• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Ashxar
 

Ashxar

on

 • 1,348 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,348
Views on SlideShare
1,348
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Ashxar Ashxar Presentation Transcript

  • ՄեծԲրիտանիա
   • Տարածքը` 244 հազ. քառ. կմ
   • Բնակչությունը` 60 մլնմարդ 2007թ.
   • Մայրաքաղաքը` Լոնդոն
  • Տարածքը`
   ՄեծԲրիտանիայիտարածքըներառում է Եվրոպայիամենախոշորկղզին` ՄեծԲրիտանիան, Իռլանդիակղզուհյուսիսայինհատվածըև հարակիցմիշարքկղզիներ: ՄեծԲրիտանիանկղզեխմբայիներկիր է: Նշվածիցբացի` ՄեծԲրիտանիային է պատկանումնաև 17 կղզայինտարածք` աշխարհիտարբերօվկիանոսներում: Երկրիսահմանադրությանհամաձայն` այդտարածքներըկարողենՄեծԲրիտանիայիցանկախանալցանկացածպահի: 1997թ. ԱնկախացավՀոնկոնգը:
   ՄիացյալԹագավորությունըկազմված է չորսպատմաաշխարհագրականմարզից`Անգլիա, Շոտլանիդիա, Ուելս և ՀյուսիսայինԻռլանդիա(Օլսթեր): Տարածքով, բնակչությամբ և տնտեսականներուժովամենախոշորնԱնգլիան է, որիանունովէլերբեմնանվանումենՄեծԲրիտանիան:
  • Բնակչությունը`
   ՄեծԲրիտանիայիբնակչությունըձևավորվել է երկարատևուբարդժողովրդագրականգործընթացներիշնորհիվ: Հազարամյակներառաջկղզումբնակվելենկելտերնուբրիտները: Նրանցմիմասըտեղափոխվել է մայրցամաքիմոտակաԲրետանթերակղզին, իսկմյուսմասըմիաձուլվել է կղզիներթափանցածգերմանականցեղերի` անգլերի, սաքսերի, ֆրիզների, ինչպեսնաև` հռոմեացիներիունորմանների(սկանդինավյանցղերի)հետ: Բնակչությանթվոառաջինըանգլիացիներնեն, ովքերշատանգամգերազանցումենշոտլանդացիներինուիռլանդացիների:
   ՄեծԲրիտանիայիբնակչությանթիվնավելիմեծկլիներ, եթեերկրիբնակչությանմիմասըչարտագաղթերբրիտանականգաղութներ` Ավստրալաի, ՆորԶելանդիա, Կանադա և ԱՄՆ:
  • Մայրաքաղաքը`
   ՄեծԲրիտանիայումձևավորվելենքաղաքայինագլոմերիացիաներ, որոնցիցխոշորագույնըԼոնդոնիագլոմերիացիան է: Լոնդոնըերկարժամանակեղել է աշխարհիխոշորագույնքաղաքը և տնտեսականկենտրոնը: Լոնդոնում է համաշխարհայինֆինանսականուառևտրականկազմակերպություններիզգալիմասը, հատկապես` ոսկու, գունավորայլմետաղներիսակրանները:
   ՔաղաքըԹեմզագետիափին է` ծովափից 60 կմհեռավորությանվրա: Չնայածդրան, Լոնդոնըծովայինխոշորնավահանդիստ է` շնորհիվհանգամանքի, որմակընթացությանժամանակբարձրանում է Թեմզայիջրիմակարդակը, և խոշորնավերըԼոնդոնենհասնում:
  • Ռուսաստան
   Տարածքը` 17 մլնքառ. կմ
   Բնակչությունը` 141.9 մլնմարդ(2007թ.)
