กิจกรรมพัฒนาการอานคิดวิเคราะหและการเขียน ชื่อกิจกรรม นักคิดวิทยาศาสตร
        โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สํานักงานเข...
3. คุณลักษณะที่พึงประสงค
          1. ใฝเรียนรู
          2. มุงมั่นในการทํางาน
4. ชิ้นงานหรือภาระ...
ขั้นอธิบายลงขอสรุป
     4. นักเรียนบันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล
     5. นักเรียนบันทึกและอธิบายผลการ...
แผนการจัดกิจกรรมนักคิดวิทยาศาสตร (กิจกรรมพัฒนาการอานคิดวิเคราะหและการเขียน)
กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร รหัส/ชื่อว...
2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด
    ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง เพือลําเลียงน้ําและอาหาร และในใบมีปากใบทําหนาที่คายน้ํา...
.............................................................................................................................
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4

3,481

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
3,481
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กิจกรรมการพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน 4

 1. 1. กิจกรรมพัฒนาการอานคิดวิเคราะหและการเขียน ชื่อกิจกรรม นักคิดวิทยาศาสตร โรงเรียนเขาดินวิทยาคาร สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร รหัส/ชื่อวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผูสอน นางศุภวรรณ ทักษิณ 1. มาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระฯที่สัมพันธ มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ  ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกน ั ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู ที่สัมพันธ ป4/1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความสนใจ ป4/2 วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการสํารวจ ตรวจสอบ ป4/3 เลือกอุปกรณ ที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ ป4/4 บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล ป4/5 สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ตอไป ป4/6 แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได เรียนรู ป4/7 บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา ป4/8 นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่นเขาใจ 2. สมรรถนะ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด 3. ความสามารถในการแกปญหา 4. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
 2. 2. 3. คุณลักษณะที่พึงประสงค 1. ใฝเรียนรู 2. มุงมั่นในการทํางาน 4. ชิ้นงานหรือภาระงาน (ระบุจํานวนชิ้นงานที่นักเรียนตองปฏิบติดวย) จํานวน 13 ชิ้นงาน/ป ั 1. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ดอกกุหลาบเปลี่ยนสี 2. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง การตอบสนองของสิ่งมีชีวิต 3. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง คางคาวกิตติ หนึ่งเดียวในโลกที่กาญจนบุรี 4. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง การเกิดดิน 5. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ชนิดของดิน 6. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ลักษณะของดินจังหวัดกาญจนบุรี 7. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง แหลงกําเนิดแสง 8. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง กฎการสะทอนแสง 9. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ตัวกลาง 10. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ตัวตลก 11. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ดวงอาทิตยแหลงพลังงานที่ยิ่งใหญ 12. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง สายรุงแสนสวย 13. แบบฝกนักคิดวิทยาศาสตร เรื่อง ใครเปนใครในระบบสุริยะ 5. การวัดและประเมินผล ระบุวิธีการ / เครื่องมือ / เกณฑการประเมิน 8. กิจกรรมการเรียนรู กระบวนการสืบเสาะหาความรู (5E) ขั้นสรางความสนใจ 1. นักเรียนตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความ สนใจ 2. นักเรียนวางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ สํารวจตรวจสอบ ขั้นสํารวจคนหา 3. นักเรียนเลือกอุปกรณ ที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ
 3. 3. ขั้นอธิบายลงขอสรุป 4. นักเรียนบันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล 5. นักเรียนบันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา ขั้นขยายความรู 6. นักเรียนสรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ตอไป 7. นักเรียนแสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได เรียนรู ขั้นประเมิน 8. นักเรียนนําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่น เขาใจ สื่อ/แหลงการเรียนรู 1. แบบฝกฯ 2. อินเตอรเน็ต
 4. 4. แผนการจัดกิจกรรมนักคิดวิทยาศาสตร (กิจกรรมพัฒนาการอานคิดวิเคราะหและการเขียน) กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร รหัส/ชื่อวิชา ว 14101 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เรื่อง ดอกกุหลาบเปลี่ยนสี เวลา 1 ชั่วโมง ผูสอน ศุภวรรณ ทักษิณ วันที่........................................ 1. มาตรฐานการเรียนรู มาตรฐาน ว 1.1 เขาใจหนวยพืนฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธของโครงสราง และหนาที่ของ ้ ระบบตางๆ ของสิ่งมีชีวิตที่ทํางานสัมพันธกัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู สื่อสารสิ่งที่เรียนรูและ นําความรูไปใชในการดํารงชีวิตของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต มาตรฐาน ว 8.1 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและจิตวิทยาศาสตรในการสืบเสาะหาความรู การ แกปญหา รูวาปรากฏการณทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นสวนใหญมีรูปแบบที่แนนอน สามารถอธิบายและ  ตรวจสอบได ภายใตขอมูลและเครื่องมือที่มีอยูในชวงเวลานั้นๆ เขาใจวา วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคม และ สิ่งแวดลอมมีความเกี่ยวของสัมพันธกน ั ตัวชี้วัด /ผลการเรียนรู ที่สัมพันธ มาตรฐาน ว 1.1 ป.4/1 ทดลองและอธิบายหนาที่ของทอลําเลียงและ ปากใบของพืช มาตรฐาน ว 8.1 ป.4/1-8 ตั้งคําถามเกี่ยวกับประเด็น หรือเรื่อง หรือสถานการณ ที่จะศึกษา ตามที่กําหนดใหและตามความ สนใจ วางแผนการสังเกต เสนอวิธีสํารวจตรวจสอบ หรือศึกษาคนควา และคาดการณสิ่งที่จะพบจากการ สํารวจตรวจสอบ เลือกอุปกรณ ที่ถูกตองเหมาะสมในการสํารวจตรวจสอบ บันทึกขอมูลในเชิงปริมาณ นําเสนอ ผลสรุปผล สรางคําถามใหมเพื่อการสํารวจตรวจสอบ ตอไป แสดงความคิดเห็นและสรุปสิ่งที่ได เรียนรู บันทึกและอธิบายผลการสํารวจ ตรวจสอบอยาง ตรงไปตรงมา นําเสนอ จัดแสดงผลงาน โดยอธิบายดวยวาจา หรือเขียนอธิบายกระบวนการและผลของงานใหผูอื่น เขาใจ
 5. 5. 2. สาระสําคัญ/ความคิดรวบยอด ภายในลําตนของพืชมีทอลําเลียง เพือลําเลียงน้ําและอาหาร และในใบมีปากใบทําหนาที่คายน้ํา ่ 3. สาระการเรียนรู เนื่องจากลําตนของพืชมีทอลําเลียง ทําหนาที่ลําเลียงน้ําและอาหาร สามารถนําความรูดังกลาวมาใชในการทํา ใหดอกไมเปลียนสีได โดยการนํากานของดอกกุหลาบสีขาว ใสลงในน้ําสีผสมอาหาร ตั้งทิ้งไวประมาณ6-10ชั่วโมง ่ ดอกกุหลาบสีขาวจะสามารถเปลี่ยนสีใหเหมือนกับสีของน้ําที่กานของดอกกุหลายแชอยู 4. สมรรถนะ ........................................................................................................................................... ........................................................................................................................................... 5. คุณลักษณะที่พึงประสงค 1. ........................................................................................................................................... 2. ........................................................................................................................................... 6. ชิ้นงานหรือภาระงาน( ใบงาน รายตัวชี้วัด) ........................................................................................................................................................ ......................................................................................................................................................... 7. การวัดและประเมินผล 7.1 การประเมินกอนเรียน 7.2 การปรินหระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู 7.3 การประเมินหลังเรียน 7.4 การประเมินชิ้นงาน (รวบยอด) 8. กิจกรรมการเรียนรู .................................................................................................................................. 9. สื่อ/แหลงการเรียนรู ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................
 6. 6. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

×