Civ City

2,190 views

Published on

Civcity Rome Guide

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,190
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Civ City

 1. 1. Nieoficjalny poradnik GRY-OnLine do gry CivCity Rome autor: Rafa „Madraf” Madajczak (c) 2002 GRY-OnLine sp. z o.o. Prawa do u ytych w tej publikacji tytu ów, nazw w asnych, zdj , znaków towarowych i handlowych, itp. nale do ich prawowitych w a cicieli.
 2. 2. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine SPIS TRE CI Wprowadzenie ................................................................................................................. 3 Kampania cywilna ............................................................................................................ 7 Misja 1. Lavinium.......................................................................................................... 7 Misja 2. Lavinium.......................................................................................................... 8 Misja 3. Lavinium.......................................................................................................... 9 Misja 4. Capena .......................................................................................................... 10 Misja 5. Capena .......................................................................................................... 11 Misja 6. Tarentum....................................................................................................... 12 Misja 7. Tarentum....................................................................................................... 13 Misja 8. Massilia ......................................................................................................... 14 Misja 9. Massilia ......................................................................................................... 15 Misja 10. Creta............................................................................................................ 16 Misja 11. Creta............................................................................................................ 17 Misja 12. Ctesiphon .................................................................................................... 18 Misja 13. Ctesiphon .................................................................................................... 19 Misja 14. Londinium ................................................................................................... 20 Wprowadzenie ............................................................................................................... 22 Misja 1. Cyrene ........................................................................................................... 23 Misja 2. Mediolanum ................................................................................................... 24 Misja 3. Saguntum ...................................................................................................... 25 Misja 4. Pelusium........................................................................................................ 26 Misja 5. Colonia .......................................................................................................... 27 Misja 6. Colonia .......................................................................................................... 28 Wydawnictwo GRY-OnLine sp. z o.o. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków tel.(+48 12) 626 12 50, fax.(+48 12) 626 12 70 (c) 2002-2006 GRY-OnLine sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrze one. Nieautoryzowane rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione bez pisemnego zezwolenia GRY-OnLine sp. z o.o. Dodatkowe informacje na temat opisywanej w tej publikacji gry znajdziecie na stronach serwisu GRY-OnLine. www.gry-online.pl Strona: 2
