ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน

139 views
125 views

Published on

55

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ความสัมพันธ์ระหว่างครูจูหลิงกับสมองของคน

  1. 1. เรื่อ ง ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งครูจ ูห ลิง กับ สมองของคน เสนอ อาจารย์ สุร ชัย ผิว เหลือ ง จัด ทำา โดย นายอับ ดุล ย์ ราฮิล เลขที่ 5 นายสุร ิย พงศ์ เชื่อ งช้า ง เลขที่ 11 นางสาวดวงฤดี สอนอิน ทร์ เลขที่31 นางสาวสมฤดี นาคพรหม เลขที่ 35
  2. 2. ครูจ ูห ลิง
  3. 3. ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งครูจ ูห ลิง กับสมองของคน การบาดเจ็บที่สมองเกิดขึ้นเมื่อเกิด การโดนทำาร้ายอย่างรุนแรงและทำาให้ สมองได้รับการกระทบกระเทือนที่ รุนแรง อาจจะเกิดจากการกระแทกที่ ศีรษะ  หรือมีชนส่วนของกระโหลก ิ้ ศีรษะหลุดเข้าไปในเนื้อสมอง  อาการนันอาจจะมีความรุนแรงมากและทำาให้ ้เกิดการติดเชื้อในสมองและมีอากาจอื่น ตามมาอีกด้วย
  4. 4. สาเหตุก ารเสีย ชีว ิต ของครูจ ูห ลิง สาเหตุเนื่องจากอวัยวะภายในล้มเหลว เฉียบพลัน ครูจูหลิงมีอาการอักเสบติด เชือในสมอง เนืองจากเกิดฝีในสมอง ้ ่ คณะแพทย์ได้ผ่าตัดสมองเอาหนองออกเรียบร้อย อาการดีขึ้นแต่ขณะเดียวกันได้ มีโรคติดเชืออื่นๆ แทรกเข้ามา อาทิ ติด ้ เชื้อทางปอดชนิดรุนแรง ความดันลดลง ระบบต่างๆของร่างกายที่ถูกทำาลายมา นานไม่ทำางาน
  5. 5. แพทย์พยายามให้ยาลดความดัน แต่ไม่ได้ผล ร่างกายไม่ตอบสนอง กระทั่งเสีย ชีวิตลงด้วยอาการสงบ และเนื่องจาก อาการของครูจูหลิง สาหัสมากร่างกาย บอบชำ้าโดยเฉพาะสมองซึ่งมีเลือดคั่ง จำานวนมากและขาดเลือดไปเลี้ยงสมองเป็นเวลานาน ทำาให้สมองและก้านสมอง ไม่ตอบสนองต่อการกระตุ้น
  6. 6. ศัพ ท์ท างแพทย์ โรคติดเชือ ้ (Inflection)อวัยวะภายในล้มเหลวเฉียบพลัน (organ failureacute)ติดเชือในสมอง ้ (Infection in thebrain)ฝีในสมอง (Abscess in thebrain)
  7. 7. ติดเชือทางปอด ้ (Infection of thelungs)ร่างกายไม่ตอบสนอง (The body doesnot respond)ความดันลดลง (Pressure drop)ร่างกายบอบชำ้า (Physicaltrauma)ก้านสมองไม่ตอบสนอง (Brain stemresponse)
  8. 8. อ้างอิงhttp://news.voicetv.co.th/thailand/27252.htmlhttp://talk.mthai.com/topic/800http://hatyaicity.go.th/index.php?options=news&mode=detail&id=443

×