TRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORD

792 views
738 views

Published on

รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ ปี 2554 มูลนิธิเพื่อความเข้าใจเด็ก (FOCUS) โดย หน่วยประสานงานเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD)

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
792
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

TRAFFICKING IN PERSONS_FOCUS by TRAFCORD

 1. 1. 2012 รายงานสถานการณ์ ปัญหา การค้ ามนุษย์ ประจํ าปี 2554 หน่ วยประสานงานเพือต่อต้ านการค้ ามนุ ษย์ ภาคเหนื อตอนบน ประเทศไทย (TRAFCORD) มูลนิ ธเพือความเข้ าใจเด็ก (FOCUS) ิ สถานการณ์การค้ ามนุ ษย์ - ผลการดําเนิ นงานของหน่วยงาน - ความรุนแรงและ ผลกระทบต่อผู้ เสียหาย - สรุปแนวโน้มและสถานการณ์ปัญหา - ความท้ าทาย และข้ อเสนอแนะ Duean Wongsa TRAFCORD by FOCUS 3/23/2012
 2. 2. บทนํา การจัดทํารายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อเปนการเผยแพรขอมูลเรื่องสถานการณปญหาการคามนุษยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและผลการดําเนินงานของหนวยประสานงานเพื่อตอตานการคามนุษยภาคเหนือตอนบน ประเทศไทย (โครงการ TRAFCORD) ใหแกบคคลทั่วไป หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ุองคกรชุมชนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามการคามนุษย เพื่อใหรับทราบและเกิดความเขาใจถึงสถานการณปญหาการคามนุษยในรอบป พ.ศ.2554 ที่แสดงใหเห็นถึงสภาพปญหาการคามนุษยที่ยังคงรุนแรงและเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง นอกจากนี้เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยระดับจังหวัดและหนวยงานหลักที่มีหนาที่เกี่ยวของ ไดใชประโยชนจากขอมูลในรายงานฉบับนี้ในการประกอบการวางแผนการทํางานในระดับจังหวัดเพื่อชวยในการออกแบบและจัดทําโครงการหรือกิจกรรมทั้งดานการปองกัน การปราบปรามและการชวยเหลือผูเสียหายใหมีความเหมาะสมและมีความสอดคลองกับสภาพปญหาในแตละพื้นที่ ที่มาของขอมูลในรายงานฉบับนี้ มาจากผลการดําเนินกิจกรรมของโครงการ TRAFCORD ซึ่งไดรวมมือกับหนวยงานเครือขายภาครัฐและเอกชน ดําเนินการรับแจงเหตุ การสํารวจสถานการณในพื้นที่เสี่ยง การเขาชวยเหลือผูเสียหายและกลุมเสี่ยงโดยดําเนินการรวมกับหนวยงานสหวิชาชีพทั้งภาครัฐและเอกชนในแตละจังหวัด การติดตามดําเนินคดีและการใหความชวยเหลือผูเสียหายทางดานกฎหมาย การฟนฟูและเยียวยา การสงกลับและคืนผูเสียหายสูสังคม การทําโครงการดานการพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานในระดับจังหวัดและระดับชุมชน การสรางเครือขายในชุมชนรวมถึงการเผยแพรและประชาสัมพันธ โครงการ TRAFCORD ภายใตการดําเนินงานของมูลนิธิเพื่อความเขาใจเด็ก (FOCUS) ขอขอบคุณองคกรเครือขายและประชาชนทั่วไปที่ใหความรวมมือและสนับสนุนการดําเนินงานมาโดยตลอด รวมถึงองคกรทุนผูสนับสนุนใหการดําเนินการประสบความสําเร็จและสามารถใหการคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายและผูที่ประสบปญหาไดเปนอยางดี 2
 3. 3. 1.สถานการณการคามนุษย1.1 สถานการณการคามนุษยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนสถานการณในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงเปนพื้นที่ที่มีปญหาการคามนุษยเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในปที่ผานมามีการคามนุษยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ มีการอพยพเขามาของแรงงานขามชาติ จากประเทศพมา และลาวซึ่งมีบุคคลจํานวนหนึ่งที่ถูกชักชวนและลอลวงเขาสูกระบวนการคามนุษย พบการแสวงประโยชนทางเพศไดแกการคาประเวณีเด็กและผูหญิงในสถานคาประเวณี สถานบริการที่เปดในลักษณะแอบแฝงคาประเวณีซึ่งมีทั้งเด็กหญิงและเด็กชาย รวมถึงกลุมผูหญิง ดานแรงงานพบวามีการนําเด็กตางชาติทั้งเด็กหญิงและเด็กชายชาวลาวจากชายแดนภาคเหนือและภาคอิสานเขามาคาแรงงานในพื้นที่ภาคเหนือ มีการบังคับและเอาเปรียบแรงงาน โดยทํางานเปนคนรับใชในบานและใชแรงงานในสถานที่กอสราง นอกจากนั้นยังมีขบวนการติดตอชักชวนและจัดหาเด็กจากประเทศพมาเขามาขอทาน นอกจากนั้นแรงงานไทยยังคงหลั่งไหลไปทํางานตางประเทศซึ่งแรงงานจํานวนหนึ่งถูกเอารัดเอาเปรียบและถูกบังคับใหทํางานโดยผิดเงื่อนไขหรือผิดสัญญาทั้งในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมและการแสวงประโยชนจากการคาประเวณีซึ่งจากการทํางานในชุมชนในปที่ผานมาพบวายังคงมีความตองการและมีการตอบสนองของแรงงานไทยเดินทางไปตางประเทศอยางตอเนื่อง1.2 รูปแบบของการคามนุษยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนการคาประเวณี ยังพบปญหาการคาประเวณีเด็กรวมถึงมีลักษณะการลอลวงหรือบังคับใหคาประเวณีโดยสามารถแยกได คือ เด็กเชื้อชาติลาว จะเขามาคาประเวณีในพื้นที่ จ.