 3. 3. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Wprowadzenie Oto kompletny poradnik do symulatora budowania miasta – CivCity: Rome. Na pocz tek warto rzuci okiem na gar uwag praktycznych. Strona: 3
 4. 4. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Zanim zaczniemy Kluczowe dla sukcesu miasta jest zapewnie mu jak najwi kszych wp ywów pieni dzy. W grze nie mamy bezpo redniego wp ywu na wysoko podatków (patrz ni ej: Jeszcze o podatkach) – ale wp yw bezpo redni mamy ju na g ówn cz wydatków miasta, czyli wysoko pensji (Wages). Im wi cej zedrzemy z naszych mieszka ców, tym wi cej zostanie w kasie miasta. Dodatkowym ród em dochodów jest tak e handel, ale spe nia on rol raczej drugorz dn . Tu przyda nam si rzut oka na tabel , za pomoc której ustalamy pensje. Zapami taj tej ekran. B dziesz tu cz sto zagl da . Umieszczony najwy ej suwak Wages pozwala na ustalenie dziesi ciu stopni-poziomów wynagradzania za prac w naszym mie cie. Oczywi cie nie mo emy od pocz tku ustali g odowych pensji, bo musimy troszczy si o ca o ciowy wska nik City Hapiness (Overall). Je li b dzie dodatni, nowi osadnicy b d przybywa do miasta. Je li osi gnie poziom poni ej zera, miasto zacznie si wyludnia i nici z planów ekspansji. Gra wylicza CH bardzo matematycznie – sumuje po prostu widoczne powy ej dziesi wska ników. Od gracza b dzie zale e , jak strategi uszcz liwiania mieszka ców obierze. Majstrowanie przy CH sprowadza si w a ciwie do tego, aby zrównowa y furi obywateli z powodu niskich pensji. :) Poni ej znajduje si omówienie ka dego ze wska ników wraz z autorsk rekomendacj . Wages – poziom wynagrodze . Utrzymywa najni szy mo liwy. Rations – poziom racji ywno ciowych. Przy dobrej produkcji rolniczej mo na spokojnie zwi ksza . Wska nik nie pozwala si w praktyce jednak zbyt mocno manipulowa , bo jedzenia cz sto brakuje w naszych spichlerzach (Granary) z powodu braku miejsca na zajmuj ce du powierzchni farmy mi sne (Goat Farm). Rekomendacja: zwi kszy o jeden. Strona: 4
 5. 5. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Work Time – czas pracy. Bardzo krótki, mimo uszcz liwienia ludu, zahamuje ogóln produkcj . Rekomendacja: zmniejszy o jeden. Civilization (ikona wie ca laurowego w lewym górnym rogu) – zadowolenie z poziomu rozwoju cywilizacyjnego. To pozwala ludziom mydli oczy. :) Bardzo atwo daje si wy rubowa do poziomu +5. Wp ywaj na niego cztery g ówne czynniki: Entertainment (liczba tawern, wyst pów muzycznych itp.), Religion (liczba wi ty po wi conych ró nym rzymskim bogom), Civil Services (zale ne od sieci dróg, dost pu do opieki lekarskiej itp.) oraz Splendor (zale ny od liczby miejskich ozdób). W zale no ci od misji i liczby dost pnych budynków stosunkowo najtrudniej dba jest o Entertainment i Civil Services. Naj atwiej nabija punkty w Religion i Splendor. Tu CivCity daj si cz sto wyprowadza dos ownie w pole. Otó niewa ne, gdzie postawimy ozdoby lub wi tynie i czy ktokolwiek b dzie je odwiedza , gra i tak nam je zaliczy. Jak na za czonym obrazku. Oczywi cie zach cam do bardziej estetycznego rozmieszczania ozdób. Rekomendacja: rubowa maksymalnie i nieustannie monitorowa , bo z czasem wymagania co do poziomu cywilizacyjnego rosn . Nikt