• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 

นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

on

 • 966 views

 

Statistics

Views

Total Views
966
Views on SlideShare
964
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
3
Comments
0

1 Embed 2

http://localhost 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำเสนอปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง Presentation Transcript

  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียง
  • ความสำาคัญ1. ระดับโลกและระดับชาติ 1.1 ประเทศไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 1.2 องค์การสหประชาชาติถวายรางวัล ”กษัตริย์ของโลกที่เป็นผูนำาแห่งการพัฒนา ้ ทรัพยากรมนุษย์” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งปัจจุบันได้รบการยกย่องว่าเป็น”ทฤษฎี ัโลก“2. ระดับรัฐบาล อันเชิญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวนำาทาง การพัฒนาประเทศไทยสู่วิสัยทัศน์เคียงคูกบ ่ ัสังคมโลกาภิวตน์ ั
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : ทฤษฎีโลก The King of the World The King of the king พระมหากษัตริยโลก ์ รางวัลเฉลิมพระกียรติด้านการพัฒนาโครงการ แห่งสหประชาชาติUnited nations development
  • พระราชดำารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น เสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม แต่คน
  • สภาพการณ์ โลกยุค โลกาภิวัตน์ กระแสสังคม เช่น ศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน สังคม •ประชาธิปไตย•การแข่งขันในเวทีโลก เศรษฐกิจเป็น •ธรรมาภิบาล ยุคแห่งการ เรียนรู้ ใครเรียนรู้ไม่ทันโลก ก็จะมีปัญหา งานของรัฐมากขึำน ยากขึำน รัฐต้องเล็กลง ลดเงิน ลดคน ลดอำานาจองเปิดให้มส่วนร่วม ต้องโปร่งใส พร้อมถูกตรวจ ี
  • พระราชวิสยทัศน์ ั• “....มีข้อสังเกตว่า ทั่วโลก เราเปิดวิทยุ ก็ตาม โทรทัศน์กตาม เราก็จะเห็นทุกวัน ็ว่าเขามีการฆ่ากัน ทำาลายกัน ไม่มวันที่จะ ี เว้นทีจะไม่มความเดือดร้อนอย่างรุนแรง ่ ี มิใช่จากธรรมชาติ แต่ภัยสงคราม ภัยจากความเบียดเบียนกันทุกวันไม่มเว้น แต่ ี ประเทศไทยก็ยังสงบตามสมควร ขอให้ทุกคนช่วยกัน อย่าเบียดเบียนกัน ก็ยังคง ให้เรารักษาความสงบได้ตามอัตภาพของเรา.....ประเทศไทยเรา จะไม่เป็นประเทศที่รุ่งเรืองทีสุดในโลกหรือฟู่ฟ่าทีสุดในโลก.. ่ ่
  • วิสัยทัศน์ประเทศไทย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สังคมไทยที่พึงประสงค์ นำาทา เข้มแข็งและมีคุณภาพ 3 ด้าน ง สังคมแห่งภูมิปัญญางคมแห่งความสมานฉันท สั สังคมคุณภาพ และการเรียนรู้ และเอืำออาทรคนดี คนเก่ง ส่งเสริมคนดี คิดเป็น ทำาเป็นเรียนรู้ตลอดชีวิต การพึ่งพาเกืำอกูล ให้ เศรษฐกิจยั่งยืน ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้ด้อยโอกาส โปร่งใส เป็นธรรม
  • พระราชดำารัส “...เศรษฐกิจพอเพียง ทีได้ยำาแล้วยำำา ่อีก แปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Sufficiency Economy ใครต่อใครก็ตอว่า ว่าไม่มี Sufficiency Economy ่แต่วาเป็นคำาใหม่ของเราก็ได้ ก็หมายความว่า ่ประหยัด แต่ไม่ใช่ขีำเหนียว ทำาอะไรด้วยความ อะลุ้มอล่วยกัน ทำาอะไรด้วยเหตุและผล จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทุกคนจะมีความ สุขแต่พอเพียง..”
  • เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชีำถึงแนวทาง การดำารงอยู่และปฏิบัติตน ของประชาชนในทุกระดับตัำงแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัำงใน การพัฒนาและบริหาร ประเทศให้ดำาเนินไป วิชา ใน”ทางสายกลาง” โดย เหนือ วิชาเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง
  • ภูมคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบ ิ ใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทัำงภายนอก และภายใน ทัำงนีำ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความ รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำา วิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและดำาเนิน การทุกขัำนตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพืำนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าทีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับ ่ ให้มีสำานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดำาเนินชีวิตด้วยความ อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ รอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทัำงด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอ ประมา มี เศรษฐกิ จ /สั ง คม มี เ หตุณ /สิ ่ ง แวดล้ อ ม/วั ฒ นธ ภู ม ิ ค ุ ้ ม นำ า สู ่ สมดุ ล /พร้ อ มรั บ มี ผ ล รรม ต่ อ การ กั น ใน เปลี ่ ย นแปลง เงื ่ อ นไขความรู ้ เงื ่ อ นไข รอบรู ้ รอบคอบ ตั วคุ ณ ่ธรรม ที ด ี ระมั ด ระวั ง ซื ่ อ สั ต ย์ ส ุ จ ริ ต อดทน เพี ย ร สติ ปั ญ ญา
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ ไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่ เบียดเบียนตนเองและผูอน เช่น การผลิต ้ ื่ และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
  • ปรัชชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ง ปรั ญาของเศรษฐกิจพอเพีย2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจ เกียวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้อง ่ เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำานึงถึงผล ทีคาดว่าจะเกิดขึนจากการกระทำานั้น ๆ ่ ้ อย่างรอบคอบ
  • ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรี ยมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการ เปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึนโดย ้ คำานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ ต่าง ๆ ทีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทังใกล้ ่ ้ และไกล
  • พระราชดำารัส “..ขอให้ทกคน มีความปรารถนา ที่จะ ุให้เมืองไทยพออยูพอกิน มีความสงบ และ ่ทำางานตัำงจิตอธิษฐาน ตังปณิธานในทางนีำ ที่ ำจะให้เมืองไทยอยู่แบบ ”พออยู่ พอกิน “
  • พระราชดำารัส “.....การพัฒนาประเทศ จำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขัำน ต้องสร้างพืำนฐาน คือความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบืำองต้นก่อนโดยใช้วิธีการ และ ใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดแต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมือได้พืำนฐาน ่มันคงพร้อมพอสมควรและปฏิบัตได้แล้ว ่ ิจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญ และฐานะเศรษฐกิจขัำนทีสูงขึำนตามลำาดับต่อ ่
  • พระบรมราโชวาท “...การพัฒนาชนบท เป็นงานทีสำาคัญ เป็นงาน ่ ยาก เป็นงานทีจะต้องทำาให้ ่ ได้ดวยความสามารถ ด้วย ้ ความเฉลียวฉลาด คือทัง ำ เฉลียวทังฉลาด ต้องทำาด้วย ำ ความบริสุทธิ์ใจ....”
  • การพัฒนาต้องทำาเป็นลำาดับขัำนตอน ต้อง สร้างพืำนฐาน การพัฒนายังยืน ่พออยู่พอกิน อยูดีกินดี ่ มั่งมีศรีสข ุ มีอยู่ทกน รวมกลุ่มสหกรณ์ ขยายทุน ี่ ิ บุคคล/ครอบครัว ชุมชน ประเทศชาต
  • มิติหลักแห่งความพอเพียงอเพียงในความคิด ยงในจิตใจ พอเพี พอเพียงในความเป็นอยู่
  • พอเพียงในความคิด1. มีวิสัยทัศน์และการเรียนรู้ตลอดเวลา2. มีความคิดความเชื่อและวิถีชีวิตแบบ ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข กล่าวคือ * ยึดหลักเหตุผลในการแก้ไขปัญหาความต้องการ * ใช้เสียงส่วนใหญ่ของประชาคมเป็นข้อยุตความิ แตกต่างของความคิดด้วยความเต็มใจ * ยึดหลักการอยู่รวมกันด้วยการประนีประนอมของ ่ ชุมชน * รูจักการรักษาสิทธิ หน้าที่ เสรีภาพ ความเสมอ ้ ภาค และภราดรภาพ ในการอยู่ร่วมกันในสังคม * ยอมรับและเคารพในระเบียบ กฎหมาย กติกา ของบ้านเมืองและชุมชนโดยเคร่งครัด
