มาตรฐานการติดตั้งไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว                                         CW...
CWIS – PL108ภาพประกอบการติดตั้ง                                              ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

วิธีติดตั้งไม้คอนวูด

6,192
-1

Published on

Published in: Business, Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
6,192
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิธีติดตั้งไม้คอนวูด

 1. 1. มาตรฐานการติดตั้งไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว CWIS – PL108รุนมาตรฐานหนา 2 นิ้ว สีธรรมชาติ (สีปูนซีเมนต) P.1/2 ผลิตภัณฑ ความหนา (มม.) ความกวาง (มม.) ความยาว (มม.) น้ําหนัก (กก.) ไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว 17 50 3050 3.32 ไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว* 25 50 3050 4.88* สินคาสั่งทําพิเศษ 4.3 แผน/ตารางเมตร สําหรับการติดตังแบบตีเวนรอง 1 นิ้ว ้รายละเอียดเทคนิคการติดตั้ง1. เตรียมโครงคราวในการติดตั้งไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว โดยใชไดทั้งโครงคราวไมจริงขนาด 1½ x 1½ นิ้ว หรือโครงคราวเหล็กรูปพรรณ (แนะนําเหล็กกลองขนาด 1x2 นิ้ว x 1.6 มม. หรือ 1½ x 1½ นิ้ว x 1.6 มม. ขึ้นไป) เปนโครงคราวสําหรับยึดแผนไมบังตาคอนวูด สวนขนาดของโครงสรางหลักขึ้นอยูกับพื้นที่และน้ําหนักที่กระทําควรปรึกษาวิศวกรผูออกแบบโครงสราง สําหรับโครงคราวไมจริง ควรเลือกใชไมเนื้อแข็งที่มีคุณภาพดีและควรทาน้ํายากันปลวกทุกครั้งกอนการติดตั้ง2. สามารถติดตั้งไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว ไดทั้งแบบแนวตั้งและแนวนอน โดยที่ระยะยึดตะปูเกลียวหรือระยะหางระหวางโครงคราวใน การยึดแผนไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว ไมเกิน 80 ซม. โดยใชตะปูเกลียวขนาด 1 ½ นิ้วขึ้นไป ไมแนะนําใหใชตะปูตอกไมเนื่องจากไม คอนวูด หนา 2 นิ้ว มีความกวางนอยอาจสงผลใหแตกราวได (ดูภาพประกอบการติดตั้ง)3. บริเวณรอยตอแผนใหติดตั้งโครงคราวซอนประกบ 2 ตัวเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดตะปูเกลียว โดยเวนระยะยึดตะปูเกลียวใหหางจาก ขอบแผนอยางนอย 2.5 ซม. เพื่อปองกันการแตกราวบริเวณขอบแผน (ดูภาพประกอบการติดตั้ง)4. บริเวณรอยตอแผนควรเวนระยะรอยตอระหวางแผนอยางนอย 3 มม. อุดปดรอยตอใหเต็มตลอดแนวดวยกาวยาแนวประเภท โพลียูรีเทน (PU Sealant) ซึ่งเปนกาวยาแนวที่ใหความยืดหยุนดี สามารถทาสีน้ําอะคริลิคไดทําใหบริเวณรอยตอแผนดูเนียนเรียบ ไมมีปญหาเรื่องรอยแตกราวจากการหดตัว (ยกเวนกรณีทาสีดวยระบบสี EPOXY ตามมาตรฐานของบริษัท)5. สําหรับการเก็บงานโปวปดหัวตะปูเกลียวสามารถใชกาวยาแนวประเภทอะคริลิค (Acrylic Filler) หรืออะคริลิคโปวปดรอยแตกราว ทั่วไป ทิ้งใหแหงแลวขัดใหเรียบดวยกระดาษทรายกอนการทาดวยสีน้ําอะคริลิค6. ไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว สีธรรมชาติ (สีปูนซีเมนต) สามารถทาทับดวยสีน้ําอะคริลิคภายนอกหรือใชระบบสี EPOXY ตามมาตรฐาน ของบริษัท กรณีทาดวยสีน้ําอะคริลิค ควรทาดวยน้ํายารองพื้นปูนเกากอน 1 รอบ แลวทาทับดวยสีจริงตามเฉดสีที่ตองการอยางนอย 2 รอบ ควรทิ้งใหไมแหงสนิทกอนการทาสีและควรปฏิบัติตามคําแนะนําของผูผลิตสีนั้นเปนหลัก7. กรณีทาสีดวยระบบสี EPOXY ซึ่งเปนสีลักษณะโปรงใส การเก็บงานโปวปดหัวตะปูเกลียวในแนะนําใหใชปูนยาแนวกระเบื้องในการ โปวปดหัวตะปูเกลียวเพื่อปองกันรอยดางบริเวณหัวตะปูเกลียว (แนะนําตราจระเข สีปูนซีเมนต เบอร 0772) ขัดเรียบดวยกระดาษ ทรายกอนการทาสี ไมควรใชแด็ปสีขาวในการโปวเพราะจะทําใหเปนรอยดางบริเวณหัวตะปูเกลียว8. หลีกเลี่ยงการใชสีน้ํามันหรือสียอมไมตางๆ ซึ่งจะทําใหเกิดการลอกรอนไดงาย คําแนะนําเพิ่มเติม - สําหรับ Acrylic Filler สามารถใชไดทั่วไปไมแนะนําใหใชผงยิปซั่ม แด็ปธรรมดา หรือ ซิลิโคน เนื่องจากเกิดการหดตัว และแตกราวไดงาย - กาวยาแนวประเภทโพลียูรีเทน (PU Sealant) แนะนํา LANKO 603, Sikaflex Construction, Sikaflex-11FC สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.conwood.co.th ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งขางตนอาจมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงแกไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 2. 2. CWIS – PL108ภาพประกอบการติดตั้ง P.2/2 ระยะหางโครงคราวไมเกิน 80 ซม. แนะนําโครงเหล็กกลองขนาด 50 x 25 x 1.6 มม. ขึ้นไป ไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว ไมเกิน 1.50 เมตร (สินคามาตรฐานสีธรรมชาติ) ไมคอนวูด หนา 2 นิ้วเหมาะสําหรับการตกแตงเทานั้น ไมสามารถทําเปนโครงสรางรับแรงหรือน้ําหนักได ระยะโครงคราวเสริมแนวขวางไมควรเกิน 1.50 เมตร ขึ้นอยูกับความสูงและพื้นที่ในการติดตั้ง ขนาดของโครงสรางหลักควรปรึกษาวิศวกรผูออกแบบ บริเวณรอยตอแผนแนะนําใหติดตั้งโครงคราวซอนประกบ 2 ตัว เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการยึดตะปูเกลียวแบบขยาย เวนระยะยึดตะปูเกลียวใหหางจากขอบแผนอยางนอย 2.5 ซม. เพื่อปองกันการแตกราวบริเวณขอบแผน เวนระยะรองรอยตอระหวางแผนประมาณ 3 มม. แลวอุดโปวรองรอยตอดวยกาวยาแนวรอยตอ ประเภทโพลียูริเทน-PU Sealant (ยกเวนกรณีทาสีดวยระบบสี EPOXY ตามมาตรฐานของบริษัท) ยึดตรงกลางแผนเพียง 1 ตัวทุกๆ ระยะโครงคราว ไมแนะนําใหตอกดวยตะปูตอกไม ยึดแผนไมคอนวูด หนา 2 นิ้ว ดวยตะปูเกลียวขนาด 1½ นิ้ว ขึ้นไป สามารถใชไดท้ังตะปูเกลียวธรรมดาหรือตะปูเกลียวปลายสวาน ** หมายเหตุ - ไมคอนวูด หนา 2 นิ้วเหมาะสําหรับการตกแตงเทานั้นไมสามารถทําเปนโครงสรางรับแรงหรือน้ําหนักได สามารถคนหาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ www.conwood.co.th ขอกําหนดมาตรฐานการติดตั้งขางตนอาจมีการปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมโดยบริษัทขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงแกไขโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา

×