tu nigdy nie przyjdzie, ale to nie ma znaczenia. City Foundation – krótkotrwa a euforia z powodu za o enia miasta. Niezale na od gracza. Praktycznie bez znaczenia. Unemployment – bezrobocie. Warto zale na od liczby obywateli bez zaj cia (Vagrants). Zatrudnij ich do czegokolwiek, ale z g ow – na przyk ad w Tunic Shop (koszt wybudowania: zero) lub przy produkcji towarów na handel. Rekomendacja: wymaga du o pracy od gracza. Mo na sobie darowa . Housed Workers – zakwaterowanie robotników. Wa niejsze i po yteczniejsze od warto ci Unemployment. Warto stawia i kwaterowa ludzi od razu, jak tylko damy im prac . Strona: 5
 6. 6. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Zakwaterowany robotnik daje dodatkow korzy – p aci podatki. Rekomendacja: kwaterowa wszystkich. Wonders – zadowolenie z cudów wiata stoj cych w mie cie. Cud b dzie dost pny dopiero po wynalezieniu odpowiedniej technologii, ale warto. Rekomendacja: stawia . External Events – wp yw wydarze zewn trznych, jak na przyk ad gró b Atylli. Okresowo pojawiaj si takie zdarzenia, które mog CH szkodzi jak i j zwi ksza . Efekty stopniowo i do szybko si wyczerpuj , nie nale y si wi c tymi przejmowa . Rekomendacja: Je li nast pi wydarzenie pozytywne (+10 do CH na pocz tku), mo emy to b yskawicznie wykorzysta maksymalnie obni aj c pensje. Trzeba ten wska nik cz sto monitorowa , by dostosowywa dokr canie p acowej ruby do wygasaj cych efektów zdarzenia zewn trznego. Research – zadowolenie z poziomu rozwoju technologicznego i bada . Pojawia si stopniowo w czasie gry wraz z wyczerpywaniem drzewa rozwoju. Rekomendacja: research ma trwa nieprzerwanie, poczynaj c od tanich i wp ywaj cych na tempo rozwoju: Alphabet, Basic Education oraz zwi kszaj cych wp ywy z podatków: Mathematics, Coinage i Banking. Trudno z braku funduszy i miejsca w mie cie dba o wszystkie wymienione wy ej wska niki, zale y to g ównie od preferencji gracza. Bezwgl dnie rekomenduj rozwój: Civilization oraz Housed Workers. Jeszcze o podatkach Na wysoko daniny, jak ci gamy z mieszka ców (nasze g ówne ród o dochodów), wp ywa to, w jakich domach mieszkaj . Z najgorszego domostwa (Shack) dostajemy 2 denary miesi cznie, z najlepszego (Palace) 135. Warto wi c nieustannie dba o rozwój domostw! Bo to podatki (wraz z handlem) sprawi , e b dziemy na plusie. Dwie uwagi na koniec Pierwsza: Uwa nie ws uchuj si w komentarze swojego asystenta: to on ci poinformuje, e spada poziom CH, e nale y wybudowa Butcher Shop, je li w a nie postawi e Goat Farm, e w ko cu trzeba wybudowa spichlerz (Granary) lub magazyn, bo na szcz cie, wszystkie obecne p kaj w szwach. Druga: Nie wahaj si przekracza bud etu na pocz tku. Rzym pospieszy ci z co najmniej jedn po yczk (ilo okre lona we wprowadzeniu do misji oraz na ekranie gry), je li s u y to rozwojowi domostw. Czyli: nie stawiaj 20 obozowisk drwali, je li mieszka cy potrzebuj akurat sklepów z tunikami. Strona: 6
 7. 7. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Kampania cywilna M i s j a 1 . L a v i n i u m Cel: Zebra 10 Stone. Wybuduj 3 Stone Camp i przyspiesz up yw czasu. Stone Camp w trzech egzemplarzach. To zapewni pomy lno we wszystkich misjach w Lavinium. Strona: 7
 8. 8. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 2 . L a v i n i u m Cele: Zebra 30 Stone. Wyprodukowa 50 Meat. Dzia amy w znanym ju nam Lavinium. Dobudowujemy dwie farmy (Goat Farm) plus dwa zak ady rze ników (Butcher Shop). W razie potrzeby przyspieszamy up yw czasu. Proponowany uk ad zabudowania Lavinium. Strona: 8
