จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม

9,594 views
9,285 views

Published on

บรรยายที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ห้องไชยานุภาพ 2 วันที่ 29 มิถุนายน 2011 วิชา บทนำเข้าสู่วิชาชีพเภสัชกรรม หัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพ

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
9,594
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
69
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

จรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม

 1. 1. ี ัจรรยาบรรณวิชาชพเภสชกรรม ภญ. สุรางค์ จูดษฐประเสริฐ ิ 29 มิถนายน 2554 ุ
 2. 2. Regulatory• พระราชบัญญัตวิชาชีพเภสัชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๗ ิ“วิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า วิชาชีพที่เกี่ยวกับการกระทาในการเตรี ยมยา การผลิตยา การประดิษฐ์ ยา การเลือกสรรยา การวิเคราะห์ยาการควบคุมและการประกันคุณภาพยา การปรุ งและจ่ายยาตามใบสังยา ่ของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรื อผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม หรื อผู้ประกอบการบาบัดโรคสัตว์ รวมทังการดาเนินการปรุ งยาและการขายยา ้ตามกฎหมายว่าด้ วยยา“ผู้ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม” หมายความว่า บุคคลซึงได้ ขึ ้นทะเบียน ่และรับใบอนุญาตเป็ นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม
 3. 3. ข้ อบังคับสภาเภสั ชกรรม ว่ าด้ วยจรรยาบรรณแห่ งวิชาชีพเภสั ชกรรม พ.ศ. ๒๕๓๘• หมวด ๑ หลักการทั่วไป• หมวด ๒ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม• หมวด ๓ การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม• หมวด ๔ การปฏิบัตต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ิ• หมวด ๕ การปฏิบัตต่อผู้ร่วมงาน ิ
 4. 4. หมวด ๑ หลักการทั่วไปผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมย่ อม...• ดารงตนให้ สมควรในสังคมโดยธรรมและเคารพต่อกฎหมายของบ้ านเมือง• ไม่ประพฤติหรื อกระทาการใด ๆ อันเป็ นเหตุให้ เสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์แห่ง วิชาชีพ• ประกอบวิชาชีพด้ วยเจตนาดี โดยไม่คานึงถึงฐานะ เชื ้อชาติ ศาสนา สังคม หรื อลัทธิการเมือง• พึงสร้ างทัศนคติและความเข้ าใจต่อเพื่อนมนุษย์ และสังคม นาความรู้ด้าน สังคมศาสตร์ พฤติกรรมศาสตร์ มาประยุกต์ในการประกอบอาชีพ• พึงพยายามแสวงหาความรู้ ความก้ าวหน้ าทางวิชาการต่าง ๆ เพื่อการ พัฒนาองค์กร และวิชาชีพให้ ทนต่อยุคสมัย ั
 5. 5. หมวด ๒ การประกอบวิชาชีพเภสั ชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้ อง...• รักษามาตรฐานของการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดีที่สด ุ• ไม่จงใจหรือชักชวนให้ มารับบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ ผลประโยชน์ของตน ู• ไม่จงใจหรือชักชวนให้ มารับบริการทางวิชาชีพเภสัชกรรมเพื่อ ผลประโยชน์ของตน ู• ไม่หลอกลวงหรือให้ คารับรออันเป็ นเท็จหรือให้ ความเห็นโดยไม่สจริตในเรื่องใด ๆ ุ ภายใต้ อานาจหน้ าที่แก่สาธารณชน หรือผู้มารับบริการให้ หลงเข้ าใจผิด เพื่อ ประโยชน์ของตน• ประกอบวิชาชีพ โดยคานึงถึงความปลอดภัยและเศรษฐานะของผู้ป่วยหรือผู้มารับ บริการ
 6. 6. หมวด ๒ การประกอบวิชาชีพเภสั ชกรรม• ไม่ใช้ หรื อสนับสนุนการใช้ ยาตารับลับ• ไม่เปิ ดเผยความลับของผู้มารับบริ การซึงตนทราบมาเนื่องจากการ ่ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม เว้ นแต่ความยินยอมของผู้มารับบริ การหรื อ เมื่อต้ องปฏิบตตามกฎหมายหรื อตามหน้ าที่ ั ิ• ไม่ใช้ หรื อสนับสนุนให้ มีการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมหรื อการประกอบ โรคศิลปะ โดยผิดกฎหมาย• ปฏิบตตามข้ อจากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ที่ ั ิ คณะกรรมการสภาเภสัชกรรมกาหนดโดยเคร่ งครัด