แพร จ.นาน เด็กเชื้อชาติไทใหญจะเขามาคาประเวณีที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม เด็กเชื้อชาติกะเหรี่ยงและพมา จะเขามาคาประเวณีที่ จ.ตาก โดยเฉพาะในอําเภอตามแนวชายแดน รวมทั้งมีเด็กไทยทีเ่ ขาสูวงจรการคาประเวณีทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนมีธุรกิจเพศพาณิชยที่เปดกิจการประกอบดวยสถานคาประเวณี มีลักษณะเปนบานหรือหองเชา รานคาราโอเกะ รานอาหาร ผับ สถานนวดแผนโบราณ อาบอบนวด สถานที่เหลานี้ลวนมีการแอบแฝงการคาประเวณีทั้งสิ้น พบไดในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ตากมีเด็กทํางานในรานเตนระบําโปเปลือยหรือเตนโคโยตีและนําไปสูการขายบริการทางเพศ มีการเพิ่มขึ้นของ ้รานนวดเพื่อสําเร็จความใคร (นวดกะปู) พบไดในพื้นที่ จ.เชียงใหม 3
 4. 4. มีการนําเด็กชายและเยาวชนชาย อายุระหวาง 15-25 ป เขาสูกระบวนการคาประเวณีเพิ่มมากขึ้น ในสถานรานคาราโอเกะ ผับ และสถานบริการสําหรับลูกคาซึ่งเปนผูชายนอกจากนั้นยังมีขอมูลที่ชี้วามีนักทองเที่ยวชาวตางชาติซึ่งชักชวนเด็กผูชายไปถายภาพอนาจารและนําภาพเด็กลงในเว็ปไซดซึ่งมีลักษณะที่สอไปในทางเพศ พบที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงรายมีการเปดเว็บไซดนําเขาภาพและขอมูลสวนตัวของเด็กและเยาวชนชายหญิงเพื่อโฆษณาขายบริการทางเพศหรือเรียกวาการคาประเวณีออนไลน บางครั้งจะใหเด็กเขาไปโพสภาพและขอมูลติดตอดวยตัวเอง จากนั้นใหลูกคาที่ตองการซื้อบริการทางเพศเขาไปยังเว็ปไซดเพื่อติดตอนัดหมายซื้อบริการทางเพศ มีระบบการเขาถึงขอมูล ลูกคาตองจายคาสมัครสมาชิกเพื่อเลือกเด็กหรือหญิง โดยมีการแบงรายไดจากการทํางานใหแกผดูแลเว็ปไซดหรือผูติดตอจัดหาดวย พบที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย ูมีขบวนการนายหนาที่ติดตอชักชวน ยุยงสงเสริมใหเด็กและเยาวชนเขาสูกระบวนการคาประเวณี และมีการติดตอลูกคาเพื่อซื้อบริการทางเพศ พบในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.ลําพูน จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.แพรจ.นาน จ.แมฮองสอน จ.ตาก จ.ลําปางสถานที่ที่มีเอเยนตติดตอและเปนธุระจัดหาเพื่อคาประเวณี คือ รานเสริมสวย รานขายของชํา โรงแรมและพนักงานโรงแรม เกสเฮาส รถสาธารณะหรือรถรับจางกลุมลูกคาผูซื้อบริการทางเพศสวนใหญ คือ แรงงานทั่วไป นักธุรกิจ ขาราชการบางกลุม นักทองเที่ยวชาวไทยและตางประเทศ โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวเอเชียและประเทศตะวันออกกลางขบวนการขอทาน มีการนําเด็กชาวพมามาขอทาน พบตามสถานที่ทองเที่ยว ตลาดกลางคืน ตลาดนัดถนนคนเดิน พบเด็กที่ถูกนํามาขอทานตั้งแตวัยทารกจนถึงอายุประมาณ 10 ป เด็กสวนมากเขาสูกระบวนการโดยการติดตามมากับครอบครัวหรือญาติ มีเอเยนตเขาไปติดตอชักชวนมาจาก จ.ทาขี้เหล็กประเทศพมาเขามาทาง อ.แมสาย จ.เชียงราย บางครั้งมีการหลบเลี่ยงดานตรวจของเจาหนาที่โดยการเดินปาออมจุดตรวจแลวขึ้นรถโดยสารประจําทาง จากนั้นเขามาพักในบานเชาใน อ.เมือง จ.เชียงใหม นายหนาจะมีการจัดสรรพื้นที่และบางครั้งจะตองจายคาเชาที่สําหรับการขอทานดวย ขอทานมีรายไดจากการขอทานระหวาง 150 – 1,000 บาท/วัน ถาเปนเด็กจะมีรายไดตอวันโดยเฉลี่ยตั้งแต 500 บาทขึ้นไป พบสถานการณในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย สวนที่ อ.แมสอด จ.ตากมีการสงเด็กไปขอทานที่กรุงเทพฯ 4
 5. 5. ดานแรงงาน มีการนําเด็กสัญชาติลาว สัญชาติพมา เด็กกลุมชาติพันธุมาใชแรงงานโดยผิดกฎหมาย ใหทํางานรับใชในบาน รานขายอาหาร ขายดอกไมและพวงมาลัย รวมทั้งทํางานในสถานที่กอสราง เด็กสวนมากเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย ถูกบังคับใหทํางาน ถูกเอาเปรียบคาจางคาแรง พบในพื้นที่ จ.เชียงใหมจ.พะเยา จ.ลําปาง จ.ตากมีการลอลวงแรงงานชายจากพื้นที่ อ.แมสอด ไปทํางานบนเรือประมง มีเอเยนตเปนธุระจัดหาเด็กและผูใหญจากพื้นที่พักพิงชั่วคราวสําหรับผูอพยพโดยติดตอและนําพาผูอพยพ และสงไปทํางานในเรือประมงโรงงาน แรงงานในบานและคาประเวณี พื้นที่ปลายทางคือ กรุงเทพฯ จ.สมุทรสาคร จ.ชลบุรีการเดินทางไปทํางานตางประเทศ จากการดําเนินกิจกรรมดานการปองกัน โดยใหความรูแกชุมชนและประชาชนซึงเปนกลุมเสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พบวามีขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางไปทํางาน ่ตางประเทศของชุมชนไทยในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ลําปาง จ.ลําพูน จ.นาน จ.แพร และจ.แมฮองสอน พบวามีสถานการณที่เปนความเสี่ยงเกี่ยวของกับขบวนการหลอกลวงแรงงานไทยดังนี้1.