   Մայրաքաղաքը` Մոսկվա
  • Տարածքը`
   Ռուսաստանի տարածքում է գտնվում աշխարհի ածխի պաշարների մոտ կեսը: Խոշոր են Տունգուսկայի (Ենիսեյի վտակ), Լենայի, ինչպեսնաև` Կուզբասի, Կանսկ-Աչինսկի, Պեչորայի, Թայմիրիավազանները: Ռուսաստանըհարուտ է նաևբազմամետաղայինհանքավայրերով: ՈսկուխոշորպաշարներկանԼենագետիավազանում(Ալդան և Բոդայբո): Արևելքում` Սախա-ՅակուտիաՀանրապետությունում, կանալմաստիհսկայականպաշարներ:
  • Ռուսաստանըջրայինռեսուրսներովաշխարհիամենահարուստերկրներից է: Երկրիմեկբնակչինմիջինհաշվովհասնում է 4 անգամավելիշատքաղցրահամջուր, քանաշխարհիմեկբնակչին: Տարածքիմեծությանուտեղումներիհամեմատաբարառատությանհետևանքով` Ռուսաստաիգետայինցանցըշատխիտ է: Երկրումկանհազարավորգետեր, սակայնդրանցիցմիքանիտասնյակնենխոշորուջրառատ: ԱյդգետերիցենԴոնը, Օբը, Ենիսեյը, Լենան, Վոլգան: Գետերիմեծմասըպատկանում է Ատլանտյան, Խաղաղ և Հյուսիսայինսառուցյալօվկիանոսներիավազաննրին: Կաննաևներքինհոսքիավազանիմիքանիգետ, այդթվում և ռուսականմայրգետը` Վոլգան, որըթափվում է Կասպիցծովը(լիճը):
  • Ռուսաստանըհարուստ է անտառայինռեսուրսներով:Երկրումկանշատարժեքավորփայտանյութունեցողծառատեսակներ: Առանձնապեսկարևորենկաղնին, եղևնին, հաճարենին, կաղամխին, մայրին: Վերջինսփայտանյութնօգտագործվում է մատիտներիարտադրությանմեջ:
   Բազմազանուհարուստ է Ռուսաստանիկենդանականաշխարհը: Հյուսիսիծովափնյա <<թռչնաշուկայից>> հավաքածձվերը և փետուրը, որսածձուկը, փոկերը, ծովացուլերը, հյուսիսայինեղջերվիմորթինումիսը, բևեռայինաղվեսիմորթիննենեցիների, չուկչաներիապրուստիգլծավորմիջոցներնեն: Անտառային և տունդրայիգոտիներումկանթանկմորթատուբազմազանկենդանիներ` սկյուռ, կնում, բևեռաղվես, աղվես, ջրաքիս, ջրասամույր, կզաքիս, սանույր և այլն: Ռուսաստանըմիշտէլեղել է համաշխարհայինշուկաայդորթիներգլխավորարտահանողը:
  • Ուկրաինա
   Տարածքը` 604 հազ. Քառ. Կմ
   Բնակչությունը` 45.5 մլնմարդ(2007թ.)
   Մայրաքաղաքը` Կիև
  • Ուկրաինանտարածքիմեծությամբբնակչությանթվով, տնտեսական և ռազմականներուժովաշխարհիխոշորպետություններից է: Ուկրաինայիկազմումկա 25 մարզ, որոնցիցմեկը` Զրիմիմարզը, վերջինտարիներինինքնահռչակվել է որպեսհանրապետություն: Երկրիզարգացմանկարևորնախադրյալըբացառիկնպաստավորաշխարհագրականդիրքն է: Սևծովիափին, Եվրոպայիբանուկցամաքինճանապարհներինգտնվելու, ինչպեսնաև` հանքահումքայինհարուստուբազմազանպաշարներիշնորհիվ, Ուկրաինանիրտնտեսականհզորությամբնախկին ԽՍՀՄ-ումերկրորդնէր` Ռուսաստանիցհետո:
  • Բնակչությունը`
   Ուկրաինացիներնարևելասլավոնականժողովուրդնեն: Այդժողովուրդըվաղմիջնադարումստեղծել է ԿիևյանՌուսիապետությունը: Ուկրաինականազգիձևավորումնարագացավ 1654 թվականիցհետո, երբԴնեպրիձախափնյամաըվերամիավորվեցՌուսաստանիհետ: Այնուհետևվորջինիսհետմիավորվեցիննաևարևմտաուկրաինականհողերը; Երկրիբնակչությանմոտ 75% -ն ուկրաինացիներեն, 21% -ը ռուսներ: Ապրումեննաևհրեաներ, բելոռուսներ, մոլդովացիներ, լեհեր և այլազգեր:
   Բնակչությնբնականաճըցածր է: Դաբացատրվում է մեծարտագաղթով, պոտերազմներիուստալինյանբռնապետությանտարիներինկրածմարդկայինմեծկորուստներով: Ներկաճգնաժամիպատճառով` բնականաճնէ’լավելի է նվազելումտելդեպոպուլյացիայիփուլը(2000-2005թ.թ. Ծնելիոթյունը կազմել է միջին հաշվով 8,6%, մահացությունը` 16,1%, բնական աճը` -7,5%) : Դեպոպուլյացիայի հաղթահարումն Ուկրաինայի գոյատևման կարևորագույն հինախնդիրն է: Կանխագուշակվում է, որ 2050թ. Ուկրաինայի բնակչության թիվը կարող է նվազել մինչև 26,4 մլն:
  • Գերմանիա
   Տրածքը` 357 հազ. քառ. կմ
   Բնակչությունը` 82,7 մլն մարդ (2007թ.)
