เรียน ท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา      ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดําเนินการจับสลากเพื่ออนุญาตให้ใช้ผลกา...
สรุปรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ     ...
รายการยาใหม่ท่ไม่มียาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ             ี              ...
รายการยาใหม่ท่ไม่มียาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ                ี           ...
สรุปรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ   ...
ลําดับ         รายการยาใหม่ที่ไม่มยาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ                ...
p                 c              IF              t              ...
p              C                               :              llo...
Import be 5 55
Import be 5 55
Import be 5 55
Import be 5 55
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Import be 5 55

0 views
1,058 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Import be 5 55

 1. 1. เรียน ท่านผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยา ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดําเนินการจับสลากเพื่ออนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อประกอบการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น ในการนี้ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยสํานักยาขอประกาศผลการพิ จ ารณาอนุ ญ าตให้ ใ ช้ ผ ลการศึ ก ษาชี ว สมมู ล ของต่ า งประเทศเพื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ให้ผู้ประกอบการและผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้รบอนุญาตฯ หรือตัวแทนผู้รับมอบอํานาจฯ ที่มาจับสลากเพื่อขอ ัใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ ติดต่อขอรับหนังสือแจ้งผลการอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ได้ตั้งแต่ วันพุธที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นต้นไปณ งานอุตสาหกรรมยาสามัญ สํานักยา อาคาร ๔ ชั้น ๕ ในวันและเวลาราชการ**หมายเหตุ : เอกสารที่ประกาศประกอบด้วย ๑. แบบสรุปผลรายชื่อผู้ได้รบอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้น ั ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศต่างประเทศ ๒. แบบสรุปผลรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้น ทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศต่างประเทศ ๓. แบบลงทะเบียนการจับสลากฯ หากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ งานอุตสาหกรรมยาสามัญ สํานักยา โทรศัพท์/โทรสาร ๑๒ ๕๙๐ ๗๑๗๒
 2. 2. สรุปรายชื่อผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555 รายการยาใหม่ท่ไม่มียาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ ี ลําดับที่เลือก หมายเลข วันที่อนุญาตให้ใช้ วันที่ครบกําหนดลําดับ ชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผล BE ต่างประเทศ ชื่อสามัญทางยา / ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบยา ตามบัญชีรายการ สลากที่จับได้ ผล BE ต่างประเทศ ยื่นขอขึ้นทะเบียน 1 Adefovir dipivoxil 10 mg. tablet 29 บริษท บีเจซี เฮลท์แคร์ จํากัด ั 14 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 2 Alfuzosin Hydrochloride 10 mg. tablet 39 บริษัท แรนแบ็กซี่ ยูนิเคม จํากัด 58 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 3 Amlodipine besylate + Valsartan 13.87 mg. (eq.to tablet 84 บริษัท ไอฟาร์มา จํากัด 52 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 Amlodipine 10 mg.)