ขบวนการคาแรงงานไปตางประเทศ แรงงานไทยที่เดินทางและมีความตองการไปทํางานในตางประเทศสวนหนึ่งไปโดยถูกกฎหมายตามชองทางซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานไดกําหนดไวแตมีแรงงานจํานวนหนึ่งซึ่งถูกกลุมนายหนาหรือบริษัทจัดหางานผิดกฎหมายเรียกเก็บคานายหนาเปนจํานวนเงินที่สูง เชนไปทํางานที่ประเทศไตหวันตองเสียคานายหนาประมาณ 100,000 – 150,000 บาท มีการหลอกลวงแรงงานโดยอางวาจะพาไปทํางานที่ประเทศญี่ปุนและเกาหลีใตและเรียกเก็บคาธรรมเนียมในอัตราที่สูงเกินความเปนจริง ทําใหแรงงานมีหนี้สินจากการกูเงินและครอบครัวไดรับความเดือนรอน มีการหลอกเรียกเก็บเงินคาใชจายในการเดินทางไปทํางานตางประเทศแตความเปนจริงไมมีการพาไปทํางานหรือมีบางกรณีที่เมื่อแรงงานเดินทางไปถึงประเทศปลายทางแลวถูกบังคับใหทําสัญญาอยางไมเปนธรรมชวงที่ผานมามีแรงงานไทยจํานวนหนึ่งตัดสินใจเดินทางไปทํางานตางประเทศ เชนประเทศในแถบตะวันออกกลาง ประเทศลิเบีย แลวถูกเอาเปรียบแรงงาน แรงงานบางคนที่เจ็บปวยจากการทํางานถูกสงกลับและไมสามารถเรียกรองคาชดเชยหรือคาตอบแทนทางแรงงาน2.การแสวงประโยชนจากการคาประเวณี ผูหญิงไทยจากภาคเหนือจํานวนหนึ่งเดินทางไปทํางานตางประเทศดวยความสมัครใจ โดยมีขบวนการเปนผูติดตอและจัดการเรื่องการเดินทางและนําพาไปนายหนาไดชักชวนผูหญิงใหไปทํางานนวดที่ประเทศมาเลเซียโดยหลอกวาจะออกใบอนุญาตทํางานให 5
 6. 6. มีการเก็บคาใชจาย แตเมื่อไปถึงปลายทางกลับยึดหนังสือเดินทางซึ่งผูหญิงจะตกเปนหนี้ ถูกบังคับใหคาประเวณี บางกรณีมีการกักขัง ขมขูและทํารายรางกาย มีนายหนาทั้งชาวไทยและชาวตางชาติติดตอชักชวนผูหญิงเพื่อแตงงานกับชาวตางชาติและนําไปสูการใชแรงงานและคาประเวณี1.3 เสนทางการคามนุษยการคาประเวณีเด็กและผูหญิงตางชาติเสนทางที่ 1 : ชายแดน จ.ทาขี้เหล็ก – อ.แมสาย จ.เชียงราย ผูเสียหายเดินทางมาจากเมืองเชียงตุงประเทศพมา เขามาทางจังหวัดทาขี้เหล็ก แตบางสวนมาทํางานรับจางทั่วไปหรือมาอาศัยกับญาติอยูที่ อ.แมสาย จ.เชียงรายอยูกอนแลว จากนั้นถูกเพื่อนหรือคนรูจักหรือนายหนาชักชวนหรือลอลวงใหมาคาประเวณีที่จังหวัดเชียงใหม ผูเสียหายเดินทางโดยรถโดยสารประจําทาง และมีนายหนาขับรถไปรับเสนทางที่ 2 : ชายแดน จ.เมียวดี – อ.แมสอด จ.ตาก ผูเสียหายเดินทางมาจากเมืองพะอาง ยางกุงเมียวดี โดยเขามาทางฝง จ.เมียวดี นั่งเรือขามมายัง อ.แมสอด บางสวนถูกหลอกลวงวาใหมาทํางานรับจางเสริฟอาหารและมีบางสวนที่ตั้งใจมาคาประเวณีโดยเขามาทํางานที่สถานคาประเวณีใน อ.แมสอดมีผูเสียหายบางสวนทั้งเด็ก ผูหญิงและผูชาย ถูกนายหนาชักชวนและเสนอวาสามารถพาไปทํางานไดโดยพาออกจากคายพักพิงชั่วคราว เดินทางโดยรถยนตสวนตัวของนายหนา กรณีเปนผูชายจะพาไปทํางานในโรงงานคัดแยกอาหารทะเล สวนผูหญิงพาไปคาประเวณีที่ จ.สมุทรสาครเสนทางที่ 3 : ชายแดนแขวงเวียงจันทน - จ.หนองคาย ผูเสียหายซึ่งเปนชาวลาวเดินทางเขามายังประเทศไทย โดยถูกพาไปคาประเวณีที่ จ.แพร ตามชองทางตอไปนี้ o เมืองมื้น แขวงเวียงจันทน – สถานีขนสงเวียงจันทน – ดานตรวจคนเขาเมืองลาว – นั่งรถทัวรขาม ไปดานตรวจคนเขาเมืองหนองคาย – นั่งรถยนตสวนตัวของนายหนามุงตรงไปยังสถานคาประเวณี o เมืองมื้น แขวงเวียงจันทน – ทาเรือบานวัง ประเทศลาว – นั่งเรือโดยสารขามมา อ.ปากชม จ.เลย – นั่งรถไปยังสถานีขนสง จ.เลย – นั่งรถยนตสวนตัวของนายหนามุงตรงไปยังสถานคาประเวณี o เมืองเวียงคํา แขวงหลวงพระบาง – แขวงเวียงจันทน – ขึ้นรถโดยสารประจําทางไปยังดานตรวจคน เขาเมือง จ.หนองคาย - สถานีขนสง จ.อุดรธานี – นั่งรถทัวรไปยังสถานคาประเวณีนายหนาไดนําเด็กหญิงสัญชาติไทยจาก จ.หนองบัวลําภู และสงมาคาประเวณีดวยกรณีหญิงไทยถูกพาไปยังเขตปกครองพิเศษมาเกาเพื่อบังคับใหคาประเวณี ผูประสบปญหามีความประสงคจะเดินทางเขาประเทศสหรัฐอเมริกา ไดรับการเสนอจากนายหนาวาสามารถพาเดินทางเขา 6
 7. 7. ประเทศสหรัฐอเมริกาได โดยตองไปแวะที่ประเทศมาเกากอน เพื่อตอไปยังประเทศอื่นๆ เมื่อผูเสียหายเดินทางไปถึงประเทศมาเกา ไดถูกสงไปกักตัวที่บานของเอเยนตซึ่งมีหญิงไทยจํานวนหนึ่งพักอยูและบอกวาตองไปทํางานที่สถานอาบอบนวดและจะตองคาประเวณี แตไดติดตอขอความชวยเหลือจากญาติและนําไปสูการชวยเหลือของหนวยงานและปลอดภัยในที่สุดกรณีการบังคับคาประเวณีในภาคกลางและภาคใตตอนบน มีการดําเนินการชวยเหลือเด็กและหญิงชาวลาวและชาวไทใหญซึ่งถูกบังคับใหคาประเวณีที่ จ.นครปฐม และ จ.ชุมพร o ผูเสียหายสัญชาติลาว เดินทางมาจาก แขวงเวียงจันทนเขาเมืองโดยผานสะพานมิตรภาพไทย - ลาว จ.หนองคาย มีนายหนาซึ่งเปนชาวลาวไดชักชวนไปทํางานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มที่ ประเทศไทย โดยไดจัดการเรื่องการเดินทางและใหใชหนังสือเดินทางปลอม จากนั้นสงไป คาประเวณียังรานคาราโอเกะที่ จ.ชุมพร ผูเสียหายบางสวนเดินทางมาจากเมืองปากเซ แขวงจําปา ศักดิ์ ทําหนังสือเดินทางที่เมืองปากเซจากนั้นนายหนาพาขามผานดานชองเม็ก จ.อุบลราชธานี และตอรถยนตสวนตัวไปยังรานคาราโอเกะเพื่อคาประเวณีที่ จ.ฉะเชิงเทรากอน จากนั้นสงตอมา ยัง จ.