สมัครพนักงานราชการ

1,435 views
1,367 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,435
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สมัครพนักงานราชการ

  1. 1. ประกาศโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ .................................... ด้วยโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1 ประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้นอาศัยอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกาหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากาลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 หนังสือสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 9800 ลงวันที่ 23 กันยายน 2551 เรื่อง กรอบอัตรากาลังพนักงานราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2552–2555 คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1626/2551 สั่งณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551 เรื่องการมอบอานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้อานวยการสถานศึกษาหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการในการดาเนินการการสรรหา และการเลือกสรรพนักงานราชการในสถานศึกษา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้1. ชื่อตาแหน่ง กลุ่มงานและรายละเอียดการจ้างงาน 1.1 ชื่อตาแหน่ง ครูผู้สอน กลุ่มงานบริหารทั่วไป ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ (1) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย วิธีการที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (2) จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตร (3) ปฏิบัติงานวิชาการ ของสถานศึกษา (4) ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (5) ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ (6) ทานุบารุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  2. 2. (7) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และประเมินพัฒนาการของผู้เรียน เพื่อนามาพัฒนาการเรียนการ สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (8) มีประสบการณ์ในการเป็นครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน - 2 - (9) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ากว่า 1 ปี ซ่อมบารุงรักษาคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ (10) เป็นผู้มีประสบการณ์ในการฝึกฝนนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จนได้รับรางวัลในการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาขึ้นไป (11) ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ผู้บริหารสถานศึกษามอบหมาย 1.2 อัตราว่าง จานวน 1 อัตรารายละเอียดวิชาเอกที่รับสมัคร ดังนี้ ตาแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกพลศึกษา จานวน 1 อัตรา2. ค่าตอบแทน 2.1 ตาแหน่งครูผู้สอน ค่าตอบแทน เดือนละ 9,530 บาท และสิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.25473. ระยะเวลาการจ้าง ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ พ.ศ.25574. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร 4.1คุณสมบัติทั่วไป (1) มีสัญชาติไทย (2) มีอายุไม่ต่ากว่า 18 ปี (3) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย (4) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน (5) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง (6) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษจาคุกโดยคาพิพากษา ถึงที่สุดให้จาคุกเพราะกระทาความ ผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (7) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
  3. 3. หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรในวันที่ทาสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น 4.2คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครูผู้สอน ดังนี้ (1) ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีอื่น ที่ ก.ค.ศ.รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งครู สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครู ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต ด้วย (2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 - 3 -5. การรับสมัคร 5.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคารสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 19 - 27 พฤษภาคม 2554ในวันและเวลาราชการ 5.2 หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร (1)รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดา ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน6 เดือน (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จานวน 3 รูป (2) ประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร วุฒิบัตร และระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับวิชาเอกที่เปิดรับสมัคร ฉบับจริงและสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องสาเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร (3) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสิทธิตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 พร้อมสาเนา จานวน 1 ฉบับ (4) บัตรประจาตัวประชาชน และทะเบียนบ้านฉบับจริง และสาเนาภาพถ่าย จานวนอย่างละ 1 ฉบับ (5) สาเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) (6) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน 5.3เงื่อนไขการรับสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งตามประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครพร้อมกับยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณวุฒิของตาแหน่งที่สมัครสอบอันมี
  4. 4. ผลทาให้ผู้สมัครสอบไม่มีสิทธิสอบตามประกาศรับสมัครดังกล่าว ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการเลือกสรรครั้งนี้ เป็นโมฆะสาหรับผู้นั้น และจะเรียกร้องสิทธิใด ๆ มิได้ และโรงเรียนเขาดินวิทยาคารจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสมัครเลือกสรรด้วย 5.4 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะและกาหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกาหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 16. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียน และประเมินความเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนี้ สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านกฎหมาย ระเบียบและวิชาชีพ คะแนนเต็ม100 คะแนน (สอบข้อเขียน) สมรรถนะที่ 2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะสาหรับตาแหน่งด้านการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาหรับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน (สอบข้อเขียน) - 4 - สมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง คะแนนเต็ม 100 คะแนน (1)การประเมินประวัติและประสบการณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน (แบบประเมิน) (2)การสัมภาษณ์ คะแนนเต็ม 50 คะแนน (การสัมภาษณ์ ) รวมคะแนนทั้งสิ้น 300 คะแนน รายละเอียดตามหลักสูตรแนบท้ายประกาศนี้7. วัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ 7.1 วันเวลาสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 (สอบข้อเขียน)โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จะดาเนินการประเมินสมรรถนะที่ 1 และ 2 (สอบข้อเขียน) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00 - 12.00 น. 7.2 วันเวลาสถานที่เข้ารับการประเมิ นสมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง จะดาเนินการประเมินสมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (การสัมภาษณ์) ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 เวลา13.00 น. เป็นต้นไป สถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
  5. 5. 8. เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ได้รับการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนในแต่ละสมรรถนะไม่ต่า กว่าร้อยละ60 การจัดจ้างจะเป็นไปตามลาดับคะแนนที่สอบได้ตามลาดับคะแนนสอบจากมากไปหาน้อย โดยเรียงลาดับคะแนนรวมจากสูงลงมา ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 1 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลาดับที่โดยให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 2 มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลาดับที่ โดยให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 3 การประเมินประวัติและประสบการณ์มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลาดับที่โดยให้ผู้สอบได้คะแนนในสมรรถนะที่ 3 การสัมภาษณ์ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลาดับที่สูงกว่า และหากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้จัดลาดับที่โดยให้ผู้ที่มาสมัครก่อนอยู่ในลาดับที่ดีกว่า9. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ณ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 โดยให้ผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลาดับที่รายงานตัว และจัดทาสัญญาจ้าง ที่โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ในวันที่ 31พฤษภาคม 2554 เวลา 09.00-10.00 น. และเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 ดังนี้ วิชาเอกพลศึกษา ลาดับที่ 1 รายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิก หรือสิ้นผลไปเมื่อเลือกสรร ครบกาหนด 1 ปี นับแต่วัน ขึ้นบัญชีหรือนับแต่วันประกาศรับสมัครในตาแหน่งที่มีลักษณะงานเดียวกันนี้ใหม่แล้วแต่กรณี - 5 - จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง)
  6. 6. ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร หลักสูตรการประเมินสมรรถนะบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1(แนบท้ายประกาศ โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 .........................................................
  7. 7. หลักสูตรในการประเมินสมรรถนะ ตาแหน่งครูผู้สอน สมรรถนะที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป ด้านกฎหมาย ระเบียบและวิชาชีพ (100 คะแนน)1. สังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเหตุการณ์ปัจจุบัน2. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม3. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 25464. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 25465. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 สมรรถนะที่ 2 ความรู้ ความสามารถ และทักษะสาหรับตาแหน่ง ด้านการศึกษา วิชาชีพครูและวิชาเฉพาะสาหรับตาแหน่ง (100 คะแนน)1. หลักการศึกษา2. หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร3. การจัดกระบวนการเรียนรู้4. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว5. สื่อและนวัตกรรมการศึกษา6. การวัดและการประเมินผลการศึกษา7. เนื้อหาวิชาเอก สมรรถนะที่ 3 ความเหมาะสมกับตาแหน่ง (100 คะแนน)1. ประเมินประวัติ และประสบการณ์ (50 คะแนน)2. การสอบสัมภาษณ์ (50 คะแนน) ........................................................

×