/ 160 mg. 4 Chlormadinone Acetate + Ethinylestradiol 2 mg./ 0.03 mg. tablet 245 บริษัท ร็อตต้าฟาร์ม (ประเทศไทย) จํากัด 76 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 5 Clarithromycin 500 mg. tablet 269 บริษัท ฟินเน็กซ์ เฮลท์แคร์ จํากัด 66 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 6 Cyproterone acetate 50 mg. tablet 289 บริษท อี ยู ฟาร์มาซูติคอล จํากัด ั 6 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 7 Donepezil Hydrochloride 5 mg. (eq.to Donepezil tablet 365 บริษัท ยูเนียนเมดดิคอล (ประเทศไทย) จํากัด 11 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 4.56 mg.) 8 Duloxetine Hydrochloride 67.3 mg. (eq.to Duloxetine capsule 389 บริษัท ฟาร์ม่า เวิลด์ จํากัด 7 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 60 mg.) 9 Esomeprazole magnesium Trihydrate 44.5 mg. (eq.to tablet 426 บริษัท เกร๊ทเตอร์มายบาซิน จํากัด 17 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 Esomeprazole 40 mg.) 10 Galantamine hydrobromide 8 mg. (corresponding to capsule 517 บริษัท สินชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ (2009) จํากัด 39 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 galantamine 8 mg) 11 Leflunomide 20 mg. tablet 673 บริษัท อัลโวเจน (ประเทศไทย) จํากัด 56 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 12 Lercanidipine Hydrochloride 10 mg. tablet 676 บริษัท คอสม่า เมดิคอล จํากัด 73 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 13 Levetiracetam 1000 mg. tablet 678 บริษัท พรอส ฟาร์มา จํากัด 4 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 14 Linezolid 600 mg. tablet 692 บริษัท โมเดิร์น เมด จํากัด 40 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 1
 3. 3. รายการยาใหม่ท่ไม่มียาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ ี ลําดับที่เลือก หมายเลข วันที่อนุญาตให้ใช้ วันที่ครบกําหนดลําดับ ชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผล BE ต่างประเทศ ชื่อสามัญทางยา / ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบยา ตามบัญชีรายการ สลากที่จับได้ ผล BE ต่างประเทศ ยื่นขอขึ้นทะเบียน 15 Memantine Hydrochloride 20 mg. (eq.to Memantine tablet 735 บริษัท ไบโอ จีนิคส์ ฟาร์มา จํากัด 1 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 16.62 mg.) 16 Metformin Hydrochloride 1000 mg. (eq.to Metformin tablet 740 บริษัท พาราไดม์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จํากัด 49 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 780 mg.) 17 Montelukast Sodium 5.2 mg. (eq.to Montelukast tablet 792 บริษัท แอปคาร์ ฟาร์มาแลป (ประเทศไทย) จํากัด 13 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 free acid 5 mg.) 18 Mycophenolate mofetil 250 mg. capsule 799 บริษัท สยามเภสัช จํากัด 3 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 19 Mycophenolate mofetil 500 mg. tablet 801 บริษท แอ๊บบอตลาบอแรตอรีส จํากัด ั 55 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 20 Naratriptan 2.5 mg. tablet 804 บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จํากัด 65 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 21 Nifedipine 60 mg. tablet 829 ห้างหุ้นส่วนจํากัด จีไอเอส ฟาร์มา 10 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 22 Olmesartan medoxomil 40 mg. tablet 847 บริษัท ดีทแฮล์ม เคลเลอร์ โลจิสติกส์ จํากัด 19 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 23 Pantoprazole sodium sesquihydrate 45.10 mg. (eq.to tablet 880 บริษัท ไฟเซอร์ (ประเทศไทย) จํากัด 23 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 pantoprazole 40 mg.) 24 Pioglitazone Hydrochloride 49.59 mg. (eq.to tablet 938 บริษัท เจ.เอ.