  • พอเพียงในจิตใจ• คนในสังคมมี มโนธรรม คุณธรรม ศีล ธรรม จริยธรรมในการ ดำาเนินชีวิต• คนในสังคมมีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นตัวนำาทางในวิถีชวิต กล่าวคือ ี 2.1 ยึดทางสายกลาง 2.2 ความมีเหตุผล 2.3 ความรู้จักพอประมาณ 2.4 มีภมิคมกันในตัวที่ดพอ ู ุ้ ี 2.5 ไม่อยู่ในความประมาท(สติ)
  • พอเพียงในความเป็นอยู่ พอเพียงในความเป็นอยู่อย่างมีบูรณาการทางด้าน 1. เศรษฐกิจแบบพอเพียงของครอบครัว ชุมชน 2. สังคม (กระบวนทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม ประเพณี ภูมปญญาท้องถิ่น) ิ ั 3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล 4. ปกครองดูแลท้องถิ่นชุมชนตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5. มีการพัฒนาท้องถินแบบพอเพียง อย่างเป็นขัำนตอน ่คือ 5.1 พออยู่ - พอกิน 5.2 อยู่ดี - กินดี 5.3 มังมี - ศรีสุข ่
  • มังมี ่- ศรีสุข ทฤษฎีใหม่อยู่ดี - กินดี พออยู่ - พอกิน เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาพัฒนาชาติ พอเพียงในความเป็นอยู่ พอเพียงในความคิด พอเพียงในจิตใจ ความรู้ คู่ คุณธรรม เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม
  • คุณลักษณะดำาเนินชีวิตแบบพอเพียง 1) เป็นผู้มีศรัทธาต่อชีวิตของตน 2) เป็นผู้ซื่อสัตย์ สุจริต 3) เป็นผู้มีภาวะผู้นำา 4) เป็นผู้มีกาย วาจา ที่งดงาม 5) เป็นผู้ที่รักใคร่ของผู้พบเห็น 6) เป็นผู้มีความรอบรู้ 7) เป็นผู้มีวินัย จรรยาบรรณ 8) เป็นผู้มีความสามารถในการทำางานให้สำาเร็จ 9) เป็นผู้ห่างไกลอบายมุข10) เป็นผู้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
  • เศรษฐกิจพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำาริ• เศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางปฏิบัติ ของ ทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางในการ พัฒนาทีนำาไปสู่ความสามารถในการ ่ พึ่งตนเอง ในระดับต่าง ๆ อย่างเป็น ขันตอน โดยลดความเสียงเกี่ยวกับ ำ ่ ความผันแปรของธรรมชาติ หรือการ เปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่าง ๆ โดย อาศัยความพอประมาณและความมี
  • เศรษฐกิจพอเพียงมีความหมายกว้างกว่าทฤษฎีใหม่โดยที่เศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิดทีชี้บอกหลัก ่การและแนวทางปฏิบัติของทฤษฎีใหม่ในขณะที่ แนวพระราชดำาริเกี่ยวกับทฤษฎีใหม่หรือเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนนั้น เป็นตัวอย่างการ
  • • ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำาริ อาจ เปรียบเทียบกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีอยู่ 2 แบบคือ แบบพื้นฐาน กับ แบบก้าวหน้า เศรษฐกิจพอเพียงแบบพืำนฐาน เทียบได้กับทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 1 ขั้นพออยู่ พอกิน มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ ห่างไกลแหล่งนำ้า ต้องพึ่งนำ้าฝนและ ประสบความเสี่ยงจากการที่นำ้าไม่พอ
  • • เศรษฐกิจพอเพียง แบบก้าวหน้า ซึงครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขนที่ 2 ขั้น ่ ั้ ก้าวหน้า เป็นเรืองของการสนับสนุนให้ ่ เกษตรกรรวมพลังกันในรูปกลุ่มหรือ สหกรณ์หรือการทีธุรกิจต่าง ๆ รวมตัวกัน ่ ในลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ และ ครอบคลุมทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ขั้นพัฒนา ซึงส่งเสริมให้ชมชนหรือเครือข่าย ่ ุ วิสาหกิจสร้างความร่วมมือกับองค์กรอืน ่
  • ทรงพระเจริญ