คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

66,621 views
65,915 views

Published on

การสอนไทย

2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
66,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5,968
Actions
Shares
0
Downloads
168
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คำทับศัพท์และศัพท์บัญญัติ

  1. 1. คำทับศัพท์ และศัพท์ บัญญัติ
  2. 2. คำทับศัพท์ คือ • คำที่ถ่ำยเสียง มำจำกรูปคำในภำษำอื่น และนำมำเขียนใน รูปแบบของภำษำเรำ เพื่อให้ คนที่ใช้ ภำษำสำมำรถออกเสียงได้ ถูกต้ อง หรื ออย่ำงน้ อยใกล้ เคียงกับภำษำเดิม เช่น • • • • ฟุตบอล แฮมเบอเกอร์ ฮอทด็อก คอมพิวเตอร์ ทับศัพท์มำจำก football ทับศัพท์มำจำก hamberger ทับศัพท์มำจำก hotdog ทับศัพท์มำจำก computer
  3. 3. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ฟรี ปำร์ ตี ้ ล็อก เลท อีเมล เมำส์ คลิก วอลเลย์บอล คำเดิม free party log late email mouse click valleyball
  4. 4. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม ข้ อ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ คำทับศัพท์ ภำษำไทย ทีม ท็อป บำสเก็ตบอล คลินิก ฟำร์ ม แบ็งค์ แสตมป ์ ทัวร์ คำศัพท์ เดิม team top basketball clinic farm bank stamp tour
  5. 5. ศัพท์ บัญญัติ คือ • คำศัพท์ที่กำหนดขึ ้นเพื่อใช้ เป็ นมำตรฐำนในกำรเขียนเอกสำรของทำง รำชกำร และกำรเรี ยนกำรสอน ผู้ออกศัพท์บญญัติในปั จจุบนคือ รำชบัณฑิตยสถำน ั ั • ศัพท์บญญัติจะแบ่งออกเป็ นหมวดหมู่ ต่ำงๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แพทย์ ั ศำสตร์ รัฐศำสตร์ กำรเชื่อม พลังงำน ประชำกรศำสตร์ พฤกษศำสตร์ ปรัชญำ ประกันภัย วรรณกรรม ปรับอำกำศ สัทศำสตร์ นิตศำสตร์ ิ ศิลปะ ฯลฯ
  6. 6. • • • • • • • • • • ตัวอย่ำงศัพท์บญญัติ ั 1. แฟลต , อพำร์ตเมนต์ = ห้องชุด 2. คอมพิวเตอร์ = คณิ ตกรณ์ 3. ดีวีดี = แผ่นวีดีทศน์ระบบดิจิตล ั ั 4. ปริ้ นเตอร์ = เครื่ องพิมพ์ 5. อินฟี นีต้ ี = อนันต์ 6. ซิ มกำร์ด = บัตรระบุผเู ้ ช่ำ 7. ซิ ม = มอดูลระบุผเู ้ ช่ำ 8. จอยสติ๊ก = ก้ำนควบคุม 9. ซี พียู = หน่วยประมวลผลกลำง 10.คียบอร์ด = แผงแป้ นอักขระ ์
  7. 7. ตัวอย่ำงเพิ่มเติม • • • • • • • • • • 11.แผ่นดิสก์ = จำนบันทึก 12.แสตมป์ = ดวงตรำไปรษณี ยำกร 13.แรม(RAM) = หน่วยควำมจำเข้ำถึงโดยสุ่ ม 14.รอม(ROM) = หน่วยควำมจำอ่ำนอย่ำงเดียว 15.ฮำร์ ดดิสก์ = จำนบันทึกแบบแข็ง 16.Disk Drive = หน่วยขับจำน , หน่วยขับจำนบันทึก , หน่วยขับแผ่น บันทึก 17.ก็อปปี้ (copy) = ถ่ำยสำเนำ 18.Scanner = เครื่ องกรำดตรวจ 19.ล็อตเตอรี่ = สลำกกินแบ่งรัฐบำล 20.รถเมล์ = รถโดยสำรประจำทำง
  8. 8. สรุป • ให้ จำว่ำ คำทับศัพท์ แต่ละคำ สะกดอย่ำงไร • คำใดที่มำจำกภำษำต่ำงประเทศและมีศพท์บญญัติขึ ้นใช้ ั ั แล้ ว ควรใช้ ศพท์บญญัตินน ั ั ั้

×