 7. 7. หมวด ๓ การโฆษณาการประกอบวิชาชีพเภสั ชกรรมผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมต้ อง...• ไม่โฆษณา ใช้ จ้ าง หรื อยินยอมให้ ผ้ อื่นโฆษณาการประกอบ วิชาชีพเภสัช ู กรรม ความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของตน หรื อ ของผู้อื่น เว้ นแต่ แสดงผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานในหน้ าที่ หรื อ การประกาศเกียรติคณเป็ นทางการ ุ• การเผยแพร่หรื อตอบปั ญหาทางสื่อมวลชน ถ้ าแสดงตนว่าเป็ นผู้ ประกอบ วิชาชีพเภสัชกรรม ต้ องไม่แจ้ งสถานประกอบวิชาชีพส่วนตัวเป็ นทานองการ โฆษณา• ต้ องระมัดระวัง มิให้ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมของตนแพร่ออกไปในสื่อ มวลชนเป็ นทานองโฆษณาความรู้ความสามารถ
 8. 8. หมวด ๔ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมวิชาชีพ ์ ึ่• ต้ องยกย่องให้ เกียรติเคารพในศักดิศรี ซงกันและกัน• ต้ องไม่ทบถมให้ ร้ายหรื อกลันแกล้ งกัน ั ่• ต้ องไม่ชกจูงผู้มารับบริ การของผู้อื่นมาเป็ นของตน ั หมวด ๕ การปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ์• พึงยกย่องให้ เกียรติและเคารพในศักดิศรี ของผู้ร่วมงาน• ต้ องไม่ทบถมให้ ร้าย หรื อกลันแกล้ งผู้ร่วมงาน ั ่• พึงส่งเสริ มและสนับสนุนการประกอบวิชาชีพของผู้ร่วมงาน
 9. 9. ข้อบังคับสภาเภสัชกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเภสัชกรรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๖• ข้ อบังคับ ๒๕๓๘ มี ๒๕ ข้ อ เพิมเติม ใน ่หมวดที่ ๖ การปฏิบัตในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม ิข้ อ ๒๖-๓๑ ประเด็นสาคัญคือ “ต้ องไม่โฆษณาหรื อยินยอมให้ ผ้ อื่นโฆษณาในลักษณะว่ามีผ้ ประกอบ ู ูวิชาชีพอยู่ปฏิบตการในสถานปฏิบตการหรื อสถานพยาบาลนัน โดยไม่เป็ น ั ิ ั ิ ้ความจริ ง”
 10. 10. “ผู้ ประกอบวิชาชีพที่เป็ นผู้ให้ ความรู้ เรื่ องยาและผลิตภัณฑ์สขภาพใน ุลักษณะต่างๆ และโดยสื่อต่างๆ ต้ องพึงระวังมิให้ การกระทาดังกล่าวของตน หรื อให้ ผ้ อื่นนาการกระทาดังกล่าวไปทาให้ เข้ าใจว่า ส่งเสริ มหรื อ ูสนับสนุนผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่ องที่ให้ ความรู้ นัน” ้“ผู้ ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมผู้ใดรับจ้ างหรื อรับทุนสนับสนุนจากบริ ษัทเอกชนในการกระทาใดๆ หรื อจัดทาผลงานใดๆ จะต้ องเปิ ดเผยข้ อมูลให้ ทราบว่าผู้ใดเป็ นผู้จ้างหรื อให้ ทนสนับสนุนควบคูไปด้ วยทุกครังเมื่อมีการ ุ ่ ้แสดง อ้ างอิงผลงานหรื อเผยแพร่ ผลการกระทาหรื อผลงานที่จดทาขึ ้น” ั
 11. 11. วงการถ่ ายภาพมีคากล่ าวว่ า "กล้ องและเลนส์ ท่ ดีท่ ีสุดนันไม่ มี มีแต่ ี ้กล้ องและเลนส์ ท่ เหมาะสมกับการใช้ งานมากที่สุด ขึนอยู่กับว่ าเรา ี ้ใช้ กล้ องและเลนส์ นันอย่ างไร” ้ ทานองเดียวกันเภสัชกรที่ดีท่ ีสุดคงยังหาไม่ พบ แต่ เภสัชกรที่ปฏิบัตหน้ าที่อย่ าง ิเคร่ งครั ด ด้ วยความรั บผิดชอบ เหมาะสมกับงานวิชาชีพ และเป็ น ที่พึ่งของประชาชนได้ ถือได้ ว่าเป็ นเภสัชกรที่รักษามาตรฐานของ การประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมในระดับที่ดีท่ ีสุดแล้ ว
 12. 12. ของฝากจากพี.่ .. "Do what you can, with what you have, where you are." ิ่ ่ ุ ิ่ ่ ุ ทาในสงทีคณสามารถจะทาได ้ พร ้อมกับสงทีคณมีและทีทคณอยู่ ่ ี่ ุ - - Theodore Roosevelt - -“…ผลักนาออกไป นาไหลเข้ ามา วักนาเข้ ามา นาไหลออกไป ้ ้ ้ ้คนที่เป็ น "ผู้ ให้ " มักได้ รับสิ่งตอบแทนเสมอ อย่ างน้ อยก็ต้องได้ ความรัก และความชื่นชมจากผู้อ่ ืนเปรียบเสมือนผลักนาออกไปจากตัว นาก็จะยิ่งไหลเข้ ามา ้ ้แต่ คนที่มีแต่ ความโลภ อยากได้ จากผู้อ่ ืน กลับต้ องเป็ นผู้สูญเสีย ไม่ ได้ รับแม้ แต่ ความรักและความศรัทธาเปรียบเสมือนคนที่พยายามวักนาเข้ าหาตัวนาก็จะยิ่งไหลออกไป…” ้ ้ดร.เทียม โชควัฒนาหนังสืออนุสรณ์ ดร.เทียม โชควัฒนา

×