วี ฟาร์ม่า จํากัด 74 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 Pioglitazone 45 mg.) 25 Pregabalin 300 mg capsule 976 บริษัท ซายฟาร์มา จํากัด 9 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 26 Quetiapine fumarate 230.26 mg. (eq.to tablet 998 บริษัท อัลลายแอนซ์ ฟาร์มา จํากัด 47 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 quetiapine free base 200 mg.) 27 Quetiapine fumarate 57.56 mg. (eq.to tablet 1002 ร้านนิอรเภสัช 69 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 quetiapine free base 50 mg.) 28 Raloxifene HCl 60 mg. (eq.to Raloxifene tablet 1009 บริษท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ พีทีวาย จํากัด ั 31 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 55.71 mg.) 2
 4. 4. รายการยาใหม่ท่ไม่มียาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ ี ลําดับที่เลือก หมายเลข วันที่อนุญาตให้ใช้ วันที่ครบกําหนดลําดับ ชื่อบริษัทที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผล BE ต่างประเทศ ชื่อสามัญทางยา / ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง รูปแบบยา ตามบัญชีรายการ สลากที่จับได้ ผล BE ต่างประเทศ ยื่นขอขึ้นทะเบียน 29 Repaglinide 1 mg. tablet 1038 บริษท มัณฑนา จํากัด ั 2 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 30 Repaglinide 2 mg. tablet 1039 บริษัท โรงงานเภสัชกรรม เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จํากัด 18 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 31 Rosuvastatin Calcium 5.2 mg. (eq.to tablet 1069 บริษัท อาโปเตก้า จํากัด 15 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 Rosuvastatin 5 mg.) 32 Rosuvastatin calcium 10.40 mg. (corresponding tablet 1070 บริษัท แดวูง ฟาร์มาซูติคอล (ไทยแลนด์) จํากัด 5 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 to rosuvastatin 10 mg.) 33 Sodium Rabeprazole 20 mg. tablet 1136 บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จํากัด 53 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 34 Tacrolimus 1 mg. capsule 1172 บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จํากัด 45 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 35 Tamsulosin Hydrochloride 0.2 mg. capsule 1187 บริษัท อุยเฮง อินเตอร์เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ จํากัด 46 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 36 Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg. tablet 1190 บริษท ยูเนียน อกรีฟาร์ จํากัด ั 20 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 37 Telmisartan + Hydrochlorothiazide 80 mg./ 12.50 mg tablet 1200 บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จํากัด 41 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 38 Telmisartan + Hydrochlorothiazide 80 mg./ 25 mg. tablet 1203 บริษัท เคมเมด ไลน์ จํากัด 30 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 39 Tolterodine L-tartrate 4 mg. (eq.to tolterodine capsule 1237 บริษท อินโนเจน ฟาร์มา (ไทยแลนด์) จํากัด ั 60 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 2.74 mg.) 40 Topiramate 50 mg. tablet 1240 บริษท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด ั 32 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 41 Valaciclovir Hydrochloride 556 mg. (eq.to Valaciclovir tablet 1261 22 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 500 mg.) บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จํากัด 42 Valsartan 320 mg. tablet 1271 บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จํากัด 77 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 43 Valsartan + Hydrochlorothiazide 320 mg./ 25 mg. tablet 1273 บริษัท แอสตร้า เซนเนก้า (ประเทศไทย) จํากัด 27 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 44 Voriconazole 200 mg. tablet 1312 บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จํากัด 68 20 มิ.ย. 55 17 ต.ค. 55 3
