คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

on

  • 2,436 views

 

Statistics

Views

Total Views
2,436
Views on SlideShare
2,433
Embed Views
3

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 3

http://school-command.blogspot.com 2
http://twitter.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  • Full Name Full Name Comment goes here.
    Are you sure you want to
    Your message goes here
    Processing…
Post Comment
Edit your comment

คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 คำสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคารเวรยามวันหยุดราชการ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 Document Transcript

  • คาสั่งโรงเรียนเขาดินวิทยาคาร ที่ 18/2554 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครู ทาหน้าที่เวรยามเฝ้าสถานที่ราชการ วันราชการและวันหยุดราชการ ประจา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 .................................................... เพื่อให้อาคารสถานที่ ครุภัณฑ์ เอกสารสาคัญ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ ได้รับการดูแลอย่างปลอดภัย จึงอาศัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2552แต่งตั้งให้ข้าราชการและลูกจ้าง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการ ทั้งกลางวันและกลางคืนตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 06.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 หากพบเห็นสิ่งที่ก่อให้เกิดอันตรายหรือทาความเสียหายแก่สถานที่ราชการและทรัพย์สินของทางราชการ ให้จัดทาบันทึกและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับโดยด่วน เวรที่ ชื่อ - สกุล พ.ศ.2554 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 1. นายประสิทธิ์ ยาทิพย์ 16 - 23 - 18 - 2. นางศรีรัตน์ ศักดิ์ศิริโสภาค 21 - 16 - 24 - 3. นางนวลไสว ดวงตะวัน - 4 31 - - 8 4. นางสุกัญญา บุญน้อม - 5 17 - 25 - 5. นางณัฐกมล สระทองอุ่น 28 - 24 - - 1 6. นางสาวภัชรินทร์ ศรีดาคา 29 - 30 - - 2 7. นางอรุณ ปฐมรัตนศิริ - 11 9 7 - - 8. นางภรณี ทัด 17 - - 6 - 9 9. นางฑศพรชนก วันทอง - 12 - 12 - - 10. นางเอื้องเดือน ห้าวหาญ - 18 - 13 - - 11. นางบุศยรินทร์ ฟักช้าง 13 - - 14 - - 12. นางสาวิตรี ไพศาล 22 - 10 20 - - 13. นางศุภวรรณ ทักษิณ 15 26 - 21 - - 14. นางสาวสุภามาส เทียนทอง - 25 - 27 - - 15. นางสาวลลิดา ระงับพิษ - - 2 28 3 - 16. นางสาวขนิษฐา ครุฑเหิร - - 3 - 4 - 17. นางพรทิพย์ เจริญเกียรติวุฒิ - 19 10 - 11 - 18. นายอรรถพล แดงเสม 14 - 15 - 17 -
  • -2- 2. นายรุ่งธรรม นวลละออ อยู่เวรร่วมกับครูทุกคนทั้งกลางวันและกลางคืน 3. ผู้ตรวจเวร ทั้งกลางวันและกลางคืน คือ นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2554 เป็นต้นไป ณรงค์ มุกดาแสงสว่าง (นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง) ผู้อานวยการโรงเรียนเขาดินวิทยาคารทราบศรีรัตน์.......................................... สุกัญญา..................................นวลไสว......................................... ประสิทธิ์..................................ณัฐกมล......................................... ภัชรินทร์.................................ภรณี........................................ อรุณ..............................................ฑศพรชนก................................ เอื้องเดือน......................................บุศยรินทร์.............................. สาวิตรี........................................ศุภวรรณ................................ ลลิดา........................................สุภามาส.................................. ขนิษฐา.....................................พรทิพย์................................... อรรถพล...........................................