ชุมพร ผูเสียหายบางคนทํางานขายของทีแนวชายแดนไทย-ลาวมากอน จากนั้นนายหนามา ่ ติดตอชักชวนใหไปทํางานเสิรฟอาหารแตถูกบังคับใหคาประเวณีในที่สุด o ผูเสียหายเปนชาวไทใหญ เดินทางมาจากรัฐฉาน ประเทศพมา ถูกนายหนาซึ่งเปนคนไทใหญติดตอ และชักชวนใหมาทํางานเสิรฟอาหารและเครื่องดื่มและกลับพามายังสถานคาประเวณีที่ โดยบังคับ ใหขายบริการทางเพศและขมขูวาหากผูเสียหายไมยอมทํางานจะสงไปขายที่รานอื่นและไดเรียกเงิน (คาไถ) จากญาติของผูเสียหายดวย ภายหลังจากการชวยเหลือเจาหนาที่ไดซักถามขอเท็จจริง ทํา ใหทราบวามีขบวนการนํากลุมเด็กและหญิงชาวไทใหญมาพักทีโ่ รงแรมใน จ.ทาขี้เหล็กกอน จากนั้น นายหนาไดไปรับตัวเด็กแลผูหญิง พามุงตรงไปยังสถานคาประเวณีใน จ.นครปฐม เดินทางโดยรถ ตูสวนบุคคล ผูเสียหายใหขอมูลวาระหวางการเดินทางคนขับรถถูกตรวจและสอบสวนโดย เจาหนาที่แตหลังจากนั้นมีการเจรจาผานทางโทรศัพทและเจาหนาที่ไดปลอยตัวทุกคนใหเดินทาง ตอไปขบวนการขอทาน ผูเสียหายมีภูมิลําเนาอยูประเทศพมา โดยเดินทางมากับนายหนาและครอบครัวมาที่ชายแดนไทย จังหวัดทาขี้เหล็ก เขามาทาง อ.แมสาย จ.เชียงราย นั่งรถโดยสารประจําทางมาถึง จ. 7
 8. 8. เชียงใหม ถูกครอบครัวของตนบังคับใหขอทานโดยมีการเอื้อประโยชนและดูแลโดยกลุมขอทานชาวชาวพมาซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่ อ.เมือง เชียงใหมกอนแลวการใชแรงงานเด็กซึ่งเปนความเสี่ยงและเกี่ยวของกับการคามนุษย กรณีแรงงานเด็กชาวลาวผูเสียหายเดินทางมาจากแขวงจําปาศักดิ์ ประเทศลาว โดยมีนายหนาชักชวนใหเขามาทํางานบาน เดินทางดวยเรือขามแมน้ําและพานั่งรถยนตสวนบุคคลเดินทางไปทํางานบานที่กรุงเทพฯกอน จากนั้นนายจางสงตอมายัง จ.เชียงใหม โดยใหทํางานบาน มีการหนวงเหนี่ยวเสรีภาพ นายจางไมจายคาจางแรงงานและมีการทํารายรางกายเด็กดวย แผนที่แสดงเสนทางการคามนุษย 8
 9. 9. 2.ผลการดําเนินงานของหนวยงานในป พ.ศ.2554 โครงการ TRAFCORD ไดดําเนินโครงการดานการปองกัน การคุมครอง การดําเนินคดีและการสงกลับและคืนสูสังคม โดยรวมมือกับหนวยงานเครือขายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมดังตอไปนี้2.1 ดานการปองกัน (Prevention)2.1.1 การใหความรูและพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนดําเนินการรวมกับ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย จ.เชียงใหม สํานักงานพัฒนาสังคม ่และความมั่นคงของมนุษย จ.ตาก มูลนิธิศุภนิมิต แมสอด องคการระหวางประเทศเพือการโยกยายถิ่นฐาน ่(IOM) ดําเนินการจัดฝกอบรมดังนี้ก) การประชุมและการฝกอบรมระดับผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพ จํานวน 4 ครั้ง o โครงการฝกอบรมลามภาษาถิ่นสําหรับผูปฏิบัติงานในการสัมภาษณขอเท็จจริงผูเสียหายจาก การคามนุษย o โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบติงานสหวิชาชีพจังหวัดตากเรื่อง แนวทางและ  ั กระบวนการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย o โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพ 9 จังหวัดภาคเหนือเรื่อง แนวทาง และกระบวนการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย o การประชุมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามการคามนุษยจังหวัดเชียงใหมข) จัดการประชุมและการฝกอบรมระดับชุมชน จํานวน 28 ครั้ง โดยรวมมือ กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ บานพักเด็กและครอบครัวสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน กลุมพัฒนาสตรีประจําตําบล จัดทําโครงการ “เวทีชุมชนเรื่องเดินทางไปตางประเทศอยางไรใหปลอดภัยจากการคามนุษย” จํานวน 23 ครั้ง โดยไดดําเนินการในพื้นที่ อ.จุน อ.ปง อ.ภูซาง อ.ดอกคําใต จ.พะเยา, อ.แมแตง อ.กัลยาณิวัฒนา อ.เมือง จ.เชียงใหม อ.ปางมะผา อ.ปาย จ.แมฮองสอน อ.งาว อ.แมพริก อ.เกาะคาอ.เมือง อ.หางฉัตร อ.เมืองปาน อ.สบปราบ อ.เถิน อ.เสริมงาม จ.ลําปาง, อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นาน และ“โครงการสรางความรูสูชุมชนเพื่อปองกันปญหาการคามนุษย” จํานวน 5 ครั้ง โดยไดดําเนินการในพื้นที่อ.ปาย จ.แมฮองสอน, อ.ฝาง อ.เมือง จ.เชียงใหม, อ.แมสาย อ.แมสรวย จ.เชียงราย 9
 10. 10. ค) จัดการฝกอบรมระดับเยาวชน จํานวน 6 ครั้ง o โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนไรรัฐไรสัญชาติเพื่อปองกันและเฝาระวังปญหาการคา มนุษย อ.แมสอด จ.ตาก o โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานพัฒนาผูนําเยาวชนเพื่อสงเสริมสิทธิมนุษยชนในโรงเรียนและ ชุมชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม จัดทําในพื้นที่ 5 อําเภอ ประกอบดวย อ.เมือง อ.เชียงดาว อ.อมกอย อ. แมแจม อ.แมอาย2.1.2 การสรางเครือขาย รวมมือกับบานพักเด็กและครอบครัว สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล ผูนําชุมชน กลุมพัฒนาสตรีประจําตําบล ไดมีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับชุมชน เพื่อชวยเหลือผูประสบปญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรีซึ่งถูกทารุณกรรมและละเมิดทางเพศ และบุคคลผูตกเปนกลุมเสี่ยงของการคามนุษย โดยดําเนินการจัดตั้ง “ศูนยสํารวจและปองกันปญหาการคามนุษยและการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี” จํานวน 5 ศูนย ไดแกอ.