 5. 5. สรุปรายชื่อผู้ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผลการศึกษาชีวสมมูลของต่างประเทศเพื่อขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ยาสามัญใหม่รายแรกในประเทศ ประจําเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2555ลําดับ รายการยาใหม่ที่ไม่มยาสามัญที่มผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ ี ี ลําดับที่เลือก หมายเลข รูปแบบยา ชื่อบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผล BE ต่างประเทศ ชื่อสามัญทางยา / ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง ตามบัญชีรายการฯ สลากที่จับได้ 1 Adefovir dipivoxil 10 mg. tablet 29 ร้านฟาร์มา ทรี 75 2 Duloxetine Hydrochloride 67.3 mg. (eq.to Duloxetine 60 mg.) capsule 389 บริษัท แอคมี่ เมดิคอล จํากัด 37 บริษัท เอช.เค.ฟาร์มาซูติคอล จํากัด 50 3 Esomeprazole magnesium Trihydrate 44.5 mg. (eq.to Esomeprazole 40 mg.) tablet 426 บริษัท เอ็นบีดี เฮลท์แคร์ จํากัด 21 บริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูตคอลอินดัสตรี้ จํากัด ิ 33 บริษท นีโอ เจ็น ไทย จํากัด ั 38 องค์การเภสัชกรรม 51 บริษัท ซันไรส์ ฟาร์มาซูติคัล จํากัด 63 บริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จํากัด 71 4 Levetiracetam 1000 mg. tablet 678 บริษัท เฮทเทอโร (ไทยแลนด์) จํากัด 8 บริษัท ไบโอไซน์ จํากัด 48 5 Linezolid 600 mg. tablet 692 บริษัท มิลลิเมด จํากัด 67 6 Metformin Hydrochloride 1000 mg. (eq.to Metformin 780 mg.) tablet 740 บริษัท สีลมการแพทย์ จํากัด 61 7 Montelukast Sodium 5.2 mg. (eq.to Montelukast free acid 5 mg.) tablet 792 บริษัท ยูโทเปี้ยน จํากัด 16 บริษัท อาทีว่า ฟาร์มาซูติคอล จํากัด 24 บริษัท อีลีเชียน อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จํากัด 43 8 Mycophenolate mofetil 250 mg. capsule 799 ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ศรีประสิทธิ์โอสถ 12 บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จํากัด 34 บริษัท ฟาร์มา นูวา จํากัด 35 บริษัท แคสป้าฟาร์มาซูติคอล (ประเทศไทย) จํากัด 36 บริษัท วานาบี จํากัด 42 1
 6. 6. ลําดับ รายการยาใหม่ที่ไม่มยาสามัญที่มีผู้ยื่นขออนุญาตใช้ผล BE ของต่างประเทศ ี ลําดับที่เลือก หมายเลข รูปแบบยา ชื่อบริษัทที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ผล BE ต่างประเทศ ชื่อสามัญทางยา / ตัวยาสําคัญ ขนาดความแรง ตามบัญชีรายการฯ สลากที่จับได้ ห้างหุ้นส่วนจํากัด ภิญโญฟาร์มาซี 54 บริษัท แมคโครฟาร์ จํากัด 59 9 Pantoprazole sodium sesquihydrate 45.10 mg. (eq.to pantoprazole 40 mg.) tablet 880 บริษัท วอเนอร์-แลมเบิท (ไทย) จํากัด 29 บริษัท อาร์เอ็กซ์ จํากัด 44 บริษัท ไฟเซอร์ พาร์ค เดวิส (ประเทศไทย) จํากัด 57 10 Rosuvastatin calcium 10.40 mg. (corresponding to rosuvastatin 10 mg.) tablet 1070 บริษัท สหการโอสถ (1996) จํากัด 25 บริษัท ฟาร์มาแลนด์ (1982) จํากัด 26 บริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จํากัด (มหาชน) 64 11 Tacrolimus 1 mg. capsule 1172 บริษัท เอสพีเอส เมดิคอล จํากัด 72 12 Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg. tablet 1187 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จํากัด (มหาชน) 62 บริษัท เลเซ่อร์ไซนส์ จํากัด 70 13 Valaciclovir Hydrochloride 556 mg. (eq.to Valaciclovir 500 mg.) tablet 1261 บริษัท ไดอิจิ ซังเคียว (ประเทศไทย) จํากัด 28 2
