คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

 • 39,186 views
Uploaded on

การสอนไทย

การสอนไทย

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
No Downloads

Views

Total Views
39,186
On Slideshare
35,986
From Embeds
3,200
Number of Embeds
8

Actions

Shares
Downloads
77
Comments
2
Likes
4

Embeds 3,200

http://krusurang.wordpress.com 3,184
https://krusurang.wordpress.com 9
http://www.google.co.th 2
http://translate.googleusercontent.com 1
https://translate.googleusercontent.com 1
http://krusurang.wordpress.com. 1
https://www.google.co.th 1
http://webcache.googleusercontent.com 1

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. คำทับศัพท์ และศัพท์ บัญญัติ
 • 2. คำทับศัพท์ คือ • คำที่ถ่ำยเสียง มำจำกรูปคำในภำษำอื่น และนำมำเขียนใน รูปแบบของภำษำเรำ เพื่อให้ คนที่ใช้ ภำษำสำมำรถออกเสียงได้ ถูกต้ อง หรื ออย่ำงน้ อยใกล้ เคียงกับภำษำเดิม เช่น • • • • ฟุตบอล แฮมเบอเกอร์ ฮอทด็อก คอมพิวเตอร์ ทับศัพท์มำจำก football ทับศัพท์มำจำก hamberger ทับศัพท์มำจำก hotdog ทับศัพท์มำจำก computer
 • 3. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ฟรี ปำร์ ตี ้ ล็อก เลท อีเมล เมำส์ คลิก วอลเลย์บอล คำเดิม free party log late email mouse click valleyball
 • 4. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ทีม ท็อป บำสเก็ตบอล คลินิก ฟำร์ ม แบ็งค์ แสตมป ์ ทัวร์ คำศัพท์ เดิม team top basketball clinic farm bank stamp tour
 • 5. ศัพท์ บัญญัติ คือ • คำศัพท์ที่กำหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นมำตรฐำนในกำรเขียนเอกสำรของทำง รำชกำร และกำรเรี ยนกำรสอน ผู้ออกศัพท์บญญัติในปั จจุบนคือ รำชบัณฑิตยสถำน ั ั • ศัพท์บญญัติจะแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แพทย์ ั ศำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรเชื่อม พลังงำน ประชำกรศำสตร์ พฤกษศำสตร์ ปรัชญำ ประกันภัย วรรณกรรม ปรับอำกำศ สัทศำสตร์ นิตศำสตร์ ิ ศิลปะ ฯลฯ
 • 6. • • • • • • • • • • ตัวอย่ำงศัพท์บญญัติ ั 1. แฟลต , อพำร์ตเมนต์ = ห้องชุด 2. คอมพิวเตอร์ = คณิ ตกรณ์ 3. ดีวีดี = แผ่นวีดีทศน์ระบบดิจิตล ั ั 4. ปริ้ นเตอร์ = เครื่ องพิมพ์ 5. อินฟี นีต้ ี = อนันต์ 6. ซิ มกำร์ด = บัตรระบุผเู ้ ช่ำ 7. ซิ ม = มอดูลระบุผเู ้ ช่ำ 8. จอยสติ๊ก = ก้ำนควบคุม 9. ซี พียู = หน่วยประมวลผลกลำง 10.คียบอร์ด = แผงแป้ นอักขระ ์
 • 7. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม • • • • • • • • • • 11.แผ่นดิสก์ = จำนบันทึก 12.แสตมป์ = ดวงตรำไปรษณี ยำกร 13.แรม(RAM) = หน่วยควำมจำเข้ำถึงโดยสุ่ ม 14.รอม(ROM) = หน่วยควำมจำอ่ำนอย่ำงเดียว 15.ฮำร์ ดดิสก์ = จำนบันทึกแบบแข็ง 16.Disk Drive = หน่วยขับจำน , หน่วยขับจำนบันทึก , หน่วยขับแผ่น บันทึก 17.ก็อปปี้ (copy) = ถ่ำยสำเนำ 18.Scanner = เครื่ องกรำดตรวจ 19.ล็อตเตอรี่ = สลำกกินแบ่งรัฐบำล 20.รถเมล์ = รถโดยสำรประจำทำง
 • 8. สรุป • ให้ จำว่ำ คำทับศัพท์ แต่ละคำ สะกดอย่ำงไร • คำใดที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศและมีศพท์บญญัติขึ ้นใช้ ั ั แล้ ว ควรใช้ ศพท์บญญัตินน ั ั ั้