เชียงของ อ.พาน อ.แมสาย จ.เชียงราย อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม อ.ปาย จ.แมฮองสอน2.1.3 การรณรงคและประชาสัมพันธก) การเผยแพรผานสื่อ ดําเนินการพัฒนาและผลิตสื่อสิงพิมพ ไดแก โปสเตอร แผนพับ สติ๊กเกอร ปฏิทินสื่อพรีเมียม ผลิตสปอตวิทยุและเผยแพรออกอากาศเพื่อใหความรูและเตือนภัยการคามนุษยในภาษาไทยและภาษาถิ่นข) การจัดการรณรงคในพื้นที่เสี่ยงและชุมชนชายขอบตางๆ โดยจัดกิจกรรมโรดโชวและนิทรรศการเคลื่อนที่ จํานวน 10 ครั้ง ในพื้นที่ อ.ทาสองยาง จ.ตาก, อ.เมือง จ.ระนอง, อ.เมือง จ.เชียงใหม 4 ครั้ง, อ.แมสอด จ.ตาก, อ.เมือง จ.เชียงราย 2 ครั้ง2.2 ดานการชวยเหลือคุมครอง (Protection)ภาพรวมของการดําเนินการคุมครองและชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยในปที่ผานมา ไดรับความรวมมือและการสนับสนุนเปนอยางดีจากหนวยงานที่เกี่ยวของไดแก หนวยงานภายใตกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในระดับจังหวัด บานพักเด็กและครอบครัวประจําจังหวัด สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ สํานักปองกันและแกไขปญหาการคาเด็กและหญิง (สปป.) หนวยงานภายใตกระทรวงแรงงานและเจาหนาที่ผูบังคับใชกฎหมายเชน ตํารวจภูธรภาค 5 กองบังคับการตํารวจภูธรประจําจังหวัด สํานักงานตรวจคนเขาเมือง กองบังคับการ 10
 11. 11. ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคามนุษย (ปคม.) กรมสืบสวนคดีพิเศษ (DSI) สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานอัยการ กองคุมครองและดูแลผลประโยชนคนไทยในตางประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ รวมทั้งไดรับความชวยเหลือจากเครือขายองคกรพัฒนาเอกชน เชน มูลนิธิศูนยชีวิตใหม มูลนิธิโซเอ อินเตอรแนชั่นแนล มูลนิธิศุภนิมิต ประเทศไทย มูลนิธิกระจกเงา มูลนิธิศูนยพิทักษสิทธิเด็ก LPN IRC FACE UNIAP เปนตน2.2.1 การรับแจงแหตุ สายดวน 08-7174-5797 ตั้งแตเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ.2554 ไดรับแจงเหตุทั้งหมด 113 กรณี จําแนกประเภทไดดังนี้ o กรณีที่เขาขายเปนการคามนุษย จํานวน 50 กรณี ในจํานวนนี้แยกประเภทเปนรูปแบบการคา ประเวณี 29 กรณี รูปแบบแรงงาน 11 กรณี รูปแบบขอทาน 4 กรณี กลุมเสี่ยงคามนุษย 6 กรณี (กลุมเสี่ยงคือ กรณีคนหายซึ่งมีสภาพเหตุการณที่บงชี้วาอาจนําไปสูการคามนุษย) o กรณีการคาประเวณีทั่วไป จํานวน 3 กรณี o กรณีขอทาน จํานวน 4 กรณี o กรณีเอาเปรียบแรงงาน จํานวน 11 กรณี o กรณีละเมิดทางเพศเด็ก จํานวน 16 กรณี o กรณีทํารายรางกาย/ทารุณกรรมทั่วไป จํานวน 8 กรณี o กรณีอื่นๆ เชน ความรุนแรงในครอบครัว ติดตามบุคคลสูญหาย จํานวน 21 กรณีจากการรับแจงเหตุ ไดตรวจสอบขอเท็จจริงและประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของและรวมวางแผนปฏิบัติการ นําไปสูการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษยและผูประสบปญหาทั้งหมด 32 กรณี ในจํานวนนี้แยกเปน o กรณีการคามนุษย จํานวน 12 กรณี TRAFCORD ดําเนินการชวยเหลือรวมกับทีมสหวิชาชีพและ ประสานงานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อเขาชวยเหลือ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย จ.แพร จ.ตาก จ.นครปฐม จ.ชุมพร จ.สุพรรณบุรี จ.พิจิตร (กรณีจังหวัดพิจิตรเปนการชวยเหลือผูเสียหายดาน สังคมสงเคราะหและการดําเนินคดีในขณะที่ผูเสียหายรับการคุมครองที่บานพัก) o กรณีทารุณกรรมเด็ก(ละเมิดทางเพศ ทางรางกายและจิตใจ) จํานวน 10 กรณี ดําเนินการ ชวยเหลือรวมกับทีมสหวิชาชีพ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม และ จ.เชียงราย 11
 12. 12. o ชวยเหลือผูประสบปญหาทั่วไป จํานวน 10 กรณี ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประสานงาน หนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อใหความชวยเหลือ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม จ.เชียงราย และ จ. กาฬสินธุ2.2.2 การเขาชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย ในที่นี้หมายถึง”ผูเสียหายจากการคามนุษย”ซึ่งผานกระบวนการคัดแยกผูเสียหายโดยพนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบคดีและทีมสหวิชาชีพ โดยไดจําแนกแลววาเปนบุคคลซึ่งเปนผูเสียหายตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 มีจํานวนทั้งสิ้น 38 คน แยกเปนรูปแบบการคาประเวณี 37 คน เปนรูปแบบการขอทาน 1 คน อายุ เพศ สัญชาติ ต่ํากวา 18 ป มากกวา 18 ป หญิง ชาย พมา ไทย ลาว 23 15 38 0 22 4 12สรุป ผูเสียหายสวนมากเปนเด็กผูหญิง และสวนมากเขาเมืองโดยผิดกฎหมายและมีภูมิลําเนาอยูประเทศพมา ลาว และไทยตามลําดับ บางสวนเปนผูถือบัตรประจําตัวบุคคลซึ่งไมมีสัญชาติไทย และบัตรผูไมมีสถานะทางทะเบียน พื้นที่ซึ่งมีการดําเนินการชวยเหลือผูเสียหายจากการคามนุษย คือ จ.