Nursing informatics

2,329 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,329
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Nursing informatics

 1. 1. Nursing Information Wichaikull, S. S
 2. 2. วัตถุประสงค์การเรียนรู้ S  มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ S  มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาระบบสารสนเทศ จริยธรรมและกฎหมายไอที S  มีความรู้ควาามเข้าใจสารสนเทศทางการพยาบาล และระบบการจาแนกข้อมูลทางการพยาบาล การนํา ไปใช้ประโยชน์
 3. 3. สารสนเทศ (Information) S  หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการ ดําเนินชีวิตของมนุษย์ ที่ได้ผ่านการกระ บวนนําเข้าข้อมูล ผ่านการประมวลผลหรือ จัดระบบ เพื่อให้มีความหมายและคุณค่า สําหรับผู้ใช้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ เช่นการจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่เป็นจํานวน มากให้เป็นหมวดหมู่และเรียกดูได้ง่ายและ รวดเร็ว
 4. 4. ระบบสารสนเทศ สรางขึ้นมาเพื่อจุดมุงหมายหลายประการจุดมุงหมายพื้น ฐานประการหนึ่ง คือ การประมวลขอมูล (Data) ใหเปน สารสนเทศ (Information) และนำไปสูความรู (Knowledge) ที่ชวยแกปญหาในการดำเนินงานJ
 5. 5. องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ S  Hardware S  Software S  User S  Data S  Procedure
 6. 6. เทคโนโลยีสารสนเทศ S หมายถึง อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ เกี่ยวข้องกับการรวบรวมประมวล เก็บ รักษา และเผยแพร่ข้อมูลและ สารสนเทศโดยรวมทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูล และการสื่อสาร โทรคมนาคม
 7. 7.  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  S  หมายถึง เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับขาวสารขอมูลและการสื่อสาร นับตั้งแตการสราง การนำมาวิเคราะหหรือประมวลผล การรับ และสงขอมูล การจัดเก็บและการนำไปใชงานใหม เทคโนโลยี เหลานี้มักจะหมายถึงคอมพิวเตอรซึ่งประกอบดวยสวนอุปกรณ (hardware) สวนคำสั่ง (software) และสวนขอมูล (data) และ ระบบการสื่อสารตาง ๆ ไมวาจะเปนโทรศัพท ระบบสื่อสาร ขอมูล ดาวเทียมหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ทั้งมีสายและไรสาย J (ครูนายูลา : 2008)J
 8. 8. ประโยชน์ของเทคโนโลยีสารสนเทศ S  ด้านประสิทธภาพ  (Efficiency)การติดต่อสื่อสารเป็น ไปได้ดีและรวดเร็วขึ้น เกิดเครือข่ายมีการประสานงาน ที่ดีขึ้น ลดต้นทุน S  ด้านประสิทธิผล (Effectiveness) ช่วยในการบริหาร จัดการ และการตัดสินใจได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ช่วย ปรับปรุงคุณภาพ เพิ่มคุณภาพชีวิตในการทํางาน
 9. 9. การพัฒนาระบบสารสนเทศ วัตถุประสงค์หลักๆคือ •  สร้างระบบงานใหม่ หรือพัฒนาต่อยอดจากของเดิม •  การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี •  นําสารสนเทศมาช่วยในการบริหารงาน เช่นใช้ในการ ตัดสินใจของผู้บริการ ใช้ในการทํางานในระดับ ปฏิบัติงาน •  เพื่อจัดระบบการทํางานให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
 10. 10. วงจรในการพัฒนาระบบ ( System Development Life Cycle : SDLC ) คือ กระบวนการทางความคิด ( Logical Process)ใน การพัฒนาระบบสารสนเทศ แบ่งเป็น Phase ดังนี้ •  •  •  •  Planning Phase ระยะการวิเคราะห์ Analysis Phase ระยะการออกแบบ Design Phaseและระยะการสร้างและพัฒนา Implementation Phase การนําไปทดลอง ปรับปรุง และใช้ รูปแบบการพัฒนาก็จะมีหลายชนิด เช่น Waterfall, Evolutionary, Incremental, Spiral
 11. 11. SDLC
 12. 12. ลักษณะวงจร
 13. 13. การใช้ระบบสารสนเทศ S  ปัจจุบันมีการนําระบบสารสนเทศมาใช้อย่าง แพร่หลาย ในงานด้านต่างๆ รวมถึงการ แพทย์ การพยาบาล และการศึกษาพยาบาล
 14. 14. สารสนเทศทางการพยาบาล

×