   Մայրաքաղաքը` Բեռլին
  • Գերմանիայի Դաշնային հանրապետությունը Եվրոպայի կենտրոնում կամ, ինչպես ասում են` վերջինիս <<սրտում >> է, ինչի հետևանքով էլ ունի ամենամեծ թվով սահմնակից պետություններ` Դանիա, Նիդեռլանդներ, Բելգիա, Լյուքսեմբուրգ, Ֆրանսիա, Շվեցարիա, Ավստրիա, Չեխիա, Լեհաստան: Երկրի կենտրոնական աշխարհագրական դիրքն է’լ ավելի արտահայտիչ դարձավ 1990թ. Հոկտեմբերի 3-ից հետո, երբ հետպատերազմյան ԳՖՀ-ն ու ԴԳՀ-ն կրկին վերամիավորվեցին:
   Գերմանիան առանձնացվում լանդշաֆտային 5 շրջան: Հյուսիսային մասում տարածված է Հյուսիս-գերմանական դաշտավայրը , որտեղ մեծաթիվ են ճահիճներն ու լճերը: Ավելի հարավ տարածվում են Կենտրոնական հնագույն լեռնային մարզը, Հարավարևմտյան դարավանդավոր սարահարթը, Բավարարականսարահարթը, Ալպյան նախալեռներն ու Բավարարակն Ալպերը:
  • Գերմանիան Աշխարհի տնտեսապես հզոր ու բարձր զարգացած երկրներից է: Համախառն ազգային արտադրանքի (արդյունքի) ծավալով կապիտալիստական աշխարհում երկիրը գրավում է երրորդ տեղը` ԱՄՆ-ից ու Ճապոնիայից հետո: Զարգացման մակարդակով Գերմանիան հետարդյունաբերական երկիր է:
   Արդյունաբերության առաջատար ճյուղը մեքենաշինությունն է: Տարեկան արտադրվող ավտոմեքենաների քնակով` Գերմանիան զիջում է միայն ԱՄՆ-ին ու Ճապոնիային, սակայն դրանց որակով, կարելի է ասել ` առաջինն է աշխարհում: Ավտոմոբիլային խոշորագույն միավորումներն են <<Ֆոլսկվագենը>>, որի կենտրոնը Վոլֆսբուրգ քաղաքն է, <<Դայմլեր Քրայսլերը>>, որի կենտրոնը Շտուտգարտն է և <<Բի Էմ Դաբլյու>>` <<ԲՄՎ>>-ն, որի կենտրոնը Մյունխենն է:
  • Ֆրանսիա
   Տրածքը` 551 հազ. քառ. կմ
   Բնակչությունը` 60,9 մլն մարդ (2007թ.)