 9. 9. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 3 . L a v i n i u m Cele: Zebra 50 Stone. Rozwin 5 domostw do poziomu Large Hut. Nie trudzimy si zbieraniem kamienia, bo to nie le ju w Lavinium idzie. Pojawia si za to pierwsze zadanie zwi zane z rozwojem domostw. Odbywa si to w ca ej grze wed ug prostej zasady: w zasi gu domostwa powinien znale si zak ad, który zaspokaja wy wietlane w oknie informacyjnym tego domostwa potrzeby. Zasi g okre la zielone ko o pojawiaj ce si po klikni ciu na domostwo. Je li wy wietlane potrzeby zostan zaspokojone, nast puje udoskonalenie domostwa i podatki p yn szerszym strumieniem. Droga awansu, a wi c lista potrzeb prostego sza asu (Shack) w drodze do Large Hut wygl da nast puj co: Well, Butcher Shop oraz Tunic Shop. W dalszej cz ci poradnika rozwój nie b dzie tak szczegó owo rozpisany, poniewa wszystko jest niezwykle jasno i krok po kroku pokazane w prawym rogu okna informacyjnego domu(patrz ni ej). Oto zasi g pojedynczego domostwa wraz z oknem informacyjnym. Jak wida , mieszka cy potrzebuj tunik z Tunic Shop. Uwaga! W tej misji robotników w Stone Camp b d atakowa dzikie zwierz ta. Spraw za atwi postawienie dwóch Watch Tower w pobli u. Strona: 9
 10. 10. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 4 . C a p e n a Cele: Wyprodukowa 10 Olive Oil. Rozwin 5 domostw do poziomu Small Hovel. Rozwijamy domostwa wed ug schematu z misji 3. Do produkcji oliwy z oliwek potrzeba b dzie dwóch Olive Farms i zak adów przetwórstwa oliwy (Olive Press). Zauwa , e zak ady tak jak i domostwa maj wielki, ale mimo wszystko ograniczony zasi g. Po klikni ciu na zak ad farmy i magazyny w jego zasi gu pod wietlone b d na ó to. Zasi g zak adu Olive Press. Na szcz cie dla nas i zak adu gaje oliwkowe s pod wietlone. Uwaga! W okolicy szalej po ary. Wybudowanie kliku Fire Watch i studni (Well) na obrze ach miasta za atwi spraw . Strona: 10
 11. 11. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 5 . C a p e n a Cele: Doprowadzi do 3 ceremonii lubnych (Weddings). Rozwin 5 domostw do poziomu Medium Hovel. luby maj miejsce w wi tyniach. :) Wybuduj jedn . Pami taj, eby by a w zasi gu twoich domostw, które rozwijasz wed ug znanego schematu. Widok na wi tyni . Tu dojdzie do poga skich lubów. Strona: 11
 12. 12. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 6 . T a r e n t u m Cele: Rozwin 6 domostw do poziomu Large Hovel. Sprzeda 50 Stone. Sprzeda 60 Wine. Jak zbiera kamie , ju wiemy. Do produkcji wina (Wine) b dzie potrzeba, wed ug produkcyjnego schematu w rolnictwie (plantacja plus zak ad przetwórczy), Grape Farm i Winery. Wybuduj po dwa obiekty ka dego rodzaju. Tyle produkcja – eby to teraz sprzeda , trzeba wybudowa dwie placówki handlowe (Trade Market), po jednym do ka dego ze sprzedawanych surowców. Jednak potrzeba b dzie i trzeciej – do sprowadzenia zbo a (Wheat), z którego po przemieleniu w m ynie (Mill), piekarz (w Bakery) zrobi chleb, konieczny dla osi gni cia przez twoje domostwa poziomu Large Hovel. W tej misji wyj tkowo droga handlowa do Rzymu jest ju wytyczona, w kolejnych najcz ciej sfinansowa jej budow trzeba b dzie z w asnej kieszeni. Oto jeden z celów misji: Large Hovel w ca ej okaza o ci. Strona: 12