 7. 7. p c IF t >i A )F s p + (t s $ Bi !E ca -(p - r€ di : E ea q (6 3i * s- b (.F r^,( )i €sr ,{ Y € z? lf! di -s* O <F t( )r fc-:Fc6J -i IF G 4, c C- lr!-e €ot io F6r >i)A P{ grF D -rs - B ce 6- (Jl fr () --i cv crc: cf) v ^J: ..,l : -O "n) r+ *.ai a r c F IG c"F-ddG ,li tt((G ) *o rt @ "{ H,i I D=?p re s-s . r)b :3 q (G q t- d EF c6= C f J V -V .) re c L st { irr --*9 i s iL) + L r( ;*!s {F L 3 @ ? € @O(l-[FOT g =rto oq ca 30g] c 93ioi- dU F c ofa aEn E? 6rrtb FF l/& P (a e tct (qi ! /+ -J !< .]Ne ) F F (Grn, ;1 tri= r3t F I o I _9 el ^s nbl ef)* Frs N F F l" 5 dt v -X ? e ia :Ii riu 3 * qdi i6 .oi h e3t {o dr!rF F b E 7 -! h G ec f -61 ul q Q- $rt 4" :iG d"t r 15 <=i ;F iz :.t : i -a E- hi ;i ,-T trtA c =) J J i? hi € Z i -t ,<: .-.J F tr q f 4 5{ ci : G E ."! co { € 6 (.:i .s) .J q -+i /i & C i d i A = )t" 6 P -h b- iV 4f : s zU?sX;h t" ; E ei tsc rRe ,{ a€ <D [ ii tri F C -dt Ya- Ei -3 ccea >) c. l4 (G g-=.) IG 6)coa (a nF I @ -rp ,5- lc Ee{= i e rf - (G F 6 ,6 IG ,G r6 r? l, -. G, J -qB l/o ,O (. + cF a r<F - c F o c s ^. ) i,g r< E F(4 Co6 6L C< 3 r- r v.i 7r. i.? rt" ? €: C ,c c Es l/o c $ 5 J- g 6 IC e: 6: i ix oa t- g C Clr! 7 - ; .? *: ( Y i -rlD ,o F cJTP co -1p -t o r- 16 l P vo ib !€ = i -,% .6 .R E Y c {-J 6 ) 6< b!.f -._ v? "E e) F I /(< z. f {"6 Va d9 t .3 l. s iA ( ir* r)<- C_ I T t^" T a T (A Y>2 I o 1 F 7a si l (G G p a 1z D G *, I >- J6 iaF i i P c c x F (q O E =r. L^ ^r o -! <* *7 z trs 4_ >.t 6 F i& z i-i (t 7 >__:- o 5rr & 2) ?1 ? 7 3 F: .J : jf i ifl .- d-l ; F 3 j _t -p d6 c O(G r- s n d- s ce t: t 5 -< f ql d tr + (c> *l ..,C
 8. 8. p C : llo : : _p F t t c3+ i T 9-6 i 1T ait: i s di ( / dUE Di tri q E ;a I/! tF G o7 (G ( rA c J : .N. .i i 3 -S .R e . a1 1i trt *J a?F6rc 5 4, c c - €"t l/o-e r{ F6r =:)= 96 D.IS - e es N J <f ( a rs.,i tA -6i + J s - r+i -+ ig) 9i {: qi -+i .I +- -a .--oi C F IG c 4,-F :f)G tl(G Eo .IF co (i t 4i s i D= Jre o2 N.l . r)b sp N 6 l € i G( ,a! i e q ?o! } 9n: ti :t =-s*H EF i -a:r; @(G ?5 G E t3 8b ca c -t JJ {G ;r (- oca 61-Ee kF qs):-- vn P ca t tzl ts r)"<l 2i Gt to Ci tNc Gt s €i kll 9 4, i ^ (G!.tL i3a F -q -l -.i qi F A * F{ N se 3 Q i 3 F ;3 F r( , ie ei tz*l € : ^1 Fls 3 i? € { 2i €t :rbrF x h a3e 3 id !i N F UJ oh G eeuE d" I h r 6 (- - -E x i?s i @ ? = ! lA .6i F-su Ai - oi €l t 6 f E q- s c) n J u { J n -<7trte >l >5 i- 4 i u4 a 14o eti i 4J i*d - a^ l^ i >GE 3F !ci ---P L co 4 a {O i! >i 6 b {yn q r3t F s i^ N r _0i Ia a T a C ! i6t "e u ,d -e io 4 esGi=-dsH ;i! P" (G = .2 i hpi oc .i 6 rt E E q d d2] *C a{ c(Fdd a J6 2D G" lr :3 q) (G ivz a 4f t- !i q o . r< ? : -7 ; 6)coa rs =- Gr -rt co I t ilir c- .S rQi o si F r F F C- 5 Ee-r4 e (G IG iq ivB l/a is ia v-< z s c c iv (g ,gi 6 s€ ivai 6 ri ( €(= = iG s. K. oe 6 i ri6i -r co6 lS s, irc o i a -q- ili G "i o< lr! c $ (lr- ( l6 4 G ai b c}.. i .al C ,F c e L Fr G F p ca {p b cf: r-E i boi --g i 7 E Ji 6 Y.lo c. ;Drp ;e N io i9 €- F i --i <- - i6 -F it61 7 5 T - k C (: o -t ? c-i -i ai a F o7 ^- =2 G tw-t nC, t ? YJ 4 e. )o i r< 5x i a b q iv@ <P (6 i 4 p ltt cz t -t!" e_ 9i a JL 7 ( io iF = _o isi ; fe E ?4 D i l--J e G F 54 .lF 1O 7l 7= is ict i /o i i D. a ? i el -: F] l F R i >) F a a F F F J nE s- r 6- cF (^ l5 0 to $ 15! .[ ,f- c- O(6 CJ -i f sv $. *0 cf) r cf) + _r k {a

×