สัดส่วน

16,469 views

Published on

1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
16,469
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
857
Actions
Shares
0
Downloads
94
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สัดส่วน

 1. 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง จงหาค่า m ในสัดส่วน m  4  21 10 15 วิธทา จากสัดส่วน จะได้ผลคูณไขว้เท่ากัน ี เนื่องจาก 15(m  4)  21  10 21  10 จะได้ m4  15 m  4  14 m  10 ดังนั้น ค่าของ m เป็น 10 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 2. 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แบบฝึกหัดที่ 13 จงหาค่าตัวแปรในสัดส่วนต่อไปนี้ 1) x  2  3 2) 2  x  4 10 5 3 12 3) 6 21 4) 2  3  y - 2 35 11 z-4 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 3. 3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนสัดส่วนเพือแก้โจทย์ปญหา ่ ั การเขียนสัดส่วนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการแก้โจทย์ ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วนมีวิธีการเขียนดังนี้ 1. กาหนดตัวแปร a ( หรือ a , b , c , … , x , y , z) เป็นจานวนที่โจทย์ต้องการหา 2. เขียนสัดส่วนแสดงอัตราส่วนสองอัตราส่วนที่เท่ากัน โดยมีสิ่งที่ โจทย์ต้องการหา และ สิ่งที่โจทย์กาหนด ซึ่งเป็นประเภทเดียวกัน ให้อยู่ในลาดับเดียวกัน home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 4. 4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง ปริมาณกาแฟสด 3 x 5 8 ปริมาณน้า home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 5. 5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง ในการสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียน สิเกาประชาผดุงวิทย์ปรากฏว่า อัตราส่วนของคะแนนสอบ ของด.ญ.พัชนีต่อ คะแนนสอบ ด.ช.ศิขรินเป็น 5 : 3 ถ้าด.ญ.พัชนีสอบได้ 80 คะแนน การเขียนสัดส่วนแทนโจทย์ ที่กาหนดให้ เมื่อกาหนด a คือ คะแนนสอบด.ช.ศิขริน แบบที่ 1 คะแนนสอบพัชนี 5 80   คะแนนสอบศิขริน 3 a home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 6. 6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แบบที่ 2 คะแนนสอบพัชนี 80 5   คะแนนสอบศิขริน a 3 แบบที่ 3 คะแนนสอบศิขริน  a 3  คะแนนสอบพัชนี 80 5 แบบที่ 4 คะแนนสอบศิขริน 3 a   คะแนนสอบพัชนี 5 80 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 7. 7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง เสื้อ 5 ตัว ราคา 750 บาท ถ้ามีเงิน 1,200 บาท จะซื้อเสื้อได้กี่ตัว ให้นักเรียนเขียนสัดส่วนแทนโจทย์ที่กาหนดให้ เมื่อ m แทนจานวนเสื้อที่ซื้อด้วยเงิน 1,200 บาท แบบที่ 1 จานวนเสื้อเป็นตัว 5 m   ราคาเป็นบาท 750 1,200 แบบที่ 2 จานวนเสื้อเป็นตัว  m  5 ราคาเป็นบาท 1,200 750 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 8. 8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แบบที่ 3 ราคาเป็นบาท 750 1,200   จานวนเสื้อเป็นตัว 5 m แบบที่ 4 ราคาเป็นบาท  1,200 750  จานวนเสื้อเป็นตัว m 5 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 9. 9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แบบฝึกหัดที่ 14 ให้เขียนสัดส่วนจากโจทย์ปญหาต่อไปนี้ ั 1) อัตราส่วนของจานวนเงินของพี่ ต่อ น้องเป็น 6 : 5 ถ้าน้องมีเงิน 1,200 บาท พี่มีเงินเท่าไร 2) พี่ซื้อไอศกรีมให้น้อง 5 แท่ง ราคา 30 บาท ถ้าพี่ซื้อ ไอศกรีมมา 210 บาท จะได้ไอศกรีมกี่แท่ง 3) อัตราส่วนผู้ที่ได้ทางาน ต่อ จานวนผู้สมัครงานเป็น 2 : 7 ถ้ามีผู้ได้ทางาน 260 คน จงหาจานวนผู้ที่มาสมัครงาน home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 10. 10. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การแก้โจทย์ปญหาสัดส่วน ั การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน มีวิธีการดังนี้ 1. สมมติตัวแปรแทนจานวนที่โจทย์ต้องการ 2. เขียนสัดส่วนแสดงอัตราส่วนที่เท่ากันจากโจทย์ โดยลาดับ สิ่งที่เปรียบเทียบกันในแต่ละอัตราส่วนที่อยู่ในลาดับเดียวกัน 3. หาค่าตัวแปร โดยใช้หลักการคูณ หลักการหาร หรือ การคูณไขว้ home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 11. 11. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง อัตราส่วนของจานวนนักเรียนชายต่อจานวนนักเรียนหญิง ของโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็น 7: 9 ถ้าโรงเรียนมีนักเรียนชาย 210 คน จงหาจานวนนักเรียนหญิง สิงทีโ่ จทย์บอก อัตราส่วนของจานวนนักเรียนชายต่อจานวน ่ นักเรียนหญิงเป็น 7 : 9 และโรงเรียนมีนักเรียนชาย 210 คน สิงทีโ่ จทย์ตองการทราบ จานวนนักเรียนหญิง ่ ้ กาหนดจานวนที่ตองการทราบให้เป็นตัวแปร x ้ เขียนสัดส่วนได้คือ (อัตราส่วนจานวนนักเรียนหญิงต่อจานวนนักเรียนชาย) home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 12. 12. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง x 9  210 7 9  210 x 7 x  270 ดังนั้น จานวนนักเรียนหญิง เป็น 270 คน home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 13. 13. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง ในการแข่งขันวอลเล่ย์บอลของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มี อัตราส่วนจานวนครั้งที่ชนะต่อ จานวนครั้งที่แพ้ เป็น 3 : 5 ถ้าทีมวอลเล่ย์บอลนี้เข้าแข่งขันชนะ 15 ครั้ง โดยไม่มีการเสมอ จงหาว่าทีมวอลเล่ย์บอลเข้าแข่งขันทั้งหมดกี่ครั้ง สิงทีโ่ จทย์บอก อัตราส่วนจานวนครั้งที่ชนะต่อ จานวนครั้งที่แพ้ ่ เป็น 3 : 5 และ จานวนครั้งที่ชนะ 15 ครั้ง สิงทีโ่ จทย์ตองการทราบ จานวนครั้งที่ทีมวอลเล่ย์บอล ่ ้ เข้าแข่งขันทั้งหมด home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 14. 14. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แนวคิด อัตราส่วนจานวนครั้งที่ชนะ ต่อ จานวนครั้งที่แพ้ เป็น 3 : 5 อัตราส่วนจานวนครั้งที่ชนะ ต่อ จานวนครั้งที่ เข้าแข่งขันทั้งหมดเป็น 3 : 8 ทีมวอลเลย์บอลนี้แข่งขันชนะ 15 ครั้ง กาหนดจานวนที่ตองการทราบให้เป็นตัวแปร x ้ เขียนสัดส่วนได้คือ (อัตราส่วนของจานวนครั้งที่แข่งต่อจานวนครั้งที่ชนะ) x 8  15 3 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 15. 15. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง 8  15 x 3 x  40 ดังนั้น จานวนครั้งที่ทีมวอลเลย์บอลเข้าแข่งขัน เป็น 40 ครั้ง home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 16. 16. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ตัวอย่าง แบ่งลวด เป็น 2 ส่วน โดยใช้อัตราส่วน 2 : 5 ถ้าลวดเส้นสั้นยาว 6 เซนติเมตร แล้วลวดทั้งสองเส้นยาวเท่าไร สิงทีโ่ จทย์บอก อัตราส่วนลวดเส้นสั้นต่อลวดเส้นยาว เป็น 2 : 5 ่ และ ลวดเส้นสั้นยาว 6 เซนติเมตร สิงทีโ่ จทย์ตองการทราบ ความยาวของลวดทั้งสองเส้น ่ ้ แนวคิด อัตราส่วนลวดเส้นสันต่อลวดเส้นยาว เป็น 2 : 5 ้ อัตราส่วนความยาวลวดทั้งสองเส้น ต่อ ความยาวลวดเส้นสั้น เป็น 7 : 2 home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 17. 17. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง กาหนดจานวนที่ตองการทราบให้เป็นตัวแปร m ้ เขียนสัดส่วนได้คือ (อัตราส่วนความยาวลวดทั้งสองเส้นต่อความยาวลวดเส้นสั้น) m 7  6 2 76 m  21 2 ดังนั้น ความยาวลวดทั้งสองเส้น เป็น 21 เซนติเมตร home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา
 18. 18. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง แบบฝึกหัดที่ 15 ให้หาคาตอบจากโจทย์ปญหาต่อไปนี้ ั 1) รถยนต์ 8 คัน แต่ละคันบรรทุกนักเรียนได้จานวนเท่ากันเป็น จานวน 520 คน ถ้ามีนักเรียน 325 คน จะต้องใช้รถกี่คัน 2) ร้านค้าแห่งหนึ่งติดราคาปลากระป๋อง 3 กระป๋อง 25 บาท ผึ้งมีเงิน 100 บาท จะซื้อปลากระป๋องได้กี่กระป๋อง 3) พื้นห้องนอนมีพื้นที่ 20 ตารางเมตร จะใช้กระเบืองปูพื้นทั้งหมด ้ 80 แผ่น ถ้าห้องนอนมีพื้นที่ 15 ตารางเมตร จะใช้กระเบื้องปูพื้นกี่แผ่น home back nextโดย นางจารุวรรณ นวลพรหม โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

×