คำำอธิบำยรำยวิชำ

รหัสวิชำ ค 31101
รำยวิชำคณิ ตศำสตร์
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์               เวลำ  ...
การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพ
    ความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด

    รหัสตัวชีวัด
  ...
วัด                 )  น
             •
1  เซต     ค 4.1 ม    เซตและ       ...
ม 4/2     จำานวนจริง
                   •
            ค 1.2       การบวก
    ...
ม 4/1 ,  ที่มี      คมนาคม
ค 1.3   เลขชี้กำาลัง
ม 4/1   เป็น
ค 6.1   จำานวนตรรก
ม.4/1 ค ยะและ
6.1    จำานวน...
กรณฑ์ และ
              จำานวนจริงที่
              อยู่ในรูปเลข
            ยกกำาลั...
และนิรนัยได้
4. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล    2 ٢ 1  4  ٣  12
หรือไม่ โดยใช้แผนภาพแทนเซต
5. แสดงความสัมพันธ์ข...
จำานวนจริงในรูปกรณฑ์
12. หาค่าประมาณของจำานวนที่อยู่ในรูป  2 2 -    ٣  7
กรณฑ์และจำานวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำาลัง
โดย...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

คำอธิบายรายวิชาค31101

2,917 views
2,834 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,917
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำอธิบายรายวิชาค31101

 1. 1. คำำอธิบำยรำยวิชำ รหัสวิชำ ค 31101 รำยวิชำคณิ ตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิ ตศำสตร์ เวลำ 60 ชั่วโมง จำำนวน 1.5 หนุ วยกิต ชันมัธยมศึกษำปี ท่ี 4 ้ ภำคเรียนท่ี 1 ศึกษาความรู้พื้นฐานเบื้องต้น ฝึกทักษะการคิดคำา นวณ การ ให้เหตุผล และการ แก้ปัญหาในสาระต่อไปนี้ เซต เซต การดำาเนินการของเซต แผนภาพเวน – ออยเลอ ร์ และการแก้ปัญหา กำรใหูเหต่ผล การให้เหตุผลแบบอุปนัยและนิรนัย การอ้าง เหตุผล จำำนวนจริง จำานวนจริง สมบัตของจำานวนจริง สมการกำาลัง ิ สองตัวแปรเดียว อสมการตัวแปรเดียว ค่าสัมบูรณ์ เลขยกกำำลังท่ีมีเลขชีกำำลังเป็ นจำำนวนตรรกยะ เลขยกกำาลังที่ ้ มีเลขชี้กำาลังเป็นจำานวนตรรกยะ รากที่ n ของจำานวนจริง โดยจัดประสบการณ์หรือสร้างสถานการณ์ที่ใกล้ตัวให้ผู้ เรียนได้ศึกษาค้นคว้าโดยปฏิบัติจริง ทดลอง สรุป รายงาน เพื่อพัฒนา ทักษะ/กระบวนการในการคิดคำานวณ การแก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ และนำาประสบการณ์ด้านความรู้ ความคิด ทักษะกระบวนการที่ได้ไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และใช้ใน ชีวิตประจำาวันอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งเห็นคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ สามารถ ทำางานอย่างเป็นระบบระเบียบ รอบคอบ มีความรับผิดชอบ มี วิจารณญาณและเชื่อมั่นในตนเอง
 2. 2. การวัดและประเมินผล ใช้วิธีการหลากหลายตามสภาพ ความเป็นจริงของเนื้อหา และทักษะที่ต้องการวัด รหัสตัวชีวัด ้ ค 1.1 ม.4/1 ค 1.1 ม.4/2 ค 1.1 ม .4/3 ค 1.2 ม.4/1 ค 1.3 ม .4/1 ค 1.4 ม.4 /1 ค 4.1 ม.4/1 ค 4.1 ม.4/2 ค 4.2 ม .4/2 ค 4.2 ม.4/3 ค 6.1 ม.4/1 ค 6.1 ม.4/2 ค 6.1 ม.4/3 ค 6.1 ม.4/4 ค 6.1 ม.4/5 ค 6.1 ม.4/6 โครงสรูำงรำยวิชำ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค 31101 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 หนุ ว ช่ ือหนุ วย มำตรฐำน สำระกำร สำระกำร จำำนวน นำ ้ ำ ยท่ี กำรเรียนรู้ กำรเรียน เรียนรู้แกน เรียนรู้ทูองถ่ิน เวลำ หนั ก รู้ / ตัวชี้ กลำง (ชั่วโมง คะแน
 3. 3. วัด ) น • 1 เซต ค 4.1 ม เซตและ - 18 30 .4/1 การดำาเนิน ค 4.2 การของเซต • ม.4/1 แผนภาพ ค 6.1 เวนน์-ออย ม.4/1 ค เลอร์ • 6.1 เซตและ ม.4/2 ค การดำาเนิน 6.1 การของเซต • ม.4/3 ค แผนภาพ 6.1 เวนน์-ออย ม.4/4 ค เลอร์ 6.1 ม.4/5 ค 6.1 ม.4/6 • • 2 การให้ ค 4.1 ม การให้ สภาพ 12 20 เหตุผล 4/2 เหตุผลแบบ ปัญหาและ ค 4.2 อุปนัยและ เหตุการณ์ ม 4/2 นิรนัย สำาคัญใน • ค 6.1 ม การให้ ชุมชน 4/3 เหตุผล • 3 จำานวนจริ ค 1.1 ม จำานวนจริง - 16 30 • ง 4/1 ค่าสัมบูรณ์ ค 1.1 ของ
 4. 4. ม 4/2 จำานวนจริง • ค 1.2 การบวก ม 4/1 การลบ การ ค 1.4 คูณและการ ม 4/1 หาร ค 4.2 จำานวนจริง • ม 4/3 สมการและ ค 6.1 อสมการ ม.4/1 ค ตัวแปรเดียว 6.1 ดีกรีไม่เกิน ม.4/2 ค สอง 6.1 ม.4/3 ค 6.1 ม.4/4 ค 6.1 ม.4/5 ค 6.1 ม.4/6 หนุ ว ช่ ือหนุ วย มำตรฐำน สำระกำร สำระกำร จำำนวน นำ ้ ำ ยท่ี กำรเรียนรู้ กำรเรียน เรียนรู้แกน เรียนรู้ทูองถ่ิน เวลำ หนั ก รู้ / ตัวชี้ กลำง (ชั่วโมง คะแน วัด ) น • • 4 เลขยก ค 1.1 จำานวนจริง ประชากร 14 20 • กำาลัง ม 4/3 , ที่อยู่ในรูป การศึกษา • ค 1.2 เลขยกกำาลัง การ
 5. 5. ม 4/1 , ที่มี คมนาคม ค 1.3 เลขชี้กำาลัง ม 4/1 เป็น ค 6.1 จำานวนตรรก ม.4/1 ค ยะและ 6.1 จำานวนจริงที่ ม.4/2 ค อยู่ในรูป 6.1 กรณฑ์ • ม.4/3 ค การบวก 6.1 การลบ การ ม.4/4 ค คูณ และการ 6.1 หาร ม.4/5 ค จำานวนจริงที่ 6.1 อยู่ในรูปเลข ม.4/6 ยกกำาลังที่มี เลขชี้กำาลัง เป็น จำานวนตรรก ยะและ จำานวนจริงที่ อยู่ในรูป กรณฑ์ • ค่า ประมาณของ จำานวนจริงที่ อยู่ในรูป
 6. 6. กรณฑ์ และ จำานวนจริงที่ อยู่ในรูปเลข ยกกำาลัง รวมตลอดภำคเรียน 60 100 มำตรฐำน/ตัวชีวัด/ผลกำรเรียนรู้รำยภำค/คะแนนกำรประเมินผล ้ รำยวิชำ คณิ ตศำสตร์ รหัสวิชำ ค 31101 ระดับชันมัธยมศึกษำปี ้ ท่ี 4 หนุ วยกำรเรียนรู้ท่ี/ผลกำรเรียนรู้ K P A กลำง ปลำย รว ภำค ภำค ม 1. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเซต ٤ 1 - 4 ٢ 11 สามารถหายูเนียน อินเตอร์เซกชัน คอม พลีเมนต์ และผลต่างของเซต 2. เขียนแผนภาพแทนเซตและนำาไปใช้ 3 2 - 4 ٢ 11 ในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการหาสมาชิก ของเซตได้ 3. เข้าใจและใช้การให้เหตุผลแบบอุปนัย ١ 3 1 4 ٤ 13
 7. 7. และนิรนัยได้ 4. บอกได้ว่าการอ้างเหตุผลสมเหตุสมผล 2 ٢ 1 4 ٣ 12 หรือไม่ โดยใช้แผนภาพแทนเซต 5. แสดงความสัมพันธ์ของจำานวนต่างๆ 2 3 - 4 ١ 10 ในระบบจำานวนจริงได้ 6. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่เกิด 1 2 - ١ 4 จากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำานวนจริง 7. เข้าใจสมบัติของจำานวนจริงที่เกี่ยวกับ 1 2 - ١ 4 การบวก การคูณ การเท่ากันและการไม่ เท่ากัน และนำาไปใช้ได้ 8. แก้สมการและอสมการตัวแปรเดียวดีกรี 2 1 1 ٤ 8 ไม่เกินสองได้ 9. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับค่าสัมบูรณ์ 2 1 - ٣ 6 ของจำานวนจริงและหาค่าสัมบูรณ์ของ จำานวนจริงได้ 10. มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับ 2 2 - ٣ 7 จำานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำาลังที่มี เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนตรรกยะและ จำานวนจริงในรูปกรณฑ์ 11. เข้าใจความหมายและหาผลลัพธ์ที่ 2 1 1 ٣ 7 เกิดจากการบวก การลบ การคูณ การหาร จำานวนจริงที่อยู่ในรูปเลขยกกำาลังที่มี เลขชี้กำาลังเป็นจำานวนตรรกยะและ
 8. 8. จำานวนจริงในรูปกรณฑ์ 12. หาค่าประมาณของจำานวนที่อยู่ในรูป 2 2 - ٣ 7 กรณฑ์และจำานวนที่อยู่ในรูปเลขยกกำาลัง โดยใช้วิธีการคำานวณที่เหมาะสม รวม ٢ 2 4 20 ٣٠ 10 4 2 0

×