เชียงใหม จ. แพรจ.ตาก จ.พิจิตร จ.นครปฐม จ.สุพรรณบุรี จ.สมุทรสาคร จ.ชุมพร2.2.3 การเยียวยาดานรางกาย จิตใจ และสังคม ใหความชวยเหลือแกผูเสียหายและครอบครัวรวมทั้งผูประสบปญหาทางสังคม โดยใหความชวยเหลือดานการใหคําปรึกษา ดานรางกาย ดานจิตใจ จัดหาบานพักฉุกเฉิน ติดตามครอบครัวและสงกลับภูมิลําเนา ติดตามเยี่ยมผูเสียหาย และสนับสนุนผูเสียหายและครอบครัวดานเศรษฐกิจ การประกอบอาชีพและการศึกษาผลการดําเนินงานมีดังนี้ การดําเนินงาน จํานวนผูรับบริการ(คน) ใหคําปรึกษา 225 ใหความชวยเหลือดานสุขภาพกาย 62 ใหความชวยเหลือดานจิตใจ 37 จัดหาบานพัก สงตัวผูเสียหายเขารับการคุมครองในบานพัก 107 12
 13. 13. การดําเนินงาน จํานวนผูรับบริการ(คน) ติดตามครอบครัว 36 ติดตามเยี่ยมครอบครัว 302.3 ดานการดําเนินคดีมีการใหความชวยเหลือดานกฎหมาย โดยเตรียมความพรอมผูเสียหายเพื่อเขาสูกระบวนการยุติธรรม เชนกอนแจงความดําเนินคดี กอนใหการในชั้นพนักงานสอบสวน กอนเบิกความในชั้นศาล การชวยใหผูเสียหายไดรับสิทธิตามกฎหมาย ประกอบดวยสิทธิในการไดรับคาสินไหมทดแทน คาตอบแทนผูเสียหาย สิทธิไดรับคาตอบแทนและคาชดเชยดานแรงงาน จัดหาทนายความเพื่อชวยเหลือดานการดําเนินคดี รวมทั้งติดตามการบังคับใชกฎหมายทั้งทางอาญาและตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงินผลการติดตามและใหความชวยเหลือทางดานกฎหมายมีดังนี้ก) ผลและความคืบหนาการดําเนินคดี มีการแจงความดําเนินคดีกรณีการคามนุษย จํานวนทั้งหมด 10คดี พนักงานสอบสวนไดตั้งขอหาแกผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.2551 ประมวลกฎหมายอาญา พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคาประเวณี พ.ศ.2539 พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ.2522 เวลาที่ดําเนินคดี กรณี พื้นที่เกิดเหตุ มกราคม คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.เชียงใหม กุมภาพันธ คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.เชียงใหม มีนาคม คาประเวณีเด็กหญิง อ.แมสอด จ.ตาก(ดําเนินคดีที่บก.ปคม.) เมษายน คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.เชียงใหม คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.ชุมพร (ดําเนินคดีที่ บก.ปคม.) กรกฎาคม บังคับใหขอทาน อ.เมือง จ.เชียงใหม คาประเวณีเด็กและหญิง อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 13
 14. 14. เวลาที่ดําเนินคดี กรณี พื้นที่เกิดเหตุ สิงหาคม คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.นครปฐม (ดําเนินคดีที่ บก.ปคม.) คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กันยายน คาประเวณีเด็กและหญิง อ.เมือง จ.แพรข) ผลคําพิพากษาในศาลชั้นตน ไดติดตามผลการพิพากษาคดีการคามนุษยซึ่งดําเนินการตอเนื่องมากอนป 2554 มีการตัดสินคดี จํานวน 2 คดี ดังนี้ o กรณีเด็กหญิงมีภูมิลําเนาอยู จ.เชียงใหม ถูกลอลวงไปคาประเวณีที่ประเทศมาเลเซีย ดําเนิน คดีอาญาในป 2552 ผล ศาลอาญาพิพากษายกฟองคดี o กรณีเด็กชาย 6 คน ถูกจัดหาและบังคับคาประเวณี อ.เมือง จ.เชียงใหม ดําเนินคดีอาญาในป พ.ศ. 2553 ผล ศาลจังหวัดเชียงใหมพิพากษาจําคุกจําเลยที่ 1 จํานวน 41 ป ใหชดใชคาสินไหมทดแทน 100,000 บาทใหผูเสียหาย 3 คน จําคุกจําเลยที่ 2 จํานวน 24 ป จําเลยที่ 3 เสียชีวิต ศาลสั่ง จําหนายคดี2.4 ดานการสงกลับและคืนสูสังคม ดําเนินการประสานงานและรวมมือกับหนวยงานเครือขาย ประกอบกอบดวย สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ บานพักเด็กและครอบครัว สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หนวยพัฒนาสังคมในพื้นที่ และองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ตนทางและปลายทาง สงกลับผูเสียหายจากการคามนุษยทั้งหมด จํานวน 12 คน และผูประสบปญหาทางสังคมอื่นๆ จํานวน 32 คนรวมเปน 44 คน3. ความรุนแรงและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูเสียหายจากการคามนุษยหนวยงานที่ดําเนินการหลักในการดูแลผูเสียหายคือบานพักเด็กและครอบครัวประจําจังหวัด และสถานคุมครองและพัฒนาอาชีพ ผูเสียหายสวนมากเปนเด็กและผูหญิง จากการติดตามพบวาผูเสียหายไดรับผลกระทบจากการถูกกระทําดังนี้ o ผูเสียหายจากธุรกิจทางเพศไดรับความทุกขทรมานทางรางกาย เด็กและผูหญิงบางคนเปน โรคติดตอทางเพศสัมพันธจากการที่ตองทํางานขายบริการทางเพศ เชน โรคซิฟลิส เด็กหญิงบาง คนเปนโรคหูดหงอนไกซึ่งเกิดจากการรับแขกจํานวนมากและตองทํางานหนักไมสามารถปฏิเสธ 14