 13. 13. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 7 . T a r e n t u m Cele: Doprowadzi do 12 miejskich k pieli (Baths taken). Rozwin 8 domostw do poziomu Small Insula. Pierwsza cz zadania, czyli tuzin k pieli jest za atwiana przez wybudowanie a ni (Bathhouse). Domostwa rozwijamy wed ug schematu. Na tym etapie zaawansowania trzeba ju baczy na ustawienie budynków zaspokajaj cych potrzeby mieszka ców. Je li w zadaniach misji mamy: rozwin osiem domostw, to stwórzmy ma e osiedle o miu domostw i obudowujmy je warsztatami, eby ka dy z nich znajdowa si w zasi gu rozwijanych domostw. Co prawda domy mo na dowolnie przenosi z miejsca na miejsce w razie potrzeby, ale eby zaoszcz dzi sobie wysi ku, warto planowa z wyprzedzeniem. Trzeba te zwróci uwag , e pojawiaj ca si nad domem co par sekund zielona strza ka sygnalizuj ca awans, oznacza, e zlokalizowa ulepszone domostwo trzeba b dzie r cznie. Uwaga! Small Insula b dzie potrzebowa wody z kranu (Piped Water), któr zapewni jej akwedukt (Aqueduct) oraz przylegaj cy do niego zbiornik (Cistern). Dlatego ostro nie z zabudow brzegów rzeki. W razie problemów – wyburzamy miejsca pracy i przenosimy zalegaj ce domostwa. Po zako czeniu tej misji pojawia si alternatywna kampania wojskowa, o której poradnik traktuje oddzielnie. Zalecam uko czenie najpierw kampanii cywilnej, a ze zdobyt wiedz z atwo ci rozwalisz wrogów. Taki scenariusz zak ada te ten poradnik. Je li zdecydujesz si i drog walki od razu, proponuj doczyta poradnik do kampanii cywilnej do ko ca. Znajduj si tu niezb dne równie w czasie wojny wskazówki. R czne ustawianie domu w t( )oku. Strona: 13
 14. 14. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 8 . M a s s i l i a Cele: Zebra 20000 denarów (Denarii). Zdoby 50 punktów Imperium (Empire Points). Misja w Massilii nie powinna nastr cza wielu problemów. Zebranie 20000 denarów przy stosowaniu si do wskazówek z cz ci „Zanim zaczniemy” oraz „Jeszcze o podatkach” b dzie spacerkiem. Dochody miasta przyspieszy te sprzeda (znów drog morsk ) wydobywanego przez robotników (w Marble Quarry) marmuru (Marble). W tym celu nale y wybudowa na brzegu morza stoczni (Large Boatyard) oraz dok handlowy (Trade Dock), który funkcjonuje tak jak znany ju z poprzednich misji Trade Market. Trudniejszym zadaniem b d ju owe punkty Imperium. Zdobywa si je spe niaj c yczenia rzymskiego Senatu (uwaga: wyznaczaj deadline). A Senat potrzebuje zbo a, du o zbo a (Wheat, lots of Wheat :) ). Jako, e nie mo emy go w Massilii zasadzi , konieczne b dzie sprowadzenie go drog morsk . Wystarcz dwa doki handlowe. Dla najlepszej wydajno ci portowych tragarzy najlepiej ustawi wielko zamówie na 50 jednostek na dok. Uwaga: Realizowa zamówienia Senatu musimy r cznie klikaj c ikon zaprz gni tego wozu z poziomu tego ekranu: Zestaw da od Senatu. Za zrealizowanie zamówienia 5 punktów Imperium, za zawalenie a minus 10. Uwaga na dzikie zwierz ta atakuj ce kamieniarzy. Strona: 14
 15. 15. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 9 . M a s s i l i a Cele: Doprowadzi poziom City Civilization do 30. Rozwin 10 domostw do poziomu Large Insula. Zostajemy w Massilii, któr w asnymi r koma stawiali my. City Civilization nabijamy wed ug wskazówek z cz ci „Zanim zaczniemy” tego poradnika. Rozwój domostw wed ug schematu. Dzielnica domostw Large Insula, cel misji. W prawym górnym rogu Wielka Latarnia, jeden z cudów w CivCity: Rome. Strona: 15
