การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
      รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือนชั้น และจบการศึกษา เป็ นผ่ านและไม่ ผ่าน
     ...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

ตัดสิน-คุณลักษณะ

284

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
284
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ตัดสิน-คุณลักษณะ

 1. 1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รวมทุกคุณลักษณะเพือการเลือนชั้น และจบการศึกษา เป็ นผ่ านและไม่ ผ่าน ่ ่ ถ้ ากรณีทผ่าน กําหนดเกณฑ์ การตัดสิ นเป็ นดีเยียม ดี และผ่ าน ดังนี้ ี่ ่ ดีเยียม หมายถึง ผูเ้ รี ยนปฏิบติตนตามคุณลักษณะจนเป็ นนิสย และนําไปใช้ในชีวตประจําวัน ่ ั ั ในชี ิ เพื่อประโยชน์สุขของตนเองและสังคม โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๕ - ๘ เยี่ คุณลักษณะ และไม่ มีคุณลักษณะใดได้ ผลการประเมินตํากว่ าระดับดี ่ ดี หมายถึง ผูเ้ รี ยนมีคุณลักษณะในการปฏิบติตามกฎเกณฑ์ เพื่อให้เป็ นการยอมรับของ ั สังคม โดยพิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๑ - ๔ คุณลักษณะ และไม่มี ่ คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับดี หรื อ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดีเยียม จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผล ่ การประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรื อ ๓. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน ผ่าน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่สถานศึกษากําหนดโดย ั พิจารณาจาก ๑. ได้ผลการประเมินระดับผ่าน จํานวน ๕ - ๘ คุณลักษณะ และไม่มี คุณลักษณะใดได้ผลการประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน หรื อ ๒. ได้ผลการประเมินระดับดี จํานวน ๔ คุณลักษณะ และไม่มีคุณลักษณะใดได้ผลการ ประเมินตํ่ากว่าระดับผ่าน ่ ไม่ผาน หมายถึง ผูเ้ รี ยนรับรู ้และปฏิบติได้ไม่ครบตามกฎเกณฑ์และเงื่อนที่สถานศึกษากําหนด ั ่ โดยพิจารณาจากผลการประเมินระดับไม่ผาน ตั้งแต่ ๑ คุณลักษณะ

×