานวนตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 = 49 x 4 = 196 49 49 49 49
 7. 7. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 46 + 47 = (88 x 3) + 44 88 = 264 + 44 = 308 88 88
 8. 8. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง จงหาผลบวกต่อไปนี้ 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59TRICK สาหรับการบวกจานวนเรียงกัน 10 จานวน ให้หาจานวนที่ 5 ว่าเป็นเท่าใด แล้วเขียน 5 เติมท้ายจานวนนัน ้จาก 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55 + 56 + 57 + 58 + 59 จานวนที่ 5 จะได้ 545
 9. 9. By Jaruwan Nualprom การบวก ลบ คูณ หารระคนการหาผลลัพธ์ของการบวก ลบ คูณ หารระคน มีหลักการดังนี้1. กรณีทมวงเล็บเล็ก ( ) วงเล็บปีกกา { } วงเล็บใหญ่ [ ] ี่ ีให้หาผลลัพธ์เรียงลาดับจากวงเล็บเล็ก วงเล็บปีกกา และวงเล็บใหญ่2. กรณีทไม่มวงเล็บเล็ก วงเล็บปีกกา และวงเล็บใหญ่ ให้ทา ี่ ีเรียงลาดับ ดังนี้- หาผลลัพธ์เรียงจากซ้ายไปขวาเสมอ- หาค่าของเลขยกกาลัง- หาผลคูณหรือผลหาร- หาผลบวกหรือผลลบ
 10. 10. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ [{(6 + 4) x 5}  2] + (-3) [{(6 + 4) x 5}  2] + (-3) = {(10 x 5)  2} + (-3) = (50  2) + (-3) = 25 + (-3) = 22ตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ 7 + 12 – 29 7 + 12 – 29 = 19 - 29 = -10
 11. 11. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ (-12) + 3 x 2 – 20  5 (-12) + 3 x 2 – 20  5 = (-12) + 6 - 4 = (-6) - 4 = -10ตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ (108 x 6) – (95 x 4) (108 x 6) – (95 x 4) = [(100+8)x6] – [(100-5)x4] = (600+48) – (400-20) = 600+48-400+20 = (600-400) + (48+20) = 200 + 68 = 268
 12. 12. By Jaruwan Nualpromตัวอย่าง หาผลลัพธ์ของ (199 x 7) + (25 x 44) 100 44) (1997)+(2544)=[(200-1)7]+( 4 =(1,400-7)+(100 11) =(1,400-7)+[100(10+1)] =(1,400-7)+(1,000+100) = 1,400-7+1,100 =(1,400+1,100)-7 =2,500-7 =2,493

×