 16. 16. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 0 . C r e t a Cele: Osi gn poziom populacji: 10000. Rozwin 3 domostwa do poziomu Small Domus. To pierwsza misja, w której domostwa osi gn wielkogabarytowe rozmiary jako Small Domus. Do ich rozwoju przydadz si wskazówki co do budowy domów z misji 7. Zwró uwag , e Small Domus wymaga wi kszej powierzchni, ale ma równie odpowiednio wi kszy zasi g. Ró nic rozmiarów Small Domus i Small Insula pokazuje poni szy screenshot. Trzeba o tym pami ta projektuj c miasto. Jako, e kolejna misja b dzie si rozgrywa w tym samym mie cie(zadanie: 5 Medium Domus), warto zaprojektowa osiedle z pi cioma domostwami o du ej powierzchni. Ró nica rozmiarów, któr od tej misji trzeba ju bra pod uwag . Poziom populacji „osi gnie si sam” w toku normalnego rozwoju miasta. Po ywienie zapewni miastu rybacy (Fishing Jetty), którzy do wyp yni cia w morze b d potrzebowa Small Boatyard. Ryby spreparuje do spo ycia „rybny” odpowiednik Butcher Shop, czyli Fishmongers Shop. W ci gu gry na Krecie mog zdarzy si trz sienia ziemi niszcz c budynki w pobli u wzgórz. Gruzy usuwa si tak jak i budynki. Na ich miejsce budujemy to, co nam zburzono. Strona: 16
 17. 17. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 1 . C r e t a Cele: Osi gn poziom populacji: 15000. Doprowadzi poziom City Civilization do 55. Rozwin 5 domostw do poziomu Medium Domus. Je li dobrze rozegramy misj 10, ta b dzie spacerkiem. Pi razy Medium Domus z pi ciu przygotowanych w poprzedniej misji Small Domus b dzie formalno ci . Niewygórowany poziom populacji powinien si nabi równie misj wcze niej. Je li tu pojawi si problemy, wybuduj po prostu wi cej zak adów rzemie lniczych lub zatrudniaj c wielu obywateli Musician School.. Poziom City Civilization przy zachowaniu wy o onych na pocz tku poradnika zasad osi gniemy równie atwo – warto zachowa miejsce na dwa dost pne w tej misji cuda architektury: znan ju Wielk Latarni oraz Wielk Bibliotek (Great Library). Cuda w s u bie Rzymu, dzi ki nim wygramy misj . Uwaga ci gle na mo liwe trz sienia ziemi. Strona: 17
 18. 18. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 2 . C t e s i p h o n Cele: Osi gn poziom populacji: 8000. Rozwin 8 domostw do poziomu Medium Hovel. Misja z pozoru bardzo atwa, w praktyce: atwa. Utrudnieniem jest postawiony w misji czas do wykonania postawionych przez naszych mocodawców zada – to 140 miesi cy. Ukrytym haczykiem jest fakt, e b dziemy musieli sprowadza oliwki przy u yciu Trade Market. eby jednak kupiec ruszy w drog , musimy wybudowa most, najlepiej we wskazanym miejscu. O, taki: Most do sukcesu. T dy pop yn oliwki. Dla zwi kszenia populacji warto rozbudowywa zak ady rzemie lnicze i farmy, wietnie do tego celu nada si chocia by Wood Camp. Czasu b dzie a nadto. Strona: 18
 19. 19. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 3 . C t e s i p h o n Cele: Przeprowadzi 4 wy cigi rydwanów (Chariot Races). Doprowadzi poziom City Civilization do 70. Zebra 200 jednostek zbo a (Wheat). Jeste my nadal w Ctesuphonie. Warto troszczy si o City Civilization od samego pocz tku, zaczynaj c od ogrodów i wi ty . Poziom rozwoju cywilizacyjnego podbij nam równie wy cigi rydwanów, które same w sobie s celem misji. Wy cigi odbywaj si w Cyrku (Circus), jednej z najwi kszych budowli w grze, warto wi c wygospodarowa dla niej miejsce. Taki cyrk b dzie w tej misji niezb dny. Wy cigi rydwanów b d potrzebowa rozbudowanej infrastruktury: trenera koni (Horse Trainer), rydwaniarza (Chariot Maker) oraz, uwaga, dwóch trenerów wo niców (Charioteer Trainer). Wobec wysokich wymaga co do rozwoju cywilizacyjnego warto zainteresowa si równie amfiteatrami (Small i Large Amphitheater) – pami taj o ich infrastrukturze! Poziom wymagany zbo a za atwi farmy (Wheat Farm) tak du o, jak tylko si pomie ci. Nie musisz martwi si tu szlakami handlowymi, po zbo e przyjedzie bezp atny transport. Monitoruj na g ównym ekranie gry, czy poziom produkcji zbo a wzrasta. W razie zastoju dobuduj farmy. Warto farmy stawia na samym pocz tku misji, zanim nasze w asne, rozbudowuj ce si miasto zacznie zbo e z pomoc piekarzy przejada . Strona: 19
