เสนทางสูฝน..ที่เปนจริง
โรงเรียนในฝนรุนสุดทายของประเทศไทย

  โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร
  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
คุณภาพผูเรียน
  การใช
         ความสามารถ
เครื่องมือใน          คุณลักษณะ
         ในการคิด-...
คุณภาพครู
ปรับเปลี่ยนวิธการ
       ี

มีความรูความเขาใจ
    
คุณภาพแหลงเรียนรู
   แหลงเรียนรูทั่วไป
         

    หองสมุด
คุณภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต


 กิจกรรม   การสนับสนุน
ตัวอย่ างกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวต
               ิ
 • กิจกรรมสหกรณ์
 • กิจกรรมทางด้ านงานอาชีพ
 • กิจกรรม อย...
คุณภาพการสงเสริมสุขภาพ
     ดานอาคารสถานที่


    กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
ด้ านอาคารสถานที่
• พัฒนาศูนย์การพัฒนาสมรรถภาพ
 ทางกายของนักเรี ยน
• พัฒนาห้องสุ ขาให้มีจานวน
           ํ
 เ...
ด้ านกิจกรรมสนับสนุน
       การส่ งเสริมสุขภาพอนามัย
•  กิจกรรมเด็กไทยทําได้
•  กิจกรรม อย.น้ อย
•  กิจกรรมกินผั...
คุณภาพการบริหารจัดการ
 คุณลักษณะเฉพาะตัวผูบริหาร

 ดานการจัดการ

 ผลงานทีปรากฏ
    ่
jx ãÉÜ~ tá {tÜw tá ãx vtÇ?
 YÉÜ tá ÄÉÇz tá ãx vtÇ?
 TÇw à{x uxáà à{tà ãx vtÇ
   XäxÜç à|Åx
โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ

923 views
877 views

Published on

โรงเรียนในฝัน

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
923
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
80
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โรงเรียนในฝัน ศุภวรรณ

 1. 1. เสนทางสูฝน..ที่เปนจริง โรงเรียนในฝนรุนสุดทายของประเทศไทย โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต1
 2. 2. คุณภาพผูเรียน การใช ความสามารถ เครื่องมือใน คุณลักษณะ ในการคิด- การแสวงหา ความเปนไทย วิเคราะห ความรู
 3. 3. คุณภาพครู ปรับเปลี่ยนวิธการ ี มีความรูความเขาใจ 
 4. 4. คุณภาพแหลงเรียนรู แหลงเรียนรูทั่วไป  หองสมุด
 5. 5. คุณภาพกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต กิจกรรม การสนับสนุน
 6. 6. ตัวอย่ างกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวต ิ • กิจกรรมสหกรณ์ • กิจกรรมทางด้ านงานอาชีพ • กิจกรรม อย.น้ อย • กิจกรรม เด็กไทยทําได้ • กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา
 7. 7. คุณภาพการสงเสริมสุขภาพ ดานอาคารสถานที่ กิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
 8. 8. ด้ านอาคารสถานที่ • พัฒนาศูนย์การพัฒนาสมรรถภาพ ทางกายของนักเรี ยน • พัฒนาห้องสุ ขาให้มีจานวน ํ เพียงพอ
 9. 9. ด้ านกิจกรรมสนับสนุน การส่ งเสริมสุขภาพอนามัย • กิจกรรมเด็กไทยทําได้ • กิจกรรม อย.น้ อย • กิจกรรมกินผักมือละ4ช้ อน ้ • กิจกรรมควําภาชนะกําจัดยุงลาย ่ • กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเพศศึกษา • กิจกรรมการสื่ อสารความเป็ นอันตรายของสารเคมี (GHS)
 10. 10. คุณภาพการบริหารจัดการ คุณลักษณะเฉพาะตัวผูบริหาร ดานการจัดการ ผลงานทีปรากฏ ่
 11. 11. jx ãÉÜ~ tá {tÜw tá ãx vtÇ? YÉÜ tá ÄÉÇz tá ãx vtÇ? TÇw à{x uxáà à{tà ãx vtÇ XäxÜç à|Åx

×