โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4     เวลา 80 ชั่วโมง/ป     จํานวน 2.0 หนวยกิต

 ...
โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เวลา 80 ชั่วโมง/ป    จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ)

 ...
โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4    เวลา 80 ชั่วโมง/ป     จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ...
โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เวลา 80 ชั่วโมง/ป  จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ)

   ...
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
โครงสร้างสาระวิทย์ป.4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

โครงสร้างสาระวิทย์ป.4

4,245

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
4,245
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

โครงสร้างสาระวิทย์ป.4

 1. 1. โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ป จํานวน 2.0 หนวยกิต มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) 1 พืชและการตอบสนอง ว1.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 พื ช และสั ต ว ต า งเป น สิ่ ง มี ชี วิ ต มี ก ารตอบสนองต อ 25 30 ของสิ่งมีชีวิต ว8.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 สิ่งแวดลอมในลักษณะตางๆ เพื่อเปนการปรับตัวเพื่อการดํารง ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 อยูของพืชและสัตว การศึกษาเกี่ยวกับพืชและการตอบสนอง ของสิ่ ง มี ชี วิ ต นั้ น สามารถนํ า มาใช ป ระโยชน ใ นการจั ด สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการดํารงชีวิตของพืชและสัตว และเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
 2. 2. โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ป จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ) มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) 2 ดิน ว6.1 ป.4/1 ป.4/2 - ดินเกิดจากหินที่ผุพังผสมกับซากพืช ซากสัตว 15 20 ว8.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 - ดิ น มี ส ว นประกอบของเศษหิ น อิ น ทรี ย วั ต ถุ น้ํ า และ ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 อากาศในสัดสวนที่แตกตางกันทําใหเ กิดดินหลายชนิด พืชแตละชนิดเจริญเติบโตไดดีในดินที่แตกตางกัน ดังนั้น การปลูกพืชจึงควรเลือกใชดินใหเหมาะสม
 3. 3. โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ป จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ) มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) 3 แสงและการมองเห็น ว5.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 - แสงเคลื่อนที่จากแหลงกําเนิดทุกทิศทาง และเคลื่อนที่เปน 30 40 ป.4/5 ป.4/6 แนวตรง ว8.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 - แสงตกกระทบวัตถุจะเกิดการสะทอนของแสงโดยมีมุม ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 ตกกระทบเทากับมุมสะทอน - เมื่ อ แสงกระทบวั ต ถุ ต า งกั น จะผ า นวั ต ถุ แ ต ล ะชนิ ด ได ต า งกั น ทํ า ให จํ า แนกวั ต ถุ อ อกเป น ตั ว กลางโปร ง ใส ตัวกลางโปรงแสงและวัตถุทึบแสง - เมื่ อแสงเคลื่ อนที่ ผ านตั วกลางที่ ต างชนิ ดกั นทิ ศทางการ เคลื่อนที่ของแสงเปลี่ยน เรียกการหักเหของแสง - เซลลสุริยะเปนอุปกรณที่เปลี่ยนพลังงานแสงเปนพลังงาน ไฟฟ า อุ ป กรณ ไ ฟฟ า หลายชนิ ด มี เ ซลล สุ ริ ย ะเป น สวนประกอบ เชน เครื่องคิดเลข - แสงขาวผานปริซึมจะเกิดการกระจายของแสงเปนแสงสี ตาง ๆ นําไปใชอธิบายปรากฏการณธรรมชาติ เชน การ เกิดสีรุง
 4. 4. โครงสรางรายวิชา ว14101 วิทยาศาสตร ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เวลา 80 ชั่วโมง/ป จํานวน 2.0 หนวยกิต (ตอ) มาตรฐานการเรียนรู / ตัวชี้วด ั เวลา ที่ ชื่อหนวยการเรียนรู สาระสําคัญ คะแนน (ชั่วโมง) 4 ระบบสุริยะ ว6.1 ป.4/1 - ระบบสุริยะประกอบดวยดวงอาทิตยเปนศูนยกลางและมี 10 10 ว8.1 ป.4/1 ป.4/2 ป.4/3 ป.4/4 บริว ารโคจรอยูโดยรอบ คือ ดาวเคราะหแปดดวง ดาว ป.4/5 ป.4/6 ป.4/7 ป.4/8 เคราะหแคระ ดาวเคราะหนอย ดาวหาง และวัตถุขนาดเล็ก อื่นๆ สวนดาวตก หรือผีพุงไต อุกกาบาต อาจเกิดมาจาก ดาวหาง ดาวเคราะหนอย หรือวัตถุขนาดเล็กอื่นๆ รวมตลอดป / ภาค 80 100
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×