 20. 20. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 4 . L o n d i n i u m Cele: Osi gn poziom populacji: 20000. Doprowadzi poziom City Civilization do 95. Rozwin 5 domostw do poziomu Palace. Oto misja-zwie czenie kampanii cywilnej. W jej trakcie trzeba b dzie wszystko czego si wcze niej nauczy e . Naj atwiejszy b dzie poziom populacji. Nie takie rzeczy ju podczas tej kampanii robili my. Poziom cywilizacji nabijaj od pocz tku – pe en sukces b dzie wymaga doprowadzenia cywilizacji do maksimum, uwa aj, eby nie stawia budowli nieprzydatnych, mamy ma o miejsca. Gdy si zagalopujesz, nie wahaj si przed wyburzaniem. Najtrudniejszym zadaniem pozostaje w Londinium rozwój domostw. Palace to najwy sze stadium rozwoju w CivCity: Rome, b dzie wymaga wszelkich wiadcze , jakie oferuje miasto. Spójrzmy: Pa ac i jego pa acowe potrzeby. Wszystkie. Zaspakajanie potrzeb mieszka ców pa acu odbywa si wed ug znanego ju schematu – po kolei i metodycznie, gra prowadzi tu za r k . Problemem b d zwi kszaj ce si rozmiary budynków po drodze do Palace. Jedno stadium, Small Domus, ju znasz, kolejnym, wi kszym b dzie Villa, Palace poch onie jeszcze wi cej powierzchni. O tak: Strona: 20
 21. 21. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Od lewej: Shack (u do u), Small Domus (u góry), Villa, Large Insula i Palace. Bez paniki: w razie zatoru i braku miejsca, w ruch niech idzie wyburzanie oraz relokacja mniej rozwini tych domostw. Wszystko powy ej Small Domus ma powi kszony zasi g, w który api si dostawcy us ug. Spokojnie wydziel sobie dzielnic , w której postawisz na rozwój. Mo esz wybudowa w tym rejonie nawet wi cej ni wymagane pi domostw, do momentu rozwoju do Large Insula miejsce nie b dzie problemem. A wi cej dobrze rozwini tych domostw to wi ksze wp ywy z podatków, pami tasz? Gdy domostwa dojd do Small Domus, zajmiesz si przesiedleniami. To tyle. Witaj, Cezarze. Strona: 21
 22. 22. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Wprowadzenie Kampania wojskowa pojawia si jako opcja po uko czeniu misji 7 kampanii cywilnej (Tarentum). W zasadzie od cywilnej ró ni si tylko pojawieniem si wrogów i konieczno ci wybudowania fortu. Cele misji b d w wi kszo ci takie same jak w kampanii cywilnej. Walka mo e odbywa si tak, jak w tradyjnych RTS-ach, w sposób nieco toporny. Po szczegó y odsy am do tutoriala w grze. Jednak my, jako prawdziwi dowódcy zorientowani na najefektywniejsze osi ganie celów postawimy na rozgrywanie walk automatycznych poza granicami miasta, bez zagro enia dla naszych cennych mieszka ców (podatki!) oraz budowli. Jak to zrobi ? Wystarczy po us yszeniu komunikatu o zauwa eniu wroga w granicach imperium, wyprowadzi legion z miasta i na mapie „zewn trza” naprowadzi legion na wroga. W pocz tkowych misjach wystarczy powinien legion w sile 50 o nierzy, legion w pe nym sk adzie 75 ludzi, pokona w grze ka de dwa oddzia y wroga. Co bardzo wa ne – po dwóch potyczkach lub zniszczeniem jedynego wroga na mapie, odwo aj legion do koszar, eby uzupe ni sk ad osobowy. Nie warto kusi losu. Tak wygramy ka d bitw – czysto i bezpiecznie. To tyle taktyki. Warto pami ta , eby armia mia a odpowiednio du o zaopatrzenia. Dla bezpiecznego zaopatrzenia b d cych naprzemiennie w boju dwóch legionów b dzie potrzeba 6 lub wi cej zak adów Javelin Maker (dla welitów – Velites) i tylu samo Sword Maker (dla legionistów walcz cych wr cz). Rodzaj wojsk w walkach zewn trznych naprawd nie ma znaczenia. O sk adzie sk adaj cego si z trzech kohort (po 25 ludzi) legionu powinna w zasadzie decydowa dost pno i atwo wydobycia surowców dla naszych zbrojmistrzów – drewna do w óczni oraz elaza (Iron z Iron Mine) do mieczy. We wszystkich przypadkach o wiele atwiej zgromadzi du e ilo ci drewna – gdzie tylko si da przemianowuj kohorty na welickie. Przy takiej taktyce nie ma sensu zawraca sobie g owy fortyfikowaniem miasta. Oczywi cie je li postawisz fort oraz infrastruktur na pocz tku misji. :) Wiesz ju wszystko, co potrzeba. No to walczymy. Strona: 22