 15. 15. ลูกคาที่มาซื้อบริการได เนื่องจากยังเปนเด็กจึงเปนทีตองการของลูกคา ภายหลังจากไดรับการ ่ ชวยเหลือผูเสียหายตองเขารับการรักษาที่โรงพยาบาล รวมถึงผูหญิงบางคนซึ่งตั้งครรภในขณะที่ กําลังจะทํางาน นับเปนความเสี่ยงและเปนอันตรายดานสุขภาพ o ผูเสียหายที่เปนเด็กถูกพามาคาประเวณีตั้งแตอายุเพียง 13 ป การตองขายบริการทางเพศเปน ระยะเวลาตอเนื่องทําใหเด็กขาดโอกาสในการพัฒนา มีผลตอพัฒนาการทางรางกายและจิตใจ จากผลการประเมินพบวาผูเสียหายมีระดับสติปญญาทึบ มีปญหาบุคลิกภาพ ขาดทักษะในการ ดํารงชีวิต อานและเขียนหนังสือไดนอยมากและขาดความรูสึกมั่นใจในตนเอง o ผูเสียหายมีความรูสึกไมมั่นคงและหวาดกลัวอิทธิพลจากฝายผูกระทําความผิด สวนมากผูเสียหาย เขามาคาประเวณีดวยความสมัครใจโดยที่ครอบครัวไมทราบ ผูเสียหายมีความวิตกกังวลกลัววา ครอบครัวจะรูวาตนเองมาคาประเวณี ผูเสียหายจึงรูสึกกดดันและเปนทุกขจากเหตุการณที่เกิดขึ้น ภายใตสภาวะที่ครอบครัวมีความคาดหวังวาจะตองสงเงินกลับบานอยางตอเนื่อง ประกอบกับใน บางกรณีผูเสียหายไมไดรับขอมูลที่เพียงพอและไมเขาใจเกี่ยวกับกระบวนการดําเนินคดีและ ขั้นตอนการชวยเหลือของเจาหนาที่ จึงทําใหผูเสียหายสวนใหญมีความกังวลและไมตองการ รวมมือในกระบวนการดําเนินคดีและการชวยเหลือ4.สรุปแนวโนมและสถานการณปญหาพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีความรุนแรงของสถานการณปญหาการคามนุษยอยางตอเนื่องเนื่องจากสภาพสังคม วัฒนธรรม การเมืองและความแตกตางทางเศรษฐกิจที่เปนปจจัยเอื้อ วิธีการและรูปแบบมีการซอนเรน มีการนําเด็กและผูหญิงเขาสูธุรกิจทางเพศมากขึ้น สวนมากไมปรากฎสภาพการบังคับกักขังหรือทํารายรางกาย แตมีการขมขูและคุกคามเสรีภาพของผูเสียหาย และหนวงเหนี่ยวดวยหนี้สิน ถูกนายหนานําพาเปนเครื่องมือทําใหตกอยูในสภาวะจํายอมและไมกลารองขอความชวยเหลือ ปจจัยที่เปนสาเหตุผลักดันใหผูเสียหายเขาสูกระบวนการคือความตองการมีรายได ความยากจน ภาวะการเปนหนี้สินมีปญหาในครอบครัวและความไมรูเทาทัน ทําใหเขาสูกระบวนการคามนุษย ถูกแสวงประโยชนและถูกเอารัดเอาเปรียบในที่สุด กลุมเสี่ยงของการคามนุษยรวมถึงผูมฐานะทางเศรษฐกิจระดับปานกลาง แตพา ีตัวเองเขาสูวงจรความเสี่ยง เนื่องจากตองการมีรายไดเพิ่มมากขึ้นหรือตองการไปทํางานตางประเทศ มีเด็กไทยที่เขาสูกระบวนการคาประเวณีเพิ่มมากขึ้นอยางตอเนื่อง มีชวงอายุระหวาง 13 – 18 ป การคามนุษยที่มีเด็กไทยเปนผูเสียหาย ไดรับความสนใจจากหนวยงานที่เกี่ยวของนอยกวาเด็กตางชาติ เนื่องจากสังคมมองวาเด็กสมัครใจเขาสูกระบวนการคาประเวณี ประเด็นนี้ถูกละเลยจากองคกรที่มีหนาที่เกี่ยวของ 15
 16. 16. ซึ่งสิ่งที่นาเปนหวงคือหากไมมีการแกไขปญหาหรือดึงเด็กออกจากวงจรเด็กกลุมนี้เด็กอาจพัฒนาเปนผูเปนธุระจัดหาและกระทําความผิดเสียเองดังที่เคยปรากฎมาแลว5. ความทาทายและขอเสนอแนะภาพรวมของการชวยเหลือและการดําเนินคดีที่ผานมา มีจุดออนและขอจํากัดบางประการซึ่งเปนผลมาจากการลงมือปฏิบัติงาน สงผลทําใหยังไมสามารถบรรลุเปาหมายเทาที่ควร ไดแก1. การคัดแยกผูเสียหาย ผูปฏิบัติงานบางสวนยังขาดทักษะในการสัมภาษณเพื่อใหไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่สอดคลองกับองคประกอบการคามนุษย ในขณะที่ผูเสียหายไมตระหนักวาตัวเองเปนผูเสียหายหรือถูกกระทํา การมีทัศนคติดานลบตอพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกสัมภาษณทําใหเจาหนาทีไมไดรับความไววางใจ ่และไมไดรับความรวมมือ บางครั้งขาดความตระหนักถึงความละเอียดออนตอสภาพการณของคดีการคามนุษยและขาดการบริหารจัดการทีมที่มีประสิทธิภาพ ทําใหกลุมเปาหมายมีความกังวลเกี่ยวกับผูกระทําความผิดและไมไววางใจเจาหนาที่ จึงไมใหความรวมมือเทาที่ควร การคัดแยกผูเสียหายที่ผานมาจึงยังไมสามารถเขาถึงขอเท็จจริงเพื่อใชประกอบการดําเนินการชวยเหลือและการดําเนินคดีไดอยางมีประสิทธิภาพ2. การดําเนินการตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ.25512.1 การสืบพยานไวกอนลวงหนา ในกรณีผูเสียหายเปนชาวตางชาติ บางกรณียังมีความลาชา ผูเสียหายตองอยูในสถานคุมครองเปนเวลาหลายเดือน ซึ่งบางครั้งเกิดจากมุมมองในการดําเนินคดีและแนวปฏิบัติที่แตกตางกันของพนักงานอัยการและผูปฏิบัติงานสหวิชาชีพ จึงเปนความทาทายที่ตองพิจารณาระหวางประเด็นเรื่องแนวทางการสัมฤทธิ์ผลทางคดี กับระยะเวลาที่ผูเสียหายตองรอกระบวนการในประเทศไทยขอเสนอแนะ : ควรมีการจัดทํากรอบระยะเวลาการดําเนินการแตละขั้นตอน เชนกรอบเวลาการยื่นขอสืบพยานไวกอนลวงหนา เนนการประชุมทีมสหวิชาชีพและการติดตามผลการดําเนินงานแตละขั้นตอนเสนอใหมีการจัดตั้งคณะทํางานกลางในระดับภาคหรือระดับประเทศ ประกอบดวยผูเชี่ยวชาญและมีประสบการณดานกฎหมายจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อใหคําแนะนํา หรือชี้แนะแกผูปฏิบัติงานเมื่อเกิดปญหาหรือมีความเห็นที่ไมตรงกันเกี่ยวกับการตีความกฎหมายหรือการแกไขปญหาบางอยางที่เกิดจากการทํางานเพื่อเปนการสนับสนุนการทํางานในระดับพื้นที่2.2 การเรียกคาสินไหมทดแทน ที่ผานมากระทรวงการพัฒนาสังคมฯไดมีการออกอนุบัญญัติใหทีมสหวิชาชีพในพื้นที่รวมกันประเมินความเสียหายทางแพงเพื่อดําเนินการเรียกคาสินไหมทดแทนใหแกผูเสียหาย 16