   Մայրաքաղաքը` Փարիզ
  • Ֆրանսիան աշխարհի այն երկրներից է, որը համաշխարհային տնտեսությունում և միջազգային հարաբերություններում առանձնանում է իր մեծ դերով: Ֆրանսիան նաև աշխարհի ավանդական ժողովրդավարական հանրապետություններից է և Հայաստանի Հանրապետության բարեկամ երկիր:
  • Տարածքը`
   Տարածքի մեծությամբ` Ֆրանսիան Եվրոպայում երրորդ, իսկ Արևմտյան Եվրոպայում` առաջին երկիրն է: Ֆրանսիայի տարածքը 2 անգամ գերազանցում է Մեծ Բրիտանիայի տարածքը և ներառում է Եվրոպայի ցամաքային տարածքի մի մասը, Կորսիկա կղզին ու աշխարհի տարբեր մասերում գտնվող տարածքները` այսպես կոչված անդրծովյան դեպարտամենտները և տարածքները: Դրանցից են, օրինակ` Գվիանան, Ռեյունիոնը, Ֆրանսիական Պոլինեզիան:
   Ֆրանսիայի աշխարհագրական դիրքը հարմար է արտաքին տնտեսական կապերի համար: Երկրի տարածքը երեք կողմից շրջապատված է Բիսկայան ծոցի և Հյուսիսային ու Միջերկրական ծովերի ջրերով: Բացի այդ` Ֆրանսիան ցամաքային տրանսպորտային կամուրջ է, մի կողմից` Պիրենյան թերակղզու և, մյուս կողմից` Կենտրոնական Եվրոպայի մյուս երկրների միջև:
  • Բնակչությունը`
   Ներկայումս ֆրանսիացիները կազմում են երկրի ամբողջ բնակչության 80%-ը: Բնակվում են նաև էլզասցիներ, բրետոնցիներ, ֆլամանդցիներ և այլք: Բնակչության թվով Ֆրանսիան դարեր շարունակ Եվրոպայի ամենախոշոր երկիրն է: Բնակչության թվի աճի վրա բացասական մեծ ազդեցություն են ունեցել համաճարակյաին հիվանդություններն ու պատերազմները: Միայն պատերազմներում ֆրանսիացիների կորուստները գնահատվում են շուրջ 5 մլն մարդ: Բնակչության բարեկեցության, կրթական, մշակութային և ուրբանիզացվածության մակարդակների բարձրացման հետևանքով` երբեմն նկատվել է նույնիսկ դեպոպուլյացիայի երևույթ:
  • Փարիզ
   Փարիզը Ֆրանսիայի խոշորագույն քաղաքն է, որը հիմնադրվել է Սեն գետի կղզում` որպես ամրոց-քաղաք: Ճառագայթաձև ձգվող ճանապարհներով Փարիզը կապված է Ֆրանսիայի բոլոր մարզերի հետ: Ներկայումս միայն Փարիզ քաղաքի բնակչությունը 2,2 մլն է: Փարիզը Ֆրանսիայի արդյունաբերական, ֆինանսական, մշակութային, գիտական, քաղաքական, տրանսպորտային խոշոր կենտրոնն է: Բացի այդ` դա նաև միջազգային գործառույթների իրականցնող քաղաք է: Փարիզն աշխարհին հայտնի է իր գեղեցկությամբ, պատամաճարտարապետական գլուխգործոց այնպիսի կառույցներով, ինչպիսիք են, օրնակ` հանրահայտ Էֆելյան աշտարակը, Աստվածամոր տաճարը, Վերսալի արքայանիստ պալատը, Լուվրի թանգարանը:
  • Իտալիա
   Տարածքը` 30 հազ. քառ. կմ
   Բնակչությունը` 58.2 մլնմարդ(2007թ.)
   Մյարաքաղաքը` Հռոմ
  • Բնակչությունը`
   Իտալիայիբնակչությունըձևավորումըշատբարդ և երկարատևգործընթացէր: Տեղաբնիկիտալիկցեղերըմիաձուլվելենէտրուկների, կելտերի, հույներիև այլժողովուրդներիհետ: ԻտալականազգիհամախմբմանգործընթացինմասնակիցենդարձելնաևաշխարհիտարբերերկրներիցՀինՀռոմբերվածստրուկները, ովքեր, ստրկատիրականկարգիվերացմանշնորհիվ` երկրիլիիրավքաղաքացիներդարձան: Իտալիայիբնակչությանազգայինկազմըններկայումսշատմիատարր է. Բնակիչների 98%-ն իտալացիներեն: Որպեսբարձրզարգացած և քաղաքայնացվածերկիր` Իտալիայիբնակչությանբնականաճըշատցածր է, իսկ 2005 թվականիցպարզվերարտադրությանռեժիմ է հաստատվել: Ժողովրդագիրներըկանխագուշակումեն, որասպիսիիրադրությունումԻտալիայիբնակչությանթիվը 2050թ. Կնվազի 7 միլիոնմարդով:
  • Հռոմնաշխարհիհնագույնքաղաքներից է, Հռոմիկայսրության և, ընդհանուրառմամբ` ամբողջՀինաշխարհիխոշորագույնուամենանշանավորքաղաքը, որըփոխաբերականիմաստովհամարվել է <<աշխարհիկենտրոն>>: Հռոմիկայսրությսանանկումիցհետո` քաղաքիմիջազգայինդերնաստիճանաբրնվազեց, բայցպահպանեցիրդերը` որպեսկաթոլիկքրիստոնեությունհամաշխարհայինկենտրոն:
  • ՉալիկյանՍուսաննա
   8-5 դասարան