คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

on

 • 35,407 views

การสอนไทย

การสอนไทย

Statistics

Views

Total Views
35,407
Views on SlideShare
32,581
Embed Views
2,826

Actions

Likes
4
Downloads
57
Comments
2

6 Embeds 2,826

http://krusurang.wordpress.com 2820
http://www.google.co.th 2
http://translate.googleusercontent.com 1
https://translate.googleusercontent.com 1
http://krusurang.wordpress.com. 1
https://krusurang.wordpress.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ Presentation Transcript

 • 1. คำทับศัพท์ และศัพท์ บัญญัติ
 • 2. คำทับศัพท์ คือ • คำที่ถ่ำยเสียง มำจำกรูปคำในภำษำอื่น และนำมำเขียนใน รูปแบบของภำษำเรำ เพื่อให้ คนที่ใช้ ภำษำสำมำรถออกเสียงได้ ถูกต้ อง หรื ออย่ำงน้ อยใกล้ เคียงกับภำษำเดิม เช่น • • • • ฟุตบอล แฮมเบอเกอร์ ฮอทด็อก คอมพิวเตอร์ ทับศัพท์มำจำก football ทับศัพท์มำจำก hamberger ทับศัพท์มำจำก hotdog ทับศัพท์มำจำก computer
 • 3. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ฟรี ปำร์ ตี ้ ล็อก เลท อีเมล เมำส์ คลิก วอลเลย์บอล คำเดิม free party log late email mouse click valleyball
 • 4. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ทีม ท็อป บำสเก็ตบอล คลินิก ฟำร์ ม แบ็งค์ แสตมป ์ ทัวร์ คำศัพท์ เดิม team top basketball clinic farm bank stamp tour
 • 5. ศัพท์ บัญญัติ คือ • คำศัพท์ที่กำหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นมำตรฐำนในกำรเขียนเอกสำรของทำง รำชกำร และกำรเรี ยนกำรสอน ผู้ออกศัพท์บญญัติในปั จจุบนคือ รำชบัณฑิตยสถำน ั ั • ศัพท์บญญัติจะแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แพทย์ ั ศำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรเชื่อม พลังงำน ประชำกรศำสตร์ พฤกษศำสตร์ ปรัชญำ ประกันภัย วรรณกรรม ปรับอำกำศ สัทศำสตร์ นิตศำสตร์ ิ ศิลปะ ฯลฯ
 • 6. • • • • • • • • • • ตัวอย่ำงศัพท์บญญัติ ั 1. แฟลต , อพำร์ตเมนต์ = ห้องชุด 2. คอมพิวเตอร์ = คณิ ตกรณ์ 3. ดีวีดี = แผ่นวีดีทศน์ระบบดิจิตล ั ั 4. ปริ้ นเตอร์ = เครื่ องพิมพ์ 5. อินฟี นีต้ ี = อนันต์ 6. ซิ มกำร์ด = บัตรระบุผเู ้ ช่ำ 7. ซิ ม = มอดูลระบุผเู ้ ช่ำ 8. จอยสติ๊ก = ก้ำนควบคุม 9. ซี พียู = หน่วยประมวลผลกลำง 10.คียบอร์ด = แผงแป้ นอักขระ ์
 • 7. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม • • • • • • • • • • 11.แผ่นดิสก์ = จำนบันทึก 12.แสตมป์ = ดวงตรำไปรษณี ยำกร 13.แรม(RAM) = หน่วยควำมจำเข้ำถึงโดยสุ่ ม 14.รอม(ROM) = หน่วยควำมจำอ่ำนอย่ำงเดียว 15.ฮำร์ ดดิสก์ = จำนบันทึกแบบแข็ง 16.Disk Drive = หน่วยขับจำน , หน่วยขับจำนบันทึก , หน่วยขับแผ่น บันทึก 17.ก็อปปี้ (copy) = ถ่ำยสำเนำ 18.Scanner = เครื่ องกรำดตรวจ 19.ล็อตเตอรี่ = สลำกกินแบ่งรัฐบำล 20.รถเมล์ = รถโดยสำรประจำทำง
 • 8. สรุป • ให้ จำว่ำ คำทับศัพท์ แต่ละคำ สะกดอย่ำงไร • คำใดที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศและมีศพท์บญญัติขึ ้นใช้ ั ั แล้ ว ควรใช้ ศพท์บญญัตินน ั ั ั้