 17. 17. ซึ่งยังมีขอติดขัดในทางปฏิบัติ เนื่องจากการทํางานของทีมสหวิชาชีพยังขาดแนวทางสําหรับการกําหนดคาเสียหาย สงผลใหการดําเนินการลาชาและการดําเนินคดีใชเวลานานขอเสนอแนะ : กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ควรรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนดเกณฑการคิดคํานวณคาสินไหมทดแทนจากการถูกกระทําละเมิดแกผูเสียหายในรูปแบบตางๆ และกรอบระยะเวลาการดําเนินการ เพื่อเปนแนวทางแกทีมสหวิชาชีพในการกําหนดคาเสียหายใหแกผูเสียหาย ทั้งนี้พนักงานอัยการสามารถนําเกณฑดังกลาวเสนอแกศาลประกอบคําขอในสวนแพงจะทําใหผูปฏิบัติงานในพื้นที่มีความชัดเจนจะสามารถดําเนินการไดรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น3. แมวาจะมีความพยายามในการสืบสวนและดําเนินคดีกับสถานคาประเวณีหรือสถานบริการแอบแฝงการคาประเวณีแลวแตมักพบวาสวนใหญสถานที่ดังกลาวจะกลับมาเปดกิจการเหมือนเดิมภายในเวลาไมนาน ยังคงจัดใหมีการคาประเวณีโดยไมเกรงกลัวกฎหมาย ผูตองหาและเจาของกิจการบางคนไดรับการประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาลแลวกลับไปกระทําความผิดเหมือนเดิม ซึ่งทําใหเห็นวาการจับกุมและดําเนินคดีอาญากับผูกระทําความผิดเพียงอยางเดียวอาจไมไดผลเนื่องจากตองรอการพิสูจนในชั้นศาลซึ่งตองใชระยะเวลานาน กระบวนการเหลานี้มักเกิดขึ้นซ้ําๆ ทําใหการคามนุษยยังคงอยูและไมมีการจัดการกับตนตอของปญหาอยางแทจริงขอเสนอ : ขอใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย พิจารณาทบทวนในประเด็นดังกลาวโดยเฉพาะเรื่องการสั่งปดสถานประกอบการหรือสถานบริการทีมีการกระทําความผิดการคามนุษยและ ่กําหนดมาตรการดานการปองกันและปราบปรามใหมีการบังคับใชและดําเนินการอยางเขมงวดเพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรและสามารถยุติขบวนการคามนุษยไดอยางจริงจังและทําใหการปองกันและการปราบปรามมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น4. แนวทางปฏิบัติดานการคุมครองผูเสียหายจากการคามนุษยคือการทํางานเปนทีม ซึ่งที่ผานมาภาคสวนที่เกี่ยวของมีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง แตปญหาที่พบคือบุคลากรที่ผานการฝกอบรมไมสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานได สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากโครงสรางการทํางานภายในหนวยงานที่ไมเอื้อใหบุคลากรทําหนาที่ เพราะหนวยงานมีภารกิจที่ใหบุคลากรทําภารกิจอื่นๆ ในขณะที่การทํางานเปนทีมตองอาศัยความรวมมือและทุมเท รัฐบาลควรควรทบทวนถึงการจัดวางกําลังคนใหสอดคลองกับภารกิจ 17
 18. 18. 5. รัฐบาลควรตรวจสอบและติดตามการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนรวมทั้งเสริมสรางศักยภาพองคกรเอกชนเพื่อใหสามารถเขามาเปนกําลังเสริม สนับสนุนและอุดชองวางในการทํางาน เชน บานพักฉุกเฉินหรือบานพักสําหรับการฟนฟูเยียวยา เนื่องจากผูเสียหายบางคนมีความจําเปนตองไดรับการดูแลเปนพิเศษไมสามารถดูแลรวมในบานพักหรือสถานดูของรัฐบาลได รวมทั้งควรมีการตรวจสอบและติดตามการทํางานขององคกรพัฒนาเอกชนอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะในสวนของบานพักหรือสถานดูแลเด็กกลุมเสี่ยงของการคามนุษยและเด็กดอยโอกาสเพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกันและมีหลักประกันวาเด็กจะไดรับการดูแลดีไมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิ หนวยงานภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนควรมีการ บูรณาการการทํางานรวมกันใหมากขึ้น สรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันรวมทั้งปรับทิศทางการทํางานใหสอดคลองและมีความเปนเอกภาพมากยิ่งขึ้น6.ประเทศไทยซึ่งเปนศูนยกลางทางดานเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภูมิภาคลุมน้ําโขง และทางภาคเหนือมีพรมแดนติดกับประเทศเพื่อนบาน จึงเปนตนทางและทางผานของการคามนุษยซึ่งมีแนวโนมเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงเขาสูอาเซียนในป พ.ศ.2558 จะมีการสรางความรวมมือทางการคาและเศรษฐกิจโดยเฉพาะตามแนวชายแดนของไทย อาจนํามาซึ่งความตองการแรงงานมากขึ้น คาดหมายไดวาการลักลอบคามนุษยอาจเติบโตเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งปญหานี้จะกระทบตอการเมืองและความมั่นคงรวมทั้งเปนประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน จึงเปนความทาทายวารัฐบาลและทุกภาคสวนที่เกี่ยวของจะมีมาตรการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาวอยางไร เพื่อตอบโตกับขบวนการคามนุษยที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ 18

×