 23. 23. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 1 . C y r e n e Cele: Osi gn poziom populacji: 6000. Rozwin 5 domostw do poziomu: Small Insula. Cele dla wprawnego gracza niezbyt wygórowane. Trzeba pami ta i przyzwyczai si , e w kampanii wojskowej ka dorazowo stawiamy Fort. W tej misji wystarczy jeden. Uwaga: nie mo emy produkowa w óczni, wi c wszystkie trzy kohorty przemianowujemy na Legionary. Zwyci stwo! Trzy kohorty Legionary, nie ma tu miejsca na welitów. Strona: 23
 24. 24. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 2 . M e d i o l a n u m Cele: Doprowadzi poziom City Civilization do 40. Osi gn poziom populacji: 8000. Rozwin 2 domostwa do poziomu Small Domus. Ponownie, dla budowniczych miast, owe warunki zwyci stwa to nic trudnego. Dochody miasta zwi kszy handel z Lugdunum. Uwaga nie mo emy wyszkoli welitów. Wystarczy ci gle jeden fort. Uwaga: szukamy na mapie flagi ze skrzy owanymi toporami. T dy wychodz o nierze poza granice miasta. Dla przyspieszenia ruchu wybuduj drog z fortu do tej chor gwi. Droga do chor gwi przyspieszy wymarsz wojsk. Wybudowa ! Strona: 24
 25. 25. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 3 . S a g u n t u m Cel: Zebra 25000 denarów. Misja wymaga tylko wysokich wp ywów z podatków. :) Dochody zwi kszamy handluj c togami (z Tailor Shop) z Narbo. W rozwoju wojska stawiamy na welitów, dopóki mamy drewno. Z powodu ekstensywnego karczowania lasu, konieczne b d dostawy elaza z Toletum. Tym bardziej e sami nie mamy z ó elaza. Uwaga: od tej misji stawiamy dla bezpiecze stwa ju dwa forty. Od teraz stawiamy dwa forty. Strona: 25
 26. 26. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 4 . P e l u s i u m Cel: Zebra 300 jednostek zbo a. Stawiamy dwa forty i tyle farm zbo a, ile tylko si zmie ci – 15 wystarczy. Na przyk ad w ten sposób: Farmy zbo a. Przyk adowa lokalizacja. Strona: 26
 27. 27. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 5 . C o l o n i a Cele: Zdoby 2 wrogie miasta. Osi gn pozim populacji: 8000. Budujemy dwa forty. Jako, e okolica obfituje w lasy stawiamy na welitów i drwali (mnóstwo drwali – nadwy ki sprzedamy w Lutetia). Now spraw jest zdobywanie miast, tym bardziej e regularnie b d wysy a w naszym kierunku swoje oddzia y. Dlatego potrzebujemy dwóch legionów. Jeden w pe nym sk adzie z atwo ci zdob dzie wrogie miasto(atakujemy jakby to by oddzia wroga), drugi zabezpiecza ty y. Przeciwnik nigdy nie ruszy na utracon osad . Veni, vidi, vici! Rozmieszczenie oddzia ów przy zdobywaniu wrogiego miasta. Strona: 27
 28. 28. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine M i s j a 6 . C o l o n i a Cele: Osi gnij poziom populacji: 15000. Doprowadzi poziom City Civilization do 80. Rozwin 2 domostwa do poziomu Palace. Zostajemy w bogatej w drzewo Colonii. Stawiamy dla bezpiecze stwa trzeci fort welitów i spokojnie rozwijamy dwa wybrane domostwa do poziomu Palace. Je li ci si uda, Rzym zwyci y po raz kolejny i ostateczny! Strona: 28
 29. 29. CivCity: Rome – Poradnik GRY-OnLine Strona: 29

×